Stappenplan kostenverdeelmodel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stappenplan kostenverdeelmodel"

Transcriptie

1 Stappenplan kostenverdeelmodel Inleiding Een kostenverdeelmodel herverdeelt kosten binnen een organisatie. In het opstellen van een kostenverdeelmodel zijn diverse stappen te onderscheiden. Dit onderdeel beschrijft in hoofdlijnen die stappen. Stap 1: Bepalen van de doelstelling van het kostenverdeelmodel. Het uiteindelijke doel dat met het kostenverdeelmodel bereikt moet worden, bepaalt de omvang en complexiteit van het kostenverdeelmodel. Doelstellingen van een kostenverdeelmodel in de private sector zijn onder andere: - bepalen van de kostprijs ten behoeve van prijstelling - transfer pricing (kostprijs van onderling geleverde producten) - kostenbeheersing, kostenreductie Het accent bij dergelijke organisaties ligt vaak op interne sturing. In organisaties met een maatschappelijke doelstelling komt men vaak de volgende doelstellingen van een kostenverdeelmodel tegen: - verantwoording van bestede middelen - verschaffen van inzicht in de opbouw van tarieven Het accent ligt hier vaak op externe verantwoording. Bij veel goededoelenorganisaties is het kostenverdeelmodel in eerste instantie een manier om zich te verantwoorden voor uitvoeringskosten van de eigen organisatie, inclusief de tarieven die men op projecten in rekening brengt. Daarnaast wordt het verdeelmodel gebruikt om de verhouding kosten en baten van fondsenwerving te verantwoorden. Ook kostenbeheersing en misschien kostenreductie zijn doelstellingen die bij steeds meer goededoelenorganisaties gaan spelen. Vooral bij de gestandaardiseerde processen gaat steeds vaker het efficiëntievraagstuk spelen. Als alleen informatie nodig is ten behoeve van de externe verantwoording kan volstaan worden met

2 het bouwen van een kostenmodel tot op het niveau van op kostenplaats of afdelingsniveau. Als met behulp van het model in organisatie effectief op kosten gestuurd moet worden is een kostenmodel tot op het niveau van processen en activiteiten nodig. Met name voor kostenbeheersing is een gedetailleerder kostenverdeelmodel nodig. Het model moet dynamisch van aard zijn, inzicht in kostenveroorzakers geven en bijsturing mogelijk maken. Stap 2: Bepalen van de uitgangspunten Om te voorkomen dat tijdens het opstellen van het kostenverdeelmodel onduidelijkheden ontstaan is het goed om vooraf een aantal uitgangspunten te definiëren waaraan het model moet voldoen. Voorbeelden zijn: - Vormt het budget de input van het model of de realisaties van vorig jaar? - Welke volgorde van kostenverdeling wordt aangehouden? Ondersteunende afdelingen kunnen direct naar primaire afdelingen doorbelasten of er kan voor gekozen worden dat ook ondersteunende afdelingen elkaar eerst doorbelasten, voordat ze de primaire afdelingen doorbelasten. - Wordt bij het toerekenen van de gewerkte uren gewerkt met inschattingen, steekproeven of tijdschrijfgegevens? - Zijn er kosten of afdelingen die buiten het model worden gehouden? - Voor welke kosten worden generieke sleutels (zoals aantal fte s per afdeling of aantal gebruikte werkplekken) gebruikt en waar wordt per activiteit een specifieke sleutel gebruikt. Met een specifieke sleutel per activiteit wordt bedoeld dat de bijvoorbeeld de afdeling HRM meerdere tarieven hanteert: per geworven personeelslid, per geadministreerd personeelslid, of per uitdiensttreding. Stap 3: Bepalen verdeelsleutels Voordat de verdeelsleutels bepaald gaan worden zullen eerst de beschikbare basisgegevens verzameld moeten worden: - Financiële gegevens - FTE per afdeling - Vierkante meters, werkplekken, pc s per werkplek - Activiteiten per afdeling Het bepalen van de verdeelsleutels hangt af van het doel dat met het kostenverdeelmodel gediend wordt. De figuur onder stap 1 maakt duidelijk dat gedetailleerder informatie nodig is als het kostenverdeelmodel een middel voor interne sturing is. In de praktijk wordt voor verantwoordings-

3 doeleinden vaak een eenvoudig model gebruikt. De controller is veelal eigenaar van het model en vraagt alleen input van afdelingen als daar noodzaak voor is. De vraag: hoe moeten kosten verdeeld worden? staat dan centraal. Als het kostenverdeelmodel een middel tot sturing wordtdan zullen nog aanvullende vragen moeten worden beantwoord: - Waardoor worden de kosten veroorzaakt? - Waarom worden de activiteiten uitgevoerd die deze kosten veroorzaken? - Welke activiteiten zijn echt nodig? Wie vraagt om deze activiteiten? - Worden de activiteiten efficiënt uitgevoerd? - Etc. Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden zal informatie verzameld moeten worden over de processen die zich per afdeling afspelen. Vaak zal het opstellen van een kostenverdeelmodel dan in samenspraak met de afdelingen plaatsvinden. De regisseur is dan nog steeds de controller, verantwoordelijk voor de verdeelsleutels zijn dan de diverse managers in het proces. Het kostenverdeelmodel levert dan niet alleen verantwoordingsinformatie maar biedt ook inzicht in de kosten van de activiteiten of de processen. Met dit inzicht op proces of activiteitniveau kan direct Directie HRM Facilitair bedrijf Fondsenwerving Voorlichting en preventie Projecten Onderzoek Marketing & F&A ICT communicatie Staf: onderling doorbelasten? 25% 75% Werkplekken Vierkante Verdeling bepalen via meters schattingen of tijdsregistratie? FTE

4 Budget in opdracht van Change-up bijgestuurd worden, dit in tegenstelling tot wanneer alleen informatie op kostenplaats of afdelingsniveau beschikbaar is. Een voorbeeld: De afdeling marketing en communicatie verricht activiteiten, zoals het opstellen van een brochure, het uitgeven van een persbericht of het organiseren van een tv-show voor het werven van donateurs. Dit doet zij voor de afdeling voorlichting & preventie en voor de afdeling fondsenwerving. Voor verantwoordingdoeleinden is het feitelijk alleen belangrijk wat de afdeling marketing en communicatie in totaal aan voorlichting heeft gedaan en wat aan fondsenwerving. Een totaalverdeling van 80% voorlichting en 20% fondsenwerving voor de kosten van de afdeling zou dan voldoende zijn. Om te bepalen of de activiteiten ook efficiënt zijn uitgevoerd, is informatie over de deelactiviteiten (of projecten) nodig. Dan wordt ook duidelijk of een bepaalde dienst vanuit kostenoogpunt bijvoorbeeld niet efficiënter uitgevoerd kan worden of wellicht beter uitbesteedt kan worden. Stap 4: Doorrekenen en analyse Als de benodigde informatie beschikbaar is dan kunnen de gegevens in spreadsheet of een kostprijstool ingebracht worden en komt de informatie beschikbaar die nodig is om verantwoording af te leggen of om te sturen. Bij een verantwoordingsmodel wordt snel duidelijk wat het percentage uitvoeringskosten eigen organisatie of dat men al dan niet onder de 25%-norm voor kosten eigen fondsenwerving blijft. Een sturingsmodel levert deze informatie ook. Maar dan zal niet alleen bepaald kunnen worden wat de kostenpercentages zijn maar ook waarom de percentages zijn zoals ze zijn. Een verschil met vorige jaren zal dan uitwijzen waarom de kosten bijvoorbeeld gestegen zijn: - Het administratieve proces is ingewikkelder geworden en heeft tot een verhoogde doorbelasting van de afdeling financiën geleid; - Er is meer doorbelast per ICT werkplek vanwege het nieuwe CRM systeem; - De directie heeft meer tijd gestoken in fondsenwervende activiteiten en er is dus meer doorbelast; Bij veel organisaties wordt het kostenverdeelmodel in een spreadsheet gebouwd. De voordelen

5 liggen voor de hand: lage kosten en flexibel in gebruik. Nadelen zijn echter dat er geen standaard rapportages aanwezig zijn en de foutgevoeligheid. Ook versterkt het gebruik van een spreadsheet het black box gevoel of het gevoel van geen invloed hebben van de afdelingsmanagers op de kostentoerekening vanwege de ondoorzichtigheid. Specifieke kostprijs software is duurder dan het werken met spreadsheets. Daarentegen beschikken dergelijke tools vaak uitgebreide rapportage en analyse mogelijkheden. Tevens zijn in dergelijke tools mogelijkheden tot documentatie ingebouwd: bijvoorbeeld met welke reden voor een bepaalde verdeling wordt gekozen. Grafische mogelijkheden maken dit vaak ook voor buitenstaanders zoals afdelingsmanagers goed zichtbaar. Stap 5: Documenteren Om de consistentie van een kostenverdeelmodel te bewaken is het vastleggen van gebruikte argumenten voor verdeelsleutels, hulpberekeningen of gebruikte inputbestanden tijdens een kostenverdeling van groot belang. Het zou niet de eerste keer zijn dat een kostenverdeling van jaar tot jaar verschillend uitpakt alleen omdat niet meer bekend is wat de basis voor een bepaalde verdeelsleutel was. in opdracht van Change-up Tot slot Een goed kostenverdeelmodel levert de organisatie de inzichten en de informatie die nodig zijn voor externe verantwoording en/of interne sturing. Het doorlopen van bovenstaande stappen en het nadrukkelijk stilstaan bij het doel en uitgangspunten van de kostenverdeling zal positief uitwerken op de kwaliteit en bruikbaarheid van het model.

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

White paper Starten met e-mail marketing

White paper Starten met e-mail marketing White paper Starten met e-mail marketing De prettigste software voor professionele e-mail marketing Wie net begint met e-mail marketing staat een grote uitdaging te wachten. De vraag is namelijk: waar

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Rekenkamercommissie gemeente Eindhoven september 2010 Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur

Nadere informatie

Afwegingskader. zelf doen, samen doen of uitbesteden

Afwegingskader. zelf doen, samen doen of uitbesteden Wassenaar Oegstgeest Voorschoten Rekenkamercommissie Afwegingskader zelf doen, samen doen of uitbesteden Wassenaar Wassenaar Voorschoten Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Voorschoten Oegstgeest Oegstgeest

Nadere informatie

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven Meten is Weten II Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven 1 Voorwoord Voor u ligt de handleiding voor het bepalen van de administratieve lasten voor het

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Document Calculatieprincipes Verantwoordingkostprijs. Versie 1.0

Document Calculatieprincipes Verantwoordingkostprijs. Versie 1.0 Document Calculatieprincipes Verantwoordingkostprijs Versie 1.0 Nederlandse Zorgautoriteit 5 december 2006 Inhoudsopgave AANLEIDING EN DOELSTELLING... 2 Taken Zorgautoriteit... 2 Interne sturing zorginstellingen...

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

Een project opzetten, plannen en beheren.

Een project opzetten, plannen en beheren. Een project opzetten, plannen en beheren. Stephan Ramaekers, IVLOS, Universiteit Utrecht Een project wordt opgestart, uitgevoerd en afgesloten. Dit wordt wel de levenscyclus van een project genoemd. Om

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Cloud Computing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoud 1. Cloud Computing vandaag de dag.... 3 2. Cloud Computing en Services...

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant ITSM - Lite Whitepaper Sander Brokke Beheertooling Consultant Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van beheertooling volgens het ITSM - Lite concept zien.

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

ICT-kosten: theorie in praktijk

ICT-kosten: theorie in praktijk Cross References 6.5 Tegenover kosten moeten opbrengsten staan. Het proces om ICT-kosten te vertalen naar opbrengsten blijkt niet eenvoudig te zijn. Hoe doorzichtiger deze vertaling echter is, hoe eerder

Nadere informatie