Revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid stedenbouwkundige randvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid stedenbouwkundige randvoorwaarden"

Transcriptie

1 Revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid stedenbouwkundige randvoorwaarden

2 revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid p 1

3 Samengesteld door: Jeroen van der Burg Marco de Brabander Lex Boersma Stephan Jansen Christine Bruijn-Mulder Francisca Ruiter-Ballijns Projectleiding: Rob Christiaanse Vastgesteld door de gemeenteraad op 13 december 2012

4 Voorwoord Geachte ondernemers, Voor u ligt de vernieuwde beeldkwaliteitstrategie Spaanse Polder en s-graveland-zuid, een product dat in samenwerking met u ondernemers via de klankbordgroep tot stand gekomen is. Op 13 december 2012 is deze beeldkwaliteitstrategie door de gemeenteraad goedgekeurd en vastgesteld. In de ondernemers, verenigd in de klankbordgroep, hebben wij een fantastische partner gevonden. Met overtuiging hebben zij zich ingezet voor de belangen van de ondernemers van de Spaanse Polder en s -Graveland-Zuid. De input van de ondernemers tijdens de verschillende bijeenkomsten heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het vernieuwingsplan dat voor u ligt. Bedrijventerrein Spaanse Polder en s Gravenland-Zuid is uniek, niet alleen vanwege de ligging maar juist ook vanwege de grote diversiteit van bedrijvigheid. Met dit plan zijn we met elkaar een nieuwe weg ingeslagen naar een grootschalige vernieuwing met in de toekomst een bedrijventerreinen waar het goed ondernemen is. Ik wens u veel succes. Met vriendelijke groet, Wethouder Nathalie Gouweleeuw p 3

5 p 4

6 Samenvatting Revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid Aanleiding Er zijn veel positieve aspecten aan het bedrijventerrein Spaanse Polder en s-graveland-zuid: er is weinig leegstand, veel werkgelegenheid en de ligging is bijzonder gunstig. Minder gunstig zijn de veroudering van de bebouwing en inrichting van het openbaar gebied. Dit heeft een negatieve invloed op de waardeontwikkeling. Het bijna collectief verlopen van de erfpacht in zowel de Spaanse Polder als s-graveland-zuid biedt een kans om de kwaliteit van de inrichting en gebouwen sterk te verbeteren. Hiervan kunnen zowel de ondernemers als de gemeente profiteren. Eerdere plannen tot verbetering moesten door de veranderde economische tijden worden bijgesteld. De eis om alleen op eigen terrein te parkeren, is komen te vervallen. De huidige functie van het terrein - een regulier bedrijventerrein voor handel en industrie - blijft ongewijzigd. Een verschuiving naar zakelijke dienstverlening wordt niet meer nagestreefd. Het plan voor revitalisatie bestaat uit twee hoofdonderdelen: het opnieuw inrichten van de openbare ruimte door de gemeente (hfdst 6) en het verbeteren van de gebouwen door de ondernemers. Om in aanmerking te komen voor een nieuw erfpachtcontract moet worden voldaan aan de randvoorwaarden voor de bebouwing. p 5

7 Ligging en kenmerken De terreinen Spaanse Polder en s-graveland-zuid zijn opgericht in de jaren 50 en 60 voor handel en lichte industrie. De straten zijn naar de huidige maatstaven aan de smalle kant, de inrichting is inmiddels versleten en veel gebouwen verouderd. Er zijn uitzonderingen: sommige gebouwen zijn onlangs vernieuwd. De ontsluiting is via de A-20 en A-13 uitstekend, bovendien grenst de Spaanse Polder aan het NS intercity station Schiedam-Centrum met metro, bus en tram. Het vliegveld Rotterdam ligt op enkele kilometers afstand. Vigerend beleid De belangrijkste geldende beleidstukken voor ondernemers die gaan ontwikkelen zijn het bestemmingsplan Spaanse Polder en s-graveland 2004, en de randvoorwaarden uit deze nota. Voor de gemeente zelf gelden de overige beleidsbesluiten( hfdst 3). Doelstelling bij de herontwikkeling De belangrijkste doelstelling van deze herontwikkeling is het optimaal laten functioneren van de bedrijvigheid, nu en in de toekomst. Om dit te bereiken heeft de gemeente bij het ontwikkelen van deze visie samenwerking gezocht met ondernemers door het organiseren van een klankbordgroep en diverse openbare bijeenkomsten. Waardeontwikkeling is bij de planvorming het belangrijkste begrip geworden. De ingrepen zoals voorgesteld staan in het teken van waardeontwikkeling van het terrein als geheel en het afzonderlijke onroerend goed. De doelgroep voor de ontwikkeling zijn de zittende ondernemers en de ondernemers die zich op het terrein willen vestigen. De randvoorwaarden (zie Randvoorwaarden deelgebieden) voor het krijgen van een erfpachtcontract geeft investeerders de zekerheid dat elke erfpachter een bepaald kwaliteitsniveau moet bereiken. Hiermee wordt het risico om te investeren verkleind. Elke ondernemer zal een plan indienen waarbij een vooraf bepaalde en getaxeerde minimale waarde bereikt wordt. p 6

8 Ondernemers met kavels kleiner dan 1250 m² worden gestimuleerd om samen te ontwikkelen waarmee rationele verkaveling en bouwwijze wordt gestimuleerd. Parkeren Parkeren op het bedrijventerrein wordt zoveel mogelijk met collectieve voorzieningen opgelost. Dit maakt efficiënt ruimtegebruik mogelijk (dubbelgebruik). De belangrijkste voorziening zijn de openbare parkeerplaatsen op straat die in het nieuwe inrichtingsplan zijn opgenomen. De parkeerdruk door het station, forensen en bezoekers van de binnenstad zal worden opgelost door het aanleggen van P&R parkeervoorzieningen en een vorm van gereguleerd parkeren. Bij verdere ontwikkeling van het terrein zullen indien nodig aanvullende collectieve voorzieningen worden aangelegd. Gebiedstypen Het plangebied bestaat uit 3 gebiedstypen (zie kaart): Ligging langs de A-20 Ligging langs de De Brauwweg of Strickledeweg Overig of binnengebied Voor deze gebieden gelden verschillende voorwaarden. Inrichtingsplan De gemeente heeft in overleg met de klankbordgroep van ondernemers een inrichtingsplan ontworpen. Enkele kenmerken zijn: Verbeterde uitstraling met uniforme en functionele indeling. Rijloper 7 meter breed bij 2 richtingsverkeer. Doorlopende inritbanden waardoor flexibiliteit ontstaat bij veranderingen van de bebouwing. Verbetering van het parkeren (heldere vakken). Representatief met meer bomen en eenvoudige, smalle trottoirs. Robuuste materialen en verbeterde bochten. Herinrichting Schieoever met publiektoegankelijke oever en representatieve jachthaven. p 7

9 Randvoorwaarden deelgebieden In de komende jaren zal de erfpachttermijn van de meeste kavels verlopen. Om in aanmerking te komen voor een nieuw erfpachtcontract moeten de ondernemers aan de eisen voldoen die nader zijn omschreven in hfdst 7. Het bedrijventerrein is in een aantal zones verdeeld waar verschillende eisen en grondwaarden gelden. De eisen zijn bedoeld om de kwaliteit van het bedrijventerrein te verbeteren en daarmee de waarde van afzonderlijke terreinen en gebouwen te verhogen. Uitvoeringsstrategie Om succes te garanderen moet over de randvoorwaarden grote mate van wederzijdse instemming bestaan. De partijen zullen het te behalen einddoel moeten onderschrijven waarbij de voorwaarden gezien worden als een gemeenschappelijk doel en een garantie waaraan alle partijen kunnen worden gehouden. Ondernemers moeten elkaar overhalen en de mogelijkheden zien om gemeenschappelijk een hoger waardepeil te bereiken. Een getrapte aanpak zou een oplossing kunnen bieden om tot hogere waardeontwikkeling te komen. Ook de gemeente kan een stimulerende rol spelen door te beginnen met investeringen in de openbare ruimte. p 8

10 00 Inhoud Voorwoord Samenvatting 00 Inleiding Ligging en kenmerken Vigerend beleid Doelstellingen bij de herontwikkeling Planuitwerking Inrichtingsplan Randvoorwaarden Uitvoeringsstrategie 87 Colofon p 9

11 IBIS inventarisatie werklocaties 2009 Afbeelding 1 IBIS inventarisatie werklocaties 2009, Provincie Zuid-Holland gemeente Rotterdam en Schiedam Provincie: Zuid-Holland Gemeente:Rotterdam + Schiedam 's-gravenhage Zoetermeer Rijswijk Waddinxveen Westland Delft Lansingerland Midden-Delfland Vlaardingen Schiedam Ouderkerk Westvoorne Brielle Nederlek Rotterdam Ridderkerk Hellevoetsluis Albrandswaard Barendrecht Bernisse Spijkenisse Goedereede 0 4 km Korendijk Binnenmaas Zwijndrecht Dordrecht IBIS werklocaties op RinNummer p 10

12 Inleiding 00 Een unieke gelegenheid voor verbetering De herontwikkeling van de Spaanse Polder is in meerdere opzichten bijzonder. Schiedam kan hierbij als voorbeeld dienen voor de regio. Het bijna collectief verlopen van de erfpacht biedt een kans om een kwaliteitsslag te maken voor zowel de ondernemers van Schiedam als de gemeente, die mee kan profiteren van grondopbrengsten. Waar elders herontwikkeling niet van de grond komt en terreinen door veroudering in een steeds dieper dal raken, biedt de Schiedamse situatie perspectief voor de bedrijven om samen met de gemeente tot een oplossing te komen. Tegelijkertijd is de verbeteringsslag een delicate kwestie, omdat het gaat om een bestaand bedrijventerrein met een zeer lage leegstand van 3% en een flinke werkgelegenheid 1. Verstoren van goede kwaliteiten is het laatste wat Schiedam zou willen. 1 Gegevens Kamer van Koophandel afbeelding 1 De Spaanse Polder Schiedam en s-graveland Zuid zijn een onderdeel van onderdeel van een enorm complex van bedrijventerreinen in en om Rotterdam en de Nieuwe Waterweg. bron: IBIS Provincie Zuid Holland De uitermate gunstige ligging langs de A20 is een nog onbenutte mogelijkheid die kansen biedt. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. De versleten inrichting van het openbaar gebied en de ouderdom van het onroerend goed beinvloed het positieve beeld nadelig en brengt een risico met zich mee als niet op tijd wordt verbeterd. De achterblijvende waardeontwikkeling is hierbij een veelzeggende graadmeter. p 11

13 s-graveland Zuid 10 ha. Spaanse Polder 15 ha. afbeeldding 2 De bedrijventerreinen van Schiedam met in rood s-graveland-zuid en de Spaanse Polder (Schiedam) Vliegveld er e ans Spa er Pold Rotterdam CS km tro Me an l k la Tra m e zon Tja Schiedam Centrum Schiedam centrum er g we ge old ep ans Spa rdam e Rott 0 A-2 tro Me p 12 old ep ans Spa rdam e Rott tlin Ma nd el a rav s-g id Zu m Tra 13 A- Schie A-20 weg land rave s-g d r Noo inge afbeelding 3 Ligging bedrijventerrein Zowel de bereikbaarheid als de zichtbaarheid vanaf de weg en het spoor maken het gebied uniek: Drie afslagen vanaf de A20 en A13, Inter city stationschiedam Centraal, Vliegveld Rotterdam, Metrostation Schiedam Centraal, en de Schie voor vervoer over water en twee tramlijnen ontsluiten het gebied. Binnen het totale gebied zijn de Spaanse Polder en s-graveland-zuid het meest gunstig gelegen wat betreft de aspecten zichtbaarheid en bereikbaarheid. De gele strepen langs de A-20 geven de zone aan waar het bedrijventerrein zichtbaar is vanaf de rijksweg. Tot op heden is dit een onderbenutte kans. De verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat de A-20 later is aangelegd dan het bedrijventerrein. Matl est -W ord No

14 00 Waarom weer een nieuw plan In september 2009 is de Beeldkwaliteitsstrategie voor de Spaanse Polder en s-graveland Zuid (Beeldkwaliteitsstrategie) vastgesteld door de gemeenteraad. De situatie is sindsdien in een aantal opzichten gewijzigd, waardoor de gemeente zich genoodzaakt voelt om een aantal voorwaarden uit de Beeldkwaliteitsstrategie bij te stellen. De belangrijkste wijzigingen betreffen de vervallen parkeereis en het inrichtingsplan voor het openbaar gebied dat parkeren op straat niet toelaat. Het ruimtebeslag voor parkeren op eigen terrein is zo groot dat de ruimte voor bedrijfsvoering aanzienlijk zou afnemen. In het aangepaste inrichtingplan wordt parkeren op straat opnieuw mogelijk gemaakt als onderdeel van een collectief parkeerplan. Doel van dit rapport Dit rapport inventariseert en analyseert de bestaande situatie van het bedrijventerrein om te komen tot een aangepast inrichtingsplan en (stedenbouwkundige) randvoorwaarden voor de ontwikkeling van bedrijfsbebouwing. Net als in de Beeldkwaliteitsstrategie zullen deze randvoorwaarden voor de bebouwing een toetsingskader vormen om in aanmerking te komen voor een nieuw erfpachtcontract. Het draagvlak voor dit kader bij de ondernemers moet groot zijn, zodat gemeente en ondernemers samen kunnen optrekken bij het behalen van de gestelde doelen. p 13

15 De gemeente draagt bij tot het verbeteren van het bedrijventerrein door zowel fors te investeren in de openbare ruimte van het bedrijventerein als in omliggende gebieden Schieveste en het Station Schiedam Centrum. De nieuwe aantakking van de A20 die binnenkort zal worden uitgevoerd maakt de Spaanse Polder en s-graveland nog beter bereikbaar. De gemeente investeert bovendien in parkeergelegenheid nabij het station door een ruime parkeergarage te bouwen. Dit rapport bevat de volgende onderdelen: Een inventarisatie van de - kenmerken van het gebied. Een sterkte/zwakte analyse. Een samenvatting van het vigerende beleid. Heldere toetsbare doelen op basis van de inventarisatie en analyse. Alle uitwerkingen van plannen worden vervolgens aan deze doelen en criteria getoetst. Een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Set van voorwaarden voor de bebouwing op basis waarvan nieuwe erfpachtcontracten kunnen worden gesloten. Beschrijving van de gevolgen voor de zittende ondernemers. p 14

16 01 Ligging en kenmerken Spaanse Polder en s-graveland-zuid Schiedamse Schie Kwaliteiten van gebouwen Erfpacht verloop Bedrijfsactiviteiten p 15

17 01 afbeelding 4 Luchtfoto s s-graveland-zuid en de Spaanse Polder afbeelding 5 De Schiedamse Schie stroomt dwars door het bedrijventerrein. Helaas is de oever nergens publiek toegankelijk. afbeelding 6 De Schiedamse Schie stroomt dwars door het bedrijventerrein. Helaas is de oever nergens toegankelijk. Een gemiste kans die voor het grijpen ligt. p 16

18 Ligging en kenmerken 01 Spaanse Polder en s-graveland-zuid De Spaanse Polder en s-graveland-zuid zijn als bedrijventerrein ontstaan midden jaren 50. Veel gebouwen stammen ook uit die tijd. De verkaveling is kenmerkend voor die periode waarin veel minder rekening werd gehouden met grote aantallen auto s. De belangrijkste kenmerken zijn de zeer goede ontsluiting en de enorme omvang van het gebied in combinatie met de nabijheid van een groot stedelijk gebied. De goede zichtbaarheid vanaf de A20 is een sterk onderbenutte kwaliteit. Dit valt te verklaren uit het feit dat de A20 later is aangelegd dan de bebouwing. De kavels zijn ten opzichte van nieuwere terreinen relatief klein en vaak smal en diep. Er zijn drie kavels van rond de 3000 m2 en een kavel van m2. De rest is kleiner (150 tot 400 m2 met een aantal uitschieters naar boven). De kavels hebben aan één zijde een aansluiting op de openbare weg. Een aantal kavels is op twee straten aangesloten. De straten in het binnengebied zijn 18 à 19 m breed. De Philippusweg is 24 meter. Het parkeren gebeurt op de openbare weg. Aan weerszijde van de straat wordt schuin haaks geparkeerd, hoewel de breedte van de straat dit eigenlijk niet toelaat. Er zijn geen bruikbare stoepen maar alleen strookjes van drie tegels breed waar de voorkanten van auto s overheen steken. p 17

19 p 18

20 01 Zowel de inrichting als de bebouwing zijn sterk verouderd en zeker niet representatief. Er is sprake van een neergaande lijn die zich uit in een slechte waardeontwikkeling van het het onroerend goed. Dit heeft gevolgen voor de grondwaarde. Er zijn geen grote verschillen tussen s-graveland- Zuid en de Spaanse Polder. De gebieden worden gescheiden door de Schiedamse Schie. afbeelding 7 De Schiedamse Schie stroomt tussen de twee bedrijventerreinen door.oorsprongelijk de transport ader van het gebied. Bron Microsoft Bing Maps 2013 Schiedamse Schie De Schiedamse Schie stroomt tussen de twee bedrijventerreinen door. De oevers zijn bijna nergens openbaar toegankelijk. Langs de oever loopt een strook waarbinnen, slechts onder speciale voorwaarden, gebouwd mag worden volgens het bestemmingsplan, hoewel verschillende gebouwen tot aan de oever zijn gebouwd (bijvoorbeeld het gebouw van It s / Radio Modern). Alleen een scheepswerf en een staalbedrijf maken incidenteel gebruik van het water voor de aanvoer van goederen De overige bedrijven niet. Er is nauwelijks beroepsscheepvaart op de Schiedamse Schie. Een groot terrein langs de Schie is niet verpacht. Het is in gebruik als gemeentewerf. Aard van de bedrijven De meeste bedrijven vallen binnen de categorie maakindustrie en handel (zie brancheringskaart op pagina 23). p 19

21 01 Kwaliteit van de gebouwen De kwaliteit van de huidige bebouwing is zeer matig. Er is sprake van sterke veroudering. Een enkel gebouw is nieuw. Enkele gebouwen hebben een cosmetische behandeling ondergaan. De matige kwaliteit van de bebouwing heeft een negatieve invloed op het imago van het terrein en daarmee op de waardeontwikkeling. Alleen stevige ingrepen in de openbare ruimte en bebouwing kunnen deze tendens keren. Van ondernemers kan niet meer verwacht worden dat zij individueel een ommekeer teweeg Afbeelding 8 Een aantal ondernemers heeft geïnvesteerd in bestaand onroerend goed om de verhuurbaarheid te vergroten. Een gemeenschappelijke aanpak van het hele gebied zal de marktwaarde aanzienlijk verhogen waarmee de keuze tussen renovatie en nieuwbouw zal worden beïnvloed. 8 Afbeelding 9 De vaak verouderde bebouwing en de rommelige inrichting van het openbaar gebied drukken een negatief stempel op het bedrijventerrein. Een gemeenschappelijke aanpak in combinatie met een nieuwe inrichting van het gebied moet dit tij keren.. 9 p 20

22 01 kunnen brengen. Een gemeenschappelijke aanpak met intensieve samenwerking tussen gemeente en bedrijven is de enige weg om tot een beter en waardevoller terrein te komen. Het stellen van voorwaarden aan de bebouwing biedt de garantie voor een bepaald kwaliteitsniveau Dit zal gelden voor alle gebouwen, waardoor het risico van investeren veel kleiner wordt. Zonder deze voorwaarden zou een hoge investering te risicovol zijn en kan de vicieuze cirkel niet worden doorbroken. afbeelding 10 Een aantal ondernemers zoals de firma Applikon heeft reeds geïnvesteerd in hoogwaardige nieuwbouw. Applikon is er van overtuigd dat de gunstige ligging ten opzichte van de weg en het station deze investering rechtvaardigt. 10 p 21

23 01 Erfpachtverloop tot 2020 Binnen 10 jaar verlopen de erfpachttermijnen van de ingekleurde kavels. Om voor een nieuw erfpachtcontract in aanmerking in aanmerking te komen moet aan bepaalde eisen worden voldaan. Deze eisen zijn in dit rapport verwoord. Afbeelding 11 Erfpachtverloop tot 2020 eigendom of na 2022 Afbeelding 12 Kaart Erfpachtverloop p 22

24 gras str gras gras str str K str str str. gras gras str str str. str 6119 gras str str str. str str 12 str. gras gras gras str str gras 10 str 8 str str str. str str. K str gras str. gras 5655 str str str str str gras str 4456 gras str str 6223 gras str 5679 gras str str str str 5652 str str gras str gras 's graveland brug gras DE HOOPSTRAAT gras gras STRICKLEDEWEG 4378 STRICKLEDEWEG Spaanse Polder s Graveland-Zuid Bedrijfsactiviteiten 'S-GRAVELANDSEWEG 2 pro cten kunststof en metaal s en apparaten ecom app middelen spoorbaan Schiedam - Delft NIEUWPOORTWEG DELFLANDSEWEG OVERSCHIESEWEG t/m t/m DE BRAUWWEG str str NIEUWPOORTWEG t/m t/m t/m 'S-GRAVELANDSEWEG 0 Leegstand Schiedamse Schie NIEUWPOORTWEG PARALLELWEG gras NIEUWPOORTWEG 14 DE BRAUWWEG ARENT VINCKSTRAAT 7 OVERSCHIESEWEG 5681 RIJKSWEG A20 52 t/m DE BRAUWWEG JAN VAN RIEBEECKWEG KOMMIEZENLAAN 10 Opslag < 350 m2 22 Drukkerijen en repro 25 Vervaardigen producten kunststof 28 Vervaardigen producten metaal 29 Vervaardiging machines en apparaten 32 Vervaardiging en repa telecom app 35 Vervaardiging van transportmiddelen 45 Bouwnijverheid 50 Handel & rep auto s 51 Groothandel 52 Detailhandel 55 Horeca 60 vervoer 63 Opslag 64 Post en koeriersdiensten 70 Verhuur en handel in onroerend goed Verhuur roerende goederen 75 Overeheidsdiensten 93 Dienstverlening t/m 80 NIEUWPOORTWEG PARALLELWEG DE GHEYNSTRAAT OVERSCHIESEWEG PARALLELWEG t/m SANDVIKSTRAAT 38 t/m NIEUWPOORTWEG 30 DE GHEYNSTRAAT SANDVIKSTRAAT DE BRAUWWEG BOKELWEG gras 5652 ARENT VINCKSTRAAT gras RIJKSWEG A DE BRAUWWEG c DE GHEYNSTRAAT VAN HEEKSTRAAT t/m OVERSCHIESEWEG 151 4b t/m a NIEUWPOORTWEG 2 1 t/m d 2c 2b VAN HEEKSTRAAT 2a VAN HEEKSTRAAT JAN VAN RIEBEECKWEG KOMMIEZENLAAN t/m DELFLANDSEWEG 20 t/m BETTOWEG Schiedamse Schie DE BRAUWWEG DE GHEYNSTRAAT JAN VAN RIEBEECKWEG 2 VAN HEEKSTRAAT OVERSCHIESEWEG NIEUWPOORTWEG JAN VAN RIEBEECKWEG RIJKSWEG A20 spoorbaan Schiedam - Delft 4c 4a 4b 2a 2c 2b 2d Schiedamse Schie t/m BOKELWEG t/m DE BRAUWWEG DE NIJVERHEIDSTRAAT DE BRAUWWEG 5 OVERSCHIESEWEG PARALLELWEG SCHIEVESTEWEG OVERSCHIESEWEG 155 RIJKSWEG A BOKELPAD 10 8 PHILIPPUSWEG a Schiedamse Schie 4483 KOMMIEZENLAAN a 4611 's graveland brug 4700 OVERSCHIESEWEG Schiedamse Schie Schiedamse Schie BETTOWEG KOMMIEZENLAAN a DE NIJVERHEIDSTRAAT PARALLELWEG BOKELWEG BETTOWEG PARALLELWEG BOKELWEG KOMMIEZENLAAN STRICKLEDEWEG PHILIPPUSWEG STRICKLEDEWEG STRICKLEDEWEG STRICKLEDEWEG RIJKSWEG A Spaanse Polder en s-graveland-zuid onderverdeeld naar soorten bedrijfsactiviteiten Situatie (branchering Augustus 2011 afbeelding 13) volgens de standaard van de VNG. De kavels zijn ten opzichte van nieuwere terreinen relatief klein, vaak smal en diep. Er zijn drie kavels van rond de 3000 m2 en een kavel van m2. De rest is 150 tot 400 m2 met een aantal uitschieters naar boven. De kavels hebben aan één zijde een aansluiting op de openbare weg. Een aantal kavels is op twee straten aangesloten.de straten in het binnengebied zijn 18 a 19 m breed. De Philippusweg is 24 meter breed. 33 BETTOWEG Spaanse Polder s Gravenland Zuid Bedrijfsactiviteiten Spaanse Polder s Graveland-Zuid Bedrijfsactiviteiten Situatie Augustus 2011 Ruimtebeslag per branche in procenten a DE NIJVERHEIDSTRAAT BOKELWEG 8 RIJKSWEG A STRICKLEDEWEG KOMMIEZENLAAN STRICKLEDEWEG 1 1 DE HOOPSTRAAT BOKELPAD SCHIEVESTEWEG STRICKLEDEWEG DE NIJVERHEIDSTRAAT BOKELWEG STRICKLEDEWEG Afbeedling 13 Ruimtebeslag per branche in procenten Afbeedling 14 Kaart Branchering p 23

25 01 p 24

26 02 Vigerend Beleid Stadsvisie Bestemmingsplan Spaanse Polder en s-graveland Beeldkwaliteit strategie Kadernota parkeerbeleid Nota bedrijventerreinen Economische visie Grondbeleid SER ladder Visie externe veiligheid p 25

27 02 p 26

28 Vigerend Beleid 02 Stadsvisie In de stadsvisie worden de bedrijventerreinen Spaanse Polder en s-graveland genoemd in hoofdopgave 6. Schiedam steunt innovatie en vernieuwing van de lokale economie: De gemoemde bedrijventerreinen worden geherstructureerd en bij de tijd gebracht. Met de ruimte wordt steeds zorgvuldig omgegaan. Afbeelding 15 Boekwerk Stadsvisie Schiedam 2030 In de 8 ruimteijke hoofdopgaven wordt opnieuw de voortzetting van de herstructurering van de Spaanse Polder en s-graveland als ruimtelijke hoofdopgave benoemd evenals de ontwikkeling van het regionale knooppunt Schiedam Centum (Schieveste). Bestemmingsplan Spaanse Polder en s-graveland 2004 (vastgesteld door de gemeenteraad op , goedgekeurd door GS op ) In de Spaanse Polder gelden de volgende bestemmingen: B(4)15 en B(4)dv21 langs de A20, waarbij de B staat voor bedrijfsdoeleinden, de 4 voor bedrijven in de hinderwetcategorie één t/m vier. De tekens dv staan voor detailhandel in volumineuze artikelen branchegroep 1 en de getallen 15 en 21 voor de maximale bouwhoogte in meters. p 27

29 p 28

30 02 Afbeelding 16 Uitsnede Bestemmingsplan Vastgesteld door raad op goedgekeurd door Gedeputeerde staten op p 29

31 s-graveland-zuid gelden de volgende bestemmingen: De strook percelen tussen de Schie en Jan van Riebeeckweg heeft de bestemming B4H15 en B4Hdv21 langs de A20. Hierbij staat de letter B staat voor Bedrijfsdoeleinden (bedrijven 02In categorie één t/m vier) en de H voor horecadoeleinden De tekens dv staan voor detailhandel in volumineuze artikelen branchgroep 1. De laatste getallen (15 en 21) staan voor de maximale bouwhoogte van de gebouwen in meters. Een strook langs de Schie heeft tevens de bestemming primaire waterkeringsdoeleinden artikel 32 Hier zijn geen gebouwen toegestaan tenzij Burgemeester en Wethouders hiervoor vrijstelling hebben verleend en het waterschap heeft beoordeeld of een gebouw (onder voorwaarden) toelaatbaar is. De percelen tussen de Jan van Riebeeckweg, de Brauwweg en Nieuwpoortweg hebben de bestemming B(4)15 en B(4)21 langs de A20 (zie Spaanse Polder) Het bestemmingsplan maakt de voornaamste ambities die in de Beeldkwaliteitsstrategie zijn uitgewerkt mogelijk. De basis voor het bestemmingsplan is gelegd in een stedenbouwkundige visie s-graveland uit Beeldkwaliteit Strategie Spaanse Polder s-graveland-zuid, (vastgesteld door de gemeenteraad in september 2009). In dit document zijn de eisen vastgelegd waaraan gebouwen en percelen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een nieuw erfpachtcontract. Bovendien is vastgelegd hoe de gemeente de openbare ruimte gaat aanleggen. De eisen die worden opgelegd hebben, in tegenstelling tot de bouwverordening en het bestemmingsplan, een privaatrechtelijk karakter, en worden vastgelegd in een erfpachtcontract tussen erfpachter en gemeente. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat een gefaseerde uitvoering van de eisen wordt toegestaan. In dat geval zal bij het erfpachtcontract een bouwplan worden gevoegd met een uitvoeringschema. In deze fase zal een beperkte erfpachtperiode gelden van 5 tot 10 jaar. In deze periode moet het bouwplan worden uitgevoerd waarna voor een periode van 99 jaar het erfpachtcontract kan worden afgesloten. p 30

32 Kadernota Parkeerbeleid (vastgesteld door de gemeenteraad op 17 april 2009) Voor bestaande bedrijventerreinen liggen er kansen om de uitstraling en de benutting te vergroten door het parkeren anders te ordenen door bijvoorbeeld het concentreren van parkeervoorzieningen in collectieve en/of openbare parkeervoorzieningen (garages). De parkeerruimte op eigen terrein kan dan beperkt blijven tot de benodigde parkeerruimte voor de bedrijfsauto s. Parkeerplaatsen op straat zijn dan uitsluitend bedoeld voor bezoekers. Parkeervoorzieningen bij bedrijven kunnen eventueel worden omgezet in bedrijfsruimte. Samen met vertegenwoordigers van de bedrijventerreinen wordt bepaald waar deze aanpak wenselijk is en kans van slagen heeft. Specifiek voor het plangebied is verder opgenomen dat deze binnen de invloedssfeer van Schieveste ligt, inclusief de toekomstige P&R garage. De gemeenteraad heeft besloten dat er binnen de invloedssfeer van de toekomstige P&R garage parkeerregulering wordt ingevoerd. Dit om te voorkomen dat bezoekers van Schieveste en/of forensen bij de bedrijven parkeren in plaats van in de garage. In de Bouwverordening is vastgelegd dat bij bouwplannen in voldoende mate voorzien dient te worden in parkeerruimte ten behoeve van bouwplan. Hoewel hierin ook is opgenomen dat dit op eigen terrein dient plaats te vinden, kan ontheffing worden verleend als er op andere wijze wordt voorzien in de benodigde parkeerruimte. Op basis hiervan is het gestelde in de Kadernota uitvoerbaar zonder in strijd te zijn met de Bouwverordening. Wat in voldoende mate inhoudt, is vastgelegd in de bijlage bij de Kadernota Parkeerbeleid. Hierin zijn per soort bedrijfsvoering en ligging ten opzichte van het openbaar vervoer parkeernormen door de gemeenteraad vastgesteld. Tenslotte geldt voor het plangebied dat dit is aangewezen als een van de (weinige) gebieden in de stad waar het is toegestaan grote voertuigen te parkeren. 02 p 31

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum 1 Kethelvaart Het bedrijventerrein Kethelvaart is gelegen in Schiedam Noord in de wijk Kethel, omgeven door de nieuwbouwwijken Tuindorp, Woudhoek en Spaland. Het bedrijventerrein ligt naast de dorpskern

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

Wel of niet verouderd?

Wel of niet verouderd? afbeelding plaatsen op dit grijze vlak (of vraag Jolanda/ Edwin om een mooie plaat) tip drawing lines aanzetten (linksonder draw ; grid and guides ; display drawing guides on screen. Over de beoordeling

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat Hooikade 13 Postbus 2873 2601 CW Delft tel. 015 2147899 memo Aan C.c. Van Betreft : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011 Herijking Masterplan, Fase II concept 2 augustus 2011 Inleiding Het masterplan Schieveste zoals het tot nu toe is uitgewerkt, is minder geschikt voor het huisvesten van kleinere volumes. Het starten van

Nadere informatie

BORGSTEDE EN OMGEVING

BORGSTEDE EN OMGEVING UITSNEDE STRUCTUURKAART 56 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING BORGSTEDE EN OMGEVING STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur voor het deelgebied Borgstede e.o. is de bestaande

Nadere informatie

Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1

Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1 Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 6 3. Foto s... 8 BIJLAGEN... 10 VERKOOPTEKENING... 11 KAART BERGEN

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen

Nota van beantwoording zienswijzen Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Wijhe, Enkweg 56 en 54a NL.IMRO.1773.BP2018004020-0301 Olst-Wijhe, 14 juni 2018 doc. nr.: 18.002944 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Zienswijzen en

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

De leden van de raadscommissie ROB. : Motivatie locatiekeuze Transferium Willemspoort. Geachte commissieleden,

De leden van de raadscommissie ROB. : Motivatie locatiekeuze Transferium Willemspoort. Geachte commissieleden, De leden van de raadscommissie ROB Uw brief van : - Ref. : K. van Waes Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 56 83 Afdeling : SO/ORV E-mail : k.vanwaes@s-hertogenbosch.nl Zaaknummer : Datum : 7 april 2015 Onderwerp

Nadere informatie

Memo * * Registratienummer / 16Z : Guido de Bruijn. : College van burgemeester en wethouders. Datum : 16 november 2016

Memo * * Registratienummer / 16Z : Guido de Bruijn. : College van burgemeester en wethouders. Datum : 16 november 2016 Memo Registratienummer 2016-36408 / 16Z.002701 Van Aan : Guido de Bruijn : College van burgemeester en wethouders Datum : 16 november 2016 Onderwerp : Parkeeroplossingen Centrum Schipluiden Inleiding De

Nadere informatie

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD Gemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Pinnepot is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief meetbare

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Transformatie Schieoevers-Noord

Veelgestelde vragen Transformatie Schieoevers-Noord Veelgestelde vragen Transformatie Schieoevers-Noord Wat is het plan voor Schieoevers? In 2010 heeft het college van B&W van de gemeente Delft de gebiedsvisie Schieoevers 2030 vastgesteld. De gebiedsvisie

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Nieuw Mathenesse, Gemeente Schiedam A. Inleiding Deze factsheet

Nadere informatie

Verkoopbrochure kavels Steenspil 14-16, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1

Verkoopbrochure kavels Steenspil 14-16, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Verkoopbrochure kavels Steenspil 14-16, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 5 3. Foto s... 7 BIJLAGEN... 9 Kaart Bergen op

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS Adviesbureau Omega Groevenbeeklaan 6 3881 LP Putten The Netherlands t. +31 (0)341 27 97 74 (office) m. +31 (0)6 145 169 96 e. info@schaikomega.com

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Open voor ondernemen. Open voor ondernemen. Centrum BEDRIJVENPARK JOSINK ES. Lossersestraat. Hengelosestraat. Oldenzaalsestraat.

Open voor ondernemen. Open voor ondernemen. Centrum BEDRIJVENPARK JOSINK ES. Lossersestraat. Hengelosestraat. Oldenzaalsestraat. N18 er a Varviksingel Knalhutteweg O ldenzaalse str aa t Open voor ondernemen Lossersestraat Auke Vleerstraat Hengelosestraat D eurnin g s t r a t Laaressingel Oldenzaalsestraat Westerval Centrum Gronausestraat

Nadere informatie

Werklocaties. Nota Kantoren Rotterdam samengevat. 19 juni 2019

Werklocaties. Nota Kantoren Rotterdam samengevat. 19 juni 2019 Werklocaties Nota Kantoren Rotterdam samengevat 19 juni 2019 2 Ruimtelijkeconomisch beleid voor kantoren in Rotterdam Voor een aantrekkelijke, economisch sterke stad is er evenwicht nodig tussen zowel

Nadere informatie

H E R O N T W I K K E L I N G

H E R O N T W I K K E L I N G H E R O N T W I K K E L I N G BEDRIJVENTERREIN INDUSTRIELAAN/PRINS BERNHARDSTRAAT ASTEN INITIATIEFNEMERS VASTGOEDMAATSCHAPPIJ VAN DER LOO Familiebedrijf. Bedrijventerrein al 40 jaar in de familie. Vastgoed:

Nadere informatie

Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1

Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1 Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 6 3. Foto s... 8 BIJLAGEN... 10 VERKOOPTEKENING... 11 KAART BERGEN

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Verkoopbrochure kavel E-13, Steenspil 20-23, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1

Verkoopbrochure kavel E-13, Steenspil 20-23, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Verkoopbrochure kavel E-13, Steenspil 20-23, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 5 3. Foto s... 7 BIJLAGEN... 10 Verkooptekening...

Nadere informatie

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing 2. HUIDIGE PARKEEROPLOSSING In de notitie uitwerking thema verkeer en parkeren 1 is in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan Hildo Kropstraat 35 uitgerekend hoeveel parkeerplaatsen benodigd zijn

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Bergschot 69 te Breda 120 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorpand op Bergschot 69 te Breda 120 per vierkante meter per jaar Huur kantoorpand op 120 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl Omschrijving - Zichtlocatie

Nadere informatie

Stedenbouwkundige analyse

Stedenbouwkundige analyse BIJLAGE 5: perceel Secr. Varkevisserstraat 58 Stedenbouwkundige analyse Beschrijving locatie De locatie betreft het terrein achter en naast de woning aan de Secr. Varkevisserstraat 58. Op het achterliggende

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld Status: Definitief Datum: 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld 2 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beeldkwaliteitsplan 3 1.3 Opbouw beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD Bovengemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Pinnepot is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem Gemeente Kaag en Braassem SPARK Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T. 070 3177005 F. 070 3178066 www.spark-parkeren.nl 24 februari 2010 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Situatiebeschrijving...

Nadere informatie

Partlele herzieolng planregels Bedrljventerrein Vosdook-fyfuonlkeohei. eld, 8 december Gemeente Etten-Leur

Partlele herzieolng planregels Bedrljventerrein Vosdook-fyfuonlkeohei. eld, 8 december Gemeente Etten-Leur Partlele herzieolng planregels Bedrljventerrein Vosdook-fyfuonlkeohei eld, 8 december 2009 Gemeente Etten-Leur Toellehting Inleiding De gemeenteraad heeft op 17 September 2007 vast gesteld het bestemmingsplan

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kethelvaart Gemeente Schiedam 1. FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN KETHELVAART,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen betaald parkeren Bomenwijk

Veelgestelde vragen betaald parkeren Bomenwijk Veelgestelde vragen betaald parkeren Bomenwijk Waarom is er gekozen voor een Review Panel? Uit eerdere enquêtes blijkt dat er niet voldoende draagvlak is in de Bomenwijk voor het invoeren van betaald parkeren.

Nadere informatie

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Even voorstellen.. Stec groep: adviesbureau Gebieden Gebouwen Grond Geld bedrijventerreinen!! Wat zien we landelijk

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

2.2 Provinciaal beleid

2.2 Provinciaal beleid Bijlage behorend bij het raadsvoorstel en -besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Hoek Markt- Veestraat (wijzigingen tekst toelichting zijn cursief weergegeven). 2.2 Provinciaal beleid

Nadere informatie

Uitbreiding Theater De Willem

Uitbreiding Theater De Willem Stedenbouwkundige verkenning Uitbreiding Theater De Willem Gemeente Papendrecht, november 2008 Stedenbouwkundige Verkenning Onderwerp: Theater De Willem 1. Inleiding De mogelijkheden voor uitbreiding van

Nadere informatie

Prisma bedrijvenpark. Bedrijvenschap Hoefweg BEDRIJVENSCHAP HOEFWEG

Prisma bedrijvenpark. Bedrijvenschap Hoefweg BEDRIJVENSCHAP HOEFWEG S&Z Office Services t.a.v. de heer J. Sörensen Loire 6 2911 HD Nieuwerker aan den IJssel Afdeling BEDRIJVENSCHAP HOEFWEG Postbus 45 2665 ZG Bleiswijk Nadere informatie Belinda Rozendaal Telefoon (079)

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Jeroen van Spijk. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem

Gemeente Haarlem. Jeroen van Spijk. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem Gemeente Haarlem Haarlem Jeroen van Spijk wethouder ruimtelijke ordening en monumenten, MRA, financiën, dienstverlening en burgerparticipatie Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Portland Gemeente Albrandswaard

Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Portland Gemeente Albrandswaard Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Portland Gemeente Albrandswaard Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Portland Gemeente Albrandswaard Kuiper Compagnons 103.607.01 Rotterdam, juni 2015 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM VIGEREND BESTEMMINGSPLAN GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN Het onderhavige bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Potentiële vestigingsplaats Bedrijventerrein 67 35% Stedelijk gebied 56 29% Buitengebied 72 37% 195 100% 26. Typering onderneming 2 Zelfstandig ondernemer 66 99% Onderdeel van een concern 1 1% Filiaalhouder

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Zenderpark. Gemeente IJsselstein

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Zenderpark. Gemeente IJsselstein Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Zenderpark Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Zenderpark Datum: 10 mei 2012 Projectgegevens: NZW06-IJS00002-01B Postbus 435 5240 AK Rosmalen T (073) 523 39

Nadere informatie

Kavel 1. Verkoopbrochure woon-werk kavel Wouwsestraatweg te Halsteren 1

Kavel 1. Verkoopbrochure woon-werk kavel Wouwsestraatweg te Halsteren 1 Kavel 1. Verkoopbrochure woon-werk kavel Wouwsestraatweg te Halsteren 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 4 3. Foto s... 6 BIJLAGEN... 8 VERKOOPTEKENING... 9 KAART

Nadere informatie

Nota Parkeernormen. Vastgesteld door het college van B en W op 16 juli Toepassing ASVV2012

Nota Parkeernormen. Vastgesteld door het college van B en W op 16 juli Toepassing ASVV2012 Nota Parkeernormen Toepassing ASVV2012 Vastgesteld door het college van B en W op 16 juli 2013 Nota Parkeernormen Gemeente Bodegraven Reeuwijk 2013 1 Inhoud 1. Parkeernormen en parkeereis... 3 2. Parkeernormen

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE BEDRIJVENPARK HONDERDLAND FASE 2 MAASDIJK

PROJECTINFORMATIE BEDRIJVENPARK HONDERDLAND FASE 2 MAASDIJK PROJECTINFORMATIE BEDRIJVENPARK HONDERDLAND FASE 2 MAASDIJK BETREFT Na de succesvolle uitgave bedrijvenpark Honderdland fase 1, waar in de afgelopen jaren circa 45 hectare tuinbouwgebied is getransformeerd

Nadere informatie

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee? HetGroenZicht WWW.HETGROENZICHT.NL Enschede 'BEDRIJVENTERREIN VAN NU' Werkt u het liefst in het groen? Ve rk o o p b r o c hu r e Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

Nadere informatie

Verstedelijkingsopgave Delft: We geven de stad een kwaliteitsimpuls :36

Verstedelijkingsopgave Delft: We geven de stad een kwaliteitsimpuls :36 Verstedelijkingsopgave Delft: We geven de stad een kwaliteitsimpuls 30-05-2018 12:36 Delft heeft de ambitie om tot 2040 maar liefst 15.000 woningen, 10.000 banen en bijbehorende voorzieningen aan de stad

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Opinienota. Onderwerp Ontwikkeling Fietsznfabriek

Opinienota. Onderwerp Ontwikkeling Fietsznfabriek Opinienota Onderwerp Ontwikkeling Fietsznfabriek Nummer 2019/401758 Portefeuillehouder Roduner, F.J. Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Afdeling PCM Auteur Dieben, G.C. Telefoonnummer

Nadere informatie

Charloisse Poort. stec groep ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD

Charloisse Poort. stec groep ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD Gemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Charloisse Poort is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Parkeren bij bedrijven 2013

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Parkeren bij bedrijven 2013 Collegevoorstel Inleiding In de regel moeten bedrijven zorgen dat parkeren op eigen terrein plaatsvindt. De afgelopen periode heeft een aantal bedrijven aangegeven in de knel te zitten met hun parkeercapaciteit.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 11.0572 B&W verg.. : 31 mei 2011 Commissie : ROB Onderwerp:Voorbereidingsbesluit Boschveld Cie_verg. : 21 juni 2011 Raadsverg.. : 5 juli 2011 1. Status Op grond van

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

Locatie Turkse Moskee Ede

Locatie Turkse Moskee Ede Behoort bij V.R. 2012/102 Afwegingsnotitie Locatie Turkse Moskee Ede Oktober 2012 blz. 1 1. Aanleiding In november 2010 heeft De Turkse Moskee Ede (initiatiefnemer) bij de gemeente een verzoek ingediend

Nadere informatie

gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON

gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON Aan gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 20 mei 2014 Beantwoording vragen Beraad & Advies Ruimte

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

1. Fort Advocaten N.V. De heer mr. Postbus KB Amsterdam

1. Fort Advocaten N.V. De heer mr. Postbus KB Amsterdam 1. Fort Advocaten N.V. De heer mr. Postbus 70091 1007 KB Amsterdam Per fax ingekomen d.d. 16-01-2014 Per brief geregistreerd onder nummer IN-14-09424 d.d. 17-01-2014 1.1. Cliënte is eigenaar van het perceel

Nadere informatie

Onderbouwing Aanvraag ontheffing Ruimtelijke Verordening Gelderland

Onderbouwing Aanvraag ontheffing Ruimtelijke Verordening Gelderland Onderbouwing Aanvraag ontheffing Ruimtelijke Verordening Gelderland Datum: 03 mei 2011 Versie 2 1/ 8 1 Projectbeschrijving De ontwikkeling van de locatie Proeftuinen maakt onderdeel uit van de ontwikkelingsvisie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 21 november Geachte raad,

Raadsvoorstel. 21 november Geachte raad, Raadsvoorstel Nummer: 170218 Behandeld door: J. van Dijk Datum: 21 november 2017 Agendapunt: 5 Onderwerp: Toekomstbestendige huisvesting brandweer en gemeentewerf Renswoude Geachte raad, Samenvatting:

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten Herstructurering Frederikkazerne

Nota van Uitgangspunten Herstructurering Frederikkazerne Nota van Uitgangspunten Herstructurering Frederikkazerne Status: Definitief Gemeente Den Haag Projectmanagement Den Haag Opsteller: Jerry de Vries, projectleider Inleiding De gemeente wenst te beschikken

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

TE KOOP. Beekstraat 26, 7311 LG Apeldoorn. Vraagprijs ,- kosten koper

TE KOOP. Beekstraat 26, 7311 LG Apeldoorn. Vraagprijs ,- kosten koper TE KOOP Beekstraat 26, 7311 LG Vraagprijs 120.000,- kosten koper Omschrijving In het kernwinkelgebied gelegen winkelruimte met verhuurde bovenwoning, nader te splitsen erf en ondergrond. Gunstig gelegen

Nadere informatie

Verkoopbrochure F-kavels Steenspil, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1

Verkoopbrochure F-kavels Steenspil, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Verkoopbrochure F-kavels Steenspil, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 5 3. Foto s... 7 BIJLAGEN... 10 VERKOOPTEKENING...

Nadere informatie

Verkoopbrochure kavel D-2, Vang 13, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1

Verkoopbrochure kavel D-2, Vang 13, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Verkoopbrochure kavel D-2, Vang 13, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 5 3. Foto s... 7 BIJLAGEN... 9 VERKOOPTEKENING... 10

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

Z I E N S W I J Z E. het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Postbus BA Leidschendam

Z I E N S W I J Z E. het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Postbus BA Leidschendam Z I E N S W I J Z E Aan: het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Postbus 1005 2260 BA Leidschendam 25 februari 2018 Betreft: Zienswijze inzake het Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning

Nadere informatie

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 WDO Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 Opvang Bovenregionale vraag HW: Ridderster Westelijke Dordtse

Nadere informatie

150 pp. Busstation. 150pp

150 pp. Busstation. 150pp Busstation en hoogspanningskabel 150 pp Busstation 150pp 0 m 20 m 40 m 60 m 80 m 100 m huidige busstation en Momenteel is de verspreidt over 2 locaties. Beide locaties zijn tijdelijk ingericht voor parkeren

Nadere informatie

Toelichting bestemmingsplan Partiële herziening regeling parkeren in bestemmingsplannen Dordrecht

Toelichting bestemmingsplan Partiële herziening regeling parkeren in bestemmingsplannen Dordrecht Toelichting bestemmingsplan Partiële herziening regeling parkeren in bestemmingsplannen Dordrecht Gemeente Dordrecht fase: ontwerpbestemmingsplan datum: oktober 2017 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL

VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL Algemeen De gemeente Albrandswaard verkoopt een kavel voor een vrijstaand kantoor met uitstraling, gelegen op een unieke zichtlocatie aan

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Vijfsluizen Gemeente Schiedam FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN VIJFSLUIZEN,

Nadere informatie

Gustoweg 67 Schiedam

Gustoweg 67 Schiedam TE HUUR Gustoweg 67 Schiedam Vraagprijs 32.500,00 per maand Stripes Makelaardij & Consultancy Ringersstraat 23 3125 BP SCHIEDAM Tel: 010-7420977 Fax: E-mail: info@stripes-makelaardij.nl Website: www.stripes-makelaardij.nl

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kop van het Gildenkwartier

Bestemmingsplan Kop van het Gildenkwartier Bestemmingsplan Kop van het Gildenkwartier Zienswijzennota Zienswijzennota Bestemmingsplan Kop van het Gildenkwartier (Doc.nr. #4719043v2) 2 INHOUD 1. INLEIDING 4 1.1. Status zienswijzennota 4 1.2. Procedure

Nadere informatie

Actualisering parkeerbeleid Grave

Actualisering parkeerbeleid Grave Actualisering parkeerbeleid Grave Beeld plaatsen ter grootte van dit kader Informatieavond 23 maart 2017 2 Agenda Toelichting op proces Ambitie Toelichting op voorgestelde wijzigingen in parkeerbeleid

Nadere informatie

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven.

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven. 1 Reclamant 1 Gedateerd 19-01-2013 Ontvangen 22-01-2013 1. Aangegeven wordt het niet eens te zijn met de manier waarop de boegkavel en Brouwhuisse Heide is weergegeven op p. 11 van de toelichting van het

Nadere informatie

Tonnaer T.a.v. de heer B. Weekers Vonderweg 14 5616 RM EINDHOVEN Boxmeer, 7 oktober 2014 Betreft: Status: Project: briefrapportage parkeeronderzoek definitief versie D1 14083711 MGW.TON.PAR Geachte heer

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

GEMEENTE VA EKEN SWAAR D. Hierbij informeren wij u over het antwoord op de motie Parkeren Kerverij

GEMEENTE VA EKEN SWAAR D. Hierbij informeren wij u over het antwoord op de motie Parkeren Kerverij V GEMEENTE VA EKEN SWAAR D Leden van de gemeenteraad van Valkenswaard Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard Uw kenmerk Kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum 121321/213124 Beantwoording Motie -

Nadere informatie

een breed gedragen alternatief Haarlem 1 december 2013

een breed gedragen alternatief Haarlem 1 december 2013 H E R O N T W I K K E L I N G - K O N I N G S T E I N - E O een breed gedragen alternatief Haarlem 1 december 2013 H E R O N T W I K K E L I N G - K O N I N G S T E I N - E O een breed gedragen alternatief

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE MIJESTRAAT 35 ROTTERDAM. Koopsom op aanvraag 1 COLLIERS INTERNATIONAL ROTTERDAM

PROJECTINFORMATIE MIJESTRAAT 35 ROTTERDAM. Koopsom op aanvraag 1 COLLIERS INTERNATIONAL ROTTERDAM TE KOOP Logistieke bedrijfsruimte Oppervlakte bedrijfsruimte ca. 5.000 m² Oppervlakte kantoorruimte ca. 300 m² Meerdere laadperrons Parkeren op eigen terrein Koopsom op aanvraag 1 COLLIERS INTERNATIONAL

Nadere informatie

Adviesbureau Tonnaer Mevr. R. v. Nuenen Vonderweg RM Eindhoven. Boxmeer, 5 november briefrapportage notitie bedrijven en milieuzonering

Adviesbureau Tonnaer Mevr. R. v. Nuenen Vonderweg RM Eindhoven. Boxmeer, 5 november briefrapportage notitie bedrijven en milieuzonering Adviesbureau Tonnaer Mevr. R. v. Nuenen Vonderweg 14 5616 RM Eindhoven Boxmeer, 5 november 2014 Betreft: Status: Project: briefrapportage notitie bedrijven en milieuzonering versie D1 14071682 HOR.TON.MIL

Nadere informatie

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 19 juni

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 19 juni Werklocaties Leusden Avond van Leusden 19 juni Aanleiding Toenemende leegstand Nieuwe ontwikkelingen blijven uit Druk vanuit provincie 2 Titel presentatie Centrale onderzoeksvraag Hoe positioneert Leusden

Nadere informatie

Elst Centraal Herijking ontwikkelingsstrategie. Politieke Avond gemeenteraad 22 september 2015

Elst Centraal Herijking ontwikkelingsstrategie. Politieke Avond gemeenteraad 22 september 2015 Elst Centraal Herijking ontwikkelingsstrategie Politieke Avond gemeenteraad 22 september 2015 Inleiding Wethouder Jan van Baal Doel vanavond: raad informeren over concept herijking ontwikkelingsstrategie

Nadere informatie