Wie mag jobstudent zijn? De inhoud van het contract. Wat kan er niet? Kunnen niet met een arbeidsovereenkomst voor studenten tewerkgesteld worden:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie mag jobstudent zijn? De inhoud van het contract. Wat kan er niet? Kunnen niet met een arbeidsovereenkomst voor studenten tewerkgesteld worden:"

Transcriptie

1 STUDENTEN ARBEID

2 Wie mag jobstudent zijn? Een werkgever kan niet zomaar om het even wie tewerkstellen met een arbeidsovereenkomst voor studenten. De wetgever heeft immers een hele reeks uitzonderingen voorzien, enerzijds met het doel de jongeren te beschermen, anderzijds om misbruiken tegen te gaan. In principe komen alle studenten in aanmerking voor een vakantiejob, op voorwaarde dat ze niet onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht. De voltijdse leerplicht loopt tot 15 jaar indien je de twee eerste jaren van het voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt. Is dit niet het geval, dan moet je wachten tot je de leeftijd van 16 jaar bereikt hebt, aangezien de voltijdse leerplicht tot deze leeftijd geldt. Wat als je deeltijds onderwijs volgt? Jongeren van minstens 15 jaar die deeltijds onderwijs of een deeltijdse opleiding volgen, kunnen uitsluitend tijdens de schoolvakanties als jobstudent werken. Wat kan er niet? Kunnen niet met een arbeidsovereenkomst voor studenten tewerkgesteld worden: studenten die sedert ten minste 12 maanden werken. Ze worden immers beschouwd als regelmatige werknemers; studenten die enkel avondschool of onderwijs met beperkt leerplan (minder dan 15 uren per week) volgen; studenten die in het kader van hun studieprogramma een stage met onbetaalde arbeid verrichten (buiten de stage kan studentenarbeid wel); studenten die inschakelinguitkeringen krijgen als deeltijdse student. Alle studenten die niet onder bovengenoemde categorieën vallen, mogen dus met een arbeidsovereenkomst voor studenten tewerkgesteld worden. De inhoud van het contract Om later betwistingen te voorkomen, moet de arbeidsovereenkomst voor studenten een hele reeks verplichte vermeldingen bevatten. Belangrijk daarbij is dat het altijd een geschreven overeenkomst moet zijn die voor iedere student afzonderlijk, ten laatste bij zijn indiensttreding, moet worden opgemaakt en ondertekend. Een contract bevat heel wat info, waarvan er enkele zeer technisch zijn, sommige zaken zijn zelfs moeilijk te begrijpen. Een handig trucje om er zeker van te zijn dat het minimum aan gegevens in je contract staan, is het trucje van de 5 W s. Deze staan voor: 1. Waar: een beschrijving van de plaats waar je zal moeten werken; 2. Wie: een vermelding van de personen die het contract aangaan, hun identiteitsgegevens, geboortedatum en woonplaats; 3. Wanneer: op welke dagen, uren je zal moeten werken. Hoe je werkweek eruit ziet. Het tijdstip waarop je contract aanvangt en eindigt. Je kan een studentenovereenkomst aangaan over een periode van maximum 12 maanden. Je kan dus m.a.w. gedurende één jaar lang, elke zaterdag als jobstudent werken; 4. Wat: het werk dat je als student zal moeten verrichten; 5. Wedde: het loon dat je zal ontvangen en op welk tijdstip dit wordt uitbetaald. Eén exemplaar van de arbeidsovereenkomst blijft in handen van de werkgever, een tweede exemplaar is bestemd voor de STUDENTENARBEID

3 student. Een derde exemplaar moet door de werkgever tijdig overgemaakt worden aan de Inspectie van sociale wetten. Heb je twijfels over de inhoud van je contract? Kom dan, alvorens je tekent, eens langs met je contract in één van onze kantoren. Onze specialisten controleren of je contract rechtsgeldig is opgesteld. Naast een contract krijg je ook een arbeidsreglement. Hierin staan de algemene spelregels (pauzeregeling, veiligheidsvoorschriften, ) binnen de onderneming beschreven. Je vindt er o.a. ook de contactgegevens in terug van de vakbondsafgevaardigden. Handig als je met wat vragen zit, want ook zij kunnen je voorthelpen. Ook dit document moet je voor je eerste werkdag ontvangen. Wat als je ziek wordt? Ziek vallen of het slachtoffer worden van een ongeval, het kan iedereen overkomen. Echter moet je als student je werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Een medisch attest opsturen moet indien je werkgever dit vraagt, of indien een cao of arbeidsreglement dit voorschrijft. Het is dus niet onbelangrijk om je arbeidsreglement er eens op na te lezen. Dit attest moet je dan binnen de twee werkdagen opsturen of overhandigen vanaf de dag dat je ziek werd of de dag dat je het verzoek om een attest ontvangen hebt. Deze termijn kan enkel afwijken als dit bepaald is in een cao of arbeidsreglement. Ben je reeds één maand in de onderneming aan de slag als student-arbeider, dan krijg je tijdens je ziekte gewaarborgd loon zoals voorzien voor de arbeiders. Deze anciënniteitsvoorwaarde van 1 maand geldt ook voor de De proefperiode Het is niet noodzakelijk om een proefbeding in het studentencontract te voorzien. De eerste 3 effectieve arbeidsdagen worden automatisch als proeftijd beschouwd. Tijdens de eerste 3 arbeidsdagen kunnen zowel de werkgever als de student de overeenkomst beëindigen zonder opzegperiode en zonder vergoeding. student-bediende die een contract heeft van bepaalde duur van minder dan 3 maanden. Heb je als student-bediende een overeenkomst voor bepaalde duur van minstens 3 maanden afgesloten, dan heb je sowieso recht op gewaarborgd loon als je ziek bent, zonder een anciënniteitsvoorwaarde. De duur van je contract, het arbeidsreglement, het statuut die je als student hebt (arbeider of bediende) is dus allemaal van belang als jobstudent indien je ziek valt. 2

4 Als de arbeidsongeschiktheid langer dan 7 dagen duurt, dan mag de werkgever het contract verbreken mits betaling van een verbrekingsvergoeding die gelijk is aan het loon overeenkomend met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het nog te lopen gedeelte van die termijn. Verboden arbeid Het is jobstudenten verboden om bepaalde gevaarlijke en/of ongezonde werkzaamheden uit te voeren (o.a. bij risico op brand of ontploffing, slopen gebouwen, werken met gevaarlijke machines of bepaalde scheikundige producten). Indien de student 18 jaar is EN zijn studierichting met die activiteit overeenstemt EN mits er voorafgaand advies ingewonnen werd, kan hiervan afgeweken worden. Aansprakelijkheid van de student Iemand die nog geen enkele ervaring heeft, kan al eens fouten maken. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat je riskeert brokken te maken. Goed om weten echter is het feit dat de student slechts verantwoordelijk kan worden gesteld voor de schade in geval van bedrog of zware fout. Of nog als hij zeer dikwijls dezelfde lichte fout maakt. Hoe kan men aan het contract een einde maken? Het kan gebeuren dat een partij om allerlei redenen vóór de voorziene datum een einde wenst te stellen aan het geschreven contract. Daartoe volstaat het een opzeggingstermijn in acht te nemen. duur arbeidsovereenkomst tot en met 1 maand meer dan 1 maand opzegging door werkgever opzegging door student 3 dagen 1 dag 7 dagen 3 dagen De opzegging moet worden betekend op dezelfde manier als voor de gewone werknemers. De werkgever kan het contract verbreken met een aangetekende brief of via een deurwaarder. De student kan dit met een gewone brief door de werkgever voor ontvangst getekend, met een aangetekende brief of via een deurwaarder. De opzeggingstermijn begint te lopen de eerste maandag die volgt op het moment waarop je jouw ontslag hebt gekregen of gegeven. Maar opgelet! Als jij of je werkgever de aangetekende brief verkiest, dan moet je daarbij voor ogen houden dat die pas geldt de 3de werkdag na verzending. Studentenloon Een algemeen jobstudentenloon bestaat eigenlijk niet. Het loon van de student mag alvast niet minder bedragen dan het loon dat werd bepaald binnen de sector of het bedrijf. Is er daar niks voorzien dan geldt het gewaarborgd minimummaandinkomen. Het minimumloon (geldig op ) en de percentages van toepassing volgens leeftijd : leeftijd % maand loon uurloon (38u./w) 21 jaar ,82 9, jaar ,71 8, jaar ,60 8, jaar ,49 7, jaar ,38 6, jaar ,27 6,3842 3

5 Het gewaarborgd minimuminkomen moet evenwel niet betaald worden indien de prestaties minder dan 1 maand bedragen. De sociale zekerheid Iedereen die werkt in België betaalt mee aan onze sociale zekerheid. Ook werkgevers, behalve in uitzonderingsgevallen, zijn verplicht om socialezekerheidsbijdragen te betalen. Als student kan jijzelf, maar ook je werkgever, genieten van een korting op deze socialezekerheidsbijdragen (men spreekt dan van een solidariteitsbijdrage). Echter zijn er hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden: de tewerkstelling mag een periode van 50 arbeidsdagen per kalenderjaar niet overschrijden; je moet tewerkgesteld zijn met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten; je mag niet werken tijdens de periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling. Indien je aan deze voorwaarden voldoet, betaal je slechts 2,71% van je brutoloon aan de sociale zekerheid (i.p.v. 13,07%). De korting is het grootst voor je werkgever, die slechts 5,42% aan de sociale zekerheid afstaat. Het deel van de solidariteitsbijdrage dat ten laste van de student valt, wordt door de werkgever ingehouden bij de betaling van het loon. Je kan 50 dagen (vrij te kiezen per kalenderjaar) werken als student aan dit gunstig tarief. Dagen waarop je binnen de periode van je arbeidsovereenkomst niet werkt maar toch betaald wordt, vb. betaalde feestdagen, ziektedagen, compensatiedagen, tellen ook mee bij de berekening van je 50 dagen. Surf zeker ook eens naar de website je vindt er handige tools om je 50 dagen te berekenen alsook nuttige info over studentenarbeid. Wat indien je meer dan 50 dagen werkt? Je kan maximum 50 dagen per jaar aan de voordelige solidariteitsbijdrage werken. Vanaf dag 51 moeten de normale bijdragen worden betaald. De werkgever moet dit ook zo aangeven. Er zijn echter ook uitzonderingen: Een tewerkstelling in het kader van een socioculturele activiteit die vrij is van sociale zekerheidsbijdragen (maximum 25 dagen) kan bovenop de 50 dagen aan verlaagd RSZtarief worden gepresteerd, bv. sportmonitor of animator. Ook in de Horeca-sector kan je eventueel langer dan 50 dagen werken. Men heeft hier het systeem van de gelegenheidswerknemer ingevoerd. Voor meer info over dit statuut, neem je best contact op met FreeZbe. Of kom langs in één van onze vele kantoren. 4 STUDENTENARBEID 2016

6 kan je ook voor die vakantieperiode geen kinderbijslag krijgen. In het hoger onderwijs is dat alleen van belang voor de zomervakantie, in het secundair onderwijs ook voor de kerst- en de paasvakantie. Voor schoolverlaters gelden bijzondere voorwaarden (zie rubriek Schoolverlaters). Inkomstenbelasting Op het vlak van belastingen moet je met twee aspecten rekening houden: de belastingen die je ouders betalen en de belastingen die je eventueel zelf als jobstudent moet betalen. Ten laste van je ouder(s)? Kindergeld Tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 jaar wordt, zijn er geen voorwaarden om kinderbijslag voor je te ontvangen. Nadien wel. Voor studerende jongeren van 18 tot 25 jaar geldt naast een reeks voorwaarden op studievlak dat ze slechts beperkt mogen werken. Het behoud van het recht op kinderbijslag is niet afhankelijk van de grootte van de inkomsten maar wel van de duurtijd van de tewerkstelling en van de periode waarin ze plaatsvond. Wanneer behouden je ouders nu de kinderbijslag? Als je in het eerste, tweede en vierde kwartaal niet meer werkt dan 240 uur; In het derde kwartaal tijdens de maanden juli, augustus en september) mag je onbeperkt werken op voorwaarde dat je na de vakantie verder studeert. Indien je in de maand vóór een vakantieperiode geen recht hebt op kinderbijslag, Je ouders moeten belastingen betalen. Ze krijgen wel belastingvermindering voor hun kinderen die zelf weinig of geen inkomen hebben. Onder meer de hoogte van je netto bestaansmiddelen dit jaar zal bepalen of je bij de belastingaangifte van volgend jaar als fiscaal ten laste van je ouders zal beschouwd worden. Om fiscaal ten laste te blijven van je ouders, mag je in 2016 (aanslagjaar 2017) geen netto bestaansmiddelen hebben genoten die meer bedragen dan: als kind ten laste van gehuwde of samenwonende ouders; als kind ten laste van een alleenstaande ouder; als mindervalide kind ten laste van een alleenstaande ouder. Hoe bereken je je netto bestaansmiddelen? Het berekenen van je netto bestaansmiddelen is geen sinecure. We proberen de verschillende stappen hieronder uit te leggen. Is het nog niet duidelijk, contacteer ons gerust en we helpen je graag verder. 5

7 Op onze website vind je alvast enkele voorbeeldjes terug of je kan natuurlijk ook onze belastinggids aanvragen. 1. Het bruto belastbaar loon berekenen Hiervoor moet je alle bruto-inkomsten optellen die je gedurende het volledige kalenderjaar ontvangen hebt: lonen (voor aftrek van de bedrijfsvoorheffing), onderhoudsuitkeringen, Kinderbijslag en studietoelagen worden hierbij niet meegerekend. (Onderhoudsuitkeringen die door een gerechtelijke beslissing met terugwerkende kracht zijn ingevoegd, tellen ook niet mee.) Hiervan trek je de sociale zekerheidsbijdrage (13,07%) of de solidariteitsbijdrage (2,71%) van af. (1) Het bedrag dat je nu bekomt, noemt men het bruto belastbaar loon. 2. Trek af van je bruto belastbaar loon Werk je met een studentencontract, dan telt het bruto belastbaar loon dat je hiermee verworven hebt, pas mee voor het bedrag boven Trek een forfaitaire beroepskost van 20% af Trek een forfaitaire beroepskost van 20% af. Beroepskosten, zijn kosten die je moet maken om je job uit te oefenen. Deze kosten mag je ingeven. Ofwel geef je als jobstudent je reële beroepskosten in (wat af te raden is), ofwel neem je een forfait van 20%, met een minimum van 430. Krijg je geen alimentatiegelden (of onderhoudsgeld, dit is hetzelfde), dan is het bedrag dat je nu bekomt je netto bestaansmiddelen. Krijg je wel alimentatiegelden, dan moet je ook nog stap 4 en 5 in rekening brengen. 4. Breng eventuele alimentatiegelden in rekening Krijg je alimentatiegelden, dan moet je dit bedrag aan alimentatiegeld boven de 1 Het verschil tussen de sociale zekerheidsbijdrage en de solidariteitsbijdrage wordt uitgelegd op p euro optellen bij je netto bestaansmiddelen. 5. Trek een forfaitaire beroepskost van 20% af Net zoals van je bruto bbelastbaar loon mag je ook hier beroepskosten in rekening brengen. Het forfait van 20% is hier ook van toepassing maar je mag niet afronden naar 430 zoals bij de beroepskosten van je bruto belastbaar loon. Simpelweg breng je dus 80% van de alimentatiegelden boven in. Het bedrag dat je nu bekomt, zijn je netto bestaansmiddelen. Hoeveel mag ik bijgevolg als jobstudent per jaar bruto verdienen? Let op, de hier vermelde bruto bedragen zijn reeds verminderd met de solidariteitsbijdrage van 2,71%. Het gaat hier dus over het bruto belastbaar loon op voorwaarde dat je max. 50 dagen gewerkt hebt met een studentencontract. voor een student, ten laste van gehuwde of wettelijk samenwonende ouders: 6 535; voor een student, ten laste van alleenstaande ouder: 8 272,50; voor een mindervalide student, ten laste van een alleenstaande ouder: 9 797,50. Zelf Belastingen betalen? Pas wanneer je netto belastbaar jaarinkomen van 2016 het bedrag van overschrijdt, zal je als student zelf belastingen moeten betalen. Voor de berekening van je netto belastbaar inkomen wordt er een vergelijkbare formule gebruikt als bij de berekening van je netto bestaansmiddelen. Het verschil zit hem in de forfaitaire aftrek van je beroepskosten (men neemt een ander percentage dan die 20% (t.e.m is dat 30%, tussen en is dat 11%, boven is dit 3%).

8 Je kan maximaal forfaitaire beroepskosten hebben. Je zal bij je studentenloon ook eventuele andere inkomsten moeten bijtellen. Een studietoelage wordt ook hier er niet bijgerekend, maar een onderhoudsuitkering wel, maar slechts voor 80%. Belastingaangifte Als je gewerkt hebt als student, moet je het jaar daarop een belastingaangifte indienen. Heb je voor 1 juni van volgend jaar nog geen aangifteformulier ontvangen, vraag er dan zelf één aan bij je taxatiedienst. In die aangifte moet je al je belastbare inkomsten vermelden, dus ook het deel van de onderhoudsuitkeringen en bezoldigingen waarmee geen rekening wordt gehouden om te bepalen of je nog ten laste bent van je ouders. Als je werkgever bedrijfsvoorheffing heeft ingehouden, zal je die eventueel kunnen terugkrijgen (volledig of gedeeltelijk) via je belastingaangifte. In het geval van een standaard studentenjob (dus met schriftelijk contract, maximum 50 dagen per jaar tijdens periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen, en zonder inhouding van socialezekerheidsbijdragen behalve solidariteitsbijdragen) zal er in principe echter geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. Heb je vragen of twijfels? Spring gerust eens binnen in een van onze secretariaten! Schoolverlaters Voor schoolverlaters gelden er andere regels op verschillende gebieden (kindergeld, beroepsinschakelingstijd). Wil je hier meer over weten? Raadpleeg dan onze brochure over schoolverlaters. Je kan deze online raadplegen en aanvragen via of kom gewoon eens langs in één van onze vele kantoren. Meer weten over je rechten als jobstudent? Alle informatie over de rechten en plichten van werknemers is in een oogwenk terug te vinden op Als lid van ACLVB heb je gratis en onbeperkt toegang tot die website. Van een robuust voordeel gesproken! Nog geen lid? Sluit je aan via de ACLVBjongerenwerking FreeZbe! V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. Niet op de openbare weg gooien a.u.b. Jong? Welkom bij FreeZbe! Heb je vragen (bijvoorbeeld over je studentenjob), opmerkingen, suggesties, een mening? Laat het ons weten via Like us on Facebook facebook.com/ilikefreezbe 7

Studenten. arbeid. ACLVB Jongeren

Studenten. arbeid. ACLVB Jongeren Studenten arbeid ACLVB Jongeren 1 Mag ik werken als jobstudent? Om te kunnen werken als jobstudent zijn er twee voorwaarden. Je moet minstens 16 jaar oud zijn. Als je 15 bent mag je ook werken, maar enkel

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015)

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) Studentenarbeid zit nog steeds in de lift en is een inherent onderdeel van het studentenleven geworden, zowel tijdens de zomervakantie als gedurende het academiejaar.

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Een studentenjob. De Jobdienst 2009

Een studentenjob. De Jobdienst 2009 Een studentenjob De Jobdienst 2009 Inhoudstafel 1. Studentencontract p. 1 1.1 Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten p. 1 1.2 Proefperiode p. 1 1.3 Ontslag nemen of ontslagen worden p. 2 1.4 Ziekenfonds,

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan?

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan? job student Vele studenten hebben een job. Vaak loopt dat goed: je vindt leuk werk en je krijgt er geld voor. Toch loopt het ook regelmatig fout: je moet veel overuren doen, je krijgt minder betaald dan

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever.

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever. Studentenarbeid 08.12.2011 Rev. 11.05.2016 Juridische dienst In dit dossier behandelen we de huidige regelgeving inzake studentenarbeid. Aangezien deze regelgeving met ingang van 2012 grondig is gewijzigd,

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan?

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan? job student Vele studenten hebben een job. Vaak loopt dat goed: je vindt leuk werk en je krijgt er geld voor. Toch loopt het ook regelmatig fout: je moet veel overuren doen, je krijgt minder betaald dan

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Studentenarbeid 1. Begrip student 2. Leeftijd/leerplicht 3. Studentenovereenkomst

expertise binnen handbereik Studentenarbeid 1. Begrip student 2. Leeftijd/leerplicht 3. Studentenovereenkomst Studentenarbeid 08.12.2011 Rev. 03.01.2017 Juridische dienst In dit dossier behandelen we de huidige regelgeving inzake studentenarbeid. Naargelang de aard van de arbeidsprestatie wordt een studentenovereenkomst

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... Wat na het afstuderen?... Kinderbijslag... Wanneer blijft je ten laste van je ouders?... Drie voorwaarden...

Nadere informatie

Jobstudent bij de stad

Jobstudent bij de stad Jobstudent bij de stad Inhoud Aan de slag als jobstudent bij het stadsbestuur 4 Wat moet je doen als je ziek bent? 4 Wat moet je doen als je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval? 4 Hoeveel bedraagt

Nadere informatie

Jobstudentenfolder 2012

Jobstudentenfolder 2012 Jobstudentenfolder 2012 mei 2012 JOBSTUDENTENFOLDER 2012 Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten Een studentencontract is een overeenkomst specifiek voor studenten en moet enkele verplichte vermeldingen

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? Studentenbrochure 2014 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18 jaar

Nadere informatie

25-dagen regeling voor occasioneel werk

25-dagen regeling voor occasioneel werk Jobstudenten 25-dagen regeling voor occasioneel werk Wetgeving Titel VII van wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 17 van kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling ADMB Actua www.admb.be Onderwerp Studentenarbeid in 2012 Datum 28 maart 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van

Nadere informatie

WERK GEVONDEN WAAROP LETTEN?

WERK GEVONDEN WAAROP LETTEN? WERK GEVONDEN WAAROP LETTEN? Werk gevonden, waarop letten? Alvorens je handtekening op een arbeidsovereenkomst te plaatsen, ga je het best een aantal zaken na. Want het ene contract is het andere niet.

Nadere informatie

Jobstudentenfolder 2011

Jobstudentenfolder 2011 Jobstudentenfolder 2011 maart 2011 STUVOPLATFORM JOBSTUDENTENFOLDER 2011 Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten Een studentencontract is een overeenkomst specifiek voor studenten en moet enkele

Nadere informatie

JOBDIENST Werken als jobstudent in 2016

JOBDIENST Werken als jobstudent in 2016 JOBDIENST Werken als jobstudent in 2016 1. Jobdienst KU Leuven Ben je op zoek naar een bijverdienste? De Jobdienst KU Leuven biedt een online databank met studentenjobs. Je vindt er jobs zowel tijdens

Nadere informatie

JOBDIENST Een studentenjob 2014

JOBDIENST Een studentenjob 2014 JOBDIENST Een studentenjob 2014 Inhoudstafel 1. STUDENTENCONTRACT p. 2 1.1 Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten p. 2 1.2 Proefperiode p. 2 1.3 Studentenloon p. 3 1.4 Ziekenfonds, ziekte of een

Nadere informatie

Informatie over studentenwerk : alles over je rechten

Informatie over studentenwerk : alles over je rechten Informatie over studentenwerk : alles over je rechten 1 Algemeen 1.1 Wie kan wel en wie kan niet als student werken? Het begrip student wordt niet door de wet omschreven en moet ruim geïnterpreteerd worden.

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan?

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan? job student Vele studenten hebben een job. Vaak loopt dat goed: je vindt leuk werk en je krijgt er geld voor. Toch loopt het ook regelmatig fout: je moet veel overuren doen, je krijgt minder betaald dan

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? ASAP Studentendossier 2016 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

JOBSTUDENTENFOLDER. Een modelcontract voor tewerkstelling van studenten kan je terugvinden op volgende website:

JOBSTUDENTENFOLDER. Een modelcontract voor tewerkstelling van studenten kan je terugvinden op volgende website: JOBSTUDENTENFOLDER Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten Een studentencontract is een overeenkomst specifiek voor studenten en moet enkele verplichte vermeldingen bevatten. Het is altijd een overeenkomst

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN A. WIE IS STUDENT? = iedere persoon die regelmatig is ingeschreven in een onderwijsinstelling en die zijn studies niet heeft stopgezet. A.1. Wie kan een studentenovereenkomst

Nadere informatie

Kinderbijslag. Nog vragen? Sociale zekerheid. Studietoelage

Kinderbijslag. Nog vragen? Sociale zekerheid. Studietoelage Ouders ontvangen kinderbijslag voor hun schoolgaande kinderen tot 31 - Wanneer je minder dan 2540 netto ( 3670 voor een kind van een alleenstaande ouder) verdiend hebt op een jaar, dan blijf je ten laste

Nadere informatie

uitgave december 2007

uitgave december 2007 ... als je centen wilt uitgave december 2007 ... als je centen wilt Muziek op je kamer, met je vrienden naar de bioscoop, een cadeautje voor je lief,. Het kost allemaal centen. Je zakgeld aan de kant zetten

Nadere informatie

info Praktische Gids voor Studenten Humanly Possible We make it

info Praktische Gids voor Studenten Humanly Possible We make it info Praktische Gids voor Studenten We make it Humanly Possible Inhoudstafel 1. Wie is student?...3 2. Vanaf welke leeftijd mag ik werken als student?...3 3. Welke studenten vallen niet onder de wetgeving

Nadere informatie

Studentenarbeid 2015

Studentenarbeid 2015 Studentenarbeid 2015 De zomermaanden komen er weer aan. Misschien neemt u wel studenten in dienst om de afwezigheid van uw vaste medewerkers op te vangen of staat u voor een piekperiode? Indien dit het

Nadere informatie

VAKANTIEJOBS. en bijverdiensten voor studenten

VAKANTIEJOBS. en bijverdiensten voor studenten VAKANTIEJOBS en bijverdiensten voor studenten inleiding Heel wat studenten zoeken tijdens de vakantieperiode of tijdens het academiejaar een job of een bijverdienste. In dit infoblad behandelen we de

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

De Jobdienst werd door ACTIRIS erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. Jobdienst VERSIE maart 2016

De Jobdienst werd door ACTIRIS erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. Jobdienst VERSIE maart 2016 De Jobdienst werd door ACTIRIS erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. Jobdienst 2016 VERSIE maart 2016 1. INLEIDING De jobdienst heeft een ruim aanbod van studentenjobs in erg uiteenlopende

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Studentenbrochure. welkom. straight to the job. SYNERGIE interim

Studentenbrochure. welkom. straight to the job. SYNERGIE interim Studentenbrochure welkom Welkom bij Synergie. Binnenkort ga je voor ons aan de slag als student. We willen graag van die opdracht een succes maken, voor jou en ook een beetje voor ons. Daarom vind je in

Nadere informatie

Stuvo EhB. Jobdienst. De Jobdienst werd. als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. Versie Februari 2013

Stuvo EhB. Jobdienst. De Jobdienst werd. als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. Versie Februari 2013 Stuvo EhB De Jobdienst werd door ACTIRIS erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. Jobdienst Versie Februari INLEIDING WERKEN ALS LOONTREKKENDE WERKEN ALS ZELFSTANDIGE DE GEVOLGEN VAN WERKEN

Nadere informatie

Hey. FAQ voor animatoren

Hey. FAQ voor animatoren Hey FAQ voor animatoren Dit documentje geeft je een overzichtje van de enkele vragen die je als (kandidaat)animator kan hebben als je tewerkgesteld wordt bij stad Vilvoorde. We hebben geprobeerd een zo

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2017/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Wat is mijn contingent?

Wat is mijn contingent? Wat is mijn contingent? Je contingent is het pakket van 50 kalenderdagen per jaar dat je van de overheid krijgt om te werken als jobstudent. Zolang je binnen die 50 dagen blijft, betaal je minder sociale

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel nieuwe overeenkomsten en overgangsmaatregelen

1. Samenvattende tabel nieuwe overeenkomsten en overgangsmaatregelen 1. Samenvattende tabel nieuwe overeenkomsten en overgangsmaatregelen In deze tabel geven we algemene info over de verschillende overeenkomsten die mogelijk zijn in het huidige stelsel van Leren en Werken

Nadere informatie

Stuvo EhB. Jobdienst. De Jobdienst werd door ACTIRIS erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. VERSIE Februari 2014

Stuvo EhB. Jobdienst. De Jobdienst werd door ACTIRIS erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. VERSIE Februari 2014 Stuvo EhB De Jobdienst werd door ACTIRIS erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. Jobdienst 0 VERSIE Februari 0 INLEIDING WERKEN ALS LOONTREKKENDE WERKEN ALS ZELFSTANDIGE DE GEVOLGEN VAN WERKEN

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Informatiebrochure voor jobstudenten 2012

Informatiebrochure voor jobstudenten 2012 Informatiebrochure voor jobstudenten 2012 Hier komt titel van persbericht Jobstudent of werkstudent Even verduidelijken wat het verschil is: Een werkstudent bestaat niet juridisch. Deze term wordt gebruikt

Nadere informatie

BROCHURE STUDENTEN. INFOBROCHURE 2017 Alles wat je moet weten voor je aan de slag gaat als jobstudent bij Synergie Belgium.

BROCHURE STUDENTEN. INFOBROCHURE 2017 Alles wat je moet weten voor je aan de slag gaat als jobstudent bij Synergie Belgium. BROCHURE STUDENTEN INFOBROCHURE 2017 Alles wat je moet weten voor je aan de slag gaat als jobstudent bij Synergie Belgium. SYNERGIE EVEN VOORSTELLEN Synergie Belgium nv werd in 1996 opgericht en maakt

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1

Inhoudstafel. Inleiding 1 Inleiding 1 Hoofdstuk I De student en de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten 3 1. Wie kan een studentenovereenkomst sluiten? 3 1.1. Tewerkstelling van minderjarige studenten 3 1.1.1. Leerplicht 3

Nadere informatie

Jeugdvakantie. ACLVB Jongeren

Jeugdvakantie. ACLVB Jongeren Jeugdvakantie ACLVB Jongeren Op hoeveel verlof heb ik recht? Ben je aan het werk? Fijn! Dan heb je ook recht op vakantie. Het aantal vakantiedagen wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte dagen

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN Tussen. vertegenwoordigd door... hierna genoemd, de werkgever, enerzijds en. geboren te... op... hierna genoemd, de student, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt

Nadere informatie

Assistent is jobstudent

Assistent is jobstudent Assistent is jobstudent 1 Inhoud 1 Mag een student werken als assistent?...3 2 Hoeveel mag een student werken?...3 3 Welke overeenkomst moet er gesloten worden met een student?...4 4 Hoe lang mag een student

Nadere informatie

Vokawijzer 18 januari 2012. Studentenarbeid anno 2012: De nieuwe spelregels

Vokawijzer 18 januari 2012. Studentenarbeid anno 2012: De nieuwe spelregels Vokawijzer 18 januari 2012 Studentenarbeid anno 2012: De nieuwe spelregels Vokawijzer18.indd 1 24-01-2012 12:16:02 Vokawijzer18.indd 2 24-01-2012 12:16:02 Woord Vooraf Ondernemingen schakelen studenten

Nadere informatie

Omzendbrief nr 14. Studenten 2014 16.06.2014. (a) de studenten die aan de voltijdse leerplicht hebben voldaan (15 of 16 jaar) en die een

Omzendbrief nr 14. Studenten 2014 16.06.2014. (a) de studenten die aan de voltijdse leerplicht hebben voldaan (15 of 16 jaar) en die een Omzendbrief nr 14 16.06.2014 Studenten 2014 Sinds 1 januari 2012 is studentenarbeid onderworpen aan nieuwe reglementaire bepalingen. Er moet geen onderscheid meer gemaakt worden volgens de periode van

Nadere informatie

De overeenkomst kan tijdens het schooljaar en in de vakantieperiode worden gesloten.

De overeenkomst kan tijdens het schooljaar en in de vakantieperiode worden gesloten. 30.06.2017 Studenten 2017 Een student kan worden aangeworven gedurende de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen (met andere woorden zaterdag, zondag, feestdagen, krokusvakantie

Nadere informatie

INFOFICHE. Mijn persoonlijk assistent is een JOBSTUDENT

INFOFICHE. Mijn persoonlijk assistent is een JOBSTUDENT INFOFICHE Mijn persoonlijk assistent is een JOBSTUDENT Praktische gids om een jobstudent in dienst te nemen in het kader een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB). Laatst bijgewerkt op 17 maart 2014 Inhoudstafel

Nadere informatie

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Inleiding 1 - Inleiding Met een "Maandelijkse aangifte van arbeid in een programma ter activering van de werkloosheid"

Nadere informatie

Nota. bericht van. uw kenmerk. Bijlage(n) ons kenmerkk. Mevrouw, gov.be

Nota. bericht van. uw kenmerk. Bijlage(n) ons kenmerkk. Mevrouw, gov.be Brussel, 10 maart 2017 Afz.: Handelsstraat 96,, 1040 Brussel Nota aan de Ordonnateurss uw bericht van uw kenmerk ons kenmerkk Bijlage(n) Jobstudenten vanaf 1.1.2017 - aanpassingen Mevrouw, mijnheer de

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

Nota. bericht van. uw kenmerk. Bijlage(n) ons kenmerkk. Mevrouw, gov.be

Nota. bericht van. uw kenmerk. Bijlage(n) ons kenmerkk. Mevrouw, gov.be Brussel, 12 mei 2017 Afz.: Handelsstraat 96,, 1040 Brussel Nota aan de Ordonnateurss uw bericht van uw kenmerk ons kenmerkk Bijlage(n) Jobstudenten vanaf 1.1.2017 2 de aanpassing Mevrouw, mijnheer de Ordonnateur

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren

De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren Annelies Mattheus Agenda 1 Inleiding 2 Wettelijke overuren 3 Absolute grenzen 4 toekennen 5 Toeslag berekenen 6 Gesplitste betaling

Nadere informatie

Studentenarbeid: nieuwigheden vanaf 1 januari 2012

Studentenarbeid: nieuwigheden vanaf 1 januari 2012 Studentenarbeid: nieuwigheden vanaf 1 januari 2012 N E W S L E T T E R, 2 3 J A N U A R I 2 0 1 2 I N H O U D : Algemene regels 2 Sociale zekerheidsregime 4 Kinderbijslag 6 Fiscaal 6 Conclusie 8 Ieder

Nadere informatie

HET STUDENTENCONTINGENT: 475 UREN TEWERKSTELLING AAN SOLIDARITEITSBIJDRAGEN

HET STUDENTENCONTINGENT: 475 UREN TEWERKSTELLING AAN SOLIDARITEITSBIJDRAGEN De nieuwe studentenwetgeving in een notendop INTRODUCTIE Het jaar 2017 brengt enkele veranderingen in het studentenlandschap. Het studentencontingent van 50 arbeidsdagen wordt vervangen door een contingent

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca

Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca Definitie Extra's zijn werknemers die met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een bepaald werk in dienst worden genomen, voor een maximumduur van

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO-beleid - studentenarbeid A04 Brussel, 25.06.2009 MH/MG/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN UITBREIDING VAN DE BESTAANDE REGELING INZAKE STUDENTENARBEID

Nadere informatie

Vrije Universiteit Brussel. Stuvo EhB. l / ) De Jobdienst werd door ACTIRIS erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. VERSIE Februari 2014

Vrije Universiteit Brussel. Stuvo EhB. l / ) De Jobdienst werd door ACTIRIS erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. VERSIE Februari 2014 Vrije Universiteit Brussel Stuvo EhB l / ) CU O CN De Jobdienst werd door ACTIRIS erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling. VERSIE Februari 2014 1 INLEIDING 2 WERKEN ALS LOONTREKKENDE 3 WERKEN

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

INFOFICHE. Mijn persoonlijk assistent is een JOBSTUDENT

INFOFICHE. Mijn persoonlijk assistent is een JOBSTUDENT INFOFICHE Mijn persoonlijk assistent is een JOBSTUDENT Praktische gids om een jobstudent in dienst te nemen in het kader een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB). Laatst bijgewerkt op 28 juni 2012 Inhoudstafel

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Animatoren en vergoeding

Animatoren en vergoeding Animatoren en vergoeding Vrijwilliger Nooit betalen voor prestaties! Kunnen wel een vergoeding krijgen voor gemaakte kosten Ofwel reëel: bewijsstukken! (facturen, tickets, ) Ofwel forfaitair: (index dd

Nadere informatie

De loonkosten in de land- en tuinbouw

De loonkosten in de land- en tuinbouw De loonkosten in de land- en tuinbouw anno 2015 Een vast werknemer in dienst nemen is vaak minder duur dan gevreesd! Enkele weken geleden gaven we in een beeld van de te verwachten evolutie van de loonkosten

Nadere informatie

School gedaan? Wat nu?

School gedaan? Wat nu? School gedaan? Wat nu? ACLVB Jongeren Eindelijk! Je verlaat de schoolbanken en je besluit om op zoek te gaan naar werk. Maar wat moet je nu allemaal in orde brengen? Wat is de eerste stap? Het allerbelangrijkste

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

Nr. 204 22 oktober 2015

Nr. 204 22 oktober 2015 Nr. 204 22 oktober 2015 Informatief Een (gewijzigd) arbeidsreglement is niet onmiddellijk van toepassing! Bij de opmaak en wijziging van het arbeidsreglement dient een specifieke procedure te worden gevolgd.

Nadere informatie