COST MANAGEMENT IN DE PRAKTIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COST MANAGEMENT IN DE PRAKTIJK"

Transcriptie

1 CONTOL Management accounting en management control COST MANAGEMENT IN DE PAKTIJK Het management van een organisatie moet zoveel mogelijk bezig zijn met ondernemen en niet met administratieve bezigheden, prestatiemeting en businessanalyses. Dit zijn taken voor de financiële afdeling. Voor het succesvol ondersteunen van het management is een goede informatievoorziening onontbeerlijk. Een goed cost management-systeem is hiervan een van de belangrijkste pijlers. Het dient als basis voor managementrapportages, budgettering en forecasting. Dit artikel beschrijft het ontwikkelpad van cost management en de manier waarop cost management kan worden ingevoerd. DOO GILBET PLUYM, PAUL-WILHELM PIEOEN EN SUSANNE KLEIJN H et ontwikkelpad van cost management bestaat uit een gefaseerde ontwikkeling: kosteninzicht, kostensturing en vervolgens kostenbeheersing (zie figuur 1). De doelstelling is om per stap zichtbare resultaten voor de organisatie te realiseren. Figuur 1 Het ontwikkelpad van cost management Toegevoegde waarde voor de business Plateau 3: Kostenbeheersing Plateau 1: Kosteninzicht Stand alone basismodellen Eenduidige spelregels, afspraken en richtlijnen ten behoeve van uniformiteit en stabiliteit Transparante kostprijzen voor productprotocollen Soms gebaseerd op inschattingen Plateau 2: Kostensturing apportage over realisatie hoeveelheids- en prijsverschillen Het kunnen maken van gefundeerde keuzen strategische beslissingen Voor de business herkenbare drivers Stimuleert kostenbewust gedrag Governance model Integratie met budgetterings- en rapportagecyclus Geïntegreerde IT-infrastructuur Het kunnen maken en monitoren van businesscases door de tijd Complexiteit van de oplossing API L

2 CONTOL Checklist do s dont s Bij de integratie van cost management in de planning controlecyclus is een aantal factoren van wezenlijk belang voor een goede invulling. De leerervaringen: ~ Bepaal wat de bijdrage van cost management aan de financial accounting en management-accountingprocessen moet zijn en welke consequenties dit heeft. ~ Definieer een helder besturingsmodel met aansluiting tussen verantwoordelijkheden, bevoegdheden en informatievoorziening. ~ Een ingerichte beheerorganisatie is essentieel om de kwaliteit en de continuïteit van cost management te waarborgen. ~ Creëer wederzijdse betrokkenheid tussen leverancier (controller) en gebruiker (lijnmanagement) door regelmatige contactmomenten en training. De controller leert de informatiebehoeften van zijn interne klanten kennen en de gebruikers kunnen met zijn uitleg de informatie beter interpreteren en gebruiken voor proactieve sturing ~ Bewaar een goede balans tussen detail en focus. De integratie van cost management in de planning control-cyclus leidt ertoe dat meer diensten van de financiële functie gebruik maken van cost-managementgegevens. Vanuit diverse partijen ontstaat de wens om steeds meer informatie te leveren met een hogere frequentie en een grotere mate van detail. De functioneel beheerder moet dan een afweging maken tussen de groeiende informatiebehoefte en het belang om modellen beheersbaar te houden en schijnnauwkeurigheid te voorkomen ~ Maak kostenbeheersing haalbaar door samenhang in informatie aan te brengen. Om kosten te kunnen beheersen is het van belang dat er een duidelijke informatiestroom is en dat de gebruiker niet bedolven wordt onder grote stapels rapporten, waarin de onderlinge samenhang ontbreekt. De controller heeft in dit stadium de taak de veelheid aan informatie te ordenen, zodat de gebruiker de belangrijkste signalen snel kan oppikken Het eerste plateau is gericht op het verschaffen van kosteninzicht. Samen met de business worden de oorzaak-gevolg relaties tussen afdelingen en middelen, activiteiten, en producten inzichtelijk gemaakt. Soms gebeurt dat op basis van inschattingen. Deze informatie wordt vervolgens gemodelleerd en geeft inzicht in de opbouw van de kostprijzen van producten. Indien wenselijk kunnen ook de kosten per klantgroep, verkoopkanaal of land inzichtelijk worden gemaakt. Aan het einde van plateau 1 is de onderneming onder andere in staat om kostprijzen richting interne afnemers (service level agreement) te onderbouwen, portfolioanalyses te maken en business cases op te stellen. Het tweede plateau, kostensturing, is gericht op het verschaffen van stuurmogelijkheden binnen de organisatie. Voorbeelden van kostensturing zijn: ~ rapportages en analyses gericht op het beoordelen van de samenstelling van het product- en klantportfolio; ~ het vaststellen van acties voor productrationalisatie; ~ het verschaffen van een onderbouwing voor strategische beslissingen op het gebied van out-, in- en co-sourcing; ~ analyse en reductie van overhead- en stafkosten op basis van interne benchmarks. Het derde plateau, kostenbeheersing, heeft als doel cost management binnen de onderneming volledig te integreren in de planning control-cyclus. Er zijn duidelijke verantwoordelijkheden en resultaatafspraken met het management. Verder wordt cost management-informatie gebruikt voor businessplanning, scenariodoorrekening en budgettering en forecasting. Veel ondernemingen weten het eerste en sommige ook het tweede plateau van het ontwikkelpad van cost management succesvol te implementeren. Het derde plateau wordt echter maar zelden gerealiseerd. Maak kostenbeheersing haalbaar door samenhang in informatie aan te brengen Hierna wordt een praktijkvoorbeeld gegeven van een onderneming die het ontwikkelpad succesvol heeft doorlopen. Ook wordt nader ingegaan op de invulling die is gegeven aan het derde plateau. DE PAKTIJK In samenwerking met de bancaire onderdelen van ABN AMO is bij ABN AMO Verzekeringen (AAV: een samenwerkingsverband tussen Delta Lloyd Groep en ABN AMO) een cost management-traject gestart. Een belangrijke doelstelling is het zo efficiënt mogelijk verwerken van verzekeringsproducten. Inzicht in de kosten per product en per activiteit is hiervoor essentieel en vormde een belangrijke drijfveer om cost management te implementeren. Om te komen tot een integratie van cost management in de planning control-cyclus is gekozen voor een gefaseerde implementatie. 50 APIL 2005

3 CONTOL Kosteninzicht In de projectaanpak is gestart met het opzetten van één model voor heel AAV. In samenwerking met sleutelpersonen vanuit diverse afdelingen werd in workshops input geleverd om een eerste model te kunnen opzetten en de gebruikers kennis te laten maken met de filosofie achter activity based costing. Het resultaat: een eerste cost managementmodel met inzicht in kosten per activiteit en per product. In eerste instantie werd de kostprijsinformatie voor actuariële doeleinden gebruikt (embedded value). Al snel werd het gebruik van cost managementgegevens breder ingezet, bijvoorbeeld voor de tariefstelling van nieuwe producten en als input voor berekeningen in business cases. Kostensturing Voor verdere verbetering van het kostenmodel was het essentieel dat de bronregistraties werden verbeterd om de kwaliteit van de input voor cost management te verhogen. Daarnaast was belangrijk dat besluitvormers de cost management output leerden begrijpen, waardoor procesverbeteringen gerichter geïnitieerd konden worden. Op maat bediening van de business Bij AAV worden verschillende gebruikers onderscheiden die informatie ontvangen om kosten te kunnen beheersen: het managementteam, de business line managers en de afdelingsmanagers en teamleiders. Deze gebruikers hebben elk behoefte aan informatie over kosten; de vorm waarin kan echter verschillen. Afhankelijk van de doelgroep moet informatie meer dan wel minder gedetailleerd zijn. Ook kan de gewenste dimensie verschillen: wordt kosteninformatie afdelingsgericht gepresenteerd (kosten per afdeling uitgesplitst) of wordt de informatie productgericht gepresenteerd. (kosten per product uitgesplitst). Om aan kostensturing een zinvolle invulling te geven, is het van belang de verschillen in informatiebehoefte van de gebruikers te onderkennen en met hen te overleggen over de manier waarop de informatie het best kan worden gepresenteerd. De informatie wordt bij AAV grotendeels via het intranet in datawarehouses aangeboden. Zo bestaat de mogelijkheid om door middel van een intranetapplicatie inzicht te hebben in de wijze waarop afdelingsmanagers kosten alloceren naar activiteiten en producten. Daarnaast levert cost management-informatie input voor performance management. Via het intranet kan de balanced scorecard worden geraadpleegd met daarin de kostenoverzichten per afdeling, en worden er maandelijks product-rentabiliteitsrapportage opgesteld. Kostenbeheersing In de eerste twee stadia stond het opzetten, uitbreiden en verfijnen van het model centraal. Nu het cost-managementmodel uitgekristalliseerd was, kon cost management verder geïntegreerd worden in het financial-accountingproces, het budgetteringsproces en de totale rapportagestroom en daarmee onderdeel worden van de totale planning control-cyclus. Een traject dat, inclusief de eerste twee plateaus, een doorlooptijd had van ruim twee jaar. Om het derde plateau succesvol te realiseren, moest aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Zo moest er onder ander een eenduidig besturingsmodel worden opgezet en diende er een beheerorganisatie te worden ingericht. Figuur 2 Planning control-cyclus 1. Plannen Planning controlcyclus 2. Uitvoeren 4. Bijsturen 3. Meten/ toetsen Eenduidig besturingsmodel AAV heeft een indeling naar business lines gemaakt, waarbij de productgroepen Pensioenen, Leven, Schade Particulier, Schade Zakelijk en Zorg Inkomen als aparte business lines worden onderscheiden. Voor elk ervan is een manager aangesteld die PL (profit loss) verantwoordelijk is voor zijn business line. Om deze verantwoordelijkheid daadwerkelijk te kunnen uitoefenen, is monitoring essentieel. apportering over de realisatie van de doelstellingen in de vorm van rentabiliteitsrapportage stelt de business line managers in staat om, indien nodig, bij te sturen. Ingerichte beheerorganisatie Meteen vanaf het begin is een beheerorganisatie ingericht waarin is belegd welke personen of partijen taken en verantwoordelijkheden hebben. Hierin werd onderscheid gemaakt tussen het technisch beheer (technisch beheer software en kostenmodel) door de afdeling management information services en het functioneel beheer (inhoudelijke verantwoorde- API L

4 CONTOL lijkheid cijfers, communicatierol richting business) door de afdeling controlling van de cost-managementtool. De laatste rol betreft een fulltime functie. Door de integratie met de planning control-cyclus werd de beheerorganisatie uitgebreid. Het aantal betrokken partijen nam toe en er moesten meer processen en systemen op elkaar worden afgestemd. Bij de rentabiliteitsrapportage per product is het actuariaat samen met de afdeling controlling verantwoordelijk voor het aanleveren van een analyse van de kosten- en opbrengstontwikkeling. Controlling vervult daarnaast de communicatierol richting de business line managers die deze rapportage ontvangen, zonodig bijgestaan door actuariaat. Tot slot moet binnen controlling afstemming plaatsvinden tussen de informatie die het cost-managementmodel gebruikt en levert, en de balanced scorecard en het businessplan. UITWEKING INTEGATIE Bij de integratie van cost management in de planning control-cyclus van AAV heeft cost management invulling gegeven aan zowel de planningsfase (1) als de monitoringsfase (3) (meten / toetsen) die in de cyclus worden onderscheiden (zie figuur 2). Beide fases worden hier toegelicht. Plannen: Integratie met businessplan In het businessplan van AAV wordt vastgesteld wat de geplande organisatie-, verkoop- en efficiencyontwikkelingen zijn voor de komende jaren. Op basis van de mogelijke scenario s wordt een berekening gemaakt van de kosten voor het komend planjaar, zie figuur 3 (1). Het workflowinformatiesysteem en inschattingen van teamleiders en managers leveren de verdeelsleutels (driverinformatie) in het model waarmee vervolgens de voorcalculatorische kosten per product en per juridische entiteit kunnen worden bepaald. Deze kosten per product (en dus ook de kosten per werkmaatschappij) gaan vervolgens weer het businessplan in (3), waarin een doorrekening wordt gemaakt van de jaren die na het eerstvolgende planjaar volgen (4). De plancijfers uit het businessplan worden vervolgens geaccordeerd door het managementteam (5). De voorcalculatorische kosten en opbrengsten per product (en daarmee ook de kosten per juridische entiteit) zijn nu goedgekeurd en kunnen als norm worden opgenomen in de productrentabiliteitsrapportages (6). Meten / toetsen: integratie met financial accounting (externe verantwoording) De normen zoals vastgesteld in het businessplan worden onder andere getoetst in de financiële maandrapportage. AAV heeft ervoor gekozen een aansluiting te creëren tussen financial accounting en management accounting. Dit houdt in dat cost-managementgegevens worden gebruikt om maandelijks de gerealiseerde kosten te alloceren naar producten en daarmee naar juridische entiteiten. Figuur 4 laat zien dat via datawarehousing de informatie uit de cost-managementtool wordt omgezet in procentuele verdeelsleutels (1). Deze sleutels worden eenmalig ingelezen in Figuur 3 Integratie businessplan en cost management Businessplan (1) CM-tool - Visie/missie/strategie - Ontwikkeling producten - Ontwikkeling productvolumes - Ontwikkeling verkoopkanalen - Ontwikkeling organisatie - Kosten- en efficiencydoelstellingen Workflow informatiesysteem (2) (4) (3) Product Verdeelsleutel teamleider en manager PL (profit loss) per product/juridische entiteit met plancijfers Akkoord businessplan (5) (6) 52 APIL 2005

5 CONTOL Figuur 4 Informatiepad PL Levensverzekeringen Costmanagementtool 1 Datawarehouse kubus Financieeladministratief 2 3 systeem (grootboek) Premie inkomsten Beleggingen Netto opbrengsten Uitkeringen Provisiekosten Bedrijfskosten Technische kosten Bedrijfsresultaat het financieel administratiesysteem (2). In dit systeem worden maandelijks de werkelijke kosten per kostenplaats langs deze sleutels geleid. Het resultaat hiervan is een bestand met de werkelijke kosten van de betreffende maand, verdeeld naar producten. Deze kosten per product worden vervolgens in het financieel systeem gecomprimeerd tot de kosten per juridische entiteit, bijvoorbeeld de kosten voor de werkmaatschappij Levensverzekeringen (3). De financiële maandrapportage heeft een sterk extern gericht karakter en geeft inzicht in de resultaten op entiteitniveau, waarvan de kostenontwikkeling een onderdeel is. Om kosten echt te kunnen beheersen, is een rapportage-infrastructuur opgezet waarin getoetst wordt of de doelstellingen van het corporate performance management worden gehaald. Costmanagementinformatie wordt in deze fase niet langer als losse informatie gepresenteerd, maar maakt onderdeel uit van een rapportageset, waarin alle facetten die de productrentabiliteit raken, belicht worden. CONCLUSIE Veel ondernemingen doen aan enige vorm van kostprijsberekening. Sommige van deze ondernemingen gebruiken costmanagementinformatie als input voor hun sturing. Er zijn echter maar weinig bedrijven die cost management volledig hebben geïntegreerd in hun planning control-cyclus. Het is ook niet noodzakelijk om alle drie plateaus van het cost management ontwikkelpad te realiseren om cost-managementinformatie een bijdrage te laten leveren aan de ondersteuning van het management. Soms is een eenmalige kostprijsberekening voldoende. Maar wanneer een onderneming volledig wil profiteren van cost management en optimaal ondersteuning wil bieden aan de business, vraagt dit een investering in alle fasen van het ontwikkelpad van cost management: van kosteninzicht en kostensturing tot kostenbeheersing. In de derde fase kostenbeheersing, is cost management binnen een onderneming volledig geïntegreerd in de planning controle-cyclus. Het management ontvangt goede en tijdige rapportages en analyses en wordt ondersteund door een professionele financiële staf. De cost-managementgegevens zijn een bron voor onder andere het opstellen van het businessplan, het bepalen van productrentabiliteit, performance management en voor het alloceren van de gerealiseerde kosten naar producten. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op het recent verschenen boek Het ABC van cost management - Theorie in praktijk gebracht, van Atos Consulting. Kluwer, Deventer. ISBN Drs. G. Pluym AAG is CFO van ABN AMO Verzekeringen te Zwolle. Drs. P.W. Pieroen is werkzaam als business consultant bij Atos Consulting te Papendorp. Drs. S. Kleijn is werkzaam als business consultant bij Atos Consulting te Papendorp API L

WIE BETAALT BEPAALT?

WIE BETAALT BEPAALT? Edward Koops, Paul Pieroen en Jeroen Schaffels KOSTENSTURING: WIE BETAALT BEPAALT? Binnen grote organisaties is de belangstelling voor de kosten van facilitaire dienstverlening de laatste jaren sterk toegenomen.

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

KOSTENBEHEERSING: TRANSPARANTIE EEN EERSTE VEREISTE

KOSTENBEHEERSING: TRANSPARANTIE EEN EERSTE VEREISTE FINANCE DOOR CHRISTIAN VELDKAMP, PATRICIA KANDELAARS EN JOOST MEIJERS Cost management bij financiële instellingen KOSTENBEHEERSING: TRANSPARANTIE EEN EERSTE VEREISTE Dalende opbrengsten en gelijkblijvende

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Stappenplan kostenverdeelmodel

Stappenplan kostenverdeelmodel Stappenplan kostenverdeelmodel Inleiding Een kostenverdeelmodel herverdeelt kosten binnen een organisatie. In het opstellen van een kostenverdeelmodel zijn diverse stappen te onderscheiden. Dit onderdeel

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Financial Analyst QC

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Financial Analyst QC Curriculum Vitae Interim Financial Controller Financial Analyst QC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Aantal jaren

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Activity Based Costing voor Services-organisaties in de zorg Inzicht in kosten voor interne zorggroepen en externe huurders

Activity Based Costing voor Services-organisaties in de zorg Inzicht in kosten voor interne zorggroepen en externe huurders Activity Based Costing voor Services-organisaties in de zorg Inzicht in kosten voor interne zorggroepen en externe huurders In het zorg worden steeds vaker grotere shared service centers gevormd. Enerzijds

Nadere informatie

QWIQVIEW HEALTHCARE PERFORMANCE MANAGEMENT SOFTWARE

QWIQVIEW HEALTHCARE PERFORMANCE MANAGEMENT SOFTWARE SOFTWARE QWIQVIEW Als zorginstelling moet u er aan geloven. U bent gebonden aan het opleveren van kostprijzen. U bent echter wel vrij om te bepalen hoe u omgaat met deze verplichting. Doet u het erbij

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen in de financiële functie (I)

Trends en ontwikkelingen in de financiële functie (I) PERSOONLIJK FUNCTIONEREN Visie op financiële functie van de toekomst Dr. André A. de Waal MBA, zelfstandig adviseur en associate professor strategic management Maastricht School of Management (andredewaal@planet.nl).

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA Curriculum Vitae Interim Controller Manager Consolidatie RA Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Jaren ervaring

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. De auteurs 3. Voorwoord 5. Inleiding 7. Deel 1: Het begon met ABC 17. Hoofdstuk I Bezin eer je begint... 19

Inhoudsopgave. De auteurs 3. Voorwoord 5. Inleiding 7. Deel 1: Het begon met ABC 17. Hoofdstuk I Bezin eer je begint... 19 De auteurs 3 Voorwoord 5 Inleiding 7 Deel 1: Het begon met ABC 17 Bezin eer je begint... 19 Wat is Activity Based Costing? 25 1. Globaal ABC-model 25 2. Basisconcepten 30 2.1. Activity Costing 30 2.2.

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Kennissessie Strategic Control

Kennissessie Strategic Control Kennissessie Strategic Control Marnix Lankhorst / Jeroen Jansen v Woerden, 6 juli 2016 vsfinal Ontvangst Welkom in Kasteel Woerden! 1-9-2016 2 Wat gaan we doen deze middag? Ontvangst 15.00 15.15 Introductie

Nadere informatie

STERKE VERBETERING VAN DE BESTURING IN DE THUISZORG. De Balanced Scorecard en de MPC-software van Comshare als hulpmiddel

STERKE VERBETERING VAN DE BESTURING IN DE THUISZORG. De Balanced Scorecard en de MPC-software van Comshare als hulpmiddel STERKE VERBETERING VAN DE BESTURING IN DE THUISZORG De Balanced Scorecard en de MPC-software van Comshare als hulpmiddel Auteur: Drs. F.M.B.H. Jansen MAC, Directeur van Bi4Care Management & Advies De Thuiszorg

Nadere informatie

Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Pon Automotive Products & Services

Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Pon Automotive Products & Services 1 24 mei 2011 IBM Finance Forum 2011 Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Automotive Products & Services 2 Agenda Welkom in de wereld van Logistiek & Services Organisatie & TM1

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

CIAD in de praktijk. Factsheets

CIAD in de praktijk. Factsheets CIAD in de praktijk Factsheets Inhoud 1. Introductie 2. Dienstverlening 3. Casussen 1.1 Introductie CIAD is expert op het gebied van in control vraagstukken: van interim controlling tot adviestrajecten.

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Financieel management voor anesthesiologen

Financieel management voor anesthesiologen Financieel management voor anesthesiologen 08 & 22 September 2012 Novotel Rotterdam Brainpark 12 NVA CME credits Registration via our website: http://medina.net/?page_id=179 Doelgroep Deze training is

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Het examenprogramma omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel 3. Examenopzet 4. Examenprogramma

Nadere informatie

Business Intelligence bij AVR

Business Intelligence bij AVR Business Intelligence bij AVR De verandering voor de controllingfunctie Martin van Daalen, 15 maart 2012 Agenda Wie ben ik Wie zijn wij Optimalisatie transactieverwerking en informatievoorziening BI project

Nadere informatie

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services CV van Harrie Profiel Harrie heeft 18 jaar ervaring in diverse financiële functies in verscheidene branches. Naast HEAO fiscale economie heeft hij de HOFAM post-hbo controller en Projectcontrol opleidingen

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze komen samen in een totaaloplossing, waarin onze applicatie Sequence TM centraal staat. Met

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat. GSU Eneco Installatiebedrijven 2009 (April) 2010 (Januari)

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat. GSU Eneco Installatiebedrijven 2009 (April) 2010 (Januari) CURRICULUM VITAE Persoonsgegevens Naam M. Heringa (Marc) Geboortedatum 03 september 1965 Adres Sonia Gaskellstraat 12 Postcode+Woonplaats 2331BJ Leiden Telefoonnummer 06-38931221 Emailadres marcheringa@stayincontrol.nl

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Business control is een vernieuwde tak van sport

Business control is een vernieuwde tak van sport Business control is een vernieuwde tak van sport Are you in or out? 26 september 2017 Wat stellen cijfers voor in 3 stappen Robert Weij Folkert-Jan Slagter 44 11 0,3 2 6 14.500 7 250 2 15 2? 20 9 44

Nadere informatie

Vergroot de effectiviteit van het Financial Shared Service Center. Oktober 2008

Vergroot de effectiviteit van het Financial Shared Service Center. Oktober 2008 Vergroot de effectiviteit van het Financial Shared Service Center Oktober 2008 Agenda Over Accounting Plaza Het transformatie proces Hoe vergroot Accounting Plaza de effectiviteit van haar SSC? De regie

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

ABN AMRO Verzekeringen Project: Documentbeheer Verzekeringen

ABN AMRO Verzekeringen Project: Documentbeheer Verzekeringen Opdrachtformulering Het in kaart brengen van de structuur achter verzekeringsdocumenten met het doel deze op een efficiënte manier productief te maken in een daarvoor te realiseren tool. De applicatie

Nadere informatie

Beheerscontrole Leidraad voor het doelgericht management van organisaties Werner Bruggeman Regine Slagmulder

Beheerscontrole Leidraad voor het doelgericht management van organisaties Werner Bruggeman Regine Slagmulder Beheerscontrole Leidraad voor het doelgericht management van organisaties Werner Bruggeman Regine Slagmulder Inhoud Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Beheerscontrole: definities en concepten 15 1. Definitie en doel

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening Deelprojectplan Bestuurlijke Informatie Voorziening Beheersing van risico s en verbetering van de besturing van de Hogeschool van Utrecht, door middel van effectieve en efficiënte informatiestromen, als

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Samenvatting Finance Monitor

Samenvatting Finance Monitor Samenvatting Finance Monitor Welke thema s beïnvloeden het werk van financials? De Finance Monitor van USG Finance en Tijdschrift Controlling geeft inzicht in de thema s die het werk van financials gaan

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Corporate Performance Management: het luik van de strategische en financiële intelligentie (deel 1)

Corporate Performance Management: het luik van de strategische en financiële intelligentie (deel 1) Qsolution Your partner in Corporate Performance Management WHITE PAPER Corporate Performance Management: het luik van de strategische en financiële intelligentie November, 2011 Qsolution Pagina 1 Qsolution

Nadere informatie

DyVix. Skoope TM. Pensioensoftware voor adviseurs

DyVix. Skoope TM. Pensioensoftware voor adviseurs Als pensioenadviseur werkzaam in de zakelijke markt heeft u te maken met complexe materie en constant wijzigende omstandigheden. Wetgeving, economische ontwikkelingen en de bedrijfsmatige situatie van

Nadere informatie

Colosseus Vixion Contact. +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl

Colosseus Vixion Contact. +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl Colosseus Vixion Contact +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat CURRICULUM VITAE Persoonsgegevens Naam M. Heringa (Marc) Geboortedatum 03 september 1965 Adres Sonia Gaskellstraat 12 Postcode+Woonplaats 2331BJ Leiden Telefoonnummer 06-38931221 Emailadres marcheringa@stayincontrol.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE Curriculum Vitae Interim Business Controller Plant Controller WO BE Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC Curriculum Vitae Interim Business Controller RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring Samenvatting CVK83

Nadere informatie

IBM Cognos FSR bij Delta Lloyd Groep. Arnold J. Honig en Peter van Meijel 9 november 2011

IBM Cognos FSR bij Delta Lloyd Groep. Arnold J. Honig en Peter van Meijel 9 november 2011 IBM Cognos FSR bij Delta Lloyd Groep Arnold J. Honig en Peter van Meijel 9 november 2011 1 2011 2011 IBM IBM Corporation Agenda Het verloop van het jaarwerkproces 2010 Beoogde verbeteringen van het jaarwerkproces

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Docenten

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

EFFECT NIEUWE ISO-NORMEN MANAGEMENTSYSTEEM OP ISO 19011

EFFECT NIEUWE ISO-NORMEN MANAGEMENTSYSTEEM OP ISO 19011 EFFECT NIEUWE ISO-NORMEN MANAGEMENTSYSTEEM OP ISO 19011 Wat brengt het ons om de ISO 19011 aan te sluiten op de HLS? Koninklijke NEN - Delft 7 juli 2016 - ing. Edwin Martherus MSc UW INLEIDER 20 jaar gewacht

Nadere informatie

CPM: VEEL MEER DAN ALLEEN FINANCIËLE SOFTWARE

CPM: VEEL MEER DAN ALLEEN FINANCIËLE SOFTWARE thema financiële software FINANCE INFORMATIEMANAGEMENT CPM: VEEL MEER DAN ALLEEN FINANCIËLE SOFTWARE Kan financiële software nog wel los worden gezien van andere functionaliteiten voor de financiële functie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

Leergang Solvency II voor de financial

Leergang Solvency II voor de financial 22 maart - 19 april - 23, 24 mei - 21 juni 2013 Leergang Solvency II voor de financial Vergroot in 5 dagen uw effectiviteit bij de implementatie van SII Mercure Utrecht, Leergang Solvency II voor de financial

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Resultaatgerichte monitoring in het Amphia Ziekenhuis

Resultaatgerichte monitoring in het Amphia Ziekenhuis Resultaatgerichte monitoring in het Amphia Ziekenhuis Ketenmonitoring binnen het ziekenhuis ValueBlue is gespecialiseerd in het inrichten van ketenmonitoring voor organisaties, waaronder ook ziekenhuizen.

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Evaluatiemodel verbetert ondernemingsbesturing

Evaluatiemodel verbetert ondernemingsbesturing PRESTATIEMANAGEMENT De vijf fasen naar volwassenheid Drs. K.L.L. Oh, drs. H.J.K. Haverhals en mevrouw drs. H.S.J. Gerla, consultants Berenschot te Utrecht Evaluatiemodel verbetert ondernemingsbesturing

Nadere informatie

MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING. Pensioenadviseur / lid Management Team

MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING. Pensioenadviseur / lid Management Team MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING Pensioenadviseur / lid Management Team MUTSAERTS INHOUDSOPGAVE 1) Doel van de functie..blz. 3 2) Plaats in de organisatie..blz. 3 3) Taken & resultaatgebieden..blz. 3 4) Verantwoordelijkheden..blz.

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

inhoudsopgave naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5

inhoudsopgave naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5 Deel i naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5 2. Strategisch HR beleid...8 2.1 Van strategie naar instrument... 9 3. Meten is weten...13 4. Ken- en stuurgetallen

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Doelstelling Introductie Practis en Producten Project bij Achmea Testaanpak Concrete toepassing van Rational

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Form follows function -Louis Henry Sullivan

Form follows function -Louis Henry Sullivan www.grundsatzlich-it.nl Form follows function -Louis Henry Sullivan Datawarehouse: vorm en functie Ronald Kunenborg licentie: Datawarehouse: vorm en functie Een data warehouse komt voort uit pijn Die pijn

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Sturen met inzicht op basis van managementinformatie. InfoTopics. Agenda. Conferentie bedrijfsvoering VOSABB

Sturen met inzicht op basis van managementinformatie. InfoTopics. Agenda. Conferentie bedrijfsvoering VOSABB Sturen met inzicht op basis van managementinformatie Conferentie bedrijfsvoering VOSABB Eemnes 16 april 2008 InfoTopics Jong bedrijf met veel ervaring Focus op onderwijs Focus op managementinformatievoorziening

Nadere informatie

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Een geoliede administratieve organisatie is essentieel in de lumpsumfinanciering. Van scholen wordt immers verwacht dat zij met hun lumpsumbudget eigen beleid maken. Om de uitvoering

Nadere informatie

Blauwdruk voor succesvol FM. Inclusief performance management, contractmanagement en planning en control voor facilitaire organisaties

Blauwdruk voor succesvol FM. Inclusief performance management, contractmanagement en planning en control voor facilitaire organisaties Blauwdruk voor succesvol FM Inclusief performance management, contractmanagement en planning en control voor facilitaire organisaties Inhoud Voorwoord Planning en control voor facilitaire organisaties

Nadere informatie

Klantwinstgevendheid Sligro Food Group

Klantwinstgevendheid Sligro Food Group Klantwinstgevendheid Sligro Food Group Agenda Sligro Food Group Doel van klantwinstgevendheid Uitgangspunten Randvoorwaarden Aanpak op hoofdlijnen Het model Valkuilen Wat bereiken we er nu mee? Sligro

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie