Wetenschap & Techniek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschap & Techniek"

Transcriptie

1 Wetenschap & Techniek CBS De Brug Heemradenlaan GX IJsselstein cbs de Brug IJsselstein Pagina 1

2 UITGANGSPUNTEN 0. Motivatie 1. Uitgangspunten Doel van dit beleidsplan Visie Kerndoelen techniek Schoolbeleid en techniek 2. Beginsituatie Tradities Huidige stand van zaken Organisatie Verantwoordelijkheden Knelpunten 3. Beschrijving gewenste situatie Stappen die genomen moeten worden Knelpunten Knelpunten 4. Borging 5. Planning 6. Situatie 2010 Bijlagen: Implementeren techniektorens Techniektorens:lessen + overzicht per bouw cbs de Brug IJsselstein Pagina 2

3 0. Motivatie om met techniek aan de slag te gaan In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van Wetenschap en Techniek zou onze dag er volledig anders uitzien. Als Wetenschap en Techniek zo n grote rol speelt in ons dagelijks leven dan kan het niet anders of het moet ook een rol spelen in ons onderwijs! Kinderen zitten vol met vragen waarop we het antwoord vaak niet weten. En dat is goed want zo blijft er voor de kinderen nog veel over om te ontdekken. Wetenschap en Techniek geeft kinderen mogelijkheden om creatief, kritisch, innovatief en ondernemend te worden. a. Wetenschap benadrukt dat het gaat om de ontwikkeling van de nieuwsgierigheid, de creativiteit en het oplossend vermogen van kinderen. Techniek is namelijk niet alleen sleutelen, knutselen en maken, maar zeker ook: onderzoeken, ontdekken, analyseren, testen, experimenteren, verbeteren en veel vragen stellen. Dit zijn eigenlijk allemaal vaardigheden die kinderen van nature hebben en die ook wetenschappers kenmerken. Vandaar dat wij spreken over techniek. b. Kinderen op CBS De Brug in IJsselstein groeien op in een wereld vol techniek. Ze leven en spelen erin. Mensen worden steeds afhankelijker van techniek, maar dat realiseert men zich maar zelden. Het is daarom van belang dat ons onderwijs kinderen bewuster in contact brengt met alle aspecten van de techniek. Op basis daarvan ontwikkelen onze kinderen op een harmonische wijze een breed en realistisch beeld van de techniek in hun wereld. c. Kinderen zijn van jongs af aan al geïnteresseerd in het hoe en waarom van de dingen om hen heen. Ze zijn gevoelig voor techniek. Het is daarmee een taak voor onze school om kinderen hierin geïnteresseerd te houden en deze gemotiveerdheid optimaal te benutten om verdieping en verbreding te bereiken. d. techniek is bij uitstek een middel om in IJsselstein een rijke, moderne en aantrekkelijke leeromgeving in te richten. Een dergelijke leefomgeving past goed in hedendaagse opvattingen over leren en ontwikkeling, ook wel het nieuwe leren genoemd. e. Het negatieve imago van techniek kan een positieve wending krijgen. De keuze voor een vorm van vervolgonderwijs is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van onze kinderen. Interesse voor techniek kan invloed hebben op hun keuze. f. Het team heeft zich bereid verklaard om met techniek aan de slag te gaan. Door de hele school wordt techniekles gegeven. In elke groep komt het aan de orde op een gestructureeerde manier. De is de persoon die collega s helpt, ondersteunt, motiveert. Zijn/haar taak: - De techniekkasten moeten in orde zijn - De materialen verkeren in goede staat - Aanschaf en uitbreiding van materialen - Planning van activiteiten m.b.t. techniek - Contacten met instanties rondom de school (VTB, bureau Top, netwerk, enz.) cbs de Brug IJsselstein Pagina 3

4 Totstandkoming Dit plan is tot stand gekomen door de directeur en de. Mede door de subsidie van het VTB. 1. Uitgangspunten Doel van dit beleidsplan Dit beleidsplan is een praktisch (en theoretisch) document waarin tot uiting komt hoe CBS De Brug te IJsselstein de visie op techniekonderwijs concreet vorm gaat geven. De aanleiding om deze visie en vormgeving vast te leggen waren de nieuwe kerndoelen techniek en de aanschaf van de techniektorens vanuit de VTB-subsidieregeling (Verbreding Techniek Basisonderwijs) Visie Techniek komt steeds meer in de belangstelling te staan. Het vak techniek is door onze school opgenomen in de kerndoelen. Door de inzet van middelen moet techniek een volwaardig vak worden op onze school. Wij willen bij onze leerlingen een lerende en onderzoekende houding ontwikkelen, zodat alle leerlingen zich kunnen ontplooien. De inzet van techniek is vaak voor de leerlingen die cognitief minder begaafd zijn een middel om hun eigenwaarde te gaan ontdekken. Het zelfvertrouwen groeit hierdoor. Het is van belang dat wij een basis leggen voor interesse in techniek in de huidige technologische maatschappij. Kerndoelen natuur & wetenschap- techniek De nieuwe kerndoelen voor Natuur en Techniek: 40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leeromgeving. 41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen. 42: De leerlingen leren onderzoek te doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 43: De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind. 44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. 46: De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon seizoenen en dag en nacht veroorzaakt. cbs de Brug IJsselstein Pagina 4

5 De kerndoelen 44 en 45 rekenen we uitdrukkelijk tot techniek. Het kerndoel 42 heeft veel te maken wat men onder natuurkunde verstaat. In de basisschool heeft natuurkunde dus veel verwantschap met techniek. Natuurkundige principes worden vaak aan de orde gesteld in relatie tot door de mens gemaakte toepassingen. Aansluitend bij kerndoel 43 zie je in veel techniekboekjes en methodes activiteiten of werkbladen om uitstapjes naar het onderzoeken en meten van het weer te doen. Daarbij ontwerpen en maken de kinderen instrumenten om weerverschijnselen te meten. Het maken van een barometer heeft alles met luchtdruk te maken en gebruiken maar ook vooral om onderzoek te doen, relaties te leggen en te experimenteren. Deze laatste invalshoek krijgt daardoor het karakter van wetenschap bedrijven. Men noemt dat laatste ook wel Science of onderzoekend leren. De domeinen van Techniek: 1. Constructies 2. Overbrengingen 3. Besturingen 4. Energieomzettingen Naast deze doelen zijn er ook schoolspecifieke doelen te noemen. Het gebruik van techniek is een geïntegreerd onderdeel geworden van het onderwijs op onze school en heeft herkenbare dwarsverbanden met: het jonge kind, omgaan met verschillen, taalonderwijs, modern rekenonderwijs, coöperatief leren. Alle leerkrachten beheersen een aantal techniekbasisvaardigheden en werken aan een invoeringstraject van techniek in hun eigen groep. Er is een op school die de techniek ontwikkelingen aanstuurt en ondersteunt. De kinderen hebben een positieve houding ten opzichte van techniek. Ze ontdekken de mogelijkheden en interesses ten aanzien van techniek. De kinderen hebben plezier in het maken van technische opdrachten. De kinderen maken kennis met die aspecten van techniek die van belang zijn voor een goed cultuurbegrip, voor het maatschappelijk functioneren en voor verdere technische ontwikkeling. De kinderen kunnen veilig omgaan met gereedschappen. De kinderen kunnen probleemoplossend handelen. Kinderen ontwikkelen een onderzoekende (nieuwsgierig) en ontwerpende houding (hoe maak ik iets gemakkelijker). Schoolbeleid en techniekonderwijs Wij willen de kinderen in alle groepen nog meer in contact brengen met het technische karakter van hun leefomgeving en dus nog doelmatiger werken aan zowel het ervaren, ontdekken, als inzicht geven in de theoretische achtergronden van allerlei technische vaardigheden en principes. Vanuit de visie op onderwijs zoals beschreven in het schoolplan, kunnen onze leerlingen rekenen op: - Goed onderwijs waarin de doelen van het basisonderwijs worden gerealiseerd; - Hulp bij het proces naar zelfstandigheid; - Het bijbrengen van sociale vaardigheden. - De ontwikkeling van de nieuwsgierigheid, de creativiteit en het oplossend vermogen van kinderen cbs de Brug IJsselstein Pagina 5

6 Op onze school wordt het onderwijs afgestemd op de ontwikkeling van de kinderen. Daarbij richten we ons in elk geval op de ontwikkeling van de cognitieve, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden en op het aanleren van de (onderwijsinhoudelijke en maatschappelijke) kennis. De lessen van De Techniek Torens stellen de school in de gelegenheid om enkele belangrijke leergebiedoverstijgende kerndoelen vorm te geven: Sociaal gedrag. Teamwork en onderling overleg, respectvol omgaan met de meningen en de input van andere leerlingen, verantwoordelijkheid nemen voor te verrichten taken. Werkhouding. Gerichte vragen stellen, relevante informatie vergaren en gebruiken, doorzetten als iets niet meteen lukt. Onderzoekende houding. Zelfbeeld. Zelfvertrouwen opbouwen (bij het zelf vinden van technische oplossingen), zelfstandig (met een andere leerling) kunnen werken, eigen ideeën beargumenteren in de groep, ontwikkeling van de fijne motoriek, zelf iets kunnen ontwerpen en daarnaar bouwen, evaluatie van eigen werk (zelfkritiek). Maatschappelijke relevantie. Een link leggen naar de maatschappelijke toepassing van de betreffende techniek. Een andere belangrijke reden om techniek te implementeren in school is de start van het traject 1-zorgroute. In dit traject wordt handelingsgericht gewerkt en planmatig omgegaan met de verschillen in onderwijsbehoeften van kinderen. Dit brengt met zich mee dat er (gedeeltelijk) wordt afgestapt van klassikaal onderwijs en meer gewerkt gaat worden met dag- en weekplannen. Door de mogelijkheden van zelfstandig werken met de lessen uit de techniektorens is het belangrijk deze lessen een onderdeel te laten zijn van de keuzestof binnen de weekplanning. Wij gebruiken de methode : Leefwereld (Wolters Noordhoff) Techniekkasten Techniekkisten van Heutink Themaboekjes over Techniek (OTIB) 2. Beginsituatie Tradities Op initiatief van een leerling of leerkracht wordt een bezoek gebracht aan een bedrijf. Huidige stand van zaken: Op dit moment zijn de techniektorens voor één locatie aangeschaft. Voor de andere locatie moeten Techniekkisten worden gemaakt met opdrachtkaarten. technieklessen zijn op kleine schaal geïntegreerd in de lessen handvaardigheid/natuurlessen en op basis van interesse van de betreffende leerkracht. In de onderbouw wordt gebruik gemaakt van constructiemateriaal; denk aan K nex en lego. Er zijn geen lesbeschrijvingen aanwezig. Er worden minimaal drie lessen per groep gegeven uit de techniektorens Organisatie Ingezette middelen, financiën en beheer Techniektorens met 80 lessen voor de groepen 1 t/m 8 (10 lessen per schoolar) ,- subsidie vanuit het VTB-project cbs de Brug IJsselstein Pagina 6

7 Sponsoring door technische bedrijven (geld en materialen) Verantwoordelijkheden Er is een aangesteld. Zij begeleidt de leerkrachten in het gebruik van de techniektorens en vraagt ondersteuning aan bij bureau Top De directeur verricht klassenconsultaties Afspraken over techniek worden vastgelegd in de Wetenschap&Techniekmap. Regelmatig is techniek een agendapunt in de bouwvergaderingen Het management schrijft het techniek Beleidsplan Ouders verlenen ondersteuning tijdens de lessen in de middenbouw Groepsleerkrachten begeleiden kinderen bij de techniekdozen uit de techniektorens Knelpunten (t/m 2008) De opdrachtkaarten zijn behoorlijk klein. Vooral in de onderbouw. Leerkracht moet nog veel aan de leerlingen uitleggen. Nog niet alle leerkrachten zijn techniekminded Gebrek aan tijd (of prioriteit) van de groepsleerkrachten, die nodig is voor de realisatie van alle ideeën. Over enkele ren is de subsidie op, hoe zoeken we sponsors? 3. Beschrijving gewenste situatie techniek inpassen in onze visie op onderwijs Wij willen als school o.a.: onderwijs bieden dat rekening houdt met de verschillen tussen leerlingen. Bij een aantal vakgebieden wordt de leerstof gedifferentieerd aangeboden, zodat de leerlingen die wat meer aankunnen, de mogelijkheden hiertoe krijgen, terwijl anderen de leerstof nog eens extra of op een andere manier aangeboden krijgen. de kinderen prikkelen in hun nieuwsgierigheid, hen leren de wereld om hen heen te ontdekken. Daarbij worden ze geholpen door uitdagende materialen en lessen van de leerkrachten. grote waarde toekennen aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van het kind. De kinderen leren om zelf keuzes te maken en om hun werk te plannen en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. We gebruiken daarvoor een planbord en dag- en weekschema s. Bovenstaande past heel goed bij de doelstelling van de lessen techniek uit de techniektorens: De mogelijkheden die techniek biedt voor de differentiatie in de leerstof zijn groot. De vormgeving en de variatie van de materialen van de techniektorens dagen kinderen uit om er mee aan de slag te gaan. De lessen uit de techniektorens geven vaak mogelijkheden tot samenwerking met anderen. cbs de Brug IJsselstein Pagina 7

8 Stappen die genomen moeten worden In het komende ar ( ) zullen de leerkrachten zich moeten gaan bekwamen in de lessen uit de techniektorens. De coordinator zal hen daarbij behulpzaam moeten zijn. Zij zal voorbeeldlessen gaan geven bij de leerkrachten die daar om vragen. Er zal gewerkt moeten gaan worden met dag- en weekschema s waarin techniek als een keuzemogelijkheid wordt aangeboden. Stagiaires worden ingezet bij de technieklessen. Jaarlijks krijgt ieder kind de afgesproken hoeveelheid technieklessen. Knelpunten(2009) - techniekmateriaal voor de tweede locaties aanschaffen - Opvolger zoeken voor de huidige (i.v.m. pensionering). 4. Borging In de bouwvergaderingen en borgingsvergaderingen is techniek een minimaal 2x per schoolar terugkerend agendapunt. Onderdelen die besproken worden: o Ervaringen o Bij welk vakgebied is een les onder te brengen o Leent de les zich voor zelfstandig verwerken De leerlingen vullen een evaluatieblad in. Hierop kunnen ze aangeven of ze een les leuk, neutraal of niets aan vonden. Ook is er ruimte om kort extra informatie te geven. De directeur neemt de lessen techniek op in het schema van klassenbezoeken. Aan het eind van het schoolar evalueert het team alle gegeven lessen. Specifieke afspraken over een bepaalde les worden opgenomen in de Techniekmap. Over zaken waarin deze beleidsnotitie niet voorziet, beslist de directie. Borgen gebeurt op de PDCA-wijze: Voornemen (Act): tijdens het klassenbezoek wordt een probleem geconstateerd en er wordt besloten dat er een verandering gewenst is. We maken afspraken over wat er moet worden bijgesteld. Plannen (Plan): we maken een overzicht van de verbeteringen die uitgevoerd dienen te worden. We maken een afspraak voor een vervolgbezoek om te kijken of de verbeteringen inderdaad zijn uitgevoerd. Doen(Do):de verbeteringsmaatregelen in de praktijk implementeren. Evalueren(Check): we stellen vast of de doelen zijn gehaald en of er daadwerkelijk een kwaliteitsverbetering is opgetreden. Dit gebeurt na een volgend klassenbezoek. 5. Planning Kinderen werken in hun eigen groep aan de lessen uit de techniektorens. cbs de Brug IJsselstein Pagina 8

9 Kinderen hebben de mogelijkheid om in hun weektaak techniek op te nemen als onderdeel van het zelfstandig werken. Er is een die stimuleert endie de VTB-bijeenkomsten bijwoont. Vergroting van de vaardigheden van de leerkrachten opdat zij zelfstandig hun eigen groep kunnen begeleiden bij hun lessen uit de techniektorens. Een zodanige houding van de leerkrachten dat zij zelfstandig of met behulp van de techniekcoach de techniekopdrachten in hun groep kunnen realiseren. Actieplan schoolar Activiteit Groep Wat moet er gebeuren lessen uit de techniektorens Inwerken wetenschap & Zoeken (en opleiden) tweede coördinator Bekwamen leerkrachten Zelfstandig werken lessen bekijken Bespreken techniek bouwvergaderingen Netwerkbijeenkomsten bijwonen Wie is verantwoordelijk Wanneer klaar 1 8 Minimaal 3 lessen Groepsleerkracht Juni 2009 Inwerkperiode voltooien Opleiding/cursus Op vrijwillige basis Teamteaching 3-8 Lessen bekijken op mogelijkheid tot zelfstandig werken Agenderen op bouwvergaderingen Juni 2009 en directie Groepsleerkracht, en directie m.b.v. stagiaire(s) Bouwcoördinatoren z.s.m. Juni 2009 Juni 2009 Techniek Coach Aanvraag indienen directeur 2010 Plannen klassenconsultaties techniek Planning maken Directie in overleg met Actieplan schoolar Activiteit Groep Wat moet er gebeuren Wie is verantwoordelijk Wanneer klaar lessen uit de 1 8 Minimaal 6 lessen Groepsleerkracht Juni 2010 cbs de Brug IJsselstein Pagina 9

10 techniektorens Keuzemogelijkheid zelfstandig werken 1 8 Zorgen dat er voldoende lessen zijn Groepsleerkracht, Techniek coach 5 8 plannen in arrooster Bespreken techniek bouwvergaderingen Plannen klassenconsultaties techniek Agenderen op bouwvergaderingen Planning maken Bouwcoördinatoren Directie in overleg met Juni Grote Rekendag 1 t/m 8 Aanmelden + Team + directie 21 april 2010 voorbereiden Invullen attitudelijsten 8 directie Netwerkbijeenkom sten bijwonen Bureau TOP 8 Aanmelden+ uitnodigen Dit schoolar Actieplan schoolar Activiteit Groep Wat moet er gebeuren lessen uit de techniektorens Opleiding wetenschap & Minimaal 7 lessen Minimaal 10 lessen Wekelijks in circuitvorm Opleiden tweede coördinator Wie is verantwoordelijk Wanneer klaar Groepsleerkracht Juni 2011 Juni 2011 Bureau Top 6/7/8 Afspraak maken Augustus 2010 aanmelden directie Augustus 2010 techniekcoach aanvragen Grote Rekendag 1-8 Aanmelden + Team + directie 13 april 2011 voorbereiden Invullen attitudelijsten 8 directie Netwerkbijeenkomsten bijwonen techniekactiviteiten 1-8 Uitzoeken en aanmelden + team Aanvragen verlenging Implementatie Directie+tecniekcoordinator April 2011 cbs de Brug IJsselstein Pagina 10

11 Techniek verbeteren Keuzemogelijkheid zelfstandig werken 1 8 Zorgen dat er voldoende lessen zijn Groepsleerkracht, Juni Situatie november 2010 Activiteiten: Leerlingen ontwerpen zelf producten Leerlingen maken zelf producten Boekbinden is een arlijkse activiteit geworden op JvdW Iedere groep (min. gr. 3 t/m 8) maakt 1x per ar een excursie (poppenhuis museum IJsselstein; boerderij; Schilte; andere technische bedrijven). Groep 8 heeft deel genomen aan de Week van de Techniek. Groep 8 vult de attitudemeting in, zodat de betrokkenheid kan worden geevalueerd. Iedere groep neemt arlijks deel aan de Grote Rekendag. Een gastdocent of ouder vertelt over een technisch onderwerp. Bureau Top verzorgt arlijks lessen voor groep 7 en 8. Beleidsplan wetenschap&techniek staat vermeld op de website. Leerkrachten zijn tevreden over deze manier van werken. Techniek staat min. 2x per ar op de teamagenda (evaluatie). Op de Beursvloer IJsselstein hebben we en deal gesloten van 1000,- voor techniekmaterialen voor locatie JvdW. Aanschaf: Kapla Aanschaf: Heutink techniekkisten techniek is geintegreerd in handvaardigheid, natuurlessen (soms in tekenen) en rekenen & Wiskunde. Een losse les kan incidenteel gegeven worden. In de groepen 1 en 2 worden de lessen per groep gerealiseerd. De groepen 3 en 4 organiseren circuits voor techniek De groepen 5 t/m 8 hebben wekelijks op vrijdagmiddag een circuit waarvan techniek een onderdeel is. Aantal uren dat per schoolar minimaal wordt besteed aan techniek: Groep 1 Groep 2 Groep 3 7 uur 7 uur 10 uur cbs de Brug IJsselstein Pagina 11

12 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 10 uur 15 uur 15 uur 15 uur 15 uur Ouders kunnen worden gevraagd voor het helpen/begeleiden van de lessen. Ouders kunnen worden gevraagd voor het begeleiden van excursies. Er worden foto s gemaakt van de lessen/activiteiten. De website wordt up to date gehouden onder kopje Techniek. Werkstukken en het proces worden gepresenteerd door de leerlingen. In de onderbouw (1/2) werken kinderen met hun constructie- en bouwmateriaal. Techniekopdrachten worden uitgevoerd binnen de thema s: bouwen, water, lucht, herfst, enz. Daarnaast kunnen lessen uit de techniektorens (onderbouw) worden gedaan. In de middenbouw (3/4) vinden techniekactiviteiten plaats die te vinden zijn in de techniekkasten voor de middenbouw. In de methode leefwereld komen ook verschillende thema s aanbod. In de bovenbouw (5 t/m 8) werken we aan de techniekactiviteiten uit de techniektorens voor de bovenbouw. In de methode leefwereld komen ook verschillende thema s aanbod. Doorgaande lijn: Door het gebruik van de lessen in de techniekkasten ontstaat er een doorgaande lijn in de school. Aan het einde van de basisschool heeft elke leerling alle lessen uit de techniekkasten gedaan. Dit moet worden bijgehouden op een leerlinglijst. Bronnen die we gebruiken: Internet Toetsen: D.m.v. een opdracht/praktische toets. Observatie Knelpunten: Het onderwijs programma is te overladen om extra tijd aan techniek te besteden De kosten voor aanschaf materialen zijn hoog. De kosten voor excursies buiten de woonplaats zijn hoog. Aanvraag Techniekcoach is in schoolar niet aangevraagd door de. Augustus 2010 wel aanvraag ingediend. Nog te plannen; Scholing leerkrachten Evaluatielijsten invullen van iedere les Leerlingen testen en/of analyseren bestaande of eigen producten. Leerlinglijst ontwerpen waarop afgetekend wordt of het kind alle domeinen heeft gedaan, gedurende de schoolperiode.. Techniekdiploma ontwerpen waarop staat welke onderdelen van techniek met goed gevolg zijn afgelegd. Materialen aanschaffen voor leskisten (op onderwerp) en het maken van de bijbehorende opdrachtkaarten. Vanaf 2011 wordt de planning van techniek opgenomen in het Schoolplan cbs de Brug IJsselstein Pagina 12

13 Actieplan schoolar Activiteit Groep Wat moet er gebeuren Wie is verantwoordelijk Scholing leerkrachten Team In 3 studiemiddagen gaan we aan de slag met de techniekmaterialen die we op school hebben. Techniekcoordinator + directie Wanneer klaar Mei 2012 Opleiding Opleiden coördinator directie Juni 2012 Techniek Coach starten September 2011 Evaluatie formulier 1 t/m 8 Evaluatie formulier ontwerpen voor de techniekkisten Evaluatie formulier 1 t/m 8 Na elke les uit de Techniek Torens/ Techniekkisten wordt het evaluatieformulier ingevuld door de lkr/begeleider Testen en analyseren van bestaande of eigen producten Leerlingen bovenbouw Confrontatie Verkennen/aanrommelen onderzoeken Schoolar Schoolar Schoolar cbs de Brug IJsselstein Pagina 13

14 Groepen 1, 2, 3 IMPLEMENTEREN WETENSCHAP & TECHNIEKTORENS ( ) Het is het gemakkelijkst in deze groepen om te kiezen voor hoeken. Je kunt dan het beste een korte mondelinge instructie geven. In kleine groepjes gaan de leerlingen dan aan het werk. De lesbladen zijn voorzien van veel illustraties. De leerkracht komt af en toe even langs. Je zou ook extra ouders kunnen inschakelen Vanaf groep 4 kun je het beste kiezen uit de volgende methoden: 1. Circuitmodel. Alle 10 lessen worden ineens ingezet in de klas. 2. Als zelfstandig werken opdracht. 3. In hoeken. Een uurtje techniek voor de hele klas 1 x per maand 4. Workshoptraject. In groepjes van twee kinderen. Week 1: lezen ze de opdracht samen door en maken een verslag van wat ze moeten doen. Week 2: daadwerkelijk aan de slag gaan. Week 3: verslag van de feitelijke vindingen. Week 4: presentatie Voor alle lessen geldt: EERST GOED LEZEN EN DAN SAMEN ZELFSTANDIG WERKEN Voor hoogbegaafde leerlingen wordt wel eens een leskist uit een hogere groep gepakt. Dit mag! We streven ernaar om voor de zomervakantie op z n minst drie leskisten voor de eigen groep te hebben gebruikt. Alle kinderen moeten dus ook drie opdrachten hebben gedaan. Hoe aan het werk: 1. leerlingen zelf kiezen 2. leerkracht kiest 3. vaste groepjes 4. rouleren in groepjes 5. alles op volgorde 6. leskisten voor de tweede keer Het maakt eigenlijk niet uit hoe je werkt, zoek de manier die het beste bij jou past. Als er verbruiksmateriaal op is, geef dat dan aan op het formulier dat in de kast van je bouw hangt. Op elke leskist staat precies voor welke groep het is bedoeld. In de ringbanden staan de uitgewerkte lessen Succes! cbs de Brug IJsselstein Pagina 14

15 Methode Kenmerk Leefwereld Jaar van uitgave 1999 Voor groep 3-8 Toetsen vanaf Groep 6 Matuur en techniekmethode Samenhangende kennisgebieden Leerlingboek Werkbladen Handleiding Differentiatiemogelijkheden Practica Handteerbaar in de combinatieklas Thematisch concentrisch opgebouwd Onderdeel van totaalpakket wereldorientatie nee nee cbs de Brug IJsselstein Pagina 15

Techniekplan SAM. Bestuursbureau

Techniekplan SAM. Bestuursbureau Bestuursbureau I Boddens Hosangstraat 98 7002 JA Doetinchem T (0314) 36 48 05 F (0314) 36 63 69 E loc.boddenshosang@sbosam.nl www.sbosam.nl Techniekplan SAM I Boddens Hosangstraat 98 7002 JA Doetinchem

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Naam: School: basisschool voortgezet onderwijs Plaats: Leeftijd: Aantal jaar onderwijservaring:

Naam: School: basisschool voortgezet onderwijs Plaats: Leeftijd: Aantal jaar onderwijservaring: Docentenvragenlijst op het gebied van ict-gebruik en natuur- en techniekonderwijs, voormeting Naam: School: basisschool voortgezet onderwijs Plaats: Leeftijd: Aantal jaar onderwijservaring: Ik ben een:

Nadere informatie

Beleidsplan techniek en wetenschap 2008-2012

Beleidsplan techniek en wetenschap 2008-2012 Beleidsplan techniek en wetenschap 2008-2012 Inleiding blz. 3 Hoofdstuk 1: Motivatie en uitgangspunten blz. 4 1.1: Motivatie blz. 4 1.2: Uitgangspunten blz. 5 Hoofdstuk 2: Doelstellingen blz. 6 Beginsituatie

Nadere informatie

De Kiezel en de Kei weektaken januari 2014 2

De Kiezel en de Kei weektaken januari 2014 2 BAS project Ontwikkelingslijn: 1 Ontwikkelingsveld 1:structuur Datum: januari 2014 Doel: Aanleren van een zelfstandige leerhouding waarbij tijdsbewustzijn en taakplanning worden ontwikkeld. Vanuit verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

Montessorischool Steigereiland:

Montessorischool Steigereiland: Montessorischool Steigereiland: Leerlijn Wetenschap en Techniek Middenbouw in drie jaar cyclus per 2010-2011 Doel techniek in de middenbouw Montessorischool Steigereiland biedt de kerndoelen techniek in

Nadere informatie

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Inleiding Je wilt gaan werken met Acadin. Het is aan te raden direct met een collega samen te werken. Ook is het goed Acadin als thema

Nadere informatie

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet)

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet) Chr. Basisschool It Harspit waar T OP-timaal presteren EN T WELbevinden de aandacht krijgen die een kind verdient! P. Walmastrjitte 8 8625 HE Oppenhuizen Telefoon: (0515) 55 96 88 E-mail: ih@palludara.nl

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Compacten bij rekenen

Compacten bij rekenen Compacten bij rekenen Kinderen die hoog scoren op de methode toetsen en op de Citotoetsen komen in aanmerking de oefenstof te compacten. Scores van 4.4 en hoger geven een A+ score aan. Deze kinderen hebben

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie

kerndoelendekkend techniek

kerndoelendekkend techniek kerndoelendekkend techniek Structureel in t basisonderwijs Doorlopende leerlijnen voor groep 1-8; Alle lesbrieven en -materialen in vrolijke, verrijdbare opbergkasten; Kinderen werken zelfstandig in groepjes;

Nadere informatie

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl Stappenplan cultuureducatiebeleid Inleiding Dit stappenplan is een handreiking om te komen tot

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Toezeggingen. en Pork) en de gemeente Vlagtwedde/O2SV (De Clockeslach, De Klimop, De Vlinder, Op d Esch, Plaggenborg en Willem Lodewijck).

Toezeggingen. en Pork) en de gemeente Vlagtwedde/O2SV (De Clockeslach, De Klimop, De Vlinder, Op d Esch, Plaggenborg en Willem Lodewijck). Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Manager afdeling Samenleving Van: College van burgemeester en wethouders Opsteller: Marion Prins, beleidsmedewerker Onderwijs Datum: 17 september

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Leerdoelen en kerndoelen

Leerdoelen en kerndoelen Leerdoelen en kerndoelen De leerdoelen in de leerlijn vallen in het leerdomein Oriëntatie op jezelf en de wereld. Naast de gebruikelijke natuur en milieukerndoelen (kerndoelen 39, 40 en 41) zijn ook de

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Beleidsontwikkeling van techniek en wetenschap in school en teamverband

Beleidsontwikkeling van techniek en wetenschap in school en teamverband Beleidsontwikkeling van techniek en wetenschap in school en teamverband Beleidsontwikkeling Techniek en Wetenschap op OBS De Schakel te Hoogezand. Visieontwikkeling. Missie en Visie. Als team van de Schakel

Nadere informatie

ZELFSTANDIG WERKEN OP DE. TWEEMASTER /Catamaran

ZELFSTANDIG WERKEN OP DE. TWEEMASTER /Catamaran ZELFSTANDIG WERKEN OP DE TWEEMASTER /Catamaran maart 2015 ALGEMENE DOELEN: Kinderen kunnen zelfstandig werken: zelf keuzes maken op welk tijdstip ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren (plannen) en dan aan

Nadere informatie

OBS De Hobbitstee Leerdam

OBS De Hobbitstee Leerdam BELEIDSPLAN PLUSKLAS OBS De Hobbitstee Leerdam INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING pagina 3 1. OMSCHRIJVING pagina 4 2. DOELEN pagina 5 3. BELEID pagina 6 3.1 Signalering 3.2 Kerndoelen 3.3 Verrijkingswerk 4.

Nadere informatie

BAS: Zelfstandige Leerhouding

BAS: Zelfstandige Leerhouding BAS: Zelfstandige Leerhouding Tijdsbewustzijn&Taakplanning Versie Versie 1. Datum mei 2012 Documenteigenaar Borging vastgesteld in het team Initiatief planning Ineke Lavèn Tijdens de vergadering van 25

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

2012-2016. Zelfstandig Leren

2012-2016. Zelfstandig Leren 2012-2016 Zelfstandig Leren 0 Inhoud Beschrijving doelgroep... 2 Visie op onderwijs... 2 Basisvisie... 2 Leerinhouden/ activiteiten... 2 Doelen voor het zelfstandig leren... 3 Definitie zelfstandig leren...

Nadere informatie

Waar halen ze de ENERGIE. vandaan? Leerlijn

Waar halen ze de ENERGIE. vandaan? Leerlijn Leerlijn Waar halen ze de ENERGIE vandaan? Inleiding De lesmethode van Solarkids heeft een doorgaande leerlijn voor het basisonderwijs. De leerlijn is gebaseerd op de kerndoelen die zijn opgelegd door

Nadere informatie

Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing

Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing Inhoud Welkom Doelen Profielschetsen Materialen Bijlagen Met het Solly Systeem worden kinderen al op jonge leeftijd geïntroduceerd in de wereld

Nadere informatie

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Beleidsplan hoogbegaafdheid 2016 1 2 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Doel Op onze school stemmen we ons onderwijs zodanig op de behoeften

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

EERLIJKE MENING: ANONIMITEIT: ONDERDELEN

EERLIJKE MENING: ANONIMITEIT: ONDERDELEN Deze vragenlijst sluit aan op de vragenlijst die je eerder hebt ingevuld over wetenschap en techniek in het basisonderwijs. Door de eerste en de tweede vragenlijst van een groep leerkrachten te vergelijken

Nadere informatie

ICT-beleidsplan 2010-2014

ICT-beleidsplan 2010-2014 ICT-beleidsplan 2010-2014 1. Inleiding In dit plan beschrijven wij hoe de Tweemaster in de komende jaren vorm wil geven aan de Informatie- en communicatietechnologie (ICT) op school. Het plan is opgesteld

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Brengt natuur in de klas

Brengt natuur in de klas Brengt natuur in de klas Voor school en BSO! Het ontstaan van BasisBos Een aantal jaren geleden constateerde bedenker André Guijs op zijn eigen basisschool dat er binnen de zaakvakken maar ook bij handvaardigheid

Nadere informatie

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek - Staat talentherkenning en ontwikkeling bij u op school de komende jaren op de agenda? - Wilt u een rijke

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

BAS: Zelfstandige Leerhouding

BAS: Zelfstandige Leerhouding BAS: Zelfstandige Leerhouding Tijdsbewustzijn&Taakplanning Versie Versie 1. Datum mei 2012 Documenteigenaar Borging vastgesteld in het team Initiatief planning Ria Tijdens de vergadering van 1 juli 2013

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 2008-2012 ICT - Beleidsplan Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doelen 2 Vaststaand beleid 2 Basisbits 2 Inzetten software 3

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

het Ontdek Kasteel: SPRINGLEVEND

het Ontdek Kasteel: SPRINGLEVEND een onderzoek onder de Zeeuwse basisscholen naar het gebruik van het Ontdek Kasteel februari 2010 Technocentrum Zeeland Pabo, Hogeschool Zeeland RPCZ INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling onderzoek...

Nadere informatie

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Domein Onderwijs Doelstelling: In het schooljaar 2017-2018 krijgen alle leerlingen op onze school binnen het onderwijsaanbod, eigentijds, passend onderwijs ondersteund

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal:

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal: Natuur & Techniek het broeikaseffect Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Broeikaseffect In deze les staan de volgende hogere- orde denkvragen centraal: 1. Hoe zou je het broeikaseffect kunnen

Nadere informatie

kerndoelendekkend techniek

kerndoelendekkend techniek kerndoelendekkend techniek Structureel in t basisonderwijs 9 Doorlopende leerlijnen voor groep 1-8; 9 Alle lesbrieven en -materialen in vrolijke, verrijdbare opbergkasten; 9 Kinderen werken zelfstandig

Nadere informatie

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Ontwikkelingsgericht onderwijs Ontwikkelingsgericht onderwijs Leren op de John F. Kennedyschool De basisschool van onze zoon, de John F. Kennedyschool te Zutphen, is dit schooljaar begonnen met een nieuwe manier van werken. Ze zijn

Nadere informatie

3.1 Algemene kenmerken... 13 3.2 Aandacht voor techniek... 13 3.3 Leerstofaanbod... 16 3.4 Onderwijsleerproces... 19 3.5 Beleid en organisatie...

3.1 Algemene kenmerken... 13 3.2 Aandacht voor techniek... 13 3.3 Leerstofaanbod... 16 3.4 Onderwijsleerproces... 19 3.5 Beleid en organisatie... 3 INHOUD Samenvatting..................................... 5 1. Inleiding en probleemstelling...................... 7 2. Steekproef.................................... 11 3. Resultaten....................................

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Hoogbegaafd kind? Kies voor Leonardo-onderwijs van de KSU

Hoogbegaafd kind? Kies voor Leonardo-onderwijs van de KSU Hoogbegaafd kind? Kies voor Leonardo-onderwijs van de KSU Is uw kind hoogbegaafd? Dan heeft hij of zij extra uitdaging op school nodig. Voorkom dat uw kind zich gaat vervelen of onder niveau presteert.

Nadere informatie

SCHOOLBELEIDSPLAN WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

SCHOOLBELEIDSPLAN WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE SCHOOLBELEIDSPLAN WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE INLEIDING 1. UITGANGSPUNTEN 1.1 Doelstelling van het Schoolbeleidsplan Wetenschap en Technologie 1.2 Inhoud van het beleidsplan Wetenschap en Technologie 1.3

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2014

Schoolplan 2013 2014 Schoolplan 2013 2014 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Josefschool Schooljaar 2013-2014 =stand van

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept SCHOOLCONCEPT Schoolconcept Onze school Basisschool Het Molenven is een katholieke basisschool gelegen in Vught Noord. Onze school valt onder Stichting Leijestroom waar in totaal 10 basisscholen met circa

Nadere informatie

Welkom bij de ouderavond over Vier Keer Wijzer

Welkom bij de ouderavond over Vier Keer Wijzer Welkom bij de ouderavond over Vier Keer Wijzer Programma 19.30 tot 21.00 uur Waarom hebben we gekozen voor Vier Keer Wijzer? Uitleg en achtergrondinformatie over het onderwijsmodel Interactieve informatie-

Nadere informatie

ENGELS als Tweede Taal

ENGELS als Tweede Taal ENGELS als Tweede Taal o.b.s. De Drift de Pol 4a 9444 XE Grolloo 0592-501480 drift@primah.org Inhoudsopgave Inhoud: 1. Inleiding 2. Keuze voor de Engelse taal (Why English?) 3. Vroeg vreemde talenonderwijs

Nadere informatie

Evaluatie Topondernemers groepen 8. 8 april 2015

Evaluatie Topondernemers groepen 8. 8 april 2015 Evaluatie Topondernemers groepen 8 8 april 2015 In april 2015 is door de kinderen van groep 8 een aantal vragen over de methodiek Topondernemers beantwoord. Gekozen is voor deze groepen omdat zij het vergelijk

Nadere informatie

Welkom. ONDERZOEKEND excelleren. Excellentiebevordering door het stimuleren van een vraagcultuur. Een structurele aanpak!!

Welkom. ONDERZOEKEND excelleren. Excellentiebevordering door het stimuleren van een vraagcultuur. Een structurele aanpak!! Welkom ONDERZOEKEND excelleren Excellentiebevordering door het stimuleren van een vraagcultuur. Een structurele aanpak!! Wat gaan we vandaag doen? Introductie onderzoekend leren + excellentie Nieuwe aanpak:

Nadere informatie

2013 -. IC T Beleidsplan

2013 -. IC T Beleidsplan 2013 -. IC T Beleidsplan 0 Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep... 2 Visie op onderwijs... 2 Basisvisie... 2 Inleiding... 3 Doelstellingen... 3... 3 Plan van aanpak... 3... 3 Schooljaar 2014-2015... 5

Nadere informatie

Basisschool De Ontdekkingsreis, Doorn

Basisschool De Ontdekkingsreis, Doorn Basisschool De Ontdekkingsreis, Doorn Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Basisschool De Ontdekkingsreis werd tien jaar geleden opgericht als vernieuwingsschool en telt ongeveer 90

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016

Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016 Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016 KD Maatschappelijke Zorg Werkproces 2.3: Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding. Je ondersteunt de cliënt bij het realiseren

Nadere informatie

Suggesties om de aansluiting van groep 8 naar het voortgezet onderwijs te verbeteren

Suggesties om de aansluiting van groep 8 naar het voortgezet onderwijs te verbeteren Van PO naar VO Suggesties om de aansluiting van groep 8 naar het voortgezet onderwijs te verbeteren SUGGESTIE 1: Informatie van een brugklasleerling Brugklasleerlingen infomeren leerlingen uit groep 8

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Onderzoekend en ontwerpend leren

Onderzoekend en ontwerpend leren Betekenis voor het Jenaplanonderwijs Onderzoekend en ontwerpend leren Marja van Graft Martin Klein Tank Wat gaan we doen? Direct aan de slag Over de aanpak Brede ontwikkeling Taal bij onderzoeken en ontwerpen

Nadere informatie

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen 1 Inleiding De Godelindeschool wil een veilige plek bieden aan alle kinderen. In de groepen wordt hier veel aandacht aan besteed. Een veilige, stress loze

Nadere informatie

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, dan kunt u ons op woensdag bereiken op Het Koloriet Patrijsstraat 4 tel.

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, dan kunt u ons op woensdag bereiken op Het Koloriet Patrijsstraat 4 tel. In dit boekje vindt u informatie over de plusklas. Zo worden o.a. de lessen die in de plusklas gegeven worden, kort beschreven. Ook is de kalender voor de komende periode toegevoegd. Hierop staan de lesdata

Nadere informatie

Workshop Teamcoaching W&T voor basisscholen Woensdag 14 mei 2014. Thomas Aafjes Basisschool Elzenhagen Martijn Weesing Hogeschool ipabo

Workshop Teamcoaching W&T voor basisscholen Woensdag 14 mei 2014. Thomas Aafjes Basisschool Elzenhagen Martijn Weesing Hogeschool ipabo Workshop Teamcoaching W&T voor basisscholen Woensdag 14 mei 2014 Thomas Aafjes Basisschool Elzenhagen Martijn Weesing Hogeschool ipabo Doelen Teamcoaching W&T Wat zijn de mogelijkheden? Wat gebeurt er

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Naam school Sint Gerardusschool Adres Splitting 145 Postcode 7826 CT Emmen Telefoon 0591-622465 Brinnummer E-mail Website Directeur Bevoegd gezag 03RY gerardusschool@skod.nl

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Onder de Wieken: altijd in beweging

Onder de Wieken: altijd in beweging Basisschool Onder de Wieken Rector de Fauwestraat 26 5964AE Meterik telefoon: 077-3983497 internet: www.onderdewieken.nl e-mail : info@onderdewieken.nl Vacature unit-leerkracht M/V groep 1-2 Wtf 0,8500

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Welkom. In dit digitale formulier kun je de bevindingen (die je hebt opgedaan tijdens de audit) per school invoeren.

Welkom. In dit digitale formulier kun je de bevindingen (die je hebt opgedaan tijdens de audit) per school invoeren. Audit VTB: Invoer Internet Welkom. In dit digitale formulier kun je de bevindingen (die je hebt opgedaan tijdens de audit) per school invoeren. Een paar opmerkingen vooraf: Wees je ervan bewust dat de

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte Stichting OZHW voor PO en VO zoekt per 22 augustus 2016 voor de openbare basisschool de Dolfijn in Zwijndrecht voor de onderbouw 0,4 fte Bestemd voor medewerkers van OZHW PO en VO en voor externe geïnteresseerden

Nadere informatie

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Gegevens school Naam school Adres school Plaats Telefoon e-mail Datum invulling Ingevuld door Functie invuller directie IB-er RT-er taal/leescoördinator leerkracht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Christelijke

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

DOMINO DAY 2014 PROJECT. Antoniuscollege Gouda. Informatie voor de leerlingen. Inhoud

DOMINO DAY 2014 PROJECT. Antoniuscollege Gouda. Informatie voor de leerlingen. Inhoud PROJECT DOMINO DAY 2014 Antoniuscollege Gouda Informatie voor de leerlingen Inhoud 1 De opdracht 2 De organisatie 3 Begeleiding 4 Beoordeling en evaluatie A Plan van Aanpak B Persoonlijk verslag C Evaluatielijst

Nadere informatie

Aansluiting op het actuele curriculum (2014)

Aansluiting op het actuele curriculum (2014) Aansluiting op het actuele curriculum (2014) De verschillende modules van GLOBE lenen zich uitstekend om de leerlingen de verschillende eindtermen en kerndoelen aan te leren zoals die zijn opgesteld door

Nadere informatie

Schooljaarplan St Henricus 2015-2016

Schooljaarplan St Henricus 2015-2016 Schooljaarplan St Henricus 2015-2016 Domein Onderwijs Doel: Het werken met VierKeerWijzer, nu het fundament is gelegd, moet in 2019 uitgegroeid zijn tot een volwaardig bouwwerk en geborgd. VierKeerwijzer

Nadere informatie

Contacten met ouders

Contacten met ouders Schoolontwikkelplan Jaar 2015-2016 School De Hoeksteen Directeur Marry Vollebregt en Jacintha Floris Datum 3 juli 2015 (concept) 4 september 2015 (definitief) Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2015-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Werken met instructieblokken

Werken met instructieblokken Werken met instructieblokken Inleiding Op De Appelgaard is bewust gekozen voor het onderwijsmodel werken met instructieblokken. Dit model past bij onze onderwijsvisie, zoals beschreven in het schoolplan

Nadere informatie

Ontwikkelingslijn: Interactie Ontwikkelingsveld 1: Basiscommunicatie en schriftelijke correctie Eigenaar: Inge Kiers

Ontwikkelingslijn: Interactie Ontwikkelingsveld 1: Basiscommunicatie en schriftelijke correctie Eigenaar: Inge Kiers Ontwikkelingslijn: Interactie Ontwikkelingsveld 1: Basiscommunicatie en schriftelijke correctie Eigenaar: Inge Kiers Doel: Het doel van deze procedure is het bevorderen van zelfvertrouwen en motivatie

Nadere informatie

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO Aan de hand van deze checklist kunnen school en schoolbestuur vaststellen in hoeverre

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. De weektaak The assignment represents a contract between student and teacher (Helen Parkhurst)

Hoofdstuk 6. De weektaak The assignment represents a contract between student and teacher (Helen Parkhurst) Hoofdstuk 6. De weektaak The assignment represents a contract between student and teacher (Helen Parkhurst) 6.1 Groep 1/2 In de kleutergroepen wordt gewerkt met een takenbord. Dit bord bestaat uit drie

Nadere informatie

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106 Telefoon: (0412)622217 henk.vdven@nhj-oss.nl http://www.nhj-v.nl JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V 2013-2014 2013-2014 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie