Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Gewoon Secundair Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Gewoon Secundair Onderwijs"

Transcriptie

1 Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Gewoon Secundair Onderwijs

2

3 AgODi Opleiding schoolsecretariaten februari 2012 INHOUD WOORD VOORAF... 5 DEEL 1. DE STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS DEEL 2. DE BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN EN DE WEDDENSCHALEN... 8 HOOFDSTUK I. DE THEORIE Het bekwaamheidsbewijs bepaalt welke bevoegdheid het personeelslid kan krijgen in het secundair onderwijs Algemeen Welk ambt? Als leraar Welk vak? In welke graad en in welke onderwijsvorm? Waaruit bestaat een bekwaamheidsbewijs? Leraar AV en KV, directeur, adjunct-directeur en coördinator DBSO Leraar KV, TV en PV, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Buitenlandse en niet-vlaamse studiebewijzen Artistieke ervaring De carrièremogelijkheden, rechten en plichten hangen af van de categorie van het bekwaamheidsbewijs Algemeen De vereiste bekwaamheidsbewijzen De voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen De andere bekwaamheidsbewijzen Besluit SPECIALE GEVALLEN Overgangsmaatregelen De gelijkwaardigheid van bepaalde bekwaamheidsbewijzen van godsdienstige of ideologische aard HOOFDSTUK II. DE PRAKTIJK De bevoegdheid bepalen Van vak naar diploma Van diploma naar vak De salarisschaal bepalen DEEL 2. HET PRESTATIESTELSEL Algemeen Overgangsmaatregel DEEL 3. DE BEZOLDIGING EN PRESTATIES VAN GELIJKGESTELDE UREN Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 3

4 AgODi Opleiding schoolsecretariaten februari 2012 Pagina 4 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

5 AgODi Opleiding schoolsecretariaten maart-april 2010 WOORD VOORAF Een personeelslid uit een school moet altijd beschikken over een bekwaamheidsbewijs: een basisdiploma, een bewijs van pedagogische bekwaamheid, eventueel nuttige ervaring. Voor de school is het bekwaamheidsbewijs van belang omdat het de inzetbaarheid van het personeelslid bepaalt: welk ambt kan iemand uitoefenen, welke vakken mag een leraar geven en in welke graad en welke onderwijsvorm mag hij staan? Voor het personeelslid heeft het bekwaamheidsbewijs nog een andere functie: het is een van de belangrijkste elementen die bepalen welke salarisschaal hem of haar toegekend zal worden. Op 1 september 1989 werd het huidige stelsel van vereiste, voldoend geachte en andere bekwaamheidsbewijzen ingevoerd. Met dit systeem wou de overheid enerzijds garanties inbouwen voor de kwaliteit van het onderwijs (bijvoorbeeld door een bewijs van pedagogische bekwaamheid te eisen voor ieder personeelslid dat wil vast benoemd worden), en anderzijds een soepel aanwervingsbeleid door de school mogelijk maken (gelijk salaris, zowel voor vereiste als voor voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen). Deel 1 van de cursus geeft een overzicht van de structuur van het secundair onderwijs. Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen wordt uitgelegd in deel 2 van de cursus. U vindt eerst een theoretische uitleg over de bekwaamheidsbewijzen, de onderwijsbevoegdheid en de carrièremogelijkheden van de personeelsleden. Daarnaast vindt u ook praktische uitleg over hoe men de bevoegdheid en de salarisschaal kan bepalen. Het prestatiestelsel bepaalt hoeveel uren een personeelslid moet presteren om een voltijdse betrekking te hebben. Bij de leraren kan dat aantal verschillen volgens de rubricering van de vakken die ze onderwijzen en volgens de graad waarin ze lesgeven. Een overzicht van de verschillende mogelijkheden vindt u in deel 3 van de cursus. Voor uren die geen lesuren zijn en voor sommige specifieke opdrachten zijn geen eigen bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen voorzien. Zij moeten voor de bezoldiging gelijkgesteld worden met een opdracht in functie van het bekwaamheidsbewijs waarover betrokkene beschikt. Toepassingsgebied Deze reglementering is van toepassing op alle personeelsleden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en op de godsdienstleraren uit het gewoon secundair onderwijs. Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 5

6 AgODi Opleiding schoolsecretariaten februari 2012 DEEL 1. DE STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS Het voltijds secundair onderwijs is sinds 1989 volgens de eenheidsstructuur georganiseerd. De eenheidsstructuur omvat graden, onderwijsvormen en studierichtingen. Leerlingen maken pas in de tweede graad een eerste studiekeuze. Het grootste deel van de lesuren in de eerste graad is basisvorming. Vanaf de tweede graad onderscheiden we vier verschillende onderwijsvormen: - Het algemeen secundair onderwijs (ASO) legt de nadruk op een ruime algemene vorming. Er wordt niet voorbereid op een specifiek beroep. Het ASO legt vooral een stevige basis voor het volgen van hoger onderwijs en de meesten kiezen er dan ook voor om verder te studeren na het ASO. - In het technisch secundair onderwijs (TSO) gaat de aandacht vooral naar algemene en technisch-theoretische vakken. Na het TSO kan de jongere een beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger onderwijs. Bij deze opleiding horen ook praktijklessen - Het kunstsecundair onderwijs (KSO) koppelt een algemene, ruime vorming aan een actieve kunstbeoefening. Na het KSO kan de jongere een beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger onderwijs. - Het beroepssecundair onderwijs (BSO) is een praktijkgerichte onderwijsvorm waarin de jongere naast algemene vorming vooral een specifiek beroep aanleert. Op 1 september 2009 werd het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en het Secundair na secundair onderwijs (Se-n-Se) ingevoerd. De vroegere 4 de graad Verpleegkunde in het BSO is de enige opleiding uit het secundair onderwijs die werd opgevormd tot een opleiding HBO 5. Daarnaast blijven ook nog enkele opleidingen bestaan in de 4 de graad BSO, m.n. Plastische Kunsten en Modevormgeving. De 7 de specialisatiejaren uit het TSO en het KSO worden omgevormd tot Se-n-Se opleidingen. De 7 de specialisatiejaren uit het BSO blijven behoren tot het secundair onderwijs (3 de leerjaar van de 3 de graad). Pagina 6 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

7 AgODi Opleiding schoolsecretariaten maart-april 2010 Schematisch ziet het secundair onderwijs er dus zo uit: HBO 5 3de lj 4de gr. Verpleeg- 3 Se-n-Se 3de gr. BSO kunde BSO 3de graad 2 ASO KSO TSO BSO 1 2 2de ASO KSO TSO BSO graad 1 1ste graad 2 2de leerjaar (A) BVL 1 1ste leerjaar A 1 B Se-n-Se: Secundair na secundair; HBO 5: Hoger Beroepsonderwijs (niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur) Na het tweede jaar van de derde graad ASO, TSO, KSO, of na het derde jaar van de derde graad BSO, krijgt de leerling een diploma secundair onderwijs. Na het tweede jaar van de derde graad van het BSO ontvangt de leerling geen diploma, maar een studiegetuigschrift. Na het afronden van een Se-n-Se opleiding wordt een certificaat uitgereikt. Wie afstudeert in het HBO 5 krijgt een graduaatsdiploma. Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 7

8 AgODi Opleiding schoolsecretariaten februari 2012 DEEL 2. DE BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN EN DE SALARISSCHALEN HOOFDSTUK 1. DE THEORIE 1.1. Het bekwaamheidsbewijs bepaalt welke onderwijsbevoegdheid het personeelslid kan krijgen in het secundair onderwijs Algemeen Het bekwaamheidsbewijs bepaalt tot welk ambt een personeelslid toegang heeft en voor de leraren eveneens welke vakken hij mag geven, in welke graad en in welke onderwijsvorm Welk ambt? Een job in het onderwijs betekent niet noodzakelijk een job als leraar. Er worden verschillende ambten ingericht in het gewoon secundair onderwijs: Onderwijzend personeel Bestuurspersoneel Opvoedend hulppersoneel Ondersteunend personeel leraar godsdienstleraar begeleider directeur adjunct-directeur technisch adviseur technisch adviseur-coördinator coördinator (enkel in het deeltijds beroepssecundair onderwijs) studiemeester-opvoeder in een internaat administratief medewerker opvoeder Voorbeelden: - een personeelslid met een basisdiploma van ten minste hoger secundair onderwijs mag het ambt van opvoeder uitoefenen; een bewijs van pedagogische bekwaamheid is niet vereist; - voor het ambt van directeur van een school voor algemeen secundair onderwijs die de drie graden inricht, is een basisdiploma van master en een bewijs van pedagogische bekwaamheid vereist Als leraar Voor leraren bepaalt het bekwaamheidsbewijs nog meer: - welk vak mag hij geven? - in welke graad? - in welke onderwijsvorm? Pagina 8 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

9 AgODi Opleiding schoolsecretariaten maart-april Welk vak? Er bestaan verschillende soorten vakken: de algemene vakken (AV), de technische vakken (TV), de kunstvakken (KV) en de praktische vakken (PV). Voorbeelden: algemene vakken kunstvakken technische vakken praktische vakken geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, informatica, chemie, Frans, godsdienst... architecturale vorming, samenspel, instrument, fotografie, kunstinitiatie, algemene muziekleer... - een aantal algemene vakken worden als technisch vak ingericht onder de benaming toegepast vak: toegepaste informatica, toegepaste biologie... - specialiteiten: apotheek, hout, bouw, elektriciteit... kunstvakken en technische vakken kunnen ingericht worden als praktische oefeningen, praktijk, handvaardigheid, realisatietechnieken: praktijk mechanica, praktijk toegepaste biologie... Voorbeelden: - een bachelor in het onderwijs: SO uitdieping plastische opvoeding en basiscluster plastische opvoeding en godsdienst mag o.m. de volgende vakken geven AV plastische opvoeding en katholieke godsdienst - een leraar met het diploma van een hoger secundair technisch onderwijs (HSTO) elektromechanische onderhoudstechnieken + BPB + 3 jaar NE mag o.m. de volgende vakken geven: TV en PV elektromechanica, mechanica en nijverheidstechnieken In welke graad en in welke onderwijsvorm? Het secundair onderwijs is onderverdeeld in drie graden van elk twee jaren. De eerste graad is gemeenschappelijk voor alle leerlingen. Vanaf de tweede graad kiezen de leerlingen voor een onderwijsvorm: het algemeen secundair onderwijs (ASO), het kunstsecundair onderwijs (KSO), het technisch secundair onderwijs (TSO) of het beroepssecundair onderwijs (BSO). In het BSO wordt ook nog - zij het heel beperkt - een vierde graad ingericht. Daarnaast bestaat sinds 1 september 2009 het Hoger Beroepsonderwijs (HBO 5 Verpleegkunde) en de Se-n-Se opleidingen. Het bekwaamheidsbewijs bepaalt waar men mag lesgeven. Voorbeeld Het technisch en praktisch vak verzorging wordt in de eerste graad o.m. gegeven door een leraar met een diploma van hoger secundair beroepsonderwijs (HSBS) gezins- en sanitaire hulp + gehomologeerd getuigschrift HSO (BSO)+ BPB + 3 jaar NE; in de derde graad TSO, mag ook de master in de geneeskunde + BPB dit vak geven. Het bekwaamheidsbewijs bepaalt ook in welke onderwijsvorm men mag lesgeven. Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 9

10 AgODi Opleiding schoolsecretariaten februari 2012 Voorbeeld De bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs OE chemie mag het technische vak chemie geven in de derde graad van het BSO maar niet in de derde graad van het ASO, TSO of KSO Waaruit bestaat een bekwaamheidsbewijs? Leraar AV en KV, directeur, adjunct-directeur en coördinator DBSO Elementen waaruit het bekwaamheidsbewijs kan bestaan: - een basisdiploma - een bewijs van pedagogische bekwaamheid Basisdiploma s Soorten Een basisdiploma is het studiebewijs dat behaald werd na het beëindigen van een opleiding. Enkele voorbeelden van basisdiploma s zijn: - diploma van licentiaat - diploma van regent(es) - diploma van bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs - diploma van master Er zijn verschillende soorten van basisdiploma s: brevetten, diploma s, getuigschriften... Niveau De basisdiploma s hebben ook een verschillend niveau, afhankelijk van de studieduur: niveau basisopleiding van één cyclus, van twee cycli Voor de leraar AV en voor de directiefuncties (met inbegrip van de coördinator DBSO) worden geen studiebewijzen van het niveau secundair onderwijs aanvaard Bewijs van pedagogische bekwaamheid Een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) geeft aan dat de houder ervan een pedagogische scholing gevolgd heeft. Soorten De bewijzen van pedagogische bekwaamheid die geldig zijn in het gewoon secundair onderwijs, zijn strikt omschreven. Het zijn o.a. 1 : 1 De studiebewijzen met de vroegere benamingen van deze opleidingen blijven uiteraard gelden als bewijs van pedagogische bekwaamheid. Voor een volledige opsomming raadpleegt u artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel Pagina 10 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

11 AgODi Opleiding schoolsecretariaten maart-april het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 2 (GVSOgroep 2); - het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 1 (GVSOgroep 1); - het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid; - het diploma van onderwijzer; - het diploma van kleuteronderwijzer; - het diploma van bachelor in het onderwijs: lager onderwijs; - het diploma van bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs; - het diploma van de voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs en remedial teaching; - het diploma van bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs; - het diploma van bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs; - het diploma van leraar, uitgereikt door en specifieke lerarenopleiding, zoals bepaald in het decreet van 15 december 2006 betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen, met uitzondering van het diploma van leraar dans Leraar KV, TV en PV, technisch adviseur en technisch adviseurcoördinator Elementen waaruit een bekwaamheidsbewijs kan bestaan: - een basisdiploma - een bewijs van pedagogische bekwaamheid - nuttige ervaring Basisdiploma s Zie punt Studiebewijzen van het niveau secundair onderwijs of lager kunnen ook in aanmerking komen. Met enkel een basisdiploma van het algemeen secundair onderwijs krijgt men geen volwaardige onderwijsbevoegdheid. Met sommige studiebewijzen van het technisch, het beroeps- en het kunstsecundair onderwijs kan dat wel voor bepaalde vakken. Bijkomende vakkennis moet dan wel verworven zijn via de 'nuttige ervaring'. Voor studiebewijzen van het niveau hoger secundair onderwijs (HSO) of derde graad van het secundair onderwijs is 3 jaar nuttige ervaring vereist. Voor studiebewijzen van het lager secundair onderwijs (LSO) of tweede graad, is 6 jaar nuttige ervaring nodig. Ook zonder basisdiploma maar met 9 jaar nuttige ervaring kan men onderwijsbevoegdheid krijgen voor technische en praktische vakken bewijs van pedagogische bekwaamheid Zie punt en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs. Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 11

12 AgODi Opleiding schoolsecretariaten februari Nuttige ervaring De nuttige ervaring (NE) is de periode waarin een personeelslid van het onderwijs als werknemer of als zelfstandige een beroep of ambacht heeft uitgeoefend buiten het onderwijs. Indien deze praktijkervaring bijgedragen heeft tot het verwerven van vakkennis voor het vak dat onderwezen wordt, kan zij erkend worden als nuttige ervaring. Er zijn wel enkele voorwaarden: o.a. dat de diensten moeten bezoldigd geweest zijn en onderworpen aan de RSZ-regeling. De nuttige ervaring wordt erkend per specialiteit. Zij bepaalt welke vakken de leraar mag geven. De diensten die erkend zijn als nuttige ervaring, tellen eveneens mee voor de geldelijke anciënniteit (maximum 10 jaar). Voorbeeld 1: Een beginnend leraar heeft een diploma van het hoger secundair technisch onderwijs (HSTO) haartooi en een bewijs van pedagogische bekwaamheid.: Hij heeft vijf jaar als kapper gewerkt, hij mag het technisch en het praktisch vak haartooi geven. Bovendien zal voor zijn opdracht TV en PV haartooi in zijn startsalaris al vijf jaar anciënniteit verrekend worden. Voorbeeld 2: Een leraar heeft een diploma HSTO handel en een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Hij heeft gedurende drie jaar diensten gepresteerd die erkend worden voor de specialiteit verkoop. De diensten worden erkend voor de specialiteit verkoop. Hij mag het technisch en het praktisch vak verkoop geven, maar niet het vak handel. Voor zijn opdracht TV en PV verkoop wordt drie jaar anciënniteit in zijn salaris verrekend. Om te weten of de diensten erkend worden als nuttige ervaring moet een aanvraag gestuurd worden naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). Wij raden de kandidaat-leerkrachten aan om de procedure te starten via een secundaire school voor technisch of beroepsonderwijs, zelfs vooraleer te solliciteren of te starten met een lerarenopleiding. De school kan dan de kandidaat helpen om te bepalen voor welke vakken hij nuttige ervaring kan aanvragen en kan hem de nodige modelformulieren en attesten bezorgen. Meer uitleg over de reglementering en over de procedure van erkenning van de nuttige ervaring vindt u in de cursus nuttige ervaring Buitenlandse en niet-vlaamse studiebewijzen In principe moeten de studiebewijzen uitgereikt zijn door een door de staat of door de gemeenschap georganiseerde, gesubsidieerde of erkende onderwijsinstelling of door erkende examencommissies. Buitenlandse diploma s worden ook aanvaard indien zij voldoen aan de Europese richtlijnen of indien zij gelijkwaardig verklaard worden met een Vlaams studiebewijs. De professionele erkenning in de Europese Economische Ruimte (conformiteitsattest) Pagina 12 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

13 AgODi Opleiding schoolsecretariaten maart-april 2010 Onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 2 die een erkend lerarendiploma behaalden in de Europese Economische Ruimte, kunnen hun bekwaamheidsbewijs professioneel laten erkennen voor zover ze voldoen aan de Europese Richtlijnen terzake. Het conformiteitsattest vermeldt o.a. het onderwijsambt met de vakken en de leerjaren waarvoor betrokkene onderwijsbevoegdheid heeft en de daaraan verbonden salarisschaal. De professionele erkenning wordt verleend door NARIC-Vlaanderen. Deze erkenning kan aangevraagd worden door het formulier professionele erkenning. U vindt dit formulier op De academische gelijkwaardigheiderkenning De academische gelijkwaardigheiderkenning is een officiële bevestiging van de gelijkwaardigheid van twee diploma s. Op basis van de gelijkwaardigheid met een Vlaams studiebewijs kunnen de onderwijsbevoegdheden worden vastgesteld. De academische gelijkwaardigheiderkenning wordt verleend in naam van de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs. U vindt het aanvraagformulier op Aanvragen voor het secundair onderwijs worden gestuurd naar NARIC-Vlaanderen. Contactgegevens: Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) NARIC-Vlaanderen Hendrik Consciencegebouw Toren A - 6 de verdieping Koning Albert II-laan Brussel Taalvereisten Om in het Nederlandstalig onderwijs les te geven moet de leraar voldoen aan de taalvereisten. Deze taalvereisten slaan uiteraard op de kennis van het Nederlands als onderwijstaal. De voorwaarden hiervoor zijn opgebouwd op basis van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK). Het ERK kent drie niveaus van taalkennis, waarbij: - niveau A het taalkennisniveau van de basisgebruiker is, - niveau B het niveau van de onafhankelijke gebruiker is - en niveau C het niveau van de vaardige gebruiker is. Elk van die 3 niveaus kent telkens twee tussenniveaus, wat resulteert in de niveaus A1, A2, B1, B2, C1 en C2 en waarbij A1 het laagste niveau is en C2 het hoogste. 2 De Europese Economische Ruimte bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 13

14 AgODi Opleiding schoolsecretariaten februari 2012 De vereiste taalkennis kan volgens volgend schema worden weergegeven. Onderwijsniveau Secundair onderwijs Personeelslid Aanstelling in een ambt van het bestuursen onderwijzend personeel Een aanstelling uitsluitend als leraar in een levende vreemde taal Aanstelling in een ambt dat niet tot het bestuurs- en onderwijzend personeel behoort Vereist niveau van taalkennis C1 B2 B2 Het Europees Referentiekader voor Talen kent een oplopende gradatie van taalvaardigheid (waarbij A1 het laagste kennisniveau is, en C2 het hoogste). Dit impliceert dat wie het bewijs levert van zijn taalkennis op een welbepaald ERKniveau, per definitie ook het bewijs heeft geleverd van zijn taalkennis op lager gelegen niveaus. Een personeelslid waarvan de aanwerving steunt op een bekwaamheidsbewijs dat behaald is aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling of op een bekwaamheidsbewijs dat behaald is in het Nederlands, voldoet aan de taalvereisten voor Nederlands als onderwijstaal. Het Nederlandstalig studiebewijs mag ook een onderdeel zijn van het bekwaamheidsbewijs. Wie bv. als leraar wordt aangesteld op basis van een anderstalig diploma aangevuld met een Nederlandstalig bewijs van pedagogische bekwaamheid, voldoet aan de taalvereiste. Nuttige ervaring als onderdeel van het bekwaamheidsbewijs geldt niet als een bewijs van de vereiste taalkennis. Voorbeelden: Een leraar secundair onderwijs is belast met het algemeen vak Economie in de 2de graad BSO. Hij is in het bezit van een diploma van bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs behaald aan de Hogeschool Gent. Dit is een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs voor het algemeen vak Economie in de 2de graad BSO en het studiebewijs werd in het Nederlands behaald. Via dit bekwaamheidsbewijs levert het personeelslid het bewijs van de vereiste kennis van de onderwijstaal. Een leraar Israëlitische godsdienst in het secundair onderwijs is Rabbijn of bedienaar van de eredienst en beschikt over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs afgeleverd door de examencommissie van de Yeshiva Tichonit te Antwerpen, dat goedgekeurd werd door het CICB. Deze leraar voldoet aan de taalvereiste vermits zijn aanstelling eveneens steunt op een pedagogisch bekwaamheidsbewijs dat werd afgeleverd door een Nederlandstalige instelling. Pagina 14 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

15 AgODi Opleiding schoolsecretariaten maart-april 2010 Een leraar in het secundair onderwijs belast met het praktisch vak bakkerij, heeft een Bulgaars bekwaamheidsbewijs dat gelijkgesteld werd met 'LSTO' en een Franstalig bewijs van pedagogische bekwaamheid. Daarnaast werd ook zijn relevante nuttige ervaring opgedaan bij een werknemer in Vlaanderen erkend voor 6 jaren. Aangezien de aanstelling niet steunt op Nederlandstalige studiebewijzen voldoet deze leraar niet aan de taalvereisten ook al is zijn nuttige ervaring behaald bij een werknemer in Vlaanderen. De directeur/inrichtende macht moet dan ook een tijdelijke taalafwijking aanvragen. Als het personeelslid in het ambt wordt aangesteld op basis van een anderstalig studiebewijs, maar dit personeelslid is daarnaast in het bezit van een Nederlandstalig studiebewijs dat voor dat ambt bij de vereiste, voldoend geachte of 'andere' bekwaamheidsbewijzen is opgenomen, kan dat studiebewijs gebruikt worden om de vereiste kennis van het Nederlands te bewijzen. Voorbeeld: Een leraar is in het secundair onderwijs belast met het algemeen vak Wiskunde. Hij heeft een Engelse Master of Mathematics en een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Deze studiebewijzen zijn gelijkwaardig verklaard met Master in de wiskunde en een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Hij is tevens in het bezit van een Nederlandstalig studiebewijs van bachelor (PBA). Deze leraar voldoet aan de taalvereisten vermits het Nederlandstalig studiebewijs van bachelor (PBA) een 'ander' bekwaamheidsbewijs is voor het vak AV Wiskunde. Als het personeelslid in het ambt wordt aangesteld op basis van een anderstalig studiebewijs, kan hij zijn vereiste kennis aantonen via: - een Vlaams studiebewijs dat het vereiste niveau van kennis van het Nederlands aantoont; - een niet-vlaams studiebewijs dat het vereiste niveau van kennis van het Nederlands aantoont; - een getuigschrift van een examencommissie. Meer informatie vindt u in de omzendbrief van 19 januari 2010 vereiste taalkennis bij een aanstelling in het onderwijs (referentie pers/2010/01) Artistieke ervaring In uitzonderlijke gevallen kan in het kunstsecundair onderwijs artistieke ervaring in aanmerking genomen worden als bekwaamheidsbewijs en tot een volwaardige aanwerving leiden. Op basis van de erkende artistieke ervaring verwerft het personeelslid een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs. Procedure De volledige procedure tot erkenning van de artistieke ervaring verloopt op het niveau van de inrichtende macht van de instelling waar het personeelslid is aangesteld. Het ministerie van Onderwijs en Vorming komt niet tussen in de procedure, maar controleert of aan alle wettelijke voorwaarden voldaan is en voert de eindbeslissing van de inrichtende macht uit. Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 15

16 AgODi Opleiding schoolsecretariaten februari 2012 Initiatief van de directeur: De directeur van de instelling voor kunstsecundair onderwijs neemt het initiatief om de procedure op te starten. Hij stelt een dossier samen met volgende gegevens: curriculum vitae van de kandidaat; beschrijving van de activiteiten en ervaring die nuttig zijn voor de erkenning, eventueel aangevuld met relevante documentatie en referenties. De kandidaat moet minstens 6 jaar artistieke ervaring kunnen voorleggen. de erkende artistieke ervaring in het deeltijds kunstonderwijs als die er is. nauwkeurige beschrijving van het vak in het kunstsecundair onderwijs waarvoor de erkenning gevraagd wordt: ambt, onderwijsvorm, graad, vakbenaming en rubricering. Adviesverlenende commissie Samenstelling: De inrichtende macht of haar gemandateerde roept een adviesverlenende commissie samen, die minstens bestaat uit vier leden: ofwel twee directeurs van instellingen waar kunstsecundair onderwijs wordt ingericht, ofwel één directeur van een instelling waar kunstsecundair onderwijs wordt ingericht en één directeur van een instelling voor deeltijds kunstonderwijs. twee docenten verbonden aan verschillende hogescholen. Voor de vakken klassieke en hedendaagse dans mogen de twee docenten tot dezelfde hogeschool behoren. Advies commissie: De commissie beoordeelt of de kandidaat op basis van zijn artistieke ervaring over de nodige vakbekwaamheid beschikt. De commissie levert het bindend advies binnen de 90 dagen. Erkenning door de inrichtende macht De inrichtende macht beslist op een gemotiveerde wijze en geeft daarbij de uitzonderlijke toestand weer die leidde tot het opstarten van deze procedure. In de beslissing tot erkenning artistieke ervaring toont de inrichtende macht aan dat de kandidaat een autoriteit is in het betrokken kunstvak. De inrichtende macht bezorgt de beslissing en een kopie van het advies van de commissie aan het werkstation. Een personeelslid dat via de erkenning van artistieke ervaring een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs verwerft, wordt in de eerste en tweede graad KSO bezoldigd aan weddenschaal 301 en in de derde graad KSO aan weddenschaal 302. Het personeelslid beschikt via de erkenning artistieke ervaring over een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs en kan hierdoor het TADD-recht verwerven en vast benoemd worden. Deze procedure kan enkel voor leraars in kunstvakken gevolgd worden en niet voor algemene of technische vakken in het secundair onderwijs. Zij geldt ook niet voor andere ambten in het secundair onderwijs. Pagina 16 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

17 AgODi Opleiding schoolsecretariaten maart-april De carrièremogelijkheden, rechten en plichten hangen af van de categorie van het bekwaamheidsbewijs Algemeen Een burgerlijk elektrotechnisch ingenieur + BPB mag in de derde graad van het TSO TV elektriciteit geven. Een licentiaat geschiedenis + BPB mag daar AV geschiedenis geven... Dit is evident, zij geven immers het vak waarvoor ze opgeleid zijn. Zij hebben voor dat vak een vereist bekwaamheidsbewijs. De reglementering laat voor beiden echter toe dat zij ook bijvoorbeeld PV en TV boekhouding geven. Voor dit vak hebben zij een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs. Ook wanneer zij nog geen pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben, kunnen zij al PV en TV boekhouding geven. Ze hebben dan een ander bekwaamheidsbewijs. De bekwaamheidsbewijzen worden ingedeeld in categorieën: - de vereiste bekwaamheidsbewijzen (VE) - de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen (VO) - de andere bekwaamheidsbewijzen (AND). Afhankelijk van de categorie van bekwaamheidsbewijs waarmee de leraar een bepaald vak geeft, verschillen zijn carrièremogelijkheden en zijn rechten en plichten t.o.v. dat vak De vereiste bekwaamheidsbewijzen Wat? Een vereist bekwaamheidsbewijs voldoet aan drie voorwaarden: 1. De basisdiploma s zijn behaald binnen de specialiteit van het vak dat onderwezen wordt. 2. Niveau van het basisdiploma Bij de vereiste bekwaamheidsbewijzen moeten de basisdiploma s een bepaald niveau hebben, afhankelijk van de graad en de onderwijsvorm waarin lesgegeven wordt en van het soort vak (AV, TV, KV, PV). Dit niveau is minimum dat van een basisopleiding van 1 cyclus. Voor technische en praktische vakken zijn diploma s van het niveau secundair onderwijs ook mogelijk indien de kandidaat voldoende nuttige ervaring heeft. Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 17

18 AgODi Opleiding schoolsecretariaten februari 2012 Niveau van het basisdiploma Eerste graad + tweede graad BSO: - Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSOgroep1) - HOKT + BPB - Bachelor (PBA) + BPB - HSO + BPB + 3 jaar NE Tweede graad ASO, TSO, KSO, derde en vierde graad BSO en HBO 5 : - Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSOgroep1) - HOKT + BPB - Bachelor (PBA) + BPB - HOLT + BPB - Master + BPB - HSO + BPB + 3 jaar NE Derde graad ASO, TSO, KSO en Se-n-Se: - HOLT + BPB - Master + BPB - HOKT + BPB - Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSOgroep1) - Bachelor (PBA) + BPB - HSO + BPB + 3 jaar NE 3. Bewijs van Pedagogische Bekwaamheid (BPB) Om een vereist bekwaamheidsbewijs te hebben is een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) noodzakelijk. Dat bewijs van pedagogische bekwaamheid moet behaald worden via een opleiding die voorbereidt op lesgeven in het secundair onderwijs (gewoon of buitengewoon). De diploma s van onderwijzer, van kleuteronderwijzer, van bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs of van bachelor in het onderwijs: lager onderwijs gelden hier dus niet. Voorbeelden: - een master in de geologie + BPB heeft een vereist bekwaamheidsbewijs voor AV aardrijkskunde in de derde graad van het ASO; - een HSTO hotel met 3 jaar nuttige ervaring hotel + BPB heeft een vereist bekwaamheidsbewijs voor TV hotel in de tweede graad BSO. Met een vereist bekwaamheidsbewijs voor een of meerdere vakken, wordt de leraar geacht in staat te zijn om deze vakken te kunnen onderwijzen: de vakkennis is verworven via de basisopleiding of via de nuttige ervaring, de pedagogische bekwaamheid via de opleiding die voorbereidt op lesgeven in het secundair onderwijs. Pagina 18 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

19 AgODi Opleiding schoolsecretariaten maart-april 2010 Carrière Aanstelling De leraar kan aangesteld worden voor alle vakken waarvoor hij een vereist bekwaamheidsbewijs heeft. Bezoldiging Er wordt een salarisschaal toegekend afhankelijk van het diplomaniveau, van de onderwijsvorm en graad waarin de leraar lesgeeft en van de rubricering (AV, TV, PV, KV) van de vakken die hij geeft. Voorrang bij een tijdelijke aanstelling Het tijdelijk personeelslid kan voorrang krijgen voor een aanstelling, vanaf het moment dat hij 720 dagen gepresteerd heeft gespreid over drie schooljaren 3. Hij krijgt dan een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. Voor de leraar die minder dan halftijds aangesteld is, moet het aantal dagen verdubbeld worden. Vaste benoeming Het personeelslid met een vereist bekwaamheidsbewijs kan vast benoemd worden (in een organiek ambt). Vanaf het ogenblik van de vaste benoeming als leraar, geldt de benoeming automatisch voor alle vakken waarvoor men binnen hetzelfde ambt 4 een vereist bekwaamheidsbewijs heeft. Voorbeeld: Een leraar heeft een diploma HOKT land- en tuinbouw en een BPB; daarmee heeft hij een vereist bekwaamheidsbewijs voor (o.m.) de technische vakken landbouw en tuinbouw in de derde graad TSO. Hij wordt belast met een opdracht van 20 uur TV landbouw (VE) en wordt benoemd voor deze opdracht. De vaste benoeming geldt voor de technische vakken landbouw én tuinbouw, zelfs al heeft hij dit laatste vak nog nooit gegeven. Vaste benoeming: een recht én een plicht De school moet aan het vast benoemd personeelslid ieder jaar de opdracht van vaste benoeming garanderen voor zover er voldoende uren voorhanden zijn. Indien er in de school uren zijn waarvoor de vaste benoeming geldt, moet de school deze uren geven; het personeelslid moet deze uren aanvaarden, ook al gaat het om vakken die hij nog nooit zou gegeven hebben. 3 Meer uitgebreide en precieze uitleg hierover vindt u in de cursussen over vaste benoemingen en over de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking en reaffectatie. 4 Raadpleeg de cursus over de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking en reaffectatie voor meer informatie. Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 19

20 AgODi Opleiding schoolsecretariaten februari 2012 Voorbeeld: Een professioneel gerichte bachelor (PBA) in de voedings- en dieetkunde + BPB wordt aangesteld voor 22 uur voeding en wordt benoemd voor deze opdracht. Het volgende schooljaar zijn er maar 15 uren voeding meer beschikbaar maar er zijn wel nog 7 uren gezinstechnieken. De school moet deze uren geven aan deze bachelor; hij moet deze uren aanvaarden, wil hij zijn vaste benoeming voor deze zeven uren behouden De voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen Wat? 1. De basisdiploma s zijn behaald buiten de specialiteit van het vak dat onderwezen wordt of er werd artistieke ervaring erkend voor het kunstsecundair onderwijs. 2. Niveau van het basisdiploma: Het niveau van het basisdiploma is hetzelfde als bij de vereiste bekwaamheidsbewijzen. Bovendien zijn voor praktische vakken diploma s van het niveau LSO + BPB + 6 jaar NE en 9 jaar NE + BPB voorzien. Niveau van het basisdiploma Eerste graad + tweede graad BSO: - HOKT + BPB - Bachelor (PBA) + BPB - Bachelor in het onderwijs (kleuter-, lager en secundair onderwijs) - HSO + BPB + 3 jaar NE - LSO + BPB + 6 jaar NE - 9 jaar NE + BPB Tweede graad ASO, TSO, KSO, derde en vierde graad BSO en HBO 5 : - HOLT + BPB - Master + BPB - HOKT + BPB - Bachelor (PBA) + BPB - Bachelor in het onderwijs (kleuter-, lager en secundair onderwijs) - HSO + BPB + 3 jaar NE - LSO + BPB + 6 jaar NE - 9 jaar NE + BPB Derde graad ASO, TSO, KSO en Se-n-Se: - HOLT + BPB - Master + BPB - HOKT + BPB - Bachelor (PBA) + BPB - Bachelor in het onderwijs (kleuter-, lager en secundair onderwijs) - HSO + BPB + 3 jaar NE - LSO + BPB + 6 jaar NE Pagina 20 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

21 AgODi Opleiding schoolsecretariaten maart-april jaar NE + BPB 3. Bewijs van Pedagogische Bekwaamheid Om een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs te hebben is een bewijs van pedagogische bekwaamheid noodzakelijk. De diploma s van onderwijzer, van kleuteronderwijzer, van bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs of van bachelor in het onderwijs: lager onderwijs worden aanvaard als BPB bij de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen. Voorbeelden: - een master in de taal- en letterkunde + het diploma van leraar, uitgereikt door een specifieke lerarenopleiding, zoals bepaald in het decreet van 15 december 2006 betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen, heeft een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs voor AV biologie in de derde graad van het ASO. - een HSTO weven met 3 jaar nuttige ervaring mode + BPB heeft een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs voor TV mode in de tweede graad TSO. - Een master in de taal- en letterkunde met keuzevak Nederlands + diploma van bachelor in het onderwijs: lager onderwijs heeft een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs voor AV Nederlands in de 3 e graad ASO. Vakkennis en pedagogische bekwaamheid Het basisdiploma geeft geen garantie over de vakkennis van de leraar. Het is immers behaald in een andere specialiteit dan het vak dat hij onderwijst. Deze vakkennis kan verworven zijn via een andere weg: bedrijfscursussen, postacademische opleidingen, navorming, nuttige ervaring, persoonlijke interesse De directie beoordeelt samen met de leraar of hij geschikt is om bepaalde vakken te onderwijzen. De pedagogische bekwaamheid wordt verworven via een pedagogische opleiding. Maar dit is niet noodzakelijk een opleiding die voorbereidt op lesgeven in het secundair onderwijs. De leraar beoordeelt samen met de school of hij voldoende pedagogisch geschoold is om les te geven. Carrière Aanstelling Men kan aangesteld worden voor alle vakken waarvoor men een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs heeft. Een school is vrij om te kiezen tussen een kandidaat met een vereist of met een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs. Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 21

22 AgODi Opleiding schoolsecretariaten februari 2012 Bezoldiging Er wordt een salarisschaal toegekend afhankelijk van het diplomaniveau, van de onderwijsvorm en de graad waar men lesgeeft en van de rubricering (AV,TV,KV, PV) van de vakken. Deze salarisschaal is dezelfde als bij de vereiste bekwaamheidsbewijzen. Voorrang bij een tijdelijke aanstelling Ook met een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs kan men een aanstelling van doorlopende duur krijgen. De berekening van de dienstanciënniteit gebeurt echter per vak binnen hetzelfde ambt, waardoor er meer kans is dat het personeelslid dubbel zolang moet werken vooraleer hij voorrangsgerechtigd is. Vaste benoeming Men kan vast benoemd worden. De benoeming geldt enkel voor het vak waarvoor men benoemd is met een VO en bovendien voor alle vakken waarvoor men binnen hetzelfde ambt een vereist bekwaamheidsbewijs heeft. Voorbeeld: Een leraar heeft een diploma HOKT land- en tuinbouw en een BPB; daarmee heeft hij een vereist bekwaamheidsbewijs voor o.m. de technische vakken landbouw en tuinbouw in de derde graad TSO. Hij wordt belast met een opdracht van - 15 uur TV landbouw (VE) - 5 uur TV verkoop (VO) en hij wordt benoemd voor deze opdracht. De vaste benoeming geldt voor TV landbouw, tuinbouw en verkoop. Vaste benoeming: een recht én een plicht De rechten en plichten gelden voor alle vakken waarvoor men benoemd is. Een school kan een leraar niet verplichten om een vak te geven waarvoor hij een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs heeft indien hij hiervoor niet vast benoemd is. De leraar kan nooit het recht opeisen om een dergelijk vak te geven, tenzij hij er expliciet voor vast benoemd is. Voorbeeld: Een regent wiskunde- fysica wordt aangesteld voor 22 uur fysica en wordt benoemd voor deze opdracht. Het volgende schooljaar zijn er maar 15 uren fysica meer beschikbaar maar er zijn wel nog 7 uren chemie De school moet hem deze uren niet geven; hij moet deze uren niet aanvaarden. Pagina 22 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

23 AgODi Opleiding schoolsecretariaten maart-april De andere bekwaamheidsbewijzen Wat? De categorie andere bekwaamheidsbewijzen laat toe om uitzonderlijk iemand aan te stellen die (nog) niet voldoet. Er zijn twee soorten van andere bekwaamheidsbewijzen. 1. De kandidaat voldoet eigenlijk niet aan de voorwaarden om les te geven, bijvoorbeeld omdat hij niet over het geschikte basisdiploma beschikt of omdat hij onvoldoende nuttige ervaring heeft. 2. Het basisdiploma en eventueel de nuttige ervaring zijn in orde, maar de kandidaat heeft nog geen bewijs van pedagogische bekwaamheid. Vakkennis en pedagogische bekwaamheid Er is geen enkele garantie van vakkennis en van pedagogische bekwaamheid. De andere bekwaamheidsbewijzen zijn bedoeld als uitzonderingsmaatregel. De carrièremogelijkheden en de rechten en plichten zijn beperkt. Carrière Aanstelling De andere bekwaamheidsbewijzen zijn bedoeld als noodoplossing. Een aanstelling is mogelijk in drie gevallen: 1. voor een interim van maximum 97 dagen; 2. voor een interim van meer dan 97 dagen, indien de school geen kandidaat vindt met een vereist of een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs (verklaring op eer); 3. wanneer de kandidaat een ander bekwaamheidsbewijs heeft omdat hij nog niet in het bezit is van een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Dan mag hij aangeworven worden voor de duur die nodig is om het bewijs van pedagogische bekwaamheid te behalen, vermeerderd met één schooljaar. Bezoldiging De leraar wordt betaald aan een lagere salarisschaal dan personeelsleden met een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs. Zodra hij - door het behalen van het BPB of van het geschikte basisdiploma - een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs heeft, ontvangt hij de aan de vereiste of voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen gerelateerde salarisschaal. Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 23

24 AgODi Opleiding schoolsecretariaten februari 2012 Voorrang bij een tijdelijke aanstelling Zolang de leraar tewerkgesteld is met een ander bekwaamheidsbewijs, kan hij geen aanstelling van doorlopende duur krijgen. Op het ogenblik dat het personeelslid een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs verwerft, tellen de diensten die met een ander bekwaamheidsbewijs zijn gepresteerd mee voor de berekening van de dienstanciënniteit die nodig is voor de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. Vaste benoeming Er is geen vaste benoeming mogelijk Besluit Iedere leraar geeft een bepaald vak in een bepaalde graad in een bepaalde onderwijsvorm op basis van één van de drie categorieën van bekwaamheidsbewijzen. Wie voor een bepaald vak een vereist bekwaamheidsbewijs heeft, heeft in principe voor heel wat andere vakken een voldoend geacht of een ander bekwaamheidsbewijs. Pagina 24 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

25 AgODi Opleiding schoolsecretariaten maart-april SPECIALE GEVALLEN Overgangsmaatregelen Bij een wijziging van de reglementering is het mogelijk dat de bekwaamheidseisen verstrengd worden, of dat de salarisschaal voor sommige personeelsleden verlaagd wordt. Overgangsmaatregelen zorgen ervoor dat bepaalde personeelsleden die al in dienst waren vóór de verstrenging van de reglementering kunnen blijven fungeren onder dezelfde voorwaarden als vroeger. Personeelsleden met overgangsmaatregelen hebben dus meer bevoegdheden of een hogere salarisschaal dan de organieke regeling zou doen vermoeden. Er werden overgangsmaatregelen toegekend: - bij de inwerkingtreding van het besluit in voor sommige directeurs van instellingen met een derde graad in voor het zeevisserijonderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de beheerder, voor het AV project algemene vakken in voor de werkplaatsleider en de technisch adviseur-coördinator in 1990, 1991, 1994 en voor personeelsleden met een geschrapt bekwaamheidsbewijs in in de vierde graad van het beroepssecundair onderwijs in aan sommige leden van het ondersteunend personeel in voor Islamitische godsdienst (2001) - voor sommige personeelsleden die vanaf 2002 de AV gedragswetenschappen, cultuurwetenschappen en sport geven. Welke overgangsmaatregelen er toegekend zijn, onder welke voorwaarden en volgens welke procedure vindt u terug in de verschillende omzendbrieven De gelijkwaardigheid van bepaalde bekwaamheidsbewijzen van godsdienstige of ideologische aard Het besluit van de Vlaamse regering van stelt de gelijkwaardigheid vast van bepaalde bekwaamheidsbewijzen van godsdienstige of ideologische aard met de vereiste of de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen. Hiertoe moet een bewijs van geschiktheid worden geleverd. Dit kan door de overlegging van een getuigschrift van - priesterschap wanneer het de bedienaar van de eredienst-priester betreft; - rabbijn of bedienaar van de eredienst, afgeleverd door het Centraal Israëlisch Consistorie van België. Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 25

26 AgODi Opleiding schoolsecretariaten februari 2012 HOOFDSTUK 2. DE PRAKTIJK 2.1. De bevoegdheid bepalen Hoe weten we welke bekwaamheidsbewijzen voldoen voor welke vakken en voor welke ambten? De lijst van de vereiste, voldoend geachte en andere bekwaamheidsbewijzen is per ambt, vak, graad en onderwijsvorm vastgelegd bij besluit. Deze lijst is verwerkt in het elektronisch programma BBSO. Het programma is on-line beschikbaar via het internet op de website U kunt opzoekingen doen in twee richtingen Van vak naar diploma U kunt per vak (of per ambt) nagaan welke de vereiste, de voldoend geachte of de andere bekwaamheidsbewijzen zijn. Klik hiervoor in het gedeelte van vak naar diploma (of van ambt naar diploma) het gewenste vak of ambt aan Van diploma naar vak U kunt ook vertrekken vanuit het bekwaamheidsbewijs en opzoeken welke vakken men daarmee mag geven of welke ambten kunnen uitgeoefend worden. Hiervoor is enige kennis van de studiebewijzen vereist. Opgelet: eenzelfde studiebewijs kan onder verschillende benamingen voorkomen. Het diploma van master in de wiskunde bijvoorbeeld vindt u terug als master in de wiskunde, en voldoet tevens aan de omschrijvingen ten minste HSO, ten minste PBA, Om een volledig beeld te krijgen van de onderwijsbevoegdheden zoekt u dus best ook onder deze omschrijvingen. Voorbeeld: Het diploma van gegradueerde autotechnieken zoekt u onder HOKT autotechnieken + BPB om de vereiste bekwaamheidsbewijzen te vinden, onder HOKT + BPB en ten minste PBA + BPB om de voldoend geachte bakwaamheidsbewijzen te vinden en onder ten minste PBA om de andere bekwaamheidsbewijzen te vinden. Het diploma van professionele bachelor autotechnologie zoekt u onder PBA autotechnologie + BPB om de vereiste bekwaamheidsbewijzen te vinden, onder PBA + BPB en ten minste PBA + BPB om de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen te vinden en onder ten minste PBA om de andere bekwaamheidsbewijzen te vinden. Pagina 26 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

27 AgODi Opleiding schoolsecretariaten maart-april De vereiste bekwaamheidsbewijzen Bij de vereiste bekwaamheidsbewijzen vindt u 1. ofwel de titel of graad, bijvoorbeeld licentiaat, bachelor in het onderwijs, ofwel het niveau van het studiebewijs, bijvoorbeeld HSTO, HOKT, PBA + 2. de gevolgde specialiteit, bijvoorbeeld wiskunde, elektriciteit + 3. BPB 4. desgevallend het aantal jaren vereiste nuttige ervaring. Wilt u weten voor welke vakken iemand een vereist bekwaamheidsbewijs heeft, zoek dan via van diploma naar vak onder het specifieke diploma. Het BPB Het BPB is bij de vereiste bekwaamheidsbewijzen voor algemene en technische vakken en technische vakken die als praktische vakken worden georganiseerd, o.a 5.: - het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 2; - het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 1; - het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid; - het diploma van bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs; - het diploma van de voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs en remedial teaching; Het BPB is bij de vereiste bekwaamheidsbewijzen voor kunstvakken en kunstvakken die als praktische vakken worden georganiseerd: - het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 2; - het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 1; - het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid - het getuigschrift van bekwaamheid tot het geven van onderricht in de plastische kunsten - het getuigschrift van bekwaamheid uitgereikt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 september 1969 betreffende het getuigschrift van bekwaamheid tot het geven van onderricht in de gesubsidieerde inrichtingen voor muziekonderwijs - het diploma van laureaat met aanvullende vermelding muziekopvoeding van (specialiteit), uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs - het getuigschrift van bekwaamheid tot het geven van onderricht aan een rijksinrichting voor muziekonderwijs. Voorbeelden - licentiaat geschiedenis + BPB - HOKT mechanica + BPB - HSTO elektriciteit + BPB + 3 jaar nuttige ervaring - GVSO-groep 1 OE Frans 6 5 Voor een volledige opsomming raadpleegt u artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs. 6 Bij de diploma s van GVSO-groep 1 wordt de onderwijsbevoegdheid per opleidingseenheid (OE) bepaald.. Om de volledige bevoegdheid te kennen, moet daarom bij elke opleidingseenheid afzonderlijk gezocht worden. De gevolgde opleidingseenheden vormen samen de basiscluster die vermeld is op de diploma s. Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 27

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA?

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? GIDS VOOR STUDENTEN VAN EEN LERARENOPLEIDING Als student van een lerarenopleiding hebt u een duidelijk doel voor ogen: lesgeven. De

Nadere informatie

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA?

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? GIDS VOOR STUDENTEN VAN EEN LERARENOPLEIDING Als student van een lerarenopleiding hebt u een duidelijk doel voor ogen: lesgeven. De

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Buitengewoon Secundair Onderwijs

Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Buitengewoon Secundair Onderwijs Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Buitengewoon Secundair Onderwijs INHOUD WOORD VOORAF... 3 DEEL 1. DE STRUCTUUR VAN HET BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS DEEL 2. DE BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN

Nadere informatie

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA?

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? GIDS VOOR STUDENTEN VAN EEN LERARENOPLEIDING Als student van een lerarenopleiding hebt u een duidelijk doel voor ogen: lesgeven. De

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2003-2005 Oorspronkelijk meegedeeld in Mededeling betreffende bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen in het gewoon secundair onderwijs en voor de godsdienstleraren en leermeesters

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2013-2014 Oorspronkelijk meegedeeld in Actualisering Bekwaamheidsbewijzen gewoon secundair onderwijs vanaf 1 september 2013 referentie : SO/2013/03 Publicatiedatum : (29/07/2013,

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar Inleiding Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Doel van deze mededeling

Aandachtspunten schooljaar Inleiding Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Doel van deze mededeling Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 1. Inleiding 1.1. Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Vereiste bekwaamheidsbewijzen Wie voor algemene en sociale vorming, voor (een specialiteit van) beroepsgerichte

Nadere informatie

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA?

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? GIDS VOOR STUDENTEN VAN EEN LERARENOPLEIDING Als student van een lerarenopleiding hebt u een duidelijk doel voor ogen: lesgeven. De

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2003-2004 Inleiding Het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Deeltijds Kunstonderwijs

Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Deeltijds Kunstonderwijs Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Deeltijds Kunstonderwijs WOORD VOORAF... 3 DEEL 1. DE BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN EN DE SALARISSCHALEN... 4 HOOFDSTUK I. DE THEORIE... 4 I.1. Waaruit

Nadere informatie

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar 2001-2002 Oorspronkelijke titel: Islamitische godsdienst voorbereiding van het schooljaar 2001-2002, basis-

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Voor het ambt van directeur is een vereist bekwaamheidsbewijs nodig: Ten minste bachelor + BPB Uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende

Nadere informatie

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen Werken in het secundair onderwijs Tips voor een vlotte start van een onderwijscarrière Inhoud 1. Situering onderwijs in Vlaanderen 2. Onderwijsbevoegdheid 3. Klaar voor de start? 4. Meer info? 1. Situering

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 Oorspronkelijk meegedeeld in de Mededeling betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen in het gewoon secundair onderwijs vanaf 1 september 2002 referentie:

Nadere informatie

3.1. Aanstelling met een ander bekwaamheidsbewijs: berekening periode vrijstelling van verklaring op eer

3.1. Aanstelling met een ander bekwaamheidsbewijs: berekening periode vrijstelling van verklaring op eer Aandachtspunten schooljaar 2003-2004 1. Inleiding Het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2014-2015 Oorspronkelijk meegedeeld in Actualisering van de bekwaamheidsbewijzen en invoering van het ambt van leraar nietconfessionele zedenleer in het gewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur:

Nadere informatie

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Bregt Henkens Academisch Vormingscentrum voor Leraren Werken in onderwijs 1. Solliciteren 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Bekwaamheidsbewijzen

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2005-2006 1. Actualisatie 1.1. Opname van nieuwe bekwaamheidsbewijzen. Er worden vereiste en voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen toegevoegd aan een aantal vakken en ambten

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

BIJLAGE I. Bekwaamheidsbewijzen en weddeschalen voor de leermeesters godsdienst en voor de godsdienstleraars

BIJLAGE I. Bekwaamheidsbewijzen en weddeschalen voor de leermeesters godsdienst en voor de godsdienstleraars BIJLAGE I Bekwaamheidsbewijzen en weddeschalen voor de leermeesters godsdienst en voor de godsdienstleraars Periode: van 01/09/1990 tot en met 31/08/2006 Islamitische godsdienst Vereiste Code dd. 4 GVSO-groep

Nadere informatie

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud...1 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...2 1.1 De kolom Leerplannummer...2 1.2 De kolom B/S/C (niet

Nadere informatie

nr. 2 van KATHLEEN HELSEN datum: 25 september 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs - Erkenning nuttige ervaring

nr. 2 van KATHLEEN HELSEN datum: 25 september 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs - Erkenning nuttige ervaring SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2 van KATHLEEN HELSEN datum: 25 september 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Erkenning nuttige ervaring

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 Inhoud : 1. Gemeenschappelijke bepalingen 1.1. Bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) 1.2. Licentiaat + GHSO of GVO wordt licentiaat + BPB 1.3. Ambten van het medisch,

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2007-2008 1. Aandachtspunten vanaf het schooljaar 2007-2008 1.1. Bachelor-Master-structuur (BaMa) Als gevolg van het invoeren van de BaMa-structuur in het hoger onderwijs worden

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Secundair Onderwijs. Pagina 1 van 7. Secundair Onderwijs

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Secundair Onderwijs. Pagina 1 van 7. Secundair Onderwijs Dienstorder Secundair Onderwijs Datum 29 maart 2016 Prioriteit Hoog Referentie n1516ap06_03 Contactpersoon Amaryllis PIETERAERENS 02/279 38 36 amaryllis.pieteraerens@brun ette.brucity.be Openbaar Onderwijs

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING MAART 2012. Nuttige Ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN NUTTIGE ERVARING

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING MAART 2012. Nuttige Ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN NUTTIGE ERVARING Nuttige Ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN NUTTIGE ERVARING WOORD VOORAF Deze cursus heeft tot doel u duidelijk te maken: wat verstaan wordt onder nuttige ervaring waarvoor nuttige ervaring belangrijk

Nadere informatie

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD KSO DERDE GRAAD KSO VANAF HET SCHOOLJAAR 2004-2005 September 2004 LICAP BRUSSEL LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD KSO DERDE GRAAD KSO LICAP BRUSSEL September

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

Vakken en bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van leraar in het gewoon so

Vakken en bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van leraar in het gewoon so Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL 02 507 07 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2006-042 Datum: 2006-03-24 Gewijzigd: 2015-11-04 Contact: dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen 1. Kandideringsprocedure 1.1. Op welke manier kan ik solliciteren voor een job in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Elke school en instelling

Nadere informatie

Vlaainse Regering. DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-xiii-mozaïek, artikel IX.

Vlaainse Regering. DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-xiii-mozaïek, artikel IX. ' Vlaainse Regering. Ontwerp van besluit van de Viaamse Regering betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36 voor wervingsambten in het onderwijs en voor sommige functies in de basiseducatie

Nadere informatie

Betreft : vacantverklaring. Brussel, 11 mei Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs,

Betreft : vacantverklaring. Brussel, 11 mei Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, TP 2011-2012 06 /03 Betreft : vacantverklaring Brussel, 11 mei 2012. Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, In uitvoering van het decreet van de Vlaamse Executieve van 27 maart

Nadere informatie

Betreft : vakantverklaring. Brussel, 13 oktober Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs,

Betreft : vakantverklaring. Brussel, 13 oktober Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, TP 2011-2012 06 / 01 Betreft : vakantverklaring Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, Brussel, 13 oktober 2011. In uitvoering van het decreet van de Vlaamse Executieve van

Nadere informatie

Word leraar in het GO! en maak het verschil!

Word leraar in het GO! en maak het verschil! Word leraar in het GO! en maak het verschil! Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? het officieel onderwijs georganiseerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap opdracht: vrije schoolkeuze

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? GO! in Vlaanderen: 3 onderwijsnetten GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Gesubsidieerd

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste graad

Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste graad Dienst CUR Guimardstraat 00 BRUSSEL + 07 06 0 www.katholiekonderwijs.vlaanderen DOCUMENT Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste graad 07-0- Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB

Nadere informatie

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 1 Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 2 Voorbeeld 1: definitie van hetzelfde ambt - SVWO Een personeelslid met als bekwaamheidsbewijs Bachelor grafische en digitale media + BPB is

Nadere informatie

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1000 Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust 1000 Basisschool D'Oefenschool 4 uur 1001 Basisschool D'Oefenschool 8 uur Pagina 1/25 1002 Basisschool D'Oefenschool 13 uur ORTHODOXE GODSDIENST 1003 Basisschool D'Oefenschool 8 uur ICT-COÖRDINATOR (HSO)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO BuSO BVJ CLB CVO DBSO DKO EVC EVK GAS GGS GO GOK GON HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs SO/2007/03 (pers) 10/07/2007 Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Cao VIII bevat een afspraak over extra middelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542.

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542. Wijzigingen in de reglementering met betrekking tot het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs met ingang van 01/09/2015 Sedert de aanvang van dit schooljaar werden een

Nadere informatie

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is?

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? 1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? Eenmaal het schoolbestuur het ambt (opvoeder of administratief medewerker) en

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Vacante betrekkingen 2017: Basisonderwijs Secundair

Vacante betrekkingen 2017: Basisonderwijs Secundair Ronseweg 1-9700 Oudenaarde Tel.: 055/33 45 50 - Fax: 055/30 96 12 sgr21@g-o.be Vacante betrekkingen 2017: Basisonderwijs Secundair 1 GO! basisschool De Toekomst ONDERWIJZER 19/24 2 GO! basisschool De Toekomst

Nadere informatie

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Smessaert, Josée Rottiers en Marijke Wilssens 2013-2014

Nadere informatie

MEDEDELING. De verdeling van de betrekkingen; reaffectatie en wedertewerkstelling

MEDEDELING. De verdeling van de betrekkingen; reaffectatie en wedertewerkstelling Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-071 datum : 2003-07-16 gewijzigd : 2015-07-09 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017 Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming 14 maart 2017 1 Deze info is van toepassing voor Personeelsleden basisonderwijs: Scholengemeenschap Sperregem Personeelsleden secundair onderwijs:

Nadere informatie

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Vacante betrekkingen Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Vacante betrekkingen Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G Vacante betrekkingen 2015 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nummer Volume Opmerking Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G 1000 9 u Basisschool Brugge Centrum

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni 2009-147- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET 1 Wat is het? Een inrichtende macht werft personeelsleden aan: Met werkingsmiddelen Vlaamse ondersteuningspremie Eigen middelen (enkel deeltijds kunstonderwijs)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen VI.6. MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen 1

Nadere informatie

OVERZICHT VACANTVERKLARING 2015

OVERZICHT VACANTVERKLARING 2015 Nummer: 1001 BS Europa Bredene Volume: 2/24 Leermeester godsdienst Katholieke godsdienst R Nummer: 1002 BS Europa Bredene Volume: 2/24 Leermeester godsdienst Protestantse godsdienst R Nummer: 1003 BS Europa

Nadere informatie

pagina 1 van 52 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Volume Opmerking Vak/Specialiteit

pagina 1 van 52 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Volume Opmerking Vak/Specialiteit Vacante betrekkingen 2014 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Ambt Volume Opmerking Vak/Specialiteit 1000 2 u Basisschool De Springplank ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom Vacante betrekkingen 2012 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Reglementering Begrippen Procedure Bezoldiging Mededeling Overzicht programma 2 Reglementering Decreet van 09/04/1992 Besluit Vlaamse Regering 29/04/1992 Omzendbrief

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

vacantverklaringen 2017 scholengroep 12 Adite

vacantverklaringen 2017 scholengroep 12 Adite BASISONDERWIJS GO! basisschool Zonnedorp Aarschot 1200001 Kleuteronderwijzer 12/24 1200002 ICT-coördinator HOKT (85p) 4/36 GO! basisschool De Hoogvlieger Aarschot 1200003 Leermeester Islamitische godsdienst

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen?

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? 1 2 Inhoud info-avond 1. Huidige structuur secundair onderwijs 1. Gewoon secundair onderwijs 2. Buitengewoon secundair onderwijs 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? Huidige structuur secundair

Nadere informatie

MEDEDELING. Moderne vreemde talen in de B-stroom en in het bso. 1 Algemeen

MEDEDELING. Moderne vreemde talen in de B-stroom en in het bso. 1 Algemeen Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2010-021 datum : 2010-03-26 gewijzigd : 2014-02-06 contact : Dienst Leren en onderwijzen,

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid, bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet.

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-035 datum : 2009-06-26 gewijzigd : 2010-01-20 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Ninove

Koninklijk Atheneum Ninove Koninklijk Atheneum Ninove Infofolder 2014 2015 1 Woord vooraf Het Koninklijk Atheneum Ninove is een schakel tussen de eerste graad in de middenschool en het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. In onze

Nadere informatie

2/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST 2/24 PROTESTANTSE GODSDIENST

2/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST 2/24 PROTESTANTSE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 15 Limburg Noord GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 15001 GO! BS de Brug ZORGCOÖRDINATOR (PBA)

Nadere informatie

Goedgekeurde lijst RVB dd. 10.03.2016 Vacante betrekkingen 2016

Goedgekeurde lijst RVB dd. 10.03.2016 Vacante betrekkingen 2016 1 Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 16 Midden-limburg GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1601001 Basisschool HerckerHof ONDERWIJZER

Nadere informatie

Casussen. 1. Aanstellingen

Casussen. 1. Aanstellingen Casussen 1. Aanstellingen Het CVO De eeuwige student is op zoek naar een lesgever Italiaans, richtgraad 1 voor een bijkomende module die zal ingericht worden vanaf september. Volgende kandidaten sturen

Nadere informatie

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS EERSTE GRAAD VANAF HET SCHOOLJAAR 2004-2005 September 2004 LICAP BRUSSEL LESSENTABELLEN EERSTE GRAAD LICAP BRUSSEL September 2004 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen Omzendbrief WVG/KWAL/07/1 van 21 februari 2007 betreffende de vervanging van de omzendbrief van 2 juli 2004 houdende de kwalificatievereisten van de verzorgende personeelsleden in de rusthuizen Herkomst:

Nadere informatie

Scholengroep 28 Westhoek. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G GO! basisschool De Tuimelaar KLEUTERONDERWIJZER 2/24

Scholengroep 28 Westhoek. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G GO! basisschool De Tuimelaar KLEUTERONDERWIJZER 2/24 Vacante betrekkingen 2017 Scholengroep 28 Westhoek GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1001 GO! basisschool De Tuimelaar KLEUTERONDERWIJZER

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Elektronische communicatie

Elektronische communicatie 1 Elektronische communicatie OPDRACHTEN oefening 1 : opdrachten in één instelling - TADD - 10 uur PV mechanica - ATO 2-3 de graad BSO - 5 uur TV mechanica - ATO 2-3 de graad BSO - 5 uur TV mechanica -

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/388 24 oktober 2002 Besluit houdende toekenning van de weddebijslag van 15% voor bepaalde personeelsleden van het buitengewoon onderwijs met volledig leerplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO 1 STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS + 18 jaar VERDER STUDEREN WERK 12-17 jaar SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLICHT

Nadere informatie

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Je wil een nieuwe uitdaging direct na je secundaire opleiding? Je studeert aan het hoger onderwijs en kiest resoluut voor verandering? Kies voor een voedingsberoep!

Nadere informatie

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Athena Campus Ter Bruyninge 11/22 ROOMS KATHOLIEKE GODSDIENST 10/24 KLEUTER 2/36

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Athena Campus Ter Bruyninge 11/22 ROOMS KATHOLIEKE GODSDIENST 10/24 KLEUTER 2/36 Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 26 Mandel en Leie GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 10901 Athena Campus Ter Bruyninge LERAAR ASV

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 Atheneum Gentbrugge 22/ 2 22/ 3 22/ 4 22/ 5 22/ 6 22/ 7 22/ 8 22/ 9 4 / 22 SO 1 AV Godsdienstleraar Katholieke godsdienst Atheneum

Nadere informatie