STERKE VERBETERING VAN DE BESTURING IN DE THUISZORG. De Balanced Scorecard en de MPC-software van Comshare als hulpmiddel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STERKE VERBETERING VAN DE BESTURING IN DE THUISZORG. De Balanced Scorecard en de MPC-software van Comshare als hulpmiddel"

Transcriptie

1 STERKE VERBETERING VAN DE BESTURING IN DE THUISZORG De Balanced Scorecard en de MPC-software van Comshare als hulpmiddel Auteur: Drs. F.M.B.H. Jansen MAC, Directeur van Bi4Care Management & Advies De Thuiszorg fungeert al jaren als voorloper in de gezondheidszorg als het gaat om de wijze waarop de interne en externe besturing is vormgegeven. Als eerste onderdeel van de gezondheidszorg kreeg ze te maken met marktwerking. De introductie van zorgproducten en daarmee samenhangend de invoering van outputfinanciering is al enige jaren een feit. Ook was de thuiszorg de eerste sector die te maken kreeg met een sectorbrede benchmarking als instrument om de prestaties van de verschillende organisaties onderling te vergelijken. Dit alles lijkt te vooronderstellen dat de interne besturing van thuiszorgorganisaties ruimschoots op orde is. De realiteit blijkt echter anders te zijn. Vele thuiszorgorganisaties zijn nog onvoldoende in control als het gaat om hun interne bedrijfsvoering.. Op dit moment zijn verschillende thuiszorgorganisaties bezig om hun interne besturing beter op orde te krijgen, om daarmee te kunnen anticiperen op ontwikkelingen die op ze afkomen. Hierbij speelt het gebruik van de Balanced Scorecard (BSC) een cruciale rol. Ook software die de BSC en de interne besturing kan ondersteunen krijgt een toenemende belangstelling. Het afgelopen jaar hebben 5 thuiszorgorganisaties besloten om MPC (Management Planning & Control) software van Comshare toe te passen. Bi4Care Management & Advies heeft als branchespecialist gezorgd voor de implementatie ervan. De ontwikkelingen in de thuiszorg zijn snel gegaan. Dit betekende dat organisaties vaak achter de feiten aan holden. Veel aandacht is uitgegaan naar de professionalisering van de geleverde hulp en zorg en het zorgdragen voor een sluitende administratie. Ten aanzien van haar geautomatiseerde informatievoorziening hebben thuiszorgorganisaties zich vooral gericht op het implementeren van systemen ten behoeve van de zorgadministratie (meestel een van de 3 grote leveranciers), het decentraal beschikbaar krijgen van de benodigde operationele gegevens en het zoeken naar oplossingen voor het vereenvoudigen van de registratie van gewerkte uren. Aansluitend hierop is pas recent meer aandacht ontstaan voor planningsondersteuning, electronische dossiervoering en Corporate Performance Management (Besturingssystemen). Voor dit laatste is het noodzakelijk dat eerst wordt nagedacht over het te hanteren besturingskader. De Balanced Scorecard kan hierbij helpen. Balanced Scorecard De Balanced Scorecard (BSC) is circa een decennium geleden ontwikkeld in de Verenigde Staten door Kaplan en Norton. De BSC moet een organisatie helpen om haar besturing meer in Balans te krijgen, ofwel: niet alleen aandacht voor financiële parameters, maar ook voor andere aandachtsgebieden die bepalend zijn voor de continuïteit van een organisatie. De BSC benadert de besturing vanuit 4 perspectieven die met elkaar samenhangen en die elk voldoende managementaandacht behoeven. Dit zijn: Financieel perspectief; Intern perspectief; Klant perspectief; Innovatie perspectief. Voor deze perspectieven worden Kritische Succesfactoren benoemd, die weer worden uitgewerkt in Kritische Prestatieindicatoren. Met de laatste kunnen de prestaties van de organisaties meetbaar worden gemaakt.

2 De Balanced Scorecard is inmiddels bij meerdere thuiszorgorganisaties toegepast, zo ook bij Stichting de Thuiszorg Icare te Meppel. Icare is met circa medewerkers de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland. Bij de uitwerking van de Balanced Scorecard bij Icare bleken de 4 perspectieven niet voldoende te zijn om een evenwichtig beeld te geven van alle relevante aandachtsgebieden. Daarom is een vijfde perspectief toegevoegd, namelijk het Medewerkerperspecief. Immers, een thuiszorgorganisatie is als geen ander een mensen -organisatie. Figuur 1 geeft een weergave van de Balanced Scorecard van Icare. Balanced Scorecard FINANCIEEL KLANT MEDEWERKER INNOVATIE INTERN Figuur 1 Balanced Scorecard Icare De BSC fungeert als een hulpmiddel om het besturingskader inzichtelijk te maken en daarmee ook als hulpmiddel voor de discussie hierover. Met de Balanced Scorecard kan inzichtelijk gemaakt worden: Wat zijn de belangrijke aandachtsgebieden voor besturing? Op welke plekken liggen verantwoordelijkheden voor besturing? Waarop worden managers op verschillende niveaus in de organisatie afgerekend? Welke prestatieindicatoren kunnen worden afgesproken, kunnen hier normen voor worden vastgesteld en is het mogelijk om over de prestaties terug te koppelen? Wat zijn de te hanteren normen? Hoe kan de managementinformatie worden ontwikkeld, zodat over de afgesproken prestatieindicatoren kan worden teruggekoppeld? Managementinformatie Het vaststellen van een BSC is een beginstap. Behalve de inbedding van de Balanced Scorecard in de Planning & Controlcyclus en het adapteren ervan in het gedrag van managers komt er ook een belangrijk technisch punt om de hoek kijken, namelijk: Hoe kan de managementinformatie zo worden opgezet dat de besturing optimaal wordt ondersteund? De meeste thuiszorgorganisaties gebruiken voor hun managementinformatie nog zeer basale hulpmiddelen, die vaak door de leveranciers van hun administratieve systemen zijn meegeleverd. Ook Excel is een hulpmiddel dat veel wordt ingezet voor het produceren van besturingsinformatie. Deze werkwijze kent belangrijke nadelen:

3 Het is vaak zeer bewerkelijk; Het is weinig flexibel; Het produceren van managementinformatie is specialistenwerk; Eindgebruikers van de managementinformatie beschikken zelf over weinig hulpmiddelen voor analyse; De administratieve systemen worden vaak zwaar belast, doordat overzichten rechtstreeks op deze systemen worden gedraaid; Het is niet of moeilijk mogelijk om gegevens uit verschillende bronnen te combineren; Het beheer is arbeidsintensief; Et cetera. Door Bi4Care Management & Advies is samen met Allshare BV (distributeur van de Comshare-software) een concept ontwikkeld dat binnen gezondheidszorgorganisatie wordt toegepast. Dit concept gaat uit van het gebruik van software van Microsoft SQL-server 2000 in combinatie met Comshare MPC. De volgende afbeelding geeft een schematische weergave van het concept: Zorg Oplossingen in SQL-server 2000 MPC/ Decision Financieel Data Staging (DTS) Data- Warehouse (SQL-server) Multi Dimensionale Database (Analysis Services/ MS-OLAP) Production Reporting Personeel Normen/ Benchmark Query/ Excel Figuur 2: Concept Managementinformatie Dit concept gaat uit van de volgende principes: Wanneer nodig (bijvoorbeeld periodiek) worden de voor de besturing benodigde gegevens via automatische procedures overgehaald vanuit de administratieve of zorg systemen naar de datawarehouse. Daarin worden gegevens gecombineerd, bewerkt, geaggregeerd, et cetera. Vervolgens worden de gegevens automatisch ondergebracht in een multidimensionale database (Analysis Services, ook wel MS-OLAP genoemd). Hiermee wordt het mogelijk om de gegevens op een zeer flexibele manier te benaderen. De multidimensionale structuur zorgt ervoor dat verschillende invalshoeken beschikbaar zijn om de gegevens mee weer te geven.

4 Afhankelijk van het type gebruiker is er software beschikbaar (van Comshare), waarmee de gegevens eenvoudig kunnen worden weergegeven. Deze manier van werken zorgt ervoor dat het produceren van managementinformatie een volledig geautomatiseerd proces wordt, dat bijvoorbeeld s nachts plaats kan vinden. Het menselijk ingrijpen kan beperkt worden tot controles en modelmatige aanpassingen. Dit betekent tevens een taakverschuiving voor diegenen die belast waren met het produceren van managementinformatie, namelijk van produceren naar analyseren en ondersteunen. Comshare MPC In de beschreven softwareoplossing voor ondersteuning van de besturing in de thuiszorg wordt gebruik gemaakt van MPC (Management Planning & Control) van Comshare. Allshare BV is in Nederland distributeur van deze software. MPC biedt softwareoplossingen voor de ondersteuning van de Planning & Controlcyclus in al haar facetten. Figuur 3 geeft een grafische weergave van de opzet van MPC. Figuur 3: Comshare MPC De volgende softwaremodules kunnen daarvoor worden ingezet: Decision (Reporting & Analysis). Deze omgeving wordt ingezet als instrument voor de Business Intelligence. Planning: een hulpmiddel specifiek gericht op analyse van toekomstscenario s op basis van what if analyses. Budgeting: een hulpmiddel waarbij de presentatieschil van Decision wordt ingezet om het jaarplan- en budgetteringsproces te begeleiden. Verantwoordelijke managers kunnen hiermee on-line hun voorstellen indienen en bovendien wordt het proces van behandeling en goedkeuring van de voorstellen bewaakt en afgewikkeld. Dit proces maakt gebruik van de rapportages uit het verleden en de uitkomsten van het proces kunnen worden gebruikt in toekomstige rapportages. Consolidation: dit hulpmiddel wordt gebruikt om gegevens van verschillende business units (indien van toepassing) te consolideren. Dit hulpmiddel wordt vooral bij grote concerns toegepast en is voor de thuiszorg minder van toepassing.

5 Forecasting: dit hulpmiddel maakt het mogelijk om door middel van relaties tussen verschillende gegevens modellen te creëren, waarmee geautomatiseerd voorspellingen kunnen worden gedaan inzake de toekomstige ontwikkelingen. Production Reporting: dit hulpmiddel verwerkt views uit Decision, samen met bijvoorbeeld toelichtende tekst geautomatiseerd in een vooraf gedefinieerd document. Dit document kan worden afgedrukt en/of als pdf -file worden vastgelegd en bijvoorbeeld g d of opgenomen in een intranet-omgeving. Decision Decision is veelal het eerste instrument van MPC dat door thuiszorgorganisaties wordt ingezet. Decision maakt gebruik van het inter- en/of intranet van de eigen organisatie om de managementinformatie te distribueren. Figuur 4: Voorbeelden van overzichten uit Decision Decision is een flexibel hulpmiddel waarmee eindgebruikers (lees managers) zelf hun managementinformatie via een standaard internetbrowser kunnen ophalen. Daarbij kunnen de geboden standaardoverzichten op een eenvoudige manier door de gebruiker op maat worden gemaakt. De gebruiker krijgt op grafische wijze een beeld van de stand van zaken van de bedrijfsvoering en is in staat om bij gesignaleerde afwijkingen de gegevens via een andere invalshoek te benaderen of naar een hoger detailniveau te drillen. Decision biedt tevens de mogelijkheid om via de Excel interface in de managementinformatie omgeving te benaderen. Hiervoor is het hulpmiddel Excel Services beschikbaar. Figuur 4 geeft enkele voorbeelden van de wijze waarop managers inzage krijgen in hun managementinformatie. Hierin is te zien hoe prestatieindicatoren uit de Balanced Scorecard zo worden uitgewerkt dat er snel inzicht ontstaat in eventuele afwijkingen van de afgesproken normen. Tenslotte De geschetste oplossing voor Corporate Performance Management heeft voor thuiszorgorganisaties belangrijke voordelen. Het belangrijkste is de mogelijkheid om klein te

6 beginnen (het verbeteren van de managementinformatie), terwijl doorgegroeid kan worden naar een volledige ondersteuning van de Planning & Controlcyclus, inclusief jaarplanning, forecasting en budgettering. De Balanced Scorecard krijgt binnen de MPC-software betekenis en diepgang. Binnenkort komt bovendien de module Action Driven Scorecard op de markt die voor een verdergaande integratie van de Balanced Scorecard in de managementinformatievoorziening gaat zorgen. Ten behoeve van de managementinformatie kan de oplossing ook zeer snel en tegen relatief lage kosten worden geïmplementeerd. Bi4Care Management & Advies heeft in samenwerking met Allshare BV een basismodule ontwikkeld waarin de belangrijkste stuurinformatie kan worden teruggevonden als het gaat om bijvoorbeeld financiën, productie, productiviteit, ziekteverzuim, urenverantwoording, et cetera. Deze oplossing is beschikbaar voor elk van de grote leveranciers van zorg- en financiële software binnen de thuiszorg. Over het algemeen is het mogelijk om binnen twee maanden deze omgeving operationeel te hebben. Dit betreft uiteraard de basisfunctionaliteit. Managementinformatie biedt veelal een waardevolle aanvulling van het intranet van een organisatie en wordt voor de managers steeds meer een vertrouwde basis voor hun complete informatievoorziening.

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Managementinformatiesystemen in het MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Mogelijkheden 4 3 en analyse vier scholen 6 3.1 Wellantcollege 8 3.2 Noorderpoortcollege

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence Compact_ KPMG IT Najaarsevent 2008 17 Vaststellen belangrijkste pitfalls BI/CPM-systemen. Business Intelligence Holistisch benaderen, stap voor stap implementeren l Menno Gaus, drs. Teo Griffioen MMC en

Nadere informatie

Informatiegestuurd en transparant samenwerken

Informatiegestuurd en transparant samenwerken Informatiegestuurd en transparant samenwerken Position paper voor de ontwikkeling van business intelligence in de veiligheidsregio s Auteur: Redactie: Input: Eindredactie: Status: Versienummer: 1.0 Datum:

Nadere informatie

Als gevolg van de toenemende nadruk op kostenreductie en waardecreatie en de ontwikkeling

Als gevolg van de toenemende nadruk op kostenreductie en waardecreatie en de ontwikkeling 70 PROCENT VAN DE IMPLEMENTATIES MISLUKT Meer rendement uit prestatiemanagement Als gevolg van de toenemende nadruk op kostenreductie en waardecreatie en de ontwikkeling naar centralisatie van financiële

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

White Paper. Informatie Oriëntatie Enterprise Information Management RELEASING YOUR POTENTIAL

White Paper. Informatie Oriëntatie Enterprise Information Management RELEASING YOUR POTENTIAL White Paper RELEASING YOUR POTENTIAL 00 oriëntatie Inleiding Bestuurders, toezichthouders, klanten en medewerkers worden tegenwoordig bedolven onder grote hoeveelheden data. De data pakhuizen zijn overvol

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Business Intelligence bij Ahold Nederland: Pallas, het Albert Heijn datawarehouse. Architectuurbeschrijving. Lidwine van As Wouter van Aerle

Business Intelligence bij Ahold Nederland: Pallas, het Albert Heijn datawarehouse. Architectuurbeschrijving. Lidwine van As Wouter van Aerle Business Intelligence bij Ahold Nederland: Pallas, het Albert Heijn datawarehouse Architectuurbeschrijving Lidwine van As Wouter van Aerle Albert Heijn oktober 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers J.M. (Stan) van de Laar juni 2006 Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance Ebook De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie Drs. G.H. (Harry) Huizing AC HHFinance Ontwerp omslag: J. de Brué van Groothuizen De uitgeverij, Apeldoorn 2013 Behoudens uitzonderingen

Nadere informatie

Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening

Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening Onderzoek Stuurinformatie MKB en invloed op dienstverlening Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 INLEIDING EN RELATIE MET AFSTUDEERSCRIPTIE... 3 1.2 PROBLEEMSTELLING... 3 1.3 DEELVRAGEN...

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

Risicobeheersing met Project Implementation Assurance

Risicobeheersing met Project Implementation Assurance Risicobeheersing met Project Implementation Assurance Ondernemen is veranderen en risico s nemen. Veranderingen die je als ondernemer wilt doorvoeren, maar die wel op een beheerste manier uitgevoerd dienen

Nadere informatie

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie.

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers om meer rendement te halen uit IT. Voldoen de huidige systemen en welke best practices uit de financiële

Nadere informatie