Flex & de crisis: een update en een advies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flex & de crisis: een update en een advies"

Transcriptie

1 Flex & de crisis: een update en een advies Begin december 2011 publiceerde ik Flex & de crisis: 2011 en verder. Inmiddels zijn we een half jaar verder, en daarin is het nodige gebeurd. Onze recessie is bevestigd, de AEX, onze aandelenbeurs, zit nog steeds in een dalende trend, onze regering is gevallen, de Euro staat als nooit tevoren onder druk, het CBS is eindelijk met betere data over flexibele arbeid 1 gekomen, de discussie over flexibele arbeid en payrolling is weer opgelaaid, het ontslagrecht wordt mogelijk versoepeld etcetera. Dus hoog tijd weer voor een frisse blik op de ontwikkeling van de economie en de arbeidsmarkt, de ontwikkeling van flexibele arbeid en de ontwikkeling van de markt voor uitzenden en detacheren. Hierna beschrijf, analyseer en interpreteer ik de nieuwe feiten en geef ik een advies om in turbulente tijden een succesvol bureau voor flexibele arbeid te kunnen zijn. De intentie respectievelijk onthutsing: meer flex in de personeelsbestanden Door voor- en tegenstanders wordt gesteld dat werkgevers hun personeelsbestand in deze onzekere tijden (veel) meer met flexibel personeel vullen. Al voor de Grote Recessie, in november 2007, constateerde TNO dat werkgevers in alle grootteklassen en in zo goed als alle sectoren hun flexschil wilden vergroten. Eind 2008 en in 2009 gaf die flexschil de mogelijkheid om snel en zonder veel gedoe af te schakelen, in 2010 juist om weer snel op te schakelen, en vervolgens in de tweede helft van 2011 en in de eerste helft van 2012 om weer snel af te schakelen. De economische vooruitzichten zijn dermate onzeker, dat velen een ontwikkeling naar grotere flexschillen logisch vinden, dan wel vrezen. Een sterk en bekend voorbeeld op dit vlak is ASML, dat met de schrik van de enorme krimp in in herinnering, een flexschil van 25% van het personeelsbestand in goede tijden tot beleid heeft verheven. De praktijk: de flexibiliteit in de personeelsbestanden lijkt nogal stabiel De praktijk, gemeten aan de hand van de (nu dus betere) data die het CBS en de ABU met regelmaat publiceren, toont een interessant, genuanceerd beeld. Rond de eeuwwisseling, toen er maar geen einde leek te komen aan onze economische voorspoed, was de flexschil gegroeid tot bijna 14% (1998) om vervolgens onder druk van de grote krapte op de arbeidsmarkt snel terug te lopen tot iets onder de 12%. Waarna werkgevers hun flexschil jarenlang op dat niveau hielden, tijdens een nog relatief milde, maar taaie economische stagnatie. Toen de economie weer begon aan te trekken, groeide de flexschil snel, om uiteindelijk in 2007 en 2008, met wederom een krappe arbeidsmarkt, op een aandeel van zo n 15% uit te komen. De Grote Recessie van 2009 zorgde ervoor dat de flexschil iets kleiner werd (maar nog bijna 15% in 2009). In 2010 was de flexschil echter alweer een klein beetje gegroeid, om in 2011 nog iets verder te groeien naar bijna 15¼%. Kortom, het aandeel werknemers zonder vast contract schommelt al 5 jaar rond de 15%. Al met al vallen nu al vier zaken op (in wat volgt, zitten nog meer interessante ontwikkelingen): 1. De flexschil van werknemers groeit tijdens economische groei en niet tijdens economische malaise; 2. Economische stagnatie of krimp heeft relatief gezien nauwelijks impact op de flexschil; 3. De flexschil lijkt inmiddels vijf jaar behoorlijk stabiel, maar verandert qua samenstelling; 4. De krapte op de arbeidsmarkt van liet de groei van de flexschil ongemoeid, terwijl de krapte op de arbeidsmarkt van de flexschil nog flink liet krimpen. 1 Tot en met 2011 hanteerde het CBS arbeid voor de duur van maximaal een jaar als definitie voor flexibele arbeid (tijdelijke arbeid). O.a. door de Wet Flexibiliteit en Zekerheid die in 1999 van kracht werd, was dat een zeer onvolledige definitie geworden. Sinds kort hanteert het CBS een definitie die veel meer recht doet aan flexibele arbeid, en publiceert dienovereenkomstig. Een werknemer met een flexibele arbeidsrelatie is nu een persoon die een arbeidsovereenkomst heeft die van beperkte duur is of die niet voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst is. Hiertoe behoren: - Werknemer met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast én vaste uren - Werknemer met een tijdelijk dienstverband van 1 jaar of langer én vaste uren - Werknemer met een overig tijdelijk dienstverband én vaste uren - Oproep/-invalkracht - Uitzendkracht - Werknemer met een vast dienstverband zonder vaste uren - Werknemer met een tijdelijk dienstverband zonder vaste uren. drswimdavidse, e. m van 10

2 In onderstaande grafiek is een en ander duidelijk zichtbaar. 16,0% 15,0% 14,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Flexibele werknemers - uitzenden en detacheren uitgelicht % Flex. arb.relatie (trad.) % Flex. arb.relatie (nieuwe stijl) U+D % En toch meer flex! Maar dan anders Van 1996 tot de Grote Recessie was het aantal ZZP ers met maar liefst 70% gegroeid tot bijna Maakten zij in 1996 nog iets minder dan 6½% uit van de werkende bevolking, in 2008 was dat inmiddels 9%. Sindsdien is er niets veranderd het aantal ZZP ers is gestaag verder gegroeid tot in Dat is net geen 10% van alle werkenden. Als je deze ZZPontwikkeling optelt bij de ontwikkeling van de flexschil van werknemers, is er sinds 2007 wel zéker sprake van een groeiende flexibiliteit van personeelsbestanden! Met 25% van alle werkenden ligt het flex-percentage boven de 24% van 2008, waarmee toen ook al een flex-record werd gerealiseerd. Flexibele werkenden in personeelsbestanden 25,0% 22,5% 20,0% 17,5% 15,0% 12,5% 10,0% 7,5% 5,0% 2,5% 0,0% % Flex. arb.relatie (trad.) % Flex. arb.relatie (nieuwe stijl) % ZZP'ers Cumulatief (nieuwe stijl) Bron: CBS drswimdavidse, e. m van 10

3 Sinds 1999 is de arbeidsmarkt overwegend krap geweest; alleen in , eind 2009-begin 2010 en nu lag de werkloosheid (wat) hoger dan 5½%. Vooral voor mensen met een ambachtelijk vak of een middelbare of hogere opleiding waren de omstandigheden op de arbeidsmarkt geweldig. Dat het aantal ZZP ers in die periode relatief sterk toenam, had allereerst economische motieven: in goede tijden verdient ZZP en beter dan een vaste baan, in slechte tijden is het moeilijker om een baan vast te houden of te vinden. Beide economische motieven lijken over de tijd even sterk en allebei lijken ze een even sterke stimulans te geven, want het aandeel ZZP ers groeide sinds 1999, in goede en in slechte tijden, gewoon stug door. Daarnaast spelen psychologische motieven. Het motief van autonomie, zo blijkt uit allerlei onderzoeken, speelt een grote rol. ZZP en geeft meer vrijheid en bovendien meer mogelijkheden tot zelfsturing. Deze combinatie van economische en psychologische motieven sterkt de verwachting dat de sterke ZZP-trend ondanks de waarschijnlijk wat mindere omstandigheden - voorlopig nog niet stil zal vallen. Anders (1) de flexschil verandert: verschuivende flex-typen De belangrijke ZZP-ontwikkeling gaat overigens samen met een belangwekkende ontwikkeling in de samenstelling van de flexschil van werknemers. Eerst wil ik nog even, onder verwijzing naar voetnoot 1, duidelijk maken dat dé flexschil niet bestaat. In dit deel van het personeelsbestand zitten namelijk behoorlijk verschillende groepen van werknemers: uitzendkrachten en gedetacheerden (grotendeels onderdeel van de groep overige werknemers met een flexibele arbeidsrelatie ), oproep- en invalkrachten, mensen met een tijdelijk contract korter dan een jaar etcetera. Na de diepe val na 2008 is er voor de uitzendkrachten niet een robuust herstel geweest. Het aantal overige werknemers met een flexibel contract, dat in 2009 een recordniveau bereikte, is in 2010 en 2011 gedaald. Het aantal inval- en oproepkrachten, tot 2010 de kleinste groep in de flexschil van werknemers, is sinds 2003 bezig met een gestage groei. Kortom, de samenstelling van de flexschil van werknemers verandert. Het lijkt erop dat werkgevers en een aanzienlijk deel van de werkenden steeds lossere cont(r)acten verlangen uzk'en oproep- en invalkrachten overige werknemers flexibele arbeidsrelatie (nieuwe def.) ZZP'ers drswimdavidse, e. m van 10

4 Anders (2) de flexschil verandert: verschuivende leeftijdsopbouw In de grafiek hieronder wordt duidelijk dat de flexschil van werknemers in het afgelopen decennium, parallel aan de totale werkende bevolking, absoluut en relatief meer 45-plussers is gaan bevatten. Vooral onder de uitzendkrachten neemt hun aandeel sterk toe. Onder de uitzendkrachten is het aandeel jongeren en jarigen afgenomen. Het aandeel jongeren in de flexschil is echter veruit het grootst, maar stabiel. Toch lijkt hun flexibiliteit groter te worden: oproepkrachten bestaan inmiddels voor ruim meer dan de helft uit mensen tot 25 jaar. Datzelfde geldt trouwens ook voor kleine baantjes (<12 uur per week). Zelfstandigen zijn juist in 80% van de gevallen 35 of ouder; sinds 1998 is dat percentage licht gestegen. Vaste banen lijken steeds meer weggelegd voor 35-plussers: in 1998 was hun aandeel in de vaste banen nog 60%, inmiddels is dat 70%. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < 12 uur per week Werknemers vaste arbeidsrelatie Vast en flex, naar leeftijdsgroep Uitzendkrachten Oproep- en invalkrachten Flex. arbeidsrelatie Zelfstandigen Totaal < 12 uur per week Totaal werknemers vaste arbeidsrelatie Totaal uitzendkrachten Totaal oproep- en invalkrachten Totaal flex. arbeidsrelatie Totaal zelfstandigen In de onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat onder jongeren het aantal vaste contracten scherp is gedaald. In de groepen van jaar is ook een daling van het aandeel vaste contracten zichtbaar, maar een mildere. Bij de sterk groeiende groep van 55-plussers is het aandeel vaste contracten juist gestegen. Bij jongeren was de kleine baan altijd al belangrijk, maar dat belang is verder toegenomen. Ook hier is duidelijk waarneembaar dat het aandeel oproep- of invalkrachten stevig is gegroeid. 55-plussers hebben ook relatief vaak een kleine baan, hoewel dat aandeel wat afneemt, maar zijn bovendien het vaakst zelfstandig overigens neemt deze arbeidsvorm in alle leeftijdscategorieën, met uitzondering van de 55-plussers, toe. Het aandeel uitzendkrachten neemt in alle leeftijdscategorieën af. Opvallend is verder dat de overige flexibele arbeidsrelaties (m.n. tijdelijke contracten) belangrijk zijn in de groep jaar en dat het aandeel ervan sterk is gestegen in diezelfde leeftijdscategorie en bij de 55-plussers. drswimdavidse, e. m van 10

5 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% Vast en flex, naar leeftijdsgroep Werknemers vaste arbeidsrelatie < 12 uur per week Wn's overige flex. Uitzendkrachten Oproep- of invalkrachten Zelfstandigen Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Anders (3) de flexschil verandert: verschuivende opleidingsniveaus In de grafiek hieronder wordt duidelijk dat de flexschil in het afgelopen decennium, parallel aan de totale werkende bevolking, absoluut en relatief meer hoger opgeleiden is gaan bevatten. Het aandeel hoger opgeleiden in de flexschil is inmiddels net zo groot is als het aandeel lager opgeleiden. Daarbij valt een soort tweedeling op: 1. de flexschil van werknemers bevat relatief veel lager opgeleiden vooral onder uitzendkrachten en oproep- en invalkrachten geldt dat; 2. vaste contracten én zelfstandigheid zijn relatief vaak weggelegd voor hoger opgeleiden; daarbij valt bovendien op dat het aandeel hoogopgeleiden onder ZZP ers sinds een aantal jaren gróter en het aandeel lager opgeleiden kleiner is dan in het totale bestand van werkenden. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Werknemers vaste arbeidsrelatie Uitzendkrachten Oproep- /invalkrachten Overige wn's flex. arbeidsrelatie Flexibele wn's totaal Zelfstandigen (ZZP+ZMP) Totaal Lager Middelbaar Hoger drswimdavidse, e. m van 10

6 Ook andersom zie de onderstaande grafiek is de genoemde tweedeling zichtbaar: 1. laagopgeleiden zijn relatief vaak uitzend-, oproep- of invalkracht; 2. hoogopgeleiden hebben het vaakst een vast contract; als zij niet in vaste dienst zijn, dan zijn zij relatief (zeer) vaak zelfstandig en is de kans dat zij vertoeven in de flexschil van werknemers zeker als uitzendkracht of oproep- of invalkracht - relatief (erg) klein. 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 68% 66% 64% 8,3% 3,4% 4,8% 9,3% 2,0% 3,0% 73,4% 74,9% 12,2% 11,5% 3,1% 3,6% 4,3% 3,5% 67,9% 68,1% Vast en flex, naar opleidingsniveau, (CBS, bewerking Dzjeng) 10,1% 10,8% 12,4% 13,2% 11,7% 13,0% 13,5% 13,9% 6,9% 3,0% 3,5% 7,2% 1,4% 2,2% 10,3% 10,2% 2,0% 2,8% 2,9% 2,5% 11,5% 8,1% 1,9% 1,8% 13,9% 15,4% 16,3% 11,2% 12,7% 13,9% 14,6% 8,3% 0,8% 1,2% 0,9% 1,5% 1,4% 1,3% 3,4% 2,1% 74,8% 76,2% 71,4% 70,6% 76,7% 75,9% 73,0% 71,5% 74,9% 75,8% 71,1% 70,3% 9,2% 9,5% 7,6% 2,8% 8,0% 1,4% 10,4% 10,3% Lager Middelbaar Hoger Totaal Werknemers vaste arbeidsrelatie Uitzendkrachten Oproep- /invalkrachten Overige wn's flex. arbeidsrelatie Zelfstandigen (ZZP+ZMP) 1,9% 2,7% 2,5% 2,3% Anders (4) meer of minder succesvolle bureaus voor flexibele arbeid (BFA s, v/h U+D-bureaus) In de eerste grafiek (p. 2) was ook de U+D%-curve opgenomen. Deze toont het aandeel van door U+D-bureaus gerealiseerde uren in het totaal door werkenden (vast + flex + ZZP) gewerkte uren. Hieronder wordt de ontwikkeling van de door U+D-bureaus gerealiseerde uren weergegeven Omvang U+D-markt (uren, x mio) U+D-uren (CBS) drswimdavidse, e. m van 10

7 Na een stevige krimp in 2009 en een lichte krimp in 2010, volgde herstel in In het eerste kwartaal van 2012 was er echter weer sprake van een lichte krimp (CBS: 0,9% minder uren; ABU: 4,6% minder uren). Hiervoor zagen we al dat de flexschil is gegroeid én van samenstelling verandert, zowel qua leeftijdsgroepen als qua flex-typen en opleidingsniveaus. Binnen de U+D-markt zijn er mede daarom verschillende ontwikkelsnelheden zichtbaar, zie de onderstaande grafiek. De totale U+Dmarkt is sinds 2005, gemeten in omzet, bijna 50% gegroeid, de Top 10 groeide cumulatief 15% en daarbinnen - de Grote Vier samen zo n 4%. De Grote Vier hebben dan ook marktaandeel verloren sinds 2005, de rest van de Top 10 heeft aanzienlijk marktaandeel gewonnen, en dat geldt ook voor de enorm gemêleerde rest-groep Grote 4 (5) Rest Top 10 Rest Bron: Dzjeng, o.b.v. CBS, kwartaal- en jaarcijfers en Flexmarkt Omzetranglijst Op basis van de kwartaalcijfers, gepresenteerd na afloop van het 1 e kwartaal van 2012, is zichtbaar dat die trends doorzetten. De sterke groeiers (met goede rendementen) kunnen op verschillende manieren worden gecategoriseerd. Het is zeker dat de markt voor de volgende categorieën van BFA s sinds 1996 sterk is gegroeid: 1. energieke customer intimacy-bureaus, 2. energieke lage prijs / low TCO-specialisten, 3. energieke flexibele arbeid-procesmanagers, en 4. energieke product specialisten. Bij deze categorieën van succesvolle BFA s vallen de volgende zeven karaktertrekken op: 1. zij kenmerken zich door een specifieke vorm van strategische focus (zie de categorieën) en bieden in het verlengde daarvan superieure kwaliteit via een sterke propositie van customer facilitation ( ontzorging ) of van customer empowerment, 2. zijn veelal customer-close, 3. ambitieus en outbound gericht, 4. snel en flexibel, 5. licht en efficiënt, 6. innovatief, 7. en stimulerende werkgevers. Productspecialisten beroepsgroep-specifiek, kandidaat-specifiek of (sub)sector-specifiek zijn relatief veel meer gericht op futureproof beroepsgroepen en/of sectoren, op middelbare en sterk groeiende hogere beroepsniveaus, opereren eerder klein- dan grootschalig, voegen veel waarde toe (opleidingen, community, continuïteit bij schaarste, kennisoverdracht e.d.), realiseren mede daardoor (veel) hogere marges en/of rendementen en zijn vaak relatief veel minder gevoelig voor conjunctuur én zij floreren bij schaarste! drswimdavidse, e. m van 10

8 De ontwikkeling van de aandelenkoersen op de beurzen (zie onderstaande grafiek), tot slot, geeft een aardige indicatie van de (relatieve) prestaties en het vertrouwen in de toekomstige prestaties van beursgenoteerde BFA s. Robert Half International doet het in dit verband relatief gezien aardig (maar slechter dan de hier niet getoonde S&P 500, op -9%). Maar van de acht weergegeven grote internationale flexibele arbeid-concerns, staat er maar één heel stevig in de plus, afgezet tegen de koers van vóór de Grote Recessie (meetmoment 1 januari 2007): het Nederlandse Brunel. Bron: finance.yahoo.com Stijgende werkloosheid, dus geen schaarste? Over schaarste gesproken, zal daar dit jaar en daarna nog wel sprake van zijn? Sinds 2007 hebben we het niet meer meegemaakt dat onze economie 2% of meer groeide; dat zijn we niet meer gewend! De werkgelegenheid is de afgelopen jaren daarom vaker en meer gekrompen dan gegroeid. In 2011 en in het 1 e kwartaal van 2012 zijn er weer wat meer uren gewerkt (jaar-opjaar), maar doordat onze internationaal gezien zeer hoge arbeidsparticipatie sinds afgelopen zomer mede dankzij uitgestelde schoolverlaters nog meer is gestegen, is de werkloosheid sindsdien weer opgelopen, tot zo n 6¼%. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de werkloosheid niet bestaat. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn enorm, met een duidelijk hogere werkloosheid onder jongeren; waarbij die werkloosheid ook relatief sterk fluctueert met de stand van de economie. Ook de verschillen tussen de opleidingsniveaus zijn enorm van hoger opgeleiden was in het 1 e kwartaal van 2012 nog steeds maar 4,1% werkloos. De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen was het hoogst: maar liefst 15,2% in het afgelopen kwartaal, een jaar-op-jaar stijging van maar liefst 2,7 %punten, en ruim twee-derde hoger dan in Economische groei zal er dit jaar en de komende jaren niet of nauwelijks zijn, en dus ook nauwelijks of geen arbeid-uitbreidingsvraag. Maar tegelijk is de potentiële beroepsbevolking vanwege de vergrijzing in 2010 gaan krimpen en stromen de babyboomers in een steeds hoger tempo uit naar kortere werkweken en hun pensioen. De arbeid-vervangingsvraag groeit dan ook. drswimdavidse, e. m van 10

9 In allerlei beroepsgroepen en bedrijfstakken is het voor werkgevers hierdoor toch ontzettend lastig om goede mensen te vinden en om ze te binden, en ondanks de matige economische vooruitzichten zullen veel werkgevers daar ook de komende jaren moeite mee hebben. Wél schaarste dus, in veel sectoren en beroepsgroepen. drswimdavidse, e. m van 10

10 Flex in de crisis, flex in flow Van 2000 tot 2007 is de flexschil sterk gegroeid, maar sindsdien is het aandeel van flex nauwelijks groter geworden. Tegelijk is de samenstelling van de flexschil sterk veranderd. De verwachte economisch groei is laag en toch zal er specifieke schaarste ontstaan. Deze vier constateringen samen leiden tot de conclusie dat BFA s als totaalgroep het de komende jaren niet makkelijk zullen hebben. Maar voor BFA s met de genoemde 7 karaktertrekken zijn er zoals gezien kansen zat. Daarom wil ik ook nu weer afsluiten met het volgende inzicht. Uit onderzoek dat in het voorjaar van 2008 in Harvard Business Review werd gepubliceerd ( When growth stalls 2 ), bleek dat het verdwijnen van succes van bedrijven voor slechts 4% door economische tegenwind wordt veroorzaakt en voor nog eens 9% door andere niet-beïnvloedbare factoren zoals fundamenteel veranderende wet- en regelgeving. Deze factoren spelen in de flexmarkt van 2012 en de komende jaren volop. Maar de overgrote meerderheid (87%) van de redenen voor het opdrogen van het succes van bedrijven bleek beïnvloedbaar te zijn! Het bleek dan om organisatorische en met name strategische beslissingen te gaan; vooral het missen van vernieuwingen en andere mogelijkheden en het niet met andere ogen naar de markt en de eigen propositie en werkwijze kunnen kijken. De aantrekkelijkheid van de verschillende arbeids- en flexmarktsegmenten van grootschalig laagopgeleid via ambachtelijk tot individueel hoogopgeleid - verschilt onderling sterk, en dat laatste geldt ook voor de eisen die in die segmenten door opdrachtgevers en kandidaten worden gesteld en het relatieve belang van die eisen. 1. Het is daarom noodzakelijk goed doordachte beslissingen te nemen op basis van marktgroeipotentieel, marges & marge-ontwikkelingen, klantbehoeftes en de benodigde (kern)competenties in een segment, in relatie tot de eigen doelen en (kern)competenties. 2. Kies een aantrekkelijke doelgroep en bied die een heldere, aantrekkelijke, unieke propositie. 3. En organiseer ook de overige van de 7 karaktertrekken van succesvolle BFA s. De fijne rugwind van de jaren 90 en zal er de komende jaren niet zijn, maar met goede keuzes valt er ook de komende jaren veel groei en rendement te realiseren. Kortom: Succes is een keuze! 2 Het onderzoek besloeg de lange periode van 1955 tot en met In die vijf decennia zat óók een Depressiefase (van 1976 tot en met 1982). drswimdavidse, e. m van 10

Flex & de turbulente stagnatie: een update en een advies deel 2

Flex & de turbulente stagnatie: een update en een advies deel 2 Flex & de turbulente stagnatie: een update en een advies deel 2 Begin december 2011 publiceerde ik Flex & de crisis: 2011 en verder. Medio juni publiceerde ik een update. Ik was daarin en ben dat zeker

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Flex & de turbulente stagnatie: een update en een advies deel 3

Flex & de turbulente stagnatie: een update en een advies deel 3 Flex & de turbulente stagnatie: een update en een advies deel 3 Begin december 2011 publiceerde ik Flex & de crisis: 2011 en verder. Medio juni 2012 publiceerde ik een update en begin december 2012 een

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends De arbeidsmarkt: crisistijd en trends 06 Werkzame beroepsbevolking krimpt tijdens crisis Arbeidsmarkt reageert vertraagd op conjunctuur Krimp vooral onder mannen en jongeren Daling flexwerkers snel voorbij

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract

Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 WERKGEVERS KIEZEN STEEDS VAKER VOOR FLEXWERKERS 5 FLEXWERKERS ZIJN IN ALLE REGIO S IN TREK 6 OMZET FREELANCERS

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Sociaaleconomische trends 213 Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Harry Bierings en Bart Loog juli 213, 2 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, juli 213, 2 1 De afgelopen

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 MEER JONGEREN FREELANCEN 5 OMZET FREELANCERS STIJGT 6 OMZET HAAGSE FREELANCER BLIJFT ACHTER OP REST VAN

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ Sterk voor werk OP EEN RIJ De Wet werk en zekerheid zorgt voor een nieuwe balans tussen flex en zeker Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid volledig in werking getreden. De wet zorgt voor een nieuwe

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

Een eigen bedrijf is leuk!

Een eigen bedrijf is leuk! M200815 Een eigen bedrijf is leuk! Ervaringen van starters uit de jaren 1998-2000 drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, december 2008 2 Een eigen bedrijf is leuk! Een eigen bedrijf geeft ondernemers

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Daling personeel

Voor wie verstandig handelt! Daling personeel Daling personeel Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Invloed Conclusie Bronnen Daling personeel Het aantal medewerkers dat werkzaam is in de sector / branche zal gemiddeld genomen hoger opgeleid zijn,

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Oktober 2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Belangrijkste resultaten/bevindingen... 5 Verzuimpercentage...

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

OTTO Work Force. Kwartaalrapportage 1 6 januari 2016. Dit is een uitgave van OTTO Work Force. Aan dit exemplaar kunnen geen rechten worden ontleend.

OTTO Work Force. Kwartaalrapportage 1 6 januari 2016. Dit is een uitgave van OTTO Work Force. Aan dit exemplaar kunnen geen rechten worden ontleend. OTTO Work Force Kwartaalrapportage 1 6 januari 2016 Dit is een uitgave van OTTO Work Force. Aan dit exemplaar kunnen geen rechten worden ontleend. OTTO Work Force Keizersveld 51 5803 AP Venray +31 478

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Helmond-De Peel groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 NÚ KAN DE WERKLOOSHEID OMLAAG 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS STIMULEREN GROEI BEDRIJVEN 5 OMZETONTWIKKELING

Nadere informatie

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen):

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Uitvoeringsinstructie UWV De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Sinds enige tijd komt het voor dat werkgevers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 Nr. 229 BRIEF

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In IJsselvechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV 16 februari 2012 Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren

Nadere informatie

Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten

Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten Irene Houtman & Ernest de Vroome (TNO) In het kort: Onderzoek naar de ontwikkeling van burn-outklachten en verzuim door psychosociale

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV. 17 maart 2011 Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks in een gezamenlijk

Nadere informatie

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG Streekproef Geslacht Leeftijd Heb je momenteel een baan in loondienst? n % man 138 45,7 vrouw 164 54,3 Total 302 100,0 n % 18-25 jaar 124 41,1 26-35 jaar 178 58,9 Total

Nadere informatie

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen! Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Presentatie voor de Conferentie Inclusieve Arbeidsmarkt georganiseerd door Venturaplus en Zowelwerk, De Lawei, Drachten, 4 april 2016 Jouke van Dijk, Hoogleraar

Nadere informatie

Jongeren en ouderen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt

Jongeren en ouderen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt Jongeren en ouderen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Uit onderzoek blijkt dat jongeren van 15-24 jaar zonder startkwalificatie meer moeite hebben om een (vaste)

Nadere informatie

KWESTIE VAN KRACHT. Technische topbedrijven in een dynamische arbeidsmarkt

KWESTIE VAN KRACHT. Technische topbedrijven in een dynamische arbeidsmarkt KWESTIE VAN KRACHT Technische topbedrijven in een dynamische arbeidsmarkt Rita Kostwinder Algemeen directeur Technicum Kwestie van Kracht Wat is de toegevoegde waarde van knappe medewerkers in dynamische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 364 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden

De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden WHITEPAPER SEPTEMBER 2014 De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden Goed nieuws: de economische crisis lijkt voorbij te zijn. Het Centraal Planbureau 1 meldde in maart van dit jaar dat de

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt

Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt Uitkomsten kwantitatieve analyse 28 juni 2014 www.seo.nl - e.berkhout@seo.nl - +31 20 525 1630 Inhoud 1. verschuiving in herkomst werknemers naar herkomst

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2006-I

Eindexamen maatschappijleer vwo 2006-I Opgave 4 Mens en werk: veranderingen op de arbeidsmarkt tekst 9 5 10 15 20 25 30 35 Volgens de auteurs van het boek Weg van het overleg? komen de nationale overheid en de sociale partners steeds verder

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers. Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015

Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers. Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015 Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015 Programma Presentatie voorlopige resultaten onderzoek

Nadere informatie

Om antwoorden op deze vragen te vinden vindt op 15 oktober s middags een CBMcongres over het thema Medezeggenschap en flexwerkers plaats.

Om antwoorden op deze vragen te vinden vindt op 15 oktober s middags een CBMcongres over het thema Medezeggenschap en flexwerkers plaats. Commissie Bevordering Medezeggenschap 15 oktober 2015 Symposium: Iedereen Betrokken? Flexwerkers en medezeggenschap Achtergrondinformatie Op 15 oktober 2015 vindt het symposium Iedereen Betrokken? Flexwerkers

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de Vlaamse overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen Q1

Arbeidsmarktontwikkelingen Q1 2015 Arbeidsmarktontwikkelingen Q1 Kansen en knelpunten op de HR arbeidsmarkt Michiel van Asbeck Geert-Jan Waasdorp Ronald Hoek 7-4-2015 Inleiding RaymakersvdBruggen wordt steeds meer het platform waar

Nadere informatie

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Twente Samenvatting Meer banen in Twente, maar niet in alle sectoren In Twente groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2015 en 2016

Nadere informatie

HRM trends en ontwikkelingen in 2011 Goed bekend met het nieuwe jaar

HRM trends en ontwikkelingen in 2011 Goed bekend met het nieuwe jaar HRM trends en ontwikkelingen in 2011 Goed bekend met het nieuwe jaar Datum: 01-01-2011 Helmond, 1 januari 2011 00.01 uur Namens alle collega s van Driessen voor u de beste wensen voor 2011. Nu we aan het

Nadere informatie