Een studentenjob. De Jobdienst 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een studentenjob. De Jobdienst 2009"

Transcriptie

1 Een studentenjob De Jobdienst 2009

2 Inhoudstafel 1. Studentencontract p Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten p Proefperiode p Ontslag nemen of ontslagen worden p Ziekenfonds, ziekte of een arbeidsongeval p Studentenloon p Jobstudentenstatuut p Sociale zekerheid p Kinderbijslag p Belastingen p Afstuderen, schoolverlater en een studentenjob p Student en werken als zelfstandige p Waarvoor kan je bij de Jobdienst terecht? p. 9

3 1. STUDENTENCONTRACT 1.1 Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten Een studentencontract of overeenkomst voor tewerkstelling van studenten is een overeenkomst specifiek voor studenten. De studentenovereenkomst is geen aparte overeenkomst. Naargelang de aard van het werk gaat het om een contract voor arbeiders, bedienden, handelsvertegenwoordigers of dienstboden. Een studentencontract vereist een aantal verplichte vermeldingen en heeft enkele specifieke kenmerken. Een studentencontract is altijd een overeenkomst van bepaalde duur en het kan gemakkelijk worden opgezegd. De maximumduur bedraagt zes maanden. Er zijn specifieke kenmerken wat betreft de proefperiode, beëindiging van het contract, In principe moeten alle studenten in hoofdstatuut tewerkgesteld worden met een studentencontract, zowel tijdens het academiejaar als tijdens de zomervakantie, ook als er sociale zekerheidsbijdragen moeten betaald worden. Het contract wordt opgemaakt in twee exemplaren: één voor de werkgever en één voor de student. De arbeidsovereenkomst moet ondertekend zijn, uiterlijk op de dag van indiensttreding. Bij de Jobdienst kan men een modelcontract verkrijgen. Naast een contract moet de student het arbeidsreglement ontvangen, ook hier uiterlijk op zijn eerste werkdag. Hiervoor tekent de student een ontvangstbewijs. Studenten die enkel avondschool of onderwijs met beperkt leerplan volgen, kunnen niet werken met een studentencontract. De verplichte stage in het kader van de studies mag niet in de vorm van een studentencontract worden aangeboden en is in principe onbezoldigd Proefperiode In het studentencontract is dikwijls een proefperiode voorzien. Dit is echter geen verplichting. De proefperiode duurt minimum 7 en max i mum 14 kalenderdagen waarin beide partijen de arbeidsovereenkomst vlot kunnen beëindigen indien gewenst. Indien de opzeg gebeurt tijdens de eerste 7 kalenderdagen, zal de overeenkomst pas worden beëindigd op de 8e kalenderdag. Nadien, en dit zolang de proef loopt, kan de overeenkomst onmiddellijk beëindigd worden zonder formaliteiten. 1

4 1.3 Ontslag nemen of ontslagen worden Eén van de voordelen van een studenten contract is dat ook na de proefperiode beide partijen de overeenkomst vrij soepel kunnen beëindigen met een korte opzeggingstermijn. Duur van de overeenkomst Opzeggende partij Werkgever Student tot maximum één maand 3 dagen 1 dag meer dan één maand 7 dagen 3 dagen De opzegging gebeurt altijd schriftelijk. In de opzeggingsbrief moet het begin en de duur van de opzeggingstermijn worden vermeld. Deze begint pas te lopen de eerste maandag volgend op de week dat de aangetekende brief wordt verstuurd. Voor een aangetekende brief moet men wel drie werkdagen bijtellen (zaterdag telt ook) na de dag dat de brief op de post is afgegeven om de datum van verzending te bepalen. Een brief moet dus ten laatste op woensdag worden verstuurd om de opzegging te kunnen laten ingaan op de maandag daaropvolgend. Enkel de student mag deze opzeggingsbrief ook persoonlijk aan de werkgever overhandigen tegen ontvangst - bewijs. De opzeg gaat in op de maandag na afgifte. Ook wanneer de student of de werkgever een reeds getekend contract wil opzeggen voordat de tewerkstelling aanvangt, moeten deze opzegregels en -termijnen gerespecteerd worden! In sommige sectoren bestaan specifieke opzeg termijnen die nog korter zijn en ook gelden voor jobstudenten. Men informeert zich best vooraf. Als de werkgever geen contract heeft opgesteld dat aan de wettelijke basisvereisten voldoet, mag de jobstudent op elk ogenblik en zonder vooropzeg de overeenkomst beëindigen. De werkgever van zijn kant zit dan opgescheept met een overeenkomst van onbepaalde duur. Wil hij het contract beëindigen, dan moet dit met een lange opzeggingstermijn of mits het betalen van een verbrekings vergoeding. 1.4 Ziekenfonds, ziekte of een arbeidsongeval Voor wie ten laste is van de ouders in de ziekteverzekering verandert een studentenjob doorgaans niets aan zijn statuut. Hij blijft ten laste tenzij hij zelf gerechtigde wordt door voldoende arbeids - prestaties. Het ziekenfonds moet zelf toezien dat de meest gunstige regel toegepast wordt. Bij ziekte moet de student onmiddellijk de werkgever verwittigen en een medisch attest bezorgen. Studenten die slechts 1 kalendermaand of minder werken, hebben geen recht op gewaarborgd loon bij ziekte. Studenten die langer dan een maand werken, hebben afhankelijk van de duur van het contract en de reeds gewerkte periode, recht op gewaarborgd loon. De werkgever kan het contract beëindigen als de student meer dan 7 dagen ziek is. In dat geval moet er wel een opzeggingsvergoeding worden uitbetaald. 2

5 Bij een arbeidsongeval dient de student de werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen en is de loonwaarborg iets gunstiger. De werkgever is steeds verplicht een verzekering tegen arbeids - ongevallen af te sluiten. Er is ook een regeling getroffen voor werknemers die slachtoffer zijn van een arbeidsongeval bij een onverzekerde werkgever. Voor studentenarbeid gelden een aantal specifieke richtlijnen inzake arbeidsveiligheid Studentenloon Er bestaat geen algemeen jobstudentenloon. De werkgever moet de student het loon betalen dat na overleg met de vakbonden werd vastgelegd voor dat specifiek bedrijf of die specifieke sector. Indien er geen specifieke loonafspraken in de onderneming zijn, is de werkgever minstens het wettelijke minimumloon verschuldigd. Gemiddeld minimum bruto maandinkomen en uurloon (vanaf 1 oktober 2008) Leeftijd % maandloon 38 u./week 21 j ,49 8,43 20 j ,24 7,92 19 j ,99 7,42 18 j ,74 6,91 17 j ,49 6,40 16 j ,24 5,90 Het brutoloon verschilt van het nettoloon. Er worden immers sociale zekerheidsbijdragen (in principe 13,07 %) en meestal ook bedrijfsvoorheffing afgehouden van het brutoloon. Onder strikte voor - waarden (zie 2.1 Sociale zekerheid), wordt er slechts een solidariteitsbijdrage afgehouden van 2,5% in de zomer vakantie of 4,5% tijdens het academiejaar. In dit geval wordt er nooit bedrijfsvoorheffing afgehouden. De werkgever betaalt bovenop het brutoloon zelf ook nog een RSZ- of solidariteitsbijdrage. Samenstelling van het loon Totale loonkost werkgever RSZ werkgevers RSZ werknemers Bedrijfsvoorheffing BRUTOLOON BRUTOBELASTBAAR LOON NETTOLOON 3

6 2. JOBSTUDENTENSTATUUT Werken als jobstudent kan gevolgen hebben voor het statuut van de student: Om te bepalen of er al dan niet sociale zekerheidsbijdragen moeten betaald worden, telt men het aantal dagen dat de student betaald krijgt. Voor de kinderbijslag houdt men rekening met het aantal gewerkte uren. Voor de belastingen telt het bedrag dat de student verdient. 2.1 Sociale zekerheid De jobstudent en de werkgever betalen in principe sociale zekerheidsbijdragen (RSZ) op het loon. Indien er sociale zekerheidsbijdragen worden geïnd, dan vloeien hier een aantal rechten uit. Het recht op de uitbetaling van vakantiegeld is voor de student het meest belangrijke aangezien dit in belangrijke mate de RSZ-afhouding compenseert. SOLIDARITEITSBIJDRAGE Het is onder strikte voorwaarden echter mogelijk, slechts een solidariteitsbijdrage te betalen (opgelet, deze bijdrage is geen sociale zekerheidsbijdrage). In dit geval wordt er ook geen bedrijfsvoorheffing ingehouden waardoor het nettoloon gelijk is aan het brutoloon verminderd met de solidariteitsbijdrage van 2,5% of 4,5%. De student heeft dan o.a. geen recht op vakantiegeld. Om vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen te werken moet de student aan de onderstaande voorwaarden voldoen. De student moet tewerkgesteld worden met een overeenkomst voor tewerk - stelling van studenten en mag met solidariteitsbijdrage max. 46 arbeidsdagen per kalender jaar werken (hiervoor telt men alle dagen waarvoor de student loon ontvangt, bv. betaalde feest - dagen, ). Deze 46 dagen worden opgesplitst in 2 periodes van telkens 23 dagen: ZOMERVAKANTIE (juli, augustus en september) De solidariteitsbijdrage bedraagt 2,5% voor de student en 5% voor de werkgever wanneer aan volgende voorwaarden samen is voldaan: De student is tewerkgesteld met een 'overeenkomst voor tewerkstelling van studenten' De student werkt in de totale zomer vakantie max. 23 arbeidsdagen bij alle werkgevers samen De student werkt niet meer dan 23 arbeids dagen buiten de zomervakantie (1 januari - 30 juni en 1 oktober - 31 december). Deze tewerkstelling wordt gepresteerd buiten de periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling. PERIODE BUITEN DE ZOMERVAKANTIE (januari t.e.m juni en oktober t.e.m. december) De solidariteitsbijdrage bedraagt 4,5% voor de student en 8% voor de werkgever wanneer aan volgende voorwaarden samen is voldaan: De student is tewerkgesteld met een 'overeenkomst voor tewerkstelling van studenten' De student werkt in deze 2 periodes van het kalenderjaar max. 23 arbeidsdagen bij alle werkgevers samen en werkt enkel buiten de periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling De student werkt niet meer dan 23 arbeidsdagen in de zomervakantie 4

7 Als de grenzen bij eenzelfde werkgever worden overschreden, is de volledige tewerkstelling vanaf de eerste werkdag RSZ-onderworpen. Indien de grenzen overschreden worden door een tewerk - stelling bij een volgende werkgever, dan zullen enkel de gewerkte dagen bij deze nieuwe werkgever en alle volgende werkgevers aan de volledige sociale zekerheidsbijdragen onderworpen zijn. Naast de bijzondere bepalingen voor studentenarbeid bestaan er nog andere regelingen waarbij de sociale zekerheidsbijdrage wegvalt of wordt verminderd: een beperkte tewerkstelling van sport- en speelpleinmonitoren, bij seizoenarbeid, enz. Een student kan meer werken dan twee keer 23 dagen, zonder dat dit voor de student nadelige gevolgen heeft. De werkgever betaalt bij een tewerkstelling die onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen echter een veel hogere loonkost en zal om deze reden meestal het systeem van twee keer 23 dagen met solidariteitsbijdrage verkiezen. Er zijn vaak misverstanden rond de begrippen jobstudent en werkstudent. Een jobstudent is een student in hoofdstatuut en moet in principe altijd werken met een studentencontract, ook als er sociale zekerheidsbijdragen worden afgehouden. Een werkstudent is iemand die werkt en daarnaast (deeltijds) studeert. Het hoofdstatuut van de werkstudent is werknemer en hij kan dus niet werken als jobstudent Kinderbijslag De vraag of de kinderbijslag behouden blijft als men werkt, wordt dikwijls verkeerd begrepen. Het bedrag dat men verdient speelt immers geen rol, maar wel de periode waarin men werkt en het aantal gewerkte uren per kwartaal! Het aantal gewerkte uren wordt gecontroleerd via de RSZ-aangifte van de werkgever. TIJDENS HET ACADEMIEJAAR (d.w.z. het eerste, het tweede en het vierde kwartaal van een kalenderjaar) geldt de 240 uren regel: men krijgt kinderbijslag voor heel het kwartaal, op voorwaarde dat men in dat kwartaal niet meer dan 240 uren heeft gewerkt. Is deze grens in een kwartaal overschreden, dan gaat de kinderbijslag voor de drie maanden van dat kwartaal verloren. Opgelet! Als de student teveel werkt in het tweede kwartaal, verliest hij ook de kinderbijslag tijdens de zomer vakantie (derde kwartaal). TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE (d.w.z. juli, augustus en september) tussen twee opeenvolgende academiejaren mag de student onbeperkt werken zonder dat hij het recht op kinderbijslag verliest. Er is een aparte regeling voor schoolverlaters (zie infra: 2.4. Afstuderen, schoolverlater en een studentenjob). 5

8 2.3 Belastingen Het bedrag dat de jobstudent verdient, kan een invloed hebben op de belastingen van de ouders en die van de student zelf. Het inkomen uit arbeid van de student wordt nooit bij het inkomen van de ouders gevoegd. Of de student fiscaal ten laste is van de ouder(s) hangt af van het bedrag dat de student heeft verdiend en met welk contract hij heeft gewerkt. Zélf belastingen betalen is afhankelijk van het bedrag dat de student heeft verdiend. KIND TEN LASTE Ouders krijgen een belastingvermindering voor de kinderen die zelf weinig of geen inkomen hebben en die op 1 januari van het aanslagjaar (dit is het jaar waarin men zijn belastingbrief invult) op hetzelfde adres als de ouder(s) gedomiciliëerd zijn. Deze vermindering stijgt in functie van het aantal kinderen dat nog ten laste is en thuis woont. Om na te gaan of men nog 'fiscaal ten laste' blijft van de ouders, moet men rekening houden met de netto bestaansmiddelen van de student. Hieronder wordt uitgelegd hoe men de netto bestaans - middelen kan berekenen want dit bedrag stemt niet overeen met wat men netto uitbetaald krijgt! BEREKENING VAN DE NETTO BESTAANSMIDDELEN De student telt alle bruto-inkomsten op die hij tussen 1 januari en 31 december van het inkomstenjaar heeft ontvangen: lonen, onderhoudsuitkeringen, leefloon, commissielonen... Kinderbijslag en studietoelagen worden niet meegeteld! Indien de inkomsten loon uit arbeid betreffen, worden zowel het gewone brutoloon, het vakantie - geld, de premies en toeslagen bedoeld, inclusief het loon waarop slechts solidariteitsbijdragen werden betaald. Van deze bruto-inkomsten trekt men de sociale zekerheidsbijdragen of de solidariteitsbijdragen af. Het resultaat noemt men het (bruto-)belastbaar loon. Bij loon uit arbeid is dit bedrag meestal terug te vinden bij belastbaar loon op de maandelijkse loonfiches die de student moet ontvangen van zijn werkgever. (Bruto-)belastbaar loon = het brutoloon RSZ-bijdragen of solidariteitsbijdragen. Belastbaar loon dat verworven werd uit een job met een studentencontract telt pas mee voor het bedrag boven 2.360! Het totale belastbaar loon vermindert men met een forfaitaire kost van 20%, met een minimum van 390 (zie schema). Een hogere kostenaftrek moet bewezen worden. Indien de student onderhoudsuitkeringen ontvangt, bijvoorbeeld na een scheiding van de ouders, wordt het bedrag boven toegevoegd bij de nettobestaansmiddelen. Ook dit bedrag mag men verminderen met 20%. 6

9 Onderstaand schema verduidelijkt de omrekening van het bruto-belastbaar loon (dit is het loon na aftrek van de sociale zekerheids- of solidariteitsbijdragen) naar de netto-bestaansmiddelen. gehuwde/wettelijk samenwonende ouders éénoudergezin Belastbaar loon met studentencontract boven belastbaar loon met ander contract + onderhoudsgeld boven leefloon +... = (bruto-) belastbaar 3.537, % forfaitaire aftrek (minimum 390) - 707, = netto bestaansmiddelen In het kalenderjaar 2009 is een student uit een gezin met gehuwde of wettelijk samenwonende ouders niet meer fiscaal ten laste als zijn netto bestaansmiddelen meer dan bedragen. Voor kinderen van een alleenstaande ouder geldt een hogere grens van Er is een concreet voorbeeld terug te vinden op De ouders betalen meer belastingen indien de student fiscaal niet meer ten laste is. In onder staande tabel wordt het bedrag van de federale meerbelasting weergegeven (excl. gemeentebelasting) bij het wegvallen van een kind ten laste (inkomen 2009). Evolutie Meerbelasting Aantal kinderen ten laste Gehuwde/wettelijk Alleenstaande samenwonende ouder ouder van 1 naar 0 342,5 748,5 van 2 naar 1 640,0 653,0 van 3 naar , ,0 van 4 naar , ,0 van 5 naar , ,5 en volgende 2.191, ,5 ZELF BELASTINGEN BETALEN Gelukkig mag de ongehuwde student al heel wat meer verdienen vooraleer hij zelf belastingen moet betalen. De bedrijfsvoorheffing die op het loon wordt ingehouden, is een voorschot op de inkomstenbelasting. Als er bedrijfsvoorheffing werd ingehouden en het netto belastbaar blijft lager dan 6.690, zal deze bedrijfsvoorheffing na controle van de belastingdiensten volledig worden terugbetaald. Om te berekenen of de jobstudent al dan niet zelf belastingen moet betalen, wordt rekening gehouden met het netto-belastbaar inkomen van de student. Dit is het bruto-belastbaar inkomen min de beroepskosten (kleding, vervoer ); deze zijn doorgaans forfaitair vastgesteld (in 2009: 28,7 % op de eerste euro, 10 % op het gedeelte tussen en ). Een student wordt slechts belastingplichtig als hij meer dan netto-belastbaar inkomen heeft ontvangen. Uitgedrukt in een brutoloon komt dit bedrag uiteraard veel hoger te liggen. 7

10 Omrekening van bruto belastbaar loon naar netto-belastbaar inkomen (Enkel van toepassing bij beroepsinkomsten) bruto-belastbaar (forfaitaire beroepskosten) netto-belastbaar Als de student onderhoudsuitkeringen ontvangt, wordt 80% van deze uitkering meegerekend voor het nettobelastbaar inkomen. Honoraria of commissielonen die de student verdiende als freelancer of zelfstandige, tellen ook mee voor het netto-belastbaar inkomen. Leefloon wordt niet belast Afstuderen, schoolverlater en een studentenjob Inschrijven als schoolverlater bij de VDAB doet men best onmiddellijk na het einde van de studies. Voor studenten die afstuderen in juni of juli is een studentenjob aannemen in de zomer vakantie na de studies zeker nog toegelaten, maar dit kan wel de wachttijd verlengen. Een vakantiejob van maximum 23 arbeidsdagen waarop enkel een solidariteitsbijdrage wordt betaald, verlengt immers de wachttijd met eenzelfde periode, ook indien de vakantiejob gepresteerd wordt vóór de aanvang van de wachttijd! Een vakantiejob van drie weken in juli zal dus de wachttijd verlengen met drie weken, zelfs al begint de wachttijd maar te lopen vanaf 1 augustus. Studenten die in januari afstuderen en zich uitschrijven als student, kunnen zich inschrijven als werkzoekende bij de VDAB zodat de wachttijd onmiddellijk begint te lopen. Deze schoolverlater kan dan wel niet meer als jobstudent werken, ook niet in de zomervakantie die volgt! De kinderbijslag blijft behouden voor elke maand waarin hij maximum 480,47 euro bruto verdient. Sommige arbeidsdagen die de student verricht tijdens zijn studies, verminderen de wachttijd, en dit voor maximum 78 dagen. werkzoeken/, KINDERBIJSLAG 8 Als schoolverlater in juni of juli kan de student nog recht hebben op kinderbijslag in de zomermaanden. Let wel, als er geen recht was op kinderbijslag in het tweede kwartaal, is er ook geen recht op kinderbijslag in de zomermaanden (zie supra, 2.2. kinderbijslag)! In de zomermaanden (juli, augustus en september) mag de schoolverlater maximum 240 u. werken om de kinderbijslag te behouden. Als de schoolverlater ingeschreven is als werkzoekende, heeft hij tijdens deze maanden recht op kinderbijslag als hij aan één van de volgende voor waarden voldoet: Hij werkt maximum 240 u. tijdens de zomermaanden OF Hij verdient per maand minder dan 480,47 EUR bruto.

11 De meest gunstige vorm is van toepassing. Om na de zomervakantie nog kinderbijslag te ontvangen, moet de schoolverlater ingeschreven zijn bij de VDAB als werkzoekende. De kinderbijslag vervalt dan voor elke maand waarin de schoolverlater meer dan 480,47 EUR bruto verdient Student en werken als zelfstandige Studenten kunnen in bepaalde situaties tewerkgesteld worden als zelfstandige. De student zal in dit geval zelf moeten instaan voor de eventuele betalingen aan de sociale zekerheid voor zelfstandigen en de belastingen. Via de administratie van de belastingen wordt de Rijksdienst voor Zelfstandigen op de hoogte gebracht van de activiteit en soms zijn de gevolgen niet te overzien! Voor sommige studenten is er een specifieke regeling mogelijk. Zich voorafgaandelijk informeren via de Jobdienst is aangewezen. Een aparte folder Een studentenjob... als zelfstandige is beschikbaar. De wetgeving en bedragen kunnen veranderen. Uitgebreide en up-to-date informatie en bedragen zijn terug te vinden op Waarvoor kan je bij de Jobdienst terecht? INFORMATIE EN ADVIES De Jobdienst geeft informatie en advies omtrent het studentenstatuut, studentencontracten, de gevolgen van studentenarbeid op de kinderbijslag en belastingen, EEN JOB ZOEKEN OF AANBIEDEN VIA DE JOBDIENST VAN DE K.U.LEUVEN. Studenten die studeren aan de K.U.Leuven, KHLeuven, Groep T en het Lemmensinstituut kunnen bij de Jobdienst terecht om een studentenjob te zoeken. Werkgevers kunnen jobaanbiedingen plaatsen op de jobdatabank met studentenjobs en verbinden zich ertoe de wettelijke reglementering op studentenarbeid te respecteren. Zowel bedrijven, diensten van de K.U.Leuven als particulieren kunnen beroep doen op de Jobdienst om een jobstudent te zoeken. Voor deze opdracht heeft de Jobdienst een erkenning van de VDAB als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. Jobdatabank: CONFLICTBEMIDDELING De Jobdienst bemiddelt bij conflicten of misverstanden tussen de werkgever en de student. FAQ Jobstudent of werkstudent? Wat als ik meer dan 23 dagen werk? Hoeveel mag ik verdienen als jobstudent?... Een antwoord op de veelgestelde vragen is terug te vinden op 9

12 Studentenvoorzieningen JOBDIENST Van Dalecollege, Naamsestraat 80 bus 5415 Lodewijkvleugel 00.42/ LEUVEN tel fax Databank studentenjobs: Bezoekuren: elke werkdag tussen 14 en 17u. of na afspraak Copyright Jobdienst april 2009 Studentenvoorzieningen K.U.Leuven werkt voor de Jobdienst samen met de sociale voorzieningen voor studenten KHLeuven (studentenservice KHLeuven), Groep T (Inter S) en het Lemmensinstituut (SovoW&K).

JOBDIENST Een studentenjob 2014

JOBDIENST Een studentenjob 2014 JOBDIENST Een studentenjob 2014 Inhoudstafel 1. STUDENTENCONTRACT p. 2 1.1 Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten p. 2 1.2 Proefperiode p. 2 1.3 Studentenloon p. 3 1.4 Ziekenfonds, ziekte of een

Nadere informatie

Jobstudentenfolder 2012

Jobstudentenfolder 2012 Jobstudentenfolder 2012 mei 2012 JOBSTUDENTENFOLDER 2012 Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten Een studentencontract is een overeenkomst specifiek voor studenten en moet enkele verplichte vermeldingen

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015)

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) Studentenarbeid zit nog steeds in de lift en is een inherent onderdeel van het studentenleven geworden, zowel tijdens de zomervakantie als gedurende het academiejaar.

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... Wat na het afstuderen?... Kinderbijslag... Wanneer blijft je ten laste van je ouders?... Drie voorwaarden...

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? Studentenbrochure 2014 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18 jaar

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Stuvo EhB. Jobdienst. De Jobdienst werd door ACTIRIS erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. VERSIE Februari 2014

Stuvo EhB. Jobdienst. De Jobdienst werd door ACTIRIS erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. VERSIE Februari 2014 Stuvo EhB De Jobdienst werd door ACTIRIS erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. Jobdienst 0 VERSIE Februari 0 INLEIDING WERKEN ALS LOONTREKKENDE WERKEN ALS ZELFSTANDIGE DE GEVOLGEN VAN WERKEN

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan?

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan? job student Vele studenten hebben een job. Vaak loopt dat goed: je vindt leuk werk en je krijgt er geld voor. Toch loopt het ook regelmatig fout: je moet veel overuren doen, je krijgt minder betaald dan

Nadere informatie

Studentenbrochure. welkom. straight to the job. SYNERGIE interim

Studentenbrochure. welkom. straight to the job. SYNERGIE interim Studentenbrochure welkom Welkom bij Synergie. Binnenkort ga je voor ons aan de slag als student. We willen graag van die opdracht een succes maken, voor jou en ook een beetje voor ons. Daarom vind je in

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan?

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan? job student Vele studenten hebben een job. Vaak loopt dat goed: je vindt leuk werk en je krijgt er geld voor. Toch loopt het ook regelmatig fout: je moet veel overuren doen, je krijgt minder betaald dan

Nadere informatie

25-dagen regeling voor occasioneel werk

25-dagen regeling voor occasioneel werk Jobstudenten 25-dagen regeling voor occasioneel werk Wetgeving Titel VII van wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 17 van kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN A. WIE IS STUDENT? = iedere persoon die regelmatig is ingeschreven in een onderwijsinstelling en die zijn studies niet heeft stopgezet. A.1. Wie kan een studentenovereenkomst

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

info Praktische Gids voor Studenten Humanly Possible We make it

info Praktische Gids voor Studenten Humanly Possible We make it info Praktische Gids voor Studenten We make it Humanly Possible Inhoudstafel 1. Wie is student?...3 2. Vanaf welke leeftijd mag ik werken als student?...3 3. Welke studenten vallen niet onder de wetgeving

Nadere informatie

Studentenarbeid 2015

Studentenarbeid 2015 Studentenarbeid 2015 De zomermaanden komen er weer aan. Misschien neemt u wel studenten in dienst om de afwezigheid van uw vaste medewerkers op te vangen of staat u voor een piekperiode? Indien dit het

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

VAKANTIEJOBS. en bijverdiensten voor studenten

VAKANTIEJOBS. en bijverdiensten voor studenten VAKANTIEJOBS en bijverdiensten voor studenten inleiding Heel wat studenten zoeken tijdens de vakantieperiode of tijdens het academiejaar een job of een bijverdienste. In dit infoblad behandelen we de

Nadere informatie

Hey. FAQ voor animatoren

Hey. FAQ voor animatoren Hey FAQ voor animatoren Dit documentje geeft je een overzichtje van de enkele vragen die je als (kandidaat)animator kan hebben als je tewerkgesteld wordt bij stad Vilvoorde. We hebben geprobeerd een zo

Nadere informatie

uitgave december 2007

uitgave december 2007 ... als je centen wilt uitgave december 2007 ... als je centen wilt Muziek op je kamer, met je vrienden naar de bioscoop, een cadeautje voor je lief,. Het kost allemaal centen. Je zakgeld aan de kant zetten

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 1. Opzeg door de werkgever: klik hier 2. Opzeg door de werknemer: klik hier Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 - opzeg door de werkgever Nieuwe opzeggingstermijnen Vanaf 1

Nadere informatie

Vokawijzer 18 januari 2012. Studentenarbeid anno 2012: De nieuwe spelregels

Vokawijzer 18 januari 2012. Studentenarbeid anno 2012: De nieuwe spelregels Vokawijzer 18 januari 2012 Studentenarbeid anno 2012: De nieuwe spelregels Vokawijzer18.indd 1 24-01-2012 12:16:02 Vokawijzer18.indd 2 24-01-2012 12:16:02 Woord Vooraf Ondernemingen schakelen studenten

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

opmaak 2007 02-03-2007 16:07 Pagina 1

opmaak 2007 02-03-2007 16:07 Pagina 1 opmaak 2007 02-03-2007 16:07 Pagina 1 Een uitgave van VZW Jobwerking Editie 2007 opmaak 2007 02-03-2007 16:07 Pagina 2 Waar vind je wat? Mag ik werken als jobstudent?... 2 Hoe oud moet je zijn... 2 Contract...

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid NIEUWSBRIEF MEI 2014 1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid Sinds 26 maart 2014 zijn alle werkgevers verplicht om bij de mededeling van de eerste werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek de tewerkstellingsplaats

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT INHOUD Fiscaal gunstregime lesgevers Aansprakelijkheden Nadelen van illegale

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Mei 2009 Steunpunt STUVOPLATFORM

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012.

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. 1. In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2011 verscheen de Wet houdende aanpassing van de wet van 01 februari 2011 houdende verlenging

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

Routeplanner voor jong talent

Routeplanner voor jong talent Routeplanner voor jong talent HOE GERAAK JE VAN DE SCHOOL NAAR JE EERSTE JOB? Afstuderen, werk zoeken en vinden, je eerste loon, een nieuwe stap in je leven Maar! Er komt heel wat bij kijken. Je sociaal

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2015 1

JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2015 1 JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2015 1 Inleiding In het Engeland van enkele eeuwen geleden boden huursoldaten hun diensten aan aan diegene die hun prijs kon betalen. Deze zogenaamde vrije lansiers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

Praktische gids voor de uitzendkracht

Praktische gids voor de uitzendkracht Praktische gids voor de uitzendkracht Inhoudstabel Manpower, je werkgever... 4 Je arbeidscontract Je veiligheid en welzijn Alles wat je wil weten over je salaris... 6 Hoe wordt mijn salaris bepaald? Ontvang

Nadere informatie

INFOFICHE. Mijn persoonlijk assistent is een JOBSTUDENT

INFOFICHE. Mijn persoonlijk assistent is een JOBSTUDENT INFOFICHE Mijn persoonlijk assistent is een JOBSTUDENT Praktische gids om een jobstudent in dienst te nemen in het kader een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB). Laatst bijgewerkt op 17 maart 2014 Inhoudstafel

Nadere informatie

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen:

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen: Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2012 In het kader van de eenmaking van het ontslagstatuut van arbeiders en bedienden, heeft de wetgever een nieuwe stap gezet. Vanaf 1 januari 2012 zullen de ontslagregels

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

STUDEREN EN WERKEN IN 2011

STUDEREN EN WERKEN IN 2011 Verantwoordelijke uitgever: AGO JOBS & HR VG.1038/BU - B-AA05.001 - W.INT.279 STUDEREN EN WERKEN IN 2011 Jouw complete gids Centje bijverdienen als job- of werkstudent? AGO zet alle rechten en regels voor

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

STUDEREN EN WERKEN IN 2012

STUDEREN EN WERKEN IN 2012 STUDEREN EN WERKEN IN 2012 Jouw complete gids Centje bijverdienen als student? AGO zet alle rechten en regels voor jou op een rijtje. Gebruik deze brochure als leidraad. En ga zorgeloos aan de slag! AGO

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

Omzendbrief nr 14. Studenten 2014 16.06.2014. (a) de studenten die aan de voltijdse leerplicht hebben voldaan (15 of 16 jaar) en die een

Omzendbrief nr 14. Studenten 2014 16.06.2014. (a) de studenten die aan de voltijdse leerplicht hebben voldaan (15 of 16 jaar) en die een Omzendbrief nr 14 16.06.2014 Studenten 2014 Sinds 1 januari 2012 is studentenarbeid onderworpen aan nieuwe reglementaire bepalingen. Er moet geen onderscheid meer gemaakt worden volgens de periode van

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Mei 2010 VLHORA STUVOPLATFORM

Nadere informatie

STUDENTENJOB.be JOUW

STUDENTENJOB.be JOUW STUDENTENJOB.be JOUW JE RECHTEN EN PLICHTEN ALS JOBSTUDENT / 2011 ADRESSEN MAGIK? 9300.. Aalst............. Houtmarkt 1................. 053/ 72 78 21 2018.. Antwerpen........ Ommeganckstraat 35..........

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 Geachte heer Geachte mevrouw Het einde van het jaar nadert maar dat wil niet zeggen dat er geen sociale actualiteit is, zo wordt traditioneel in november de nieuwe

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Overzicht 20 december 2012 1. Kunstenaarsstatuut 2. Wat is een artistieke prestatie? 3. Vergoeding voor een artistieke prestatie 3.1.

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

l o n e n d t u d e n t e n w e r k

l o n e n d t u d e n t e n w e r k lonend studentenwerk l o n e n d s t u d e n t e n w e r k 2008 2 0 0 8 Wie kan werken als jobstudent? Zolang de voltijdse leerplicht niet is beëindigd, is studentenarbeid verboden. De voltijdse leerplicht

Nadere informatie

JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2014 1

JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2014 1 JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2014 1 Inleiding In het Engeland van enkele eeuwen geleden boden huursoldaten hun diensten aan aan diegene die hun prijs kon betalen. Deze zogenaamde vrije lansiers

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Wat regelt de werknemer? 2 Wat regelt u? 3 Hoe regelt u dit? 3 Wat regelt u nog

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent?

Wie kan werken als jobstudent? Je bent jong, je zit op school en je zoekt een studentenjob. Voor het weekend of de vakantieperiode. Want je wil je studies helpen bekostigen of je droomt al jaren van een auto, een DVD-speler, en laptop,

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

lonend studentenwerk www.acv-enter.be dé vakbond voor studenten

lonend studentenwerk www.acv-enter.be dé vakbond voor studenten lonend studentenwerk 2012 1 Nieuwe Wetgeving 2012 dé vakbond voor studenten www.acv-enter.be 2 3 Je bent jong, je zit op school en je zoekt een studentenjob. Voor het weekend of de vakantieperiode. Want

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

voor studenten 18de editie centen Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen.

voor studenten 18de editie centen Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. 3 kinderbijslag 1 centen voor studenten 2014 18de editie maart 2014 Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. STUVO_cvs binnenwerk_revisie_v3.indd

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Nr. 204 22 oktober 2015

Nr. 204 22 oktober 2015 Nr. 204 22 oktober 2015 Informatief Een (gewijzigd) arbeidsreglement is niet onmiddellijk van toepassing! Bij de opmaak en wijziging van het arbeidsreglement dient een specifieke procedure te worden gevolgd.

Nadere informatie

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde 15 november 2012 Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde Overzicht 1. Wie kan opstarten als zelfstandige in bijberoep? 2. Werknemer of zelfstandig statuut 3. Opstartformaliteiten

Nadere informatie

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester Ter zake Naar aan leiding van het ultimatum van 8 juli 2013 van het Grondwettelijk Hof, moest de regering tegen 1 januari 2014 de discriminaties tussen arbeiders en bedienden afschaffen op het vlak van

Nadere informatie

lonend studentenwerk www.acv-enter.be dé vakbond voor studenten

lonend studentenwerk www.acv-enter.be dé vakbond voor studenten lonend studentenwerk dé vakbond voor studenten www.acv-enter.be 2015 INHOUD! Wie kan werken als jobstudent? 4 Wanneer mag een student werken? 4 Je bent jong, je zit op school en je zoekt een studentenjob.

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

lonend studentenwerk www.acv-enter.be dé vakbond voor studenten

lonend studentenwerk www.acv-enter.be dé vakbond voor studenten lonend studentenwerk dé vakbond voor studenten www.acv-enter.be 1 2014 INHOUD! Wie kan werken als jobstudent? 4 Wanneer mag een student werken? 4 Je bent jong, je zit op school en je zoekt een studentenjob.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JANUARI 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JANUARI 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JANUARI 2012 Geachte heer Geachte mevrouw In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar willen we u meegeven wat de indexering en de loonsverhoging van de bedienden in PC 218 bedroeg

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

WERKEN ALS KUNSTENAAR

WERKEN ALS KUNSTENAAR KUNSTENAAR Wie is kunstenaar?... 1 Werken als kunstenaar... 2 Werken via Tentoo... 2 De kleine vergoedingsregeling... 2 Artistieke prestatie VS het kunstenaarsstatuut... 3 Het Kunstenaarsstatuut... 4 De

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID LONEN: BEREKENING SOCIALE BIJDRAGEN De Programmawet van 29 maart 2012 voerde het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie