GEMEENTE VA EKEN SWAAR D. Hierbij informeren wij u over het antwoord op de motie Parkeren Kerverij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE VA EKEN SWAAR D. Hierbij informeren wij u over het antwoord op de motie Parkeren Kerverij"

Transcriptie

1 V GEMEENTE VA EKEN SWAAR D Leden van de gemeenteraad van Valkenswaard Postbus GA Valkenswaard Uw kenmerk Kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum / Beantwoording Motie - Parkeren Kerverij d.d J. Punt 1 24 januari 2017 Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij informeren wij u over het antwoord op de motie Parkeren Kerverij d.d. 3 november 2016 Aanleiding Op 3 november 2016 is de motie - parkeren Keverij aangenomen. Met het aannemen van deze motie wil de raad de effecten van het afschaffen van parkeergelden op het Kerverijplein onderzocht hebben voor wat betreft de bezoekersaantallen van de Kerverij en de economische gevolgen ervan. Teneinde u volledig te informeren is het van belang bij het beschrijven van de effecten van het afschaffen van parkeergelden ook nog stil te staan bij het belang van een aantrekkelijk centrum. De memo zal deze beiden aspecten dan ook belichten. Aantrekkelijk centrum In de strijd tegen leegstand van het centrum is er veel aan gelegen het centrum aantrekkelijk te laten zijn voor bezoekers. Dit is een belangrijk uitgangspunt in de toekomstvisie Valkenswaard 2030, het Masterplan Centrum en het nieuwe parkeerbeleid. Het recent door de raad vastgestelde parkeerbeleid is ontwikkeld in nauwe samenspraak met onder andere bewoners, winkeliers, horecaondernemers en belangenorganisaties. Hiervoor zijn een 3-tal inspraaksessies gehouden waar onder ook raadsleden aan hebben meegedaan. Eveneens is uitvoerig onderzoek gedaan naar de parkeerdruk en parkeermotief. Een belangrijke conclusie uit dat onderzoek, wat ook door de verschillende belanghebbenden

2 en raadsleden werd onderschreven, was dat veel parkeerplaatsen in het centrum nabij de winkels gebruikt werden door langparkeerders met een bedrijfsvergunning waardoor er maar weinig parkeerplaatsen over bleven voor (winkel)bezoekers aan het centrum die relatief dichtbij willen parkeren. Om te zorgen dat het centrum aantrekkelijk is voor bezoekers is het van belang dat deze parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor bezoekers met een kortparkeer motief. Dat dit ten kosten gaat van de langparkeerder die daarmee een grotere loopafstand heeft tot een parkeerplaats is over het algemeen acceptabel, omdat deze groep veelal voor langere tijd parkeert en vaak maar één keer per dag op en neer loopt naar de auto. Daarnaast zijn de meeste langparkeerders winkeliers of andere ondernemers met personeel die gevestigd zijn in het centrum. Deze groep heeft juist veel baat bij voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers (kortparkeerders), omdat zij in hun omzet afhankelijk zijn van deze bezoekers. Zoals eerder aangegeven is het voor een aantrekkelijk centrum van belang dat er voldoende parkeergelegenheid is nabij de winkels voor bezoekers. Tegelijk dient er een aantrekkelijk alternatief te zijn voor de parkeerders met een langparkeer motief. Voor het nieuwe parkeerbeleid is daarom voorgesteld, en besloten door de raad, om de bedrijfsvergunningen af te schaffen, waarmee ruimte ontstaat voor de bezoekers in het centrum en tegelijk een aantal parkeergelegenheden rond het centrum gratis te maken. Langparkeerders vinden een grotere loopafstand acceptabel wanneer parkeerplaatsen gratis zijn. Deze langparkeerders, waaronder veel ondernemers en hun personeel, word hiermee een gratis alternatief geboden, terwijl deze groep eerder kosten voor een bedrijfsvergunning had. Uiteindelijk is dit een situatie waar zowel kortparkeerders, de bezoekers, profijt van hebben vanwege meer parkeergelegenheid bij winkels en de langparkeerders, als ook de ondernemers en hun personeel, omdat zij hierdoor geen parkeerkosten meer hebben van een vergunning. Gratis parkeren zonder tijdslimiet Het instellen van parkeertarieven en deze afhankelijk maken van de parkeerduur en afstand tot een gebied dat veel bezoekers trekt, zoals een centrum, is een veel gebruikt sturingsmiddel om de verschillende parkeerdoelgroepen optimaal te voorzien in hun parkeerbehoefte. Om de doelstelling van een aantrekkelijk centrum voor Valkenswaard te realiseren is betaald parkeren op het Kerverijplein dan ook essentieel. In het centrum van Valkenswaard is gekozen voor een relatief laag tarief in het eerste uur en een duurder tarief in de uren daarna. Daarmee wordt het aantrekkelijk

3 om juist kort te parkeren. Dat is in het belang van de bezoeker die daardoor vaker een beschikbare parkeerplaats aantreft. Hierbij moet ook worden opgemerkt dat de parkeertarieven in Valkenswaard laag zijn ten opzichte van de parkeertarieven in de ons omringende gemeenten. Het effect van het volledig afschaffen van de parkeergelden is dat parkeerders niet worden gestimuleerd om kort te parkeren. Voor langere tijd parkeren heeft immers geen financiële gevolgen en tevens hoeft men geen betaalhandelingen te verrichten. Dit heeft tot gevolg dat men voor langere tijd gaat parkeren op parkeerplaatsen dichtbij de winkels. Vervolgens is er dan geen parkeergelegenheid meer beschikbaar voor de kort parkerende bezoekers. Zo kan een medewerker die in de ochtend naar zijn werk gaat in het centrum de auto parkeren en deze pas aan het einde van de dag weer ophalen zonder dat dit geld kost. Een parkeerplaats wordt daarmee gedurende de dag maar door 1 persoon gebruikt ten kosten van de bezoeker die wil winkelen. Bezoekers zijn hierdoor genoodzaakt de auto verder weg te parkeren en verder te lopen naar de winkels. Gevolg is dat zij het centrum van Valkenswaard als minder aantrekkelijk ervaren en werkt het gratis parkeren juist tegengesteld in het bereiken van de doelstelling het centrum aantrekkelijk te maken en de leegstand terug te dringen. Tenslotte zullen bewoners die parkeren op het Kerverijplein met een parkeervergunning, met name overdag, bijna geen beschikbare parkeerplek kunnen vinden wanneer het parkeren gratis wordt zonder tijdslimiet. Blauwe zone Met een blauwe zone zijn gebruikers eveneens vrijgesteld van het betalen van parkeergeld, maar wordt wel gestuurd op een beperkte parkeerduur doordat een gelimiteerde parkeertijd wordt gehanteerd. Het in stand houden van een blauwe zone betekent dat er ook gehandhaafd moet worden op de maximale parkeertijd. Deze handhaving leidt tot kosten, in tegenstelling tot een situatie waarbij het parkeren gratis is en er geen tijdslimiet is. Een blauwe zone valt of staat dus met handhaving, maar omdat de inkomsten uit naheffingen bij een blauwe zone, zogeheten Mulderfeiten, naar het rijk gaan, leidt handhaving bij een blauwe zone alleen maar tot handhavingskosten en niet inkomsten. Daar komt nog bij dat deze maatregel leidt tot inkomstenderving uit de inkomsten van betaald parkeren in vergelijking met de situatie waarbij betaald moet worden voor het parkeren. Proef blauw parkeren In Valkenswaard heeft in de laatste maanden van 2013 en de eerste maanden van 2014 een proef plaatsgevonden met blauwe zones op

4 parkeerplaatsen vlakbij de winkels. Tijdens de proef zijn bestaande betaalde parkeerplaatsen omgezet naar blauwe zones. Deze proef is ook geëvalueerd. De belangrijkste conclusies daarvan waren: Gevoelsmatig werd de maatregel positief ontvangen bij ondernemers. Dit positieve effect is overigens niet objectief vastgesteld. Ten opzichte van de situatie waarbij men moest betalen voor het parkeren heeft geen enkele ondervraagde ondernemer aangegeven een aanzienlijke toename te zien van de omzet na de invoering van de blauwe zone. Blauwe zone leidt niet tot voordeel voor een horeca ondernemer omdat zij vooral klanten trekken buiten de betaald parkeertijden. Een invoering van een blauwe zone heeft voor deze groep dan ook geen effect Er zijn relatief veel boetes uitgedeeld na invoering van de blauwe zone als gevolg van het niet goed gebruiken van de parkeerschijf. Dit heeft geleid tot veel klachten en bezwaren en bleek dus een extra belasting bij de afhandeling ervan. Dit kan gezien worden als een negatief effect. Parkeerboetes in een blauwe zone worden niet door de gemeente geïnd. Handhaving leidt dus alleen tot kosten en niet tot opbrengsten. De meerderheid van de vergunninghouders geeft aan als gevolg van de blauwe zone moeilijk een parkeerplek te kunnen vinden. Financiële gevolgen Zowel het invoeren van een blauwe zone als het volledig gratis maken van parkeren zonder tijdslimiet, heeft gevolgen voor de inkomsten en uitgaven uit parkeren. In eerste instantie betekent het voor beide maatregelen (gratis en blauwe zone) dat er geen inkomsten gegenereerd worden uit parkeergelden (betalende parkeerders). Het Kerverijplein behoort tot een van de terreinen waar de meeste parkeerinkomsten worden gegenereerd. De derving van deze inkomsten is dan ook aanzienlijk wanneer betaald parkeren wordt afgeschaft. Daarnaast moet er bij een blauwe zone nog steeds gehandhaafd worden hiervoor moeten kosten worden gemaakt. Daar staat tegenover dat de inkomsten uit naheffingen naar het rijk gaan en niet naar de gemeente, waardoor er wel kosten zijn voor handhaving maar geen inkomsten. Bij het volledig gratis maken van het Kerverijplein zijn ook geen inkomsten uit naheffingen te verwachten. Dit betekent dus een derving van naheffingsinkomsten ten opzichte van de huidige situatie. Tenslotte is er nog een kleine inkomstenderving te verwachten van bezoekers aan het centrum die op één van de andere betaald parkeerterreinen parkeren en als gevolg

5 van het afschaffen van betaald parkeren zullen overlopen naar het Kerverijplein. Desinvestering parkeerautomaten Een afschaffing van parkeergelden zou een desinvestering betekenen van de vervanging van 3 parkeerautomaten op het Kerverijplein, welke afgelopen november nieuw zijn geplaatst. In de bijlage een totaal overzicht van de financiële consequenties van beide maatregelen. Conclusie Gezien de bovenstaande bevindingen zal het volledig gratis maken van parkeren op het Kerverijplein ertoe leiden dat er minder parkeergelegenheid beschikbaar is voor bezoekers. Dit zal een direct (negatief) effect hebben op de aantrekkelijkheid van het centrum. Vervolgens zal de maatregel op lange termijn in negatieve zin bijdragen aan de aanpak van leegstand. Ook zijn er aanzienlijke inkomstendervingen te verwachten ais gevolg van het afschaffen van betaald parkeren. En ook leidt het afschaffen van betaald parkeren op het Kerverijplein tot een situatie waarbij 3 parkeerautomaten, die afgelopen november zijn aangeschaft en niet meer nodig zijn, tot een desinvestering. Los van de financiële consequentie die deze desinvestering heeft, is het ook moeilijk aan de burgers van Valkenswaard uit te leggen dat deze investering binnen zeer korte tijd onnodig zou blijken. Wat betreft de blauwe zone kan, op basis van een evaluatie van een pilot uit 2014, gesteld worden dat er geen aanzienlijke stijging van de omzet te verwachten is bij winkeliers ten opzichte van de situatie met betaald parkeren. Voor beide opties (volledig gratis en blauwe zone) geldt dat de horecaondernemer geen voordeel heeft omdat hun klanten buiten de betaald parkeertijden gebruik maken van de parkeervoorzieningen. Veel bezitters van een vergunning ondervinden nadelen omdat ze door de blauwe zone minder parkeergelegenheid hebben. Daar komt bij dat het invoeren van een blauwe zone zeer duur is omdat er wel handhavingskosten zijn, maar geen inkomsten. Ook bij een blauwe zone zijn de recent vervangen parkeerautomaten op het Kerverijplein overbodig en geldt ook hier dat deze desinvestering moeilijk uit te leggen is aan de burgers. Tenslotte leidt de invoering van een blauwe zone tot relatief veel overtredingen. Veelal vanwege het niet goed gebruiken van de parkeerschijf. Dit leidt vervolgens

6 tot een extra belasting van de teams KCO en KCC bij het behandelen van klachten en bezwaren. Kortom, het afschaffen van betaald parkeren op het Kerverijplein leidt nauwelijks tot voordelen (ook niet voor de ondernemers). Daar komt bij dat het leidt tot een ondermijning van de doelstellingen uit de toekomstvisie Valkenswaard 2030, het Masterplan Centrum en het nieuwe parkeerbeleid om het centrum aantrekkelijk te maken voor de bezoeker en leegstand tegen te gaan. En tenslotte leidt het afschaffen van betaald parkeren op het Kerverijplein tot aanzienlijke financiële consequenties als gevolg van minder inkomsten. Wij beschouwen de motie hiermee als afgedaan en hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Namens burgemeester en wethouders van Valkenswaard, Ir. P.R. Appelmans Teammanager Ruimtelijk beleid en projecten

7 Bijlage: Financiële consequenties Hieronder een overzicht van de financiële consequenties van het afschaffen van parkeergelden. Onderstaande kosten betreft een schatting. Met name omdat een deel van de kosten niet vooraf te bepalen zijn zoals de inkomstenderving. Jaarlijkse inkomsten en uitgaven Volledig gratis Inkomsten Blauwe zone parkeergelden 0,- 0,- Uitgaven Kosten handhaving 0, Inkomstenderving naheffingsaanslagen Inkomstenderving parkeergelden Kerverijplein Inkomstenderving parkeergelden andere parkeerterreinen Desinvestering betaalapparatuur * Saldo eenmalige kosten (zonder eventuele restwaarde)

8

Parkeerregulering 2.0

Parkeerregulering 2.0 Passende aanpak uitwijkgedrag in woongebieden F. van Weert Internationale hogeschool NHTV Breda P. van Loon Empaction Definitie parkeerregulering ASVV 2004 Het invoeren en zorgdragen voor de effectuering

Nadere informatie

Veelgestelde vragen betaald parkeren Bomenwijk

Veelgestelde vragen betaald parkeren Bomenwijk Veelgestelde vragen betaald parkeren Bomenwijk Waarom is er gekozen voor een Review Panel? Uit eerdere enquêtes blijkt dat er niet voldoende draagvlak is in de Bomenwijk voor het invoeren van betaald parkeren.

Nadere informatie

Toezegging vanuit de commissie 2015/017. Hans Appelmans / B. Tetteroo, A. Visser Deadline: 27 mei 2015

Toezegging vanuit de commissie 2015/017. Hans Appelmans / B. Tetteroo, A. Visser Deadline: 27 mei 2015 Toezegging vanuit de commissie 2015/017 Onderwerp: Parkeervisie 2015. Commissievergadering: 12 mei 2015 Toegezegd door: Mart Wijnen Portefeuillehouder: Mart Wijnen Teammanager: Hans Appelmans / B. Tetteroo,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013 GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november 2013 Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0136 Ruimte en Economie Veendam, 29 oktober 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Scenario's nieuw beleid Niels Bosch 13 juli 2017 Project related Agenda 1. Evaluatie parkeerbeleid Huidig parkeerbeleid Enquête Input stakeholders 2. Nieuw parkeerbeleid Mogelijke

Nadere informatie

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Vergadering 3 december 2013 Gemeenteraad Onderwerp : Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond B&W vergadering : 12 november 2013 Dienst / afdeling : SB.ROV Aan de gemeenteraad, In het

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *BARCODE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/16-00361 Directeur : mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar P.V. Pollen Zaaknummer Z.15-14411 Datum: 7 juni 2016 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Communicatieavond. Parkeermaatregelen Hovenbuurt en Schouwenbuurt. Woensdag 7 juni Parkeermaatregelen Hoven- en Schouwenbuurt

Communicatieavond. Parkeermaatregelen Hovenbuurt en Schouwenbuurt. Woensdag 7 juni Parkeermaatregelen Hoven- en Schouwenbuurt Communicatieavond Parkeermaatregelen Hovenbuurt en Schouwenbuurt Woensdag 7 juni 2017 1 Programma 18:45u Inloop 19:00u Opening, toelichting huidige situatie 19:10u Toelichting proces 19:15u Mogelijke maatregelen

Nadere informatie

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik,

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, Collegevoorstel Samenvatting De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, iedereen mag er gebruik van maken. Door de jaren heen is de parkeerdruk in het gebied

Nadere informatie

Commissie : Ruimtelijke Zaken Vergaderdatum Commissie : 16 mei 2012 Vergaderdatum Raad : 31 mei 2012 Onderwerp : Aanpassing vergunninghoudersparkeren

Commissie : Ruimtelijke Zaken Vergaderdatum Commissie : 16 mei 2012 Vergaderdatum Raad : 31 mei 2012 Onderwerp : Aanpassing vergunninghoudersparkeren Commissie : Ruimtelijke Zaken Vergaderdatum Commissie : 16 mei 2012 Vergaderdatum Raad : 31 mei 2012 Onderwerp : Aanpassing vergunninghoudersparkeren Muiderslot en invoering parkeerkraskaarten Muiderslot

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

Raadsvoorstel 104. Gemeenteraad. Vergadering 2 december 2014. Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren

Raadsvoorstel 104. Gemeenteraad. Vergadering 2 december 2014. Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren Vergadering 2 december 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren B&W vergadering : 28 oktober 2014 Dienst / afdeling : Ruimtelijke Ordening en Verkeer Aan de gemeenteraad, Op 1 november 2012

Nadere informatie

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert.

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert. BEWONERSPARKEREN ROND DE ZUIDAS 1. De Zuidas Op de Zuidas werken meer dan 30.000 mensen. Als de Zuidas volledig is uitontwikkeld in 2040 groeit dat tot 80.000 werknemers. In totaal zullen dan 200.000 mensen

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

Onderwerp Betaald parkeren Heesterbuurt en Vruchtenbuurt

Onderwerp Betaald parkeren Heesterbuurt en Vruchtenbuurt Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag De voorzitter van de Commissie Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSB/2012.88 RIS 247391 Doorkiesnummer 070-353

Nadere informatie

Gemeente Stichtse Vecht. Parkeeronderzoek winkelcentrum Bisonspoor Maarssen

Gemeente Stichtse Vecht. Parkeeronderzoek winkelcentrum Bisonspoor Maarssen Gemeente Stichtse Vecht Parkeeronderzoek winkelcentrum Bisonspoor Maarssen Gemeente Stichtse Vecht Parkeeronderzoek winkelcentrum Bisonspoor Maarssen Datum 8 februari 219 Kenmerk 3395.21921.R1.3 Eerste

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 135042 Datum : 31 maart 2015 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

WIJZIGINGSBESLUIT TOT AANWIJZEN PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOEPASSING WIELKLEM

WIJZIGINGSBESLUIT TOT AANWIJZEN PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOEPASSING WIELKLEM GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 21642 10 februari 2017 WIJZIGINGSBESLUIT TOT AANWIJZEN PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOEPASSING WIELKLEM Het college van Burgemeester en Wethouders,

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 17 februari 2009 Raadsvergadering : 2 april 2009 Agendapunt : 09-IV-08 Bijlage(n) : 3 Kenmerk : Uitv./MKk Commissie : Grondgebied Portefeuille : wethouder

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven augustus 2014 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Bezoekers over De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Oktober 2014 Gemeente Oss Team Onderzoek en Statistiek 1 Wat is de blauwe zone? De blauwe zone gaat lang parkeren van auto's tegen door

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Toelichting b.b. advies Evaluatie Gepast Parkeren

Toelichting b.b. advies Evaluatie Gepast Parkeren Toelichting b.b. advies Evaluatie Gepast Parkeren Inleiding Op 1 november 2012 is Gepast Parkeren in Helmond als pilot geïntroduceerd met kortingsregelingen voor leden van Gepast Parkeren in de gemeentelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Discussienota Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0102 Ruimte en Economie Veendam, 9 september 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje d.d. 18-09-2015 Voorwoord Voor u ligt de evaluatie van de Blauwe zone op het Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. De raad heeft aan het college gevraagd om de mogelijkheden

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp Kosten invoeren blauwe zone parkeren Datum 14-jun-2012 Nummer RV-1233 Steller vraag W. van Rooij Fractie VVD Portefeuillehouder N. Lemlijn Steller P. Verheijen Datum

Nadere informatie

Maatregel Verwacht resultaat Opmerkingen

Maatregel Verwacht resultaat Opmerkingen Maatregelenpakket 1: Leefbaarheid Maatregel Verwacht resultaat Opmerkingen Maatregel B Innovatieve produkten - Extra formatie, onderzoek en ICT -100.000,00 Maatregel 1 Aanpassing bezoekersregeling 933.000,00

Nadere informatie

Parkeerplan Helperplein en Verlengde Hereweg

Parkeerplan Helperplein en Verlengde Hereweg Parkeerplan Helperplein en Verlengde Hereweg Aanleiding Op 27 januari 2010 heeft de raad de Parkeernota "Parkeren in de stad, duurzaam bereikbaar!" vastgesteld. De uitgangspunten van dit beleid zijn onder

Nadere informatie

Reguleren met betaald parkeren

Reguleren met betaald parkeren 2 Wat ga ik vertellen? Info over Leiden algemeen Reguleren met betaald parkeren Parkeerbeleid van de gemeente Leiden Parkeerbeleid in Leiden Waarom betaald parkeren? Reinout van Gulick, Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

het instellen van een lager starttarief/parkeertijd van de parkeertarieven en/of het betalen per minuut

het instellen van een lager starttarief/parkeertijd van de parkeertarieven en/of het betalen per minuut Deze notitie bevat een (hernieuwd) onderzoek naar de consequenties van: het instellen van een lager starttarief/parkeertijd van de parkeertarieven en/of het betalen per minuut. Deze opdracht tot nader

Nadere informatie

dat zich in de wijk Biezen aan de Koekoekstraat de Fenikshof bevindt;

dat zich in de wijk Biezen aan de Koekoekstraat de Fenikshof bevindt; STAATSCOURANT 19 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 70561 december 2016 Verkeersbesluit Parkeerschijfzone parkeervakken Fenikshof Nijmegen Kenmerk: 16.0011220 BURGEMEESTER

Nadere informatie

Informatienota. Onderwerp Voortgang en planning Moderniseren Parkeren

Informatienota. Onderwerp Voortgang en planning Moderniseren Parkeren Informatienota Onderwerp Voortgang en planning Moderniseren Parkeren Nummer 2018/755026 Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 5.2 Parkeren Afdeling BBOR Auteur Brant, S. van den Telefoonnummer

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Raadsopdracht RO4 Herzie het parkeerbeleid in het centrum Registratienummer: 00544766 Op voorstel B&W d.d.: 01 september 2015 Datum vergadering: 28 september

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

Informatienota. Onderwerp Bewoners naar de garage. Nummer 2019/ Portefeuillehouder Berkhout, R Programma/beleidsveld 5.

Informatienota. Onderwerp Bewoners naar de garage. Nummer 2019/ Portefeuillehouder Berkhout, R Programma/beleidsveld 5. Informatienota Onderwerp Bewoners naar de garage Nummer 2019/240231 Portefeuillehouder Berkhout, R Programma/beleidsveld 5.2 Parkeren Afdeling BBOR Auteur Brant, S. van den Telefoonnummer 023-5113862 Email

Nadere informatie

Actualisering parkeerbeleid Grave

Actualisering parkeerbeleid Grave Actualisering parkeerbeleid Grave Beeld plaatsen ter grootte van dit kader Informatieavond 23 maart 2017 2 Agenda Toelichting op proces Ambitie Toelichting op voorgestelde wijzigingen in parkeerbeleid

Nadere informatie

TOELICHTING PARKEERREGIME PARKEERGARAGE

TOELICHTING PARKEERREGIME PARKEERGARAGE TOELICHTING PARKEERREGIME PARKEERGARAGE Datum : 8 februari 2017 Aan : Kopie aan : Van : Vincent van Zuijlen Onderwerp : Toelichting parkeerregime parkeergarage Raalte Inleiding Vanwege het afschaffen van

Nadere informatie

Gemeente Goes T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2118 4460 MC Goes Goes, 17 april 2013

Gemeente Goes T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2118 4460 MC Goes Goes, 17 april 2013 Woonboulevard Goes p.a. Marconistraat 30 4461HH GOES Gemeente Goes T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2118 4460 MC Goes Goes, 17 april 2013 Betreft: Parkeersituatie Woonboulevard Goes.

Nadere informatie

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3.

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg Registratienummer 3.0808 Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Korte inhoud De SP fractie Nijmegen heeft

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 4 november datum/agendapunt B&Wn. afdeling: Ondenverp: Voorstel: Behandeling in:

Beslissing B&W: datum indiening: 4 november datum/agendapunt B&Wn. afdeling: Ondenverp: Voorstel: Behandeling in: *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 4 november 2015 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling datum/agendapunt B&Wn :1011151401 Ondenverp: Eindtijd

Nadere informatie

Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0

Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0 Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0 Haarlem, 7 juni 2017 Beste Wijkbewoners, De gemeente Haarlem organiseert woensdag 19 juli 2017 een parkeerreferendum. De vraag waarover u kunt stemmen

Nadere informatie

Opbrengst straatparkeren

Opbrengst straatparkeren Rapportage gereguleerd parkeren 1e half jaar 2017 Dit bericht bevat informatie over de belangrijkste indicatoren voor het gereguleerd parkeren in Vlaardingen. Het doel is om de raad, het college en het

Nadere informatie

Tel. steller: 024-329 92 08

Tel. steller: 024-329 92 08 Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 5 maart 2013 inzake Experiment Parkeerschijfzone Van: Het college van B&W van 5 maart 2013 Doel: Toelichting: Opinie vormen Achtergrond

Nadere informatie

Onderzoek Blauwe zone

Onderzoek Blauwe zone Gemeente Woensdrecht Onderzoek Blauwe zone Raadhuisstraat en omgeving Termolle Veronique 23-7-2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 2. Betekenis blauwe zone... 4 Wat is een blauwe zone (parkeerschijfzone)...

Nadere informatie

Reactienota toekomstige parkeerregulering kernwinkelgebied Raalte

Reactienota toekomstige parkeerregulering kernwinkelgebied Raalte Reactienota toekomstige parkeerregulering kernwinkelgebied Raalte Inleiding De raad van de gemeente Raalte heeft op 22 december 2016 besloten om de parkeerregulering in het centrum van Raalte in de huidige

Nadere informatie

Addendum Parkeernota 2010

Addendum Parkeernota 2010 Addendum Parkeernota 2010 Parkeerregulering in Heerlen Inleiding Heerlen streeft naar een evenwichtige balans tussen parkeervraag- en aanbod. Iedere wijk in Heerlen kent echter locaties waar de balans

Nadere informatie

Bespreeknota. Vraag: Context / achtergrondinformatie:

Bespreeknota. Vraag: Context / achtergrondinformatie: Bespreeknota Aan: Commissie Ruimte Van: Burgemeester en Wethouders Onderwerp: evaluatie parkeren binnenstad Portefeuillehouder: F. Groen Datum collegebesluit: 19 maart 2019 Geheim: Nee Vraag: Het college

Nadere informatie

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving Module 7. Parkeren Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/28557 Datum : 20 november 2012 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T.

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

A B C DE SCHIJF VAN VIJF NIEUW PARKEERBELEID. Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray. Samengesteld door

A B C DE SCHIJF VAN VIJF NIEUW PARKEERBELEID. Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray. Samengesteld door DE SCHIJF VAN VIJF NIEUW PARKEERBELEID D E A B C Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Afdeling Stad, Wijk en Dorpen Team Ruimtelijke Ontwikkeling / Verkeer 17 mei 2016 pagina 1

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Gemeente Grave. Centrum 2015

Parkeeronderzoek Gemeente Grave. Centrum 2015 Parkeeronderzoek Gemeente Grave Centrum 2015 Copyright Goudappel Coffeng Niets uit deze rapportage mag worden overgenomen zonder bronvermelding. Aan de inhoud van de rapportage kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

SP-initiatiefvoorstel ondergronds parkeren voor vergunninghouders

SP-initiatiefvoorstel ondergronds parkeren voor vergunninghouders Nijmegen, 16 september 2005 Raadsvoorstel nr. 272/2005 SP-initiatiefvoorstel ondergronds parkeren voor vergunninghouders Inleiding De parkeerdruk in de parkeerregime gebieden van Nijmegen neemt voortdurend

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 Raadsstuk Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 1. Inleiding In de Parkeervisie (Raadsbesluit maart 2013, registratie nr. 2012/404318) is een beleidslijn opgenomen over het

Nadere informatie

Ruimte voor parkeren. Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016

Ruimte voor parkeren. Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016 Ruimte voor parkeren Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016 Doel presentatie Informeren over: Proces. Totstandkoming nieuwe parkeernota. Inspraak. Voorstel maatregelen nieuw parkeerbeleid. Financiële gevolgen

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Exploitatie parkeren centrum Registratienummer: 361105 Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 27 november 2012 Datum vergadering: maandag 17 december 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Bezoekersvergunning

Veelgestelde vragen Bezoekersvergunning Veelgestelde vragen Bezoekersvergunning 1. Kosten Hoeveel kost de digitale bezoekersvergunning per jaar? Zie www.parkerendelft.com/parkeren voor de actuele tarieven. Wat kost het bellen met 14015? Voor

Nadere informatie

Stedelijk parkeren. Notitie: 16 december 2013

Stedelijk parkeren. Notitie: 16 december 2013 Notitie: 16 december 2013 Stedelijk parkeren 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling/achtergronden Er zijn verschillende projecten en ontwikkelingen gaande in de binnenstad met invloed op de parkeerbehoefte.

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 Collegebesluit Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 1. Inleiding Parkeren raakt iedereen in de stad. Naast het gegeven dat een auto bijdraagt aan een gevoel van vrijheid, speelt

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 18R.00673

RAADSINFORMATIEBRIEF 18R.00673 RAADSINFORMATIEBRIEF 18R.00673 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 27 november 2018 Portefeuillehouders) Wethouder Noorthoek Portefeuille(s) : ^ Verkeer en parkeren Contactpersoon

Nadere informatie

Evaluatie effecten Oegstgeest door invoering betaald parkeren gemeente Leiden

Evaluatie effecten Oegstgeest door invoering betaald parkeren gemeente Leiden Evaluatie effecten Oegstgeest door invoering betaald parkeren gemeente Leiden 1. Historie invoering betaald parkeren Leiden Met ingang van 1 november 2016 heeft de gemeente Leiden betaald parkeren ingevoerd

Nadere informatie

Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken (

Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken ( dagtarieven zone 1 en 2 gelijk trekken Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken ( Opbrengsten Worden ingediend. 1,30) - 11.500,00 Amendementen PvdA (5) en VVD-WL

Nadere informatie

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp:

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp: aangenomen / verworpen / ingetrokken In te vullen door de griffier AMENDEMENT NR Voor het amendement stemmen. Tegen het amendement stemmen. AMENDEMENT De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Gemeente Bergen op Zoom Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Parkeerverordening

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Nota van Beantwoording

Nota van Beantwoording blauwe zone Dichterswijk, Noorderhof en enkele straten ten westen van de Slotermeerlaan kenmerk: 2014/int/1067 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Parkeerbeleidsplan en invoering blauwe zones 3 1.2 Het voorstel:

Nadere informatie

Informatienota. Onderwerp Bewoners naar de garage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 5.

Informatienota. Onderwerp Bewoners naar de garage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 5. Informatienota Onderwerp Bewoners naar de garage Nummer 2018/684410 Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 5.2 Parkeren Afdeling BBOR Auteur Brant, S. van den Telefoonnummer 023-5113862

Nadere informatie

Vraag Wat moet ik als bewoners regelen voordat betaald parkeren wordt ingevoerd op 24 maart 2017?

Vraag Wat moet ik als bewoners regelen voordat betaald parkeren wordt ingevoerd op 24 maart 2017? FAQ invoering betaald parkeren Randwijck Wat wordt verteld op de informatieavond? Tijdens de informatieavond wordt allereerst kort stilgestaan bij het te reguleren gebied, de reguleringstijden, waar parkeerautomaten

Nadere informatie

Met een ParkAdammer betalen in een dubbeltjeszone Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht

Met een ParkAdammer betalen in een dubbeltjeszone Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Met een ParkAdammer betalen in een dubbeltjeszone Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht 10 april 2008 RA0824279 Samenvatting Een man parkeert in de Rijnstraat en schakelt

Nadere informatie

Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond. Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra

Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond. Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra Gemeente Helmond / Empaction Eindhoven, 17 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Harmonisatie parkeerbeleid. Jan-Anne Waagmeester

Harmonisatie parkeerbeleid. Jan-Anne Waagmeester Harmonisatie parkeerbeleid Jan-Anne Waagmeester Stand van zaken: het planproces 21 mei 2016: gemeentegesprek over parkeren Gesprekken met diverse ondernemers- en bewonersgroeperingen Najaar 2016: bewonerspanel

Nadere informatie

ANWB M&S/Klantkennis/Onderzoek contactpersoon Sylvia van Ewijk telefoon 088 269 87 46 mobiel 06 128 20 153

ANWB M&S/Klantkennis/Onderzoek contactpersoon Sylvia van Ewijk telefoon 088 269 87 46 mobiel 06 128 20 153 n ANWB BV, Den Haag. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze,

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Parkeernota 2014. Portefeuilehouder dr. Derk Reneman

Nota van B&W. onderwerp Parkeernota 2014. Portefeuilehouder dr. Derk Reneman Bemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Parkeernota 2014 Portefeuilehouder dr. Derk Reneman Collegevergadering 1 8 november 2014 inlichtingen Rik Thorborg (023 5676082) Registratienummer 2014.0051148

Nadere informatie

Parkeren Bruisende Binnenstad. Informatieavond gemeenteraad 15-3

Parkeren Bruisende Binnenstad. Informatieavond gemeenteraad 15-3 Parkeren Bruisende Binnenstad Informatieavond gemeenteraad 15-3 programma 1. De aanleiding 2. De vragen 3. Het proces 4. De resultaten 5. Het voorstel 1. aanleiding Oosterhoutse binnenstad: minder bezoekers,

Nadere informatie

onderwerp Intrekken aanwijzingsbesluit betaald parkeren en instellen parkeerschijfzone Badhoevedorp

onderwerp Intrekken aanwijzingsbesluit betaald parkeren en instellen parkeerschijfzone Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Intrekken aanwijzingsbesluit betaald parkeren en instellen parkeerschijfzone Portefeuillehouder dr. Derk Reneman Collegevergadering 11 oktober 2016 inlichtingen

Nadere informatie

Rapportage Parkeermonitor Leiden Juli - december 2013

Rapportage Parkeermonitor Leiden Juli - december 2013 5 maart 2014 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Ontwikkeling parkeerareaal... 6 3 Inkomsten uit parkeren... 7 4 Straatparkeren... 8 5 Parkeergarages... 10 5.1 Parkeergarage Haarlemmerstraat...

Nadere informatie

Gemeenteraad Gooise Meren

Gemeenteraad Gooise Meren Gemeenteraad Gooise Meren Informatieve vragen van feitelijke/technische aard Van : Lodewijk Zweers (CDA) 18 juni 2017 Datum indiening : Betreft : Raadsvoorstel Parkeerbeleid Gooise Meren, zaaknr. 307923

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Parkeerautomaten centrum + Maximaplein

Raadsvoorstel. Onderwerp Parkeerautomaten centrum + Maximaplein Raadsvoorstel Vergadering : 25 september 2012 Voorstelnummer : 09.08 Registratienummer : 12.011415 Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : Ruimtelijk Beheer Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Inloopavond parkeren en blauwe zone Maarn. 16 november 2017

Inloopavond parkeren en blauwe zone Maarn. 16 november 2017 Inloopavond parkeren en blauwe zone Maarn 16 november 2017 Programma 19.30 uur Welkom en doel van de avond 19.40 uur Presentatie parkeeronderzoek door RHDHV 20.00 uur Groepsopdracht 1: Kaart 20.20 uur

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1171, d.d. 16 november 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Afwikkeling motie Zevenbergen (VVD)twee kentekens op één vergunning (RV09.0039) BESLUITEN 1. de Nadere voorschriften met betrekking

Nadere informatie

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o.

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Eric Stuyfzand, Arie Pijp & Michael Fousert

Eric Stuyfzand, Arie Pijp & Michael Fousert Parkeerschouwen Schouwenbuurt en Hovenbuurt Eric Stuyfzand, Arie Pijp & Michael Fousert 1 Parkeerregelingen en looproutes Betaald parkeren ( 1,45/u) Blauwe zone (90 of 180 min) Ma. t/m za. 09-18u (Blauwe

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad

Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad - ~ t" Gemeente Delft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. BBV Onderwerp : College van B&W : 20-03-2018 : Lennart Harpe : Kay van der Kraan

Nadere informatie

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Zaaknummer : Datum : 12 decem ber 2017 Blad : 1 van 5

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Zaaknummer : Datum : 12 decem ber 2017 Blad : 1 van 5 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 509500 Programma : Mobiliteit Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: mw. drs. I.C.J. Nieuwenhuizen Informatie bij : A.F.W. van der Steen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt NIEUWSBRIEF Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt Doel De fracties van de Nieuwe Democraten, D66 Roosendaal, PvdA en VLP hebben op donderdagmiddag 2 juni 2016 op de Nieuwe

Nadere informatie

Z I E N S W I J Z E. het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Postbus BA Leidschendam

Z I E N S W I J Z E. het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Postbus BA Leidschendam Z I E N S W I J Z E Aan: het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Postbus 1005 2260 BA Leidschendam 25 februari 2018 Betreft: Zienswijze inzake het Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Rapportage Evaluatie Ondernemers Venray. Parkeren gemeente Venray. 13 april 2017

Rapportage Evaluatie Ondernemers Venray. Parkeren gemeente Venray. 13 april 2017 Rapportage Evaluatie Ondernemers Venray Parkeren gemeente Venray 13 april 2017 Inhoudsopgave Parkeren Venray 1 Algemeen 14 Toponderzoek 16 Parkeren Venray Vanaf 14 oktober 2016 is in Venray een nieuw parkeerbeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014 Rockanje, 16 december 2014 Nr /105363

Raadsvoorstel 2014 Rockanje, 16 december 2014 Nr /105363 Raadsvoorstel 2014 Rockanje, 16 december 2014 Nr. 105301/105363 Raadsvergadering van 27 januari 2015 Agendanummer Onderwerp: Parkeerautomaten 1e en 2e Slag Aan de gemeenteraad. 1. Gevraagd besluit Er worden

Nadere informatie

B en W nummer besluit d.d

B en W nummer besluit d.d B en W nummer 13.0872 besluit d.d. 24-9-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) inzake privacy bij invoeren digitaal betaald

Nadere informatie

Hieronder vindt u de begroting en het financiële resultaat voor de jaren 2012, 2013 en 2014 (bedragen x 1000):

Hieronder vindt u de begroting en het financiële resultaat voor de jaren 2012, 2013 en 2014 (bedragen x 1000): gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Parkeren voor vergunninghouders

Parkeren voor vergunninghouders Vragen en antwoorden Parkeren voor vergunninghouders 1. Waar wordt vergunningparkeren in zone 3 ingevoerd? Het parkeervergunninggebied Wilhelminaweg en omgeving bestaat uit de volgende straten: Wilhelminaweg

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van januari Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van januari Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van januari 2014 Besluit nummer: 2014_Raad_00012 Onderwerp: Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Voorgesteld wordt om, naar aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 274625 Datum : 31 mei 2016 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie