LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS"

Transcriptie

1 LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD KSO DERDE GRAAD KSO VANAF HET SCHOOLJAAR September 2004 LICAP BRUSSEL

2

3 LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD KSO DERDE GRAAD KSO LICAP BRUSSEL September 2004 ISBN Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

4

5 Inhoud TOELICHTING BEGRIPPEN...5 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABLLEN...6 LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD KSO...9 Artistieke opleiding...10 Audiovisuele vorming...11 Beeldende en architecturale kunsten...12 Beeldende en architecturale vorming...13 Muziek...14 Woordkunst-drama...15 LESSENTABELLEN DERDE GRAAD KSO EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR...17 Architecturale en binnenhuiskunst...18 Architecturale vorming...19 Artistieke opleiding...20 Audiovisuele vorming...21 Beeldende vorming...22 Muziek...23 Toegepaste beeldende kunst...24 Vrije beeldende kunst...25 Woordkunst-drama...26 LESSENTABELLEN DERDE GRAAD KSO - DERDE LEERJAAR...27 Ruimtelijke vormgeving...28 Lessentabellen tweede en derde graad KSO 3 Inhoud

6

7 TOELICHTING BEGRIPPEN Het voltijds secundair onderwijs bestaat uit drie graden. In het BSO kan evenwel een vierde graad worden georganiseerd. Vanaf het eerste leerjaar van de tweede graad worden onderwijsvormen georganiseerd: algemeen secundair onderwijs (ASO); beroepssecundair onderwijs (BSO); kunstsecundair onderwijs (KSO); technisch secundair onderwijs (TSO). Een leerjaar bestaat uit al de klassen die in hetzelfde jaarniveau worden georganiseerd. De tweede graad KSO omvatten elk twee leerjaren. De derde graad KSO omvat drie leerjaren. De vakken van de basisvorming zijn die vakken die aan elke leerling van een bepaald leerjaar dienen te worden onderwezen. De vakken voor de basisvorming zijn per onderwijsvorm decretaal vastgelegd. De vakken van het fundamenteel gedeelte (= studierichting) en eventueel het complementair gedeelte bepalen het karakteristieke van de opleiding. Het Besluit van de Vlaamse Regering "tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken..." van 5 juni 1989, zoals gewijzigd, legt de benamingen vast van de algemene vakken (AV), van de specialiteiten waartoe de kunstvakken (KV), de praktische vakken (PV) en de technische vakken (TV) behoren. In het Besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989, zoals gewijzigd, betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, werden de lijsten van de bekwaamheidsbewijzen voor AV per vak en voor KV, PV en TV per specialiteit opgesteld. Het maximum aantal wekelijkse lestijden is vastgelegd in het koninklijk besluit nr. 2 van 21 augustus 1978 (zoals gewijzigd) tot vaststelling van het maximum aantal lestijden per week in het voltijds secundair onderwijs. Inhaallessen zijn lessen die facultatief kunnen worden georganiseerd met het oog op een bijkomende gedifferentieerde benadering van de leerling. Deze uren zijn niet begrepen in het wettelijk en decretaal omschreven maximum aantal wekelijkse lestijden dat de studies mag bedragen. Lessentabellen tweede en derde graad KSO 5 Algemeen deel

8 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN 1 Aantal uren in een vork Voor elke studierichting is de volledige lessentabel opgenomen. Elke lessentabel bestaat uit één lijst waarin alle vakken van de basisvorming en het fundamenteel gedeelte en de aanbevolen vakken voor de invulling van het complementaire gedeelte zijn opgenomen. Het totale aantal wekelijkse lestijden is per studierichting vastgelegd in een vork van een minimum en een maximum: het maximum is altijd 36 uur; het minimum is niet letterlijk op te vatten als het kleinst mogelijke aantal, maar als wat minimum wordt aangeboden als de studierichting wordt ingericht op basis van de VVKSO-leerplannen en bijbehorende lessentabel. M.a.w. het minimum staat voor wat gemeenschappelijk is aan doelstellingen en inhouden in alle scholen die de VVKSO-leerplannen gebruiken. Het minimum in de huidige lessentabellen voor de tweede en de derde graad kan variëren tussen 28 en 34 uren; er wordt gestreefd naar een vork 30-36, nieuwe lessentabellen zijn opgemaakt in deze vork, het is de bedoeling in de toekomst voor alle studierichtingen tot deze vork te komen. 2 Het complementaire gedeelte 2.1 Aantal uren Het complementaire gedeelte omvat de uren begrepen tussen het minimum en het maximum van de vork: bijvoorbeeld 6 uren ingeval van de vork 30-36, 4 uren voor 32-36, 8 uren voor Aanbevelingen De complementaire uren kunnen door de school, geheel of gedeeltelijk, met eigen gekozen vakken worden ingevuld. Ze kan hiervoor kiezen uit de lijst van vakken opgesomd in het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989, zoals gewijzigd. In de VVKSO-lessentabellen zijn aanbevelingen opgenomen om deze uren in te vullen. Ook hiervoor wordt met een vork gewerkt, twee mogelijke situaties kunnen zich voordoen: ofwel betreft het een aanbeveling voor bijkomende uren voor een vak van de basisvorming of het fundamenteel gedeelte. bv. Frans : men dient in het eerste en het tweede leerjaar minimum 2 uur aan te bieden om de doelstellingen van het leerplan te kunnen realiseren. Indien men kiest voor een bijkomend derde lesuur voor Frans is dit een uur van het complementaire gedeelte. ofwel betreft het een bijkomend, niet verplicht in te richten vak. bv. Laboratorium : als men in het eerste en/of het tweede leerjaar 1 of 2 uur Laboratorium kiest zijn dit complementaire uren. Maar men kan ook het vak gewoon niet inrichten. 6 Lessentabellen tweede en derde graad KSO Algemeen deel

9 2.3 Totaal hoger of lager dan 36 Soms kan het voorkomen dat de optelsom van de minimum-uren en alle aanbevolen uren voor het complementaire gedeelte een getal hoger dan 36 oplevert. In dit geval heeft de school gewoon een ruimere keuze aan uren en bijbehorende leerplannen om uit te putten om het maximum van 36 uur te bereiken. Het komt ook voor dat de vork tussen het minimum en het maximum niet volledig is opgevuld met aanbevelingen voor vakken met VVKSO-leerplannen. In dit geval kan de school vrij één of meer vakken kiezen om het maximum van 36 te bereiken. 3 De verschillende kolommen in de lessentabellen 3.1 De kolom 'pedagogische vakbenaming' Vermeldt de benaming die wordt gebruikt in de communicatie naar leerlingen en ouders. 3.2 De kolom 'administratieve vakbenaming' Verwijst naar de classificatie van het vak en de specialiteit en wordt dus gebruikt in de administratie in verband met de opdracht van de betrokken leraar. Vaak worden verschillende vakken/specialiteiten naast elkaar vermeld, gescheiden door een schuine streep. De betekenis hiervan is de volgende: de school moet een keuze maken en de vakken/specialiteiten toevertrouwen aan één leraar met een bekwaamheidsbewijs van een van de vermelde vakken/specialiteiten. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld indien het om meerdere uren gaat, kan een opsplitsing gemaakt worden. Dit betekent dat twee of meer leraars met een verschillend bekwaamheidsbewijs elk een gedeelte kunnen geven. Voorbeelden: Bedrijfshuishoudkunde TV Boekhouding/Toegepaste economie '/' laat de twee mogelijkheden open. Het betreft hier het vak Bedrijfshuishoudkunde dat gegeven kan worden door een leraar met een bekwaamheidsbewijs van een van de twee vermelde specialiteiten (hetzij Boekhouding, hetzij Toegepaste economie). Het globale pakket wekelijkse lestijden Bedrijfshuishoudkunde kan ook verdeeld worden over de twee. Toegepaste natuurwetenschappen TV Landbouw/Toegepaste natuurwetenschappen/tuinbouw '/' laat de drie mogelijkheden open. De Toegepaste natuurwetenschappen kunnen hier toegewezen worden aan een leraar met een bekwaamheidsbewijs van een van de drie vermelde specialiteiten (hetzij Landbouw, hetzij Toegepaste natuurwetenschappen, hetzij Tuinbouw). Ook hier bestaat de mogelijkheid het globale pakket op te splitsen en toe te wijzen aan twee of drie leraars. Opmerking i.v.m. stage: Stage kan in de VVKSO-lessentabellen worden geclassificeerd als praktisch vak (PV) of als technisch vak (TV). In de lessentabellen waar stage voorkomt staat er dus steeds: PV/TV Stage Specialiteit Als in het leerplan de doelstellingen voor praktijk en stage zijn geïntegreerd staat er: PV Praktijk of PV/TV Stage Specialiteit De school mag dan het aantal uur praktijk en het aantal uur stage zelf bepalen. Soms is een minimum en/of een maximum aantal uur stage vastgelegd. Lessentabellen tweede en derde graad KSO 7 Algemeen deel

10 3.3 De kolom 'leerplannummer' Vermeldt de verkorte versie van het nummer van de Licap-leerplanbrochure (2000/034 staat voor D/2000/0279/ 034) naast de pedagogische vakbenaming. Indien geen nummer is vermeld geldt hetzelfde nummer van het vak erboven. Voor alle vakken vermeldt in de lessentabel zijn VVKSO-leerplannen beschikbaar. Indien er (uitzonderlijk) toch (nog) geen VVKSO-leerplan beschikbaar is staat er een streepje. 'Schoollp' betekent dat de enige school die deze studierichting organiseert beschikt over een schoolleerplan dat niet door het VVKSO is uitgegeven. 3.4 De kolom 'uur/week' Vermeldt het aantal voorziene wekelijkse lestijden in het eerste en het tweede leerjaar (voor sommige vakken met een vork, zie hoger). Soms is deze kolom ontdubbeld. Links staat dan het totaal aantal uren voor het vak (waarvoor één leerplan is opgesteld), rechts de opsplitsing naar de administratieve vakbenamingen. Het kan voorkomen dat bij de invulling van het aantal uren voor bepaalde vakken keuzemogelijkheden voor bepaalde combinaties worden voorzien (/ = of). Men dient in deze gevallen een combinatie van vakken en uren te nemen zodat het totale aantal uur/week exact wordt bereikt. De mogelijke combinaties staan dan op dezelfde lijn onder elkaar. Een voorbeeld hiervan uit de lessentabellen voor de 3 de graad BSO: Maatschappelijke vorming 0/2 0/2 Nederlands 0/2 0/2 Project algemene vakken 4/0 4/0 men opteert voor 2 uur Maatschappelijke vorming en 2 uur Nederlands of voor 4 uur Project algemene vakken. 8 Lessentabellen tweede en derde graad KSO Algemeen deel

11 LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD KSO 36 uur/week maximum (eventueel uit te breiden met inhaallessen) De decretaal vastgelegde vakken van de basisvorming zijn (tussen haakjes het minimum aantal uur/week in de VVKSO-lessentabellen): godsdienst (2-2), aardrijkskunde (1-1), biologie of chemie of fysica of toegepaste biologie of toegepaste chemie of toegepaste fysica (1-1), Frans (2-2), geschiedenis (1-1), lichamelijke opvoeding (2-2), Nederlands (4-4), wiskunde (3-3). In sommige studierichtingen is voor één of meerdere van deze vakken een hoger aantal uren/week dan het minimum voorzien. Lessentabellen tweede graad KSO 9

12 Tweede graad KSO Artistieke opleiding Minimum-maximum /034 Godsdienst 2 2 AV Godsdienst 2002/040 Aardrijkskunde 1 1 AV Aardrijkskunde 2001/010 Biologie 1 1 AV Biologie 2002/044 Frans 2 2 AV Frans 1999/027 Geschiedenis 1 1 AV Geschiedenis 2003/028 Informatica 1 1 AV Informatica 2002/017 Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Lichamelijke opvoeding --- Muzikale opvoeding AV Muzikale opvoeding 2002/008 Nederlands 4 4 AV Nederlands 2002/048 Wiskunde 3 3 AV Wiskunde 1993/037 Beeldende vorming 6 6 KV Beeldende vorming Kunstgeschiedenis 1 1 AV Kunstgeschiedenis Kunstinitiatie 1 1 KV Kunstinitiatie Toegepaste beeldende 4 4 KV Toegepaste beeldende vorming vorming Waarnemingstekenen 3 3 KV Waarnemingstekenen 10 Lessentabellen tweede graad KSO

13 Tweede graad KSO Audiovisuele vorming Minimum-maximum /034 Godsdienst 2 2 AV Godsdienst 2002/040 Aardrijkskunde 1 1 AV Aardrijkskunde 2001/010 Biologie 1 1 AV Biologie 2001/021 Chemie 1 1 AV Chemie 2002/006 Engels 2 2 AV Engels 2002/044 Frans 2 2 AV Frans 2001/018 Fysica 2 2 AV Fysica 1999/027 Geschiedenis 1 1 AV Geschiedenis 2003/028 Informatica 1 1 AV Informatica 2002/017 Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Lichamelijke opvoeding 2002/008 Nederlands 4 4 AV Nederlands 2002/048 Wiskunde 3 3 AV Wiskunde 2000/079 Audiovisuele vorming 8 8 KV Audiovisuele vorming 1993/037 Kunstgeschiedenis 2 2 AV Kunstgeschiedenis / KV Kunstinitiatie Lessentabellen tweede graad KSO 11

14 Tweede graad KSO Beeldende en architecturale kunsten Minimum-maximum /034 Godsdienst 2 2 AV Godsdienst 2002/040 Aardrijkskunde 1 1 AV Aardrijkskunde 2001/010 Biologie 1/0 1/0 AV Biologie 2001/014 Fysica 0/1 0/1 AV Fysica 2002/044 Frans 2 2 AV Frans 1999/027 Geschiedenis 1 1 AV Geschiedenis 2003/028 Informatica 1 1 AV Informatica 2002/017 Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Lichamelijke opvoeding --- Muzikale opvoeding AV Muzikale opvoeding 2002/008 Nederlands 4 4 AV Nederlands 2002/048 Wiskunde 3 3 AV Wiskunde 2000/067 Kleur, Vormgeving, KV Architecturale vorming/beelden- Waarneming en voorstelling de vorming/waarnemingstekenen 2000/026 Kunstgeschiedenis 3 3 AV Kunstgeschiedenis / KV Kunstinitiatie 12 Lessentabellen tweede graad KSO

15 Tweede graad KSO Beeldende en architecturale vorming Minimum-maximum /034 Godsdienst 2 2 AV Godsdienst 2002/040 Aardrijkskunde 1 1 AV Aardrijkskunde 2002/006 Engels 2 2 AV Engels 2002/044 Frans 2 2 AV Frans 2001/016 Fysica 2 2 AV Fysica 1999/027 Geschiedenis 1 1 AV Geschiedenis 2003/028 Informatica 1 1 AV Informatica 2000/026 Kunstgeschiedenis 2 2 AV Kunstgeschiedenis 2002/017 Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Lichamelijke opvoeding --- Muzikale opvoeding AV Muzikale opvoeding 2002/008 Nederlands 4 4 AV Nederlands 2002/048 Wiskunde 5 5 AV Wiskunde 1991/037A Architecturale vorming 3 3 KV Architecturale vorming Beeldende vorming KV Beeldende vorming Kunstinitiatie 1 1 KV Kunstinitiatie Waarnemingstekenen 2 2 KV Waarnemingstekenen Lessentabellen tweede graad KSO 13

16 Tweede graad KSO Muziek Minimum-maximum /034 Godsdienst 2 2 AV Godsdienst 2002/040 Aardrijkskunde 1 1 AV Aardrijkskunde 2002/006 Engels 2 2 AV Engels 2002/044 Frans 3 3 AV Frans 2001/014 Fysica 1 1 AV Fysica 1999/026 Geschiedenis 2 2 AV Geschiedenis 2003/028 Informatica 1 1 AV Informatica 2002/017 Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Lichamelijke opvoeding 2002/008 Nederlands 4 4 AV Nederlands 2000/074 Plastische opvoeding AV Plastische opvoeding 2002/048 Wiskunde 3 3 AV Wiskunde Schoollp Analyse 1 1 KV Muziektheorie Harmonie 1 1 KV Muziektheorie Klassieke dans KV Klassieke dans Creatief musiceren 1 1 KV Creatief musiceren Gehoorvorming, Notenleer 3 3 KV Algemene muziekleer Koorzang 1 1 KV Koorzang Samenspel 1 1 KV Samenspel Zang 0,5 0,5 KV Zang Eerste instrument 0,5 0,5 KV Instrument Tweede instrument 0,5 0,5 KV Instrument Dictie (individueel) 0,5 0,5 KV Algemene verbale vorming Dramatische expressie 1 1 KV Algemene verbale vorming 14 Lessentabellen tweede graad KSO

17 Tweede graad KSO Woordkunst-drama Minimum-maximum /034 Godsdienst 2 2 AV Godsdienst 2002/040 Aardrijkskunde 1 1 AV Aardrijkskunde 2002/006 Engels 2 2 AV Engels 2002/044 Frans 3 3 AV Frans 2001/014 Fysica 1 1 AV Fysica 1999/026 Geschiedenis 2 2 AV Geschiedenis 2003/028 Informatica 1 1 AV Informatica 2002/017 Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Lichamelijke opvoeding 2002/008 Nederlands 5 5 AV Nederlands 2000/074 Plastische opvoeding AV Plastische opvoeding 2002/048 Wiskunde 3 3 AV Wiskunde Schoollp Gehoorvorming, Notenleer 2 2 KV Algemene muziekleer Klassieke dans 2 2 KV Klassieke dans Koorzang 1 1 KV Koorzang Zang 0,5 0,5 KV Zang Dictie (individueel) 0,5 0,5 KV Algemene verbale vorming Dramatische expressie 2 2 KV Algemene verbale vorming Stemtraining 0,5 0,5 KV Algemene verbale vorming Tekstanalyse 1 1 KV Algemene verbale vorming Tekstzegging 0,5 0,5 KV Algemene verbale vorming Lessentabellen tweede graad KSO 15

18

19 LESSENTABELLEN DERDE GRAAD KSO EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR 36 uur/week maximum (eventueel uit te breiden met inhaallessen in het eerste leerjaar van de derde graad) De decretaal vastgelegde vakken van de basisvorming zijn (tussen haakjes het minimum aantal uur/week in de VVKSO-lessentabellen): godsdienst (2-2), aardrijkskunde (1-1), Frans (2-2), geschiedenis (1-1), lichamelijke opvoeding (2-2), Nederlands (3-3), wiskunde (2-2). In sommige studierichtingen is voor één of meerdere van deze vakken een hoger aantal uren/week dan het minimum voorzien. Lessentabellen derde graad KSO 17

20 Derde graad KSO Architecturale en binnenhuiskunst Minimum-maximum /034 Godsdienst 2 2 AV Godsdienst 2004/029 Aardrijkskunde 1 1 AV Aardrijkskunde 2004/054 Engels 2 2 AV Engels 2004/001 Frans 2 2 AV Frans 2003/006 Geschiedenis 1 1 AV Geschiedenis 2004/004 Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Lichamelijke opvoeding 2004/044 Nederlands 3 3 AV Nederlands --- Wetenschappen AV Biologie/Chemie/Fysica 2004/024 Wiskunde AV Wiskunde 1999/101 Kunstgeschiedenis 2 2 AV Kunstgeschiedenis / KV Kunstinitiatie 2002/050 Wetenschap en techniek, KV Architectuurtekenen/ kunst en cultuur, ontwerp, Binnenhuiskunst/Bouwkunst waarneming en voorstelling 18 Lessentabellen derde graad KSO

21 Derde graad KSO Architecturale vorming Minimum-maximum /034 Godsdienst 2 2 AV Godsdienst 2004/029 Aardrijkskunde 1 1 AV Aardrijkskunde 1992/074A Chemie AV Chemie 2004/054 Engels 2 2 AV Engels 2004/001 Frans AV Frans 1992/074A Fysica AV Fysica 2003/006 Geschiedenis 1 1 AV Geschiedenis 2004/004 Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Lichamelijke opvoeding 1992/074D Muzikale opvoeding AV Muzikale opvoeding 1992/074A Natuurwetenschappen 2 2 AV Biologie/Chemie/Fysica 2004/044 Nederlands AV Nederlands 2004/022 Wiskunde 6 6 AV Wiskunde 1999/101 Kunstgeschiedenis 2 2 AV Kunstgeschiedenis 1992/074F Architecturale vorming 8 8 KV Architecturale vorming Kunstinitiatie 1 1 KV Kunstinitiatie Lessentabellen derde graad KSO 19

22 Derde graad KSO Artistieke opleiding Minimum-maximum /034 Godsdienst 2 2 AV Godsdienst 2004/029 Aardrijkskunde 1 1 AV Aardrijkskunde 2004/001 Frans 2 2 AV Frans 2003/006 Geschiedenis 1 1 AV Geschiedenis 2004/004 Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Lichamelijke opvoeding 2004/044 Nederlands 3 3 AV Nederlands 2004/024 Wiskunde 2 2 AV Wiskunde 2004/012 Atelier artistieke opleiding KV Beeldende vorming/ Kunst ambachten/toegepaste beeldende vorming/waarnemingstekenen Kunstinitiatie 3 3 AV Kunstgeschiedenis / KV Kunstinitiatie 20 Lessentabellen derde graad KSO

23 Derde graad KSO Audiovisuele vorming Minimum-maximum /034 Godsdienst 2 2 AV Godsdienst 2004/029 Aardrijkskunde 1 1 AV Aardrijkskunde 1992/074A Chemie AV Chemie 2004/054 Engels 2 2 AV Engels 2004/001 Frans 2 2 AV Frans 1992/074A Fysica AV Fysica 2003/006 Geschiedenis 1 1 AV Geschiedenis 1999/101 Kunstgeschiedenis AV Kunstgeschiedenis 2004/004 Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Lichamelijke opvoeding 1992/074A Natuurwetenschappen AV Biologie/Chemie/Fysica 2004/044 Nederlands 4 4 AV Nederlands 2004/023 Wiskunde 3 3 AV Wiskunde 2004/009 Esthetica 2 2 AV Esthetica Muzikale opvoeding 2 2 AV Muzikale opvoeding Wijsgerige stromingen 2 2 AV Wijsgerige stromingen Audiovisuele vorming 7 7 KV Audiovisuele vorming Lessentabellen derde graad KSO 21

24 Derde graad KSO Beeldende vorming Minimum-maximum /034 Godsdienst 2 2 AV Godsdienst 2004/029 Aardrijkskunde 1 1 AV Aardrijkskunde 2004/054 Engels 2 2 AV Engels 2004/001 Frans 3 3 AV Frans 2003/006 Geschiedenis 1 1 AV Geschiedenis 2004/004 Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Lichamelijke opvoeding 1992/074D Muzikale opvoeding AV Muzikale opvoeding 1992/074A Natuurwetenschappen 2 2 AV Biologie/Chemie/Fysica 2004/044 Nederlands 4 4 AV Nederlands 1992/112 Wijsgerige stromingen AV Wijsgerige stromingen 2004/023 Wiskunde 3 3 AV Wiskunde 1999/101 Kunstgeschiedenis 2 2 AV Kunstgeschiedenis 1992/074G Beeldende vorming 6 6 KV Beeldende vorming Kunstinitiatie 1 1 KV Kunstinitiatie Waarnemingstekenen 3 3 KV Waarnemingstekenen 22 Lessentabellen derde graad KSO

25 Derde graad KSO Muziek Minimum-maximum /034 Godsdienst 2 2 AV Godsdienst 2004/029 Aardrijkskunde 1 1 AV Aardrijkskunde Schoollp Biologie / Chemie / Fysica 2 2 AV Biologie/Chemie/Fysica Duits 1 1 AV Duits 2004/054 Engels 2 2 AV Engels 2004/001 Frans 2 2 AV Frans 2001/006 Geschiedenis 2 2 AV Geschiedenis 2004/004 Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Lichamelijke opvoeding 2004/044 Nederlands 3 3 AV Nederlands 2004/024 Wiskunde 2 2 AV Wiskunde Schoollp Esthetica 1 1 AV Esthetica Klassieke dans KV Klassieke dans Analyse 1 1 KV Muziektheorie Creatief musiceren 1 1 KV Creatief musiceren Dictie (individueel) 0,5 0,5 KV Algemene verbale vorming Dramatische expressie 1 1 KV Algemene verbale vorming Eerste instrument 1 1 KV Instrument Gehoorvorming, Notenleer 3 3 KV Algemene muziekleer Harmonie 2 2 KV Muziektheorie Koorzang 1 1 KV Koorzang Praktische harmonie 0,5 0,5 KV Praktische harmonie Samenspel 1 1 KV Samenspel Tweede instrument 0,5 0,5 KV Instrument Zang (individueel) 0,5 0,5 KV Zang Lessentabellen derde graad KSO 23

26 Derde graad KSO Toegepaste beeldende kunst Minimum-maximum /034 Godsdienst 2 2 AV Godsdienst 2004/029 Aardrijkskunde 1 1 AV Aardrijkskunde 2004/001 Frans 2 2 AV Frans 2003/006 Geschiedenis 1 1 AV Geschiedenis 2004/004 Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Lichamelijke opvoeding 1992/074D Muzikale opvoeding AV Muzikale opvoeding 2004/044 Nederlands 3 3 AV Nederlands 2004/024 Wiskunde 2 2 AV Wiskunde 1999/101 Kunstgeschiedenis 2 2 AV Kunstgeschiedenis 1992/074I Beeldende vorming 3 3 KV Beeldende vorming Kunstinitiatie 1 1 KV Kunstinitiatie Toegepaste beeldende 8 8 KV Toegepaste beeldende vorming vorming Waarnemingstekenen 6 6 KV Waarnemingstekenen 24 Lessentabellen derde graad KSO

27 Derde graad KSO Vrije beeldende kunst Minimum-maximum /034 Godsdienst 2 2 AV Godsdienst 2004/029 Aardrijkskunde 1 1 AV Aardrijkskunde 2004/001 Frans 2 2 AV Frans 2003/007 Geschiedenis 1 1 AV Geschiedenis 2004/004 Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Lichamelijke opvoeding 1992/074D Muzikale opvoeding AV Muzikale opvoeding 2004/044 Nederlands 3 3 AV Nederlands 2004/024 Wiskunde 2 2 AV Wiskunde 1999/101 Kunstgeschiedenis 2 2 AV Kunstgeschiedenis 1992/074J Kunstinitiatie 1 1 KV Kunstinitiatie Vrije beeldende vorming KV Vrije beeldende vorming Waarnemingstekenen 6 6 KV Waarnemingstekenen Lessentabellen derde graad KSO 25

28 Derde graad KSO Woordkunst-drama Minimum-maximum /034 Godsdienst 2 2 AV Godsdienst 2004/029 Aardrijkskunde 1 1 AV Aardrijkskunde Schoollp Biologie / Chemie / Fysica 2 2 AV Biologie/Chemie/Fysica Duits 2 2 AV Duits 2004/054 Engels 2 2 AV Engels 2004/001 Frans 2 2 AV Frans 2001/006 Geschiedenis 2 2 AV Geschiedenis 2004/004 Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Lichamelijke opvoeding 2004/044 Nederlands 5 5 AV Nederlands 2004/024 Wiskunde 2 2 AV Wiskunde Schoollp Creatief musiceren KV Creatief musiceren Dictie (individueel) 0,5 0,5 KV Algemene verbale vorming Dramatische expressie 3 3 KV Algemene verbale vorming Esthetica 1 1 AV Esthetica Gehoorvorming, Notenleer 2 2 KV Algemene muziekleer Klassieke dans KV Klassieke dans Koorzang KV Koorzang Stemtraining (individueel) 0,5 0,5 KV Algemene verbale vorming Tekstanalyse 2 2 KV Algemene verbale vorming Tekstzegging (individueel) 0,5 0,5 KV Algemene verbale vorming Zang (individueel) 0,5 0,5 KV Zang 26 Lessentabellen derde graad KSO

29 LESSENTABELLEN DERDE GRAAD KSO - DERDE LEERJAAR 36 uur/week maximum Lessentabellen derde graad KSO 27 derde leerjaar

30 Derde graad KSO Ruimtelijke vormgeving Derde leerjaar Minimum-maximum /034 Godsdienst 2 AV Godsdienst 1995/093 Engels / Frans 2 AV Engels/Frans 1995/099 Lichamelijke opvoeding 0-2 AV Lichamelijke opvoeding 1995/064 Nederlands 2 AV Nederlands 1996/020 Kunstgeschiedenis 2 AV Kunstgeschiedenis / KV Kunstinitiatie Vormgeving 18 KV Architecturale vorming/beeldende vorming/ Binnenhuiskunst/Kunstambachten/Toegepaste beeldende vorming Werkelijkheidsgerichte 4 KV Architecturale vorming/beeldende contacten vorming/binnenhuiskunst/ Kunstambachten/ Toegepaste beeldende vorming / PV Praktijk of PV/KV Stage Beeldende kunsten 1996/067 Bedrijfsbeheer 0-3 TV Toegepaste economie 28 Lessentabellen derde graad KSO derde leerjaar

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud...1 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...2 1.1 De kolom Leerplannummer...2 1.2 De kolom B/S/C (niet

Nadere informatie

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS EERSTE GRAAD VANAF HET SCHOOLJAAR 2004-2005 September 2004 LICAP BRUSSEL LESSENTABELLEN EERSTE GRAAD LICAP BRUSSEL September 2004 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS NOG GELDIG IN HET TWEEDE LEERJAAR GEDURENDE HET SCHOOLJAAR

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS NOG GELDIG IN HET TWEEDE LEERJAAR GEDURENDE HET SCHOOLJAAR LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS NOG GELDIG IN HET TWEEDE LEERJAAR GEDURENDE HET SCHOOLJAAR 2006-2007 September 2006 Inhoud LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD BSO Hout...5 LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2017 progressief worden ingevoerd. nieuw leerplan

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (aangepaste versie op 24 juni 2016)

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (aangepaste versie op 24 juni 2016) Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (aangepaste versie op 24 juni 2016) 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2016 progressief

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (versie aangepast op 29 augustus 2016)

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (versie aangepast op 29 augustus 2016) Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (versie aangepast op 29 augustus 2016) 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2016 progressief

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2016 progressief worden ingevoerd. nieuw leerplan

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

Muziekhumaniora Kindsheid Jesu

Muziekhumaniora Kindsheid Jesu Muziekhumaniora Kindsheid Jesu Kempische Steenweg 400 3500 HASSELT Tel.: 011 27 84 60 E-mail: humaniora@kjhasselt.be INFORMATIEBROCHURE Bezoek ook onze website: www.kjhasselt.be/humaniora MUZIEKHUMANIORA

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Ninove

Koninklijk Atheneum Ninove Koninklijk Atheneum Ninove Infofolder 2014 2015 1 Woord vooraf Het Koninklijk Atheneum Ninove is een schakel tussen de eerste graad in de middenschool en het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. In onze

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2013 progressief worden ingevoerd. Indien het

Nadere informatie

Infofolder

Infofolder Infofolder 2016 2017 1 Woord vooraf Als GO! school in Ninove kiest het Koninklijk Atheneum ervoor een platform te zijn waarin de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontplooien in een waaier

Nadere informatie

MEDEDELING. Moderne vreemde talen in de B-stroom en in het bso. 1 Algemeen

MEDEDELING. Moderne vreemde talen in de B-stroom en in het bso. 1 Algemeen Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2010-021 datum : 2010-03-26 gewijzigd : 2014-02-06 contact : Dienst Leren en onderwijzen,

Nadere informatie

Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste graad

Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste graad Dienst CUR Guimardstraat 00 BRUSSEL + 07 06 0 www.katholiekonderwijs.vlaanderen DOCUMENT Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste graad 07-0- Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Pagina 1 van 35 Algemeen Secundair Onderwijs ASO 2 de graad 3 de graad Latijn met extra Talen Latijn met extra Wiskunde Latijn Moderne Talen Latijn

Nadere informatie

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR HANDEL SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INFORMATICABEHEER Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde 052 25 88 10 info@ktad.be www.ktad.be

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2011

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2011 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2011 Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) worden in de regel progressief ingevoerd; d.w.z. 1 september 2011 in het

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4 LGEMEEN ECUNDIR NDERWIJ Economie Frans 5 4 Duits 0 1 Geschiedenis 2 2 Wiskunde 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Economie 4 4 Muzikale opvoeding 1 0 Plastische opvoeding 0 1 De leerlingen

Nadere informatie

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA HANDEL 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 17U 18U 18U 18U Godsdienst/zedenleer 2 2 2 2 Aardrijkskunde 1 1 1 1 Engels 2 2 2 2 Frans

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen 1 Inleiding Het getuigschrift

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO 2 e GRAAD ASO EC-M = Economie (economie met extra talen 4 u wiskunde) EC-W = Economie (economie met extra wiskunde 5 u wiskunde) LA = Latijn WE = Wetenschappen Lessenrooster EC-M EC-W LA WE Godsdienst

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016)

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen vanaf 2016-2017 (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 1 ste jaar Latijn Modernewetenschappen Sport Modernewetenschappen Techniek Beroeps Aardrijkskunde 2 2 2 1 Biologie 1 1 1 Engels 2 2 2 Frans 4 4 4 2 Geschiedenis 1 1 1 1 Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 Lichamelijke

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Ninove

Koninklijk Atheneum Ninove Koninklijk Atheneum Ninove Infofolder 2013-2014 2 Woord vooraf Het Koninklijk Atheneum Ninove moet een schakel zijn tussen middenschool en het hoger onderwijs enerzijds en tussen middenschool en het beroepsleven

Nadere informatie

EERSTE GRAAD A-stroom

EERSTE GRAAD A-stroom Versie 2014 0707 Maximum 37 halve evaluatiedagen Wijzigingen naar volgend schooljaar Lessentabel en evaluatiedagen 2014-2015 EERSTE GRAAD A-stroom Eerste leerjaar A Latijn (1L) Aardrijkskunde 2 1 1 1 50

Nadere informatie

Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Wij hopen u spoedig te verwelkomen op onze nieuwe site

Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Wij hopen u spoedig te verwelkomen op onze nieuwe site Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Momenteel is de informatie op deze website beperkt tot de lestabellen van de verschillende jaren en richtingen met hierbij een korte toelichting. Wil u meer

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO 1 STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS + 18 jaar VERDER STUDEREN WERK 12-17 jaar SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLICHT

Nadere informatie

Humaniora Kindsheid Jesu Kempische Steenweg 400 3500 HASSELT. Infomap KSO Muziek

Humaniora Kindsheid Jesu Kempische Steenweg 400 3500 HASSELT. Infomap KSO Muziek Humaniora Kindsheid Jesu Kempische Steenweg 400 500 HASSELT 0 7 84 60 Infomap KSO Muziek MUZIEKHUMANIORA KINDSHEID JESU Alle leerlingen die aan de muziekhumaniora willen studeren, moeten slagen in een

Nadere informatie

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 9 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 9 900 Sint-Niklaas Tel: 0 0 9 00 Fax: 0 0

Nadere informatie

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Campus Assebroek Campus Sint-Michiels Daverlostraat 132 Baron de Serretstraat 88 8310 Assebroek 8200 Sint-Michiels

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

LESSENTABEL 2 e GRAAD ASO

LESSENTABEL 2 e GRAAD ASO LESSENTABEL 2 e GRAAD ASO Economie Humane Latijn Wetenschappen Levensbeschouwelijk vak 2 2 2 2 Aardrijkskunde 1 1 1 1 Biologie 1 1 1 2 Chemie 1 1 1 2 Engels 3 3 3 3 Frans 3 3 3 3 Fysica 1 1 1 2 Geschiedenis

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 Atheneum Gentbrugge 22/ 2 22/ 3 22/ 4 22/ 5 22/ 6 22/ 7 22/ 8 22/ 9 4 / 22 SO 1 AV Godsdienstleraar Katholieke godsdienst Atheneum

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Vademecum fysica en WW (2007) 1 Situering van de wetenschappelijke vakken 1.1 Begeleiding wetenschappen

Nadere informatie

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom Vacante betrekkingen 2012 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2003-2005 Oorspronkelijk meegedeeld in Mededeling betreffende bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen in het gewoon secundair onderwijs en voor de godsdienstleraren en leermeesters

Nadere informatie

L E S S E N T A B E L L E N

L E S S E N T A B E L L E N O n z e L i e v e V r o u w c o l l e g e C a m p u s C e n t r u m L E S S E N T A B E L L E N schooljaar 01013 Zavel 15 960 Zottegem Tel. 09 360 1 9 Fax 09 361 0 88 http://www.centrum.olvcollege.be L

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (01.03.2016) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (01.03.2016) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (01.03.2016) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 GO! internaat De Koekoek (102319) 15/ 36 Aut. internaat Stud.-Opv. Internaat 22/ 2 GO! basisschool De Klaver Destelbergen (002782)

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

Betreft : vakantverklaring. Brussel, 13 oktober Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs,

Betreft : vakantverklaring. Brussel, 13 oktober Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, TP 2011-2012 06 / 01 Betreft : vakantverklaring Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, Brussel, 13 oktober 2011. In uitvoering van het decreet van de Vlaamse Executieve van

Nadere informatie

KUNST KUNST TECHN KU WETENSC

KUNST KUNST TECHN KU WETENSC KUNST KUNST TECHN KU WETENSC OPLEIDINGSAANBOD Kunst: voor leerlingen met een uitgesproken belangstelling voor kunst, architectuur en wooncultuur Wetenschappen: voor leerlingen met een brede interesse die

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Vacante betrekkingen Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Vacante betrekkingen Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G Vacante betrekkingen 2015 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nummer Volume Opmerking Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G 1000 9 u Basisschool Brugge Centrum

Nadere informatie

BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR

BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR HOUT BASISMECHANICA ELEKTRISCHE INSTALLATIES 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 12U 12U 12U 12U 12U 12U Godsdienst/zedenleer 2 2

Nadere informatie

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2015 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 5/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom PSYCHO-PEDAGOGISCH WERKER 600302 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

kaz.be eerste jaar - eerste graad aanvullende modules naar keuze 28 uur 4 uur gemeenschappelijke vorming

kaz.be eerste jaar - eerste graad aanvullende modules naar keuze 28 uur 4 uur gemeenschappelijke vorming eerste jaar - eerste graad gemeenschappelijke vorming aanvullende modules naar keuze 28 uur 4 uur combinaties Aardrijkskunde 2 Latijn Engels 2 Latijn 2 of 4 Frans 4 Geschiedenis 1 Cultuur Godsdienst of

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1000 Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER

Nadere informatie

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving!

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving! GIB INFOBROCHURE Een echt sportieve school in een groene omgeving! Zondag 10 mei 2015 van 14u tot 17u GIB OPENDEUR Rondleidingen in onze dynamische school Leerlingen in actie en doe-activiteiten Kinderopvang

Nadere informatie

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren:

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren: op stap naar het secundair onderwijs.. Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar studiekeuze: studiekeuze: capaciteiten andere factoren: belangstelling studiehouding vrienden afstand keuzebegeleiding

Nadere informatie

2/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST 2/24 PROTESTANTSE GODSDIENST

2/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST 2/24 PROTESTANTSE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 15 Limburg Noord GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 15001 GO! BS de Brug ZORGCOÖRDINATOR (PBA)

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2014-2015. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be

LESSENTABELLEN 2014-2015. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be LESSENTABELLEN 2014-2015 INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be J.B. GUINARDSTRAAT 23, 9000 GENT Tel. 09 223 04 68 - Fax 09 269 00 88 www.viso.be

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2015-2016. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be

LESSENTABELLEN 2015-2016. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be LESSENTABELLEN 2015-2016 INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be J.B. GUINARDSTRAAT 23, 9000 GENT Tel. 09 223 04 68 - Fax 09 269 00 88 www.viso.be

Nadere informatie

LESSENTABELLEN HOOFDZETEL INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel Fax

LESSENTABELLEN HOOFDZETEL INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel Fax LESSENTABELLEN 2017-2018 HOOFDZETEL INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be EERSTE GRAAD Grafische communicatie en media leerjaar 1 leerjaar

Nadere informatie

Betreft : vacantverklaring. Brussel, 11 mei Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs,

Betreft : vacantverklaring. Brussel, 11 mei Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, TP 2011-2012 06 /03 Betreft : vacantverklaring Brussel, 11 mei 2012. Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, In uitvoering van het decreet van de Vlaamse Executieve van 27 maart

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be

LESSENTABELLEN 2013-2014. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be LESSENTABELLEN 2013-2014 INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be J.B. GUINARDSTRAAT 23, 9000 GENT Tel. 09 223 04 68 - Fax 09 269 00 88 www.viso.be

Nadere informatie

Vacante betrekkingen 2017: Basisonderwijs Secundair

Vacante betrekkingen 2017: Basisonderwijs Secundair Ronseweg 1-9700 Oudenaarde Tel.: 055/33 45 50 - Fax: 055/30 96 12 sgr21@g-o.be Vacante betrekkingen 2017: Basisonderwijs Secundair 1 GO! basisschool De Toekomst ONDERWIJZER 19/24 2 GO! basisschool De Toekomst

Nadere informatie

ONS STUDIEAANBOD. 1ste graad A

ONS STUDIEAANBOD. 1ste graad A ONS STUDIEAANBOD 1ste graad A 1ste jaar A met keuze Latijn / economie - wetenschappelijk werk / taalverrijking 2de jaar A met optie Latijn / moderne wetenschappen / artistieke vorming 2de graad ASO met

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO Inhoud VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN Inleiding quiz Situering HW binnen SO Specifieke vakken binnen HW Lessentabel Profiel leerlingen Vervolgopleidingen Jaarplan Ruben Delafontaine Inleiding quiz Surf

Nadere informatie

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2013 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 4/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MAATSCHAPPELIJK WERKER 600302 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Vacante betrekkingen 2014. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap VERSIE 3 JUNI 2014 MET WIJZIGINGEN ZIE 601602-601903 - 601934-601945 - 601953

Vacante betrekkingen 2014. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap VERSIE 3 JUNI 2014 MET WIJZIGINGEN ZIE 601602-601903 - 601934-601945 - 601953 Vacante betrekkingen 2014 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 0,4 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom PARAMEDISCH WERKER 600302 0,5 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 Atheneum Gentbrugge 22/ 2 22/ 3 22/ 4 22/ 5 22/ 6 4 / 22 SO 1 AV Godsdienstleraar Katholieke godsdienst Atheneum Gentbrugge 4 /

Nadere informatie

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust 1000 Basisschool D'Oefenschool 4 uur 1001 Basisschool D'Oefenschool 8 uur Pagina 1/25 1002 Basisschool D'Oefenschool 13 uur ORTHODOXE GODSDIENST 1003 Basisschool D'Oefenschool 8 uur ICT-COÖRDINATOR (HSO)

Nadere informatie

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Secundair Onderwijs. Pagina 1 van 7. Secundair Onderwijs

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Secundair Onderwijs. Pagina 1 van 7. Secundair Onderwijs Dienstorder Secundair Onderwijs Datum 29 maart 2016 Prioriteit Hoog Referentie n1516ap06_03 Contactpersoon Amaryllis PIETERAERENS 02/279 38 36 amaryllis.pieteraerens@brun ette.brucity.be Openbaar Onderwijs

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Je wil een nieuwe uitdaging direct na je secundaire opleiding? Je studeert aan het hoger onderwijs en kiest resoluut voor verandering? Kies voor een voedingsberoep!

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de Grieks- 2de

Nadere informatie

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 600401 GO! Basisschool De Blokkendoos LEERMEESTER

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Vademecum natuurwetenschappen (2008) 1 Situering van het vak natuurwetenschappen 1.1 Natuurwetenschappen

Nadere informatie

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS Je wil extra uitdaging op theoretisch vlak. Je hebt doorzettingsvermogen, je werkt nauwkeurig en kunt een stevig studieritme aan. Door de 7 uren Latijn en

Nadere informatie

TWEEDE EN DERDE GRAAD

TWEEDE EN DERDE GRAAD 12 Bij de overgang naar het eerste leerjaar van de tweede graad kies je een STUDIERICHTING, die reeds min of meer definitief is. Er zijn vier vormen van onderwijs: ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TECHNISCH

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen?

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? 1 2 Inhoud info-avond 1. Huidige structuur secundair onderwijs 1. Gewoon secundair onderwijs 2. Buitengewoon secundair onderwijs 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? Huidige structuur secundair

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 Oorspronkelijk meegedeeld in de Mededeling betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen in het gewoon secundair onderwijs vanaf 1 september 2002 referentie:

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Maatschappelijk debat eindtermen Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Inhoud Inleiding... 2 Gewoon lager onderwijs... 2 Kleuteronderwijs... 2 Gewoon secundair onderwijs... 3 Buitengewoon onderwijs... 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie