LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS"

Transcriptie

1 LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS EERSTE GRAAD VANAF HET SCHOOLJAAR September 2004 LICAP BRUSSEL

2

3 LESSENTABELLEN EERSTE GRAAD LICAP BRUSSEL September 2004 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

4

5 Inhoud TOELICHTING BEGRIPPEN...5 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...6 LESSENTABELLEN EERSTE LEERJAAR A EN B...7 Eerste graad, eerste leerjaar A...8 Eerste graad, eerste leerjaar B...9 LESSENTABELLEN TWEEDE LEERJAAR...11 Eerste graad, tweede leerjaar...12 LESSENTABELLEN BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR...15 Eerste graad, beroepsvoorbereidend leerjaar...16 Lessentabellen eerste graad 3 Inhoud

6

7 TOELICHTING BEGRIPPEN Het voltijds secundair onderwijs bestaat uit drie graden. In het BSO kan evenwel een vierde graad worden georganiseerd. Een leerjaar bestaat uit al de klassen die in hetzelfde jaarniveau worden georganiseerd. De eerste graad omvat twee leerjaren: Het eerste leerjaar van de eerste graad wordt ingedeeld in: een eerste leerjaar A, een eerste leerjaar B. Op het tweede leerjaarniveau worden georganiseerd: een tweede leerjaar van de eerste graad een beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) De vakken van de basisvorming zijn die vakken die aan elke leerling van een bepaald leerjaar dienen te worden onderwezen. Deze vakken zijn decretaal vastgelegd. Ook het minimum aantal wekelijkse lestijden dat in de eerste graad globaal aan deze basisvorming moet worden besteed, is decretaal bepaald. Het bedraagt: in het eerste leerjaar A: 27 wekelijkse lestijden; in het eerste leerjaar B: 27 wekelijkse lestijden; in het tweede leerjaar van de eerste graad: 24 wekelijkse lestijden; in het beroepsvoorbereidend leerjaar: 16 wekelijkse lestijden. Het Besluit van de Vlaamse Regering "tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken..." van 5 juni 1989, zoals gewijzigd, legt de benamingen vast van de algemene vakken (AV), van de specialiteiten waartoe de kunstvakken (KV), de praktische vakken (PV) en de technische vakken (TV) behoren. In het Besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989, zoals gewijzigd, betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, werden de lijsten van de bekwaamheidsbewijzen voor AV per vak en voor KV, PV en TV per specialiteit opgesteld. Een basisoptie is een groep leervakken die in het tweede leerjaar van de eerste graad een bredere observatie en oriëntatie van de leerling mogelijk maakt. De leerling opteert voor één basisoptie. Een beroepenveld is een combinatie van technische disciplines die onderwezen wordt in het beroepsvoorbereidend leerjaar. De leerling opteert voor één beroepenveld van 14 uur of een combinatie van twee beroepenvelden van 7 uur die door de school wordt aangeboden. Het maximum aantal wekelijkse lestijden is vastgelegd in het koninklijk besluit nr. 2 van 21 augustus 1978 (zoals gewijzigd) tot vaststelling van het maximum aantal lestijden per week in het voltijds secundair onderwijs. Inhaallessen zijn lessen die facultatief kunnen worden georganiseerd met het oog op een bijkomende gedifferentieerde benadering van de leerling. Deze uren zijn niet begrepen in het wettelijk en decretaal omschreven maximum aantal wekelijkse lestijden dat de studies mag bedragen. Lessentabellen eerste graad 5 Algemeen deel

8 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN In de kolom 'pedagogische vakbenaming' is die benaming vermeld die normaal wordt gebruikt naar leerlingen en ouders toe. De kolom 'administratieve vakbenaming' verwijst naar de classificatie van het vak en de specialiteit en wordt dus gebruikt in de administratie in verband met de opdracht van de betrokken leraar. Vaak worden verschillende vakken/specialiteiten naast elkaar vermeld, gescheiden door een schuine streep. De betekenis hiervan is de volgende: de school moet een keuze maken en de vakken/specialiteiten toevertrouwen aan één leraar met een bekwaamheidsbewijs van een van de vermelde vakken/specialiteiten. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld indien het om meerdere uren gaat, kan een opsplitsing gemaakt worden. Dit betekent dat twee of meer leraars met een verschillend bekwaamheidsbewijs elk een gedeelte kunnen geven. Voorbeelden: Realisatietechnieken PV Realisatietechnieken Elektriciteit/Mechanica '/' laat de twee mogelijkheden open. Het betreft hier het vak realisatietechnieken dat gegeven kan worden door een leraar met een bekwaamheidsbewijs van een van de twee vermelde specialiteiten (hetzij Elektriciteit, hetzij Mechanica). Het globale pakket wekelijkse lestijden Realisatietechnieken kan ook verdeeld worden over de twee, een mogelijkheid waarvan om pedagogische redenen best per hoge uitzondering gebruik wordt gemaakt. Toegepaste wetenschappen TV Bakkerij/Hotel/Slagerij '/' laat de drie mogelijkheden open. De Toegepaste wetenschappen kunnen hier toegewezen worden aan een leraar met een bekwaamheidsbewijs van een van de drie vermelde specialiteiten (hetzij Hotel, hetzij Bakkerij, hetzij Slagerij). Ook hier bestaat de mogelijkheid het globale pakket op te splitsen en toe te wijzen aan twee of drie leraars. In de kolom Leerplannummer staat de verkorte versie van het nummer van de Licap-leerplanbrochure (2000/034 staat voor D/2000/0279/034) naast de pedagogische vakbenaming. Indien geen nummer is vermeld geldt hetzelfde nummer van het vak erboven. De kolom uur/week vermeldt het aantal voorziene wekelijkse lestijden. '/' staat voor 'of'. Soms is deze kolom ontdubbeld. Links staat dan het totaal aantal uren voor het vak (waarvoor één leerplan is opgesteld), rechts de opsplitsing naar de administratieve vakbenamingen. 6 Lessentabellen eerste graad Algemeen deel

9 LESSENTABELLEN EERSTE LEERJAAR A EN B 32 uur/week maximum (+ 1 of 2 uur voor de leerlingen die inhaallessen volgen) Elke lessentabel bestaat uit twee delen. In het eerste deel zijn de vakken van de basisvorming opgesomd, in het tweede deel de vakken die in aanmerking komen voor de invulling van het keuzegedeelte. Voor de basisvorming worden 27 uur/week voorzien, dit aantal moet worden ingericht indien de school de lessentabellen en leerplannen van het VVKSO volgt. In het keuzegedeelte kunnen maximum 5 uur/week worden ingericht. Voor de opgesomde vakken stelt het VVKSO goedgekeurde leerplannen ter beschikking. Het keuzegedeelte is echter vrij door de school in te vullen; ze kan hiervoor kiezen uit de lijst van vakken, opgesomd in het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989, zoals gewijzigd. Het raamplan voor 'Informatie- en communicatietechnologie' is niet in de lessentabel van het eerste leerjaar A vermeld. Omwille van de grote verscheidenheid tussen de scholen, laat het VVKSO de scholen voor de invoering van ICT vrij kiezen tussen enkele scenario's. Voor de omschrijving van deze scenario's verwijzen we naar het raamplan, Licap-brochure D/2003/0279/027. Lessentabellen eerste graad 7 eerste leerjaar A en B

10 Eerste graad Eerste leerjaar A Leerplan- Pedagogische uur/week Administratieve nummer vakbenaming vakbenaming Basisvorming Totaal /034 Godsdienst 2 AV Godsdienst 1997/024 Aardrijkskunde 2 AV Aardrijkskunde 1997/025 Biologie 2 AV Biologie 1997/026 Frans 4 AV Frans 1997/027 Geschiedenis 1 AV Geschiedenis 1997/028 Lichamelijke opvoeding 2 AV Lichamelijke opvoeding 1997/029 Muzikale opvoeding 1 AV Muzikale opvoeding 1997/030 Nederlands 5 AV Nederlands 1997/031 Plastische opvoeding 2 AV Plastische opvoeding 1997/033 Technologische opvoeding 2 TV Technologische opvoeding 1997/032 Wiskunde 4 AV Wiskunde Keuzegedeelte Maximum /026 Frans 1/2 AV Frans 1997/030 Nederlands 1/2 AV Nederlands 1997/032 Wiskunde 1/2 AV Wiskunde 2002/055 Agro- en biotechnieken 2 TV Agrarische technieken 1998/006 Creatie en vormgeving 2/4 TV Kleding 2003/076 Handel 2/4 TV Handel 1999/028 Hotel-Voeding 2/4 TV Bakkerij/Hotel/Slagerij 1999/025 Klassieke studiën 2/4 AV Klassieke Studiën 2001/027 Sociale en technische vorming 2/4 TV Gezinstechnieken/Huishoudkunde 2000/069 Technologische activiteiten 2/4 TV Nijverheidstechnieken 1997/033 Technologische opvoeding 1/2 TV Technologische opvoeding 8 Lessentabellen eerste graad eerste leerjaar A

11 Eerste graad Eerste leerjaar B Leerplan- Pedagogische uur/week Administratieve nummer vakbenaming vakbenaming Basisvorming Totaal /034 Godsdienst 2 AV Godsdienst 1997/034 Lichamelijke opvoeding 2 AV Lichamelijke opvoeding 1997/035 Maatschappelijke vorming 3 AV Maatschappelijke vorming 1997/036 Muzikale opvoeding 1 AV Muzikale opvoeding 1997/037 Natuurwetenschappen 2 AV Natuurwetenschappen 1999/100 Nederlands 4 AV Nederlands 1999/099 Plastische opvoeding 3 AV Plastische opvoeding 1997/041 Technologische opvoeding 6 TV Technologische opvoeding 1997/040 Wiskunde 4 AV Wiskunde Keuzegedeelte Maximum /059 Frans 2/4 AV Frans 1999/100 Nederlands 1/2 AV Nederlands 1997/041 Technologische opvoeding 1/2/3 TV Technologische opvoeding 1997/040 Wiskunde 1/2 AV Wiskunde Lessentabellen eerste graad 9 eerste leerjaar B

12

13 LESSENTABELLEN TWEEDE LEERJAAR 32 of 34 uur/week maximum (+ 1 of 2 uur voor de leerlingen die inhaallessen volgen) Een globale lessentabel van meer dan 32 uur is alleen mogelijk indien er minimum 4 uur praktische vakken wordt aangeboden. De lessentabellen omvatten drie onderdelen: De vakken van de basisvorming voor 24 uur/week. Voor de vakken Engels, Frans en Wiskunde worden twee onderscheiden leerplannen opgesteld: een leerplan a en een leerplan b: de leerplannen a zijn bestemd voor de leerlingen van de basisopties Artistieke vorming, Grieks-Latijn, Handel, Industriële wetenschappen, Latijn, Moderne wetenschappen en Techniek-wetenschappen, de leerplannen b zijn bedoeld voor de leerlingen van de basisopties Agro- en biotechnieken, Bouw- en houttechnieken, Creatie en vormgeving, Grafische technieken, Hotel-voeding, Mechanica-elektriciteit, Sociale en technische vorming en Textiel. Het staat de school echter vrij, om voor één of meer van deze basisopties en/of voor één of meer vakken binnen deze basisopties, de voorkeur te geven aan het leerplan a. De verschillende basisopties voor 5 of 7 uur/week. Voor de basisopties Agro- en biotechnieken, Bouw- en houttechnieken, Creatie en vormgeving, Grafische technieken, Hotel-voeding, Industriële wetenschappen, Mechanica-elektriciteit, Sociale en technische vorming en Textiel staat het de school vrij 7 uur of 5 uur aan te bieden. Het keuzegedeelte voor maximum 1 of 3 uur/week. Te kiezen uit de vakken en/of specialiteiten opgesomd in het Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989, zoals gewijzigd, tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken, voor zover het vakken en specialiteiten betreft waarvan het Besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989, zoals gewijzigd, bekwaamheidsbewijzen vastlegt in de eerste graad. Lessentabellen eerste graad 11 tweede leerjaar

14 Eerste graad Tweede leerjaar Leerplan- Pedagogische uur/week Adminstratieve nummer vakbenaming vakbenaming Basisvorming Totaal /034 Godsdienst 2 AV Godsdienst 1997/024 Aardrijkskunde 1 AV Aardrijkskunde 1997/025 Biologie 1 AV Biologie 1997/042 Engels 2 AV Engels 1997/026 Frans 3 AV Frans 1997/027 Geschiedenis 2 AV Geschiedenis 1997/028 Lichamelijke opvoeding 2 AV Lichamelijke opvoeding 1997/029 Muzikale opvoeding 1 AV Muzikale opvoeding 1997/030 Nederlands 4 AV Nederlands 1997/033 Technologische opvoeding 2 TV Technologische opvoeding 1997/032 Wiskunde 4 AV Wiskunde Basisoptie Agro- en biotechnieken /5 2002/055 Realisatietechnieken 4/2 PV Realisatietechnieken Agrarische technieken Basisoptie Artistieke vorming Toegepaste wetenschappen 3 TV Agrarische technieken Totaal /021 Algemene muzische vorming 2 KV Kunstinitiatie Beeldende vorming 3 KV Kunstinitiatie Basisoptie Bouw- en houttechnieken /5 1999/056 Realisatietechnieken 4/2 PV Realisatietechnieken Bouw/Hout/Nijverheidstechnieken Technologische activiteiten 3 TV Bouw/Hout/Nijverheidstechnieken Basisoptie Creatie en vormgeving /5 1998/006 Creatie en vormgeving 7/5 4/3 AV Plastische opvoeding / KV Beeldende vorming / TV Kleding 3/2 PV Praktische oefeningen Kleding 12 Lessentabellen eerste graad tweede leerjaar

15 Basisoptie Grafische technieken /5 1999/057 Realisatietechnieken 4/2 PV Realisatietechnieken Grafische technieken/nijverheidstechnieken Technologische activiteiten 3 TV Grafische technieken/nijverheidstechnieken Basisoptie Grieks-Latijn 1999/025 Grieks 3/4 AV Grieks Basisoptie Handel Latijn 4/3 AV Latijn Totaal /076 Handel 2 TV Dactylografie/Handel Basisoptie Hotel-voeding /5 3 TV Handel 1999/028 Realisatietechnieken 5/3 PV Realisatietechnieken Bakkerij/Hotel/Slagerij Toegepaste wetenschappen 2 TV Bakkerij/Hotel/Slagerij Basisoptie Industriële wetenschappen /5 2003/007 Realisaties 7/5 4/2 PV Realisatietechnieken Nijverheidstechnieken/ industriële wetenschappen Bouw/Elektriciteit/Elektromechanica/Grafische technieken/hout/mechanica Basisoptie Latijn Totaal /025 Latijn 5 AV Latijn Basisoptie Mechanica-electriciteit /5 3/3 TV Nijverheidstechnieken/Bouw/Elektriciteit/ Elektromechanica/Grafische technieken/hout/ Mechanica 1999/058 Realisatietechnieken 4/2 PV Realisatietechnieken Elektriciteit/Mechanica/ Nijverheidstechnieken Technologische activiteiten 3 TV Elektriciteit/Mechanica/Nijverheidstechnieken Basisoptie Moderne wetenschappen Totaal /050 Socio-economische initiatie 2 AV Socio-economische initiatie Wetenschappelijk werk 3 AV Wetenschappelijk werk Lessentabellen eerste graad 13 tweede leerjaar

16 Basisoptie Sociale en technische vorming /5 2001/027 Sociale en technische 7/5 4/3 PV Realisatietechnieken Huishoudkunde vorming 3/2 TV Huishoudkunde Basisoptie Techniek-wetenschappen Totaal /027 Natuurwetenschappen 5 AV Natuurwetenschappen Basisoptie Textiel /5 1999/059 Realisatietechnieken 4/2 PV Realisatietechnieken Nijverheidstechnieken/Textiel Keuzegedeelte Technologische activiteiten 3 TV Nijverheidstechnieken/Textiel Totaal 1/3 14 Lessentabellen eerste graad tweede leerjaar

17 LESSENTABELLEN BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 34 uur/week maximum (+ 1 of 2 uur voor de leerlingen die inhaallessen volgen) De vakken van de basisvorming voor 16 uur/week. De verschillende beroepenvelden voor 7 of 14 uur/week. Elke leerling volgt ofwel een door de school aangeboden combinatie van twee beroepenvelden van 7 uur/week of één van de beroepenvelden 'Hotelbakkerij-slagerij', 'Land- en tuinbouw' of 'Nijverheid' die op zichzelf 14 lestijden omvatten. Het keuzegedeelte voor maximum 4 uur/week Te kiezen uit de vakken en/of specialiteiten opgesomd in het Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989, zoals gewijzigd, tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken, voor zover het vakken en specialiteiten betreft waarvan het Besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989, zoals gewijzigd, bekwaamheidsbewijzen vastlegt in de eerste graad. Er wordt sterk aanbevolen de beroepenvelden van 7 uur uit te breiden tot 8 uur en de beroepenvelden van 14 uit te breiden tot 16 uur: Bouw, Decoratie, Elektriciteit, Hout, Metaal, Mode, Textiel, Verzorging-voeding met 1 uur PV Realisatietechnieken; Haarzorg met 1 uur Plastische opvoeding; Hotel-bakkerij-slagerij, Nijverheid met 2 uur Realisatietechnieken; Kantoor en verkoop met 1 uur Nederlands; Land- en tuinbouw met 1 uur Technisch tekenen en 1 uur Plant- en groeimilieu. Het raamplan voor 'Basisvaardigheden ICT' is niet in de lessentabellen van het beroepsvoorbereidend leerjaar vermeld. Omwille van de grote verscheidenheid tussen de scholen, laat het VVKSO de scholen voor de invoering van ICT vrij kiezen tussen enkele scenario's. Voor de omschrijving van deze scenario's verwijzen we naar het raamplan, Licap-brochure D/2003/0279/066. Lessentabellen eerste graad 15 beroepsvoorbereidend leerjaar

18 Eerste graad Beroepsvoorbereidend leerjaar Leerplan- Pedagogische Uur/week Adminstratieve nummer vakbenaming vakbenaming Basisvorming Totaal /034 Godsdienst 2 AV Godsdienst 1997/034 Lichamelijke opvoeding 2 AV Lichamelijke opvoeding 1997/035 Maatschappelijke vorming 2 AV Maatschappelijke vorming 1997/036 Muzikale opvoeding 1 AV Muzikale opvoeding 1997/037 Natuurwetenschappen 2 AV Natuurwetenschappen 1999/100 Nederlands 3 AV Nederlands 1999/099 Plastische opvoeding 1 AV Plastische opvoeding 1997/040 Wiskunde 3 AV Wiskunde Beroepenveld Bouw 1999/060 Realisatietechnieken 5 PV Realisatietechnieken Bouw/Nijverheidstechnieken Beroepenveld Decoratie Technologische activiteiten 2 TV Bouw/Nijverheidstechnieken 1999/033 Decoratie 2 KV Beeldende vorming/ TV Plastische en decoratieve technieken Beroepenveld Elektriciteit Realisatietechnieken 5 PV Realisatietechnieken Beeldende vorming/ Plastische en decoratieve technieken 1999/061 Realisatietechnieken 5 PV Realisatietechnieken Elektriciteit/Nijverheidstechnieken Beroepenveld Haarzorg Technologische activiteiten 2 TV Elektriciteit/Nijverheidstechnieken 1999/099 Plastische opvoeding 1 AV Plastische opvoeding 1999/103 Realisatietechnieken 5 PV Realisatietechnieken Haartooi Toegepaste wetenschappen 1 TV Haartooi Beroepenveld Hotel-bakkerij-slagerij Totaal /104 Realisatietechnieken 12 PV Realisatietechnieken Bakkerij/Hotel/Slagerij Toegepaste wetenschappen 2 TV Bakkerij/Hotel/Slagerij 16 Lessentabellen eerste graad beroepsvoorbereidend leerjaar

19 Beroepenveld Hout 1999/071 Realisatietechnieken 5 PV Realisatietechnieken Hout/Nijverheidstechnieken Technologische activiteiten 2 TV Hout/Nijverheidstechnieken Beroepenveld Kantoor en verkoop 1997/059 Frans 2 AV Frans 1999/100 Nederlands 1 AV Nederlands 2003/077 Computervaardigheden 2 TV Dactylografie/Handel Initiatie in administratie en 2 TV Handel verkoop Beroepenveld Land- en tuinbouw Totaal /106 Dier en leefmilieu 3 TV Agrarische technieken Beroepenveld Metaal Plant en groeimilieu 5 TV Agrarische technieken Realisatietechnieken 6 PV Realisatietechnieken Agrarische technieken 1999/062 Realisatietechnieken 5 PV Realisatietechnieken Mechanica/Nijverheidstechnieken Beroepenveld Mode Technologische activiteiten 2 TV Mechanica/Nijverheidstechnieken 1999/105 Mode 7 5 PV Realisatietechnieken Kleding Beroepenveld Nijverheid Totaal 14 Verplicht pakket 7 2 TV Kleding 2000/006 Realisatietechnieken 2/3 PV Realisatietechn. Bouw/Diamant/Elektriciteit/ elektriciteit Elektromechanica/Goud/Goudsmeden-juwelen/ Grafische techn./hout/ Mechanica/Nijverheidstechn./ Plastische en decoratieve techn./textiel/ Uurwerkmaken Realisatietechnieken 3/2 PV Realisatietechn. Bouw/Diamant/Elektriciteit/ mechanica Elektromechanica/Goud/Goudsmeden-juwelen/ Grafische techn./hout/mechanica/nijverheidstechn./ Plastische en decoratieve techn./textiel/ Uurwerkmaken Lessentabellen eerste graad 17 beroepsvoorbereidend leerjaar

20 Technologische activiteiten 1 TV Bouw/Diamant/Elektriciteit/Elektromechanica/ elektriciteit Goud/Goudsmeden-juwlen/Grafische technieken/ Hout/Mechanica/Nijverheidstechnieken/Plastische en decoratieve technieken/ Textiel/ Uurwerkmaken Technologische activiteiten 1 TV Bouw/Diamant/Elektriciteit/Elektromechanica/ mechanica Goud/Goudsmeden-juwlen/Grafische technieken/ Hout/Mechanica/Nijverheidstechnieken/Plastische en decoratieve technieken/ Textiel/ Uurwerkmaken Keuzemodules 7 (5u PV, 2 modules; 2u TV, 2 modules) Realisatietechnieken bouw 2/3 PV Realisatietechn. Bouw/Diamant/Elektriciteit/ Elektromechanica/Goud/Goudsmeden-juwelen/ Grafische techn./hout/mechanica/nijverheidstechn./ Plastische en decoratieve techn./textiel/ Uurwerkmaken Realisatietechnieken 2/3 PV Realisatietechn. Bouw/Diamant/Elektriciteit/ decoratie Elektromechanica/Goud/Goudsmeden-juwelen/ Grafische techn./hout/mechanica/ Nijverheidstechn./ Plastische en decoratieve techn./textiel/ Uurwerkmaken Realisatietechnieken 2/3 PV Realisatietechn. Bouw/Diamant/Elektriciteit/ grafische Elektromechanica/Goud/Goudsmeden-juwelen/ Grafische techn./hout/mechanica/nijverheidstechn./ Plastische en decoratieve techn./textiel/ Uurwerkmaken Realisatietechnieken hout 2/3 PV Realisatietechn. Bouw/Diamant/Elektriciteit/ Elektromechanica/Goud/Goudsmeden-juwelen/ Grafische techn./hout/mechanica/nijverheidstechn./ Plastische en decoratieve techn./textiel/ Uurwerkmaken Realisatietechnieken 2/3 PV Realisatietechn. Bouw/Diamant/Elektriciteit/ juwelen Elektromechanica/Goud/Goudsmeden-juwelen/ Grafische techn./hout/mechanica/nijverheidstechn./ Plastische en decoratieve techn./textiel/ Uurwerkmaken Realisatietechnieken textiel 2/3 PV Realisatietechn. Bouw/Diamant/Elektriciteit/ Elektromechanica/Goud/Goudsmeden-juwelen/ Grafische techn./hout/mechanica/nijverheidstechn./ Plastische en decoratieve techn./textiel/ Uurwerkmaken Technologische activiteiten 1 TV Bouw/Diamant/Elektriciteit/Elektromechanica/ bouw Goud/Goudsmeden-juwlen/Grafische technieken/ Hout/Mechanica/Nijverheidstechnieken/Plastische en decoratieve technieken/ Textiel/ Uurwerkmaken Technologische activiteiten 1 TV Bouw/Diamant/Elektriciteit/Elektromechanica/ decoratie Goud/Goudsmeden-juwlen/Grafische technieken/ Hout/Mechanica/Nijverheidstechnieken/Plastische en decoratieve technieken/ Textiel/ Uurwerkmaken 18 Lessentabellen eerste graad beroepsvoorbereidend leerjaar

21 Beroepenveld Textiel Technologische activiteiten 1 TV Bouw/Diamant/Elektriciteit/Elektromechanica/ grafische Goud/Goudsmeden-juwlen/Grafische technieken/ Hout/Mechanica/Nijverheidstechnieken/Plastische en decoratieve technieken/ Textiel/ Uurwerkmaken Technologische activiteiten 1 TV Bouw/Diamant/Elektriciteit/Elektromechanica/ hout Goud/Goudsmeden-juwlen/Grafische technieken/ Hout/Mechanica/Nijverheidstechnieken/Plastische en decoratieve technieken/ Textiel/ Uurwerkmaken Technologische activiteiten 1 TV Bouw/Diamant/Elektriciteit/Elektromechanica/ juwelen Goud/Goudsmeden-juwlen/Grafische technieken/ Hout/Mechanica/Nijverheidstechnieken/Plastische en decoratieve technieken/ Textiel/ Uurwerkmaken Technologische activiteiten 1 TV Bouw/Diamant/Elektriciteit/Elektromechanica/ textiel Goud/Goudsmeden-juwlen/Grafische technieken/ Hout/Mechanica/Nijverheidstechnieken/Plastische en decoratieve technieken/ Textiel/ Uurwerkmaken 1999/070 Realisatietechnieken 5 PV Realisatietechnieken Nijverheidstechnieken/Textiel Technologische activiteiten 2 TV Nijverheidstechnieken/Textiel Beroepenveld Verzorging-voeding 2003/011 Personenzorg 2 TV Huishoudkunde/Kleding Keuzegedeelte Zorg voor leef- en 2 PV Realisatietechnieken Huishoudkunde/Voeding woonsituatie Zorg voor voeding 3 PV Realisatietechnieken Huishoudkunde/Voeding Totaal 4 Lessentabellen eerste graad 19 beroepsvoorbereidend leerjaar

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud...1 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...2 1.1 De kolom Leerplannummer...2 1.2 De kolom B/S/C (niet

Nadere informatie

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD KSO DERDE GRAAD KSO VANAF HET SCHOOLJAAR 2004-2005 September 2004 LICAP BRUSSEL LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD KSO DERDE GRAAD KSO LICAP BRUSSEL September

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

EERSTE GRAAD A-stroom

EERSTE GRAAD A-stroom Versie 2014 0707 Maximum 37 halve evaluatiedagen Wijzigingen naar volgend schooljaar Lessentabel en evaluatiedagen 2014-2015 EERSTE GRAAD A-stroom Eerste leerjaar A Latijn (1L) Aardrijkskunde 2 1 1 1 50

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren:

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren: op stap naar het secundair onderwijs.. Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar studiekeuze: studiekeuze: capaciteiten andere factoren: belangstelling studiehouding vrienden afstand keuzebegeleiding

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2011

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2011 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2011 Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) worden in de regel progressief ingevoerd; d.w.z. 1 september 2011 in het

Nadere informatie

Op Stap naar het SO 0

Op Stap naar het SO 0 Op Stap naar het SO 0 We staan stil bij Verandering troef! Een goede keuze maken De structuur van het secundair onderwijs Nieuwtjes Veranderen of overstappen? Op voorwaarde Een A-, B- of C-attest? Wat

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie

Gemeenschappelijk gedeelte

Gemeenschappelijk gedeelte Gemeenschappelijk gedeelte Godsdienst 2 Nederlands 5* Frans 4* Wiskunde 4* Aardrijkskunde 2 Biologie 2 Geschiedenis 1 Technologische opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding en sport 2 Muzikale opvoeding 1 Plastische

Nadere informatie

Welkom op de campus. Burchtstraat

Welkom op de campus. Burchtstraat Dag meisje, dag jongen, Welkom op de campus Burchtstraat Ben je bang voor de overstap naar het middelbaar onderwijs? Dat hoeft niet! Zeker niet als je steeds je best doet, zoals je nu al van plan bent!?

Nadere informatie

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS http://www.klasse.be/tvklasse/ 12751-Naar-het-secundair DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Hoe kiezen?

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

MEDEDELING. Moderne vreemde talen in de B-stroom en in het bso. 1 Algemeen

MEDEDELING. Moderne vreemde talen in de B-stroom en in het bso. 1 Algemeen Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2010-021 datum : 2010-03-26 gewijzigd : 2014-02-06 contact : Dienst Leren en onderwijzen,

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 WIJZIGINGEN STUDIEAANBOD 1 STE LEERJAAR A Waarom? interesse talenten observatie oriënteren 2 STUDIEAANBOD 2013-2014 1 STE LEERJAAR A Agro- en biotechnieken

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2013 progressief worden ingevoerd. Indien het

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste graad

Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste graad Dienst CUR Guimardstraat 00 BRUSSEL + 07 06 0 www.katholiekonderwijs.vlaanderen DOCUMENT Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste graad 07-0- Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool. Informatie avond voor ouders

Kiezen na de basisschool. Informatie avond voor ouders Kiezen na de basisschool Informatie avond voor ouders Leren kiezen Het secundair onderwijs Een keuze maken Leren Kiezen Kiezen doe je dagelijks Kiezen voor iets, betekent ook afstand doen van iets BEWUST

Nadere informatie

De aanvangsjaren in het secundair onderwijs. Een eerste bundeling van resultaten van het LOSO-project

De aanvangsjaren in het secundair onderwijs. Een eerste bundeling van resultaten van het LOSO-project De studieloopbaan van Vlaamse jongeren. Het secundair-onderwijssysteem doorgelicht op basis van longitudinaal onderzoek. (Project nr. 89.10)(LOSO-project) Onderzoeksproject op initiatief van de Vlaamse

Nadere informatie

1e leerjaar A Mechanica-elektriciteit-hout-bouw

1e leerjaar A Mechanica-elektriciteit-hout-bouw 1e leerjaar A Mechanica-elektriciteit-hout-bouw Doelstellingen In deze keuze krijg je een brede algemene vorming. Je talenten voor techniek kan je grondig verkennen tijdens de lessen van de praktische

Nadere informatie

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016 Verloop infoavond Een goede studiekeuze Structuur van het secundair Schoolkeuze kiezer Inschrijvingen Vragen 1 Een goede studiekeuze Een goede studiekeuze Zelfkennis Zelfkennis Informatie Goede studiekeuze

Nadere informatie

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS NOG GELDIG IN HET TWEEDE LEERJAAR GEDURENDE HET SCHOOLJAAR

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS NOG GELDIG IN HET TWEEDE LEERJAAR GEDURENDE HET SCHOOLJAAR LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS NOG GELDIG IN HET TWEEDE LEERJAAR GEDURENDE HET SCHOOLJAAR 2006-2007 September 2006 Inhoud LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD BSO Hout...5 LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR HANDEL SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INFORMATICABEHEER Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde 052 25 88 10 info@ktad.be www.ktad.be

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Pagina 1 van 35 Algemeen Secundair Onderwijs ASO 2 de graad 3 de graad Latijn met extra Talen Latijn met extra Wiskunde Latijn Moderne Talen Latijn

Nadere informatie

Inhoudstafel. Het tweede leerjaar A van de Middenschool 10 Lessentabellen 10 Toelichting bij het optiegedeelte in het tweede leerjaar 12

Inhoudstafel. Het tweede leerjaar A van de Middenschool 10 Lessentabellen 10 Toelichting bij het optiegedeelte in het tweede leerjaar 12 2 de leerjaar Inhoudstafel De school als leergemeenschap 6 Structuur van het secundair onderwijs 6 Structuur van College O.-L.-V.-ten-Doorn 7 Het studieaanbod in College O.-L.-V.-ten-Doorn 8 Het tweede

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (versie aangepast op 29 augustus 2016)

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (versie aangepast op 29 augustus 2016) Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (versie aangepast op 29 augustus 2016) 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2016 progressief

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (aangepaste versie op 24 juni 2016)

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (aangepaste versie op 24 juni 2016) Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (aangepaste versie op 24 juni 2016) 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2016 progressief

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad A-stroom Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 6 2 Situering... 7 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Van één naar twee Welkom in Don Bosco spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Middenschool Don Bosco Haacht IK STA ACHTER JOU 2016-2017 Hoe wordt uw kind in de middenschool begeleid? Eerste

Nadere informatie

Een goede studiekeuze. Structuur van het secundair onderwijs Schoolkeuze Onderwijskiezer Inschrijvingen Vragen

Een goede studiekeuze. Structuur van het secundair onderwijs Schoolkeuze Onderwijskiezer Inschrijvingen Vragen Een goede studiekeuze Structuur van het secundair onderwijs Schoolkeuze Onderwijskiezer Inschrijvingen Vragen Zelfkennis Goede studiekeuze Informatie Zelfkennis: Interesses Capaciteiten + talenten Inzet

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2016 progressief worden ingevoerd. nieuw leerplan

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen?

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? 1 2 Inhoud info-avond 1. Huidige structuur secundair onderwijs 1. Gewoon secundair onderwijs 2. Buitengewoon secundair onderwijs 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? Huidige structuur secundair

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA HANDEL 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 17U 18U 18U 18U Godsdienst/zedenleer 2 2 2 2 Aardrijkskunde 1 1 1 1 Engels 2 2 2 2 Frans

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE SINTMARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE Schooljaar 2011 2012 Naar het tweede jaar van het secundair onderwijs: Een leidraad voor een verantwoorde studiekeuze SintMartinuscollege, Waversesteenweg 96 3090

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2017 progressief worden ingevoerd. nieuw leerplan

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be

LESSENTABELLEN 2013-2014. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be LESSENTABELLEN 2013-2014 INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be J.B. GUINARDSTRAAT 23, 9000 GENT Tel. 09 223 04 68 - Fax 09 269 00 88 www.viso.be

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2015-2016. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be

LESSENTABELLEN 2015-2016. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be LESSENTABELLEN 2015-2016 INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be J.B. GUINARDSTRAAT 23, 9000 GENT Tel. 09 223 04 68 - Fax 09 269 00 88 www.viso.be

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016)

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen vanaf 2016-2017 (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

L E S S E N T A B E L L E N

L E S S E N T A B E L L E N O n z e L i e v e V r o u w c o l l e g e C a m p u s C e n t r u m L E S S E N T A B E L L E N schooljaar 01013 Zavel 15 960 Zottegem Tel. 09 360 1 9 Fax 09 361 0 88 http://www.centrum.olvcollege.be L

Nadere informatie

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze Structuur van het Secundair Onderwijs Scholen in onze regio Leerlingenprofiel Concrete werking dit schooljaar OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO 1 STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS + 18 jaar VERDER STUDEREN WERK 12-17 jaar SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLICHT

Nadere informatie

Secundair Onderwijs Sint-Michiel

Secundair Onderwijs Sint-Michiel Leopoldsburg Infobrochure 2015 NIEUW VANAF SEPTEMBER 2015: Samen op weg naar een toekomst vol talent Secundair Onderwijs Sint-Michiel STEM IN HET EERSTE JAAR A Kijk snel op pagina 8 OPENDEURDAG 30 april

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Vacante betrekkingen Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Vacante betrekkingen Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G Vacante betrekkingen 2015 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nummer Volume Opmerking Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G 1000 9 u Basisschool Brugge Centrum

Nadere informatie

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen 1 Inleiding Het getuigschrift

Nadere informatie

Secundair. Onderwijs Sint-Michiel. Infobrochure 2016. Opendeurdag. Leopoldsburg STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR. 1 Foto: uitstap blotevoetenpad Zutendaal

Secundair. Onderwijs Sint-Michiel. Infobrochure 2016. Opendeurdag. Leopoldsburg STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR. 1 Foto: uitstap blotevoetenpad Zutendaal Onderwijs Sint-Michiel Leopoldsburg Infobrochure 2016 NIEUW VANAF SEPTEMBER 2016: STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR Samen op weg naar een toekomst vol talent Secundair Opendeurdag 22 april 16 van 15 tot 20u

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust 1000 Basisschool D'Oefenschool 4 uur 1001 Basisschool D'Oefenschool 8 uur Pagina 1/25 1002 Basisschool D'Oefenschool 13 uur ORTHODOXE GODSDIENST 1003 Basisschool D'Oefenschool 8 uur ICT-COÖRDINATOR (HSO)

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 1 ste jaar Latijn Modernewetenschappen Sport Modernewetenschappen Techniek Beroeps Aardrijkskunde 2 2 2 1 Biologie 1 1 1 Engels 2 2 2 Frans 4 4 4 2 Geschiedenis 1 1 1 1 Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 Lichamelijke

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool. dinsdag 7 februari 2017 Cora Linskens

Kiezen na de basisschool. dinsdag 7 februari 2017 Cora Linskens Kiezen na de basisschool dinsdag 7 februari 2017 Cora Linskens Agenda: Het CLB Hoe kiezen? WATHOE LEREN KIEZEN in de klas Het Secundair Onderwijs Inschrijven in een school Wat kan je doen als ouder? Belang

Nadere informatie

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol Ontdekken wie je bent Infobrochure eerste graad Open Dag 7 mei 2017 www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol Beste leerling, Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad

Nadere informatie

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR?

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR? HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Beste Ben je op zoek naar een school waar elke jongere telt; waar elke leerling sterk op maat begeleid wordt; waar het niveau en de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd

Nadere informatie

Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar. Schooljaar 2010-2011. 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1

Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar. Schooljaar 2010-2011. 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar Schooljaar 2010-2011 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1 Inhoud WELKOM!... 3 HET EERSTE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD... 4 HET EERSTE

Nadere informatie

Leerlinperceptievragenlijst Secundair Onderwijs: overzicht items per schaal in de verschillende versies Schaal Items Itemnr. 0910 Itemnr.

Leerlinperceptievragenlijst Secundair Onderwijs: overzicht items per schaal in de verschillende versies Schaal Items Itemnr. 0910 Itemnr. Leerlinperceptievragenlijst Secundair Onderwijs: overzicht items per schaal in de verschillende versies Schaal Items Itemnr. 0910 Itemnr. 1011 Bron item Academisch zelfconcept taal Marsh Ik haal goede

Nadere informatie

Antwoordsleutel. Op stap naar het secundair onderwijs - handleiding begeleider

Antwoordsleutel. Op stap naar het secundair onderwijs - handleiding begeleider Antwoordsleutel p stap naar het secundair onderwijs - handleiding begeleider 37 INLEIDING 1. p stap 2. Het secundaire watte??? Filmpje klasse Probeer na het bekijken van het filmpje deze vraagjes in te

Nadere informatie

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS Je wil extra uitdaging op theoretisch vlak. Je hebt doorzettingsvermogen, je werkt nauwkeurig en kunt een stevig studieritme aan. Door de 7 uren Latijn en

Nadere informatie

Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013

Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013 Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013 Goed en dichtbij wegwijs naar het tweede jaar onze leerlingendiensten: voor leerlingen, ouders en leerkrachten, het kloppend hart van de school

Nadere informatie

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT 2015-2016 INHOUD INHOUD 1 I INLEIDING 2 II DE STUDIERICHTINGEN IN DE TWEEDE GRAAD 4 III VOORSTELLING VAN DE STUDIERICHTINGEN DON BOSCO HAACHT IN DE TWEEDE

Nadere informatie

Betreft : vacantverklaring. Brussel, 11 mei Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs,

Betreft : vacantverklaring. Brussel, 11 mei Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, TP 2011-2012 06 /03 Betreft : vacantverklaring Brussel, 11 mei 2012. Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, In uitvoering van het decreet van de Vlaamse Executieve van 27 maart

Nadere informatie

Betreft : vakantverklaring. Brussel, 13 oktober Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs,

Betreft : vakantverklaring. Brussel, 13 oktober Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, TP 2011-2012 06 / 01 Betreft : vakantverklaring Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, Brussel, 13 oktober 2011. In uitvoering van het decreet van de Vlaamse Executieve van

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Ninove

Koninklijk Atheneum Ninove Koninklijk Atheneum Ninove Infofolder 2014 2015 1 Woord vooraf Het Koninklijk Atheneum Ninove is een schakel tussen de eerste graad in de middenschool en het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. In onze

Nadere informatie

Vacante betrekkingen 2017: Basisonderwijs Secundair

Vacante betrekkingen 2017: Basisonderwijs Secundair Ronseweg 1-9700 Oudenaarde Tel.: 055/33 45 50 - Fax: 055/30 96 12 sgr21@g-o.be Vacante betrekkingen 2017: Basisonderwijs Secundair 1 GO! basisschool De Toekomst ONDERWIJZER 19/24 2 GO! basisschool De Toekomst

Nadere informatie

Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Wij hopen u spoedig te verwelkomen op onze nieuwe site

Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Wij hopen u spoedig te verwelkomen op onze nieuwe site Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Momenteel is de informatie op deze website beperkt tot de lestabellen van de verschillende jaren en richtingen met hierbij een korte toelichting. Wil u meer

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad Techniek-wetenschappen,

Nadere informatie

Studieaanbod Turnhout Arendonk

Studieaanbod Turnhout Arendonk Studieaanbod 2009-2010 Turnhout Arendonk infomoment (i) opendeur (o) tijdstip SCCA Sint-Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk tel. 014 67 85 72 info@sintclara.be www.sintclara.be 23-02-2010 (i) 25-04-2010

Nadere informatie

13-14. ONZE-SCHOOL.be. Beveren. s i n t-m a a r t e n s c h o l e n c a m p u s Beveren

13-14. ONZE-SCHOOL.be. Beveren. s i n t-m a a r t e n s c h o l e n c a m p u s Beveren s i n t-m a a r t e n s c h o l e n c a m p u s SINT-MAARTEN MIDDENSCHOOL Kallobaan 3A 9120 T 03 775 83 08 F 03 755 58 72 st-maarten.middenschool@scarlet.be www.onze-school.be 13-14 Directeur: Guido Kersschot

Nadere informatie

Studieaanbod 1 ste graad

Studieaanbod 1 ste graad Studieaanbod 1 ste graad A-stroom / optie Latijn / Optie moderne / Optie handel / Optie techniek / B-stroom / 1B / BVL / Verzorging-voeding en mode / Elektriciteit en metaal / aso / tso / bso 02 IKSO voor

Nadere informatie

Infofolder

Infofolder Infofolder 2016 2017 1 Woord vooraf Als GO! school in Ninove kiest het Koninklijk Atheneum ervoor een platform te zijn waarin de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontplooien in een waaier

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE SMO brochure #24638:SMO brochure 13/12/11 18:00 Page 1 BEREIKBAARHEID SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE Vlotte busverbindingen en veilige fietspaden maken het SINT-MARTINUSCOLLEGE gemakkelijk bereikbaar vanuit

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

LESSENTABELLEN HOOFDZETEL INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel Fax

LESSENTABELLEN HOOFDZETEL INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel Fax LESSENTABELLEN 2017-2018 HOOFDZETEL INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be EERSTE GRAAD Grafische communicatie en media leerjaar 1 leerjaar

Nadere informatie

pagina 1 van 52 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Volume Opmerking Vak/Specialiteit

pagina 1 van 52 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Volume Opmerking Vak/Specialiteit Vacante betrekkingen 2014 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Ambt Volume Opmerking Vak/Specialiteit 1000 2 u Basisschool De Springplank ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS MOL KSOM

KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS MOL KSOM KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS MOL KSOM E E R S T E G R A A D INLEIDING Beste leerling, geachte ouders Deze brochure verduidelijkt het aanbod van de eerste graad in alle Katholieke Secundaire Scholen in

Nadere informatie

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4 LGEMEEN ECUNDIR NDERWIJ Economie Frans 5 4 Duits 0 1 Geschiedenis 2 2 Wiskunde 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Economie 4 4 Muzikale opvoeding 1 0 Plastische opvoeding 0 1 De leerlingen

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom 1 23 Vrije Technische Scholen van Turnhout Welkom 2 23 Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog kan volgen bij ons

Nadere informatie

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1000 Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER

Nadere informatie