Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk"

Transcriptie

1 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen van de agenda De Algemene Ledenvergadering wordt door de voorzitter, de heer E.C. Berkouwer, geopend. Daarna weer gesloten in verband met het ontbreken van het quorum. Om uur opent de voorzitter de tweede vergadering. De heer Berkouwer heet een ieder van harte welkom, in het bijzonder ons erelid de heer H. Jansen en het lid van verdienste de heer A. Keuzenkamp. Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Peter Sap. De agenda wordt vastgesteld. 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 13 december 2010 Tekstueel: De heer K. Post informeert of de te nemen stappen bij de contributievaststelling in de juiste volgorde zijn vermeld. Mevrouw Op 't Root antwoordt dat de notulen correct zijn op dit punt. Eerst worden de contributies met 5 euro verlaagd, daarna correctie met de inflatie en tot slot wordt bij betaling anders dan automatische incasso 5 euro per inning in rekening gebracht. De notulen worden, onder dankzegging aan de secretaris mevrouw J.M.I. op 't Root, vastgesteld. Naar aanleiding van: er zijn geen opmerkingen. 3. Ingekomen brieven en mededelingen Mevrouw J.M.I. op 't Root deelt mee dat van de navolgende leden bericht van verhindering is ontvangen: de heren H. van der Moolen (erelid), B. Heine, A. Miltenburg, W. ten Bosch, F.J. Nesselaar, M. Jongste en de dames K. Nesselaar, C. Bos, C. Both, J. Verweij, R. Boer, J. v/d Berg, M. Heine, E. Hoevenaars en M. van Uden. Verder zegt zij dat er op dit moment 951 leden zijn, waarvan 719 seniorleden en 232 juniorleden. Daarnaast zijn er 14 minileden. De praktijk heeft uitgewezen dat in de komende periode nog opzeggingen ontvangen zullen worden. Dit jaar zijn er 59 nieuwe seniorleden aangenomen en 35 nieuwe juniorleden. Het aantal opzeggingen tot nu toe bedraagt 106, waarvan 32 leden nietspelende leden zijn geworden. Het aantal niet-spelende leden is ook dit jaar weer gestegen van 165 naar 174. De wachtlijst voor de senioren is ten opzichte van verleden jaar behoorlijk korter geworden, namelijk 48 wachtenden (was 101), waarvan er 44 hebben aangegeven in oktober 2012 lid te willen worden. Ook voor de junioren is de wachtlijst afgenomen, 13 wachtenden (was 33). De wachtlijst voor de mini s is 24. Hiervan kunnen in april 19 kinderen worden aangenomen. De overige zijn dan nog te jong (op 31 maart 2011 moet de leeftijd van 5 jaar zijn bereikt). Komend jaar zal het bestuur zich beraden over initiatieven voor ledenwerving. Mevrouw J.M.I. op 't Root deelt mee dat een ingekomen mail is ontvangen van de heer A.J. Heine. De inhoud van de mail betreft zijn visie op de ontwikkeling van locatie Kleine Vink. Het bestuur zal deze brief eerst intern bespreken. 4. Bestuursmededelingen Vervolgstappen evaluatie ledenenquête 2010 In vervolg op de ledenenquête Op zoek naar het DNA van TCN geeft de heer E. de Haas een terugkoppeling op de ondernomen acties om de binding met de vereniging te vergroten. 1. Ideeën voor nieuwe park meenemen in bouwcommissie: De genoemde ideeën zijn bijvoorbeeld een oefenmuur, koffie/frisdrankautomaten, openstelling kantine in de winter. Deze ideeën zijn neergelegd bij de bouwcommissie Kleine Vink. 2. Bestuur is in gesprek met de heer W. de Ruiter (pachter bar): Met de heer W. de Ruiter zijn diverse gesprekken geweest. Dit heeft geresulteerd in een verlenging van het contract van de heer W. de Ruiter per 1 januari 2012, onder aanpassing van enkele voorwaarden. 1

2 3. Extra activiteiten oppakken in commissies: De woensdag-grabbelavond is weer een succes. De opkomst is groot. Het recreatieve wintertennis voor de jeugd op zondagmiddag in de ballon kent minder animo dan gehoopt. Dit blijft de aandacht hebben van het bestuur. Er zal ook een peiling onder de jeugd plaatsvinden. 4. Opfrisbeurt clubhuis: Het clubhuis zal een upgrading ondergaan door mevrouw S. den Hollander. Zij zal ons adviseren over kleur en meubilair. Het doel is dat de sfeer binnen gerieflijker en comfortabeler wordt. 5. Nieuwe leden beter opvangen: Elk nieuw lid krijgt een informatiebulletin van enkele A4-tjes met daarin alle wetenswaardigheden over TCN. Ook nieuw is dat er een aanspreekpunt is voor nieuwe leden: de heer J. de Jong en mevrouw M. van der Gugten. Statistieken afhangbord De heer J.T.J. op t Root toont statistieken over het gebruik van het afhangbord. Uit een overzicht met de baanbezetting in de periode april t/m september voor de jaren 2007 t/m 2011 blijkt dat de licht dalende trend, die afgelopen jaren te zien was, niet in 2011 is doorgezet. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde blijkt dat de banen bij TCN tweemaal meer worden bespeeld. In 2011 is de wachttijd circa 5 minuten, met een piek tussen en van 20 minuten. Deze piek in de avonduren was in voorgaande jaren 15 tot 20 minuten, maar wel onder het landelijk gemiddelde 's avonds. Naast een kleine piek rond het middaguur is een extra piek in de wachttijd (8 minuten) te zien om uur. Een mogelijke reden is dat er dan minder vrijspeelbanen beschikbaar zijn op dat tijdstip vanwege het aantal lesbanen. De heer N. den Hollander vraagt naar de verdeling van wachttijden gedurende de week. Dit is niet uitgezocht. Het gegeven beeld is het gemiddelde over de periode. Uit de statistieken van het afhangbord leidt de heer Op 't Root verder af dat zestigplussers vooral op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend tennissen. De middelbare schooljeugd tennist vooral tussen en uur en de basisschooljeugd tennist op woensdagmiddag en in het weekend. Senioren tennissen op woensdagochtend en 's avonds door de week. De drukste dag van het jaar was 18 april (152 spelers). In de maanden april en mei vielen 8 van de 10 meest drukke dagen (>130 spelers). Een uitzondering hierop waren 15 en 16 augustus (135 spelers). Deze dagen vielen in de periode tussen de vakantie en het begin van de clubkampioenschappen. De heer C. Berkouwer merkt op dat bij rustige tijden er vaak niet afgehangen wordt. Deze speeltijden zitten dan niet in de statistieken verwerkt. Het verzoek is dan ook aan een ieder om altijd af te hangen. Overige mededelingen De heer J.T.J. op 't Root geeft aan dat vorig jaar de overstap is gemaakt naar Greenchoice (via collectief Sportstroom) als energieleverancier. Dit heeft een besparing opgeleverd van enkele duizenden euro's. Het contract met Greenchoice is verlengd. De voorzitter vertelt dat de wachtlijsten erg kort worden. Het is van belang geworden om actief aan ledenwerving te doen. Het bestuur heeft dit als speerpunt voor het 1e half jaar van 2012 op de agenda staan. Zij zal zich met name richten op het wervingsbeleid voor de jeugd. Hierbij valt concreet te denken aan bijvoorbeeld schooltennis, open dag, straattennis en aanpassing van de contributie voor junioren. In voorkomende situaties zal ook in de persberichten aandacht aan ledenwerving worden besteed. Voorts geeft de voorzitter aan dat het bestuur een grote stap heeft gemaakt met het handboek Bestuur en Commissies. Dit is in een vergevorderd stadium. Ook bedankt hij mevrouw T. Sigmond voor haar enorme inzet voor de tweede presentatiegids die in maart 2011 is gepubliceerd. De voorzitter bedankt alle commissieleden die het afgelopen jaar weer veel werk voor de vereniging hebben verricht. De vertrekkende commissieleden de dames L. de Haas (JC), C. Luiten (JC), M. Zuur (Kikkertoernooi) en de heer R. Hooiring (sponsor) worden met applaus bedankt. De heer en mevrouw De Ruiter worden bedankt voor hun inzet achter de bar. Tevens worden de heren G. Varga en I. Kievit bedankt voor het onderhouden van het park. Hij heet de nieuwe commissieleden van harte welkom. Hij benadrukt dat TCN blijft zoeken naar vrijwilligers. Op initiatief van de gemeente Zuidplas is een start gemaakt met het harmoniseren van het financieel beleid richting de sportverenigingen in de gemeente. Naar aanleiding van een vraag 2

3 van mevrouw T. Sigmond over hoe groot de verschillen zijn tussen de tennisverenigingen, antwoordt de voorzitter dat het om erfpacht- en subsidieverschillen gaat en dat er verschillen zijn in bijdrage voor de aanleg en het onderhoud van banen. 5. Aanstelling klachtencommissie In de vorige algemene ledenvergadering is de behoefte ontstaan om een klachtencommissie aan te stellen. De volgende dames zijn bereid om zitting te nemen in de klachtencommissie: de dames E. Hoevenaars, M. van Uden en M. Heine. De klachtencommissie is nog op zoek naar een vervangend 4e lid. De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de installatie van de klachtencommissie, waarmee de klachtencommissie is benoemd. Afgelopen jaar zijn zij nog niet in actie hoeven te komen. 6. Jaarverslag secretaris 2010/2011 Mevrouw Op 't Root geeft een uiteenzetting van de activiteiten van afgelopen jaar. Het verslag wordt, na dankzegging aan de secretaris, door de vergadering vastgesteld. 7. Jaarverslag penningmeester 2010/2011 De penningmeester geeft een toelichting. Balans: De materiële activa zijn enigszins verminderd door afschrijvingen. Bij de liquide middelen is er een stijging te zien ten opzichte van vorig jaar. De langlopende schulden zijn verder afgebouwd. Het boekjaar is positief afgesloten met een resultaat van Exploitatierekening De uitgaven voor selectietennis zijn lager dan begroot omdat Heren 1 geen play-offs heeft gespeeld. De heer T. Boer constateert dat de ontvangsten voor verhuur van de hal dit jaar lager zijn dan vorig jaar. In de post verhuur hal is zowel de halinkomsten van leden als de halinkomsten van de tennisschool in de winter meegenomen. De heer J. de Jong legt uit dat de teruglopende ontvangsten komt doordat het aantal contractanten dit jaar minder is dan vorig jaar. We blijven de verhuur van de hal stimuleren door onder andere advertenties en aanbiedingen. Helaas heeft dat nog niet geresulteerd in meer halverhuur. Mevrouw T. Sigmond informeert of het een idee is om meer aandacht aan losse baanverhuur te geven. De heer J. de Jong antwoordt dat slechts een enkeling hierin geïnteresseerd is en dat de voorkeur uitgaat naar vaste contractanten. De heer H. IJsselstein vraagt of het een optie is om eerder af te lossen. Ja, dat is overwogen, antwoordt de penningmeester, maar we doen het niet want het eigen vermogen is nodig voor financiering van de verhuizing naar Kleine Vink. Daar zijn voldoende liquide middelen voor nodig. Mevrouw T. Sigmond merkt op dat de uitgaven voor energie zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar, terwijl eerder in de algemene ledenvergadering door de heer Op 't Root is gezegd dat de energie goedkoper was geworden. De penningmeester antwoordt dat Greenchoice inderdaad aanzienlijk goedkoper is (± 3000). Deze nieuwe energieleverancier startte echter pas vanaf 1 januari De narekening van Eneco over de laatste maand in 2010 was hoog vanwege de strenge winter. Hierdoor zijn de totale uitgaven voor energie toch hoger uitgevallen dan vorig jaar. De heer N. den Hollander informeert naar het baatbedrag bij de Club van 500. De penningmeester licht toe dat de heer A.J. Cleton de waarde van zijn obligatie heeft geschonken aan TCN. Daar er verder geen vragen zijn, wordt het financiële verslag, na dankzegging aan de penningmeester, vastgesteld. 8. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 2011/2012 De controle van de kascommissie (de heren P. Michels en P. van Rooij) heeft plaatsgevonden op 1 december De heer P. van Rooij leest het verslag van de kascommissie voor waarin vermeld staat dat de administratie van TCN een getrouw beeld geeft van het handelen van het bestuur. De kascommissie stelt uit dien hoofde voor de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in. De heren van de kascommissie worden door de voorzitter bedankt. Het bestuur stelt voor om de heren P. Michels en P. van Rooij wederom te benoemen voor 2011/2012. De vergadering gaat hiermee akkoord. 3

4 9. Begroting 2011/2012 De penningmeester licht een aantal posten toe. De contributie-ontvangsten zijn gebaseerd op het huidige ledenbestand. De loonkosten zijn hoger begroot dan de werkelijke loonkosten van vorig jaar. Dit komt door de extra uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en door een inflatiecorrectie op de loonkosten. De eventuele playoffs van heren 1 zijn door sponsorgelden gedekt. Het bedrag dat doorgaans aan de selectiejeugd wordt uitgegeven is gesplitst in een bedrag voor selectietennis en een bedrag voor breedte-tennis van de jeugd. Dit komt omdat er enerzijds minder selectiespelers zijn en anderzijds er initiatieven zijn opgestart om ook de recreatieve jeugd meer te betrekken bij de vereniging. De post onvoorzien voorziet in de te verwachten aanschaf van een nieuw pakket voor boekhouding en ledenadministratie. De ecotaks is op de begroting niet meer ondergebracht bij de post bijzondere baten maar bij de post energie. De penningmeester is niet ontevreden over de sponsorbijdrage in deze crisistijd. Er zijn geen verdere vragen over de begroting. Deze wordt door de vergadering vastgesteld. 10. Samenstelling bestuur De heren Berkouwer en Van 't Kruijs zijn reglementair aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Bij acclamatie worden beide heren door de vergadering herbenoemd. De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de heer C. Berkouwer als voorzitter. De functies van overige bestuursleden worden onderling verdeeld. 11. Stand van zaken locatie Kleine Vink De voorzitter geeft aan dat er weinig tot geen nieuws is over de voortgang van de ontwikkeling van Kleine Vink. De tijdsplanning van de gemeente laat op zich wachten. In afwachting van goedkeuring van het bestemmingsplan zijn de besprekingen met de gemeente tijdelijk stopgezet. Na de uitspraak van de Raad van State zal TCN verder gaan met haar activiteiten hierin. Mevrouw T. Sigmond vraagt of de noodzaak voor projectontwikkeling voor de gemeente minder is geworden. De voorzitter antwoordt hierop dat de gemeente geen invloed heeft op de uitspraak van de Raad van State en hierdoor ook weinig voortgang kan boeken. De heer T. Boer informeert of er kans is dat we niet gaan verhuizen. Dit zal afhangen van de financiële situatie van de gemeente. De subsidieverschillen zijn groot tussen de verschillende sportverenigingen in Nieuwerkerk a/d IJssel. De grootste inkomstenpost voor onze tennisvereniging blijft de contributie. Om de (contributie-)ontvangsten te vergroten en daarmee meer financiële middelen te hebben, vindt de heer N. den Hollander dat we ons sterker moeten inzetten op ledenwerving. De voorzitter reageert dat het landelijk ledenaantal ook terugloopt. We blijven ons echter inzetten voor het aantrekken van nieuwe leden, ook richting Nesselande. In het geval we toch blijven op ons huidige park is het aanleggen van verlichting op de banen 8 en 9 weer een aandachtspunt. Niet alleen voor vrijspelen is dit aantrekkelijk, maar vergroting van de baancapaciteit in de avonduren maakt het ook mogelijk om op termijn meer seniorleden aan te treken. De vergunningsaanvraag voor de verlichting en een kostenindicatie kunnen al in gang gezet worden. 12. Vaststellen contributie Het bestuur stelt voor om het stelsel van contributietarieven te herzien. De reden hiervoor is het terugbrengen van het grote aantal verschillende tariefgroepen en het willen aantrekken van nieuwe junioren. Daarnaast wordt voorgesteld om de tarieven te indexeren met de jaarlijkse inflatie. Voor dit jaar (jan-dec 2010) is dat 1,57%. Het uitgangspunt bij het voorstel voor het nieuwe contributiestelsel met de bijbehorende tarieven is dat de contributie-inkomsten ongeveer gelijk blijven. Met het huidige ledenbestand is dit haalbaar vanwege het relatief hogere aantal seniorleden. De heer H. Jansen informeert of de vereniging ook nagedacht heeft over kwantumkorting voor grote gezinnen. De voorzitter antwoordt dat TCN dit heeft bekeken maar daar geen speciaal bedrag voor heeft opgenomen. De heer K. Visser informeert naar een speciaal 65+-tarief. Dit is afhankelijk van gelijkblijvende inkomsten en zal worden uitgezocht. 4

5 De nieuwe contributietarieven TCN voor het verenigingsjaar 2011/2012 bedragen daarmee: mini 25,- (was 25,-) junior t/m 12 jaar 70,- (was 90,-) 13 t/m 17 jaar 91,- (was 90,-) 18 t/m 21 jaar 125,- (was 127, 140, 153, 166) 22 jaar en ouder 168,- (was 166,-) Bij betaling anders dan automatische incasso komt er 5 euro per inning bij. Het voorstel wordt aangenomen. De vergadering gaat akkoord met het nieuwe contributiestelsel en met de daarbij horende nieuwe contributietarieven. 13. Verloting 4 obligaties Club van 500 Conform de voorwaarden van de obligaties van de Club van 500 worden dit jaar wederom obligaties uitgeloot. De heer A.J. Cleton heeft zijn lidmaatschap opgezegd en de waarde van zijn obligatie geschonken aan TCN. Er zijn nog 16 obligaties te verloten. De heer H. Jansen wordt gevraagd de trekking van 4 obligatienummers te doen. De 4 uitgeloten obligatiehouders zijn degenen met de obligatienummers 002, 010, 015 en 020. De voorzitter neemt contact met hen op voor de verdere financiële afhandeling. 14. Rondvraag De voorzitter vertelt dat Heren 1 de play-offs niet heeft gehaald. Voor volgend seizoen wordt de heer B. van den Berg als 6 e persoon toegevoegd aan het team. TCN is trots op het grote aantal TCN-leden dat mee heeft gedaan met de Masters (13 leden) en met de Nationale JeugdKampioenschappen (6 leden). De heer N. den Hollander vertelt dat de Technische Commissie kampt met een teruglopend aantal deelnemers voor de clubkampioenschappen. Het idee is om gemeente-breed de clubkampioenschappen te organiseren. Een eerste initiatief met Moerkapelle is helaas niet gelukt. De Technische Commissie zal een idee uitwerken voor een activiteit met de 4 tennisverenigingen samen. Hierdoor komt er meer publiciteit voor de tennissport. De voorzitter geeft vervolgens aan dat een aantal gehandicapte personen lid willen worden. De organisatie van dit G-tennis is momenteel in ontwikkeling. De voorzitter bedankt de heer G. Varga voor zijn inzet om de banen speelklaar te maken, inclusief alles wat daarbij hoort. Voortaan staat op de website vermeld of de banen open zijn. Het bestuur kijkt terug op een actief tennisjaar dat financieel en sportief een goed jaar is geweest. 15. Sluiting De heer M. Paalman bedankt het bestuur en de commissies voor hun inzet afgelopen jaar. Hij spreekt zijn verwachting uit dat we volgend jaar zo doorgaan. De voorzitter bedankt de leden voor hun komst en sluit om uur de vergadering. Vastgesteld op... te Nieuwerkerk aan den IJssel. E.C. Berkouwer, voorzitter J.M.I. op 't Root-Louws, secretaris 5

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Verslag ALV 11 april 2011

Verslag ALV 11 april 2011 Verslag ALV 11 april 2011 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het benodigde quorum is aanwezig. De vergaderpunten worden aan de hand van slides toegelicht. 2. Vaststelling

Nadere informatie

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015 Bijgaand doen wij u de begroting 2013/2014 toekomen inclusief de prognose 2014/2015 waarin de consequenties van de voorgestelde verbouwing van het clubhuis zijn verwerkt. Voorafgaand aan de presentatie

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten TCN 1 oktober 2013-30 september 2014

Jaarverslag activiteiten TCN 1 oktober 2013-30 september 2014 Jaarverslag activiteiten TCN 1 oktober 2013-30 september 2014 Oktober Veel leden hadden zich weer opgegeven voor de herfstcompetitie. De competitie is onder redelijk goed weer gespeeld, met af en toe een

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2016 Jaarrapport Het verslagjaar 2016 is met een positief resultaat van 17.378, - afgesloten. (2015: 23.888, -) Wanneer wij dit vergelijken met vorig jaar, zijn het de opbrengsten die stegen

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari Algemene ledenvergadering 2011 vrijdag 28 januari agenda Opening en Mededelingen Verslag ALV 19 januari 2010 Terugblik op 2010 Financieel verslag Verslag kascommissie 2009/2010 Vaststellen contributie

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Afwezig met Kennisgeving: Yolanda Leunk, Linda van den Broek, Dorinda Veenstra, Joke Ruysink, Marina Baars Aanwezig: 24 leden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Aanwezig: 40 leden Afwezig m.k.: Margriet Hensema, Monique Lanjouw 1. Opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 Inhoud: Balans per 1-6-2009 Realisatieoverzicht 2008-2009 Toelichting op het overzicht en begroting Meerjarenbegroting 2005-2017 Voorstel

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Aanwezig: Wil Schoonderbeek Erik van der Loo Roland van der Loo Adrien Esselmann Hennie Straakenbroek Ben Peelen Bert van de Poll Marcel Wilgenburg

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa Balans Activa d.d. 11-02-2016 Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 161.206 194.593 Eigen Vermogen 89.160 102.723 Clubhuis 17.897 18.127 Resultaat boekjaar 1.663-13.563 Inventaris 770

Nadere informatie

Dinsdag 25 november 2014 aanvang 20.00 uur

Dinsdag 25 november 2014 aanvang 20.00 uur ALGEMENE LEDENVERGADERING VVM Deze wordt in de kantine van ons clubgebouw gehouden op: Dinsdag 25 november 2014 aanvang 20.00 uur Voor de goede orde delen wij u mede, dat conform artikel 16 van de Statuten

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Financieel. Jaarverslag 2014-2015

Financieel. Jaarverslag 2014-2015 Financieel Jaarverslag 2014-2015 26 november 2015 Versie 1.1 Financieel Jaarverslag 2014-2015 versie 1.1.docx 29-11-2015 pagina 1 Voorwoord Voor u ligt het financieel verslag over het verenigingsjaar 1

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Concept Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Aanwezige leden: 36 leden, inclusief drie ereleden: B. Dikhooff, J.L. de Jong en J.W.A. Renssen

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013 Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2013 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling Agenda 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 juni 2013 4. Jaarrekening

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Locatie Aanwezig Afwezig met kennisgeving Verslag : Kantine Voetbalvereniging Monnickendam : leden : Cees Zonneveld,

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Locatie: Turnhal TurnAround, 1 e straat 52 Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine Noordman, Rina Oudenaarde,

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2010 - II

Eindexamen m&o havo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van 1.000. Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. Wanroij, 22 maart 2016. 1 Artikel 1: Leden 1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 130.261 161.206 Eigen Vermogen 90.824 89.160 Clubhuis 14.179 17.897 Resultaat boekjaar 2.992 1.663 Inventaris 218 770 93.816 90.824

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht INHOUD: Bladzijde: Balans per 31 december 2011 1-2 Staat van baten en lasten 2011 3 Toelichting op balans 4-6 OVERIGE TOELICHTINGEN Toelichting

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Op woensdag 19 mei 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering VAV over het verenigingsjaar 2009 plaatsgevonden in het clubgebouw VAV. 1. Opening en mededelingen:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies)

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Voorzitter Algemeen Bestuur Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Leidt jaarvergadering Houdt toezicht op lopende

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 BALANS 4 TOELICHTING OP DE BALANS 5 RESULTATEN 6 TOELICHTING RESULTATEN 7 BESTUURSVERKLARING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. Pagina 2 van 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag Financiële Zaken 2013

Jaarverslag Financiële Zaken 2013 Bijgaand doen wij u de balans per 31 oktober 2013, de resultatenrekening over 2012/2013 toekomen. Voorafgaand aan de presentatie van de cijfers geven wij u een korte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen.

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

/RC 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

/RC 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Netwerk Notarissen 2005.005150.01/RC 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rechten en verplichtingen van de leden Artikel 1 De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baan-, parken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

LAWN TENNIS CLUB LISSE REKENING BEGROTING

LAWN TENNIS CLUB LISSE REKENING BEGROTING LAWN TENNIS CLUB LISSE REKENING 2016 BEGROTING 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding Algemene toelichting 3 Begroting 2017 5 Contributies 2017 6 Exploitatierekening Exploitatierekening 1 Toelichting exploitatierekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Begroting 2016 van H.T.V. Ten Woude Heerenveen

Jaarrekening 2015 Begroting 2016 van H.T.V. Ten Woude Heerenveen Jaarrekening 2015 en Begroting 2016 van H.T.V. Ten Woude Heerenveen INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2015 1 Resultatenrekening over 2015 en Begroting 2016 2 Kasstroomoverzicht 3 Algemene toelichting

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012 Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012 AANWEZIG BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuursleden W.P. van Rijn P.M. Alblas R. Imthorn H. Janssen, J. Pijnacker, J. van der Nagel, J.P.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

Aanwezig: zie presentielijst

Aanwezig: zie presentielijst Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Sprenkelaar (TCS), gehouden op zaterdag 13 december 2014, aanvang 19.00 uur in het clubhuis van Tennisclub Sprenkelaar Aanwezig: zie presentielijst

Nadere informatie

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld.

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld. Algemene leden vergadering 3 maart 2005 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet een ieder van harte welkom en verzoekt de vergadering vervolgens op te staan en een moment stilte

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Januari 2016 TV Voerendaal V&W per 30/11/2015 Opmerkingen: Inkomsten kantine zonder "toewijzing" gratis consumpties Aangepaste opzet lasten per commissie/budget

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Er worden geen opmerkingen gemaakt. De notulen zijn hierbij vastgesteld. De secretaris wordt bedankt.

Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Er worden geen opmerkingen gemaakt. De notulen zijn hierbij vastgesteld. De secretaris wordt bedankt. Concept Verslag 1. Opening en welkom Walter Wind zit de vergadering technisch voor. Er zijn een aantal formele afmeldingen binnen gekomen. Velen hebben zich niet afgemeld; het aantal aanwezigen is erg

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011 TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011 RESULTAAT 2010 Het boekjaar van LT Kockengen loopt van 1 november tot en met 31 oktober van elk kalenderjaar. Op 6 januari 2010 heeft de algemene

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie