diefstal in woningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "diefstal in woningen"

Transcriptie

1 Editoriaal Diefstal in woningen is een veelzijdig en hardnekkig maatschappelijk probleem. Een maatschappelijk probleem omdat het fenomeen niet alleen impact heeft op concrete slachtoffers, maar omdat het de ruimere samenleving belast. Burgers uiten hun bezorgdheid, nemen individueel of in buurtverband beveiligingsmaatregelen. Overheden volgen het probleem op, ze vatten het in cijfers en statistieken, ze investeren in bestuurlijke, justitiële en politiële capaciteit en voorzieningen om het probleem enigszins te kunnen beheersen. Voor de private safety vormen elektronische installaties, monitoring van gebouwen en toegangscontroles een substantieel segment van hun beveiligingsmarkt. Het is een veelzijdig probleem. Diefstal in woningen is niet onder één noemer te vatten: het gaat om diverse fenomenen, spatio-temporele spreidingen of clusters en modus operandi. Daarachter gaan veelal diverse types van inbrekers schuil. In dit cahier is sprake van gelegenheidsdaders en van rondtrekkende, veelal geroutineerde en gespecialiseerde dadergroepen. Daartegenover is er de slachtofferzijde. Ook daar gaat het om een diversiteit aan aard, omvang en duur van gevolgen. Sommigen weten de ervaringen redelijk te verwerken, anderen houden er nog lang na de feiten een trauma, angst en slapeloosheid aan over. De meerzijdigheid blijkt tenslotte ook uit de ongelijke geografische spreiding; specifieke kenmerken maken dat sommige buurten, straten en woningen meer risico lopen het doelwit te worden dan andere. Het is een hardnekkig probleem. Inbraken of diefstallen in woningen zijn van alle tijden. Zolang daders uit zijn op aantrekkelijke voorwerpen en ze uitgelezen kansen of gelegenheden zien om buit te verwerven zullen zij gemotiveerd zijn, het lef hebben en de vindingrijkheid aan de dag leggen om de persoonlijke levenssfeer van een woning binnen te dringen. Perioden van kennelijke afname van het aantal diefstallen in woningen wisselen elkaar af met periodes van toenames. Dit laatste lijkt zich momenteel voor te doen. De overheden hebben steeds allerlei maatregelen uitgedacht om een misdrijf als diefstal in woningen in te dijken. In duistere tijden moesten zware exemplarische straffen het nodige preventief effect sorteren. Vandaag gaat veel aandacht naar de beveiliging. In toenemende mate lijken moderne technologie, informatica en communicatiemiddelen te worden ingezet voor opsporing en opheldering van misdrijven, niet in het minst voor het achterhalen van netwerken en van georganiseerde criminaliteit. Doelmatigheid, effectiviteit en efficiëntie zijn vandaag sleutelwoorden. Modern, doelmatig (overheids)beleid begint bij een ruime visie op de problematiek. Dit betekent hier dat de diverse aspecten en dimensies van diefstal in woningen, door alle relevante actoren in focus worden genomen. Het gaat om een integrale en geïntegreerde benadering en aanpak. Maklu 7

2 diefstal in woningen Voorliggend cahier wil hieraan uiting geven. Dit blijkt uit de heterogene herkomst en achtergrond van de auteurs en uit gelijktijdig de diversiteit en de complementariteit van de bijdragen in dit cahier. De auteurs behoren tot het wetenschappelijke milieu of ze zijn bedrijvig op beleidsniveaus, in de beleidsuitvoering of in de praktijk. Wat het wetenschappelijk milieu betreft hebben dertien auteurs, verbonden aan vijf universitaire instellingen geput uit hun onderzoeksgegevens en ze hebben die verwerkt in bijdragen die relevant kunnen zijn voor beleid en praktijk. We zijn er echter bewust van uitgegaan dat dit cahier meer dan academisch moet zijn. Consequent met een visie op de integrale en geïntegreerde beheersing van de problematiek ligt het voor de hand dat het cahier bijdragen bevat vanuit de beleidsdomeinen van federale overheidsdienst over provinciebestuur tot lokaal bestuur en uit de politionele en gemeentelijke praktijk en tevens uit de herstelbemiddeling. Het engagement van dertien auteurs en co-auteurs uit deze domeinen heeft daarom een meerwaarde voor het geheel. Om de thematiek in te leiden bespreekt S. Van Daele de vlag en de lading van het begrip diefstal in woningen. Hierbij legt hij uit dat, alhoewel het begrip inbraak nog courant wordt gebruikt en dit is trouwens in dit cahier ook nog het geval er redenen zijn om te spreken van diefstal in woningen. Hij werpt tevens een licht op de belangrijkste kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van het fenomeen. Het gaat daarbij over de meest recente trends, over de ongelijke spreiding in tijd en ruimte en over de mogelijke consequenties van dit misdrijf voor slachtoffers en voor burgers in het algemeen. De gevolgen voor slachtoffers worden later in het cahier nader behandeld. Deze bijdrage biedt de lezer dus een algemeen kader met een impressie van de diverse dimensies van wat diefstal in woningen wordt genoemd. In de volgende twee bijdragen wordt op basis van kwantitatieve gegevens ingegaan op enerzijds daderschap en anderzijds slachtofferschap en dit in relatie tot het territoriaal voorkomen van diefstal in woningen. R. Kerkab en E. Enhus behandelen wat de methodologie van de geografische daderprofilering kan betekenen voor zowel academische kennisverwerving als voor de operationele praktijk. Geografische daderprofilering, meer bepaald van seriematige inbrekers, biedt onder meer voor het politioneel-gerechtelijk werk interessante perspectieven. Ze is echter in ons land nog maar in prille ontwikkeling. Vandaar dat de auteurs zowel de discrepantie als de mogelijke complementariteit tussen de academische benadering en die in de operationele praktijk verkennen. Zij doen dit doorheen een bespreking van de voornaamste fasen en hun succesfactoren die in ogenschouw moeten worden genomen alvorens de inzet van de methodologie in de praktijk met enig succes kan worden overwogen. In hun bijdrage gaan R. Kerkab en M. Deroover voort op wetenschappelijke bevindingen in het buitenland dat er zich in tijd en ruimte clusters voordoen van inbraken, dat meer bepaald sprake is van herhaald slachtofferschap binnen eenzelfde omgeving. Hier wordt het begrip risicobesmetting geïntroduceerd. 8 Maklu Diefstal in woningen - 1ste proef.indd 8 22/05/12 10:04

3 editoriaal Zoals het geval is voor de geografische daderprofilering is ook dit in België nog niet systematisch onderzocht. Hiertoe geven de auteurs een opstap. Dit doen zij door de hypothesen over risicobesmetting te toetsen in twee gerechtelijke arrondissementen. De hypothesen kunnen worden bevestigd, al doen er zich verschillende ruimtelijke en temporale variaties voor. Verder onderzoek is voor ons land innoverend en relevant voor beleid en praktijk. Dat inbraken niet toevallig in clusters of concentraties voorkomen blijkt uit de selectie die inbrekers maken van geschikte doelwitten. De keuze van een doelwit verloopt veelal rationeel volgens een keuze- en beslissingsproces. C. Vandeviver en S. Van Daele tonen in hun bijdrage aan dat het meer bepaald gaat om een ruimtelijk gestructureerd, hiërarchisch sequentieel keuzeproces op basis van observeerbare omgevingskenmerken. Het keuzeproces gaat van ruim naar specifiek. Daarbij is sprake van een kwetsbare buurt, kwetsbare straat en kwetsbare woning. Inzicht in de omgevingskenmerken is eens te meer van belang voor een meer doelmatige beheersing van diefstal in woningen. Een cahier over diefstal in woningen kan niet voorbij gaan aan het zogenaamd recent fenomeen van de rondtrekkende dadergroepen. Historisch beschouwd moet dit worden gerelativeerd: het bestaan van rondtrekkende inbrekers is verre van nieuw. S. Van Daele en S. Dubois tonen aan dat de huidige mobiele dadergroepen een interessant gegeven zijn voor de criminologie en niet in het minst een uitdaging vormen voor de opsporing en de opheldering en voor de internationale samenwerking hierbij. De auteurs gaan nader in op de diverse herkomst en achtergrond van dergelijke dadergroepen, de mate waarin van groepsvorming sprake is, de ruime dan wel beperkte mobiliteit en typische modus operandi, van bruter werk tot verfijnde specialisatie. De bijdrage wordt afgerond met de bespreking van de verdere specificiteit van deze dadergroepen, hetgeen doet aannemen dat de beheersing van het fenomeen specialisatie en eens te meer een geïntegreerde aanpak (zullen) vergen. Om meer te weten over de motivatie en de houdingen van daders, over hun keuzeprocessen en over hun aanpak bij diefstal in woningen kan ervoor worden geopteerd om hen hierover rechtstreeks te bevragen. Niettegenstaande dergelijk onderzoek onderhevig is aan een aantal methodologische beperkingen, kan de directe focus op de pleger substantieel bijdragen tot meer inzicht en verklaringen. I. Verwee hernam in haar bijdrage de belangrijkste bevindingen van een onderzoek naar een geselecteerde groep van veroordeelde, meer bepaald gedetineerde daders. De resultaten bevestigen deels de bestaande kennis over motieven en doelwitkeuzes, maar anderzijds worden zogenaamd gekende zienswijzen in mindere of meerdere mate genuanceerd. Zo wordt het de gelegenheid creëert de dief omgekeerd tot het motief creëert de dief. Dit laatste geldt alleszins voor de verslaafde inbreker. Veroordeelde daders naar hun motieven bevraagd, leert dat alleen al vanuit het perspectief van drijfveren en behoeften, dadertypes kunnen worden onderscheiden. Maklu 9 Diefstal in woningen - 1ste proef.indd 9 22/05/12 10:04

4 diefstal in woningen Dergelijke kennis kan leiden tot visies over de strafrechtelijke bejegening van daders. De bevindingen i.v.m. de doelwitkeuzes en de modus operandi kunnen dan weer bijdragen tot de doelmatige situationeel-preventieve beheersing. Met het voorgaande sluiten we aan bij de voorkoming van diefstal in woningen en maken we de overstap van het wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk. Na de aandacht te hebben gevestigd op onder meer de maatschappelijke kost wegens diefstal in woningen, plaatst I. Schoeters de rol en positie van de technopreventief adviseur op de voorgrond. Het gaat om een cruciale actor in de uitvoering die ook de inspirator kan zijn van het preventiebeleid. Zijn expertise op dit vlak laat de auteur toe om de meerwaarde in te schatten van diverse beveiligingsvoorzieningen en dit afgestemd op de kennis over het inbraakproces. Zo komt hij tot de vaststelling dat vooral proactieve, meer bepaald structureel-bouwkundige ingrepen, effectief en duurzaam kunnen bijdragen tot de beveiliging. Het komt er nu op aan om de voor preventie relevante Europese bouwkundige normen en regels die ondertussen in ons land wettelijk zijn ingevoerd in de dagelijkse praktijk te implementeren. Lokale besturen en politiekorpsen zetten, onder meer op aangeven van de FOD Binnenlandse Zaken, in op voorlichting over de beveiliging van woningen. Ook zijn er de financiële en de fiscale tegemoetkomingen die de burgers ertoe moeten aanzetten technopreventief te investeren. B. Vollaard stelt in zijn bijdrage echter dat preventiegedrag niet of nauwelijks te beïnvloeden is. Onderzoek toont aan dat bewoners meestal maar tot doelmatige preventie te bewegen zijn nà een inbraak. Maar ook dan blijkt dat de handelingen die met bepaalde technopreventie gepaard moeten gaan, na verloop van tijd wegebben, totdat er eventueel weer eens een inbraak wordt gepleegd. Vandaar dat de enige bewezen effectieve vorm van inbraakpreventiebeleid er in bestaat het verplicht laten inbouwen van structurele voorzieningen in of aan de woning. Wanneer hiervoor wordt vermeld dat politie en lokale besturen inzetten op de voorlichting van bewoners, dan houdt dit onder meer in dat sinds midden de jaren 90 de burgers gratis technopreventief advies (TPA) kunnen bekomen. Via een grootschalige survey heeft de Directie Lokale Integrale Veiligheid, ressorterend onder de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken laten onderzoeken in welke mate het TPA de bevolking bereikt en in welke mate men over deze dienstverlening tevreden is. De leden van de toenmalige onderzoeksequipe, D. Gelders, S. Pleysier, J. Deklerck en L. Symons, stellen in hun bijdrage vast dat voor de bewoners die met TPA effectief konden worden bereikt, de tevredenheid behoorlijk tot zeer positief was. Het onderzoek leverde anderzijds op dat laagopgeleiden, huurders en appartementsbewoners onvoldoende aangesproken worden of zich aangesproken voelen. Vandaar concluderen de auteurs dat de communicatiemethoden dienen te worden aangepast en dat de formats bij voorkeur worden afgestemd op specifieke en prioritaire categorieën. 10 Maklu Diefstal in woningen - 1ste proef.indd 10 22/05/12 10:04

5 editoriaal Naast, of eerder in combinatie met de materiële preventievoorzieningen en het preventief gedrag van individuele bewoners of huishoudens, zijn er de gemeenschappelijke burgerinitiatieven van de BuurtInformatieNetwerken (BIN s). D. Vanhelleputte situeert de oorsprong van de in 1994 eerste Belgische BIN s in het verlengde van het fenomeen van het Angelsaksische Neigbourhoodwatch. De aanvankelijk enkele spontane initiatieven, ondertussen door de overheid verwettelijkt met oprichtingsvoorwaarden en organisatorische regels, breidden voortdurend uit. BIN s laten zich ook steeds meer met andere misdrijfvormen en onveiligheid in. De auteur maakt tevens melding van de specifieke modaliteit BIN-Z, een vorm van burgerparticipatie voor zelfstandigen. Het valt op dat het aantal BIN s niet gelijk is verspreid over het land maar dat zich eerder in het noorden dan in het zuiden concentraties voordoen. De auteur bespreekt verder wat de organisatie en de werking van een BIN omvat. Essentieel hierbij is degelijke organisatie op buurtniveau, ondersteuning door de lokale overheid en goede communicatie met de lokale politie. Dit blijken voorwaarden te zijn voor de duurzaamheid van een BIN. Dat BIN s het voorwerp kunnen zijn van vernieuwende beleidsinitiatieven blijkt uit de uiteenzetting over het atypische CIN-BIN; een met moderne technologie ontwikkeld concept door het provinciebestuur van Antwerpen. Uit de wetenschappelijke bijdragen over het voorkomen van diefstal in woningen kunnen reeds conclusies worden getrokken voor preventie en tevens voor opsporing en beleid. Een wezenlijk onderdeel van het integraal beleid om diefstal in woningen in te dijken is het politioneel-gerechtelijk luik. L. Baetens toont, onder meer aan de hand van fictieve maar gelijktijdig sprekende en realistische voorbeelden, aan waaruit de politionele activiteiten inzake opsporing, identificatie en opheldering van diefstal in woningen bestaan. De auteur focust op de rechercheprocessen die ertoe moeten leiden dat de puzzelstukken in elkaar passen. Hij presenteert uitgebreid welke databestanden en communicatieve middelen de politie kan aanwenden en gaat daarbij kritisch na waar de tekorten zijn te situeren, tekorten die een optimale uitvoering van het politioneel recherchewerk vooralsnog vaak verhinderen. Het valt daarbij op dat de mate van lokale en interlokale coherentie danig van zone tot zone en van arrondissement tot arrondissement verschilt en dat niet overal op een uniforme wijze in eigentijdse middelen wordt geïnvesteerd. De auteur wil vanuit zijn positie vooral de bestuurlijke verantwoordelijken voor het zonaal en lokaal beleid, i.c. de burgemeesters, inzicht verschaffen in de materie. Een diefstal in een woning is voor de getroffenen meestal ingrijpend, niet enkel omwille van verlies en schade, maar juist omwille van het binnendringen van vreemden in de persoonlijke levenssfeer. B. Vanderstraeten, K. Mestdagh, I. Vanfraechem en I. Aertsen beschrijven de intrinsieke betekenis van een slachtofferervaring en ze bespreken de diversiteit aan mogelijke gevolgen van een diefstal in een woning voor de getroffenen. Er zijn de gevolgen op materieel, sociaal, fysiek en psychologisch vlak, gevolgen op korte en op langere termijn. Naast gevolgen zijn er ook noden. Ook die kunnen voor slachtoffers van diefstal in een woning specifiek zijn, zoals Maklu 11 Diefstal in woningen - 1ste proef.indd 11 22/05/12 10:04

6 diefstal in woningen de nood aan schadeherstel, de nood aan een behoorlijke afhandeling door de verzekering. De slachtoffers komen in de bijdrage zelf aan het woord. Niettegenstaande de dienstverlening aan slachtoffers onmiskenbaar vooruitgang heeft geboekt, vestigen de auteurs de aandacht op het belang van een nog betere gecoördineerde en proactieve hulpverlening. De dimensies preventie, recherche en slachtofferzorg kunnen in het kader van een sociaal gerichte integrale beheersing van diefstal in woningen gestalte krijgen in de hercontactname met slachtoffers naar aanleiding van inbraak of HERCOSI. K. Vanderhoeven, L. Vandenhove, A. van Liempt en J. Gielen zien dit concept als een van de specifieke vertalingen van een globaal overheidsbeleid en plaatsen dit tegen de achtergrond van de geregistreerde misdrijven, in het bijzonder van het inbraakfenomeen in de eigen politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken. De bijdrage is grotendeels gebaseerd op eigen opgezet evaluatief onderzoek. Dit onderzoek was mogelijk dank zij een grondige en uitvoerige permanente registratie van het slachtofferschap en van de politioneel vastgestelde kenmerken van de inbraken in de loop van de voorbije jaren. Deze praktijk- en beleidsevaluatie heeft het mogelijk gemaakt om meer zicht te krijgen op de impact van de inbraken en tevens om na te gaan wat de dienstverlening zoals het technopreventief advies voor de slachtoffers betekent. De auteurs laten tenslotte ook blijken dat repetitief en diepgaander onderzoek de mogelijkheid biedt om ten behoeve van de beleidsvoering voortdurend de vinger aan de pols te houden. In het cahier gaat het geregeld over slachtoffers enerzijds en over daders anderzijds. In een aantal bijdragen werd kort of uitgebreid behandeld wat de impact kan zijn van een diefstal in een woning voor slachtoffers. Het thema van de dader werd vooral bekeken vanuit het perspectief van de motieven, de keuzeprocessen en de modus operandi. Daders zijn eventueel gevat, veroordeeld en ze ondergaan mogelijks een straf. De verdere consequenties van de feiten en de straf, de loopbaan van daders van diefstal in een woning komt in dit cahier niet aan bod. Is het nu denkbaar dat een proces wordt opgezet dat constructief en helend is voor zowel slachtoffer als dader? De gedachte alleen al klinkt voor sommigen naïef en soft. Toch hoeft dit niet zo te zijn. Samen met professionele herstelbemiddelaars A. Gaethofs, L. Soetewey, F. Van Gorp en K. Vanspauwen, stelt I. Aertsen voor wat, binnen een wettelijk kader doorheen de fasen van de strafrechtsbedeling van gerechtelijk onderzoek tot strafuitvoering kan bewerkstelligd worden om een vergelijk of een herstel te bereiken voor de mentale en de materiële schade naar aanleiding van een misdrijf. Vanuit een fenomenologische duiding van de slachtofferervaring, meer bepaald van wat het slachtofferschap voor de betrokkene in wezen betekent, presenteren de auteurs aan de hand van concrete casussen hoe een bemiddelingsproces verloopt en wat de meerwaarde hiervan kan zijn voor het slachtoffer (het herstel), voor de dader (de goedmaking) en uiteindelijk ook voor de samenleving (een constructieve reactie op een misdrijf). 12 Maklu Diefstal in woningen - 1ste proef.indd 12 22/05/12 10:04

7 editoriaal In hun afrondende bijdrage koppelen S. Christiaensen en A. Dormaels terug naar de essentie van dit cahier : bijdragen voor een geïntegreerde beheersing van diefstal in woningen vanuit beleid, praktijk en wetenschap. Daarbij gaat de tekst in het bijzonder over wat de drie domeinen wederzijds voor elkaar kunnen betekenen. Voortgaande op wat in dit cahier aan bod komt beschouwen de auteurs de proactiviteit, preventie en de modaliteiten van reactie op diefstal in woningen als evenwaardig deeluitmakend van een integraal beleid. De integrale beleidsvoering is daarenboven gediend met deskundige verticale en horizontale integratie tussen beleidsbepaling en beleidsuitvoering vanuit zowel politionele, bestuurlijke en gerechtelijke instanties. Vandaar dat ook het belang van geregelde fora voor het uitwisselen van visies en good practices wordt benadrukt. Stef Christiaensen Maklu 13 Diefstal in woningen - 1ste proef.indd 13 22/05/12 10:04

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid Belast met het dossier: Cathy GRIMMEAU, Leen CORTEBEECK FR: 02.557.35.58, cathy.grimmeau@ibz.fgov.be

Nadere informatie

VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN

VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN Brussel, 21 oktober 2013 Strijd tegen woninginbraken: een prioritair fenomeen, ondanks een daling tijdens het eerste semester 2013

Nadere informatie

Wetenschappelijke reflecties over de toekomstige aanpak van diefstal in woningen

Wetenschappelijke reflecties over de toekomstige aanpak van diefstal in woningen Wetenschappelijke reflecties over de toekomstige aanpak van diefstal in woningen Staten-Generaal Diefstal in woningen 21/10/2013 t. f. +32 9 264 69 71 Opbouw 2 Wat weten we? Daders Doelwitten Buurt & straat

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

REFERENTIEDOSSIER. Technopreventief Adviseur - Voortgezette opleiding 2013-2014

REFERENTIEDOSSIER. Technopreventief Adviseur - Voortgezette opleiding 2013-2014 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid Dossierverantwoordelijken: Cathy GRIMMEAU, Ailien STOVE FR: 02.557.35.58, cathy.grimmeau@ibz.fgov.be

Nadere informatie

PUBLIC 14277/10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA

PUBLIC 14277/10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) PUBLIC 14277/10 LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep algemene aangelegenheden,

Nadere informatie

5 maart 2009. Criminaliteit in ziekenhuizen

5 maart 2009. Criminaliteit in ziekenhuizen 5 maart 2009 Criminaliteit in ziekenhuizen Inhoud Voorstelling van de studie 1. Context en doelstellingen 2. Methodologie 2.1. bevragingstechniek 2.2. beschrijving van de doelgroep 2.3. steekproef 2.4.

Nadere informatie

«Multiple communities en hun politiële aanpak»

«Multiple communities en hun politiële aanpak» CPS STUDIEDAG Beveren, woensdag 26 mei 2010 «Multiple communities en hun politiële aanpak» Korte reflectie vanuit de politiepraktijk Jan BUYS, FGP - DJF 1. Community policing Externe oriëntering (politie

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

Vandaag Alert Morgen Veilig

Vandaag Alert Morgen Veilig Vandaag Alert Morgen Veilig Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing. Voorwoord De VVD Zwolle introduceert het plan

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 vrijdag 19 april 2013 Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen nam in 2012 toe met 2% ten opzichte van 2011. De woninginbraken

Nadere informatie

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN INLEIDING 1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 1.1. De aanleiding 1.2. De doelstelling 1.3. De uitwerking 1.4. De rapportage 2. De problematiek ingeleid 2.1. Enkele cijfers 2.2. Het ontstaan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Studie over de veiligheid bij de zelfstandige ondernemers Resultaten m.b.t. de sector van apothekers

Studie over de veiligheid bij de zelfstandige ondernemers Resultaten m.b.t. de sector van apothekers 575BZ03, Juli 2006 Studie over de veiligheid bij de zelfstandige ondernemers Resultaten m.b.t. de sector van apothekers FOD Binnenlandse Zaken, De Algemene Directie Veiligheidsen Preventiebeleid Nobody

Nadere informatie

Aan : Betreffende : Gemeentebestuur en politie zetten sterk in op preventie bij aanpak woninginbraken!!!

Aan : Betreffende : Gemeentebestuur en politie zetten sterk in op preventie bij aanpak woninginbraken!!! POLITIEZONE GAVERS HARELBEKE-DEERLIJK Tel : 056/733.511 Fax : 056/733.529 PZ GAVERS 8530 HARELBEKE Deerlijksesteenweg 43 Datum : 18/10/2013 Afzender : Dit is een bericht van de POLITIEZONE GAVERS BIN-BERICHT

Nadere informatie

De (on)veiligheid in de officina in kaart gebracht.

De (on)veiligheid in de officina in kaart gebracht. De (on)veiligheid in de officina in kaart gebracht. Luc Adriaenssens BAF 28 oktober 2015 Structuur uiteenzetting Enkele vaststellingen Actieplan Resultaten van de bevraging Een overzicht Goed om weten

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid:

Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid: Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid: Onderzoek naar een geïntegreerde aanpak i.o.v. FOD Binnenlandse Zaken Onderzoeker: Tom Bauwens Promotor: prof. dr. Els Enhus Copromotoren: prof. dr. Paul Ponsaers &

Nadere informatie

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Sinds: september 2013 Commissaris Vanlerberghe Rudi 050/25.26.29-0498/93.92.87 rudi.vanlerberghe@hethoutsche.be PZ Het

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf 7 rechten van het slachtoffer Recht op een correcte en tactvolle behandeling Recht op het krijgen van informatie Recht op het

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Studie over de veiligheid bij de zelfstandige ondernemers Resultaten m.b.t. de sector van de huisartsen

Studie over de veiligheid bij de zelfstandige ondernemers Resultaten m.b.t. de sector van de huisartsen Studie over de veiligheid bij de zelfstandige ondernemers Resultaten m.b.t. de sector van de huisartsen FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheidsen Preventiebeleid Voorstelling van de studie

Nadere informatie

Inbraak preventie en techno preventief advies

Inbraak preventie en techno preventief advies Inbraak preventie en techno preventief advies Samenvatting van het onderzoeksrapport Tevredenheid en effectiviteit van technopreventief advies - Nummer 7 Inbraakpreventie en technopreventief advies Opdrachtgever:

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België?

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? dr. Antoinette Verhage Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht Universiteit Gent VANASSCHE, N., VERHAGE, A., (2015),

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/320 BERAADSLAGING NR 12/097 VAN 6 NOVEMBER 2012 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl10 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding Cultuur AO BE 027 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN

GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN TOINE SPAPENS intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD VOORWOORD LIJST VAN AFKORTINGEN xv xvii HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Krijtlijnen communicatiestrategie betreffende evaluaties/evaluatierapporten Afdeling Strategie en Coördinatie

Krijtlijnen communicatiestrategie betreffende evaluaties/evaluatierapporten Afdeling Strategie en Coördinatie Krijtlijnen communicatiestrategie betreffende evaluaties/evaluatierapporten Afdeling Strategie en Coördinatie 1. Inleiding Een meer gestructureerde aanpak van de beleidsevaluatie betreffende het beleidsdomein

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Zij weer? Over inbrekers die twee keer langskomen

Zij weer? Over inbrekers die twee keer langskomen TERUG MAIL SLA OP Zij weer? Over inbrekers die twee keer langskomen SAMENVATTING 27/1/2009 Als er in de buurt is ingebroken, kun je maar beter de ramen dichthouden en een extra slot op de deur doen. De

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Wat hebben slachtoffers nodig? Kris De Groof

Wat hebben slachtoffers nodig? Kris De Groof Wat hebben slachtoffers nodig? Kris De Groof Wie is het slachtoffer? Van Dale: (historiek) offerdier dat op een altaar werd geslacht Van Dijk: dit onderstreept het etiket dat SO zielig is en verwachting

Nadere informatie

Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens

Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1

Nadere informatie

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID Wetenschapsstraat 8 B-1000 BRUSSEL Tel. 02 238 34 11 Fax 02 230 59 12 www.belspo.be Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs Projectformulier ten behoeve van

Nadere informatie

DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening

DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening 1 INHOUD PRESENTATIE I. Belgisch drugbeleid II. O.M. en problematisch druggebruik III.De rechtbank en problematisch

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Inleiding...1. 2. De Europese integratieparadox...11

Inhoudstafel. 1. Inleiding...1. 2. De Europese integratieparadox...11 Inhoudstafel 1. Inleiding.............................................................1 1.1. Probleemstelling........................................................1 1.2. Onderzoeksopzet.......................................................3

Nadere informatie

PREVENTIEF BIN BERICHT

PREVENTIEF BIN BERICHT POLITIE PZ GAVERS 8530 HARELBEKE Deerlijksesteenweg 43 POLITIEZONE GAVERS DEERLIJK-HARELBEKE Tel : 056/733.511 Fax : 056/733.529 PREVENTIEF BIN BERICHT Datum : 07/03/2014 Afzender : Dit is een bericht

Nadere informatie

Het verdrag van Istanbul

Het verdrag van Istanbul Het verdrag van Istanbul De gevolgen van het verdrag voor de aanpak van geweld tegen vrouwen 3 november 2014 Inhoud workshop uitleg verdrag het genderperspectief van het verdrag internationaal verdrag

Nadere informatie

Inhoud sector Horeca. Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 WODC 30 december 2005 128

Inhoud sector Horeca. Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 WODC 30 december 2005 128 Inhoud sector Horeca Kerncijfers sector Horeca 130 Achtergrondkenmerken sector Horeca 131 1 Slachtofferschap criminaliteit 132 1.1 Bijna de helft horecazaken slachtoffer criminaliteit 132 1.2 Een op de

Nadere informatie

Inleiding. Johan Van der Heyden

Inleiding. Johan Van der Heyden Inleiding Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Protocol van Moed. Christel De Craim Dienst Strafrechtelijk Beleid (FOD Justitie)

Protocol van Moed. Christel De Craim Dienst Strafrechtelijk Beleid (FOD Justitie) Protocol van Moed PILOOTPROJECT GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT ANTWERPEN EEN EXPERIMENT INZAKE HET SPREEKRECHT EN HET CASEGEBONDEN OVERLEG BIJ SITUATIES VAN KINDERMISHANDELING Christel De Craim Dienst Strafrechtelijk

Nadere informatie

De slachtoffers"-richtlijn

De slachtoffers-richtlijn CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION De slachtoffers"-richtlijn De bescherming van slachtoffers voorafgaand, tijdens en na strafproces staat bovenaan de agenda

Nadere informatie

STIB Afdeling Security. Stations en burgers: tussen normen en gebruiksvriendelijkheid. Afspraak van de Vooruitgang 2012

STIB Afdeling Security. Stations en burgers: tussen normen en gebruiksvriendelijkheid. Afspraak van de Vooruitgang 2012 STIB Afdeling Security Stations en burgers: tussen normen en gebruiksvriendelijkheid. Afspraak van de Vooruitgang 2012 Inleiding Doelstellingen van de presentatie: De "partnerschapsaspecten" met de omgeving

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

SAMENVATTING EN CONCLUSIES SAMENVATTING EN CONCLUSIES Aanleiding en vraagstelling De aanleiding van dit onderzoek is de doelstelling van het ministerie van Veiligheid en Justitie om het aantal vrijwilligers bij de Nationale Politie

Nadere informatie

- Gezamelijke ophaling van deze fracties - Gezamelijke ophaling fracties kantoorafval Gedragswijziging

- Gezamelijke ophaling van deze fracties - Gezamelijke ophaling fracties kantoorafval Gedragswijziging AFVAL Individueel ingezamelde volumes te klein voor voordelige verwerkingsprijs Niet geoptimaliseerde sortering van afvalstromen - Gezamelijke ophaling van deze fracties - Gezamelijke ophaling fracties

Nadere informatie

Herstellend handelen in onderwijs. Programma. Programma

Herstellend handelen in onderwijs. Programma. Programma Herstellend handelen in onderwijs Dag van de opvoeder Kortrijk Februari 2012 Lieve Windels / Stijn Deprez Programma Situering Ligand (vzw Oranjehuis) Centrum voor herstel / preventie (om uitsluiting te

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS 17 Voor particulieren uitgaven in verband met diefstal- of brandpreventie komen in aanmerking voor belastingvermindering. De belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak en brand

Nadere informatie

HET FENOMEEN TERRORISME

HET FENOMEEN TERRORISME TERRORISME Sinds de 11 september 2001, is het fenomeen terrorisme nog steeds brandend actueel en geniet steeds van een permanente aandacht vanwege de overheden. Hij werd trouwens als prioriteit in het

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

Misdrijf vaak in voormalige woonbuurt dader

Misdrijf vaak in voormalige woonbuurt dader Misdrijf vaak in voormalige woonbuurt dader Terug naar vertrouwd terrein Crimi-trends Criminelen slaan vaak toe in hun eigen buurt, die ze als hun broekzak kennen. Ook na een verhuizing zoeken ze hun oude

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Beleids- en BeheersCyclus Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Inhoud cursus Rode draad 1.2 Inleiding 1.3 Definities 1.4 Model strategisch 1.5 Belang strategisch 1.6 Belang

Nadere informatie

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be Vlaanderen is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN Een nieuwe procesaanpak www.complexeprojecten.be U heeft het als bestuur of als private initiatiefnemer wellicht reeds meegemaakt. De opstart en uitvoering

Nadere informatie

Evaluatie vormingen welzijn op het werk

Evaluatie vormingen welzijn op het werk Evaluatie vormingen welzijn op het werk Context evaluatie Opdracht gever: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Directie humanisering van de arbeid Uitvoering: Engender vzw www.engender.eu Bronnen

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM!! 7 Omdat veiligheid iedereen aanbelangt Beste buurtbewoner 1. INBRAAK ( De bron van dit onderwerp is Besafe, veiligheid en preventie) Problematiek In België behoort inbraak

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers Verslag: Stellingen Dag van het Slachtoffer 2014 Groep 4 Datum: 21 februari 2014 Liesbeth Schrijvers Slachtofferbejegening Federale Politie Isabelle Vanderhoeven Directoraat-generaal Justitiehuizen Slachtofferonthaal

Nadere informatie

De organisatie van vorming, opleiding en arbeidstoeleiding als voorbereiding sociale re-integratie in Vlaamse gevangenissen

De organisatie van vorming, opleiding en arbeidstoeleiding als voorbereiding sociale re-integratie in Vlaamse gevangenissen De organisatie van vorming, opleiding en arbeidstoeleiding als voorbereiding sociale re-integratie in Vlaamse gevangenissen Promotor: Prof.dr. S.Snacken Onderzoekers: Hanne Tournel en Anne De Ron 1 Vanuit

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Persbericht 21 april

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Debat Kiezen voor kinderen 26 september 2013 De Balie wie ben ik en waarom sta ik hier? Annet Kramer Landelijk parket, cluster kinderporno en

Nadere informatie

ADVIES CONCEPTNOTA MEDIAWIJSHEID

ADVIES CONCEPTNOTA MEDIAWIJSHEID ADVIES CONCEPTNOTA MEDIAWIJSHEID De conceptnota tekent het beleid rond mediawijsheid uit voor de volgende jaren en gaat in op de rol die de Vlaamse overheid in dit beleidsdomein zal spelen. De Vlaamse

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichtingen op vlak van preventie van stress, burn-out, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 2 Inleiding De psychosociale risico s werden voorheen

Nadere informatie

KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT, KANSEN VOOR VROUWEN? EEN SECTORALE INVALSHOEK

KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT, KANSEN VOOR VROUWEN? EEN SECTORALE INVALSHOEK Herwerkte versie onderzoeksvoorstel VIONA 2001, thema 5, topic 1 KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT, KANSEN VOOR VROUWEN? EEN SECTORALE INVALSHOEK Miet Lamberts Hoger Instituut voor de Arbeid K.U.Leuven E. Van

Nadere informatie

Samenhuizen in Gent. 1. Aanleiding. Samenhuizen kan een stedenbouwkundig misdrijf vormen

Samenhuizen in Gent. 1. Aanleiding. Samenhuizen kan een stedenbouwkundig misdrijf vormen Samenhuizen in Gent Samenhuizen in deze nota = meerdere personen die, buiten het klassieke gezinsverband, samen een ééngezinswoning of appartement huren met meer dan één slaapkamer. Onderstaande nota werd

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

6 secondant #6 december 2010. Groot effect SOV/ISD-maatregel

6 secondant #6 december 2010. Groot effect SOV/ISD-maatregel 6 secondant #6 december 21 Groot effect SOV/ISD-maatregel Selectieve opsluiting recidivisten werkt Crimi-trends Een langere opsluiting van hardnekkige recidivisten heeft een grote bijdrage geleverd aan

Nadere informatie

Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie

Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie Vragen Is bemiddeling tussen slachtoffer en dader wel mogelijk? Wenselijk? Wie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32 NOTA van: de Belgische delegatie aan: de Groep politiële samenwerking nr. vorig doc.: 12629/02 ENFOPOL

Nadere informatie

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim Deze visienota richt zich specifiek op preventie van arbeidsverzuim. Deze visie is door te vertalen naar terugkeer vanuit arbeidsverzuim en op instroom, doorstroom en uitstroom vraagstukken. Deze doorvertaling

Nadere informatie

Verborgen gebreken in de defence in depth theorie

Verborgen gebreken in de defence in depth theorie Verborgen gebreken in de defence in depth theorie Iedere beveiligingsprofessional kent waarschijnlijk het schillenconcept. Dit staat bekend onder verschillende benamingen zoals defence in depth of layers

Nadere informatie

Samenvatting. Succesvol ouder worden kan ook bij ziekte

Samenvatting. Succesvol ouder worden kan ook bij ziekte Samenvatting Ouderdom komt met gebreken, en vaak met één of meer chronische ziekten. Behandeling betekent dan lang niet altijd genezing, maar vaak het voorkómen van erger, door het tegengaan of verminderen

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

De effectieve directie

De effectieve directie Studiedag - Journée d études De interne audit en het auditcomité Walgraeve M. Hoofd interne audit NVSM 17.10.2008 Verslag over: De effectieve directie - Financiële, operationele en strategische risico

Nadere informatie

I n h o u d s o p g a v e 1. Inspectiediensten met bijzondere politiebevoegdheden: een conceptueel kader 2. Methodologie

I n h o u d s o p g a v e 1. Inspectiediensten met bijzondere politiebevoegdheden: een conceptueel kader 2. Methodologie 1. Inspectiediensten met bijzondere politiebevoegdheden: een conceptueel kader...................................... 1 1.1. Inleiding.............................................. 1 1.2. Mala in se versus

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in?

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in? Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting In de 21 ste eeuw is de invloed van ruimtevaartactiviteiten op de wereldgemeenschap, economie, cultuur, milieu, etcetera steeds groter geworden. Ieder land dient

Nadere informatie

Vak -> Doelstellingen

Vak -> Doelstellingen Vak -> Doelstellingen Doelstellingen 1 Relatie tot bestuurlijke en gerechtelijke organisatie 1/11 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Bestuurlijke organisatie 1.2.1 De bevoegdheden van de actoren op de verschillende

Nadere informatie

De meerwaarde van het contextueel denkkader binnen de ouderenzorg

De meerwaarde van het contextueel denkkader binnen de ouderenzorg De meerwaarde van het contextueel denkkader binnen de ouderenzorg Claire Meire 2014 Een sterveling draagt zijn ouders op zijn schouders. Of niet op zijn schouders. In zijn binnenste. Zijn leven lang moet

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS INTEGRALE VEILIGHEID in samenwerking met VRIJWILLIGERS Politiezone Regio Rhode & Schelde Hoofdcommissaris Yves Asselman, korpschef Commissaris Geert Van Hoecke, directie communicatie en beleid Menu Proud

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor Persconferentie 2

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN Deze notitie behandelt enkele conclusies op hoofdlijnen, gebaseerd op de 36 inzendingen die zijn ingediend voor de pilot woonconcepten voor EU-arbeidsmigranten. Positieve

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit

Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit 64 SECONDANT #3/4 Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit CONFRONTATIE MET DE GEORGANISEERDE AUTODIEFSTAL door Joyce van der Mark De auteur is als onderzoeker werkzaam bij de Dienst

Nadere informatie

Woord vooraf... 11. Inleiding en methodologie... 15. 1 Doelstelling van het onderzoek... 15

Woord vooraf... 11. Inleiding en methodologie... 15. 1 Doelstelling van het onderzoek... 15 Inhoudstafel Woord vooraf... 11 Inleiding en methodologie... 15 1 Doelstelling van het onderzoek... 15 2 Onderzoeksteam... 17 2.1 Kernteam UGent... 17 2.2 Expertengroep... 17 2.3 Begeleidingscomité...

Nadere informatie

TUSSEN KLASSIEKE EN MODERNE CRIMINELE POLITIEK

TUSSEN KLASSIEKE EN MODERNE CRIMINELE POLITIEK TUSSEN KLASSIEKE EN MODERNE CRIMINELE POLITIEK LEVEN EN BELEID VAN JULES LEJEUNE Stef Christiaensen Universitaire Pers Leuven 2004 INHOUD Afkortingen 11 Voorwoord 13 Algemene inleiding 15 DEELI DE LEVENSSCHETS

Nadere informatie

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen.

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen. Op 24 juni 1998 is de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) gewijzigd. Deze wijziging komt voort uit de wens van de Tweede Kamer om te komen tot een strengere aanpak van gevaarlijk rijgedrag in het verkeer.

Nadere informatie

BART CAPÉAU (ECARES ULB) LIEVE EEMAN, STEVEN GROENEZ, MIET LAMBERTS (HIVA KULEUVEN)

BART CAPÉAU (ECARES ULB) LIEVE EEMAN, STEVEN GROENEZ, MIET LAMBERTS (HIVA KULEUVEN) BART CAPÉAU (ECARES ULB) LIEVE EEMAN, STEVEN GROENEZ, MIET LAMBERTS (HIVA KULEUVEN) Colloquium Diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt 5 Septemer 2012 OVERZICHT 1. Opzet van het onderzoek 2. Centrale

Nadere informatie