DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel"

Transcriptie

1 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN De kolom Leerplannummer De kolom B/S/C (niet in lessentabellen eerste graad) De kolom 'pedagogische vakbenaming' De kolom UREN/WEEK De kolom 'administratieve vakbenaming' NOTA m.b.t. de VAKKEN VAN HET COMPLEMENTAIR GEDEELTE TOELICHTING LESSENTABELLEN PER GRAAD/LEERJAAR TOELICHTING BEGRIPPEN EERSTE LEERJAAR A EN B TWEEDE LEERJAAR BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR TWEEDE GRAAD ASO DERDE GRAAD ASO TWEEDE GRAAD BSO DERDE GRAAD BSO EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR DERDE GRAAD BSO - SPECIALISATIEJAAR TWEEDE GRAAD KSO DERDE GRAAD KSO EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR DERDE GRAAD KSO Se-n-Se TWEEDE GRAAD TSO DERDE GRAAD TSO EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR DERDE GRAAD TSO Se-n-Se...9

2 2 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN Voor elke studierichting stelt het VVKSO een modellessentabel voor met het oog op een optimale realisatie van de leerplannen. De lessentabellen zijn opgebouwd in vijf kolommen (vier voor de eerste graad): 1.1 De kolom Leerplannummer Deze kolom vermeldt het (verkorte) nummer van de leerplanbrochure naast de pedagogische vakbenaming. Indien geen nummer is vermeld, geldt het nummer van het vak erboven. Voor leerplannen uitgegeven tot 2007 staat het nummer 2007/066 voor D/2000/0279/034 (leerplannen uitgegeven door Licap); voor leerplannen uitgegeven vanaf 2008 staat het nummer 2008/003 voor D/2008/7841/003 (leerplannen uitgegeven door VVKSO) 1.2 De kolom B/S/C (niet in lessentabellen eerste graad) Deze kolom geeft aan of het vak behoort tot de basisvorming, het specifiek gedeelte van de studierichting of het complementair gedeelte: B is een vak van de basisvorming, is bij decreet vastgelegd en wordt onderwezen met een goedgekeurd leerplan waarin de vakgebonden eindtermen zijn opgenomen. S is een vak van het specifiek gedeelte van de studierichting, met een goedgekeurd leerplan, in tso gekoppeld aan het studierichtingsprofiel. B+S is een vak van de basisvorming aangevuld met (een deel van) de doelstellingen van het specifiek gedeelte van de studierichting. C is een vak dat door het VVKSO sterk wordt aanbevolen als vak van het complementair gedeelte. (Zie hieronder een belangrijke NOTA m.b.t. de VAKKEN VAN HET COMPLEMENTAIR GEDEELTE.) 1.3 De kolom 'pedagogische vakbenaming' Deze kolom vermeldt de benaming die wordt gebruikt in de communicatie naar leerlingen en ouders. Voor de algemene vakken (AV) is dit meestal dezelfde naam als de administratieve vakbenaming. Voor de kunstvakken (KV), de praktische (PV) en de technische vakken (TV) is meestal een benaming gekozen die beter past bij de inhoud van het vak dan de administratieve vakbenaming(en). 1.4 De kolom UREN/WEEK Deze kolom vermeldt per vak het aantal te voorziene wekelijkse lesuren nodig voor de optimale realisatie van het leerplan (twee kolommen: 1 ste en 2 de leerjaar). Een school kan bovenop dit minimum meer uren voorzien. Het minimum B+S bovenaan deze kolom is de som van de wekelijks te voorziene lesuren voor de vakken van de basisvorming en het specifiek gedeelte. Het maximum aantal wekelijkse lesuren is vastgelegd in het Koninklijk Besluit nr. 2 van 21 augustus 1978 (zoals gewijzigd) tot vaststelling van het maximum aantal lesuren per week in het voltijds secundair onderwijs. In de 2 de en de 3 de graad is dit maximaal 36 uren/week, eventueel uit te breiden met inhaallessen in het 1 ste en 2 de leerjaar van de 2 de graad en het 1 ste leerjaar van de 3 de graad. (Inhaallessen zijn lessen die facultatief kunnen worden georganiseerd met het oog op een bijko-

3 3 mende gedifferentieerde benadering van de leerling. Deze uren zijn niet begrepen in het bij KB vastgelegd maximum aantal wekelijkse lesuren dat de studies mag bedragen.) Soms worden twee getallen in een vork vermeld (bv. 4-6). Het betreft een suggestie van het VVKSO om voor dit vak, bovenop het eerst vermelde getal (het minimum), nog één of meer bijkomende wekelijkse lesuren te voorzien. Deze lesuren kunnen worden besteed als ondersteuning van de realisatie van de basisdoelstellingen of aan de realisatie van zoveel mogelijk verdiepings- of uitbreidingsdoelstellingen van het leerplan. Een / staat voor of om aan te geven dat bij de invulling van het aantal uren voor bepaalde vakken keuzemogelijkheden voor vaste combinaties mogelijk zijn. Men dient in deze gevallen een combinatie van vakken en uren te nemen zodat het totale aantal uren/week exact wordt bereikt. Een voorbeeld hiervan uit de lessentabellen voor de 3 de graad bso (men opteert voor Maatschappelijke vorming en Nederlands of voor Project algemene vakken zodat men in totaal aan 4 uur komt): Maatschappelijke vorming 0/2 0/2 Nederlands 0/2 0/2 Project algemene vakken 4/0 4/0 1.5 De kolom 'administratieve vakbenaming' Deze kolom verwijst naar de classificatie van het vak en wordt gebruikt in de administratie in verband met de opdracht van de betrokken leraar. Het Besluit van de Vlaamse Regering "tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken..." van 5 juni 1989, zoals gewijzigd, legt de benamingen vast van de algemene vakken (AV) en van de specialiteiten waartoe de kunstvakken (KV), de praktische vakken (PV) en de technische vakken (TV) behoren. Bij Besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989, zoals gewijzigd, betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, werden de bekwaamheidsbewijzen voor de verschillende vakken vastgelegd. (Zie Bekwaamheidsbewijzen voor het onderwijs: Vaak worden verschillende vakken/specialiteiten naast elkaar vermeld, gescheiden door een schuine streep. De betekenis hiervan is de volgende: de school moet een keuze maken en de vakken/specialiteiten toevertrouwen aan een leraar met een bekwaamheidsbewijs voor een van de vermelde vakken/specialiteiten. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld indien het om meerdere uren gaat, kan een opsplitsing gemaakt worden. Dat betekent dat twee of meer leraars met een verschillend bekwaamheidsbewijs elk een gedeelte kunnen geven. Voorbeeld: Realisaties TV Mechanica/Elektromechnica/Centrale verwarming /' laat verschillende mogelijkheden open. Realisaties kan hier toegewezen worden aan een leraar met een bekwaamheidsbewijs van een van de drie vermelde specialiteiten (hetzij Mechanica, hetzij Elektromechnica, hetzij Centrale verwarming). Het globale pakket wekelijkse lesuren Realisaties kan ook verdeeld worden over verschillende leraren met het passende bekwaamheidsbewijs. Soms worden de specialiteiten in deze kolom gescheiden door een +. De betekenis hiervan is dat het (pedagogische) vak wordt gegeven door een team van leraren waarbinnen de verschillende specialiteiten vertegenwoordigd zijn. Voorbeeld: - Vrije beeldende kunst KV Vrije beeldende vorming + KV Kunstinitiatie + KV Waarnemingstekenen Voor de indeling KV, PV, TV en stage gelden volgende afspraken: KV Specialiteit: kunstvak

4 4 PV Specialiteit: praktisch vak met praktijkdoelstellingen: handvaardigheid, praktijk, praktische oefeningen, realisatietechnieken TV Specialiteit: technisch vak met eerder theoretische doelstellingen PV + TV Specialiteit: praktijk en theorie geïntegreerd Stage Specialiteit: stagedoelstellingen PV + Stage Specialiteit: praktijk- en stagedoelstellingen geïntegreerd (minimum aantal uren stage verplicht) PV (+ Stage) Specialiteit: praktijk- en mogelijke stagedoelstellingen geïntegreerd (stage niet verplicht) PV + TV + Stage Specialiteit: praktijk en theorie en stagedoelstellingen geïntegreerd (minimum aantal uren stage verplicht) PV + TV (+ Stage) Specialiteit: praktijk en theorie en mogelijke stagedoelstellingen geïntegreerd (stage niet verplicht) Voor Stage biedt het leerplan de keuze tussen TV en PV, respectievelijk KV en PV. Eenmaal de school de keuze heeft gemaakt, ligt die voor minimaal twee schooljaren vast voor het betrokken leerjaar in die studierichting. 1.6 NOTA m.b.t. de VAKKEN VAN HET COMPLEMENTAIR GEDEELTE De vakken van het complementair gedeelte kunnen een belangrijke aanvulling zijn van de basisvorming en/of het specifiek gedeelte. De vakken van het specifieke gedeelte en eventueel het complementair gedeelte bepalen het karakteristieke van de studierichting. Voor de vakken van het complementair gedeelte die door het VVKSO worden aanbevolen zijn ook leerplannen ter beschikking. Deze leerplannen dienen niet door de onderwijsinspectie te worden goedgekeurd (gezien deze vakken niet behoren tot de basisvorming of het specifiek gedeelte), maar het VVKSO vindt het pakket doelstellingen dat erin is opgenomen een belangrijk onderdeel in de vorming van de leerlingen. Het aantal wekelijkse lesuren dat in een bepaalde studierichting beschikbaar is voor de vakken van het complementair gedeelte bepaalt elke school zelf. Het is het verschil van het aantal ingerichte lesuren en de som van de lesuren basisvorming en specifiek gedeelte. De vakken van het complementair gedeelte zijn door de school altijd vrij in te vullen; ze kan hiervoor kiezen uit de lijst van vakken, opgesomd in het Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989, zoals gewijzigd. Indien de school ervoor opteert de cursus bedrijfsbeheer in het complementair gedeelte te organiseren, mag het volgen van de cursus als facultatief worden beschouwd. Anders gezegd, geïnteresseerde leerlingen kunnen de cursus dan bovenop het standaard lessenrooster volgen (zonder dat daarbij het maximaal aantal wekelijkse lestijden overschreden wordt). Niet-geïnteresseerde leerlingen kunnen in dat geval uiteraard worden vrijgesteld, ongeacht of ze al dan niet reeds een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer of een eindstudiebewijs bezitten.

5 5 2 TOELICHTING LESSENTABELLEN PER GRAAD/LEERJAAR 2.1 TOELICHTING BEGRIPPEN De eerste graad omvat twee leerjaren. Een leerjaar bestaat uit al de klassen die in hetzelfde jaarniveau worden georganiseerd. Het eerste leerjaar van de eerste graad wordt ingedeeld in: een eerste leerjaar A, een eerste leerjaar B. Op het tweede leerjaarniveau worden georganiseerd: een tweede leerjaar van de eerste graad een beroepsvoorbereidend leerjaar (bvl) De vakken van de basisvorming zijn die vakken die aan elke leerling van een bepaald leerjaar dienen te worden onderwezen. Deze vakken zijn bij decreet vastgelegd. Ook het minimum aantal wekelijkse lestijden dat in de eerste graad globaal aan deze basisvorming moet worden besteed, is decretaal bepaald. Het bedraagt: in het eerste leerjaar A: 27 wekelijkse lestijden; in het eerste leerjaar B: 27 wekelijkse lestijden; in het tweede leerjaar van de eerste graad: 24 wekelijkse lestijden; in het beroepsvoorbereidend leerjaar: 16 wekelijkse lestijden. Het Besluit van de Vlaamse Regering "tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken..." van 5 juni 1989, zoals gewijzigd, legt de benamingen vast van de algemene vakken (AV) en van de specialiteiten waartoe de kunstvakken (KV), de praktische vakken (PV) en de technische vakken (TV) behoren. In het Besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989, zoals gewijzigd, betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, werden de lijsten van de bekwaamheidsbewijzen voor AV per vak en voor KV, PV en TV per specialiteit opgesteld. Een basisoptie is een groep leervakken die in het tweede leerjaar van de eerste graad een bredere observatie en oriëntatie van de leerling mogelijk maakt. De leerling opteert voor één basisoptie. Een beroepenveld is een combinatie van technische disciplines die onderwezen wordt in het beroepsvoorbereidend leerjaar. De leerling opteert voor één beroepenveld van 14 uur of een combinatie van twee beroepenvelden van 7 uur die door de school wordt aangeboden. Het maximum aantal wekelijkse lestijden is vastgelegd in het Koninklijk Besluit nr. 2 van 21 augustus 1978 (zoals gewijzigd) tot vaststelling van het maximum aantal lestijden per week in het voltijds secundair onderwijs. Inhaallessen zijn lessen die facultatief kunnen worden georganiseerd met het oog op een bijkomende gedifferentieerde benadering van de leerling. Deze uren zijn niet begrepen in het wettelijk en bij decreet omschreven maximum aantal wekelijkse lestijden dat de studies mag bedragen.

6 6 2.2 EERSTE LEERJAAR A EN B 32 uur/week maximum (+ 1 of 2 uur voor de leerlingen die inhaallessen volgen) Voor de basisvorming worden minimum 27 uur/week (eerste leerjaar A) of 28 uur/week (eerste leerjaar B) voorzien, dit aantal moet worden ingericht indien de school de lessentabellen en leerplannen van het VVKSO volgt. In het keuzegedeelte kunnen maximum 5 uur/week (eerste leerjaar A) of 4 uur/week (eerste leerjaar B) worden ingericht. Voor de opgesomde vakken stelt het VVKSO goedgekeurde leerplannen ter beschikking. Het keuzegedeelte is echter vrij door de school in te vullen; ze kan hiervoor kiezen uit de lijst van vakken, opgesomd in het Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989, zoals gewijzigd. 2.3 TWEEDE LEERJAAR 32 of 34 uur/week maximum (+ 1 of 2 uur voor de leerlingen die inhaallessen volgen) Een globale lessentabel van meer dan 32 uur is alleen mogelijk indien er minimum 4 uur praktische vakken wordt aangeboden. De lessentabellen omvatten drie onderdelen: De vakken van de basisvorming voor 24 uur/week. De verschillende basisopties voor 5 of 7 uur/week. Voor de basisopties Agro- en biotechnieken, Bouw- en houttechnieken, Creatie en vormgeving, Grafische technieken, Hotel-voeding, Industriële wetenschappen, Mechanica-elektriciteit, Sociale en technische vorming en Textiel staat het de school vrij 7 uur of 5 uur aan te bieden. Het complementair gedeelte voor maximum 1 of 3 uur/week. Te kiezen uit de vakken en/of specialiteiten opgesomd in het Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989, zoals gewijzigd, tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken, voor zover het vakken en specialiteiten betreft waarvan het Besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989, zoals gewijzigd, bekwaamheidsbewijzen vastlegt in de eerste graad. 2.4 BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 34 uur/week maximum (+ 1 of 2 uur voor de leerlingen die inhaallessen volgen) De vakken van de basisvorming voor 16 uur/week. De verschillende beroepenvelden voor 7 of 14 uur/week. Elke leerling volgt ofwel een door de school aangeboden combinatie van twee beroepenvelden van 7 uur/week of één van de beroepenvelden 'Hotel-bakkerij-slagerij', 'Land- en tuinbouw' of 'Nijverheid' die op zichzelf 14 lestijden omvatten. Het complementair gedeelte voor maximum 4 uur/week Te kiezen uit de vakken en/of specialiteiten opgesomd in het Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989, zoals gewijzigd, tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken, voor zover het vakken en specialiteiten betreft waarvan het Besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989, zoals gewijzigd, bekwaamheidsbewijzen vastlegt in de eerste graad.

7 7 Er wordt sterk aanbevolen de beroepenvelden van 7 uur uit te breiden tot 8 uur en de beroepenvelden van 14 uit te breiden tot 16 uur: Bouw, Decoratie, Elektriciteit, Hout, Metaal, Mode, Textiel, Verzorging-voeding met 1 uur PV Realisatietechnieken; Haarzorg met 1 uur AV Plastische opvoeding; Hotel-bakkerij-slagerij, Nijverheid met 2 uur Realisatietechnieken; Kantoor en verkoop met 1 uur AV Nederlands; Land- en tuinbouw met 1 uur Technisch tekenen en 1 uur Plant en groeimilieu. 2.5 TWEEDE GRAAD ASO uren/week in de VVKSO-lessentabellen): godsdienst (2-2) aardrijkskunde (1-1) biologie (1-1) chemie (1-1) Engels (2-2) Frans (3-3) fysica (1-1) geschiedenis (2-2) lichamelijke opvoeding (2-2) Nederlands (4-4) wiskunde (4-4). Afhankelijk van de studierichting is voor één of meer van deze vakken een hoger aantal uren/week dan het minimum voorzien. 2.6 DERDE GRAAD ASO uren/week in de VVKSO-lessentabellen) godsdienst (2-2) aardrijkskunde (1-1) biologie (1-1), chemie (1-1), fysica (1-1) of natuurwetenschappen (2-2) Engels (2-2) Frans (3-3) geschiedenis (2-2) lichamelijke opvoeding (2-2) Nederlands (4-4) wiskunde (3-3). Afhankelijk van de studierichting is voor één of meer van deze vakken een hoger aantal uren/week dan het minimum voorzien.

8 8 2.7 TWEEDE GRAAD BSO Maximaal 36 uren/week (eventueel uit te breiden met inhaallessen) uren/week in de VVKSO-lessentabellen): godsdienst (2-2) lichamelijke opvoeding (2-2) Nederlands (2-2) maatschappelijke vorming (2-2) wiskunde (2-2) of ter vervanging van de laatste drie: project algemene vakken (6-6). 2.8 DERDE GRAAD BSO EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR Maximaal 36 uren/week (eventueel uit te breiden met inhaallessen in het eerste leerjaar van de derde graad). uren/week in de VVKSO-lessentabellen): godsdienst (2-2) lichamelijke opvoeding (2-2) Nederlands (2-2) maatschappelijke vorming (2-2) of ter vervanging van de laatste twee: project algemene vakken (4-4). 2.9 DERDE GRAAD BSO - SPECIALISATIEJAAR Maximaal 36 uren/week Het specialisatiejaar in het bso bevat minimaal 12 wekelijkse lesuren basisvorming (AV); het wordt immers steeds mede met het oog op het behalen van het diploma van secundair onderwijs ingericht. Tot de vakken van de basisvorming behoren alleszins: godsdienst, lichamelijke opvoeding, maatschappelijke vorming, Nederlands. Maatschappelijke vorming en Nederlands kunnen worden gegroepeerd tot project algemene vakken. Het minimum van 4 uur voor het leerplan project algemene vakken kan ook worden gerealiseerd in de vakken maatschappelijke vorming (2 uur) en Nederlands (2 uur). Bijkomende uren kunnen ook worden ingericht als maatschappelijke vorming en/of Nederlands. Tenminste 14 uur/week moeten worden toegekend aan technische vakken en/of praktische vakken.

9 TWEEDE GRAAD KSO 36 uur/week maximum (eventueel uit te breiden met inhaallessen) uren/week in de VVKSO-lessentabellen): godsdienst (2-2), aardrijkskunde (1-1), biologie of chemie of fysica of natuurwetenschappen of toegepaste biologie of toegepaste chemie of toegepaste fysica of toegepaste natuurwetenschappen (1-1), Frans (2-2), geschiedenis (1-1), lichamelijke opvoeding (2-2), Nederlands (4-4), wiskunde (3-3). In sommige studierichtingen is voor één of meerdere van deze vakken een hoger aantal uren/week dan het minimum voorzien DERDE GRAAD KSO EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR 36 uur/week maximum (eventueel uit te breiden met inhaallessen in het eerste leerjaar van de derde graad) uren/week in de VVKSO-lessentabellen): godsdienst (2-2), aardrijkskunde (1-1), Frans (2-2), geschiedenis (1-1), lichamelijke opvoeding (2-2), Nederlands (3-3), wiskunde (2-2).In sommige studierichtingen is voor één of meerdere van deze vakken een hoger aantal uren/week dan het minimum voorzien DERDE GRAAD KSO Se-n-Se 36 uur/week maximum 2.13 TWEEDE GRAAD TSO 36 uur/week maximum (eventueel uit te breiden met inhaallessen) uren/week in de VVKSO-lessentabellen): godsdienst (2-2), aardrijkskunde (1-1), biologie of chemie of fysica of natuurwetenschappen of toegepaste biologie of toegepaste chemie of toegepaste fysica of toegepaste natuurwetenschappen(1-1), Frans (2-2), geschiedenis (1-1), lichamelijke opvoeding (2-2), Nederlands (4-4), wiskunde(3-3). In sommige studierichtingen is voor één of meerdere van deze vakken een hoger aantal uren/week dan het minimum voorzien DERDE GRAAD TSO EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR 36 uur/week maximum (eventueel uit te breiden met inhaallessen in het eerste leerjaar van de derde graad) uren/week in de VVKSO-lessentabellen): godsdienst (2-2), aardrijkskunde (1-1), Frans (2-2), geschiedenis (1-1), lichamelijke opvoeding (2-2), Nederlands (2-2), wiskunde (2-2).In sommige studierichtingen is voor één of meerdere van deze vakken een hoger aantal uren/week dan het minimum voorzien DERDE GRAAD TSO Se-n-Se 36 uur/week maximum

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren:

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren: op stap naar het secundair onderwijs.. Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar studiekeuze: studiekeuze: capaciteiten andere factoren: belangstelling studiehouding vrienden afstand keuzebegeleiding

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2013 progressief worden ingevoerd. Indien het

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Gemeenschappelijk gedeelte

Gemeenschappelijk gedeelte Gemeenschappelijk gedeelte Godsdienst 2 Nederlands 5* Frans 4* Wiskunde 4* Aardrijkskunde 2 Biologie 2 Geschiedenis 1 Technologische opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding en sport 2 Muzikale opvoeding 1 Plastische

Nadere informatie

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS http://www.klasse.be/tvklasse/ 12751-Naar-het-secundair DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Hoe kiezen?

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 WIJZIGINGEN STUDIEAANBOD 1 STE LEERJAAR A Waarom? interesse talenten observatie oriënteren 2 STUDIEAANBOD 2013-2014 1 STE LEERJAAR A Agro- en biotechnieken

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool. Informatie avond voor ouders

Kiezen na de basisschool. Informatie avond voor ouders Kiezen na de basisschool Informatie avond voor ouders Leren kiezen Het secundair onderwijs Een keuze maken Leren Kiezen Kiezen doe je dagelijks Kiezen voor iets, betekent ook afstand doen van iets BEWUST

Nadere informatie

Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Wij hopen u spoedig te verwelkomen op onze nieuwe site

Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Wij hopen u spoedig te verwelkomen op onze nieuwe site Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Momenteel is de informatie op deze website beperkt tot de lestabellen van de verschillende jaren en richtingen met hierbij een korte toelichting. Wil u meer

Nadere informatie

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR HANDEL SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INFORMATICABEHEER Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde 052 25 88 10 info@ktad.be www.ktad.be

Nadere informatie

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Je wil een nieuwe uitdaging direct na je secundaire opleiding? Je studeert aan het hoger onderwijs en kiest resoluut voor verandering? Kies voor een voedingsberoep!

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA HANDEL 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 17U 18U 18U 18U Godsdienst/zedenleer 2 2 2 2 Aardrijkskunde 1 1 1 1 Engels 2 2 2 2 Frans

Nadere informatie

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT 2015-2016 INHOUD INHOUD 1 I INLEIDING 2 II DE STUDIERICHTINGEN IN DE TWEEDE GRAAD 4 III VOORSTELLING VAN DE STUDIERICHTINGEN DON BOSCO HAACHT IN DE TWEEDE

Nadere informatie

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 1 ste jaar Latijn Modernewetenschappen Sport Modernewetenschappen Techniek Beroeps Aardrijkskunde 2 2 2 1 Biologie 1 1 1 Engels 2 2 2 Frans 4 4 4 2 Geschiedenis 1 1 1 1 Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 Lichamelijke

Nadere informatie

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4 LGEMEEN ECUNDIR NDERWIJ Economie Frans 5 4 Duits 0 1 Geschiedenis 2 2 Wiskunde 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Economie 4 4 Muzikale opvoeding 1 0 Plastische opvoeding 0 1 De leerlingen

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2015-2016. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be

LESSENTABELLEN 2015-2016. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be LESSENTABELLEN 2015-2016 INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be J.B. GUINARDSTRAAT 23, 9000 GENT Tel. 09 223 04 68 - Fax 09 269 00 88 www.viso.be

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be

LESSENTABELLEN 2013-2014. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be LESSENTABELLEN 2013-2014 INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be J.B. GUINARDSTRAAT 23, 9000 GENT Tel. 09 223 04 68 - Fax 09 269 00 88 www.viso.be

Nadere informatie

Welkom op de campus. Burchtstraat

Welkom op de campus. Burchtstraat Dag meisje, dag jongen, Welkom op de campus Burchtstraat Ben je bang voor de overstap naar het middelbaar onderwijs? Dat hoeft niet! Zeker niet als je steeds je best doet, zoals je nu al van plan bent!?

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO 2 e GRAAD ASO EC-M = Economie (economie met extra talen 4 u wiskunde) EC-W = Economie (economie met extra wiskunde 5 u wiskunde) LA = Latijn WE = Wetenschappen Lessenrooster EC-M EC-W LA WE Godsdienst

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 9 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 9 900 Sint-Niklaas Tel: 0 0 9 00 Fax: 0 0

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

L E S S E N T A B E L L E N

L E S S E N T A B E L L E N O n z e L i e v e V r o u w c o l l e g e C a m p u s C e n t r u m L E S S E N T A B E L L E N schooljaar 01013 Zavel 15 960 Zottegem Tel. 09 360 1 9 Fax 09 361 0 88 http://www.centrum.olvcollege.be L

Nadere informatie

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering Brochure 1 ste graad Met de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs staat je zoon of dochter voor een belangrijke keuze. Welke richting is hem of haar op het lijf geschreven? Welke

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW Secundair Onderwijs Voorwoord DE BOVENBOUWSCHOOL DE STAP VAN DE EERSTE GRAAD NAAR DE BOVENBOUWSCHOOL LEREN LEREN 6 SCHOOLSTRUCTUUR 9 lessentabellen de graad

Nadere informatie

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze Structuur van het Secundair Onderwijs Scholen in onze regio Leerlingenprofiel Concrete werking dit schooljaar OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze

Nadere informatie

Leerlinperceptievragenlijst Secundair Onderwijs: overzicht items per schaal in de verschillende versies Schaal Items Itemnr. 0910 Itemnr.

Leerlinperceptievragenlijst Secundair Onderwijs: overzicht items per schaal in de verschillende versies Schaal Items Itemnr. 0910 Itemnr. Leerlinperceptievragenlijst Secundair Onderwijs: overzicht items per schaal in de verschillende versies Schaal Items Itemnr. 0910 Itemnr. 1011 Bron item Academisch zelfconcept taal Marsh Ik haal goede

Nadere informatie

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE LEERJAAR A VAN HET EERSTE NAAR HET TWEEDE LEERJAAR Nog even en je beëindigt het A. Na dit leerjaar kan je nog bijna alle kanten op maar als je geen Klassieke

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE 2013-2014

SCHOOLBROCHURE 2013-2014 KOEKELARE Een stap in de goede rich9ng SCHOOLBROCHURE 2013-2014 Ac9viteitenkalender 2012-2013 vr 21.09.12 18u Intake oudercontact voor nieuwe leerlingen. Mosselsouper do 08.11.12 18u Oudercontact zo 11.11.12

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad A-stroom Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 6 2 Situering... 7 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom Vacante betrekkingen 2012 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving!

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving! GIB INFOBROCHURE Een echt sportieve school in een groene omgeving! Zondag 10 mei 2015 van 14u tot 17u GIB OPENDEUR Rondleidingen in onze dynamische school Leerlingen in actie en doe-activiteiten Kinderopvang

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Inhoudstafel. Het tweede leerjaar A van de Middenschool 10 Lessentabellen 10 Toelichting bij het optiegedeelte in het tweede leerjaar 12

Inhoudstafel. Het tweede leerjaar A van de Middenschool 10 Lessentabellen 10 Toelichting bij het optiegedeelte in het tweede leerjaar 12 2 de leerjaar Inhoudstafel De school als leergemeenschap 6 Structuur van het secundair onderwijs 6 Structuur van College O.-L.-V.-ten-Doorn 7 Het studieaanbod in College O.-L.-V.-ten-Doorn 8 Het tweede

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2014-2015. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be

LESSENTABELLEN 2014-2015. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be LESSENTABELLEN 2014-2015 INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be J.B. GUINARDSTRAAT 23, 9000 GENT Tel. 09 223 04 68 - Fax 09 269 00 88 www.viso.be

Nadere informatie

Antwoordsleutel. Op stap naar het secundair onderwijs - handleiding begeleider

Antwoordsleutel. Op stap naar het secundair onderwijs - handleiding begeleider Antwoordsleutel p stap naar het secundair onderwijs - handleiding begeleider 37 INLEIDING 1. p stap 2. Het secundaire watte??? Filmpje klasse Probeer na het bekijken van het filmpje deze vraagjes in te

Nadere informatie

STUDIEAANBOD EERSTE GRAAD A-STROOM

STUDIEAANBOD EERSTE GRAAD A-STROOM STUDIEAANBOD EERSTE GRAAD A-STROOM INSTITUUT STELLA MATUTINA Groenstraat 966 Brakel (Michelbeke) INTERNAAT JONGENS / MEISJES TEL.: 67 FAX: 69 E-mail: info@stellamatutina.be Website: www.stellamatutina.be

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

KTA. WELKOM in het. april. www.ktabrugge.be. van 14 uur tot 17 uur OPENDEURDAGEN 2014. Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels

KTA. WELKOM in het. april. www.ktabrugge.be. van 14 uur tot 17 uur OPENDEURDAGEN 2014. Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels OPENDEURDAGEN 2014 26 27 WELKOM in het april van 14 uur tot 17 uur www.ktabrugge.be Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels KTA tel.: 050 388 288 info@ktabrugge.be 1. VERWELKOMING DOOR DE DIRECTIE Mevr. De Schepper

Nadere informatie

HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 4 1. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 7

HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 4 1. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 7 INHOUD HOE KIEZEN HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 4 1. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR LESSENTABEL VAN HET GO! TOELATINGSVOORWAARDEN EN ATTESTEN 10 GETUIGSCHRIFTEN 10. DE TWEEDE EN DERDE GRAAD 11 Infobrochure

Nadere informatie

3 De eerste graad van het secundair onderwijs

3 De eerste graad van het secundair onderwijs 3 De eerste graad van het secundair onderwijs 3.1 Situering De startende leerlingen in het secundair onderwijs verschillen sterk van interesses, talenten en mogelijkheden. Bovendien bevinden ze zich in

Nadere informatie

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Examenperiode voor de leerlingen van 1A Halve dag systeem Examenrooster: op smartschool + in agenda Mogelijkheid tot instuderen op school Projectperiode voor

Nadere informatie

OVERZICHT VACANTVERKLARING 2015

OVERZICHT VACANTVERKLARING 2015 Nummer: 1001 BS Europa Bredene Volume: 2/24 Leermeester godsdienst Katholieke godsdienst R Nummer: 1002 BS Europa Bredene Volume: 2/24 Leermeester godsdienst Protestantse godsdienst R Nummer: 1003 BS Europa

Nadere informatie

2 d INPROFIEL graad TSO

2 d INPROFIEL graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE SINTMARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE Schooljaar 2011 2012 Naar het tweede jaar van het secundair onderwijs: Een leidraad voor een verantwoorde studiekeuze SintMartinuscollege, Waversesteenweg 96 3090

Nadere informatie

Secundair Onderwijs Sint-Michiel

Secundair Onderwijs Sint-Michiel Leopoldsburg Infobrochure 2015 NIEUW VANAF SEPTEMBER 2015: Samen op weg naar een toekomst vol talent Secundair Onderwijs Sint-Michiel STEM IN HET EERSTE JAAR A Kijk snel op pagina 8 OPENDEURDAG 30 april

Nadere informatie

Vakken en bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van leraar in het gewoon so

Vakken en bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van leraar in het gewoon so Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL 02 507 07 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2006-042 Datum: 2006-03-24 Gewijzigd: 2015-11-04 Contact: dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen,

Nadere informatie

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL.

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. 01 Een school waar leerlingen zichzelf kunnen zijn. In onze school leren jonge mensen omgaan met elkaar en hun leerkrachten,

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR?

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR? HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Beste Ben je op zoek naar een school waar elke jongere telt; waar elke leerling sterk op maat begeleid wordt; waar het niveau en de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd

Nadere informatie

vastgelegd door het gemeenschapsonderwijs, r e s - pectievelijk de koepels van de inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs.

vastgelegd door het gemeenschapsonderwijs, r e s - pectievelijk de koepels van de inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs. Vraag nr. 60 van 7 februari 2003 van de heer DIRK DE COCK Secundair onderwijs Duits De situatie van het vak Duits binnen het kader van het secundair onderwijs gaat erop achteruit. Die terugloop gebeurde

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013

Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013 Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013 Goed en dichtbij wegwijs naar het tweede jaar onze leerlingendiensten: voor leerlingen, ouders en leerkrachten, het kloppend hart van de school

Nadere informatie

INPROFIEL. 2 de graad TSO

INPROFIEL. 2 de graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 Atheneum Gentbrugge 22/ 2 22/ 3 22/ 4 22/ 5 22/ 6 22/ 7 22/ 8 22/ 9 4 / 22 SO 1 AV Godsdienstleraar Katholieke godsdienst Atheneum

Nadere informatie

Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen. Van TSO naar TSO : (g)een probleem

Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen. Van TSO naar TSO : (g)een probleem Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen Van TSO naar TSO : (g)een probleem Schooljaar 2004-2005 Inleiding De brochure Van ASO naar TSO werd uitgebreid met een gedeelte dat de aansluitmogelijkheden bij overgangen

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

Van TSO naar TSO : (g)een probleem

Van TSO naar TSO : (g)een probleem Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen Van TSO naar TSO : (g)een probleem De brochure Van ASO naar TSO werd uitgebreid met een gedeelte dat de aansluitmogelijkheden bij overgangen binnen de TSO-richtingen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout

Vrije Technische Scholen van Turnhout 1.. 27 4 min 18 s Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna

Nadere informatie

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

HOE KIEZEN... 4. Het stelsel Leren en Werken... 14

HOE KIEZEN... 4. Het stelsel Leren en Werken... 14 Inhoudsopgave HOE KIEZEN... 4 Het Beroepssecundair Onderwijs... 7 1. STUDIEGEBIEDEN EN STUDIERICHTINGEN... 9. DE LESSENTABEL... 11 3. naar de de graad... 13 4. GETUIGSCHRIFTEN... 13 De leerplicht... 14

Nadere informatie

Lessentabellen Atheneum: Eerste graad A-stroom

Lessentabellen Atheneum: Eerste graad A-stroom Lessentabellen Atheneum: Eerste graad A-stroom 1ste graad A 1 A 2 MW Basisvorming 28u 30u Godsdienst / zedenleer 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Plastische opvoeding 1 1 Muzikale opvoeding 1 - Techniek

Nadere informatie

ONS STUDIEAANBOD. 1ste graad A

ONS STUDIEAANBOD. 1ste graad A ONS STUDIEAANBOD 1ste graad A 1ste jaar A met keuze Latijn / economie - wetenschappelijk werk / taalverrijking 2de jaar A met optie Latijn / moderne wetenschappen / artistieke vorming 2de graad ASO met

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

Infobrochure MS Blankenberge

Infobrochure MS Blankenberge Infobrochure MS Blankenberge Maerlant Middenschool Van Maerlantstraat 8370 Blankenberge Tel. 050 43 5 5 Fax 050 43 5 7 ms.blankenberge@g-o.be www.msblankenberge.be Woord vooraf Woord vooraf Geachte ouder

Nadere informatie

Tijdschriften taaldiagnose Nederlands 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95. Kopieën en cursussen 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 85,00

Tijdschriften taaldiagnose Nederlands 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95. Kopieën en cursussen 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 85,00 Eerste leerjaar A Eerste leerjaar B Schoolkosten te betalen tijdens verkoopdag augustus 1A Hotel STV Economie Mod. Wet. Kunst 1B Opladen kopiecode 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Kastje (verplicht) huur

Nadere informatie

TWEEDE EN DERDE GRAAD

TWEEDE EN DERDE GRAAD 12 Bij de overgang naar het eerste leerjaar van de tweede graad kies je een STUDIERICHTING, die reeds min of meer definitief is. Er zijn vier vormen van onderwijs: ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TECHNISCH

Nadere informatie

13-14. ONZE-SCHOOL.be. Beveren. s i n t-m a a r t e n s c h o l e n c a m p u s Beveren

13-14. ONZE-SCHOOL.be. Beveren. s i n t-m a a r t e n s c h o l e n c a m p u s Beveren s i n t-m a a r t e n s c h o l e n c a m p u s SINT-MAARTEN MIDDENSCHOOL Kallobaan 3A 9120 T 03 775 83 08 F 03 755 58 72 st-maarten.middenschool@scarlet.be www.onze-school.be 13-14 Directeur: Guido Kersschot

Nadere informatie

WELKOM. Infoavond. Op weg naar. het secundair onderwijs

WELKOM. Infoavond. Op weg naar. het secundair onderwijs WELKOM Infoavond 1 Op weg naar het secundair onderwijs INFOAVOND 15 JANUARI 2014 informatief gedeelte continuering zorg BaSO-fiche (Gie Smits, zoco) onderwijsloopbaanbegeleiding op SLB (leerkracht L6)

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 Atheneum Gentbrugge 22/ 2 22/ 3 22/ 4 22/ 5 22/ 6 4 / 22 SO 1 AV Godsdienstleraar Katholieke godsdienst Atheneum Gentbrugge 4 /

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog

Nadere informatie

IK LEER HET SECUNDAIR ONDERWIJS KENNEN 4. 1. Wat na het lager onderwijs?

IK LEER HET SECUNDAIR ONDERWIJS KENNEN 4. 1. Wat na het lager onderwijs? IK LEER HET SECUNDAIR ONDERWIJS KENNEN 4 1. Wat na het lager onderwijs? De leerlingen leren de structuur van het secundair onderwijs kennen. Nederlands: 3.3 en 3.4 Ter voorbereiding kan de leerkracht de

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE. Derde graad BSO Derde leerjaar: 1 of 2 uur/week

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE. Derde graad BSO Derde leerjaar: 1 of 2 uur/week VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE Derde graad BSO Derde leerjaar: 1 of 2 uur/week Licap - Brussel - september 1995 INHOUD 1 BEGINSITUATIE... 5 2

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Patrick Ameye voor alle leraren Opleidingen Bakkerij, Hotel, Grootkeuken, Slagerij- en Voedingstechnieken 1 Nieuwe leerplannen schooljaar 2010-2011 1.1 Nieuwe leerplannen Restaurant

Nadere informatie

SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD

SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD Eerste graad Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad Beste jongere Het laatste schooljaar in je lagere school loopt op zijn einde. Vandaag ben je dan ook op zoek naar een geschikte

Nadere informatie

Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar. Schooljaar 2010-2011. 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1

Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar. Schooljaar 2010-2011. 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar Schooljaar 2010-2011 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1 Inhoud WELKOM!... 3 HET EERSTE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD... 4 HET EERSTE

Nadere informatie

Oriëntatienota hervorming SO

Oriëntatienota hervorming SO VVKSO CODIS/DOC/10/26 2010-10-08 Oriëntatienota hervorming SO CODI-aso 28 september 2010 Structuur SO in de toekomst Voorstel kijkwijzer (bureau VVKSO 30-9-10) Gradenstructuur behouden Totale persoon vormen

Nadere informatie