CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ir. M. (Matteo) de Visser Telefoon: Geboortedatum: 8 september 1970

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ir. M. (Matteo) de Visser Telefoon: 06-49 49 89 47 matteo@quadraat.nu Geboortedatum: 8 september 1970"

Transcriptie

1 Persoonlijke gegevens Naam: Ir. M. (Matteo) de Visser Telefoon: Geboortedatum: 8 september 1970 Werkervaring heden Projectmanager bij Quadraat Projectmanagement Projectleider landinrichting bij Dienst Landelijk Gebied (Ministerie van EL&I) Lid van Gemeenteraad van Leerdam Projectleider/onderzoeker bij Animal Sciences Group, Wageningen Universiteit & Research Centre (WUR) Accountmanager in landbouw Profiel Projectmanager in ruimtelijke ontwikkeling, die: het omgevings- en risicomanagement beheerst; publieke en private partijen verbindt in een natuurlijk proces; goed opereert in een politiek-bestuurlijke omgeving; sturing geeft aan multidisciplinaire projectteams; actuele kennis heeft van ruimtelijk bestuursrecht (Wro, Wabo, Chw, Wm, Nbw, Wilg en Awb); veel ervaring heeft in landelijk gebieden (landbouw, recreatie, natuur, water en wonen) en met grondzaken tussen overheid en private partijen. Opleidingen Bachelor, Nederlands Recht, Open Universiteit Nederland Master Rurale Ontwikkelingsstudies Wageningen Universiteit HBO Nederlandse Landbouw, Christelijke Agrarische Hogeschool, Dronten MAVO + HAVO, Calvijncollege Middelburg / Goes (Nederlands, Engels, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Economie)

2 Cursussen/congressen/trainingen Aanbestedingsrecht Civiel procederen Milieurecht (Wm, Wgh, Wtw, etc; 4 dagen) Diverse seminars m.b.t. Wabo, Nbw, Pacht, Wro Recht van Ruimtelijke Ordening (mastervak) Risicomanagement, conferentie Projectmatig creëren / Leergang projectleider Grondexploitatiewet Conflicthantering Effectief beïnvloeden Ecologie in beleid en beheer van stad en land 2013 Hekkelman Advocaten en Notarissen 2013 Bureau Kennis 2011 Studiecentrum Bedrijf en Overheid 2011/13 Wijn & Stael advocaten/ Hekkelman Advocaten en Notarissen 2010 Radboud Universiteit Nijmegen 2010 Dienst Landelijk gebied Pharos (DLG in company) 2008 Kluwer 2007 Schouten & Nelissen 2007 ROI 2005 Wageningen Business School Projectmanagement is als een spinnenweb. Namens de opdrachtgever is de projectmanager als een spin in het web. Alle draden komen uiteindelijk in het hart van het web samen. Net als een spinnenweb begint een project ook klein en breidt het zich in de loop van de tijd uit. Maar niet onbeheerst of onberekend. Nee, elke draad wordt zorgvuldig en met een zeker doel gemaakt. Zoals een spin nauwkeurig uitzoekt waar alle draden heengaan, is het de taak van de projectmanager om de benodigde lijnen te leggen binnen een project. Deze lijnen zijn van een voor een voorspoedig verloop van het project van belang, en worden daarom goed bewaakt.

3 Referentieprojecten Projectmanager herstructurering Bedrijventerreinen Oost (in de Gemeente Barendrecht) Periode: april heden Quadraat Projectmanagement Opdrachtgever: Gemeente Barendrecht Projectbudget: Rol in het project: Coördinatie, budgetbewaking, risicomanagement, planning opstellen en bewaken, externe communicatie, juridische zaken. Informeren en consulteren wethouder. Bestemmingsplan in procedure brengen. Voorbereiden anterieure overeenkomsten met bedrijven (onderhandelingen over grond, ontsluitingen en ontwikkelmogelijkheden). Sterke verbetering en uitbreiding van infrastructuur in bedrijventerrein met 6 mld omzet per jaar, met minimale hinder voor bedrijven. Referent: Mevrouw E.M. den Outer, Teammanager Bureau Projecten/Grondbedrijf Gemeente Barendrecht Tel.: (06) Grondzaken en omgevingsmanagement drainagesysteem voor kwelinzameling (in Gemeente Druten) Periode: oktober 2012 heden Quadraat Projectmanagement Opdrachtgever: Gemeente Druten (i.s.m. Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland) Projectbudget: Rol in het project: Onderhandeling met grondeigenaren over vestigen van opstalrechten en kwalitatieve verplichtingen. Opstellen contracten en algemene voorwaarden. Omgevingsmanagement. Bereiken overeenstemming met eigenaren binnen financiële kaders en passend voor de unieke doelstelling. Communicatie en vergunningen Referent: De heer M. Megens, Gemeente Druten Ruimtelijke procedures Reconstructie Cuneraweg (in de Gemeente Rhenen) Periode: september heden Quadraat Projectmanagement Opdrachtgever: Gemeente Rhenen Projectbudget: Rol in het project: Begeleiden gehele RO-procedure, t/m omgevingsvergunningen. Laten uitvoeren van benodigde akoestisch onderzoek en flora- en fauna onderzoek. Sanering verkeerslawaai voor ca. 20 aangrenzende woningen. Aansturen ruimtelijke onderbouwing. Advisering in bezwaar- en beroepsprocedure. Erfdienstbaarheid private partij inkaderen. Tijdig realiseren omgevingsvergunningen. Omwonenden vrijwaren van te hoge geluidsbelasting.

4 Planvorming en realisatie recreatiegebied Zuidpolder (in de Gemeente Barendrecht) Periode: december mei 2012 Quadraat Infraprojecten bv Opdrachtgever: Gemeente Barendrecht Projectbudget: Rol in het project: Procesontwerp herijking inrichtingsvisie (gemeenteraad, doelgroepen, grondeigenaren, pachters en projectpartners). Projectcoördinatie voor het gehele project: aansturing grondverwerving, voorbereiding onteigening, subsidieaanvragen en -rapportages, inrichtingsplan, uitvoering werken, externe communicatie. Informeren wethouder. Realisatie van recreatiegebied Zuidpolder. Cofinanciering van Rijkswaterstaat (natuurcompensatie), Provincie Zuid-Holland en Stadsregio Rotterdam regelen en vasthouden; grondverwerving en onteigening. Omschrijving instrumenten Ruimtelijke Bestuursrecht t.b.v. DLG Kapstok Gebiedsontwikkeling (Poncho) Periode: mei 2010 september 2011 Dienst Landelijk Gebied, regio West. Opdrachtgever: interne opdrachtgever Benoemen relevantie van instrumentarium ruimtelijk bestuursrecht voor gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied. Rol in het project: Als specialist ruimtelijke ordening auteurs geadviseerd over reikwijdte en inhoud; opsteller van factsheets over Wilg-inrichtingsplan, provinciale proactieve en reactieve aanwijzingen. Ontwikkeling afkoopregeling grondwaarde voor het opzetten van waterpeil Periode: september 2010 september Dienst Landelijk Gebied, regio West Opdrachtgevers: Programmabureau de Venen, Provincie Utrecht en Waternet Rol in het project: Projectleider en inhoudelijk deskundige, opstellen en afstemmen planning, contactpersoon voor opdrachtgever, verantwoording aan bedrijfsleiding. Ontwikkelen van juridisch houdbaar, uitvoerbaar en voor agrariërs aantrekkelijk instrument om grondeigenaren te compenseren voor een nadeligere waterbeheer in een peilvak van 260 hectare. Vergelijking gemaakt tussen acht instrumenten (subsidieregelingen van provincie en waterschap, ruimtelijke ordening (bestemmingsplan - planschade), e.d.).voorkeursalternatief: kwalitatieve verplichting (Burgerlijk Wetboek 6:252). Tweewegenleer uit rechtswetenschap van toepassing. LTO Noord en Agrarische Natuurvereniging Utrechtse Venen actief vertegenwoordigt in projectgroep.

5 Planvorming en realisatie Oversteek Grecht (in de Gemeente Nieuwkoop) Periode: augustus 2008 mei 2011 Dienst Landelijk Gebied, regio West Opdrachtgever: Gemeente Woerden Projectbudget: Rol in het project: Projectcoördinatie voor gehele project, opstellen afsprakenkader, grondverwerving, risicomanagement, opstellen financieringsplan, aanvragen subsidies, aanvragen bestemmingsplanwijziging, opstellen ruimtelijke onderbouwing, pre-toetsing Natuurbeschermingswet, aansturing DO en contract, verantwoording aan bedrijfsleiding. (Afwijkende) Belangen verbinden van twee provincies (Utrecht en Zuid-Holland), twee gemeenten (Nieuwkoop en Woerden) en het waterschap (HDSR) ten behoeve van een nieuwe recreatieve verbinding over water in het grensgebied. Referent: De heer ir. R.J.M. Ligtenberg, Provincie Zuid-Holland Tel.: (06) Opstellen inrichtingsplan Marickenland (in Gemeente De Ronde Venen) Periode: oktober 2008 december 2010 Dienst Landelijk Gebied, regio West. Opdrachtgever: Provincie Utrecht, Gemeente De Ronde Venen, Waternet en Staatsbosbeheer Projectbudget: Rol in het project: Aanspreekpunt opdrachtgever, algehele projectcoördinatie, aansturing specialisten (civiel technici, hydroloog, ecoloog, Gis, kostendeskundigen), met tijdbeheersing, geldbeheersing, met risicoanalyses, en verantwoording aan bedrijfsleiding. Ambitie om in natuur en recreatiegebied van 450 ha de natuurdoelen af te stemmen op politiek-bestuurlijke gevoeligheid van hydrologische problematiek in de polder. Directe betrokkenheid van gedeputeerde, waterschapsbestuurder en wethouder. Referent: Mevrouw drs. E.M. Blaauw, Dienst Landelijk Gebied Tel.: (06) Rood voor Groen in Marickenland (in Gemeente De Ronde Venen) Periode: Dienst Landelijk Gebied, regio West Opdrachtgever: Provincie Utrecht Rol in het project: Projectcoördinatie, opstellen en bewaken planning, meeschrijven aan documenten, organiseren van juridische toetsing, contactpersoon voor opdrachtgever, verantwoording aan bedrijfsleiding. Creeren van grondopbrengst in een overwegend agrarische polder en die inzetten ten behoeve van de realisatie van het natuur- en recreatiegebied Marickenland. Referent: De heer ir. M. van Wijk, Provincie Utrecht Tel.: (030)

6 Verkenning mogelijkheden realisatie natuurcompensatie bij baggeropslag (in gemeente Wieringermeer) Periode: november 2010 februari 2011 Adviesbureau ILG Opdrachtgever: BWZ Ingenieurs / De Vries en Van de Wiel, Schagen Projectbudget: Rol in het project: Specialist ruimtelijke ordening en natuurwetgeving. Onderzoek van verschillende vormen van natuurcompensatie (Natuurbeschermingswet, EHS, Boswet, Flora & Faunawet), met analyse op welke wijze natuurcompensatie kan worden opgelegd en gerealiseerd. Onderzoek naar de haalbaarheid van realisatie van een bungalowpark. Projectleider landbouwkundig onderzoek bij Universiteit Wageningen (biologische rundveehouderij, diervoeding, teelt gras en voedergewassen) Periode: juni 2001 augustus 2005 Animal Sciences Group, Wageningen Universiteit & Researchcentre (WUR) Opdrachtgevers: Ministerie van LNV, Productschap Zuivel, Faunafonds Rol in het project: Bewaken wetenschappelijke kwaliteit, aansturing van onderzoek medewerkers en uitvoering van experimenten, oplevering afgesproken eindproducten, projectbeheersing in bestede tijd, doorlooptijd en projectkosten.

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ir. R.A. (Rex ) den Heijer Telefoon: 06-23 98 79 90. Geboortedatum: 20 juni 1971.

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ir. R.A. (Rex ) den Heijer Telefoon: 06-23 98 79 90. Geboortedatum: 20 juni 1971. Persoonlijke gegevens Naam: Ir. R.A. (Rex ) den Heijer Telefoon: 06-23 98 79 90 E-mail: rex@quadraat.nu Geboortedatum: 20 juni 1971 Werkervaring 2014 - heden Projectmanager bij Quadraat Projectmanagement

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Peter Brokke

Curriculum Vitae. Peter Brokke Geboortedatum 15-9- 1966 Aantal jaren werkervaring 24 jaar Nationaliteit Nederlands Adres Vordensebinnenweg 58 7231 BE Warnsveld Telefoonnummer 06-34888087 Mail peterbrokke@gmail.com Profiel Peter is een

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingplan ten behoeve van een nieuwe grote Zeesluis in IJmuiden Augustus 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens Naam:

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens Naam: Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam: B. (Bob) Langendoen Geboortedatum: 30 januari 1965 Adres kantoor: Bredaseweg 108a sectie 11 4902 NS Oosterhout (NB) Telefoon: +31 6 1350 7872 Telefoon kantoor: +31

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

7.1 Procesregie. procesregie instrumentele regie financiële regie. Hieronder is een voorbeeld gegeven van een mogelijk toetsingskader:

7.1 Procesregie. procesregie instrumentele regie financiële regie. Hieronder is een voorbeeld gegeven van een mogelijk toetsingskader: 7. Uitvoeringsparagraaf 71 De structuurvisie geeft aan welk ruimtelijk beleid de gemeenten voeren in het plangebied. Het gaat om ambities die de gemeenten willen waarmaken, maar ook om initiatieven van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

STORMPOLDER 2014-2016

STORMPOLDER 2014-2016 GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL PROJECTPLAN STORMPOLDER 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 3 2. Projectbeschrijving 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doelstelling 8 2.3 Resultaat 10 2.5 Samenhang met andere

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen Bidbook Servicenet Nationale Landschappen is een organisatie van en voor de Nationale Landschappen. Dit bidbook laat zien waar wij voor staan en waar wij de komende jaren aan willen werken. Samen met iedereen

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling en Provinciaal Grondbeleid in Flevoland. CBE05.114 1. Achtergrond: de provincie als mede gebiedsontwikkelaar.

Gebiedsontwikkeling en Provinciaal Grondbeleid in Flevoland. CBE05.114 1. Achtergrond: de provincie als mede gebiedsontwikkelaar. Gebiedsontwikkeling en Provinciaal Grondbeleid in Flevoland. CBE05.114 1. Achtergrond: de provincie als mede gebiedsontwikkelaar. De rol van de provincies in de ruimtelijke ordening is aan verandering

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030.

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Opdrachtgever:

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam

CURRICULUM VITAE. Personalia Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam CURRICULUM VITAE Personalia Naam Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam Woonplaats en pc Terschuur 3784 WS Adres Broekhuizenstraat 9 Telefoonnummer 06-53453103 email info@escalebv.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2008 projectbureau NHW

Jaarplan 2008 projectbureau NHW Jaarplan 2008 projectbureau NHW Hoofdlijn... 2 Uitwerkingen per dossier... 5 1 - Kwaliteit... 5 2 - Marketing, Communicatie & pr... 6 3 - Liniebrede projecten... 8 4 - Internationale samenwerking... 10

Nadere informatie

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT Planologie en waterbeheer Grond-, weg- en waterbouw Hydrologie International water management Bezoekadres: Larensteinselaan 26a 6882 CT Velp

Nadere informatie

Telefoon : 0346 575026 ; 06 28088536 : hfwerf@gmail.com, www.informatiewerf.nl info@informatiewerf.nl

Telefoon : 0346 575026 ; 06 28088536 : hfwerf@gmail.com, www.informatiewerf.nl info@informatiewerf.nl CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam : Werf, van der Voornamen : Haye Frans Geboortedatum en plaats : 14 februari 1957, Grouw Adres : Marco Pololaan 19 Woonplaats : 3603 GA Maarssen Telefoon : 0346

Nadere informatie

Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht

Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie