ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD"

Transcriptie

1 ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD Bovengemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Pinnepot is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief meetbare indicatoren een oordeel van de (economische) waarde van het bedrijventerrein. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de huidige economische waarde en het perspectief. Voor Pinnepot is de huidige economische waarde bovengemiddeld: 0,28. Ook het perspectief van het bedrijventerrein is bovengemiddeld, de score hier bedraagt 0,5. Figuur 2: Score Pinnepot per indicator (huidige economische waarde) Figuur 1: Totaalscore Pinnepot Een positieve score op alle indicatoren Pinnepot is een middelgroot lokaal/regionaal bedrijventerrein. Uit deze economische effectrapportage blijkt dat het terrein goed functioneert en bovengemiddeld scoort ten opzichte van andere lokale/regionale bedrijventerreinen. Het gaat voornamelijk om de bijdrage van het terrein aan de (directe en indirecte) werkgelegenheid en de economie van Westvoorne. Daarnaast kent Pinnepot een goede gebiedskwaliteit en economische duurzaamheid. Bovendien is markt- en vastgoedwaarde op het terrein de laatste jaren toegenomen. Economisch perspectief Pinnepot is positief Pinnepot biedt op regionaal niveau nog ruimte voor de vestiging van nieuwe bedrijvigheid en ruimte voor lokale bedrijven elders in de regio die uit hun jasje groeien. Pinnepot vervult een belangrijke rol in de vraag naar bedrijventerrein in Voorne-Putten.

2 LOCATIEPROFIEL PINNEPOT In onderstaande tabel en figuren kort de belangrijkste kenmerken van het bedrijventerrein Pinnepot Aspect Ligging Omvang Bedrijven Werkgelegenheid Toelichting Bedrijventerrein Pinnepot ligt direct ten oosten van Oostvoorne. Direct naast het terrein kruist de N218 met de N496. De N15/A15 ligt op 2,5 kilometer afstand. Naast het terrein ligt aan de Kleidijk een bushalte. Pinnepot is een middelgroot bedrijventerrein voor de lokale en regionale markt. Bedrijventerrein Pinnepot heeft een netto omvang van 8,2 hectare. Pinnepot beschikt nog over 0,6 hectare uitgeefbaar bedrijventerrein. Er zijn ongeveer 80 bedrijven gevestigd op het terrein. Van deze bedrijven is ruim 30% actief in de detail-, groothandel en reparatie. De bedrijven zijn samen goed voor bijna 350 arbeidsplaatsen. Ruim 100 daarvan zijn toe te schrijven aan bouwbedrijven. Figuur 3: Samenstelling vestigingen en werkgelegenheid naar sector 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% aandeel in totaal aantal vestigingen aandeel in totaal aantal arbeidsplaatsen Bron: KvK, 2011; Bewerking Stec Groep, 2011

3 ECONOMISCHE EFFECT RAPPORTAGE PINNEPOT Banen Bedrijventerrein Pinnepot heeft een licht bovengemiddelde score op de indicator banen. Dit komt door: een groot aandeel in de werkgelegenheid van de gemeente Westvoorne; een bovengemiddeld indirect werkgelegenheidseffect; een gematigde groei van de werkgelegenheid; een beperkt aantal arbeidsplaatsen voor jongeren, ouderen en lager opgeleiden; In onderstaand figuur de score op de indicator banen. Met een werkgelegenheid van circa 350 mensen is ruim 11% van de totale werkgelegenheid van de gemeente Westvoorne gevestigd op Pinnepot. We schatten in dat het bedrijventerrein goed is voor ruim 240 indirecte arbeidsplaatsen bij toeleveranciers en afnemers. Pinnepot heeft een gemiddelde groei in werkgelegenheid gekend (tussen de 5 en 10%) als gevolg van de uitbreiding van het terrein en de vestiging van nieuwe bedrijven. Relatief weinig kwetsbare en op de arbeidsmarkt (ouderen en lager opgeleiden) zijn werkzaam op het bedrijventerrein. 0, ,5 0 0,5 1 Geld Pinnepot heeft een bovengemiddelde score op de indicator geld. Dit wordt veroorzaakt door: een hoge ruimteproductiviteit op het terrein; een zeer positieve bijdrage aan de regionale economische groei; een hoog stuwend vermogen van het bedrijventerrein; beperkte consumentenbestedingen van werknemers op het terrein. In onderstaand figuur de score op de indicator geld. 0, ,5 0 0,5 1 De ruimteproductiviteit van het bedrijventerrein ligt boven het gemiddelde van circa 2,0 miljoen per hectare in de provincie Zuid-Holland. Dit komt mede doordat er relatief veel bedrijven gevestigd zijn op een klein terrein (8,3 bedrijven per hectare). Ook de aanwezigheid van industriële en logistieke bedrijven draagt sterk bij aan de ruimteproductiviteit en de economische groei van de regio. Het stuwende vermogen van het terrein is hoog. Dat betekent dat de bedrijven op het terrein zorgen voor veel indirecte lokale en regionale werkgelegenheid De consumentbestedingen door werknemers bij bedrijven op Pinnepot blijven iets achter bij de gemiddelde bestedingen in de provincie. Een en ander is berekend op basis van kengetallen.

4 Marktwaarde & vastgoed Op de indicator marktwaarde & vastgoed heeft Pinnepot een bovengemiddelde score. Dit wordt veroorzaakt door: een gemiddelde ontwikkeling van de grondprijzen; een bovengemiddelde groei van de huurprijzen; een gemiddeld leegstandspercentage. In onderstaand figuur de score op de indicator marktwaarde & vastgoed. -1-0,5 0 0,33 0,5 1 De grondprijzen op Pinnepot zijn de laatste jaren licht gestegen (tussen de 3 en 5%). Dit komt door de recente uitbreiding van het terrein en de gerealiseerde grondprijzen alhier. Ook de huurprijzen op Pinnepot laten een stijging zien. Deze stijging is binnen de gemeente en de regio bovengemiddeld (rond de 20%) en wordt vooral veroorzaakt door de realisatie van nieuwe bedrijfs- en kantoorachtige panden in de voorbije jaren. De leegstand op Pinnepot is gemiddeld. Nog geen 5% van de voorraad staat leeg op Pinnepot tegen 4,5% gemiddeld in de regio. Wel komt er op korte termijn een pand vrij met een omvang van ruim m2. Hierdoor zal de leegstand stijgen. We zien dat de leegstand zich vooral concentreert op het oudere gedeelte van Pinnepot. Gebiedskwaliteit en economische duurzaamheid Pinnepot heeft een licht bovengemiddelde score op deze indicator. Dit heeft te maken met: een goede bereikbaarheid met auto en OV; een gemiddeld ruimtegebruik door bedrijven op het terrein; aanwezigheid van diverse veiligheidsvoorzieningen op het terrein; een gemiddelde beeldkwaliteit; een benedengemiddelde aanwezigheid van voorzieningen op het terrein. In onderstaand figuur de score op de indicator gebiedskwaliteit en economische duurzaamheid. -1-0,5 0 0,20 0,5 1 Het terrein komt qua bereikbaarheid tegemoet aan de eisen die gesteld zijn aan een gemengd bedrijventerrein. De congestie in de gemeente is relatief laag en het terrein is goed ontsloten via de N218 en de N496. De A15 ligt op circa 2,5 kilometer. Ook ligt er een bushalte naast het terrein. Het ruimtegebruik op Pinnepot is gemiddeld. Dit komt deels door extensieve bebouwing aan de zuidzijde van de Langeweg. Voor een lokaal/regionaal bedrijventerrein doet Pinnepot niet onder ten opzichte van andere terreinen. De voorzieningen ten behoeve van veiligheid zijn op niveau. Collectieve beveiliging en camera s zijn aanwezig en het terrein is dubbel ontsloten. De gebiedskwaliteit en voorzieningen voor bedrijven zijn normaal voor dit type terrein. Er is een vrachtwagenparkeerplaats en een ondernemersvereniging actief.

5 PERSPECTIEF Pinnepot heeft een bovengemiddelde score wanneer het gaat om het toekomstperspectief. De score op deze indicator is 0,5. 0, ,5 0 0,5 1 Indicatoren perspectief Perspectief voor een duurzame versterking van het bedrijventerrein Op Pinnepot zijn kansen aanwezig voor het versterken van de economische waarde. Op het terrein is nog 0,6 hectare direct uitgeefbaar en ook uitgifte op aangrenzende percelen is mogelijk. Verder kan de ruimte intensiever bebouwd worden. Door gebruik te maken van braakliggende kavels kan duurzamer met de ruimte op het terrein worden omgegaan en meer werkgelegenheid gecreëerd worden. Ook herverkaveling behoort tot de mogelijkheden Over het algemeen geldt dat de uitstraling van Pinnepot voldoende en niet verouderd is. Toch kennen de gebouwen een redelijke diversiteit in kwaliteit en uitstraling. Het oudere deel van Pinnepot heeft een matige uitstraling en kwaliteit. Het betreft de grote, ietwat verouderde loodsen. Op het terrein staat echter ook een aantal nieuwere kantoorachtige panden en showrooms van goede kwaliteit. Met kleine, cosmetische ingrepen en een gerichte speldenprik kan de uitstraling en levensduur van het terrein verlengd worden. Het werkgelegenheidsprofiel van Pinnepot is in evenwicht. Er is een goede mix tussen grote en kleine bedrijven op het terrein. Ook de verscheidenheid in de sectorsamenstelling biedt een goed perspectief voor de toekomst. Een economische terugval van één bepaalde sector betekend in het geval van Pinnepot niet direct de economische terugval van het hele terrein. Verder sluit de milieuruimte op het terrein goed aan bij het type vestigingen. Het terrein staat niet onder druk als gevolg van sociaalmaatschappelijke effecten (klagende omwonenden, geluidsoverlast, geur- of stankoverlast) Pinnepot is een gemengd bedrijventerrein. Dit type terrein bezit vaak weinig onderscheidend vermogen. Er zijn meerdere vergelijkbare terreinen in de regio (Seggelant in Brielle en Kickersbloem in Hellevoetsluis). Echter, uit ramingen blijkt dat juist aan dit type bedrijventerreinen een tekort dreigt in Rotterdam-Rijnmond en met name in het zuiden van de regio. Ook is er beperkt ruimte voor uitbreiding op bestaande lokale bedrijventerreinen. Dit maakt Pinnepot een aantrekkelijke locatie voor de toekomst. Aandachtspunten Wij signaleren op basis van bovenstaande analyse van deze economische effectrapportage voor Pinnepot de volgende aandachtspunten: In de regio ontbreekt het aan voldoende ruimte voor (door)groeiende bedrijven. Veel (boven)lokale bedrijventerreinen zijn bijna geheel uitgegeven. Pinnepot heeft binnen de regio een bovenlokale functie en kan de groei opvangen van bedrijven die op de lokale terreinen (elders in de gemeente) uit hun jasje zijn gegroeid. Een regionale profilering en segmentering van bedrijventerreinen sluit hier goed op aan. Lokale terreinen moeten vooral hun focus leggen op het faciliteren van kleinschalige (door)startende bedrijven, zodat de regionale bedrijventerreinen zoals Pinnepot de ruimte kan vullen met grotere, (door)groeiende bedrijven. Hierbij is afstemming op gemeentelijk, maar ook op regionaal niveau noodzakelijk. Aan een regionaal terrein worden andere eisen gesteld dan een lokaal bedrijventerrein op gebied van voorzieningen, bereikbaarheid en kavelomvang. Een nieuw bestemmingsplan moet ontwikkelingen op Pinnepot zoveel mogelijk stimuleren. Dit betekent dat het bestemmingsplan flexibeler moet zijn dan nu het geval is. In het vigerende bestemmingsplan is omschreven waaraan bebouwing moet voldoen. Een bestemmingsplan op hoofdlijnen, met minimale vereisten aan bouwhoogte, ruimtegebruik en parkeren,

6 stimuleert de creativiteit en innovatie. Ook ruimte voor nieuwe en andere (werk)functies passen bij een moderne werklocatie. Hierin ligt ook een link met de Tweede Maasvlakte. Het is nog onbekend wat het effect van de Tweede Maasvlakte is op de vraag naar bedrijfsruimte regiobreed. Pinnepot kan mogelijk profiteren van de Tweede Maasvlakte door ruimte te bieden aan toeleveranciers en reparatiebedrijven voor de bedrijven en materieel op de Maasvlakte. De nabijheid en ontsluiting van Pinnepot richting de Tweede Maasvlakte is wat dat betreft uitstekend. Dit effect moet echter nader onderzocht worden. Er moet zeer zorgvuldig en voorzichtig omgegaan worden met een uitbreiding van Pinnepot vanuit deze overweging. Spin off vanuit de Maasvlakte is immers niet stuurbaar vanuit de overheid, maar wordt veeleer door de bedrijven zelf opgepakt. Langdurig leegstaande panden die verouderd en incourant zijn, bieden kansen voor herontwikkeling. Naast elkaar gelegen panden en onbebouwde percelen kunnen gezamenlijk herontwikkeld worden voor een kleinschaliger bedrijvensegment. Herverkaveling is vooral markttechnisch interessant. Risico s worden beperkt door in te spelen op een kansrijk vraagsegment en door upgrading van de kwaliteit van het vastgoed. Herverkaveling is in veel gevallen kostendekkend uit te voeren door gemeente of door private partijen. Door op deze manier de leegstand aan te pakken wordt langdurige leegstand en veroudering van het terrein tegengegaan en tegelijkertijd meer ruimte geboden voor (kleinschalige) nieuwe bedrijven. Een dergelijke strategie past bij Pinnepot. De mogelijkheden om dit samen met private eigenaars op te pakken moet nader worden verkend. Binnen de regio Westvoorne ontbreekt het aan een duidelijke segmentering en profilering van de verschillende bedrijventerreinen. Het gezamenlijk (met vertegenwoordigers van ondernemers) opzetten van een economische visie (met bedrijventerreinen als belangrijk onderdeel daarin) biedt kansen voor een versterking van de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat. Circa 15 20% van de werkgelegenheid is direct en indirect afkomstig van bedrijventerreinen in Westvoorne. In het economisch beleid laten terugkomen van een lange termijn visie op bedrijfslocaties is daarom rechtvaardig.

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD Gemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Pinnepot is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief meetbare

Nadere informatie

Charloisse Poort. stec groep ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD

Charloisse Poort. stec groep ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD Gemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Charloisse Poort is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient, gemeente Capelle a/d IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kerkerak, Gemeente Sliedrecht A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Nieuw Mathenesse, Gemeente Schiedam A. Inleiding Deze factsheet

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder, gemeente Maassluis A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kethelvaart Gemeente Schiedam 1. FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN KETHELVAART,

Nadere informatie

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Vijfsluizen Gemeente Schiedam FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN VIJFSLUIZEN,

Nadere informatie

BIJLAGE. Economische Effectrapportages Bedrijventerreinen Holland Rijnland. Stec Groep

BIJLAGE. Economische Effectrapportages Bedrijventerreinen Holland Rijnland. Stec Groep BIJLAGE Economische Effectrapportages Bedrijventerreinen Holland Rijnland Stec Groep In deze bijlage vindt u de EER-factsheets van de 21 onderzochte bedrijventerreinen in Holland Rijnland. We sluiten de

Nadere informatie

MEOB. Inleiding. Factsheet. MEOB in beeld

MEOB. Inleiding. Factsheet. MEOB in beeld Inleiding in beeld (gemeente Oegstgeest) is een van de terreinen die in kader van de regionale bedrijventerreinenstrategie Holland-Rijnland op de rol staan voor een pilot herstructurering. In deze sheet

Nadere informatie

EER Rijnhaven. stec groep INLEIDING

EER Rijnhaven. stec groep INLEIDING INLEIDING Het bedrijventerrein Rijnhaven in Alphen aan de Rijn staat aan de vooravond van een grote herstructurering. Doel is een kwaliteitsimpuls, zodat de Rijnhaven ook in de toekomst een aantrekkelijke

Nadere informatie

KANTOORTYPOLOGIE AMERSFOORT

KANTOORTYPOLOGIE AMERSFOORT BIJLAGE A KANTOORTYPOLOGIE AMERSFOORT In deze bijlage vindt u de kwalitatieve vraag naar kantoren in de gemeente Amersfoort toegelicht. Basis voor deze kwalitatieve vraagraming is de segmentering in vier

Nadere informatie

De vergeten parels. De sociale en economische waarde van bedrijventerreinen in Rotterdam-Zuid

De vergeten parels. De sociale en economische waarde van bedrijventerreinen in Rotterdam-Zuid De vergeten parels De sociale en economische waarde van bedrijventerreinen in Rotterdam-Zuid Een onderzoek van Stec Groep in opdracht van Kamer van Koophandel Rotterdam. April 2012 Kamer van Koophandel

Nadere informatie

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda Jaap Kortman (IVAM) in samenwerking met Parkmanager van de Exploitatievereniging Goudse Poort en de Belangenvereniging Goudse Poort,

Nadere informatie

kwalitatieve beoordeling & economische effectrapportage kantoorlocaties Gemeente Houten Stec Groep aan Provincie Utrecht

kwalitatieve beoordeling & economische effectrapportage kantoorlocaties Gemeente Houten Stec Groep aan Provincie Utrecht kwalitatieve beoordeling & economische effectrapportage kantoorlocaties Gemeente Houten Stec Groep aan Provincie Utrecht oktober 2012 kantoorlocaties gemeente Houten Molenzoom Stationslocatie De Koppeling

Nadere informatie

Achtergrondrapportage

Achtergrondrapportage Achtergrondrapportage behorend bij het essay Het geheim van bedrijventerrein Noordwest Opzet rapportage Historie locatie bedrijventerrein Noordwest Eerdere bestemmingen van het gebied Planontwikkeling

Nadere informatie

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Uitgevoerd in opdracht van: Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Nijmegen, 30 april 2014 Inhoud A B Aanbod in beeld Bedrijventerrein factsheets 1 A Aanbod in beeld

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Dintelmond: voorbereid op de toekomst

Dintelmond: voorbereid op de toekomst Dintelmond: voorbereid op de toekomst Gemeente Moerdijk Stec Groep, 27 november 2013 Evert-Jan de Kort & Erik Jan van Dijk programma 7.15 uur: ontvangst met koffie en broodjes 7.30 uur: opening/welkomstwoord

Nadere informatie

1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN

1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN BIJLAGE A 1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN Bedrijventerreinen zijn onder te verdelen op basis van verschijningsvorm De vraag naar bedrijfsruimte is gedifferentieerd is en kan

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Werklocaties. Nota Bedrijfsruimte Rotterdam samengevat 19 juni 2019

Werklocaties. Nota Bedrijfsruimte Rotterdam samengevat 19 juni 2019 Werklocaties Nota Bedrijfsruimte Rotterdam samengevat 19 juni 2019 2 Ruimtelijkeconomisch beleid voor bedrijfsruimte in Rotterdam Voor een aantrekkelijke, economisch sterke stad is er evenwicht nodig tussen

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d. 230114 Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Sinds 2010 is de Economische Monitor Voorne-Putten een signalerend document inzake de

Nadere informatie

Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland. Stec Groep Hub Ploem Bestuurlijk overleg Midden-Holland 2 oktober 2017

Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland. Stec Groep Hub Ploem Bestuurlijk overleg Midden-Holland 2 oktober 2017 Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland Stec Groep Hub Ploem Bestuurlijk overleg Midden-Holland 2 oktober 2017 Uitgifte blijft achter, aanbod blijft stijgen 1200 1000 800 600 400 200 0 2012 2013

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 6 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 6 e editie. Opzet en inhoud 6 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de zesde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Regionale bijeenkomst raadsleden 08-02-2017 Gerrit Marskamp Opbouw presentatie De hamvraag/dilemma Wat willen we als gemeenten? Wat hebben we? Wat is het speelveld? Vraag

Nadere informatie

BIJLAGE A KENGETALLEN In deze bijlage geven we in overzichtelijke tabellen de kengetallen weer die gebruikt zijn ter bepaling van de effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor de regio

Nadere informatie

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 30/01/ 14

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 30/01/ 14 Werklocaties Leusden Avond van Leusden 30/01/ 14 Programma Toelichting opdracht De context De staat van de werklocaties De markt 2 TOELICHTING OPDRACHT 3 Aanleiding onderzoek Visietraject Princenhof Toenemende

Nadere informatie

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3630196 Aan : gemeenteraad Datum : 25 november 2010 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 7 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 7 e editie. Opzet en inhoud 7 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de zevende editie van de Economische Monitor en presenteert recente economische ontwikkelingen van als regio en de vier gemeenten.

Nadere informatie

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Resultaten nulmeting Ladonk en Vorst A te Boxtel

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Resultaten nulmeting Ladonk en Vorst A te Boxtel Planet People Profit DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Resultaten nulmeting Ladonk en Vorst A te Boxtel Jaap Kortman (IVAM) in samenwerking met parkmanagement, de gemeente Boxtel en de

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Hoofdrapport 4 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en context pagina 3 3. Geografische afbakening pagina 4 4. Ontwikkeling

Nadere informatie

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Even voorstellen.. Stec groep: adviesbureau Gebieden Gebouwen Grond Geld bedrijventerreinen!! Wat zien we landelijk

Nadere informatie

DocksNLD fase 2 - bijeenkomst 22 februari Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op DocksNLD fase 1 met rechts het

DocksNLD fase 2 - bijeenkomst 22 februari Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op DocksNLD fase 1 met rechts het - bijeenkomst 22 februari 2017 Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op INFORMATIEBIJEENKOMST DocksNLD fase 1 30 JANUARI met rechts het 2017 beoogde plangebied van fase 2 - informatiebijeenkomst

Nadere informatie

Onderbouwing ruimtebehoefte De Kooi Hoogerheide. Stec Groep in opdracht van gemeente Woensdrecht

Onderbouwing ruimtebehoefte De Kooi Hoogerheide. Stec Groep in opdracht van gemeente Woensdrecht Onderbouwing ruimtebehoefte De Kooi Hoogerheide Stec Groep in opdracht van gemeente Woensdrecht Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 8 juli 2014 Onderbouwing ruimtebehoefte De Kooi Hoogerheide Onderbouwing ruimtebehoefte

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

Werklocaties. Nota Kantoren Rotterdam samengevat. 19 juni 2019

Werklocaties. Nota Kantoren Rotterdam samengevat. 19 juni 2019 Werklocaties Nota Kantoren Rotterdam samengevat 19 juni 2019 2 Ruimtelijkeconomisch beleid voor kantoren in Rotterdam Voor een aantrekkelijke, economisch sterke stad is er evenwicht nodig tussen zowel

Nadere informatie

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 VERENIGING VOOR MAKELAARS EN TAXATEURS KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 INLEIDING... 6 1.1 ONDERZOEKSVRAAG

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

masterplan met meer rendement voor uw oude bedrijventerrein

masterplan met meer rendement voor uw oude bedrijventerrein markt strategie wonen commercieel vastgoed en economische ontwikkeling masterplan met meer rendement voor uw oude masterplan met meer rendement voor uw oude uw vragen over de aanpak van uw oude terrein?

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

GELDERSE BEDRIJVENTERREINEN KLAAR VOOR DE TOEKOMST? Joost Hagens Bureau BUITEN

GELDERSE BEDRIJVENTERREINEN KLAAR VOOR DE TOEKOMST? Joost Hagens Bureau BUITEN GELDERSE BEDRIJVENTERREINEN KLAAR VOOR DE TOEKOMST? Joost Hagens Bureau BUITEN 1 Inhoudsopgave Voorstellen: Bureau BUITEN Doel onderzoek en achtergrond Definitie toekomstbestendig bedrijventerrein Methode

Nadere informatie

ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept)

ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept) ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept) Stec Groep B.V. Peije Bruil en Guido van der Molen Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. CONCLUSIES EN ADVIEZEN

Nadere informatie

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Mede door de prima ligging en gunstige regionale

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

Het belang van het MKB

Het belang van het MKB MKB Regio Top 40 Themabericht Rogier Aalders De nieuwe MKB Regio Top 40 is uit. Zoals u van ons gewend bent, rangschikken we daarin de veertig Nederlandse regio s op basis van de prestaties van het MKB

Nadere informatie

Pilot kennis, houding, gedrag

Pilot kennis, houding, gedrag Pilot kennis, houding, gedrag Investeringsgerichte aanpak bedrijventerreinen In dit paper leest u de resultaten van een pilot kennis, houding, gedrag voor een bedrijventerrein in een Brabantse gemeente.

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Factsheet DPL-BT Industrieterrein Groningen Zuidoost

Factsheet DPL-BT Industrieterrein Groningen Zuidoost Achtergrond Het bedrijventerrein Groningen Zuidoost is een groot bedrijventerreinencluster in het zuidoosten van de stad. Het ligt globaal tussen de spoorlijn Groningen Bad Nieuweschans en de A7 in. Het

Nadere informatie

Westelijke Dordtse Oever

Westelijke Dordtse Oever Westelijke Dordtse Oever Ruimte voor bijzondere ondernemers: 1.000 hectare, 900 bedrijven en 14.000 arbeidsplaatsen www.distriparkdordrecht.nl www.westelijkedordtseoever.nl www.investerenindordrecht.nl

Nadere informatie

Schieoevers Maakt de toekomst. Ontwikkelingsscenario s met focus op synergie

Schieoevers Maakt de toekomst. Ontwikkelingsscenario s met focus op synergie Schieoevers Maakt de toekomst Ontwikkelingsscenario s met focus op synergie S C H I E O E V E R S M A A K T D E T O E K O M S T Delft nog aantrekkelijker maken, létterlijk maken. Ruimte zien, kansen creëren

Nadere informatie

Wel of niet verouderd?

Wel of niet verouderd? afbeelding plaatsen op dit grijze vlak (of vraag Jolanda/ Edwin om een mooie plaat) tip drawing lines aanzetten (linksonder draw ; grid and guides ; display drawing guides on screen. Over de beoordeling

Nadere informatie

REVITALISERING HERONTWIKKELING Noodzakelijk Voor kantoor- en winkelpanden

REVITALISERING HERONTWIKKELING Noodzakelijk Voor kantoor- en winkelpanden REVITALISERING HERONTWIKKELING Noodzakelijk Voor kantoor- en winkelpanden Kader Sinds de crisis van 2008 tot 2016 is er veel veranderd in de vraag naar bedrijfshuisvesting. Met name de kantorenmarkt en

Nadere informatie

Bedrijventerreinvisie Heerenveen en regionaal plan Zuidoost Fryslân. Presentatie commissie ROM,

Bedrijventerreinvisie Heerenveen en regionaal plan Zuidoost Fryslân. Presentatie commissie ROM, Bedrijventerreinvisie Heerenveen en regionaal plan Zuidoost Fryslân Presentatie commissie ROM, 2011-03-14 In vogelvlucht Waarom een nieuwe visie Bestaande bedrijventerreinen Uitgeefbare bedrijventerreinen

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

H E R O N T W I K K E L I N G

H E R O N T W I K K E L I N G H E R O N T W I K K E L I N G BEDRIJVENTERREIN INDUSTRIELAAN/PRINS BERNHARDSTRAAT ASTEN INITIATIEFNEMERS VASTGOEDMAATSCHAPPIJ VAN DER LOO Familiebedrijf. Bedrijventerrein al 40 jaar in de familie. Vastgoed:

Nadere informatie

Bedrijventerrein. Roerstreek-Zuid Roermond

Bedrijventerrein. Roerstreek-Zuid Roermond Bedrijventerrein Roerstreek-Zuid Roermond Bedrijventerrein Roerstreek-Zuid Roermond Knooppunt van bedrijvigheid! Onder andere UPS, Transcargo en Aldi Distributiecentrum Zuid Nederland gingen u reeds voor

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

TOERISME en RECREATIE. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 3 e editie. Opzet en inhoud

TOERISME en RECREATIE. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 3 e editie. Opzet en inhoud 3 e editie TOERISME en RECREATIE 2017 Voorne PutteN Opzet en inhoud Recreatie en toerisme is voor de Voorne- Putten een belangrijke bedrijfstak. De sector levert niet alleen een bijdrage aan de regionale

Nadere informatie

1. VRAAGAANBODANALYSE

1. VRAAGAANBODANALYSE BIJLAGE A 1. VRAAGAANBODANALYSE In deze bijlage gaan we in op het aanbod en de vraag op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. In paragraaf 1 zetten we de aanpak uiteen. Daarna leest u achtereenvolgens

Nadere informatie

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 WDO Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 Opvang Bovenregionale vraag HW: Ridderster Westelijke Dordtse

Nadere informatie

Conclusies Economische Effectrapportages Bedrijventerreinen Holland Rijnland

Conclusies Economische Effectrapportages Bedrijventerreinen Holland Rijnland Conclusies Economische Effectrapportages Bedrijventerreinen Holland Rijnland Stec Groep 2 oktober 2013 Evert-Jan de Kort, Erik Jan van Dijk, Boudewijn Kuijl Stec Groep BV aan regio Holland Rijnland 2 oktober

Nadere informatie

Bedrijventerrein Hondsgemet

Bedrijventerrein Hondsgemet Bedrijventerrein Hondsgemet Algemeen Bedrijventerrein Hondsgemet Zuid, bruto 43 hectare, netto circa 28 hectare Gemengd bedrijventerrein tot en met milieucategorie 4 Gemiddelde kavelgrote 2500 7500 m²

Nadere informatie

Verkoopbrochure kavels Steenspil 14-16, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1

Verkoopbrochure kavels Steenspil 14-16, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Verkoopbrochure kavels Steenspil 14-16, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 5 3. Foto s... 7 BIJLAGEN... 9 Kaart Bergen op

Nadere informatie

Economische Agenda De Bevelanden

Economische Agenda De Bevelanden Economische Agenda De Bevelanden 2016-2021 Regio De Bevelanden 19 september 2016 2 3 4 5 6 Bron: Stec Groep, 2016 7 8 9 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2015

Nadere informatie

Uitgiftebeleid Bedrijventerreinen: Willige Laagt en Binderen-Zuid

Uitgiftebeleid Bedrijventerreinen: Willige Laagt en Binderen-Zuid Uitgiftebeleid Bedrijventerreinen: Willige Laagt en Binderen-Zuid Versie van 9 augustus 2011 Vastgesteld door de gemeenteraad op 11 oktober 2011 Inhoud: 1. Inleiding 2 2. Sturen op kwaliteit 2 3. Vaste

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREINENVISIE GEMEENTE BERNHEZE

BEDRIJVENTERREINENVISIE GEMEENTE BERNHEZE BEDRJVENTERRENENVSE GEMEENTE BERNHEZE Heesch - De Beemd Heesch - Cereslaan Heeswijk Dinther - Retsel Nistelrode - Kleinwijk KO M PA S V O O R D E T O E KO M S T De gemeente Bernheze hecht veel belang aan

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

BR14.004 12 maart 2014

BR14.004 12 maart 2014 Stationsweg 41 2312 AT Leiden T (088) 585 2993 M (06) 120 577 56 E brijnland@gmail.com Aan de fracties van politieke partijen in de gemeenten in Holland Rijnland Referentie Datum BR14.004 12 maart 2014

Nadere informatie

Resultaten nieuwe bedrijfsinvesteringen

Resultaten nieuwe bedrijfsinvesteringen Resultaten nieuwe bedrijfsinvesteringen NV REWIN West-Brabant is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant. REWIN initieert, stimuleert en verbindt. REWIN versterkt de regionale economie

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Ontwikkelplan bedrijventerrein Kellen. Programma van eisen voor investeringsvriendelijke regelgeving

Ontwikkelplan bedrijventerrein Kellen. Programma van eisen voor investeringsvriendelijke regelgeving Ontwikkelplan bedrijventerrein Kellen Programma van eisen voor investeringsvriendelijke regelgeving Ontwikkelplan Kellen 1 Feiten en cijfers Kellen 2 Waarom is het goed ondernemen op Kellen? 3 Kernwaarden

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Leegstand bedrijfsruimten 3 3 Typering leegstand 6 Bijlage 1 Contactpersonen 9 Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Werklocaties

Voortgangsrapportage Werklocaties Voortgangsrapportage Werklocaties Inleiding Het Programma Werklocaties Limburg 2020 legt de herstructureringsopgave en de planningsopgave voor bedrijventerreinen vast tot en met 2020. Na een voorbereiding

Nadere informatie

Herstructureringsopgave. bedrijventerreinen MRA

Herstructureringsopgave. bedrijventerreinen MRA Herstructureringsopgave bedrijventerreinen MRA Stec Groep aan MRA Jasper Beekmans en Evert-Jan de Kort 28 juni 2018 Inhoud Interactief deel Aanleiding Aanpak Resultaten analyses Conclusie en aanbevelingen

Nadere informatie

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot Gemeente Neerijnen Opbouw presentatie Aanleiding Logistiek, waar gaat het om? Waarom Rivierenland? Hoe pakken we het aan? Organisatie hotspot Aanleiding

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

Dobbewijk. Inleiding. Factsheet. Dobbewijk in beeld

Dobbewijk. Inleiding. Factsheet. Dobbewijk in beeld Inleiding (gemeente Voorschoten) is een van de terreinen die in kader van de regionale bedrijventerreinenstrategie Holland-Rijnland op de rol staan voor een pilot herstructurering. in beeld In deze sheet

Nadere informatie

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen?

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen? Conclusie Tot 2020 wordt een behoefte naar bedrijventerrein in de gemeente Zijpe geraamd van circa 5 hectare. Dit is ook de oppervlakte die in de planningsopgave in de provinciale structuurvisie is opgenomen.

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant

Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen 2017 Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant O 2/33 Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen 2017 11 juli 2017 Inhoud Samenvatting 5 1. Inleiding

Nadere informatie

bedrijven terreinen. Mijdrecht Nieuwe stap richting verbetering Bedrijventerrein Nieuwsbrief wat willen we bereiken?

bedrijven terreinen. Mijdrecht Nieuwe stap richting verbetering Bedrijventerrein Nieuwsbrief wat willen we bereiken? Nieuwsbrief bedrijven terrein mijdrecht oktober 2012 Interview Pieter Palm pag 2 Interview Rob Gordon pag 3 Interview Arwin Brouwer pag 4 Interview Taco Jansonius pag 5 Waarom herstructurering? pag 6 Nieuwe

Nadere informatie

Verstedelijkingsopgave Delft: We geven de stad een kwaliteitsimpuls :36

Verstedelijkingsopgave Delft: We geven de stad een kwaliteitsimpuls :36 Verstedelijkingsopgave Delft: We geven de stad een kwaliteitsimpuls 30-05-2018 12:36 Delft heeft de ambitie om tot 2040 maar liefst 15.000 woningen, 10.000 banen en bijbehorende voorzieningen aan de stad

Nadere informatie

DPL BEDRIJVENTERREINEN

DPL BEDRIJVENTERREINEN DPL BEDRIJVENTERREINEN PRESENTATIE voor Ruimteconferentie PBL Jaap Kortman IVAM DPL-BT Introductie Doelstellingen DPL-BT Hoe werkt DPL-BT Voorbeeld: Pilot Hoorn Wat kun je er mee doen? DPL BEDRIJVENTERREIN

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2015 aanzienlijk gestegen. Het aantal werkzame personen is toegenomen met 1,4% (1.700). Het totaal komt hiermee op ruim 119.000 arbeidsplaatsen (voltijds)

Nadere informatie