Verantwoording van ons onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoording van ons onderwijs"

Transcriptie

1 Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over dit document dan kunt u contact opnemen met de directie van de school. Inhoud Inhoud... 1 Nascholing... 2 Begrijpend lezen Begrijpend lezen Begrijpend lezen Studiedag professionele cultuur Master SEN juf Willemsen... 3 Opbrengsten... 4 Zien... 4 Zien voor onderwijs ingevuld door leerkrachten... 4 Zien voor onderwijs ingevuld door leerlingen... 4 Cito eindtoets groep Toetsen van het leerlingvolgsysteem... 6 Schooljaar

2 Nascholing Begrijpend lezen Met de leerkrachten van groep 5 t/m 8 hebben we nagedacht over de vraag: wanneer is een leerling een goede begrijpend lezer? We hebben gekeken hoe we de leerlingen op een goede manier instructie kunnen geven. We hebben nagedacht over de volgende stelling: als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Doen we de goede dingen bij de verschillende leerlingen die ons zijn toevertrouwd en wat zouden we nog meer kunnen doen? Aan het einde van de middag hebben we de theorie kunnen verwerken in een groepsplan. Met dit plan gaan we de komende tijd aan het werk. Aan het einde van de periode gaan we kijken of we de goede dingen gedaan hebben? We kunnen zeggen dat bij de leerlingen die groei in hun ontwikkeling laten zien we de goede dingen doen. Bij leerlingen die niet groeien in hun ontwikkeling moeten we kijken hoe we voor hen dingen anders kunnen doen. Dit was een uitdagende, maar inspirerende opdracht. Begrijpend lezen In de ochtend hebben alle leerkrachten een les begrijpend lezen gegeven, onze begeleider en IB er hebben de lessen geobserveerd en dit nabesproken met de leerkrachten. De feedback was nuttig en vooral ook zeer positief. Er is het afgelopen jaar veel geleerd. Tijdens de studiemiddag hebben we gesproken over de methode Nieuwsbegrip. Hoe komen we aan de juiste informatie om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat de leerlingen nodig hebben. Naast de toetsen die er zijn is het belangrijk om leerlingen goed te observeren en feedback te vragen. Wanneer we scherpe doelen stellen, dan zijn deze ook makkelijker te evalueren. Daarnaast hebben we verschillende coöperatieve werkvormen gedaan die passen bij het vak begrijpend lezen. Het was wederom een nuttige studiedag met veel handvaten voor volgende lessen. prestaties van een kind hebben geen waarde als het kind tijdens het proces niet betrokken was Begrijpend lezen Aan het begin van de middag hebben we gekeken naar de groepsplannen van de verschillende groepen. Sluiten deze plannen op elkaar aan en waar zouden verschillen zitten? Werken de groepsplannen goed en wat zouden we eventueel kunnen verbeteren? We hebben met elkaar gekeken wat de successen zijn, bij welke onderdelen zie je enthousiaste leerlingen, welke momenten waren geweldig voor jou als leerkracht en ook voor de leerlingen. We hebben de scores van de afgelopen citotoetsen geanalyseerd en bekeken of de leerlingen de juiste tekst lezen en welke leerlingen moeilijkere teksten moeten gaan lezen. Daarnaast hebben we de scores van de individuele leerlingen geanalyseerd en gekeken wat de leerlingen nodig hebben. Het kan zijn dat leerlingen niet goed kunnen begrijpend lezen omdat hun woordenschat, het niveau van technisch lezen of de algemene ontwikkeling/kennis van de leerlingen onvoldoende is. Wanneer dat zo is dan moeten we ook aan deze onderdelen werken.

3 Studiedag professionele cultuur De studiedag van vandaag stond in het teken van een professionele cultuur. Met elkaar hebben we gekeken naar de kernwaarden van de school. Wat vinden we belangrijk, we kwamen tot de volgende kernwaarden: eigenaarschap, identiteit, enthousiast, doelgericht, samen en liefde. Deze kernwaarden hebben we verder uitgewerkt. Wat zien ouders dan als ze in de klas kijken. Wat doen de leerlingen, leerkrachten en welke werkvormen horen bij deze kernwaarden. Het komende jaar gaan we deze kernwaarden verder uitwerken. In een professionele cultuur is feedback geven een belangrijk onderdeel. Eerst hebben we de theorie over feedback geven geleerd en daarna hebben we dit in de praktijk gebracht. We hebben met elkaar afgesproken dat we elkaar de komende tijd feedback gaan geven, positieve feedback maar ook kritische feedback. Met elkaar hebben we genoten van een prachtige, leerzame studiedag. Studiemiddag onderbouw leerlijnen Met de leerkrachten van groep 1 t/m 4 hebben we gekeken naar de leerlijnen van jonge leerlingen. Deze leerlijnen gebruiken we voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van de leerlingen. In de groepen 1 en 2 gebruikten we deze leerlijnen al langere tijd om de ontwikkeling te volgen, voor deze groepen hebben we voornamelijk gekeken hoe we dit registreren in Parnassys. We gaan ook een ander format van het themaplan gebruiken, waar alle activiteiten duidelijk op zullen staan. We kijken daarbij naar het basisaanbod en naar het clusteren van leerlingen die meer hulp nodig hebben of juist meer uitdaging aankunnen. Voor de groepen 3 en 4 hebben we gekeken hoe we de leerlijnen kunnen gaan volgen voor het vak taal, zodat we hier vanaf januari mee kunnen starten. Een grote uitdaging voor de leerkrachten, maar met veel meerwaarde voor de lessen in een combinatiegroep. Ook de Sociaal Emotionele Ontwikkeling volgen we nu met de leerlijnen. Master SEN juf Willemsen Na twee jaar opleiding Master SEN mag juf Willemsen zich gedragsspecialist noemen. De afgelopen jaren heeft ze zich wekelijks verdiept in diverse onderwerpen, zoals: sociale veiligheid, schoolbeleid, communicatie, gedragsontwikkeling, coaching van leerkrachten, preventie en interventie, perspectieven op pesten en passend handelen bij complex gedrag. Met deze kennis kan ze haar blikveld als leerkracht in de klas verbreden. Daarnaast hoopt ze collega's in het werkveld te mogen begeleiden en inspireren.

4 Opbrengsten Zien We werken in ParnasSys vanaf groep 3 met het observatiesysteem ZIEN. Dit geeft een individueel en groepsbeeld van de sociale zelfredzaamheid en een beeld hoe een leerling in de groep functioneert. Naast het signaleren geeft dit systeem ook handelingsadviezen weer. De leerkrachten scoren van alle leerlingen een scorelijst, vanaf groep 5 vullen leerlingen deze lijst ook in. De resultaten kunnen met elkaar vergeleken worden. De resultaten worden besproken met de Intern Begeleider. In sommige groepen zijn er individuele of groepshandelingsplannen gemaakt. Bij het onderdeel pestbeleving en pestgedrag geldt dat hoe lager het percentage is, hoe beter het is. Zien voor onderwijs ingevuld door leerkrachten Betrokkenheid 81 % 92 % 92 % 88 % 83 % 91 % Welbevinden 93 % 97 % 90 % 89 % 76 % 88 % Sociaal initiatief 94 % 100 % 94 % 93 % 73 % 84 % Sociale flexibiliteit 84 % 88 % 92 % 90 % 80 % 88 % Sociale autonomie 77 % 100 % 89 % 92 % 85 % 91 % Impulsbeheersing 76 % 76 % 93 % 84 % 80 % 94 % Inlevingsvermogen 82 % 100 % 93 % 91 % 76 % 95 % Zien voor onderwijs ingevuld door leerlingen BT WB SI SF SA IB IL PB PG Groep 5 78 % 75 % 68 % 68 % 61 % 79 % 72 % 31 % 28 % Groep 6 75 % 72 % 76 % 67 % 69 % 77 % 74 % 31 % 31 % Groep 7 70 % 69 % 68 % 63 % 74 % 73 % 68 % 41 % 37 % Groep 8 73 % 74 % 73 % 77 % 78 % 79 % 80 % 33 % 29 % 0-24 = laag = beneden gemiddeld = bovengemiddeld = hoog BT= betrokkenheid SI= sociaal initiatief SA= sociaal autonoom IL= inlevingsvermogen PG= pestgedrag. WB= welbevinden SF= sociaal flexibel IB= impulsbeheersing PB= pestbeleving

5 Cito eindtoets groep 8 Om de opbrengsten van de school in kaart te brengen gebruiken we onder andere twee belangrijke instrumenten: de cito eindtoets en de LOVS-toetsen (die de leerlingen twee keer per jaar maken). We zien dat we de afgelopen jaren voldoende scoren op de cito eindtoets van groep 8. Ondergrens Engelenburgschool Bovengrens Gewicht ,9 530,5 531,9 51% ,9 529,1 532,9 42% ,3 530,9 533,3 39% ,4 537,7 534,4 40 % ,6 534,0 537,4 34 % ,5 535,7 538,9 28 % Hieronder een overzicht van de vakgebieden waar we in de afgelopen 4 jaren, 3 keer boven en onder het gemiddelde scoren. We scoren dit jaar boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbara scholen. Boven het gemiddelde Taal Opzoeken, spelling van niet werkwoorden en woordenschat Rekenen Verhoudingen Wereldoriëntatie Natuuronderwijs Onder het gemiddelde Taal Grammatica Rekenen Geen enkel onderdeel Wereldoriëntatie Aardrijkskunde en geschiedenis

6 Toetsen van het leerlingvolgsysteem Rekenen: Spelling: Lezen: Begrijpend lezen: Met rekenen scoren we midden groep 3, midden groep 4 en eind groep 6 onder het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen. Op alle andere momenten en groepen scoren we boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen. Voor spelling hanteert de inspectie geen inspectienorm. We scoren begin groep 3, 5, 6, 7 en 8 boven het landelijke gemiddelde van soort gelijk scholen. Eind groep 3, groep 4 en eind groep 6 scoren we onder het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen. Met lezen scoren we in groep 3, eind groep 4, eind groep 5, groep 6 en eind groep 7 onder het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen. Met begrijpend lezen scoren de groepen 4, eind groep 6 en 7 onder het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen, groep 5, midden groep 6 en groep 8 scoren boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen. Bovenstaande gegevens zijn zeer kort weergegeven, maar geeft u wel een indruk van de scores. Tijdens het teamoverleg zijn de scores bekeken en besproken en indien nodig zijn daar actiepunten uit voort gekomen. Naast de scores per groep, kijken de leerkrachten in de klas naar de individuele leerlingen. Behalen de leerlingen het niveau wat er van ze verwacht wordt? De groepen die onder de inspectienorm scoren krijgen extra aandacht en worden intensief gevolgd. U kunt de gegevens van uw kind thuis in het ouderportaal bekijken. Wilt u de gemiddelde gegevens van de groepen bekijken dan kunt u een afspraak maken met de IB er of de directie van de school. Gelukkig bepalen de cijfers niet hoe we de leerlingen zien of met ze omgaan. Achter de cijfers gaat veel schuil. Dit proberen we te onderzoeken. Het belangrijkste is dat een kind zich veilig voelt. Vanuit veiligheid kan het kind groei laten zien. Voor de leerkrachten is dit de uitdaging. Deze uitdaging willen we graag samen met u aangaan.

7 Schooljaar Naar aanleiding van de opbrengsten van het afgelopen jaar, de evaluatie van het schooljaar en het schoolplan, willen we het komende jaar onder andere bezig zijn met: 1. Borgen van handelingsgericht werken, kindgesprekken en De Vreedzame school 2. Verder uitwerken van het werken met leerlijnen groep 1 t/m 4 3. Oriënteren met het werken van leerlijnen met de groepen 5 t/m 8 4. Op 5 september 2017 bestaat de Engelenburgschool 50 jaar 5. Nieuwe opzet van lezen invoeren 6. Schoolplein onderbouwplein aanpassen 7. Studiedag over hechting en groepsdynamiek 8. Digitale verwerking op tablet (Snappet) bij spelling in groep 7/8 We hopen u d.m.v. dit document inzicht te geven in de ontwikkelingen die onze school doormaakt. Als u vragen heeft over bepaalde ontwikkelingen of over dit document dan bent u welkom om hier samen over door te praten. Uiteindelijk gaat het ons erom, dat wij de leerlingen die u ons heeft toevertrouwd, veiligheid en geborgenheid bieden en ze helpen om de talenten en mogelijkheden die ze van God hebben gekregen te leren gebruiken. Met vriendelijke groet, Namens het team van de Engelenburgschool B. van Ramshorst

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Inhoud. Veenendaal, Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Inhoud. Veenendaal, Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s), Veenendaal, 22-6-2016 Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen

Nadere informatie

Inhoud. Veenendaal, Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Inhoud. Veenendaal, Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s), Veenendaal, 27-6-2017 Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 22-6-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Inhoud. Veenendaal, Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Inhoud. Veenendaal, Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s), Veenendaal, 25-6-2018 Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-06-18 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs in Evaluatie jaarplan

Verantwoording van ons onderwijs in Evaluatie jaarplan Verantwoording van ons onderwijs in 2015-2016 Evaluatie jaarplan 2015-2016 Als school werken wij met jaarplannen. In dit jaarplan beschrijven we de doelen die we hebben voor onze school. Hieronder kunt

Nadere informatie

Stellingen en normering leerlingvragenlijst

Stellingen en normering leerlingvragenlijst Stellingen en normering leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 3.0 oktober 2014 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys ZIEN!PO leerlingvragenlijst 3.0 Stellingen

Nadere informatie

Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s), Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs Beste ouder(s)/verzorger(s), In de nieuwbrieven heeft u kunnen lezen welke ontwikkelingen er zijn binnen de school voor de komende jaren. Door middel van dit

Nadere informatie

Ouderinformatie over ZIEN!

Ouderinformatie over ZIEN! Ouderinformatie over ZIEN! Algemene ouderavond 1 november 2012 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys ZIEN op school Aandacht voor het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen. Sanne

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

ZIEN!leerlingvragenlijst BETROKKENHEID WELBEVINDEN. Dit klopt soms. Dit klopt vaak. Dit klopt (bijna)nooit. Dit klopt (bijna) altijd

ZIEN!leerlingvragenlijst BETROKKENHEID WELBEVINDEN. Dit klopt soms. Dit klopt vaak. Dit klopt (bijna)nooit. Dit klopt (bijna) altijd Naam:. Datum:. ZIEN!leerlingvragenlijst Dit klopt (bijna)nooit Dit klopt soms Dit klopt vaak Dit klopt (bijna) altijd BT BETROKKENHEID VH Volharding 1. Als mijn juf of meester iets uitlegt, let ik op.

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2017

Informatieavond groep september 2017 Informatieavond groep 4 14 september 2017 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

Protocol gewenst gedrag

Protocol gewenst gedrag Openbare Basisschool De Skeauwen 18 9247 BT Ureterp 0512-302112 info@obsdetwirre.nl www.obsdetwirre.nl Protocol gewenst gedrag In dit protocol staat omschreven wat er op De Twirre wordt gedaan om gewenst

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op November 2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1 Onderwijskundig jaarplan Jaar: 2017-2018 School: Gbs Het Talent Schoolleider: W.Bos Datum: juni 2017 Laatst geactualiseerd: 8 juni 2017 Inleiding In ons jaarplan 2017-2018 geven we per onderdeel aan welke

Nadere informatie

Inleiding. Wat is kwalitatief goed onderwijs?

Inleiding. Wat is kwalitatief goed onderwijs? Extra editie Torenpraat kwaliteitszorg. RKBS De Toren Schooljaar 17-18 Inleiding. Door deze extra editie van de Torenpraat houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op onze school als het om kwaliteit

Nadere informatie

Eind en tussenopbrengsten januari Koningin Wilhelmina School

Eind en tussenopbrengsten januari Koningin Wilhelmina School Eind en tussenopbrengsten 2017-2018 januari Koningin Wilhelmina School 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Centrale Eindtoets groep 8 Cito Centrale Eindtoets 2017 De normering ongecorrigeerde schoolscore zijn

Nadere informatie

Welkom bij de infoavond. groep 6

Welkom bij de infoavond. groep 6 Welkom bij de infoavond van groep 6 Agenda Voorstellen Toelichting vakken Leerlingenzorg Algemene zaken Vragenrondje Even voorstellen Tamara Schenkels. Ellen van den Wildenberg. Lezen Technisch lezen Estafette

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2018-2019 Anne Frankschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Anne Frankschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool:

Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool: Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool: Alle leerlingen van groep 8 hebben deelgenomen aan de cito- eindtoets 2012. Hiervan hebben er 32 leerlingen de Cito-eindtoets gedaan en 1 leerling de Cito-niveautoets.

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in maart 2017 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Studievaardigheden: boven landelijk gemiddelde Bij studievaardigheden scoren we de afgelopen jaren steeds boven het gemiddelde.

Studievaardigheden: boven landelijk gemiddelde Bij studievaardigheden scoren we de afgelopen jaren steeds boven het gemiddelde. Resultaten 2013-2014 Opbrengsten van het onderwijs Dit schooljaar heeft De Avonturijn onvoldoende gescoord op de CITO- eindtoets. (Vergeleken met scholen met hetzelfde percentage leerlinggewichten) Om

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1 Onderwijskundig jaarplan Jaar: 2018-2019 School: Gbs Het Talent Schoolleider: W.Bos Datum: juni 2018 Laatst geactualiseerd: 5 juli 2018 Inleiding In ons jaarplan 2018-2019 geven we per onderdeel aan welke

Nadere informatie

Schooljaarverslag Zakelijke gegevens

Schooljaarverslag Zakelijke gegevens Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens 1 Inhoud Schooljaarverslag 2015 2016... 1 Zakelijke gegevens... 1 1. Kengetallen... 3 1.1 Leerlingen... 3 1.2 Personeel... 3 2. Kengetallen opbrengsten...

Nadere informatie

Binnen deze driehoek geldt een aantal randvoorwaarden:

Binnen deze driehoek geldt een aantal randvoorwaarden: Beleidsstuk ouderbetrokkenheid 3.0 In onderstaand document geven wij weer hoe we als school omgaan met oudercommunicatie en het weergeven van de behaalde resultaten van leerlingen. Dit beleidsstuk is geschreven

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 1 Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2017-2018 september 2017 Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Om dat te kunnen aanbieden, moet een school precies weten wat ze met de leerlingen wil bereiken

Nadere informatie

Maart Leerlingen 57 Ouders Personeel 15/ 16 Aantal respondenten Aantal respondenten Aantal respondenten

Maart Leerlingen 57 Ouders Personeel 15/ 16 Aantal respondenten Aantal respondenten Aantal respondenten Overzicht, analyse en conclusies nulmeting RKBS De Toren. Maart 2016. Wat is kwaliteit? Een vraag die niet zomaar te beantwoorden is. Het leveren van kwaliteit heeft in ieder geval te maken met transparantie:

Nadere informatie

Schooljaarverslag Conclusie en consequenties

Schooljaarverslag Conclusie en consequenties Schooljaarverslag 2017-2018 School Brinnummer Directeur Teamleider Intern Begeleider Hoogholtje 05 CJ Margreet de Boer Judith Wilthof Greet Smid Ontwikkeling schoolpopulatie Overzicht populatie: Het leerlingenaantal

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en de vorderingen van uw kind te volgen, nemen wij in iedere groep niet-methode gebonden toetsen af.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en de vorderingen van uw kind te volgen, nemen wij in iedere groep niet-methode gebonden toetsen af. Leerlingvolgsysteem. Leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen in hun groep nauwgezet. Veel methoden die wij gebruiken, leveren toetsen die wij afnemen om vast te stellen of het kind de leerstof

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2014-2015 Beste ouders en verzorgers, Afgelopen schooljaar is er wederom hard gewerkt door alle medewerkers om het maximale uit iedere leerling te halen. De afgelopen jaren heeft onze school

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

De Margriet.de school waar gewerkt wordt vanuit een Christelijke levensovertuiging.

De Margriet.de school waar gewerkt wordt vanuit een Christelijke levensovertuiging. Februari 2018 Beste ouders en andere belangstellenden! Welkom op de Margriet, fijn dat u onze prachtige school hebt gevonden! De Margriet.de school waar gewerkt wordt vanuit een Christelijke levensovertuiging.

Nadere informatie

Schoolgids Deel b SO De Leeuwerik

Schoolgids Deel b SO De Leeuwerik Schoolgids 2018-2019 Deel b SO De Leeuwerik Inleiding Onze schoolgids is opgeknipt in twee delen, deel A en B. Dit is deel B. Dit deel gaat met name over de schoolontwikkeling en de onderwijsopbrengsten.

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

RKBS De Banier. Schooljaarplan

RKBS De Banier. Schooljaarplan RKBS De Banier Schooljaarplan 2017-2018 Directeur Mw. M. Wielage Adres De Blokken 16 Plaats Zwartemeer Telefoon 0591 313193 E-Mail monique.wielage@primenius.nl Datum 3-7-2017 RKBS De Banier Schooljaarplan

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2017-2018 Anne Frankschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Anne Frankschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

KATERN. CITO Eindtoets k.b.s. De Langewieke. Dedemsvaart

KATERN. CITO Eindtoets k.b.s. De Langewieke. Dedemsvaart KATERN CITO Eindtoets 2015 k.b.s. De Langewieke Dedemsvaart CITO Eindtoets RESULTATEN. 1. Uitgangssituatie Het leerlingenaantal Jaar 2008-2009 21 2009-2010 19 2010-2011 25 2011-2012 28 2012-2013 25 2013-2014

Nadere informatie

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg 30 4818 GD Breda 085-3001222 www.nbsdirkvanveen.nl info@nbsdirkvanveen.nl Onze opbrengsten Inleiding Of we goed onderwijs bieden kan op verschillende

Nadere informatie

Niet vergeten. Nieuwe eindtoets. 4 februari 2015, jaargang 5 nummer 11

Niet vergeten. Nieuwe eindtoets. 4 februari 2015, jaargang 5 nummer 11 4 februari 2015, jaargang 5 nummer 11 Niet vergeten donderdag 5 februari Studiedag, alle kinderen vrij vrijdag 6 februari rapport mee naar huis, groep 3 t/m 8 dinsdag 10 februari rapportgesprekken groep

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Uitwerking van verbeterpunten en ontwikkelpunten

Uitwerking van verbeterpunten en ontwikkelpunten Jaarplan 2018/2019 St. Cyriacusschool Uitwerking van verbeterpunten en ontwikkelpunten Aan de hand van onderstaande verbeterpunten, maakt de directeur een vergaderoverzicht. Daarin staat vermeld, wat er

Nadere informatie

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde JAARPLAN 2018-2019 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl 1 Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Regelmatig wordt in de Nieuwsbrief extra aandacht gegeven aan de diverse facetten van de Kwaliteit & Zorg in de groepen op de Antoniusschool. Dit betreft de

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart)

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart) SPELLING 1. ALGEMEEN In schooljaar 2007-2008 is er voor het vakgebied spelling het werken met groepsplannen in de groepen ingevoerd. Hierin is vastgelegd hoe we extra ondersteuning bieden. In dit beleidsdocument

Nadere informatie

In de bijlage van deze brief vindt u een samenvatting van ons jaarverslag en ons jaarplan

In de bijlage van deze brief vindt u een samenvatting van ons jaarverslag en ons jaarplan Beste ouders/verzorgers, In de bijlage van deze brief vindt u een samenvatting van ons jaarverslag 2012-2013 en ons jaarplan 2013-2014. Het jaarverslag dient als evaluatie van alle speerpunten die wij

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Schoolverbeterplan

Schoolverbeterplan Schoolverbeterplan 2018-2019 uit het schoolplan 2015 2019 en na evaluatie sop 2017-2018 Uitwerking van de ontwikkeldoelen per. Bij onderwerpen die in de WMK worden behandeld dienen de kernkwaliteiten,

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Inleiding Eén van de profielpijlers van De Duif is presteren. We proberen uit alle leerlingen te halen wat er in zit. Ons doel is om voor alle

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde JAARPLAN 2017-2018 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl 1 Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Stellingen leerlingvragenlijst

Stellingen leerlingvragenlijst Stellingen leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 1.0 sept 2011 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys ZIEN!PO leerlingvragenlijst Stellingen en toelichtingen

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2016-2017 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2016-2017. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2014-2015 EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Het doel van school is dat minimaal 45% van de leerlingen een I of II score hebben, daarnaast meer dan

Nadere informatie

Visie van De Molenberg

Visie van De Molenberg Visie van De Molenberg Kinderen van nu groeien op in een tijd waarin grote veranderingen in rap tempo plaatsvinden. Binnen de digitale samenleving moeten ze hun weg vinden in de overvloed aan informatie.

Nadere informatie

Stellingen en normering leerlingvragenlijst

Stellingen en normering leerlingvragenlijst Stellingen en normering leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 2.0 juli 2012 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys ZIEN!PO leerlingvragenlijst 2.0 Stellingen

Nadere informatie

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School Conceptversie 1 25 januari 2016 Eind en tussenopbrengsten 2015-2016 januari (& juli) Koningin Wilhelmina School 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets groep 8 Cito Eindtoets 2015 De normering ongecorrigeerde

Nadere informatie

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Schooljaar 2013-2014 Willemijn Visser 25-8-2014 Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool 2014 1 Opbrengstrapportage Entree-

Nadere informatie

- Hernieuwde visie is geschreven. - Speerpunten voor de komende jaren zijn helder

- Hernieuwde visie is geschreven. - Speerpunten voor de komende jaren zijn helder Doel 2018-2019 Herschrijven ICTbeleidsplan Verdieping in onderwijsvernieuwingen ICT/O&MM Centrale opslag groepsplannen in Parnassys Oriëntatie op de inrichting van de MOO Oriëntatie op rapporten in ParnasSys,

Nadere informatie

CBS Op Dreef (07XS) Datum:

CBS Op Dreef (07XS) Datum: Inspectiegetallen School CBS Op Dreef (07XS) Vestiging Hoofdlocatie Periode 2016 / 2017-2017 / 2018 AVI 2016 / 2017 Toetsdatum Periode (Vaardigheids)score DLE LR% LR A B C D E Leerlingen* Deelname Verschil

Nadere informatie

Consolideren en innoveren. Lunteren 27 maart 2013. Voorstellen. Terugblik 2006-2007. Doel workshop. Stand van zaken 2013. Stand van zaken 2006

Consolideren en innoveren. Lunteren 27 maart 2013. Voorstellen. Terugblik 2006-2007. Doel workshop. Stand van zaken 2013. Stand van zaken 2006 Voorstellen Consolideren en innoveren. Lunteren 27 maart 2013 Enschede en Oldenzaal: 41 basisscholen en 2 speciale basisscholen. (9500 leerlingen) Openbaar, christelijk, islamitisch en algemeen-neutraal

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

De Oorsprong. Kwaliteit en kansen voor al onze kinderen. Speerpunten strategisch beleidsplan

De Oorsprong. Kwaliteit en kansen voor al onze kinderen. Speerpunten strategisch beleidsplan De Wat staat centraal voor onze school in /2017? Jenaplan: het hele team start met de 3-jarige Jenaplanopleiding, zodat kwaliteitsverbetering door de hele school zichtbaar wordt Delen van talent: alle

Nadere informatie

Schooljaarverslag De Schakel

Schooljaarverslag De Schakel Directie B. Kamsma (algemeen directeur, ad interim) /C. Hertsenberg (locatiecoördinator) Adres Schoolstraat 5 Plaats Hollum Telefoon 0519-554361 E-mail schakel@opo-ameland.nl Website www.deschakel-ameland.nl

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 JAARDOELEN 2015 2019 Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 HOOGBEGAAFDHEID 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Het bieden van passend onderwijs middels een doorgaande leerlijn voor

Nadere informatie

Schooljaarverslag cbs Wicher Zitsema

Schooljaarverslag cbs Wicher Zitsema Schooljaarverslag 2017-2018 cbs Wicher Zitsema Ruimte om te groeien CBS Wicher Zitsema Boerdamsterweg 12c 9991 BN Middelstum 0595-726017 www.wicherzitsema.nl directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

[1] Beoordeelde beleidsterreinen (maart/april 2016) Beleidsterrein Gem. score Gekozen verbeterpunten 1 Opbrengsten

[1] Beoordeelde beleidsterreinen (maart/april 2016) Beleidsterrein Gem. score Gekozen verbeterpunten 1 Opbrengsten Schoolontwikkelplan Jaar 016-017 School Bavoschool Directeur Saskia Kuin Datum 15 september 016 Inleiding In dit schoolontwikkelplan 016-017 geven we aan: [1] welke beleidsterreinen uit WMK we hebben gescoord

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 15QG00 Horizon

Schoolondersteuningsprofiel. 15QG00 Horizon Schoolondersteuningsprofiel 15QG00 Horizon Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Verbeterplan OBS De Winde

Verbeterplan OBS De Winde Verbeterplan OBS De Winde 2018-2019 Ouderversie 1.Inleiding Voor u ligt de ouderversie van het verbeterplan 2018-2019 van openbare basisschool De Winde te Nootdorp. Het verbeterplan 2018-2019 is met inbreng

Nadere informatie

Met ingang van het schooljaar hanteert de Vosseschans structureel beleid rond het omgaan met hoogbegaafdheid.

Met ingang van het schooljaar hanteert de Vosseschans structureel beleid rond het omgaan met hoogbegaafdheid. Beleid rond begaafdheid voor leerlingen van De Vosseschans Met ingang van het schooljaar 2009-2010 hanteert de Vosseschans structureel beleid rond het omgaan met hoogbegaafdheid. Dit wil niet zeggen dat

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

De Schakel. Schooljaarplan

De Schakel. Schooljaarplan De Schakel Schooljaarplan 2017-2018 Directeur W. de Vries /C. Hertsenberg Adres Schoolstraat 5 Plaats Hollum Telefoon 0519-554361 E-Mail schakel@opo-ameland.nl Datum 6-9-2017 Inhoudsopgave Borging... 3

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 2.0

Schoolondersteuningsprofiel 2.0 1 Schoolondersteuningsprofiel 2.0 Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Om dat te kunnen aanbieden, moet een school precies weten wat ze met de leerlingen wil bereiken en hoe ze de lesstof wil aanbieden.

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Afstemming met behulp van roosterplanning

Afstemming met behulp van roosterplanning Philippe de Kort ontwikkelingsbureau Driehoek 40 6711 DJ Ede tel: 06-10035196 info@philippedekort.nl www.philippedekort.nl Afstemming met behulp van roosterplanning INHOUD INHOUD... 2 1 Kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

Jaarplan School : Dr. H. Bavinckschool, Hilversum

Jaarplan School : Dr. H. Bavinckschool, Hilversum Jaarplan 2017-2018 School : Dr. H. Bavinckschool, Hilversum 1 Beste lezer, Voor je ligt het jaarplan 2017-2018 In volgorde zullen de volgende ontwikkelingsonderwerpen aan bod komen 1. Verhogen van de opbrengsten

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2016 2017 Naam school Adres Postcode o.d.b.s. Theo Thijssen HB Hulsmanstraat k8b 9663 TP Telefoon 0597 646004 Brinnummer E-mail 10BG obstheothijssen@hotmail.com Website Directeur Bevoegd

Nadere informatie

Actieplan Woordenschat

Actieplan Woordenschat Actieplan Woordenschat Planperiode 2013-2014 Versie 1 Datum 26 Juli 2013 1. Algemene gegevens Opdrachtgever Organisatie- of resultaatgebied X Management primaire processen (6a) X Waardering door personeel

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarverslag 2014-2015 Onderwijskundig Jaarverslag 2014-2015 Rehobothschool, Waddinxveen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Schoolontwikkeling volgens jaarplan 4 Leerresultaten 7 Uitstroom

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Resultaten entreetoets ,6 254,5 Conclusies entreetoets Verklaring behaalde resultaten

Resultaten entreetoets ,6 254,5 Conclusies entreetoets Verklaring behaalde resultaten Resultaten entreetoets 2013 De gemiddelde score van de entreetoets was voor onze school 272. Het landelijke gemiddelde was 292,3 (zie bijlage 1) Binnen de groep is één leerling die op een eigen leerlijn

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie