VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING MAART Nuttige Ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN NUTTIGE ERVARING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING MAART 2012. Nuttige Ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN NUTTIGE ERVARING"

Transcriptie

1 Nuttige Ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN NUTTIGE ERVARING

2 WOORD VOORAF Deze cursus heeft tot doel u duidelijk te maken: wat verstaan wordt onder nuttige ervaring waarvoor nuttige ervaring belangrijk is wie ervoor in aanmerking komt welke diensten kunnen meetellen en welke zeker niet meetellen als nuttige ervaring hoe er precies geteld wordt welke documenten het personeelslid moet indienen om nuttige ervaring aan te vragen welke procedure het personeelslid moet volgen bij de aanvraag Na het volgen van deze cursus zou u moeten in staat zijn om personeelsleden, die in aanmerking komen voor nuttige ervaring, te informeren en de juiste documenten te bezorgen zodat de procedure tot erkenning van nuttige ervaring vlot kan verlopen. OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 1 NUTTIGE ERVARING

3 INHOUD A. WAT IS NUTTIGE ERVARING?... 3 B. WAT IS HET BELANG VAN NUTTIGE ERVARING? ) GELDELIJKE ANCIËNNITEIT: ) BEKWAAMHEIDSBEWIJS:... 4 C. VOOR WIE KAN NUTTIGE ERVARING GEVRAAGD WORDEN?... 5 D. WELKE DIENSTEN TELLEN MEE?... 6 E. WELKE DIENSTEN TELLEN NIET MEE?... 8 F. HOE WORDT GETELD? ) OPNEMEN VAN NUTTIGE ERVARING IN DE GELDELIJKE ANCIËNNITEIT ) NUTTIGE ERVARING ALS (ONDERDEEL VAN HET) BEKWAAMHEIDSBEWIJS ) VOORBEELDEN... 9 G. WELKE DOCUMENTEN MOETEN WORDEN INGEDIEND? ) DIENSTEN ALS WERKNEMER (ZIE BIJLAGE 1) ) DIENSTEN ALS ZELFSTANDIGE (ZIE BIJLAGE 2) ) DIENSTEN IN HET BUITENLAND H. HOE VERLOOPT DE PROCEDURE? I. DRAAGWIJDTE VAN DE NUTTIGE ERVARING VOOR HET BEKWAAMHEIDSBEWIJS EN VOOR DE GELDELIJKE ANCIENNITEIT? J. FEITELIJKE ERKENNING VAN NUTTIGE ERVARING? BRONVERMELDING AANVRAAGFORMULIEREN EN PROCEDURE OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 2 NUTTIGE ERVARING

4 A. WAT IS NUTTIGE ERVARING? Nuttige ervaring = de tijd gedurende dewelke een personeelslid van het onderwijs als werknemer of als zelfstandige diensten heeft uitgeoefend BUITEN het onderwijs Opmerkingen: zelfstandige = zelfstandig ondernemer = diensten in een familiezaak = zelfstandig helper diensten binnen het onderwijs: kunnen ook in aanmerking worden genomen maar ze mogen NIET behoren tot de categorie bestuursen onderwijzend personeel. Bijvoorbeeld: als kok, als onderhoudswerkman, als tuinman, als dactylo,... in een school kan WEL worden voorgelegd. Bijvoorbeeld: personeelslid heeft als leraar stages verpleegkunde begeleid,... kan NIET worden voorgelegd. OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 3 NUTTIGE ERVARING

5 B. WAT IS HET BELANG VAN NUTTIGE ERVARING? Nuttige ervaring kan op 2 vlakken een invloed hebben: 1) GELDELIJKE ANCIËNNITEIT: nuttige ervaring kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit en dit gebeurt los van het feit of nuttige ervaring nodig is voor het bekwaamheidsbewijs. Bijvoorbeeld: personeelsleden met een ANDERE-titel (waarbij geen nuttige ervaring gevraagd wordt) kunnen nuttige ervaring laten opnemen in hun geldelijke anciënniteit. 2) BEKWAAMHEIDSBEWIJS: nuttige ervaring kan een doorslaggevende rol spelen bij een aanstelling als tijdelijke of als vastbenoemde. volgens de huidige reglementering bestaat een bekwaamheidsbewijs uit een basisdiploma + eventueel een BPB (bewijs van pedagogische bekwaamheid) + eventueel nuttige ervaring: nuttige ervaring kan dus een onderdeel zijn van een bekwaamheidsbewijs het aantal jaren nuttige ervaring dat opgelegd wordt, hangt af van het niveau van het basisdiploma: voor studiebewijs van hoger secundair niveau: 3j NE voor studiebewijs van lager secundair niveau: 6j NE bewijs pedagogische bekwaamheid + 9j NE (VO-titel bij PV) soms wordt nuttige ervaring ook gezien als een bekwaamheidsbewijs op zich, bijvoorbeeld: bij PV staat als ANDER bekwaamheidsbewijs 3 j NE OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 4 NUTTIGE ERVARING

6 C. VOOR WIE KAN NUTTIGE ERVARING GEVRAAGD WORDEN? Ook hier moet een onderscheid gemaakt worden naargelang het gaat om nuttige ervaring voor de geldelijke anciënniteit en/of als onderdeel van het bekwaamheidsbewijs of als bekwaamheidsbewijs op zich. 1) NE VOOR DE GELDELIJKE ANCIËNNITEIT: leraar belast met TV en/of PV leraar belast met kunstvakken specialiteiten hedendaagse dans, klassieke dans en samenspel in een instelling met TSO en/of BSO of waaraan een dergelijke onderwijsvorm verbonden is: coördinator DBSO directeur adjunct-directeur technisch adviseur - coördinator technisch adviseur in een instelling met uitsluitend een eerste graad waaraan een technische basisoptie en/of een beroepsvoorbereidend leerjaar verbonden is: directeur adjunct-directeur technisch adviseur - coördinator technisch adviseur in een instelling voor BUSO (met inbegrip van de instellingen waar uitsluitend OV 4 wordt georganiseerd): directeur adjunct-directeur technisch adviseur - coördinator technisch adviseur leraar beroepsgerichte vorming 2) NE VOOR HET BEKWAAMHEIDSBEWIJS OF ALS BEKWAAMHEIDSBEWIJS OP ZICH: leraar belast met TV en/of PV leraar belast met kunstvakken specialiteiten hedendaagse dans, klassieke dans en samenspel leraar beroepsgerichte vorming in BUSO technisch adviseur technisch adviseur - coördinator OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 5 NUTTIGE ERVARING

7 D. WELKE DIENSTEN TELLEN MEE? 1) Voltijdse en deeltijdse diensten kunnen worden voorgelegd als NE voor de geldelijke anciënniteit en/of als bekwaamheidsbewijs. Deeltijdse diensten moeten wel de helft of meer bedragen van een functie met volledige prestaties en worden als voltijds beschouwd. 2) Diensten als werknemer moeten vallen binnen de periode van aanstelling. Ziekte- of bevallingsverlof komen in aanmerking (zowel voor werknemers als voor zelfstandigen). 3) Diensten als werknemer of als zelfstandige moeten bezoldigd zijn en onderworpen aan RSZregeling (voor zover van toepassing). Komen ook in aanmerking: diensten als stagiair in het raam van de stage van de jongeren diensten als GECO diensten als TWW'er, BTK'er, DAC'er diensten als ambtenaar diensten als beroepsmilitair 4) Diensten gepresteerd tijdens de grote vakantie kunnen ook worden voorgelegd. Op voorwaarde: dat tijdelijke personeelsleden afstand doen van uitgestelde bezoldiging (schriftelijk meedelen aan het werkstation (zie bijlage 5) Bijvoorbeeld: iemand werkt voltijds in het onderwijs als tijdelijke en tijdens de twee maanden zomervakantie voltijds als werknemer. In dit geval is betrokkene de volledige uitgestelde bezoldiging kwijt. Indien het gaat om tijdelijke personeelsleden die vóór de zomervakantie diensten presteerden in het onderwijs dan wordt de uitgestelde bezoldiging in sommige gevallen pro rata verminderd. Dit geldt enkel voor tijdelijke personeelsleden die tijdens de zomervakantie bijkomende activiteiten uitoefenen t.o.v. wat zij reeds tijdens het schooljaar uitoefenden buiten het onderwijs. Bijvoorbeeld: iemand werkt tijdens het schooljaar 19/38 als werknemer en heeft tegelijkertijd een tijdelijke opdracht van 5/20 in het onderwijs. Tijdens de zomervakantie blijft betrokkene 19/38 presteren als werknemer, er verandert m.a.w. niets aan het volume van de activiteiten t.o.v. tijdens het schooljaar. In dit geval blijft de uitgestelde bezoldiging volledig behouden. OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 6 NUTTIGE ERVARING

8 Bijvoorbeeld: iemand werkt tijdens het schooljaar 19/38 als werknemer en heeft tegelijkertijd een tijdelijke opdracht van 5/20 in het onderwijs. Tijdens de zomervakantie gaat betrokkene voltijds werken als werknemer: er is m.a.w. een wijziging in het volume van gepresteerde diensten als werknemer t.o.v. tijdens het schooljaar. In dit geval wordt de uitgestelde bezoldiging pro rata verminderd nl. met 19/38 (38/38-19/38 =19/38). Deze vermindering gebeurt in de maand (en) dat betrokkene 38/38 presteert. Bijvoorbeeld: iemand werkt tijdens het schooljaar 22/38 als werknemer en heeft tegelijkertijd een tijdelijke opdracht van 5/20 in het onderwijs. Tijdens de zomervakantie gaat betrokkene voltijds werken als werknemer. De uitgestelde bezoldiging moet pro rata verminderd worden nl. met 16/38 (38/38-22/38 =16/38). Deze vermindering gebeurt in de maand(en) dat betrokkene 38/38 presteert. dat vastbenoemde personeelsleden een TBS/PA nemen Ook hier geldt het principe dat wanneer het gaat om het verderzetten van dezelfde activiteiten als tijdens het schooljaar, er geen TBS/PA moet worden genomen. uitzonderingen: tijdelijk ondersteunend personeel en opvoedend hulppersoneel, administratief en meesters-, vak- en dienstpersoneel moeten geen afstand doen van uitgestelde bezoldiging indien zij deze functie tijdens de zomervakantie verder uitoefenen om op die manier nuttige ervaring te verwerven. Vastbenoemd opvoedend hulppersoneel, ondersteunend personeel, administratief en meesters-, vak- en dienstpersoneel moeten geen TBS/PA nemen indien zij deze functie tijdens de zomervakantie verder uitoefenen om op die manier nuttige ervaring te verwerven. 5) Diensten verstrekt buiten het onderwijs tijdens een loopbaanonderbreking in het onderwijs: komen ook in aanmerking als NE voor het bekwaamheidsbewijs (voor geldelijke anciënniteit werden ze al opgenomen). OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 7 NUTTIGE ERVARING

9 E. WELKE DIENSTEN TELLEN NIET MEE? 1) Volgende diensten: niet in orde met RSZ-regeling tewerkstelling voor studenten diensten onder leerovereenkomst tewerkstellingsmaatregel IBO (individuele beroepsopleiding in de onderneming) praktijkstages als onderdeel van de opleiding bijscholing, nascholing, navorming, bedrijfsstage vrijstelling van stempelcontrole 2) Militaire diensten als milicien of burgerdienst. 3) Diensten buiten het onderwijs die tegelijk met prestaties in het onderwijs worden verstrekt indien deze prestaties in het onderwijs meer dan de helft bedragen van een ambt met volledige prestaties. Bijvoorbeeld: iemand presteert 12/20 in het onderwijs als leraar en werkt daarnaast ook nog gedurende 20u per week als zelfstandige. Deze diensten als zelfstandige kunnen niet in aanmerking komen voor een erkenning als nuttige ervaring. Bijvoorbeeld: iemand presteert 10/20 in het onderwijs als leraar en werkt daarnaast ook nog gedurende 20 u per week als zelfstandige. Deze diensten als zelfstandige kunnen wel in aanmerking komen voor een erkenning als nuttige ervaring. 4) Diensten in het onderwijs die tegelijk met een ambt met volledige prestaties in het onderwijs worden gepresteerd. 5) Diensten gepresteerd in het kader van outplacement. 6) Diensten verstrekt door personeelsleden uit het onderwijs tijdens weekends en/of vakantieperiodes andere dan grote vakantie zoals kerst- en paasvakantie, ontspanningsverloven, woensdagnamiddagen. 7) opzegperiodes waaraan geen prestaties in dienstverband meer beantwoorden. Dergelijke periodes mogen ook niet op het attest worden vermeld! 8) volledige loopbaanonderbreking voor diensten buiten het onderwijs kan niet gelden als nuttige ervaring tenzij betrokkene gedurende deze periode activiteiten uitoefent als zelfstandige of als werknemer. 9) Onderwijsdiensten gepresteerd in de categorie "bestuurs- en onderwijzend personeel". Ook diensten als lesgever buiten het onderwijs (VDAB, RVA, ABOS, VIZO, VVOB,... en andere) komen niet in aanmerking. OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 8 NUTTIGE ERVARING

10 F. HOE WORDT GETELD? 1) OPNEMEN VAN NUTTIGE ERVARING IN DE GELDELIJKE ANCIËNNITEIT nuttige ervaring moet erkend zijn voltijdse en deeltijdse diensten (als ze de helft of meer bedragen van een functie met volledige prestaties) kunnen meetellen kan worden opgenomen vanaf de minimumleeftijd horend bij de weddeschaal die van toepassing is voor een periode van maximum 6 jaar vóór 1/11/1990 voor een periode van maximum 10 jaar na 1/11/1990 er wordt geteld van dag tot dag en de som van het aldus bekomen aantal dagen wordt gedeeld door 30. Op die manier bekomt men een aantal maanden waarbij 12 maanden een jaar vormen. Het resterend aantal dagen wordt eventueel overgedragen naar een volgende periode. Bijvoorbeeld: nuttige ervaring van 15/10/ /12/1995 en van 16/3/ /4/1996. Vóór 1/9/1997 zou de eerste periode voor 2 maanden worden geteld en de tweede periode voor 1 maand. Totaal = 3 maanden. Vanaf 1/9/1997 bedraagt de eerste periode 78 dagen of 2 maanden 18 dagen en de tweede periode 46 dagen of 1 maand 16 dagen. Totaal = 3 maanden. Het resterend aantal dagen mag nu ook worden samengeteld: dagen = 34 dagen of 1 maand 4 dagen. Dit maakt 4 maanden 4 dagen of m.a.w. 1 maand 4 dagen extra geldelijke anciënniteit t.o.v. de telling vóór 1/9/ ) NUTTIGE ERVARING ALS (ONDERDEEL VAN HET) BEKWAAMHEIDSBEWIJS nuttige ervaring moet erkend zijn voltijdse diensten en deeltijdse diensten (als ze de helft of meer bedragen van een functie met volledige prestaties) kunnen meetellen geen rekening houden met minimumleeftijd weddeschaal er wordt geteld van dag tot dag en de som van het aldus bekomen aantal dagen wordt gedeeld door 30. Op die manier bekomt men een aantal maanden waarbij 12 maanden een jaar vormen. Het resterend aantal dagen wordt eventueel overgedragen naar een volgende periode. 3) VOORBEELDEN vanaf 12/10/1995 t.e.m. 20/12/1995: 18/38 op 10/1/1996: komt in dienst in het onderwijs Aangezien het hier gaat om prestaties die minder dan de helft van een functie met volledige prestaties bedragen, kunnen zij niet in aanmerking worden genomen voor de erkenning als NE. OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 9 NUTTIGE ERVARING

11 vanaf 2/10/1995 t.e.m. 15/10/1995: 8/38 vanaf 16/10/1995 t.e.m. 31/10/1995: 19/38 op 10/1/1996: komt in dienst in het onderwijs Periode 2/10/1995 t.e.m. 15/10/1995 kan niet in aanmerking komen omdat er prestaties werden geleverd die minder dan de helft van een functie met volledige prestaties uitmaken. Periode 16/10/1995 t.e.m.31/10/1995 kan wel worden meegerekend (indien de NE erkend wordt en aan alle voorwaarden voldaan is) voor geldelijke anciënniteit en/of voor het bekwaamheidsbewijs nl. 16 dagen. Op 1/2/1996 geeft dit voor de geldelijke anciënniteit van betrokkene (NE + diensten in het onderwijs): 1 maand 8 dagen. vanaf 1/9/1995 t.e.m. 6/10/1995: 19/38 vanaf 9/10/1995 t.e.m. 30/11/1995: voltijds in het onderwijs Als NE voor de geldelijke anciënniteit en/of voor het bekwaamheidsbewijs telt de periode 1/9/1995 t.e.m. 6/10/1995 mee voor 36 dagen (indien de NE erkend wordt en aan alle voorwaarden voldaan is). vanaf 1/9/1995 t.e.m. 31/12/1995: 19/38 tegelijk met een tijdelijke opdracht in het onderwijs van 11/22 Als NE voor de geldelijke anciënniteit en/of voor het bekwaamheidsbewijs telt deze periode mee voor 122 dagen (indien de NE erkend wordt en aan alle voorwaarden voldaan is). vanaf 1/9/1995 t.e.m. 31/12/1995: 10/38 tegelijk met een tijdelijke opdracht in het onderwijs van 14/21 Als NE voor de geldelijke anciënniteit en/of voor het bekwaamheidsbewijs kan deze periode NIET meetellen aangezien de diensten buiten het onderwijs minder dan de helft bedragen van een functie met volledige prestaties en bovendien deze diensten gelijktijdig met onderwijsdiensten worden gepresteerd die meer dan de helft bedragen van een ambt met volledige prestaties. OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 10 NUTTIGE ERVARING

12 G. WELKE DOCUMENTEN MOETEN WORDEN INGEDIEND? 1) DIENSTEN ALS WERKNEMER (ZIE BIJLAGE 1) Vanaf 1/9/1997 moet het nieuwe model van attest worden gebruikt (zie bijlage 1). Het (De) attest(en) moet(en) worden ingevuld door de vroegere werkgever(s). Het is van belang dat een gedetailleerde taakomschrijving wordt opgegeven. Als dit niet het geval is, wordt het attest teruggestuurd naar de school. Op te merken valt dat vanaf 1/9/1997 de voorwaarde tot legalisatie van de handtekening vervalt. Problemen: bedrijf is in faling: personeelslid kan naar de curator van het bedrijf in faling gaan om het attest te laten invullen. bedrijf bestaat niet meer: het personeelslid vraagt een schriftelijke verklaring aan de griffie van de rechtbank van koophandel met vermelding van de datum van faling of einde bestaan van het bedrijf het personeelslid vult de taakomschrijving op het attest zelf in en levert de bewijslast door alle rechtsmiddelen beide formulieren worden samen met de aanvraag naar het werkstation gestuurd. werkgever is niet bereid om attest in te vullen: personeelslid kan zich wenden tot de Inspectie van de Sociale Wetten bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (zie bijlage 3). Deze dienst kan:ofwel de voorziene attesten invullen ofwel een voor eensluidend verklaard afschrift van het personeelsregister dat betrekking heeft op het personeelslid afleveren. 2) DIENSTEN ALS ZELFSTANDIGE (ZIE BIJLAGE 2) Vanaf 1/9/1997 moet het nieuwe model van attest worden gebruikt (zie bijlage 2). Verklaring moet worden ingevuld door het personeelslid zelf. Deze verklaring moet steeds vergezeld zijn van één of meer bewijsstukken (zie onderaan op verklaring): getuigschrift van inschrijving in het handelsregister of getuigschrift van inschrijving bij een sociale kas voor zelfstandigen of attest van de gemeentelijke administratie of attest van de ontvanger van de directe belastingen OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 11 NUTTIGE ERVARING

13 Het is van belang dat een gedetailleerde taakomschrijving wordt opgegeven. Als dit niet het geval is, wordt het attest teruggestuurd naar de school. 3) DIENSTEN IN HET BUITENLAND Diensten als zelfstandige of als werknemer in het buitenland moeten zoveel mogelijk conform de voorziene attesten worden voorgelegd. Problemen: desnoods moeten alle mogelijke bewijsstukken van gepresteerde diensten door het personeelslid zelf worden geleverd indien het om een vreemde taal gaat, moet een vertaling naar het Nederlands worden bijgevoegd door betrokkene OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 12 NUTTIGE ERVARING

14 H. HOE VERLOOPT DE PROCEDURE? Het is de verantwoordelijkheid van de inrichtende macht of haar afgevaardigde om onmiddellijk bij een eerste indiensttreding of bij verandering van vak/ambt na te gaan of het personeelslid geen aanspraak kan/moet maken op een erkenning als nuttige ervaring (zie bijlage 4). Het is ook toegelaten om voorafgaand aan een indiensttreding in het onderwijs via een inrichtende macht of haar afgevaardigde een procedure te starten tot erkenning van nuttige ervaring. Indien nodig moeten de nodige modellen van attesten aan het personeelslid worden overhandigd. Het personeelslid moet de ingevulde attesten en eventuele bewijsstukken aan de school bezorgen. De inrichtende macht of haar afgevaardigde zendt deze stukken naar het bevoegde werkstation met het verzoek om voor bepaalde vakken/specialiteiten/ambten een beslissing te krijgen inzake erkenning van nuttige ervaring. Het werkstation controleert de formele voorwaarden inzake nuttige ervaring waaronder de vormvereisten van de attesten. Als zich op dat vlak geen problemen stellen worden de attesten voorgelegd aan de bevoegde inspectie. De bevoegde inspectie adviseert over de relatie tussen de gepresteerde diensten en het vak/ambt/specialiteit waarvoor de erkenning van de nuttige ervaring wordt gevraagd. De inspectie kan gunstig of ongunstig adviseren. Een ongunstig advies wordt door het werkstation met een aangetekend schrijven aan betrokken personeelslid meegedeeld. Het personeelslid heeft 60 dagen de tijd (na versturen van het aangetekend schrijven) om een herzieningsaanvraag in te dienen. Deze herzieningsaanvraag moet met een aangetekend schrijven worden ingediend bij het werkstation en bevat nieuwe of bijkomende elementen over de inhoud van de uitgeoefende opdrachten. Bij gebrek aan nieuwe of bijkomende elementen is de herzieningsaanvraag ongeldig. Als de termijn van 60 dagen zonder opgave van reden wordt overschreden, blijft het eerste advies gehandhaafd. Het personeelslid kan ook vragen om te worden gehoord: dit verzoek moet echter uitdrukkelijk in de herzieningsaanvraag worden vermeld. Het werkstation legt de herzieningsaanvraag van betrokkene voor aan de bevoegde inspecteurgeneraal die na intern overleg hetzij het eerste advies bevestigt, hetzij het advies geheel of gedeeltelijk wijzigt. Het al dan niet gewijzigde advies wordt ter beslissing aan de bevoegde coördinator voorgelegd. De coördinator neemt de eindbeslissing. Het werkstation stuurt deze eindbeslissing naar de inrichtende macht of haar afgevaardigde en naar het personeelslid. OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 13 NUTTIGE ERVARING

15 I. DRAAGWIJDTE VAN DE NUTTIGE ERVARING VOOR HET BEKWAAM- HEIDSBEWIJS EN VOOR DE GELDELIJKE ANCIENNITEIT? 1) OVERGANG VAN EEN WERVINGSAMBT NAAR EEN SELECTIE- OF BEVORDERINGSAMBT OF VAN EEN SELECTIEAMBT NAAR EEN BEVORDERINGSAMBT VOOR ZOVER IN HET SELECTIE- OF BEVORDERINGSAMBT WAARNAAR OVERGEGAAN WORDT, NUTTIGE ERVARING DIEN- STIG IS VOOR HET BEKWAAMHEIDSBEWIJS EN/OF VOOR DE GELDELIJKE ANCIËNNITEIT: GEEN NIEUWE PROCEDURE NODIG! Bijvoorbeeld: leraar SO heeft erkenning NE voor TV/PV mechanica. Betrokkene wort bevorderd tot technisch adviseur. In dit geval blijft de reeds verworven NE ook behouden voor het ambt van technisch adviseur. Er moet dus geen nieuwe procedure tot erkenning meer gevolgd te worden voor het ambt van technisch adviseur. Bijvoorbeeld: leraar belast met praktische vakken wordt directeur van een ASO-school. Voor het ambt van directeur van een ASO-school is niet voorzien in nuttige ervaring. De nuttige ervaring wordt vanaf dat ogenblik niet meer meegerekend in de geldelijke anciënniteit en als bekwaamheidsbewijs. 2) OVERGANG NAAR EEN ANDERE OPDRACHT ZONDER DAT DE SPECIALITEIT VAN DE OP- DRACHT WIJZIGT: GEEN NIEUWE PROCEDURE NODIG! 2.1 NE geldt zowel voor TV als voor PV; NE geldt ook voor de KV specialiteiten hedendaagse dans, klassieke dans en samenspel en de bijhorende PV: er is dus geen nieuwe procedure nodig als men binnen dezelfde specialiteit overgaat naar één van bovenvermelde vakrubriceringen. Bijvoorbeeld: NE voor de specialiteit mechanica geldt zowel voor TV mechanica als voor PV mechanica zelfs al is men op dat ogenblik alleen maar belast met bijvoorbeeld TV mechanica. Bijvoorbeeld: NE voor de specialiteit klassieke dans geldt zowel voor KV klassieke dans als voor PV klassieke dans. 2.2 NE werd opgenomen in de geldelijke anciënniteit en/of als bekwaamheidsbewijs voor TV/PV maar later wijzigt de vakrubricering naar AV of naar KV: de NE blijft behouden voor dit AV of dit KV. Bijvoorbeeld: iemand heeft NE voor TV sport en dit vak wordt omgezet naar AV sport. De NE verworven voor TV sport blijft behouden voor AV sport (in alle andere gevallen kan er nooit voor een AV NE worden opgenomen). 2.3 Verandering van onderwijsniveau binnen dezelfde specialiteit. Bijvoorbeeld: een leraar beroepsgerichte vorming (BGV) specialiteit hout in het BUSO gaat over naar leraar TV hout in het SO. De verworven NE voor de specialiteit hout vanuit het BUSO blijft behouden voor de specialiteit hout in het SO. OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 14 NUTTIGE ERVARING

16 Bijvoorbeeld: een leraar SO heeft NE voor hout en stapt over naar de TSO3 ( onderwijs voor sociale promotie) waar betrokkene opnieuw belast wordt met de specialiteit hout. In dit geval moet evenmin een nieuwe erkenningsprocedure worden gevolgd. 2.4 Verandering van opleidingsvorm in het BUSO binnen dezelfde specialiteit. Bijvoorbeeld: een leraar heeft NE voor BGV-bakkerij in OV-3 (opleidingsvorm 3). Betrokkene stapt over naar OV-2 en wordt ook daar belast met bakkerij. De erkenning vauit OV-3 wordt meegenomen naar OV-2 zonder een nieuwe procedure te volgen. Bijvoorbeeld: een leraar heeft NE voor BGV in OV-2 (in deze opleidingsvorm wordt niet gesproken van specialiteiten) en gaat over naar OV-3 of OV-4 om daar te worden belast met BGVkleding. In dit geval moet gekeken worden naar de specialiteit van het basisdiploma van betrokkene: indien hij/zij beschikt over een basisdiploma specialiteit kleding dan kan de NE vanuit OV-2 meegenomen worden naar OV-3 en OV-4 zonder een nieuwe procedure te volgen. Bijvoorbeeld: een leraar heeft NE voor BGV in OV-2 en beschikt over een basisdiploma specialiteit haartooi. Betrokkene gaat over naar BGV-schoonheidszorgen in OV-3. In dit geval moet een nieuwe erkenningsprocedure worden gevolgd voor de specialiteit schoonheidszorgen in OV Verandering van onderwijsnet binnen dezelfde specialiteit. Bijvoorbeeld: een leraar SO belast met mechanica in het gesubsidieerd onderwijs wordt leraar SO belast met mechanica in het gemeenschapsonderwijs. De NE vanuit het gesubsidieerd onderwijs blijft behouden voor dezelfde specialiteit in het gemeenschapsonderwijs. 3) BIJ ELKE VERANDERING VAN SPECIALITEIT: WEL NIEUWE PROCEDURE NODIG! Bijvoorbeeld: een leraar heeft NE voor mechanica maar wordt het volgend schooljaar belast met elektriciteit. Deze wijziging van opdracht houdt in dat een nieuwe erkenningsprocedure moet worden gevolgd voor de specialiteit elektriciteit. Uitzonderingen: 3.1. Indien men NE had voor een bepaald ambt/vak/specialiteit en via concordantie verandert dit vak/ambt/specialiteit van benaming, dan behoudt men de NE voor het geconcordeerde ambt/vak/specialiteit. Bijvoorbeeld: vóór 1/9/1989 heeft een leraar SO NE voor PV akkerbouw. Deze specialiteit werd geconcordeerd naar TV landbouw. In dit geval neemt betrokkene de NE mee naar TV en PV landbouw. Bijvoorbeeld: vóór 1/9/1996 heeft een leraar ASBO NE voor PV algemene en beroepshygiene. Deze specialiteit werd geconcordeerd naar TV verzorging. In dit geval neemt betrokkene de NE mee naar TV en PV verzorging. Bijvoorbeeld: vóór 1/9/2002 heeft een leraar BGV NE voor de specialiteit nijverheidstechnieken. Deze specialiteit wordt geconcordeerd naar de specialiteit mechanica. In dit geval neemt betrokkene de NE mee naar de specialiteit mechanica. OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 15 NUTTIGE ERVARING

17 3.2. Er moet geen aparte erkenningsprocedure worden gevolgd voor nijverheidstechnieken, indien er reeds een erkenning is voor één van de volgende specialiteiten: mechanica, elektriciteit, hout en bouw. Alle bekwaamheidsbewijzen opgesomd in de kolom vereiste voor deze specialiteiten zijn immers dezelfde als deze voor de specialiteit nijverheidstechnieken. Bijgevolg mag de nuttige ervaring die voor één van deze specialiteiten werd verworven, ook als verworven worden beschouwd voor de specialiteit nijverheidstechnieken Ook voor gezinstechnieken moet er geen aparte erkenningsprocedure worden gevolgd, indien er reeds een erkenning is voor de specialiteiten voeding en / of mode (kleding). Alle bekwaamheidsbewijzen opgesomd in de kolom vereiste voor deze specialiteiten zijn dezelfde als deze voor de specialiteit gezinstechnieken. Bijgevolg mag de nuttige ervaring die voor één van deze specialiteiten werd verworven, ook als verworven beschouwd worden voor de specialiteit gezinstechnieken Indien er nuttige ervaring wordt goedgekeurd in de 1 ste graad voor een technisch of praktisch vak of voor één van de volgende kunstvakken: hedendaagse dans, klassieke dans, samenspel, moet er geen aparte erkenningsprocedure meer worden gevolgd voor het technisch vak techniek (vroeger technologische opvoeding). Bij het technisch vak techniek (vroeger technologische opvoeding) in de 1 ste graad staat bij de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen o.m. het volgende vermeld: Alle andere vereiste en voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen voor de technische en de praktische vakken in de 1 ste graad. Dit impliceert dat alle bekwaamheidsbewijzen die opgesomd zijn in de 1ste graad onder de vereiste of de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen bij de kunst-, technische en praktische vakken mogen beschouwd worden als zijnde een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs voor het technisch vak techniek (vroeger technologische opvoeding). Wat de nuttige ervaring betreft impliceert dit bovendien dat de nuttige ervaring die in de 1ste graad werd verworven voor een technisch of praktisch vak of het kunstvak hedendaagse dans, klassieke dans, klassiek ballet, samenspel bijgevolg ook als verworven mag worden beschouwd voor het technisch vak techniek (vroeger technologische opvoeding). Bijvoorbeeld: een leraar heeft een basisdiploma HSTO brood- en banketbakkerij en confiserie, een BPB en 3 jaar erkende nuttige ervaring voor de specialiteit bakkerij. Betrokkene geeft momenteel PV bakkerij enkel in de 2 de graad TSO. Er moet géén aparte erkenningsprocedure meer gevolgd worden voor techniek (vroeger technologische opvoeding),want TV/PV bakkerij is een specialiteit die in de eerste graad voorkomt en betrokkene heeft hier nuttige ervaring voor. Het gaat er dus niet om of je de specialiteit bakkerij ook effectief geeft in de eerste graad. OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 16 NUTTIGE ERVARING

18 4) BIJ ELKE VERANDERING VAN AMBT WAARVOOR NE NIET DIENSTIG IS VOOR HET BE- KWAAMHEIDSBEWIJS EN/OF VOOR DE GELDELIJKE ANCIËNNITEIT NAAR EEN AMBT WAARVOOR NE WEL DIENSTIG IS VOOR HET BEKWAAMHEIDSBEWIJS EN/OF VOOR DE GELDELIJKE ANCIËNNITEIT: WEL NIEUWE PROCEDURE NODIG! Bijvoorbeeld: een leraar belast met AV wordt bevorderd tot technisch adviseur. Voor het ambt van technisch adviseur kan NE wel een voorwaarde zijn voor het bekwaamheidsbewijs en/of dienstig zijn voor de geldelijke anciënniteit. In dat geval moet een erkenningsprocedure worden gevolgd voor het ambt van technisch adviseur. Bijvoorbeeld: een leraar belast met AV wordt directeur van een school met een afdeling TSO/BSO. Betrokkene kan eventuele NE voor erkenning voorleggen en deze kan dan na goedkeuring worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit (voor het bekwaamheidsbewijs heeft betrokkene de NE niet nodig). OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 17 NUTTIGE ERVARING

19 J. FEITELIJKE ERKENNING VAN NUTTIGE ERVARING? In de nieuwe besluiten nuttige ervaring is ook een poging gedaan om een oplossing te geven aan de onduidelijkheid inzake verworven nuttige ervaring: 1) als er in het dossier van betrokkene een rechtsgeldige schriftelijke positieve beslissing zit dan blijft deze positieve beslissing behouden naar de toekomst toe (wit blijft wit). 2) als er in het dossier van betrokkene een rechtsgeldige schriftelijke negatieve beslissing zit dan blijft deze negatieve beslissing behouden naar de toekomst toe m.a.w. dit dossier wordt niet meer heropend n.a.v de nieuwe besluiten inzake nuttige ervaring (zwart blijft zwart). Uitzondering: als er in het verleden (vóór 1/9/1997) een negatieve beslissing was omwille van deeltijdse diensten dan kan het dossier wel opnieuw worden voorgelegd aangezien vanaf 1/9/1997 deeltijdse diensten wel in aanmerking kunnen worden genomen als nuttige ervaring. Het initiatief tot het openen of heropenen van een dergelijk dossier ligt bij de inrichtende macht of haar afgevaardigde m.a.w. deze procedure wordt niet automatisch door het bevoegde werkstation opgestart. 3) daarnaast zijn er ook dossiers waarbij de nuttige ervaring nooit voor erkenning werd voorgelegd maar waarbij ze toch werd meegeteld in de geldelijke anciënniteit en/of als bekwaamheidsbewijs. Hiervoor werd bepaald dat de nuttige ervaring die vóór 1/2/1997 feitelijk werd opgenomen in de geldelijke anciënniteit en/of als bekwaamheidsbewijs als verworven mag worden beschouwd. Dit geldt echter enkel voor het vak/specialiteit/ambt dat betrokkene effectief gaf of waarvan het titularis was op 1/2/1996 en/of 1/2/1997 (GRIJS WORDT WIT). Deze feitelijke erkenning houdt dan ook in dat vanaf 1/9/1997 hiermee rekening moet worden gehouden bij o.a. de reglementering inzake TBS/OB, reaffectatie en wedertewerkstelling. Bijvoorbeeld: Er is een schriftelijke rechtsgeldige goedkeuring voor TV/PV hout op 12/10/1994. Vanaf 1/9/1995 tot heden geeft betrokkene TV/PV bouw (zonder goedkeuring werd de NE meegeteld voor deze specialiteit). Vanaf 1/9/1996 tot 31/12/1996 geeft betrokkene ook nog TV/PV elektriciteit (zonder goedkeuring werd de NE ook meegeteld voor deze specialiteit). Waarvoor heeft betrokkene nu nuttige ervaring? 1) voor TV/PV hout: want er was hiervoor een positieve beslissing in het dossier aanwezig (WIT BLIJFT WIT). 2) voor TV/PV bouw: want er is hiervoor een feitelijke erkenning van NE aangezien betrokkene deze specialiteit gaf op 1/2/1996 en 1/2/1997 (grijs wordt wit). 3) voor TV/PV elektriciteit: hiervoor is er geen NE! Immers betrokkene gaf deze specialiteit niet op één van de refertedata. Eventueel kan voor deze specialiteit nog wel de erkenningsprocedure worden gevolgd. Als echter na het volgen van deze procedure blijkt dat betrokkene geen nuttige ervaring heeft voor TV/PV elektriciteit dan worden deze diensten geschrapt in de geldelijke anciënniteit en/of als bekwaamheidsbewijs voor die specialiteit (grijs wordt wit of zwart na erkenningsprocedure). OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 18 NUTTIGE ERVARING

20 BRONVERMELDING Besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 1987 betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs Koninklijk Besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het ministerie van openbaar onderwijs. Besluit van de Vlaamse Regering 14/6/1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs met volledig leerplan Decreet 27/3/1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs Decreet 27/3/1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra Omzendbrief van 17 oktober 1997 ref 13 CB/SG/WVB/4 betreffende de erkenning van diensten als nuttige ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 19 NUTTIGE ERVARING

21 AANVRAAGFORMULIEREN EN PROCEDURE Bijlagen: 1. Attesten van diensten gepresteerd als werknemer 2. Verklaring van diensten verstrekt als zelfstandige 3. Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid/Inspectie van Sociale wetten 4. Procedure nuttige ervaring 5. Verklaring betreffende diensten gepresteerd tijdens de zomervakantie en die als nuttige ervaring kunnen worden erkend OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 20 NUTTIGE ERVARING

22 IM OF AFGEVAARDIGDE 1) controleert of het personeelslid aanspraak kan maken 2) geeft de nodige blancoattesten aan personeelslid Bijlage 4: Procedure nuttige ervaring PROCEDURE NUTTIGE ERVARING PERSONEELSLID ingevulde attesten + eventuele bewijsstukken aan school bezorgen IM OF AFGEVAARDIGDE maakt attesten over aan het werkstation met verzoek tot erkenning NE WERKSTATION controleert formele voorwaarden en legt attesten voor aan inspectie voor advies INSPECTIE WERKSTATION PERSONEELSLID geeft advies : gunstig of ongunstig ADVIES = ONGUNSTIG deelt dit mee aan het personeelslid met aangetekend schrijven Heeft 60 dagen tijd om per aangetekend schrijven een herzieningsaanvraag in te dienen (eventueel aanvraag om gehoord te worden) ADVIES = GUNSTIG WERKSTATION Legt herzieningsaanvraag voor aan bevoegde inspecteur-generaal INSPECTEUR GENERAAL COÖRDINATOR neemt de eindbeslissing Brengt na internoverleg opnieuw advies uit: gunstig of ongunstig WERKSTATION deelt eindbeslissing mee aan de IM of haar afgevaardigde én aan het personeelslid OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN 21 NUTTIGE ERVARING

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 1999-2000 Oorspronkelijk meegedeeld in de Wijziging van het besluit van 14 juni 1989 Mededeling betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

nr. 2 van KATHLEEN HELSEN datum: 25 september 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs - Erkenning nuttige ervaring

nr. 2 van KATHLEEN HELSEN datum: 25 september 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs - Erkenning nuttige ervaring SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2 van KATHLEEN HELSEN datum: 25 september 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Erkenning nuttige ervaring

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2003-2005 Oorspronkelijk meegedeeld in Mededeling betreffende bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen in het gewoon secundair onderwijs en voor de godsdienstleraren en leermeesters

Nadere informatie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2004-069 datum : 2004-06-22 gewijzigd : 2010-02-08 contact : Dienst personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar 2001-2002 Oorspronkelijke titel: Islamitische godsdienst voorbereiding van het schooljaar 2001-2002, basis-

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur:

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar Inleiding Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Doel van deze mededeling

Aandachtspunten schooljaar Inleiding Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Doel van deze mededeling Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 1. Inleiding 1.1. Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Vereiste bekwaamheidsbewijzen Wie voor algemene en sociale vorming, voor (een specialiteit van) beroepsgerichte

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, artikel 56ter 1 en 56quater 1 en 4;

DE VLAAMSE REGERING, bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, artikel 56ter 1 en 56quater 1 en 4; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van de regelgeving betreffende de concordantie, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van het buitengewoon

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 3 1. Inleiding... 3 2. Omkadering... 3 2.1. Globale puntenenveloppe... 3 2.2. Forfaitaire

Nadere informatie

VACANTVERKLARING VAN BETREKKINGEN IN WERVINGSAMBTEN

VACANTVERKLARING VAN BETREKKINGEN IN WERVINGSAMBTEN Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING Deze Mededeling vervangt de gelijknamige Mededeling van 19 februari 2003, Kl. 90.01.03 Datum: 2004-04-13 Kl.

Nadere informatie

VR DOC.0272/1

VR DOC.0272/1 VR 2011 0804 DOC.0272/1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 Oorspronkelijk meegedeeld in: Bekwaamheidsbewijzen deeltijds kunstonderwijs: wijzigingen vanaf 1 september 2002 referentie : PV/2002/7 publicatiedatum : (10/07/2002)

Nadere informatie

Het ondersteunend personeel

Het ondersteunend personeel Het ondersteunend personeel Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2018-2019 Femke Smout - Jan Taildeman Inge De Luyck Inhoud 1. Inleiding 2. Omkadering 3. Puntenwaarde 4. Vacante betrekking 5.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 55037 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2962 [C 2010/35615]

Nadere informatie

1. Onderwijsbevoegdheid lerarenopleiding van een cyclus voor het schooljaar in het secundair onderwijs

1. Onderwijsbevoegdheid lerarenopleiding van een cyclus voor het schooljaar in het secundair onderwijs Aandachtspunten schooljaar 2001-2002 1. Onderwijsbevoegdheid lerarenopleiding van een cyclus voor het schooljaar 2001-2002 in het 1.1. Inleiding De omzendbrief "Onderwijsbevoegdheid lerarenopleiding van

Nadere informatie

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA?

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? GIDS VOOR STUDENTEN VAN EEN LERARENOPLEIDING Als student van een lerarenopleiding hebt u een duidelijk doel voor ogen: lesgeven. De

Nadere informatie

Verlof tijdelijk andere opdracht VTAO

Verlof tijdelijk andere opdracht VTAO Verlof tijdelijk andere opdracht VTAO Inhoudstafel 1. inleiding 2. wie? 3. wanneer een VTAO/TAO? 4. verlof TAO en TBSOB 5. aanvang duur einde 6. dienstonderbreking op een TAO-opdracht 7. volume/bezoldiging

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van de regelgeving betreffende de concordantie, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de directeurs van het buitengewoon

Nadere informatie

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011 Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.028 BRUSSEL, 2011-06-22 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2005-2006 1. Actualisatie 1.1. Opname van nieuwe bekwaamheidsbewijzen. Er worden vereiste en voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen toegevoegd aan een aantal vakken en ambten

Nadere informatie

Bijlage: aandachtspunten voor het schooljaar

Bijlage: aandachtspunten voor het schooljaar Bijlage: aandachtspunten voor het schooljaar 2010-2011 1. Ambtshalve concordantie 1.1. Ambtshalve concordantie in het secundair volwassenenonderwijs In het secundair volwassenenonderwijs werden op 1 september

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2003-2004 Inleiding Het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon

Nadere informatie

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen Werken in het secundair onderwijs Tips voor een vlotte start van een onderwijscarrière Inhoud 1. Situering onderwijs in Vlaanderen 2. Onderwijsbevoegdheid 3. Klaar voor de start? 4. Meer info? 1. Situering

Nadere informatie

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Bregt Henkens Academisch Vormingscentrum voor Leraren Werken in onderwijs 1. Solliciteren 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Bekwaamheidsbewijzen

Nadere informatie

VR DOC.1196/2BIS

VR DOC.1196/2BIS VR 2018 2610 DOC.1196/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs SO/2007/03 (pers) 10/07/2007 Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Cao VIII bevat een afspraak over extra middelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 Oorspronkelijk meegedeeld in de Mededeling betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen in het gewoon secundair onderwijs vanaf 1 september 2002 referentie:

Nadere informatie

VR DOC.1605/2

VR DOC.1605/2 VR 2018 2112 DOC.1605/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens

Nadere informatie

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is?

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? 1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? Eenmaal het schoolbestuur het ambt (opvoeder of administratief medewerker) en

Nadere informatie

Aandachtspunten voor het schooljaar Inleiding 2. Afstemming voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen over de domeinen heen

Aandachtspunten voor het schooljaar Inleiding 2. Afstemming voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen over de domeinen heen Aandachtspunten voor het schooljaar 2018-2019 1. Inleiding In de eerste plaats worden de beide besluiten bekwaamheidsbewijzen op allerlei punten technisch aangepast, kwestie van de gehanteerde terminologie

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-035 datum : 2009-06-26 gewijzigd : 2010-01-20 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Ziekteverlof. Agentschap voor Onderwijsdiensten

Ziekteverlof. Agentschap voor Onderwijsdiensten Agentschap voor Onderwijsdiensten Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA?

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? GIDS VOOR STUDENTEN VAN EEN LERARENOPLEIDING Als student van een lerarenopleiding hebt u een duidelijk doel voor ogen: lesgeven. De

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET Stuk 248 (1995-1996) Nr. 9 VLAAMS PARLEMENT ZITTING 1995-1996 2 APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET houdende tijdelijke beperking inzake programmatie en benoeming in sommige onderwijssectoren IN EERSTE LEZING

Nadere informatie

Alle scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs kunnen deelnemen aan het pilootproject lerarenplatform.

Alle scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs kunnen deelnemen aan het pilootproject lerarenplatform. Lerarenplatform 1. Inleiding Tijdens het schooljaar 2018-2019 start het pilootproject lerarenplatform om tijdelijke leerkrachten meer werkzekerheid te bieden. De leerkrachten in het lerarenplatform krijgen

Nadere informatie

Lerarenplatform in het secundair onderwijs

Lerarenplatform in het secundair onderwijs Lerarenplatform in het secundair onderwijs 1. Inleiding Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt een pilootproject lerarenplatform opgezet om meer tijdelijke leerkrachten werkzekerheid en een opdracht die

Nadere informatie

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud...1 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...2 1.1 De kolom Leerplannummer...2 1.2 De kolom B/S/C (niet

Nadere informatie

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE Thema uit DRP Tijdelijke aanstelling BIJLAGE cao III BE: van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE JA, maar geen TADD conform DRP Tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur. Tijdelijke

Nadere informatie

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA?

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? GIDS VOOR STUDENTEN VAN EEN LERARENOPLEIDING Als student van een lerarenopleiding hebt u een duidelijk doel voor ogen: lesgeven. De

Nadere informatie

MEDEDELING. Mutatie en nieuwe affectatie. 1 Wetgeving en reglementering. 2 Definities

MEDEDELING. Mutatie en nieuwe affectatie. 1 Wetgeving en reglementering. 2 Definities Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2007-010 datum : 2007-02-15 gewijzigd : 2013-09-24 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2000-2001 1. Inleiding Enkele jaren geleden werd de lerarenopleiding van één cyclus vernieuwd. De eerste studenten van de opleiding van geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep

Nadere informatie

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET 1 Wat is het? Een inrichtende macht werft personeelsleden aan: Met werkingsmiddelen Vlaamse ondersteuningspremie Eigen middelen (enkel deeltijds kunstonderwijs)

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Gewoon Secundair Onderwijs

Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Gewoon Secundair Onderwijs Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Gewoon Secundair Onderwijs AgODi Opleiding schoolsecretariaten februari 2012 INHOUD WOORD VOORAF... 5 DEEL 1. DE STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikel 26;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikel 26; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de structuur, organisatie en financiering van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-059 datum : 2014-09-08 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

3.1. Aanstelling met een ander bekwaamheidsbewijs: berekening periode vrijstelling van verklaring op eer

3.1. Aanstelling met een ander bekwaamheidsbewijs: berekening periode vrijstelling van verklaring op eer Aandachtspunten schooljaar 2003-2004 1. Inleiding Het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon

Nadere informatie

Betreft : vacantverklaring. Brussel, 11 mei Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs,

Betreft : vacantverklaring. Brussel, 11 mei Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, TP 2011-2012 06 /03 Betreft : vacantverklaring Brussel, 11 mei 2012. Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, In uitvoering van het decreet van de Vlaamse Executieve van 27 maart

Nadere informatie

Het lerarenplatform is beperkt tot de wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel.

Het lerarenplatform is beperkt tot de wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel. Lerarenplatform in het basisonderwijs 1. Inleiding Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt een pilootproject lerarenplatform opgezet om meer tijdelijke leerkrachten werkzekerheid en een opdracht die voldoende

Nadere informatie

Eindverslag interne werkgroep Bekwaamheidsbewijzen

Eindverslag interne werkgroep Bekwaamheidsbewijzen Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel INTERN DOCUMENT VVKSO Eindverslag interne werkgroep Bekwaamheidsbewijzen Gedurende drie vergaderingen heeft een interne

Nadere informatie

Opleiding schoolsecretariaten

Opleiding schoolsecretariaten Opleiding schoolsecretariaten 2018-2019 AGODI ACADEMIE Inhoud 1. Inleiding A. Doel van de cursus B. Wetgeving C. Toepassingsgebied en gevolgen D. Draagwijdte vaste benoeming 2. Algemene bepalingen A. Vacantverklaring

Nadere informatie

Betreft : vakantverklaring. Brussel, 13 oktober Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs,

Betreft : vakantverklaring. Brussel, 13 oktober Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, TP 2011-2012 06 / 01 Betreft : vakantverklaring Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, Brussel, 13 oktober 2011. In uitvoering van het decreet van de Vlaamse Executieve van

Nadere informatie

Enkele termen Stamboeknummer: 1 76 02 28 03 25 Geslacht Geboortedatum Volgnummer Sleutelcode Instellingsnummer & hoofdstructuur: 034678 311 01 02 Instellingsnummer Hoofdstructuur Nis-code Onderwijsnet

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36 DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2001-2002 Oorspronkelijk meegedeeld in onderwijsbevoegdheid lerarenopleiding van een cyclus voor het schooljaar 2001-2002 in het secundair onderwijs Referentie 13CC/SO/GVSO-groep

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Koninklijk Besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van s lands algemeen bestuur 1.

Koninklijk Besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van s lands algemeen bestuur 1. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2011-043 datum : 2011-06-09 gewijzigd : 2014-01-21 contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

VR DOC.0208/2BIS

VR DOC.0208/2BIS VR 2019 0103 DOC.0208/2BIS VR 2019 0103 DOC.0208/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige bepalingen voor de personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs DE VLAAMSE

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen 1. Kandideringsprocedure 1.1. Op welke manier kan ik solliciteren voor een job in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Elke school en instelling

Nadere informatie

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn.

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Administratie Ondersteuning Afdeling Informatica Project EDISON 16 november 2005 / 01 februari 2007 Auteur: Jan Dejonghe E: jan.dejonghe@ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542.

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542. Wijzigingen in de reglementering met betrekking tot het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs met ingang van 01/09/2015 Sedert de aanvang van dit schooljaar werden een

Nadere informatie

Opleidingschoolsecretariaten Scholjaar 2009-2010

Opleidingschoolsecretariaten Scholjaar 2009-2010 2. LOOPBAANONDERBREKING 1. soorten 2. toepassingsgebied 3. algemene voorwaarden 4. recht 5. het gewone stelsel 6. GLBO50+ 7. LBO om een beroepsopleiding te volgen 8. LBO in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs,

Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, TP 2012-2013 / 06 /02 Betreft : vacantverklaring Brussel, 13 mei 2013. Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, In uitvoering van het decreet van de Vlaamse Executieve van 27

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling en aanvangsbegeleiding vanaf 1 september 2019

Tijdelijke aanstelling en aanvangsbegeleiding vanaf 1 september 2019 Tijdelijke aanstelling en aanvangsbegeleiding vanaf 1 september 2019 Doelstellingen van de maatregelen uit cao XI De praktijkschok verminderen door een betere en meer kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding

Nadere informatie

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker VACANTVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE BETREKKING VAN MAATSCHAPPELIJK WERKER BIJ DE PERMANENTE ONDERSTEUNINGSCEL (POC): OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR MUTATIE EN VASTE BENOEMING OP 01-01-2010. 1. De Permanente

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten

Opleiding voor schoolsecretariaten Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Bevallingsverlof: 1. Reglementering 2. Toepassingsgebied 3. Voorwaarden

Nadere informatie

Aan de gesubsidieerde personeelsleden van het secundair onderwijs,

Aan de gesubsidieerde personeelsleden van het secundair onderwijs, DIENSTORDER Ter attentie van de personeelsleden van het secundair onderwijs, Datum 28 maart 2018 Prioriteit Hoog Contactpersoon Amaryllis Pieteraerens 02/279 38 36 amaryllis.pieteraerens @brunette.brucity.be

Nadere informatie

Vlaainse Regering. DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-xiii-mozaïek, artikel IX.

Vlaainse Regering. DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-xiii-mozaïek, artikel IX. ' Vlaainse Regering. Ontwerp van besluit van de Viaamse Regering betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36 voor wervingsambten in het onderwijs en voor sommige functies in de basiseducatie

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 Inhoud : 1. Gemeenschappelijke bepalingen 1.1. Bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) 1.2. Licentiaat + GHSO of GVO wordt licentiaat + BPB 1.3. Ambten van het medisch,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 januari 2019;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 januari 2019; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel

Nadere informatie

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-057 datum : 2009-12-01 gewijzigd : 2011-11-16 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN MEDEDELING M.12.025 BRUSSEL, 2012-09-13 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02 507 08 33 @ lode.degeyter@vsko.be Pers/Verloven Verloven OVERZICHT VAN VERLOFSTELSELS 1 VOLLEDIGE

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding A. Wetgeving B. Toepassingsgebied 2. Algemene bepalingen A. Vacantverklaring B. Voorwaarden personeelslid C. Voorwaarden betrekking D. Ingangsdatum

Nadere informatie

over 1. mevr. Hilde CREVITS, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs voorzitter;

over 1. mevr. Hilde CREVITS, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs voorzitter; VLAAMS ONDERHANDELINGSCOMITE VOOR DE BASISEDUCATIE Brussel, 7 juli 2017 PROTOCOL NR. 72 HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN IN DE VERGADERING VAN HET VLAAMS ONDERHANDELINGSCOMITE

Nadere informatie

Vakken en bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van leraar in het gewoon so

Vakken en bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van leraar in het gewoon so Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL 02 507 07 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2006-042 Datum: 2006-03-24 Gewijzigd: 2015-11-04 Contact: dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen,

Nadere informatie

Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van

Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van Een Wachtgeld Of Wachtgeldtoelage Voor Het Gewoon En Buitengewoon Secundair Onderwijs

Nadere informatie

Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs,

Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, DO 2013-2014/ 06/03 Betreft : vacantverklaring Brussel, 15 mei 2014. Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, In uitvoering van het decreet van de Vlaamse Executieve van 27 maart

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 november 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00899 Onderwerp: Vakantie- en prestatieregeling voor personeel ressorterend onder "Statuut Rechtspositie Personeelsleden

Nadere informatie

Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden zijn in het dossier?

Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden zijn in het dossier? Handleiding bij het opmaken van het dossier voor waarnemende aanstelling, toelating tot de proeftijd, nieuwe affectatie, mutatie in het ambt van TA / TAC Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden

Nadere informatie

(van toepassing vanaf ) HOOFDSTUK I. - Definities.

(van toepassing vanaf ) HOOFDSTUK I. - Definities. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 betreffende het verlaagd tarief van de successierechten in geval van overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen (van toepassing

Nadere informatie

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Agentschap voor Onderwijsdiensten Opleiding schoolsecretariaten 08/02/2012 Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Agentschap

Nadere informatie

Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) bij scholengroep

Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) bij scholengroep Schooljaar 2016-2017 Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) bij scholengroep Dit formulier moet aangetekend verstuurd worden naar het adres

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2000-2001 Oorspronkelijk meegedeeld in Onderwijsbevoegdheid lerarenopleiding van een cyclus voor het schooljaar 2000-2001 in het secundair onderwijs referentie: S.O. /2000/1

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 februari 2008 tot vaststelling

Nadere informatie

1 Aandachtspunten voor het schooljaar

1 Aandachtspunten voor het schooljaar 1 Aandachtspunten voor het schooljaar 2015-2019 1.1. selectie- en bevorderingsambten: bewijs van pedagogische bekwaamheid Voor selectie- en bevorderingsambten (ambt van directeur, adjunct-directeur, beheerder,

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2013-2014 Oorspronkelijk meegedeeld in Actualisering Bekwaamheidsbewijzen gewoon secundair onderwijs vanaf 1 september 2013 referentie : SO/2013/03 Publicatiedatum : (29/07/2013,

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende personeelsleden in het secundair onderwijs die op bedrijfsstage gaan DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende personeelsleden in het secundair onderwijs die op bedrijfsstage gaan DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende personeelsleden in het secundair onderwijs die op bedrijfsstage gaan DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie

Nadere informatie

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL +32 2 507 06 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2003-146 Datum: 2003-12-17 Gewijzigd: 2015-09-07 Contact: Dienst Personeel 02 507 07

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Wetgeving Voorwaarden en regels Administratieve en geldelijke toestand Mededeling aan het werkstation Tips en aandachtspunten 2 Wetgeving REGLEMENTERING Arbeidswet

Nadere informatie

Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste graad

Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste graad Dienst CUR Guimardstraat 00 BRUSSEL + 07 06 0 www.katholiekonderwijs.vlaanderen DOCUMENT Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste graad 07-0- Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste

Nadere informatie