Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie ""

Transcriptie

1 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Bestuursverslag 1. Organisatie... 9 Structuur van de organisatie... 9 Bestuursverslag Missie en doelstelling Missie en visie Leerlingaantallen Doelstellingen De scholen Spreiding basisonderwijs over de stad Belangrijke elementen van het gevoerde beleid Kwaliteit van het onderwijs Ontwikkelingen op het gebied van ICT Personeel Huisvesting, materiele en facilitaire zaken Financiële informatie Financiële positie Analyse van de staat van baten en lasten 2011 ten opzichte van Analyse van de realisatie 2011 ten opzichte van de begroting Treasuryverslag Risicobeheersing- en controlesysteem Jaarrekening Grondslagen voor de jaarrekening A.1.1 Balans per 31 december A.1.2 Staat van baten en lasten over A.1.3 Kasstroomoverzicht over A.1.4 Toelichting behorende tot de jaarrekening A.1.8 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders A.1.9 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens A.1.10 Honorarium accountants A.1.11 Verbonden partijen Model G Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Voorstel verwerking exploitatiesaldo over het boekjaar 2011 Bijlage - Overzicht alle onderwijslocaties - Evaluatie jaarplan Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

4 Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

5 Voorwoord Met genoegen presenteren wij hierbij het jaarverslag van Er zijn nu twee jaar verstreken sinds de verzelfstandiging van Ronduit. Onze financiën zijn geen onderdeel meer van de gemeentebegroting van Alkmaar maar wij kunnen nog wel gebruikmaken van de bruidschat om de organisatie verder te versterken en klaar te maken voor de toekomst. In dit jaarverslag kunt u lezen dat wij, het bestuur, de medewerkers van het bestuursbureau en alle personeelsleden op de scholen, samen de gezonde situatie van de afgelopen jaren hebben gecontinueerd en uitgebouwd. Wij merken dat in de afgelopen jaren het Rijk steeds minder middelen ter beschikking stelt om onze opdracht te vervullen. De vergoedingen voor bijvoorbeeld energie, schoonmaak en onderhoud blijven jaarlijks achter bij de steeds stijgende kosten. Ook zijn er sluipende bezuinigingen doordat de vergoedingen voor personeel geen gelijke tred houden met de werkelijke kosten en daarnaast komen er steeds minder subsidies vanuit de gemeente (denk aan de afbouw van de subsidies voor ID-banen en de brede school subsidies). Een adequate financiële huishouding is ook om die reden nog eens extra belangrijk geworden. In het schooljaar is hard gewerkt aan een nieuw Strategisch Beleidsplan voor de komende vier jaar. U leest daarover verderop in dit jaarverslag. Het is niet toevallig dat twee van de belangrijkste hoofdlijnen in dit strategisch beleidsplan het Passend Onderwijs en het Opbrengstgericht Werken zijn. Deze onderwerpen zijn maatschappelijk bijzonder actueel en een optimale implementatie van de richtlijnen binnen de scholen vraagt veel zorg en aandacht. Met name de gevolgen die de wet Passend Onderwijs op korte termijn kunnen hebben voor onze scholen baart ons zorg. Wij hebben dan ook, samen met de collega's in de PO-raad, de politiek gevraagd om zich goed bewust te zijn van wat zij op korte termijn vragen van de scholen. Ondertussen gaat de voorbereiding gewoon door, want niet het idee maar de snelheid van invoering is een probleem. Het "Opbrengstgericht Werken" heeft behoorlijk aandacht gekregen in onder meer directie -en Intern Begeleider bijeenkomsten vanaf september Er is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een instrumentarium waarbij streefdoelen, opbrengsten, analyses, verklaringen en acties in kaart worden gebracht. Dit traject wordt het volgend jaar doorgezet. Een onderwerp dat in het verslagjaar veel aandacht heeft gevraagd is de totstandkoming van een Integraal Huisvestingsplan voor het gehele basisonderwijs in Alkmaar. Gezien de verschillende belangen van de beide schoolbesturen en de gemeente was er veel overleg nodig om tot een resultaat te komen, maar mede door een interventie van de gemeenteraad is inmiddels toch overeenstemming bereikt over de eerste fase van het plan. Wij kijken met tevredenheid terug op het jaar Er is veel bereikt en wij willen daarom iedereen die hieraan heeft bijgedragen, van harte bedanken. Namens het bestuur van Ronduit 29 maart 2012 J.M.M. Zijp, Algemeen Directeur Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

6 Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

7 Bestuursverslag Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

8 Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

9 1. Organisatie 1.1 Structuur van de organisatie De gemeente Alkmaar heeft het bevoegd gezag van het openbaar primair onderwijs per 1 januari 1997 overgedragen aan de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Alkmaar en per 1 januari 2010 aan de huidige Stichting Ronduit. De verhouding met de gemeente is vastgelegd in de statuten van de Stichting, waarin is geregeld dat onze jaarrekening en begroting ter goedkeuring aan de gemeenteraad moet worden aangeboden. Alle overige formele besluiten worden genomen door het algemeen bestuur c.q. algemeen directeur. Deze beleidsbeslissingen worden voorbereid door de algemeen directeur, beleidsmedewerkers en schooldirecties. Ons bestuur beheert 13 scholen, waarvan 11 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en 1 school voor Speciaal Onderwijs (SO en VSO). Daarnaast hebben wij een school voor kinderen van asielzoekers. De scholen zijn met 28 locaties verspreid over de stad Alkmaar. Het speciaal onderwijs (De Spinaker) heeft 6 nevenvestigingen buiten Alkmaar, te weten in Heerhugowaard, Den Helder en Hoorn. In november 2010 is een nieuwe vestiging van De Spinaker geopend in Heerhugowaard. Wij verzorgen daar het onderwijs in de gesloten jeugdinrichting Transferium. Stichting Ronduit Rubenslaan MB Alkmaar Adm. nr. ministerie: Nummer KvK: Op de teldatum 1 oktober 2011 verzorgden wij het onderwijs voor 3846 leerlingen en waren er circa 510 medewerkers in dienst. Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

10 1.2 Bestuursverslag en good governance Bij de oprichting van de Stichting is als bestuursfilosofie vastgelegd dat het stichtingsbestuur de gehele beleidsvorming overlaat aan de algemeen directeur. Het bestuur bepaalt de doelen en ziet toe op de resultaten. Het bestuur geeft vooraf goedkeuring aan strategische en majeure beleidsbeslissingen en ziet toe op de uitvoering daarvan. Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van de scholen, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Het bestuur heeft bevoegdheden gedelegeerd aan de algemeen directeur. Zoals alle besturen die zijn aangesloten bij de PO-Raad hanteert ook ons bestuur de "Code goed bestuur" zoals die door de PO-Raad is geformuleerd. Goed bestuur wordt in het algemeen bepaald door enerzijds een professionele uitoefening van bestuurlijke taken en bevoegdheden en anderzijds adequaat intern toezicht daarop vanuit een maatschappelijke legitimatie. Praktijk, wetgeving en de "Code Goed Bestuur" vragen om een strikte scheiding van bestuur en intern toezicht. Door zo n striktere scheiding kunnen de organen die respectievelijk met bestuur en intern toezicht zijn belast hun rol gericht en zuiver uitoefenen. Bestuur en algemeen directeur onderschrijven de wenselijkheid van striktere scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Zij zijn van mening dat zo n scheiding uiteindelijk het best kan worden gerealiseerd op basis van een zogenaamde organieke scheiding waarbij statutair wordt vastgelegd dat de bestuurstaken en bevoegdheden worden belegd bij een professioneel directeur-bestuurder (of college van bestuur) en het intern toezicht wordt belegd bij een raad van toezicht. Zij streven dan ook naar zo n organieke functiescheiding maar stellen tegelijkertijd vast dat de tijd nog niet direct rijp is om zo n organieke functiescheiding te realiseren. Het stichtingsbestuur is voornemens in het najaar van 2012 na te gaan of op dat moment in voldoende mate voldaan is aan de voorwaarden voor invoering van de gewenste organieke scheiding van bestuur en intern toezicht. Samenstelling bestuur J.A.J.M. (Jan) Koning Voorzitter Termijn tot 1 januari 2016 F. Y. (Focko) Plantinga Secretaris Termijn tot 1 januari 2014 W.F.P.M. (Walter) Wildöer Penningmeester Termijn tot 1 januari 2014 Drs. P.J.M.(Piet) Feld Lid Termijn tot 1 januari 2016 Mr. S. (Sandra) van Lingen Lid Termijn tot 1 januari 2016 Gegeven het geschetste perspectief, werken stichtingsbestuur en algemeen directeur nu reeds conform scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht voor zover de bestaande formele structuur dat toestaat. Dat houdt in dat de algemeen directeur (bijgestaan door het bestuursbureau) het dagelijks bestuur en beheer voert over de Stichting en de daaronder ressorterende scholen. Zijn bevoegdheid daartoe wordt verbreed en verruimd doordat het stichtingsbestuur de daarbij behorende taken en bevoegdheden aan de algemeen directeur overdraagt (delegeert). Het bestuur van Ronduit heeft vastgesteld dat zij haar bestuurlijke en toezichthoudende taak op een doelgerichte en effectieve wijze kan uitvoeren. Het bestuur beschikt naar haar mening over kwalitatief goede informatie zoals het jaarplan, het jaarverslag, het jaarlijkse overleg met de accountant, de periodieke rapportages van het management, de onderwijs inspectieverslagen, opbrengstenmonitors en de verslagen van de GMR vergaderingen. Het bestuur ervaart deze als uitgebreid, informatief, relevant en betrouwbaar. De samenwerking met de algemeen directeur ervaart het bestuur als constructief en open. De vergaderwijze van het bestuur en de samenwerking tussen leden wordt als goed ervaren. De aanwezige deskundigheid binnen het bestuur wordt als voldoende breed en diep beoordeeld. Het bestuur heeft zich in het afgelopen jaar met name geschoold op het gebied van de veranderende rol van bestuur naar een toezichthoudende functie. 1.3 Bestuurssamenstelling en de -activiteiten De samenstelling van het bestuur is in 2011 niet gewijzigd. Het bestuur kwam in 2011 zeven keer in een formele vergadering bijeen. Zoals gebruikelijk werden de jaarstukken vastgesteld: de jaarrekening 2010, de begroting 2012, het bestuursformatieplan 2011/2012, Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

11 de evaluatie van het jaarplan 2010/2011 en het zorgplan 2011/2012. In 2011 werd tevens het nieuwe strategisch beleidsplan vastgesteld voor de jaren en is met de algemeen directeur afgesproken welke onderwerpen, in een cyclus van een jaar, structureel aan de orde komen (de informatievoorziening); hieraan wordt uitvoering gegeven sedert augustus De desbetreffende afspraken worden gezien als een toezichtkamer dat in ontwikkeling is. De werkwijze wordt jaarlijks geëvalueerd. Naast deze formele stukken die grotendeels jaarlijks terugkomen, zijn tal van inhoudelijke, personele, organisatorische, financiële en facilitaire zaken besproken. Belangrijke onderwerpen waren onder meer de resultaten van het onderwijs, de leeropbrengsten, de inspectieresultaten en het ziekteverzuimbeleid. De volgende onderwerpen hebben geleid tot een extra bestuursvergadering: het Integraal Huisvestingsplan opheffing brinnummer i.v.m. 1 oktober telling Het bestuur vervult ten opzichte van de algemeen directeur de werkgeversrol. In 2011 hebben de bestuursvoorzitter en een van de bestuursleden diverse gesprekken gevoerd met de algemeen directeur waarin doelstellingen en functioneren aan de orde zijn gekomen. Uitkomsten hiervan zijn formeel vastgelegd. De leden van het algemeen bestuur zijn tevreden over het eigen functioneren ten aanzien van de sturing op- en de ontwikkeling van de organisatie. Zij hebben diverse gesprekken gevoerd met collega-besturen in de regio om nog beter voorbereid te zijn op de wijze waarop zij hun rol kunnen vervullen als er ook formeel een raad van toezicht komt. Medewerkers bestuursbureau Drs. J.M.M. (Jan) Zijp, MBA algemeen directeur C. (Cris) Sevillano hoofd financiën Drs. M.C.J. (Mariëlle) Moll beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit R. (René) Steens Bovenschools ICT-coördinator A. (Annette Schippers) personeelsfunctionaris Drs. N. (Nanda) Mul financieel medewerker M. (Monique) Molenaar financieel adm. medewerker M. (Martina) Jacobi adm. medewerker C.M.M. (Elly) Spiekerman management assistent 1.4 Ondersteuning (bestuursbureau) De dagelijkse leiding van onze organisatie is in handen van de algemeen directeur die wordt ondersteund door een aantal stafmedewerkers met ieder specifieke kennis en ervaring op zijn/haar eigen beleidsterrein. Binnen het bureau ontbreekt de expertise op het gebied van strategisch huisvestingsbeleid. Van tijd tot tijd wordt die expertise "ingekocht" van derden. Het onderhoud en de nieuw- en verbouw van de schoolgebouwen wordt uitgevoerd en gecoördineerd door het bureau BK Certijn Vastgoedbeheer uit t Veld. Ronduit wordt voor de personeel- en salarisadministratie ondersteund door het bureau Akorda uit Zwolle. Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

12 1.5 Verantwoording Wij verantwoorden ons niet alleen in verticale zin naar de overheid, maar betrekken in het kader van horizontale verantwoording ook relevante partijen bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Denk hier bijvoorbeeld aan ouders, personeel, gemeente, organisaties voor kinderopvang en organisaties in de wijk. Met name betrekken wij de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad regelmatig bij de voorbereiding van de beleidsontwikkeling. De schooldirecties hebben in afstemmende en samenwerkende zin frequent contact met ouders en oudercommissies. 1.6 Rol van de medezeggenschapsraad Medezeggenschap is onontbeerlijk. Wij volgen de wettelijke verplichtingen ten aanzien van informatie, advies en instemming. Elke school kent een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel en ouders evenredig vertegenwoordigd zijn. De directeur van de school voert met de MR overleg over de schoolspecifieke zaken. Voor zaken die de organisatie als geheel betreffen is de algemeen directeur gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin iedere MR een personeelslid en een ouder heeft afgevaardigd. In 2011 kwamen in de GMR vergaderingen ook de onderwerpen aan de orde die genoemd zijn onder het hoofdstuk bestuursactiviteiten (1.3). Afhankelijk van het onderwerp werd positief advies gegeven of ingestemd. Veel stukken werden ter informatie voorgelegd. Door middel van schriftelijke mededelingen werden de GMR-leden op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen binnen de organisatie. Door de secretaris van de GMR wordt per schooljaar een jaarverslag opgesteld. Samenstelling bestuur GMR S. (Sander) Bierman Voorzitter M. (Marcella) Vermond bestuurslid L. (Liesbeth) Tonino Bestuurslid Vacature bestuurslid Uit de oudergeleding P. (Piet) de Ruiter Secretaris Tijdens enkele vergaderingen heeft de GMR ook aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de Vroonermeer, met daarin centraal de samenwerkingsschool "De Lispeltuut". Vanwege het belang van deze samenwerkingsschool en de nieuw te bouwen vestiging in Vroonermeer-Noord wordt ook steeds de MR van De Lispeltuut uitgenodigd voor de GMR bijeenkomsten. Ook in het jaar 2011 is de MR van de samenwerkingsschool De Lispeltuut steeds uitgenodigd, maar zij heeft geen gehoor is gegeven aan deze uitnodiging. Alle geledingen ervaren het overleg in de GMR als zeer zinvol. In 2011 is er vijf keer vergaderd. Onderwerpen die in 2011 in de GMR aan de orde kwamen Bestuursformatieplan Tussenevaluatie onderwijsassistenten Strategisch beleidsplan Uitstel zelf-risicodragerschap (Vervangingsfonds) Ziekteverzuimbeleid Zorgplan Jaarplanning GMR Monitor opbrengsten Financieel jaarverslag Opleiden in de school Eindevaluatie inzet onderwijsassistenten Jaarplan Bestuursdocumenten Kwaliteitsonderzoek Evaluatie jaarplan Ziekteverzuim Overzicht ontvangen klachten Vakantieregeling Diverse functiebeschrijvingen met waardering Meerjarenbegroting Tussentijdse cijfers 1 oktober telling Monitor eindresultaten Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

13 1.7 Samenwerking Op velerlei gebied wordt er samengewerkt met organisaties in de stad en de regio. a) Bestuurlijke krachtenbundeling vindt plaats binnen Onderwijs Primair Noord Holland. Dit samenwerkingsverband, waarvan Ronduit het voorzitterschap vervult, heeft onder meer als doel de onderlinge banden tussen de openbareen algemeen toegankelijke schoolbesturen van Noord Holland te versterken. Het afgelopen jaar zijn er een aantal bijeenkomsten geweest. Thema's waren onder andere de vergroting van onze invloed op de PABO curricula in onze werkgeverrol van de afgestudeerden, de doordecentralisatie van de huisvesting naar de besturen en de veranderende rol van besturen naar raden van toezicht. b) Met de schoolbesturen Surplus (Kop van Noord-Holland) en Allure (regio West Friesland) is een samenwerking op het gebied van personeel gestart. We maakten daarbij gebruik van de start subsidie van het SBO. Onder de naam ''Uniform" bundelen we krachten om gezamenlijk de vervanging van leerkrachten te verbeteren, meer mogelijkheden voor gewenste mobiliteit van medewerkers te krijgen en kennis en ervaring op het gebied van personeelbeleid uit te wisselen. c) Ronduit is lid van het bestuur van het Regionaal Expertise Centrum 4.5 Noord Holland. De centrale dienst van dit REC heeft circa 120 ambulant begeleiders aangesteld voor het Voortgezet en Primair onderwijs, specifiek voor kinderen met gedragsproblematiek. De dienst zet daarnaast samen met de scholen tal van projecten uit ter versterking van vaardigheden van docenten in het omgaan met leerlingen die met een ''rugzakje'' in het reguliere onderwijs zitten. d) Ook zijn wij aangesloten bij de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. e) Met de Hogeschool INHOLLAND en de Hogeschool van Amsterdam voeren we het plan "Opleiden in de School" uit. Ruim 60 stagiaires van de PABO s worden door enkele speciaal daarvoor opgeleide leerkrachten van onze eigen basisscholen begeleid en beoordeeld. De omvang van dit project is in het afgelopen jaar vergroot. f) Sinds tien jaar werken wij samen met het katholieke schoolbestuur in Alkmaar (de SAKS) m.b.t. de samenwerkingsschool De Lispeltuut die destijds is gebouwd in de nieuwe wijk Vroonermeer-Zuid. Deze samenwerking wordt gecontinueerd nu binnenkort in de wijk Vroonermeer Noord een nieuwe school wordt gebouwd die onder openbaar schoolbestuur zal gaan vallen. g) Tevens is er een goede samenwerking met de diverse kinderopvangorganisaties in de stad die op de scholen de voor-, na- en tussenschoolse opvang verzorgen. h) Op onze scholen zijn verschillende zgn. duale vakleerkrachten werkzaam, zowel op het gebied van sport als van cultuur. Deze leerkrachten zijn in dienst van het Sportbureau c.q. bij Artiance en verzorgen zowel in de school als in de wijk sport- c.q. cultuuractiviteiten. i) Met deze organisaties en ook met Kern8 wordt daarnaast veel samengewerkt in het kader van de brede school.. j) Ook op het gebied van de ICT nemen wij deel aan verschillende samenwerkingsverbanden. Meer hierover leest u verderop in dit verslag. 1.8 Klachtenbehandeling In 2011 ontving het bestuursbureau drie klachten. Twee daarvan zijn, na een beperkte interventie door het bestuursbureau, door de desbetreffende directie opgelost. M.b.t. tot de derde klacht is een van de interne vertrouwenspersonen ingeschakeld, en heeft de klacht op bestuursniveau geen vervolg meer gehad. Daarnaast is een enkele keer met het bestuursbureau telefonisch contact opgenomen. Betrokkenen zijn geadviseerd ondersteuning te zoeken bij een van onze vertrouwenspersonen, waarna de situatie is opgelost. 1.9 Vertrouwenspersonen Als daaraan behoefte is, kunnen zowel ouders als leerkrachten terecht bij vier interne en twee externe vertrouwenspersonen. Op iedere school zijn er contactpersonen met een verwijsfunctie. De interne vertrouwenspersonen hebben een gerichte opleiding gevolgd voor hun vertrouwensfunctie en de twee externe vertrouwenspersonen zijn beiden advocaat en mediator. De vertrouwenspersonen hebben ook in 2011 weer een belangrijke rol vervuld. Gezamenlijk hebben zij in 10 gevallen bemiddeld bij conflicten tussen medewerkers en leidinggevenden. In een enkel geval was een telefonisch advies voldoende maar diverse keren zijn ook persoonlijke gesprekken gevoerd met de desbetreffende medewerker en de leidinggevende. In twee gevallen hebben ouders contact opgenomen en ondersteuning gekregen bij het oplossen van hun probleem. De externe vertrouwenspersonen zijn drie keer telefonisch geconsulteerd. Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

14 2. Missie en doelstelling 2.1 Missie en visie Missie en visie zijn leidend voor alle geledingen binnen het onderwijs: het bestuur, de directies van de scholen, de medewerkers en de leerlingen. De missie van Ronduit laat zich vatten in drie kernwoorden: ondernemend, verantwoordelijk en resultaatgericht. De kwaliteit van de samenleving wordt voor een niet onaanzienlijk deel bepaald door ondernemende mensen die hun handen uit de mouwen steken en initiatief ontwikkelen. Dit geldt ook op de scholen van Ronduit, voor zowel de leerkrachten, de kinderen als het management. Het ondernemende van onze scholen is niet alleen zichtbaar door de manier waarop kinderen leren, maar ook door de manier waarop de leerkrachten lesgeven en de manier waarop aan de bedrijfsvoering gestalte wordt gegeven. Binnen Ronduit wordt iedereen uitgenodigd en uitgedaagd om met initiatieven te komen, nieuwsgierig te zijn en open te staan voor zijn of haar omgeving. Toegankelijkheid en toelatingsbeleid Iedereen is welkom, onze scholen staan open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Iedereen is benoembaar, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Wij gaan uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden. Wij besteden actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. Wij betrekken leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden. Wij bieden de gelegenheid om godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te volgen. In onze organisatie voelt men zich verantwoordelijk voor zichzelf en voor de ander en dat wordt ook uitgedragen. Dit betekent dat onze leerkrachten de verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de kinderen en voor hun eigen ontwikkeling. Die houding leren wij ook onze kinderen aan. Onze scholen voelen zich een belangrijke speler in onze maatschappij. Zij zijn een rijke leeromgeving waar de normen en waarden van goed burgerschap als vanzelfsprekend door kinderen worden geleerd en door leerkrachten worden voorgeleefd. Ondernemingszin en verantwoordelijkheid zijn belangrijke ingrediënten voor het behalen van resultaten. Onze primaire focus is gericht op de ontplooiing van de talenten van alle kinderen. Wij dagen het kind uit om zijn grenzen te verleggen om zo vertrouwen te krijgen in eigen kunnen. Het streven naar een maximaal leerrendement, op welk gebied dan ook, is de sleutel tot talentontwikkeling. 2.2 Leerlingaantallen okt 08 okt 09 okt 10 okt De grafiek hiernaast geeft aan hoeveel leerlingen wij hadden op de teldatum van de laatste vier jaren. Het leerlingaantal in het basisonderwijs is gedaald. Het leerlingenaantal van onze school voor speciaal basisonderwijs De Piramide is nagenoeg stabiel gebleven. Die van De Spinaker (het voortgezet speciaal onderwijs) is gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Daardoor heeft De Spinaker per 16 januari 2011 wederom gebruik kunnen maken van de groeiregeling. De toename wordt onder andere veroorzaakt door het feit dat veel leerlingen het na 1 oktober toch niet blijken te redden in het reguliere voortgezet onderwijs (VO) en dan een beroep moeten doen op het speciaal voortgezet onderwijs (V)SO. basisonderwijs spec. basisonderwijs (V)SO Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

15 2.3 Doelstellingen In 2011 is het strategisch beleidsplan 2007/2011 beëindigd. In een evaluatiedocument zijn de concrete doelstellingen voor het jaar 2010/2011 geëvalueerd en daarmee is verantwoording afgelegd aan de medezeggenschapsraad (de evaluatie van het jaarplan 2010/2011 is als bijlage aan dit verslag toegevoegd). In 2011 is vervolgens in nauwe samenwerking met de directeuren een geheel nieuw strategisch beleidsplan tot stand gekomen. Dit plan heeft drie functies: Het formuleren en vastleggen van de inhoudelijke koers voor de komende jaren, waarmee ook het kader voor de planvorming van de scholen is beschreven; Communicatie over deze koers naar medewerkers, ouders en partners; Het geven van richting aan de agenda's van het bestuur en de scholen. Dit keer zijn de doelstellingen bepaald aan de hand van de beleidsterreinen. Het nieuwe plan is opgebouwd langs vier hoofdlijnen, elk onderverdeeld in een aantal doestellingen die weer zijn onderverdeeld in actielijnen, waarin wij aangeven waarop wij de komende jaren de focus leggen. Concentratie van bestuurlijke aandacht en ook van middelen, werkt het beste om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Daarom is er geselecteerd op díe actielijnen die, naar het zich nu laat aanzien, het meeste effect opleveren en/of die het meest stimuleren tot initiatieven binnen en buiten Ronduit. Dit neemt niet weg dat er gaandeweg de uitvoering van het plan geleerd wordt en dat zich nieuwe inzichten en mogelijkheden zullen voordoen. Dan kunnen er dus effectieve actielijnen bijkomen of ineffectieve worden gestopt. Het complete strategisch beleidsplan is te vinden op onze website. Ronduit wil een organisatie zijn waarin de scholen opbrengstgericht werken en een fundamentele, duurzame verbetering behalen op het gebied van de taal- en rekenprestaties, waar voor iedere leerling een passend onderwijsarrangement wordt geboden, die in iedere wijk van Alkmaar een Brede basisschool heeft en waar competente medewerkers werken met diverse functies, die gezamenlijk ambitieuze netwerken vormen, waarin ondernemend, creatief en kritisch gedrag wordt gewaardeerd. Kortom een organisatie die gekend wordt als een professionele, transparante en solide onderwijsorganisatie. Het Strategisch beleidsplan geeft de richting aan om dit toekomstbeeld te realiseren. Thema's en doelstellingen strategisch beleidsplan 2011/2015 Opbrengstgericht werken Brede scholen Op bestuurs-, school- en groepsniveau wordt gewerkt volgens de cyclus van het opbrengstgericht werken. Binnen Ronduit werken we met onderwijskundige schoolleiders en deskundig onderwijspersoneel, die in staat zijn de leerresultaten verder te verbeteren. Met de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen stellen we precieze doelen vast. We meten en volgen de taal- en rekenprestaties van de leerlingen en stellen die zo nodig bij. Op onze scholen met kinderen met een risico op achterstand in de Nederlandse taal, is sprake van een doorlopende leerlijn van voor- naar vroegschoolse educatie, naar groep 3 en verder, om de resultaten die worden behaald, vast te houden. Op onze scholen is in samenwerking met de ketenpartners voor opvang, cultuur en sport een passend en kwalitatief hoogwaardig brede-schoolaanbod gerealiseerd in een sluitend dagarrangement, waarbij wordt uitgegaan van een gezamenlijke pedagogische visie. In elke wijk goed bereikbaar openbaar onderwijs. Passend Onderwijs Professionele organisatie Een passend aanbod aan onderwijs en begeleiding waardoor kinderen van 4 tot en met ongeveer 12 jaar zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo goed mogelijk worden ondersteund in hun ontwikkeling, een en ander in overleg met de ouders. Binnen de scholen werken competente leraren, is er een diversiteit aan kennis en specialismen en is er sprake van functie- en taakdifferentiatie. Een sluitende, functionele en effectieve samenwerking met zorgplichtige schoolbesturen en externe partners om te komen tot een dekkend zorgcontinuüm. Ronduit ontwikkelt zich verder als professionele organisatie. Ronduit is een aantrekkelijke werkgever en heeft een goed opgebouwd personeelsbestand. De werkplekken zijn gezond en veilig. De belangstelling voor het openbaar onderwijs neemt toe en we behouden het marktaandeel. Op school- en stichtingsniveau willen wij een gezond financieel beleid voeren waarbij de financiën optimaal worden benut om goed onderwijs te realiseren op de scholen Op school- en stichtingsniveau willen wij een gezond fi- Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

16 3. De scholen Onze reguliere basisscholen verzorgen onderwijs voor leerlingen in de gemeente Alkmaar. De 11 basisscholen ( BRIN-nummers ), verdeeld over 19 locaties, zijn verspreid over de gehele gemeente. Hierdoor is er, zoals de gemeenteraad dat wenst, een goede spreiding en een aanbod van primair openbaar onderwijs in veel wijken van de gemeente. De school voor speciaal basisonderwijs De Piramide (19XX) C. (Carin) Bais De school (regionaal expertisecentrum) voor kinderen met gedrags- en of psychiatrische stoornissen De Spinaker (18ZJ) Alkmaar (SO en VSO) Dislocatie Alkmaar VSO Hoorn 2x (VSO) Heerhugowaard (VSO) en Heerhugowaard Transferium Heerhugowaard (BAP) Den Helder (VSO) S.P.H. (Stefan) ten Brink Naast de basisscholen met een meer traditioneel onderwijsconcept zijn er ook scholen die werken volgens specifieke onderwijskundige profielen: Montessori-, Dalton-, Jenaplan en Ontwikkelingsgericht onderwijs. Onze school voor speciaal basisonderwijs (SBAO) - voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek - heeft een groter voedingsgebied dan enkel de gemeente Alkmaar. De Piramide is met één locatie weliswaar gevestigd in Alkmaar Zuid (Overdie) maar verzorgt ook onderwijs aan kinderen die wonen in de omliggende gemeenten. De Spinaker, de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor kinderen met een gedragsen/of psychiatrische stoornis, heeft twee vestigingen in Alkmaar en drie in Heerhugowaard, twee in Hoorn en één in Den Helder. De Spinaker vervult een regionale functie voor de kinderen in Noord-Holland Noord. De basisscholen en hun directeur op 1 augustus 2011 Jules Verne (15KX) I. (Ingrid) IJsseldijk Liereland (15UP) Dalton A.D. (Guus) Seemann De Cilinder (15UP) Montessori A.D. (Guus) Seemann De Fontein (15WW) N. (Nils) van Heijst De Zes Wielen (16HU) 3 locaties Y. (Yvonne) de Jager De Vlieger (16KJ) J.O.M. (Hanneke) Miedema 3.1 Spreiding basisonderwijs over de stad Met het oog op de bereikbaarheid van het openbaar onderwijs staat centraal dat in iedere wijk/voedingsgebied een voorziening voor openbaar onderwijs gehandhaafd blijft. Het bestuur kiest bewust voor het instrument gemiddelde schoolgrootte bij de reguliere basisscholen. Door alle scholen onder het bevoegd gezag samen te nemen, kan op basis van deze berekeningswijze én bij een stabiel leerlingenaantal, indien nodig, een aantal kleine scholen ook als zelfstandige school gehandhaafd blijven. Formeel-juridisch vallen 11 reguliere basisscholen onder onze verantwoordelijkheid. Door demografische ontwikkelingen en een daling van het aantal leerlingen verloren wij het laatste decennium het recht op enkele BRIN-nummers. Deels door interne overwegingen en deels beïnvloed door de lokale politiek zijn onze basisscholen De Cilinder, Bello en De Wissel administratief gekoppeld aan bestaande BRIN-nummers. Hierdoor is het totale aantal basisscholen op 14 gekomen. Deze vallen onder 11 BRINnummers. Een jaar geleden, op 1 oktober 2010, had Ronduit nog 3159 leerlingen; volgens de formule van de gemiddelde schoolgrootte voldoende om 11 BRIN-nummers in stand te laten. Op 1 oktober 2011 is het aantal leerlingen onder de norm van de gemiddelde schoolgrootte gedaald. Dat betekent dat Ronduit één BRIN-nummer moet opheffen om weer te voldoen aan de systematiek van de gemiddelde schoolgrootte. Het overlegtraject met de desbetreffende scholen en medezeggenschapsraden is ten tijde van het samenstellen van dit jaarverslag in volle gang. De Sterrenwachter (16LI) J.O.M. (Hanneke) Miedema Bello (16OB) Jenaplan M. (Marjon) van Twuijver De Zandloper (16UJ) R. (Rob) Los De Wissel (16UJ) Voor asielzoekerkinderen A.A. (Ton) Giling (coördinator) De Kennemerpoort (16WU) 2 locaties K. (Koert) de Groote Nicolaas Beets (16XY) 3 locaties J.(Jeroen) van Huizen De Cocon (23JH) Ontwikkelingsgericht Onderwijs K. (Karin) Donkers In 2010 zijn er met de gemeente en het katholieke schoolbestuur diverse overleggen geweest om tot een integraal huisvestingsplan te komen. Deze gesprekken verlopen moeizaam en hebben ook nog niet tot het gewenste resultaat geleid. De belangen van Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

17 de betrokken besturen zijn op het terrein van het marktaandeel niet gelijk en iedere belangrijke verbetering in de huisvesting is van invloed op de aantrekkingskracht die een school voor ouders heeft. Voor Ronduit is het van belang dat in iedere wijk met voldoende leerling-potentieel, openbaar onderwijs goed bereikbaar is. Als bijlage is opgenomen het scholenoverzicht met de complete n.a.w. gegevens. Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

18 4. Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 4.1 Kwaliteit van het onderwijs Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijs op onze scholen vormgeven. De kwaliteitszorg binnen Ronduit is gebaseerd op het INK-model. In dit model (aangepast voor het onderwijs), is een onderverdeling gemaakt in organisatie (leiding, personeelsbeleid, doelen en strategie, middelen en processen) en resultaten (waardering personeel, ouders/leerlingen, personeel en leeropbrengsten). Door systematisch na te gaan of de gewenste effecten en resultaten worden gehaald, wordt het mogelijk het beleid waar nodig bij te sturen. In die zin maken de scholen gebruik van de 'plan-do-check-act cyclus'. In het INK-model kort weergegeven door leren en verbeteren: Leiderschap Management van processen Waardering personeel Waardering ouders/leerl. Personeelsbeleid Doelen en strategie Leeropbrengsten Inzet middelen Waardering omgeving Organisatie Resultaten Leren en verbeteren Zoals in paragraaf 2.3 is uiteengezet, is in 2011 een nieuw strategisch beleidsplan geformuleerd. Deze vormt een belangrijke basis voor de schoolplannen die eveneens opnieuw zijn geformuleerd en vastgesteld. Het schoolplan is het richtinggevend document bij de kwaliteitsverbetering. De schoolplancyclus met daarbinnen de jaarplancyclus is binnen Ronduit de grote lijn. Beide documenten hangen nauw met elkaar samen en zijn een belangrijk hulpmiddel bij het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus. Ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs zijn naast de kwaliteitszorg in 2011 nog verschillende andere aandachtspunten van belang geweest. Onderstaand worden deze onderwerpen toegelicht. Opbrengsten Wederom heeft het afgelopen jaar de focus van de scholen gelegen op het verbeteren van de leerresultaten op het gebied van rekenen en taal bij elk kind, met inachtneming van de onderlinge verschillen. Om dit goed te kunnen volgen worden de resultaten voor rekenen en wiskunde en taal in een monitor gezet. Hiermee worden de tussen- en eindopbrengsten op het gebied van rekenen en taal gevolgd. Uit de monitor van 2011 voor de eindopbrengsten blijkt dat van de dertien reguliere basisscholen er één school voor rekenen & wiskunde onder de ondergrens van de inspectie scoort en twee andere scholen scoren onder de ondergrens voor begrijpend lezen. We hebben moeten constateren dat in 2011 twee scholen onvoldoende scoorden op begrijpend lezen, terwijl dat er in 2010 nog maar 1 was. Ter verbetering is een plan van aanpak opgesteld Aantal basisscholen met voldoende of onvoldoende oordeel van de inspectie op de M8-toetsen Rekenen en wiskunde Begrijpend lezen voldoende onvoldoende Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

19 Aantal scholen Als we de uitkomst van de monitor 2011 in het geheel van het cohort van drie jaar plaatsen dan is de waardering van de inspectie op de eindopbrengsten als volgt: Percentage basisscholen en het aantal jaren voldoende beoordeelde eindopbrengsten door de inspectie De hierboven weergegeven resultaten laten een verbetering zien ten opzichte van Er zijn nog maar 2 scholen met 1 jaar voldoende opbrengsten en de scholen met 3 jaar voldoende eindopbrengsten is gestegen van 3 scholen naar 5 scholen. Het aantal scholen met 2 jaar voldoende eindopbrengsten is met 6 scholen gelijk gebleven. Naast de eindopbrengsten geeft de monitor ook inzicht in de tussenresultaten op de belangrijke onderdelen rekenen en taal. Hierbij wordt gekeken naar vijf toetsen (technisch lezen groep 3 en 4, rekenen groep 4 en 6 en begrijpend lezen groep 6). Op al onze reguliere basisscholen zijn de tussenresultaten van 2011 voldoende. Er zijn zelfs drie scholen met 5 toetsen boven de norm van de inspectie: % 46% 39% Aantal tussentijdse toetsen boven de norm van de inspectie 5 boven de norm 4 boven de norm 3 jaar voldoende 2 jaar voldoende 1 jaar voldoende 3 boven de norm Opbrengstgericht werken en de referentieniveaus Directeuren en IB-ers hebben een thema-bijeenkomst geheel gewijd aan het opbrengstgericht werken. Tijdens dit overleg is ook de quickscan "opbrengstgericht besturen" uitgevoerd. Voor het bestuur kwamen hieruit ontwikkelpunten naar voren die met name gericht waren op cultuur, samenhang en kwaliteitszorg. Tevens zijn aan bod gekomen het stellen van doelen en normen voor opbrengsten, hoe opbrengstgericht werken de scholen en de good practice van De Cilinder, waarbij een beleid- en evaluatiedocument opbrengsten werd geïntroduceerd. Iedere school ging naar huis met een dik bronnenboek met Kwaliteitskaarten waarin alle aspecten van opbrengstgericht werken zijn na te lezen. Bij de start van het schooljaar is samen met het CPS een begeleidingsplan voor het verder oppakken van het opbrengstgericht werken opgesteld. Hierin staan de cyclus van het opbrengstgericht werken, het onderwijskundig leiderschap en de elementen van effectief onderwijs centraal. Met de concrete invulling starten we in De aandacht voor opbrengstgericht werken valt ook terug te zien in de scholing. De IB-ers hebben in het kader van opbrengstgericht werken allemaal een workshop 'Toetsanalyse' gevolgd, waarmee werd ingegaan op de toetsbespreking op leerling-, groeps- en schoolniveau, het analyseren van de toetsresultaten en het maken van overzichten en trendanalyses vanuit ESIS. Ook onder leerkrachten is geïnventariseerd waar in het kader van het opbrengstgericht werken en de referentieniveaus de behoefte voor scholing ligt. Een merendeel van de respondenten zou hierin verder willen worden geschoold en dan bij voorkeur door middel van bovenschools georganiseerde workshops of cursussen, die, zo mogelijk, ook gericht zijn op het analyseren van opbrengsten. Tenslotte werd duidelijk dat er behoefte is aan het delen van good practices: "we hoeven niet allemaal zelf het wiel uit te vinden". Vanuit deze inventarisatie wordt in 2012 een Ronduit scholingsprogramma opgesteld. In 2011 is er op directie- en IB-niveau aandacht besteed aan de referentieniveaus taal en rekenen. Er zijn twee bijeenkomsten geweest waarbij inzicht werd gegeven in de ontwikkelingen, en kennis werd gemaakt met de beschrijvingen en begrippen. Er werd duidelijk wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen (doorlopende leerlijnen) en er zijn uitwerkingen en suggesties voor het bespreken in een team geboden. Talentontwikkeling Binnen Ronduit streeft iedere school naar een hoog leerrendement bij kinderen, gerelateerd aan de talenten van het kind. Om talentvolle leerlingen te herkennen en uit te dagen is in 2011, in navolging van de beleidslijn 'beginnende geletterdheid', eenzelfde soort beleidslijn uitgezet voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en meerbegaafde leerlingen: het protocol 'begeleiding leerlingen met een ontwikkelvoorsprong en meerbegaafde leerlingen'. Dit protocol biedt al onze scholen een beleidslijn voor het signaleren en diagnosticeren van meerbegaafdheid en het begeleiden van deze leerlingen met excellent talent, waarbij spannend en uitdagend onderwijs centraal staat. Voor de signalering van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong of meerbegaafdheid is in 2011 besloten om met het signaleringsinstrument SIDI 3 te werken. Dit instrument is voor alle scholen binnen Ronduit aangeschaft. Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

20 Op initiatief van een enthousiaste directeur van Ronduit is in 2011 ook gestart met THIM (This Is Me). THIM is een TOP-klas voor hoogbegaafde leerlingen uit groep 5 en 6 van de openbare basisscholen in Alkmaar-Zuid. Leerlingen met grote cognitieve mogelijkheden komen een ochtend in de week samen. Onder begeleiding van de top-leerkracht werken zij aan verrijkingsprojecten en krijgen zij passend werk voor op de eigen basisschool. Tevens heeft de masterclass VO (met een breed leerstofaanbod vanuit het Voortgezet Onderwijs aan leerlingen van groep 7 en 8) een vervolg gekregen. In 2011 namen hieraan 45 getalenteerde basisschoolleerlingen deel (waarvan 29 leerlingen van Ronduit). In 9 bijeenkomsten worden zij, door docenten uit het Voortgezet onderwijs, cognitief uitgedaagd, in aanvulling op het leerstof aanbod van de basisschool. Passend Onderwijs Nadat de scholen, in het kader van Passend Onderwijs, het zorgprofiel hadden opgesteld is het enige tijd stil gebleven. De nieuwe plannen van het Ministerie betekenen een grote verandering voor alle betrokkenen in het onderwijsveld, maar enige tijd is onduidelijk geweest wat nu exact moest worden opgepakt. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is in april 2011 gestart met de uitwerking van de beleidsvoornemens en startte toen met de regiogesprekken, waarbij werd ingegaan op de invoering van het nieuwe stelsel, de gevolgen van de bezuinigingen, de mogelijke indeling van de samenwerkingsverbanden, het behoud van expertise, de relatie met de gemeenten en jeugdzorg, de benodigde ondersteuning en het vervolgtraject. In juni wisten wij wie de toekomstige partners binnen de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs gaan zijn. Bij de start van het schooljaar waren nu ook de termijnen voor de invoering van de Wet Passend Onderwijs bekend (ook al is de wet nog steeds niet definitief vastgesteld) en was dus ook de opdracht voor het schoolbestuur helder. De eerste stap is het, per 1 november 2012, gereed hebben van de bestuurlijke inrichting van de nieuwe samenwerkingsverbanden. Vanwege het speciaal (voortgezet) onderwijs participeert Ronduit in vier nieuw in te richten samenwerkingsverbanden. Aan het einde van 2011 zijn de directeuren via een presentatie op de hoogte gesteld van de volgende aspecten: Wat gaat er veranderen? Tijdpad samenwerkingsverbanden Zorgprofiel Ronduit en collega besturen Opdracht voor het SWV / de besturen Overgangszin toevoegen: In het kader van Passend Onderwijs zijn we op schoolniveau in het schooljaar gestart met de inzet van de onderwijsassistent in die groepen waar de zorg het zwaarste is. Deze inzet heeft in 2011 een vervolg gekregen. In april 2011 is deze inzet geëvalueerd d.m.v. een enquête bij directies en onderwijsassistenten zelf. Conclusie is dat de inzet van de onderwijsassistent zeer wordt gewaardeerd. De scholen voelen het als een verrijking om onderwijsassistenten in de groepen te kunnen inzetten. Zij hebben zo meer handen in de klas en dat wordt door de leerkrachten ervaren als werkdrukverlagend wat ten goede komt aan de kinderen. Ook werd aangegeven dat het werken met een onderwijsassistent een groeiproces is, waarin nog veel te leren en te winnen valt. De krimpende formatiemogelijkheden zijn echter een belemmering. Er wordt actief nagedacht over mogelijkheden dit knelpunt het hoofd te bieden. Naar aanleiding van de enquête is besloten om de inzet van de onderwijsassistenten met incidentele bekostiging vanuit het samenwerkingsverband voort te zetten, met een aantal afspraken: Het voeren van functioneringsgesprekken met de onderwijsassistent wordt opgenomen in de gesprekkencyclus. Hieruit kunnen de wensen m.b.t. coaching en/of scholing aan de orde komen; Met betrekking tot de inzet van de onderwijsassistent worden duidelijke afspraken gemaakt en is er regelmatig overleg; De aanstelling van onderwijsassistenten met een goede beoordeling wordt nog voor één jaar met een tijdelijke aanstelling voortgezet i.v.m. de onduidelijke ontwikkelingen t.a.v. Passend Onderwijs. Ontwikkelingen bij De Spinaker De Spinaker krijgt (naast een groei van het aantal leerlingen) dit jaar tegelijkertijd te maken met een bezuiniging op het budget. Dit wordt in eerste instantie opgevangen door de klassedeler te verhogen. De klassen worden groter. Brede scholen Ronduit is van mening dat de samenhang in voorzieningen, zoals in een brede school, de ontwikkelingskansen van 0- tot 12-jarigen vergroot en dat het de combinatie van arbeid en zorg voor de ouders van deze kinderen vergemakkelijkt. De samenwerking met externe partners zorgt ervoor dat de sociale participatie van leerlingen toeneemt en dat de school goed aansluit bij de belevingswereld van leerlingen. Verschillende voorzieningen dienen aan te sluiten op elkaar. Scholen, opvang- en zorginstellingen, sport- en cultuuraanbieders en overige partners realiseren meer samenhang in het aanbod. Binnen Ronduit zijn acht Brede basisscholen die in 2011, als bijlage bij het schoolplan, een visiedocument en activiteitenplan Brede school hebben opgesteld. Daarnaast zijn er scholen die gebruik maken van de impuls brede scholen, sport en cultuur. In 2011 zijn er twee scholen bijgekomen die beschikken over een combinatiefunctionaris sport (nu in totaal acht scholen) en drie scholen beschikken over een combinatiefunctionaris cultuur. Met deze structurele formatieplaatsen vergroten deze scholen het binnen- en buitenschoolse sport- en cultuuraanbod. Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

21 Aanpassing schooltijden Tussen de scholen van Ronduit zijn verschillen in de verdeling van de onderwijstijden voor onderbouw en bovenbouw leerlingen. Dat betekent ook dat de inzet van leerkrachten in onder- en bovenbouw verschillend is. Dit schooljaar zijn er voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat vanaf 1 augustus 2012 de onderwijstijden van alle scholen binnen Ronduit gelijk getrokken worden. Dit vergt overleg met ouders en leerkrachten. Diverse voorlichtingsbijeenkomsten zijn georganiseerd om het invoeringstraject en de gevolgen te communiceren. Onderwijskansenbeleid De gemeente Alkmaar ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering 'gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid '. Deze gelden ontvangt de gemeente op grond van de Wet 'Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie' (Wet OKE) die op 1 augustus 2010 in werking is getreden. Met deze middelen dient de gemeente, in het kader van het bestrijden van onderwijsachterstanden, voldoende voorschoolse educatie van goede kwaliteit te realiseren voor de doelgroepkinderen in de gemeente Alkmaar. Het geld is eveneens bestemd voor andere activiteiten voor kinderen met een grote achterstand in de Nederlandse taal, zoals schakelklassen. Verder zijn deze middelen bedoeld voor het maken van afspraken met schoolbesturen, houders van kindercentra en peuterspeelzalen over de toeleiding naar voorschoolse voorzieningen, de definiëring van de doelgroep en de organisatie van de doorlopende leerlijn tussen voor- en vroegschoolse educatie. Ronduit geeft inhoud aan Wet OKE door binnen een viertal scholen met schakelklassen te draaien: de "Kleutergroep+". In deze groepen wordt extra taalondersteuning gegeven in combinatie met het onderwijs in de reguliere groep. In 2011 was er binnen Ronduit op drie scholen sprake van een deeltijd variant schakelklas en op één school een voltijd variant schakelklas. In totaal hebben in het schooljaar leerlingen een heel schooljaar in de Kleutergroep+ extra taalondersteuning gekregen. Hiervan heeft 39% van de kinderen aan het einde van dat jaar twee of meer cito niveaus hoger gescoord dan bij de start. Bij de voorschoolse educatie sluit Ronduit aan door middel van de vroegschoolse educatie. Door middel van het programma Ko Totaal sluiten we aan op het voorschoolse programma Puk & Ko dat door de peuterspeelzalen wordt gehanteerd. Hiermee wordt de taal- en ontwikkelingsachterstand bij kinderen van 2,5 en 6 jaar met (het risico op) een taalachterstand voorkomen, dan wel zo snel mogelijk aangepakt in een doorgaande lijn. Binnen Ronduit werken op dit moment zeven scholen met een programma voor vroegschoolse educatie. Al langere tijd werd er vanuit de basisscholen aangegeven dat bij de overgang van kinderen van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basisschool een goede overdracht ontbreekt. Een overdracht waarbij aandacht is voor de 'doorgaande ontwikkelingslijn' en die past bij een 'sluitende aanpak' voor kinderen van 0-6 jaar. In juni 2011 is daarom, na besprekingen met IB'ers en directies, een protocol 'Vroegsignalering' opgesteld. Dit protocol beschrijft een aantal stappen bij de overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool en in het eerste halfjaar van de onderwijstijd, waarmee de school vroegtijdig ontwikkelingsproblematiek bij kinderen kan signaleren. Inspectietoezicht De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2011 elf onderwijslocaties van Ronduit bezocht: Soort onderzoek Aantal scholen VVE-bestandsopname 7 Bezoek i.h.k.v. het onderwijsverslag 1 Kwaliteitsonderzoek 1 Tussentijds kwaliteitsonderzoek 1 Onderzoek naar kwaliteitsverbetering 2 Het kwaliteitsonderzoek zoals hierboven in de tabel bedoeld, vond eind 2011 plaats op De Wissel, onze onderwijslocatie voor asielzoekerskinderen. Deze school heeft naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek een aangepast arrangement gekregen en gaat op basis van een verbeter- en toezichtplan hard werken aan het opheffen van de geconstateerde tekortkomingen. Twee scholen waar in een eerder stadium tekortkomingen waren geconstateerd door de inspectie (obs De Cilinder en vso De Spinaker Heerhugowaard), hebben naar aanleiding van een vervolgonderzoek naar kwaliteitsverbetering weer een basisarrangement gekregen. Dit betekent voor Ronduit dat het jaar 2011 wordt afgesloten met 14 scholen met een basisarrangement en twee scholen met een aangepast arrangement (Sbo De Piramide en de AZC-school De Wissel). Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

22 4.2 Ontwikkelingen op het gebied van ICT De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan razendsnel. De computer en het digitale schoolbord zijn niet meer weg te denken uit de school en de ontwikkelingen gaan maar door. Wat te denken van de invloed van social media en het gebruik van apps op tablets? Kinderen gebruiken deze nieuwe media en toepassingen als vanzelfsprekend in hun alledaagse leven en dus ook in hun leerproces. De rol van de leerkracht zal op korte termijn voor een deel anders worden ingevuld; hij of zij zal steeds meer fungeren als "coach" in het leerproces van de kinderen. We hebben daarom afgesproken dat de competenties van leerkrachten op het gebied van didactisch gebruik van ICT hoog op de prioriteitenlijst moeten staan. Digitale schoolborden en andere hardware Het afgelopen jaar zijn er vrijwel geen nieuwe digiborden bijgekomen. Alle lokalen van de groepen 3 t/m 8 (op een negental na) zijn inmiddels voorzien van een digitaal schoolbord en de laatste zullen in 2012 ook worden voorzien. De nadruk zal nu steeds meer gaan liggen op het optimaal gebruiken van dit bord. Een vervelende aspect is wel dat het onderhoud en de vervanging van de beamers die bij de digitale borden horen, nogal kostbaar is. Er moet worden gezocht naar een modus waarbij we én effectiever kunnen werken én de kosten niet uit het oog verliezen. Nieuwe servers en kabelaansluiting Alle scholen, behalve De Wissel zijn voorzien van een UPC-kabelaansluiting, een zakelijke 120MB-verbinding. Van deze verbinding wordt tevens gebruik gemaakt voor de telefonie van de meeste scholen, met als fallback de adsl-lijn voor zowel internet als telefonie. Alle lokale servers zijn vervangen door servers die nu op afstand staan in een data-centrum in Amsterdam. Het onderhoud is zodoende ook steeds effectiever en professioneler geworden. Ook de leerlingen maken nu gebruik van de educatieve applicaties die draaien vanuit een webbased omgeving, genoemd "Live-school" (werken "in the cloud"). Aandacht voor de veiligheid Om de veiligheid te waarborgen is er op de scholen het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan stroomgroepen, kabelgoten, stekkers, etc. Daarnaast zijn er maatregelen getroffen om hinderlijk lichtinval op de digitale schoolborden te weren. De kosten voor deze voorzieningen worden in een aantal jaren afgeschreven van het toekomstige ICT-budget, maar de werkzaamheden zijn in één jaar uitgevoerd. Samenwerking Ronduit maakt deel uit van een aantal samenwerkingsverbanden, zoals BIC (Bovenschoolse ICT Coördinatoren), vanuit APS IT-diensten en BIC-NH (samenwerkingsverband bovenschoolse coördinatoren vanuit Noord-Holland). Daaruit zijn er nog meer subgroepen ontstaan die bezig zijn met bepaalde ICT-zaken, zoals bijv. het gebruik van Sharepoint. Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

23 4.3 Personeel De missie van Ronduit is in drie woorden samen te vatten: ondernemend, verantwoordelijk en resultaatgericht. Een missie die herkenbaar en aantrekkelijk is voor ouders en kinderen, inspirerend voor leerkrachten en passend bij de samenleving van nu. Dit vraagt om ondernemende, verantwoordelijk- en resultaatgerichte medewerkers binnen Ronduit. Deze kernwaarden vormen dan ook uitgangspunt binnen het integraal personeelsbeleid (IPB) van Ronduit. Personeelsbestand Op 31 december 2011 telt Ronduit 497 medewerkers. Onderstaande grafiek laat zien dat 30% van ons personeelsbestand ouder is dan 55 jaar. Van het totaal is bijna 75% vrouw. 30,43 % 19,57 % 18,86 % 14,95 % 11,92 % 4,27 % >= < 25 Functiemix en functiehuis Ronduit is in 2010 gestart met de implementatie van de functiemix. Dit conform de afspraken van het convenant Leerkracht die zijn verankerd in de CAO primair onderwijs. De functiemix heeft als doel ervoor te zorgen dat leerkrachten promotie kunnen maken naar een hogere salarisschaal. Hierdoor verbeteren de loopbaanmogelijkheden van leerkrachten en wordt het beroep aantrekkelijker zowel voor de huidige leerkrachten als potentiële toetreders. En dat heeft weer effect op de kwaliteit van onderwijs. In het kader van de functiemix zijn in 2011, drie vacatures voor onderbouwcoördinator, een vacature voor rekencoördinator, een voor Oplis coördinator, een voor combi taalcoördinator en bouwcoördinator, twee voor ICT coördinatoren, een techniekcoördinator, twee LCleerkrachten uitgezet en vervuld. In onderstaande grafiek is zichtbaar hoe de verdeling is tussen de LA- LB en LC-functies. 300 In 2011 namen 14 personeelsleden afscheid van Ronduit omdat zij met (vervroegd) pensioen gingen. De komende jaren zal de uitstroom van personeelsleden als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, geleidelijk aan toenemen. Leraar een krachtig beroep! Het kabinet heeft in 2011 het actieplan 'Basis voor Presteren' uitgebracht ter versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Het actieplan Leraar 2020 van het Ministerie van Onderwijs beschrijft vervolgens hoe de professionele kwaliteit van de leraren en schoolleiders verbeterd kan worden o.a. door de continuering van de functiemix, het opleidingsniveau van leraren te verhogen, het registreren van werknemers als bekwame leraar. Wij spelen daarop in door het optimaal gebruik maken van de functiemix, het inzetten van kweekvijvers management en IB (intern begeleider) en het samenwerken met opleidingsinstituten. Competentieontwikkeling via de gesprekscyclus De gesprekscyclus, waarover in 2009 duidelijk beleid is geformuleerd, heeft de laatste jaren steeds meer een vaste plek gekregen bij management en medewerkers. Op basis van functioneringsgesprekken worden Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (in het jargon: POP s) opgesteld BAO SBO SO Opleidingsbeleid Bij de inzet van scholingsmiddelen, zowel op school- als bestuursniveau, vormen de doelstellingen zoals verwoord in het strategisch beleidsplan en de aanwezige competenties het uitgangspunt. Het opleidingsbeleid, eveneens opnieuw geformuleerd in 2009, is in het afgelopen jaar verder geïmplementeerd, wat geresulteerd heeft in opleidingsplannen op bovenschools- en op schoolniveau. Wij zetten, ook met het oog op het anticiperen op de komende vergrijzing in onze organisatie, sterk in op het intern opleiden van talentvolle en ondernemende medewerkers. In 2011 zijn twee leerkrachten die in 2010 zijn gestart met de kweekvijver IB, doorgestroomd naar de Masteropleiding. De aankomende intern begeleiders en medewerkers die de IB- kweekvijver al hebben doorlopen zijn ook daadwerkelijk doorgestroomd naar een IB-functie. Uit de kweekvijver management zijn in 2011 twee medewerkers doorgestroomd naar de Esan directeuren opleiding eerste jaar en twee medewerkers zijn doorgestroomd naar het tweede jaar. LC LB LA Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

24 Er zijn vier medewerkers gestart met de kweekvijver management van de OBD. Beloningsbeleid Om onze waardering te tonen voor medewerkers die zich buitengewoon inzetten voor de school of organisatie is beloningsbeleid ontwikkeld. Aan vier personen, die zich in 2011 uitzonderlijk hebben ingespannen voor de school en/of organisatie, is een incidentele extra beloning toegekend. Opleiden in de school Wij werken samen met de Hogeschool INHOLLAND en de Hogeschool van Amsterdam in het project Opleiden in de School. Op 12 scholen (14 locaties) werden in 2011 bijna 60 stagiaires van de PABO s door enkele speciaal daarvoor opgeleide leerkrachten van onze eigen basisscholen begeleid en beoordeeld (in 2010 waren dat er 40). Opleiden in de school gaat uit van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de PA- BO s en Ronduit m.b.t. het opleiden van leerkrachten en onderwijsontwikkeling. Inhoudelijk past het project OPLIS heel goed in de ontwikkelingen van ons personeelsbeleid waarin competentieontwikkeling als middel voor hoogwaardige onderwijskwaliteit als speerpunt wordt benoemd. Door OPLIS wordt deze ontwikkeling doorgetrokken naar de opleidingsfase van (potentiële) medewerkers. Het doel is om de opleiding van onderwijspersoneel goed te laten aansluiten bij de specifieke behoefte van het onderwijs in de regio Noord-Holland en in het bijzonder op de betrokken scholen. De samenwerking is eveneens gericht op onderwijsontwikkeling. Opleiden in de school biedt tevens de mogelijkheid jonge veelbelovende leerkrachten te ontdekken en aan de organisatie te binden! Van ziekteverzuimbeleid naar gezondheidsbeleid De afspraken uit het ziekteverzuimbeleid zijn in 2011 geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Het ziekteverzuimbeleid is zowel preventief als curatief van karakter. Er wordt duidelijkheid gegeven over wáár de verschillende verantwoordelijkheden liggen en er wordt hulp geboden bij het invullen van die verantwoordelijkheden. Uiteraard is daarbij van belang dat elke speler zich aan zijn rol houdt en dat men elkaar daar ook op durft aan te spreken. Effectief verzuimmanagement maakt deel uit van de cultuur. Leidinggevenden zijn de dragers daarvan en dus normerend. Zij vervullen een sleutelpositie bij het terugdringen van het ziekteverzuim. De doelstellingen van het ziekteverzuimbeleid zijn: ziekteverzuimpercentage en frequentie van Ronduit te verlagen tot onder het landelijk gemiddelde en beïnvloedbaar ziekteverzuim zo laag mogelijk houden; ziekteverzuimpercentage per afzonderlijke locatie zo laag mogelijk te houden, in ieder geval elk jaar lager dan het jaar ervoor; omlaag brengen van de Arbo-kosten; kennis vergroten bij lijn en staf ten aanzien van regelgeving, verantwoordelijkheid, subsidiemogelijkheden en beïnvloedingsmogelijkheden met betrekking tot dit onderwerp; voldoen aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van Arbo-wetgeving en ziekteverzuimbegeleiding. Om dit te bereiken zal de focus liggen op oplossingen en inzetbaarheid, gedrag, eigenaarschap en initiatief. Ziekteverzuimbeheersing is periodiek onderwerp van gesprek in de voortgangsgesprekken tussen algemeenen schooldirecteur en in teamvergaderingen maar ook in de gesprekscyclus tussen direct leidinggevende en de individuele werknemer (in geval van verzuim) komt het onderwerp aan de orde. Verzuimtabellen Het ziekteverzuimpercentage in de functiegroep Onderwijzend personeel (OP) lag in 2009 onder het landelijk gemiddelde. In 2010 was dat nog alleen van toepassing op de functiegroep Ondersteunend onderwijzend personeel (OOP). Voor beide functiegroepen geldt een stijging van het verzuim in 2011 t.o.v. de voorgaande jaren. Hoe de cijfers zich verhouden tot het landelijk gemiddelde is vooralsnog niet bekend landelijk ronduit op oop op oop op oop po oop Goed werkgeverschap Wij streven ernaar de CAO die voor het Primair Onderwijs is overeengekomen, goed toe te passen. Wij hebben in voorkomende gevallen, waarbij het voor zowel de medewerkers als voor onze organisatie beter was om uit elkaar te gaan, een zo groot mogelijke inspanning geleverd om deze vertrekkende medewerkers goed te begeleiden bij het vervolgen van hun loopbaan elders. Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

25 4.4 Huisvesting, materiële- en facilitaire zaken Zoals in het strategisch beleidsplan al is geformuleerd, is het voor ouders die een school gaan kiezen voor hun kind, heel belangrijk hoe een schoolgebouw eruit ziet. Een goed onderhouden schoolgebouw met een goede uitstraling, draagt merkbaar bij aan de perceptie van de kwaliteit van een school. Gemeentelijke ontwikkelingen Het gemeentebestuur wil op het gebied van huisvesting inspelen op veranderingen in de samenleving en toekomstgericht werken, waarbij wordt gestreefd naar een samenhang en differentiatie in het onderwijsaanbod, goed onderhouden moderne schoolgebouwen en samenhang met wat er in de wijk gebeurt. In de gesprekken met de gemeente en de collega schoolbesturen hebben wij aangegeven dat wij voorstander zijn van brede schoolconcepten en goed bereikbare scholen met ondersteunende buitenschoolse voorzieningen waarbij een doorgaande leerlijn en een samenhang met maatschappelijke ontwikkelingen in de wijk centraal staan. In 2011 zijn er met de gemeente Alkmaar en het katholieke schoolbestuur diverse overleggen geweest om tot een integraal huisvestingsplan te komen dat recht doet aan de brede schoolconcepten, een goed bereikbare school met ondersteunende buitenschoolse voorzieningen. De gemeente heeft een onderzoeksbureau ingeschakeld dat een inventarisatie gemaakt heeft van de benodigde aanpassingen van de schoolgebouwen.. Deze quick-scan is de aanleiding geweest voor een huisvestingsplan van de wethouder. De gemeenteraad heeft besloten niet akkoord te gaan met het plan en het initiatief voor een gezamenlijk huisvestingsplan neer te leggen bij de besturen. In februari 2012 heeft het overleg tussen de besturen geresulteerd in een convenant met concrete projecten voor de komende jaren. Ten aanzien van het Passend Onderwijs constateren we een toenemende groei van het aantal leerlingen in het Speciaal Onderwijs en daardoor een toename van het aantal (dis)locaties van De Spinaker. Deze sterke versnippering van gebouwen is ongewenst voor zowel leerlingen als leerkrachten. Daarom, en in het kader van een bundeling van expertise voor leerlingen in de basisschoolleeftijd is in de herfst de SO-afdeling van De Spinaker gehuisvest op de Kortenaerkade samen met de SBO-school De Piramide. Bij de gemeente is een verzoek ingediend om op korte termijn de afgeschreven noodgebouwen van De Spinaker te vervangen en te komen tot een unilocatie van een omvang die gebaseerd is op een prognose voor de komende jaren. Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen In ons strategisch beleidsplan is vastgelegd dat wij ons willen focussen op brede scholen waarbij onderwijs, opvang en verrijkingsactiviteiten op een geintegreerde wijze worden aangeboden aan 0-12 jarigen, facilitair naar ouders en collega's. Om bij te dragen aan het bereiken van deze doelstelling is in 2011 geïnvesteerd in de schoolgebouwen van de Jules Verne en De Cilinder. Het hoofdgebouw van de Jules Verne is uitgebreid zodat het voormalige kleutergebouw, na een grondige verbouwing, gebruikt kan worden voor buitenschoolse activiteiten en voor tussenschoolse opvang. De Cilinder heeft haar intrek genomen in een nieuw multifunctioneel gebouw waar tevens een peuterspeelzaal en kinderopvang is gehuisvest. In 2011 zijn er tevens gesprekken gevoerd met brede school partners om de beschikbare ruimte in schoolgebouwen optimaal te benutten in het kader van onze visie op de vormgeving van Brede Scholen. In samenwerking met aanbieders van buitenschoolse opvang (BSO) en peuterspeelzaalactiviteiten (PSZ) is daarom in een aantal schoolgebouwen de capaciteit van de kinderopvang uitgebreid. Eind 2010 zijn de werkzaamheden opgestart om in het voormalig kleutergebouw van de Jules Verne (Drechterwaard) 60 kindplaatsen te realiseren. Regulier en meerjaren onderhoud schoolgebouwen Het beheer en de dagelijkse exploitatie van de binnenkant van het gebouw (inclusief buitenschilderwerk) is een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Voor het regulier- en herstelonderhoud kunnen de directeuren van de scholen in voorkomende gevallen een melding doen bij het externe bedrijf die het onderhoud voor ons coördineert. Het bouwkundig adviesbureau ontvangt de melding en zet deze uit naar de aannemers. In 2011 is er met betrekking tot het regulier en herstelonderhoud circa uitgegeven. De kosten van regulier- en herstelonderhoud zijn in 2011 hoger uitgevallen dan voorgaande jaren. Een drietal redenen liggen hieraan ten grondslag. Allereerst de vele verbouwingen op de scholen als gevolg van klimaatsubsidies en gemeentelijke huisvestingsgelden. De externe begeleidingskosten van deze projecten zijn door de schoolbesturen zelf betaald terwijl bij reguliere gemeentelijke projecten deze kosten door de gemeente vergoed worden. In de tweede plaats moesten voor de vervangingen van cv-ketels schoolbesturen zelf zorgen voor de cofinanciering van de uitgaven omdat deze niet volledig gesubsidieerd werden. Met deze extra kosten was bij het opstellen van de begroting meerjaren onderhoud geen rekening gehouden en daarom zijn die rechtstreeks ten laste van de staat van baten en lasten gebracht. De laatste reden voor de toename van de kosten voor regulier onderhoud is het feit dat veelal tijdens de vele projecten extra onvoorzien onderhoudswerk- Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

26 zaamheden als gevolg van schade naar voren kwamen waar geen rekening mee was gehouden. Op basis van het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan is er in 2011 circa aan groot onderhoud uitgegeven. Nagenoeg het totale bedrag van dat in 2010 gereserveerd was, is besteed aan het verbeteren van de elektra infrastructuur en plaatsing van zonwering in de lokalen ten behoeve van het digibord gebruik. De resterende is onder andere besteed aan: de Jules Verne: na de verbouwing is een groot gedeelte van de binnenkant van het gebouw geschilderd en voorzien van nieuwe vloerbedekking; Liereland: de school is geschilderd, de verlichtingsarmaturen zijn vervangen en de vloeren zijn van nieuw marmoleum voorzien; De Sterrenwachter: de school is geschilderd, plafondplaten zijn vervangen en de elektra is aangepast; De Zes Wielen (locatie Munnikenweg) is voorzien van een nieuwe cv-ketel en nieuwe fietsenrekken; De Spinaker: diverse locaties zijn voorzien van nieuwe cv-ketels, telefooncentrales, vloerbedekking en schilderwerk. Voor 2012 is voor groot onderhoud begroot ongeveer en voor regulier onderhoud Uitvoering huisvestingsprogramma Het onderhoud van de casco en met name de buitenkant van het gebouw is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Nieuwbouw, uitbreiding, capaciteit- en terreinproblematiek zijn ook zaken die het schoolbestuur aankaart bij de gemeente. Welke huisvestingsvoorzieningen bij de gemeente kunnen worden aangevraagd en de wijze waarop dit moet gebeuren is vastgelegd in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (VVHO). In 2011 zijn er in totaal 35 projecten voor een bedrag van 1,4 miljoen financieel afgerekend. Hieronder een overzicht van de grootste projecten die zijn afgerond en waar gezamenlijk meer dan 1 miljoen aan is uitgegeven: De Vlieger, isolatie dakbedekking ad ; De Piramide, uitbreiding Spinaker SO ad ; De Piramide, isolatie dakbedekking ad ; De Piramide, kunststof kozijnen en isolerend glas ad ; De Zandloper, isolaie dakbedekking ad ; De Zandloper, kunststof kozijnen en isolerend glas ad ; De Zes Wielen, isolatie dakbedekking ad ; De Vlieger, vervangen CV- ketels ad ; Jules Verne, bestraten schoolplein ad Op 31 december 2011 zijn de volgende VVHO-projecten nog niet afgewikkeld: verbouwing BSO Jules Verne; uitbreiding Jules Verne; vervanging boeidelen Zandloper; bestrating Zandloper noodlokalen Spinaker Den Helder; verbouwing Fontein inzake THIM-project; De oorzaken dat deze projecten niet zijn afgewikkeld variëren van de afhankelijkheid van opdrachtnemers tot veelal veranderende omgevingsfactoren van diverse belanghebbenden. Het is de verwachting dat in het voorjaar 2012 alles gereed en financieel afgewikkeld is. Voor 2012 zijn voor 8 projecten reeds gelden beschikbaar gesteld (totaal ongeveer ). Speelpleinen en groenvoorziening De speelpleinen van de meeste scholen in Alkmaar zijn openbare speelgelegenheden. De gemeente zorgt voor de groenvoorziening, het onderhoud en de kwaliteitscontrole van de speeltoestellen. Wij dragen hiervoor de rijksbijdrage voor het tuinonderhoud af aan de gemeente. Kopieercontracten Ronduit heeft in 2011 nieuwe leaseovereenkomsten afgesloten voor de kopieermachines op de scholen. De reden om de oude contracten open te breken was met name de grote storingsgevoeligheid van de oude kopieermachines en de verschillende looptijden van de contractuele verplichtingen. De storingsgevoeligheid van de machines had twee oorzaken. Enerzijds waren veel machines niet ingesteld op de toegenomen hoeveelheid afdrukken op jaarbasis, anderzijds hadden scholen in het verleden gekozen voor het behoud van machines waarvan het contract al verlopen was in ruil voor een lagere prijs per afdruk. Hierdoor waren bepaalde machines sterk verouderd. Op basis van de contractuele omvang van het leasecontract hadden we de nieuwe kopieercontracten europees aan moeten besteden. Hier is echter niet voor gekozen in verband met de grote afkoopsom die betaald moest worden voor de beëindiging van het oude contract. Ronduit heeft besloten om voor de minst slechte optie te kiezen. Concreet betekent dit dat nu: alle scholen voorzien zijn van nieuwe kopieermachines die afgestemd zijn op het feitelijk gebruik; gedurende de looptijd van het nieuwe contract de prijzen niet geïndexeerd zullen worden; Ronduit op jaarbasis niet duurder uit is dan onder het oude contract; de bedrijfsvoering op de scholen nagenoeg niet verstoord wordt door storingen; de contractuele looptijden van de machines nu gelijk zijn waardoor in 2017 alles europees aanbesteed kan worden. Het niet europees aanbesteden van de kopieermachines heeft voor het kalenderjaar 2011 geleid tot een afkeurende controleverklaring betreffende de rechtmatigheid. PR We zijn er trots op dat in 2011 weer een groot aantal scholen in positieve zin de de regionale pers haalde. De nieuwjaarsreceptie, voor het eerst gehouden in Grand-Café Gulden Vlies werd zeer goed bezocht. Ronduit heeft ook in 2011 weer het voortouw genomen in de organisatie van de Open Dag die samen met Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

27 de besturen van Tabijn, SAKS en De Blauwe Loper werd gehouden. Ook zijn er weer een aantal aanpassingen doorgevoerd op de websites om ervoor te zorgen dat de gebruiksvriendelijkheid toeneemt. In 2011 heeft de werkgroep PR, in samenwerking met de Combinatie en de directies een aftrap gegeven om het onderwerp PR & Imago meer op de kaart te zetten. Meubilair Voor de inrichting van de klassen is in 2008 besloten om uniform meubilair aan te schaffen. Dit vergemakkelijkt in de toekomst de uitwisseling tussen de groei- en de krimpscholen. In 2011 is er wederom een inhaalslag gemaakt met het vervangen van oud klassenmeubilair. Er is voor ruim aan nieuw meubilair aangeschaft. Bij de opening van de nieuwe school van De Cilinder is de hele school voorzien van nieuw klassenmeubilair. Daarnaast heeft ook De Vlieger nieuwe meubels ontvangen waardoor de school in drie jaar tijd geheel van nieuw meubilair heeft voorzien. Het oude meubilair is in samenwerking met de meubelleverancier beschikbaar gesteld voor ontwikkelingslanden. Ook voor de speellokalen is voor een uniforme inrichting gekozen. Na een grote inhaalslag in 2010 zijn in 2011 De Zes Wielen (locatie Munnikenweg), Liereland, De Cilinder, Jules Verne, Nicolaas Beets en De Cocon voor voorzien van nieuwe en veilige speelmaterialen. Begin 2012 volgen Kennermerpoort, Zes Wielen (oudorperdijkje), Vlieger, Sterrenwachter en de Bello (circa ). Energie Voor de inkoop van gas en elektra werkt Ronduit samen met de gemeente Alkmaar en de SAKS. Het contract voor de levering van gas liep per 31 december 2011 af. In 2011 heeft de gemeente Alkmaar de levering van gas europees aanbesteed. Per 1 januari 2012 zal Greenchoice voor drie jaar het gas gaan leveren aan de samenwerkende partijen in Alkmaar. Door de marktomstandigheden zijn de tarieven voor gas gestegen ten opzichte van de tarieven in De energiekosten zijn in 2011 ten opzichte van 2010 dan ook hoger uitgevallen. Dit komt doordat de afrekening over 2010 in augustus 2011 zijn binnengekomen. Het verschuldigde bedrag over 2010 bedroeg circa Schoonmaak De nieuwe werkafspraken die begin 2010 met het schoonmaakbedrijf zijn gemaakt hebben in 2011 een positief effect gehad. De schoonmaak is over het algemeen voldoende tot goed beoordeeld. De enkele onvoldoendes die gerapporteerd werden zijn door het schoonmaakbedrijf direct hersteld. Dit succes is mede te danken aan de werkgroep schoonmaak bestaande uit een aantal schooldirecteuren die regelmatig overleg heeft met het schoonmaakbedrijf en het adviesbureau dat ons ondersteunt bij het bewaken van de schoonmaakkwaliteit. Ronduit heeft gezien de goede dienstverlening van het schoonmaakbedrijf ervoor gekozen om gebruik te maken van de twee optiejaren van het contract. Medio 2012 zal wederom worden gestart met de voorbereidingen van een nieuwe europese aanbesteding voor het schoonmaken van de scholen per juni Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

28 5. Financiële informatie Ons financieel beleid is erop gericht om, binnen de kaders die het ministerie daarvoor heeft gesteld, zo goed mogelijke randvoorwaarden te scheppen voor het primaire proces in de school. Hierbij is het van belang om de financiële mogelijkheden en beperkingen niet uit het oog te verliezen. Het financiële beleid beoogt ook een toereikend weerstandsvermogen te creëren om de continuïteit van het openbaar primair onderwijs te waarborgen. Hieronder wordt in hoofdlijnen weergeven hoe ons eigen vermogen en exploitatieresultaat zich over 2011 heeft ontwikkeld. Balans Activa x x Passiva x x Immateriële vaste activa 0 0 Algemene reserve Materiële vaste activa Bestemmingsreserves Financiële vaste activa 0 0 Eigen vermogen Vaste activa Egalisatierekening 0 0 Voorraden 0 0 Voorzieningen Vorderingen Liquide middelen Langlopende schulden 0 0 Vlottende activa Kortlopende schulden Totaal activa Totaal passiva Exploitatierekening Begroting Realisatie Begroting Realisatie x % x % x % x % Baten (Rijks)bijdragen OCenW , , , ,3 Overige overheidsbijdragen , , , ,7 Overige baten , , , ,0 Totaal baten , , , ,0 Lasten Personele lasten , , , ,1 Afschrijvingen 214 0, , , ,7 Huisvestingslasten , , , ,9 Overige lasten , , , ,5 Totaal lasten , , , ,2 Saldo baten en lasten Saldo fin. baten en lasten Saldo buit. baten en lasten Exploitatiesaldo Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

29 5.1 Financiële positie In het primair onderwijs is het beoordelingskader voor de financiële positie van onderwijsinstellingen in ontwikkeling sinds de invoering van de lumpsumfinanciering per 1 augustus Met de invoering van de lumpsumbekostiging werden de schoolbesturen in het primair onderwijs verplicht gesteld om een jaarrekening te presenteren conform vastgestelde richtlijnen door het Ministerie van OCW. In 2008 zijn de verslaggevingregels voor het primair onderwijs gelijkgetrokken met de inrichtingsvereisten voor de externe jaarverslaggeving zoals opgenomen in Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek, aangevuld met specifieke richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving die van toepassing zijn voor onderwijsinstellingen. Door bovenstaande ontwikkeling zijn schoolbesturen in staat financiële kengetallen te presenteren die iets aangeven over de financiële positie van de instelling. Door de recente publicatieplicht van de jaarcijfers ontbraken er bruikbare normen waaraan de berekende financiële getallen getoetst konden worden. In verband met de eigenheid van het primair onderwijs was er behoefte aan een serie kengetallen met daaraan gekoppelde normen voor de toetsing van de financiële positie schoolbesturen. Tot voor kort werd bij de beoordeling van de financiële positie van een schoolbestuur voornamelijk gekeken naar het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen kwam tot stand door het saldo van het eigen vermogen minus de boekwaarde van de materiële vaste activa te delen door de rijksbijdragen CFI ([EV-MVA]/rijksbijdrage CFI). De omvang van het weerstandsvermogen moest in verhouding zijn met het risicoprofiel van de organisatie. Uit de risicoanalyse die ultimo 2007 werd uitgevoerd bleek dat wij een gemiddeld risicoprofiel hadden waarbij een weerstandsvermogen tussen de 10% en 15% benodigd was. Uit dit kengetal blijkt dat ons weerstandvermogen goed is. Kengetal Berekening grens grens Weerstandsvermogen (eigen vermogen- materiele vaste activa) / Rijksbijdrage 5,0% 20,0% 16,2% 15,6% Op 4 november 2009 heeft de minster van OCW het rapport van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (commissie DON) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze commissie heeft, in opdracht van minster van OCW en de minister van Financiën, onderzoek gedaan naar de optimale financieringsstructuur van onderwijsinstellingen in alle sectoren. Een van de aanbevelingen van de commissie betreft de versterking van het toezicht door ontwikkeling van signaleringsgrenzen voor het financieel kader. De commissie heeft hiervoor een nieuw kengetal als signaleringsgrens geïntroduceerd: de kapitalisatiefactor. De kapitalisatiefactor (KF) wordt gedefinieerd als "totaal kapitaal gedeeld door de totale baten". Voor schoolbesturen zoals Ronduit geldt een bovengrens van 35%. Onder- Boven- Waarde Waarde Kengetal Berekening grens grens Kapitalisatiefactor (balanstotaal - boekwaarde grond /terreinen) / totale baten n.v.t. 35,0% 31,1% 31,3% Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

30 OCW geeft aan dat 25% van het totaal aantal besturen in PO en VO op basis van de jaarrekening 2008 ruim boven de grens zitten. Uit bespreking van deze resultaten blijkt dat een hoge kapitalisatiefactor niet altijd gevolg is van rijkdom van besturen. Verstoringen zijn o.a. het vooruit ontvangen van subsidies voor bijvoorbeeld bouwprojecten conform beleidvastgelegde financiën in voorzieningen zoals onderhoud en privaat vermogen. Mede naar aanleiding van deze bevindingen heeft de inspectie de kapitalisatiefactor uitgesplitst in een drietal functies: 1. transactiefunctie: een bestuur dient middelen aan te houden om schulden op korte termijn te voldoen; 2. financieringsfunctie: deze middelen worden aangehouden om de materiële vaste activa te vervangen; 3. bufferfunctie: dit zijn middelen om onvoorziene risico's af te dekken zoals fluctuaties in leerlingaantallen, de financiële gevolgen van arbeidsconflicten, instabiliteit in bekostiging en onvolledige indexatie van de bekostiging. Kengetal Berekening grens Transactiefunctie Korlopende schulden (tranactieliquiditeit) als % van baten 8,8% 10,8% 11,2% Financieringsfunctie 55% van materiele vaste activa (financieringsbehoefte) als % baten 21,2% 5,4% 5,2% Bufferfunctie Balanstotaal minus tranactieliquiditeit minus financieringsbehoefte 5,0% 14,9% 14,9% als % van baten 35,0% 31,1% 31,3% De onderwijsinspectie beoordeelt de jaarrekening voornamelijk op de bufferfunctie omdat deze functie geschoond is van verstorende factoren zoals eventueel het private vermogen. Bij een hoge bufferfunctie kan de inspectie vragen stellen. De kapitalisatiefactor raakt ook bijna de bovengrens maar beide functies worden beïnvloed door de eerste waardering van activa die volledig is afgeschreven en daarmee verdwenen is als aanschafwaarde in de materiële vaste activa (relatief laag balanstotaal en lage financieringsbehoefte). Geconcludeerd kan worden uit de verschillende kengetallen/ functies dat wij in staat zijn om incidentele tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van de organisatie op korte termijn in gevaar komt en dat wij in staat zijn de komende jaren, indien nodig, een aantal grote vervangingsinvesteringen (meubilair, speelmaterialen en lesmethodes) op de scholen te doen. Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

31 5.2 Analyse van de staat van baten en lasten 2011 ten opzichte van 2010 Onderstaande weergave laat zien dat het exploitatieresultaat over 2011 ten opzichte van het exploitatieresultaat 2010 bij diverse posten afwijkt. In hoofdlijnen beschrijven we de oorzaken van de geconstateerde verschillen. Naast een vergelijking van de absolute getallen worden ook in percentages de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten vergeleken en wordt er een relatie gelegd met de landelijke percentages van Alle uitgedrukte percentages zijn gerelateerd aan de totale baten. Realisatie Realisatie Landelijk Verschil 2010 x % x % x % Baten (Rijks)bijdragen OCenW , , Stijging 91,3 Overige overheidsbijdragen , ,7-100 Daling 3,2 Overige baten , ,0-180 Daling 5,4 Totaal baten , , Stijging 99,9 Lasten Personele lasten , , Stijging 84,2 Afschrijvingen 135 0, ,7-55 Daling 2,1 Huisvestingslasten , ,9 20 Stijging 6,5 Overige lasten , ,5-21 Daling 9,0 Totaal lasten , , Stijging 101,8 Saldo baten en lasten Stijging -1,9 Saldo fin. baten en lasten Daling 0,6 Saldo buit. baten en lasten Exploitatiesaldo Stijging -1,3 Bron: PO-raad Baten De rijksbijdrage OCW is ruim 2,7 miljoen hoger dan in Deze inkomsten zijn hoger door hogere inkomsten voor Transferium (gesloten jeugdinrichting), personeel lumpsum en LGF bijdrage. Dit komt vooral door het toenemend aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. De overige overheidsbijdragen zijn gedaald met In 2011 is de gemeente gestopt met de vergoeding van ID-banen. Ook is de bruidschat lager dan in Daarnaast hebben wij wel een hogere vergoeding ontvangen voor huurkosten die zijn gemaakt voor gebruik van diverse locaties voor onder meer De Spinaker. De daling van de overige baten is voornamelijk veroorzaakt door minder detachering van personeel aan het samenwerkingsverband. Lasten De personeelslasten zijn in absolute getallen toegenomen met ruim 1,7 miljoen euro. De toename van de personeelskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door uitbreiding van de schoolformaties in voornamelijk het speciaal onderwijs. Daarvoor hebben wij additionele middelen ontvangen. Tegelijkertijd heeft Ronduit in kader van de bezuinigingen die zijn aangekondigd in de formaties schooljaar % frictiekorting toegepast. Relatief gezien zijn de personeelskosten gedaald van 82,1% van de totale baten naar 81,2%. De afschrijvingskosten zijn gedaald omdat de "eerste waardering" volledig is afgeschreven. Deze bedroeg ruim per jaar. De hogere huisvestingslasten zijn het gevolg van een toename van de huurkosten door uitbreiding van aantal locaties en huur van ruimtes voor buitenschoolse opvang. Maar ook is er sprake van een toename van regulier onderhoud. Afgelopen jaar hebben we te maken gehad met veel storingen in o.a. verwarming en watervoorzieningen (lekkages). Tegenover de huurkosten van buitenschoolse opvang staan even hoge inkomsten. De huisvestingskosten zijn in totaal niet hoger dan in Toen hadden we n.l. een dotatie ICT en veiligheid (zie ook ICT-verslag). De stijging van de onder de overige lasten opgenomen kosten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen worden veroorzaakt door de hogere uitgaven op schoolniveau op het gebied van lesmaterialen en ICT uitgaven. Per saldo hebben scholen meer uitgegeven en hebben ze een beroep gedaan op de opgebouwde bestemmingsreserves. De toename van de overige instellingskosten (als onderdeel van de overige lasten) is veroorzaakt door het uitvoeren van projecten waar subsidie voor is ontvangen. De ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt en het wegzetten van tijdelijk overtollige middelen hebben er toe bijgedragen dat in 2011 de financiële lasten lager zijn uitgevallen dan in Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

32 5.3 Analyse van de realisatie 2011 ten opzichte van de begroting Het exploitatieresultaat over 2011 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2011 bedraagt voordelig. De analyse op hoofdlijnen laat zowel bij de baten als bij de lasten afwijkingen zien. Onder de tabel wordt in hoofdlijnen toegelicht welke ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de positieve afwijking van ten opzichte van de begroting. Realisatie Begroting Saldo A B C =(A-B) x x x Baten (Rijks)bijdragen OCenW Voordeel Overige overheidsbijdragen Voordeel Overige baten Voordeel Totaal baten Voordeel Lasten Personele lasten Nadeel Afschrijvingen Voordeel Huisvestingslasten Nadeel Overige lasten Nadeel Totaal lasten Nadeel Saldo baten en lasten Voordeel Saldo fin. baten en lasten Nadeel Saldo buit. baten en lasten Exploitatiesaldo Voordeel Hogere rijksbijdrage OCW ad 2,2 miljoen Het lastige van begroten is omgaan met onzekere situaties. In verband met vele onzekerheden omtrent ontwikkelingen van het Transferium, BAP en speciaal onderwijs is met groei van aantal leerlingen, de basis voor o.a. begroten van de rijksinkomsten, geen rekening gehouden. De toename van de rijksbijdrage OCW ten opzichte van de begroting wordt ook voornamelijk veroorzaakt door hogere inkomsten betreffende de Transferium en speciaal onderwijs (groeitellingen, bijdrage gesloten jeugdinrichting). Hogere overige overheidsbijdragen ad 0,3 miljoen De werkelijke inkomsten zijn hoger dan begroot in verband met het feit dat veel lokale subsidies niet in begroting zijn geraamd maar wel zijn toegekend. Voorbeeld hiervan is ESF geld. Daarnaast zijn de overige overheidbijdragen negatief beïnvloed door het wegvallen van de subsidie voor ID banen per 1 augustus en lagere bijdrage voor brede schoolactiviteiten. Hogere overige baten ad 0,3 miljoen De hogere overige baten worden veroorzaakt door hogere inkomsten die door de scholen zijn gegenereerd. Scholen ontvangen van diverse instanties subsidies voor onderwijsprojecten. Deze toename leidt ook tot hogere overige instellingslasten. Hogere personele lasten ad 1,1 miljoen In verband met onzekerheden omtrent ontwikkelingen van het Transferium, BAP en speciaal onderwijs zijn de inkomsten vanuit OCW ook laag begroot. De bijbehorende personeelslasten zijn hierop afgestemd. Hogere huisvestingslasten ad 0,5 miljoen De huisvestingskosten zijn hoger dan begroot. Er is meer uitgegeven aan regulier onderhoud dan vooraf werd verwacht. Afgelopen jaar hebben we te maken gehad met veel storingen in o.a. verwarming en watervoorzieningen (lekkages). Ook zijn de werkelijke huurkosten hoger maar hier staan ook hogere inkomsten tegenover. Hogere overige lasten ad 0,4 miljoen Hogere overige baten door o.a. hogere inkomsten van scholen, hebben tot gevolg ook dat de overige lasten toenemen. Zie ook toelichting bij overige baten. Lagere rentebaten ad Door de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt als gevolg van de huidige financiële crisis zijn er minder rentebaten gerealiseerd dan begroot. Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

33 5.4 Treasuryverslag Naar aanleiding van de recente problemen tijdens de kredietcrisis bij banken met beleggingen bij onder meer IJslandse banken zijn per 6 april 2009 aanpassingen doorgevoerd in de "Regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden" (Ruddo). De Ruddo geeft beleggingsregels voor decentrale overheden en voor de rechtspersonen met een wettelijke taak die zijn aangewezen voor risicoarm kasbeheer. Met de Regeling Beleggen en Belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2001 (BenB) wordt hetzelfde beoogd als met de Ruddo voor openbare lichamen. Omdat tussen Ruddo en BenB geen verschillen worden beoogd, heeft het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de BenB met ingang van 1 januari 2010 weer in overeenstemming gebracht met de Ruddo. In 2011 is het treasurystatuut van Ronduit aangepast en voldoet nu aan de regeling BenB. De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij stichting Ronduit is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie waarborgt. Bij het aantrekken van, respectievelijk uitzetten van alle benodigde respectievelijk overtollige middelen, wordt gehandeld in overeenstemming met in deze regeling gestelde verplichtingen. De algemene doelstellingen van het beleggingsbeleid luiden: het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen acceptabele condities (beschikbaarheid); het minimaliseren van de kosten van leningen (kostenminimalisatie); het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de kaders van het beleggingstatuut (rentemaximalisatie); het beheersen en bewaken van financiële risico s die aan de financiële posities en geldstromen van de instelling zijn verbonden (risicominimalisatie); het schoolbestuur treedt niet als bankier op. Bij de oprichting van de Stichting is besloten om een nieuwe bankrekeningenstructuur op te zetten. De belangrijkste redenen om tot een nieuwe bankrekeningenstructuur over te gaan waren: van veel bankrekeningen die bij de verzelfstandiging waren overgenomen van de bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Alkmaar, waren de gemachtigden niet meer actief voor de stichting Ronduit; de wens om alle bankrekeningen bij een huisbankier onder te brengen om gunstige voorwaarden te bedingen voor de stichting Ronduit; de wens om alle bankmutaties die op schoolniveau plaatsvinden digitaal in te lezen in het nieuwe boekhoudpakket die door de scholen per 1 januari 2011 gebruikt zou worden. Op basis van een openbare aanbesteding zijn een drietal banken uitgenodigd tot het doen van een voorstel. Mede door de inbreng van schooldirecteuren is de ABNAMRO als huisbankier gekozen. Een geleidelijk proces waar nagenoeg het hele kalenderjaar 2011 voor is uitgetrokken, heeft geleid tot de implementatie van de nieuwe bankrekeningen en het opzeggen van alle oude schoolbankrekeningen. Alle scholen beschikken op dit moment over een eigen betaal- en spaarrekening. Scholen worden op deze wijze in staat gesteld om dagelijkse uitgaven met betrekking tot de bedrijfsvoering te kunnen verrichten. De salariskosten en uitgaven die betrekking hebben op geoormerkte gelden en grote investeringen geschieden bovenschools. Op bovenschools niveau beschikt Ronduit over twee betaalrekeningen bij respectievelijk de ING en ABNAMRO. Tijdelijk overtollige middelen worden weggezet op de ABNAMRO spaarrekening. In 2011 zijn de financiële baten vergelijkbaar met Ten opzichte van de begroting zijn de financiële baten tegengevallen, door de situatie op de geld- en kapitaalmarkt waar de rente historisch laag is. Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

34 6. Risicobeheersing en controlesysteem In deze paragraaf wordt informatie verstrekt over de wijze waarop de instelling haar interne risicobeheersings- en controlesysteem heeft ingericht, zodat activiteiten worden beheerst, bewaakt, verbeterd en gerapporteerd. Hierbij wordt tevens aangegeven welke significante wijzigingen zijn aangebracht dan wel zijn gepland in dit interne risicobeheersingsen controlesysteem in het verslagjaar. Tevens worden de voornaamste risico s en onzekerheden beschreven waarmee wij worden geconfronteerd. Planning en controlcyclus De planning & controlcyclus is een managementinstrument dat als doel heeft bij te dragen aan het systematisch plannen, uitvoeren, controleren en evalueren van de activiteiten van een organisatie. Het is een cyclisch sturingsmodel dat gericht is op beheersbaarheid en transparantie van de organisatie. In het primair onderwijs maakt een schooljaar onderdeel uit van twee kalenderjaren, de onderwijscyclus loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Omdat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de schoolbesturen in het primair onderwijs heeft verplicht om de financiële verantwoording over een kalenderjaar af te leggen is er om praktische redenen gekozen om onze begroting uit te brengen op basis van een kalenderjaar. De leerlingentelling van 1 oktober is altijd de basis voor onze planning. Op basis van deze teldatum wordt bekend welke gelden voor het daaropvolgend kalenderjaar voor de materiële uitgaven beschikbaar zijn en welke formatiemiddelen aan de scholen worden toegekend. Vervolgens worden de trajecten gestart met betrekking tot het bestuursformatieplan en het jaarplan voor komend schooljaar. Eens in de vier jaar wordt een strategisch beleidsplan opgesteld waarin de belangrijkste doelstellingen voor de komende vier jaar worden geformuleerd. Naast de onderwijskundige en personele aspecten worden hierin ook zaken meegenomen die van meer algemeen maatschappelijk belang lijken te zijn gedurende de looptijd van het strategisch beleidsplan. Dit SBP is de belangrijkste basis voor de meer gedetailleerder jaarplannen (zowel op school- als op bovenschools niveau). Het opgestelde bestuursformatieplan, het jaarplan en de bestaande financiële verplichtingen resulteren in een begroting. Het algemeen bestuur stelt het bestuursformatieplan, de jaarplannen en de begroting vast. De begroting is het enige onderdeel van de planningscyclus dat op basis van een kalenderjaar wordt uitgebracht. Alle overige planningsdocumenten worden op basis van schoolja(a)ren samengesteld, namelijk: het strategisch beleidsplan het meerjaren bestuursformatieplan het jaarplan de schoolplannen Op basis van de opgestelde planning en de beleidsdocumenten wordt er gedurende de cyclus informatie verschaft over de financiële uitputting van de vastgestelde begrotingen en schoolformaties. De financiële tussentijdse informatie wordt door het hoofd financiën toegelicht tijdens het werkoverleg, de cluster- en/of directieoverleggen en de bestuursvergaderingen. Het gaat hierbij om de volgende financiële tussentijdse informatie: de uitputting van de schoolformaties (3x) en op verzoek van een school; de tussentijdse financiële cijfers op bestuursniveau (2x); de tussentijdse financiële cijfers op schoolniveau (5x); de additionele subsidieverantwoordingen; het financieel jaarverslag. Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

35 Risicoparagraaf In de tussentijdse financiële cijfers op bestuursniveau wordt aandacht besteed aan de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee wij worden geconfronteerd. Met betrekking tot het niveau van risicomanagement bevinden wij ons nog in een beginfase. Dit is ook niet vreemd aangezien in het Primair Onderwijs pas per 1 augustus 2006 de lumpsumbekostiging is ingevoerd. Tot die tijd werd het risico voor het grootste gedeelte van onze verplichtingen, de personeelskosten, door het Ministerie OCW gedekt. Omdat wij ons ervan bewust zijn dat risicomanagement een belangrijk onderdeel uitmaakt van onze bedrijfsvoering, hebben schooldirecties, medewerkers van het bestuursbureau en vertegenwoordigers van de gemeente Alkmaar samen met de VOSABB in 2008 een risicoanalyse uitgevoerd. In hoofdlijnen gaf de risicoanalyse op dat moment o.a. het volgende aan: het hebben van een asielzoekerschool levert een specifiek risico in verband met de fluctuaties van het leerlingenaantal; er is een grote afhankelijkheid van subsidiering vanuit de lokale overheid terwijl er geen langdurige afspraken zijn gemaakt; in het kader van het verzelfstandigingtraject is een bruidsschatregeling wenselijk voor de financiële stabiliteit van het openbaar primair onderwijs; de tussentijdse financiële informatie biedt onvoldoende onderwijsinhoudelijke sturingsinformatie; er is sprake van ontoereikende huisvesting; er is onvoldoende ruimte in financiering consequenties actieplan LeerKracht. Bovengenoemde risico's hebben ook in 2011 blijvend de aandacht gehad. Door een toereikend aantal leerlingen op de belangrijkste peildata heeft de onderwijsvoorziening voor asielzoekers voldoende middelen kunnen genereren vanuit het rijk om niet afhankelijk te zijn van aanvullende gemeentelijke gelden. Met betrekking tot het specifieke risico asielzoekerschool, heeft de gemeente Alkmaar aangegeven dat het een lokaal onderwijsbeleid betreft en dat de gemeente conform voorgaande jaren haar verantwoordelijkheid zal nemen als door het fluctuerende aantal leerlingen sprake is van een financieel exploitatietekort bij deze onderwijsvoorziening. In onze bedrijfsvoering zijn we voorzichtig geweest met het aangaan van verplichtingen daar waar we afhankelijk zijn van subsidies van de lokale overheid. Dit komt met name tot uiting in de afwijkingen tussen de werkelijke staat van baten en lasten over 2011 en de vastgestelde begroting. Wij zijn onservan bewust dat de tussentijdse informatievoorziening beter moet. We zijn in staat om uit het financiële systeem informatie te genereren die toereikend is om een financiële deskundige in staat te stellen een oordeel te geven over de tussentijdse resultaten. Onze doelstellingen reiken verder. Ronduit moet de komende jaren in staat zijn rapportages op te stellen zodat ook bestuurders en directies in staat zijn de financiële overzichten te begrijpen en vervolgens komt aan de orde het zichtbaar maken van de koppeling tussen financiële resultaten en realisatie van onderwijsbeleid en leerresultaten. De ontoereikende huisvesting heeft ook in 2011 (en nog steeds) een hoge prioriteit gehad. Met de gemeente en het rk collega schoolbestuur zijn gesprekken gevoerd om Alkmaar breed de onderwijshuisvesting te herstructureren. Deze gesprekken hebben begin 2012 geleid tot een akkoord. De volgende stap is een verdere gedetailleerde uitwerking van de plannen. Om te voorkomen dat we bij de implementatie van het actieplan Leerkracht financiële risico's lopen hebben wij gekozen voor een voorzichtig implementatietraject waarbij wordt voldaan aan de gemaakte afspraken tussen het ministerie en de PO-Raad. Het komende jaar zullen wij beoordelen of de personele bekostiging in de pas loopt met de hogere personeelskosten die wij hebben als gevolg van het actieplan Leerkracht. Als de bekostiging van het Rijk achterblijft zullen wij de verdere implementatie van het actieplan Leerkracht stopzetten. Onderzoek en ontwikkeling Bij ronduit worden geen werkzaamheden gedaan op gebied van onderzoek en ontwikkeling. Externe audits Over het verslagjaar rapporteert de accountant aan de algemeen directeur en het bestuur. Hij legt zijn bevindingen vast in een verslag met betrekking tot de jaarrekening 2011 en in een managementletter. Het overzicht van bevindingen en de managementletter van de accountant wordt besproken in de bestuursvergadering waarin tevens de jaarrekening wordt vastgesteld. Toekomstige ontwikkelingen Het realiseren van de ambities vanuit het bestuursakkoord zal een forse inspanning van de sector primair onderwijs vragen. Om te voldoen aan de doelstellingen van opbrengstgericht werken en professionalisering ontvangen schoolbesturen aanvullende middelen, die worden toegevoegd aan de prestatiebox. Het is nog wel onduidelijk welke rol het Vervangingsfonds gaat spelen in de toekomst bij het primair onderwijs. Het eventueel afschaffen van het vervangingsfonds zal consequenties hebben voor onze bedrijfsvoering m.b.t. de ziektevervanging van leerkrachten. Naast de bestaande middelen voor taal en rekenen in de bestemmingsbox en de middelen vanuit het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit', wordt de prestatiebox gevoed door de intensiveringen voor het basisonderwijs uit het regeerakkoord. Deze aanvullende bekostiging heeft betrekking op taal en rekenen, hoogbegaafden, toetsen en professionalisering van leraren en schoolleiders. Een andere toekomstige ontwikkeling die binnen de sector primair onderwijs erg actueel is de krimp van het Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, basis voor onderwijs, bestuursnummer

36 aantal leerlingen. Landelijk wordt gesproken over een daling van leerlingen in In de gemeente Alkmaar zal de krimp een minder grote impact hebben dan landelijk. Dit wordt met name veroorzaakt door het stedelijk karakter van Alkmaar en het grotere aanbod van werkgelegenheid ten opzichte van de dorpskernen rondom Alkmaar. Naast bovenstaande ontwikkelingen zal ook de geplande invoering van passend onderwijs, waarmee landelijk een besparing gerealiseerd moet worden van 300 miljoen, Ronduit beïnvloeden. De onderwijsvoorziening voor (V)SO De Spinaker is op dit moment al bezig om de organisatie aan te passen aan de nieuwe bekostiging. Gelet op de ongunstige berichten van het Centraal Plan Bureau omtrent de economische situatie in Nederland is het op dit moment afwachten in hoeverre nieuwe bezuinigingen of hervormingen het primair onderwijs gaan raken. Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, basis voor onderwijs, bestuursnummer

37 Jaarrekening Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, basis voor onderwijs, bestuursnummer

38 Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, basis voor onderwijs, bestuursnummer

39 Grondslagen voor de jaarrekening Algemeen Activiteiten De activiteiten van Stichting Ronduit, basis voor onderwijs, te Alkmaar bestaan uit geven van openbaar primair onderwijs aan de scholen die onder haar gezag vallen. Verbonden partijen Met betrekking tot het onderwijsaanbod voor die leerlingen die speciale zorg behoeven, werken wij samen met de Stichting Regionaal Expertise Centrum Cluster 4 Noord-Holland en de Stichting Samenwerkingsverband De Basis. Stichting Ronduit maakt deel uit van het bestuur van beide stichtingen, maar heeft geen overheersende zeggenschap. Deze stichtingen kwalificeren niet als zodanig dat consolidatie noodzakelijk is. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar model A1.11 verderop in dit verslag. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening over 2011 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is de richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, waarderingsen verslaggevingsvoorschriften geformuleerd. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Rapporteringsvaluta De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in duizenden euro s. Als gevolg van afrondingen zijn in sommige gevallen geringe verschillen ontstaan. Deze verschillen tasten de betrouwbaarheid van de jaarrekening niet aan en zijn geen belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht. Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Afgeschreven wordt vanaf 1 januari jaar volgend op de daadwerkelijke datum van ingebruikname. Onderstaande afschrijvingspercentages zijn van toepassing Inventaris en apparatuur 20,00% Schoolmeubilair 5,88% ICT 20,00% Leermiddelen 11,11% Vervoermiddelen 20,00% De gebouwen en terreinen zijn niet geactiveerd omdat deze geen economisch eigendom zijn van ons bestuur. De activeringscriteria zijn door ons bestuur bepaald, rekening houdend met de uitgangspunten waarmee onder andere de vergoedingen voor vervanging meubilair en onderwijsleerpakket, die onderdeel uitmaken van de materiële instandhouding, worden vastgesteld. Investeringen met een aanschafwaarde van boven de worden geactiveerd. De vastgestelde activeringsgrens geldt voor elke categorie. Voor de gehanteerde percentages per categorie wordt verwezen naar de toelichting. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

40 geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Ministerie van OCenW Het gaat om het 5/12 e deel van de toegekende lumpsumvergoeding voor het schooljaar 2011/2012 minus de reeds ontvangen lumpsumvergoedingen in de periode augustus tot en met december Overige overheden Deze post betreft enerzijds voorgeschoten uitgaven voor huisvesting die op een later moment verrekend worden met de gemeenten. Deze gemeenten betalen uiteindelijk de uitgaven voor de betreffende schoolgebouwen. Wij treden op als bouwheer. Anderzijds is hier ook opgenomen de nog te ontvangen bruidsschatsubsidie over Middels een voorschot is reeds 80% uitgekeerd. Op basis van de gewaarmerkte financiële verantwoording door de accountant zal het resterende bedrag alsnog overgemaakt worden. Het opgenomen bedrag per 31 december 2011 bedraagt ad en heeft enkel betrekking op de gemeente Alkmaar. Liquide middelen De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van de stichting worden verwerkt onder de financiële vaste activa. De liquide middelen bestaan uit het totaal van de gelden die het bestuur in een rekening-courant verhouding aanhoudt bij ABN AMRO en thans nog bij ING / Postbank, evenals de gelden die scholen op schoolbankrekeningen aanhouden ter dekking van kleine, lopende uitgaven. Het totale bedrag aan liquide middelen is direct opneembaar. Algemene reserve Deze reserve betreft het component van het weerstandsvermogen dat als eerst benut wordt om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen bij onvoorziene tegenvallers. Bestemmingsreserves publiek De bestemmingsreserves maken tevens onderdeel uit van het weerstandsvermogen. Omdat deze bestemmingsreserves door het algemeen bestuur zijn bestemd voor een bepaald beleid, kunnen gelden niet primair benut worden om onvoorziene tegenvallers op te vangen. Het is aan het algemeen bestuur om deze reserves ten behoeve van de continuïteit van het onderwijs een andere bestemming te geven. Reserve Personeel De voorziening van de BAPO is door de opgelegde stelselwijziging vrijgevallen in Er is voor gekozen om deze middelen toe te voegen aan deze bestemmingsreserve. Er is tot een vorming van deze reserve besloten om in de aankomende jaren de kosten die naar verwachting voortvloeien uit het opgebouwde flexibele BAPO-recht te kunnen betalen. Flexibele BAPO geeft de mogelijkheid om het BAPO-verlof geheel of gedeeltelijk op een ander tijdstip op te nemen dan in het jaar waarin men recht heeft op het BAPO-verlof. In de oude bekostigingssystematiek van het formatiebudget worden de kosten van het flexibele BAPO-recht afgewenteld op het Ministerie OCW. Onder de lumpsumfinanciering draagt Ronduit zelf het financiële risico. De reserve is gevormd op basis van het opgebouwde flexibele BAPOrecht. Reserve ICT Door de vrijval van de voorziening ICT is er voor gekozen deze middelen toe te voegen aan een bestemmingsreserve. Deze reserve kan worden gebruikt om toekomstige overschrijdingen op het jaarbudget ICT te compenseren of aan te vullen met niet verrichte uitgaven. Reserve OLP Door de vrijval van de voorziening OLP is er voor gekozen een deel van deze middelen toe te voegen aan een bestemmingsreserve. Deze reserve kan worden gebruikt om toekomstige overschrijdingen op het jaarbudget OLP te compenseren of aan te vullen met niet verrichte uitgaven. Reserve Meubilair Door de vrijval van de voorziening meubilair is er voor gekozen om onder andere deze middelen toe te voegen aan een bestemmingsreserve. Deze reserve kan worden gebruikt om toekomstige overschrijdingen op het jaarbudget meubilair te compenseren of aan te vullen met niet verrichte uitgaven. Reserve directiebudgetten Deze reserve is gevormd in verband met de nog niet bestede directiebudgetten die aan de afzonderlijke scholen zijn toegekend. Deze reserve is altijd gelijk aan het saldo van liquide middelen waar de scholen per ultimo kalenderjaar over beschikken. In verband met een toename van de liquide middelen op onze scholen is deze reserve tevens toegenomen. Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

41 Voorzieningen Een onderwijsinstelling moet een voorziening in verband met verplichtingen in haar jaarrekening opnemen wanneer op de balansdatum aan de volgende voorwaarden is voldaan: de onderwijsinstelling heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk); het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting. De voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel. Toevoegingen aan de voorzieningen vindt plaats door dotaties ten laste van de exploitatierekening. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening. Pensioenen: Ronduit heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Ronduit heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Ronduit heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Spaarverlof: De voorziening spaarverlof heeft betrekking op het opgebouwde recht op spaarverlof. In verband met de formatieve boventalligheid en gezien de financiele situatie in 2005 was er afgesproken dat er geen nieuwe rechten meer mochten worden opgebouwd. Spaarverlof overeenkomsten die voor 2005 waren overeengekomen worden gerespecteerd. De spaartermijn wordt in overleg tussen de betrokkene en het bevoegd gezag bij aanvang van het sparen bepaald en door middel van een spaarovereenkomst formeel overeengekomen en vastgelegd. De spaartermijn bedraagt minimaal vier jaar en maximaal twaalf jaar. De voorziening spaarverlof wordt gedoteerd op basis van de gespaarde uren ultimo boekjaar te vermenigvuldigen met de op dat moment geldende brutosalariskosten van de werknemers. Omdat het moment van het opnemen van het spaarverlof niet op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld, wordt de voorziening tegen de nominale waarde berekend. Jubilea: Op basis van richtlijn 271 van de Raad van Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoogde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet (5%). De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht. De periodieke toename wordt gepresenteerd als dotatie aan de voorziening. Onderhoudsvoorziening: De voorziening ter gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten van gebouwen wordt bepaald op basis van te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. Kortlopende schulden Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Overlopende passiva De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen. Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de volgende beginselen: lasten (en baten) zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Rijksbijdragen De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de nietgeoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede mid- Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

42 delen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. Overige exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. Grondslagen kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

43 A.1.1 Balans per 31 december 2011 Balans na resultaatbestemming EUR EUR EUR EUR Vaste activa 1.1 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa 1.4 Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen 2.1 Eigen vermogen Minderheidsbelang derden Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

44 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2011 Begroting EUR EUR EUR EUR EUR EUR Baten 3.1 (Rijks)bijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk i.o.v. derden Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Belastingen Resultaat deelnemingen Aandeel van derden (-/-) Nettoresultaat Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

45 A.1.3. Kasstroomoverzicht over EUR EUR EUR EUR Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - Vorderingen Kortlopende schulden Ontvangen interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten (Des)investeringen immateriële vaste activa 0 0 (Des)investeringen materiële vaste activa (Des)investeringen financiële vaste activa 0 0 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie kredietinstellingen 0 0 Mutatie overige langlopende schulden 0 0 Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 Mutatie liquide middelen Stand liquide middelen 1 januari Stand liquide middelen 31 december Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

46 A.1.4 Toelichting behorende tot de jaarrekening Materiële vaste activa Aan- Cumu- Boek- (Des-) Af- Aan- Cumu- Boekschafprijs latieve waarde inves- schrijving schafprijs latieve waarde afschrij- 1 januari tering en afschrij- 31 vingen waarde- vingen december en waarde- vermin- en waarde vermin- dering verminderingen deringen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Inventaris en apparatuur Schoolmeubilair ICT Leermiddelen Vervoermiddelen Andere vaste bedrijfsmiddelen Vorderingen EUR EUR EUR EUR Ministerie van OCenW Overige overheden Overige vorderingen Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

47 1.7 Liquide middelen EUR EUR Tegoeden op bank- en girorekeningen Deposito's Eigen vermogen Stand per 1 januari 2011 Resultaat Overige mutaties Stand per 31 december 2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Algemene reserve Bestemmingsreserves (publiek) Bestemmingsreserve publiek Reserve personeel Reserve ICT Reserve Onderwijs leerpakket Reserve meubilair Reserve directiebudgetten Totaal bestemmingsreserves Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

48 2.3 Voorzieningen Stand per Dotaties Vrijval/ Rente Stand per Kort- Lang- 1 januari Onttrekking mutatie bij 31 lopend lopend 2011 contante december deel deel waarde 2011 < 1 jaar > 1 jaar EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Spaarverlof Jubilea Personeelsvoorzieningen Overige voorzieningen Onderhoud Kortlopende schulden EUR EUR EUR EUR Crediteuren OCW Loonheffing Omzetbelasting Premies sociale verzekeringen Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overige kortlopende schulden Vooruitonvangen subsidies OCW/ EL&I (geoormerkt) Vooruitontvangen investeringstermijnen Vooruitontvangen termijnen Vakantiegeld Accountant- en administratiekosten Overig Overlopende passiva Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

49 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Huur kantoorruimte bevoegd gezag Voor de huur van kantoorruimte aan de Rubenslaan 2 te Alkmaar is door Ronduit een huurovereenkomst afgesloten met Uni-Invest N.V. Met ingang van 1 september 2010 is de overeenkomst voortgezet voor een aansluitende periode van vijf jaar, tot 1 september De afgesloten overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor een aansluitende periode van telkens vijf jaar. Beëindiging van deze overeenkomst dient te geschieden tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van ten minste twaalf maanden. Over 2011 is er circa aan huur betaald inclusief servicekosten. Dit is lager uitgevallen de contractuele verplichting omdat bij de verlenging van het contract is bedongen dat we in 2010 en in 2011 een kwartaal worden vrijgesteld van huur. Met ingang van 2012 zijn wij weer circa verschuldigd. Huur ruimten buitenschoolse opvang Met ingang van 1 januari 2011 zijn met de gemeente Alkmaar huurovereenkomsten afgesloten voor de gerealiseerde uitbreiding van een aantal schoolgebouwen ten behoeve van de buitenschoolse opvang voor een periode van 10 jaar. De jaarlijkse verplichting bedraagt circa Tegenover bovenstaande verplichting staan tevens overeengekomen baten met de buitenschoolse opvangorganisaties die in de schoolgebouwen zijn gehuisvest met dezelfde omvang als de overeengekomen verplichting van circa Ingeval de buitenschoolse opvangorganisatie de huurovereenkomst niet nakomt, draagt de gemeente Alkmaar hiervoor het volledige risico. Huur schoolgebouwen Met ingang van 1 januari 2011 zijn onderwijsruimten gehuurd in multifunctionele accommodaties die in eigendom zijn van woningbouwcorporaties. De overeengekomen huurovereenkomsten zijn zodanig opgesteld dat de verschuldigde huurverplichtingen volledig gedekt worden met doorgecentraliseerde gelden vanuit de betrokken gemeenten. Stichting Ronduit loopt met deze overeengekomen huurovereenkomsten geen financieel risico met betrekking tot de aangegane huurverplichting als er sprake is van een afnemend aantal leerlingen. Leaseovereenkomsten Voor het gebruik van kopieerapparaten is er met Rico nieuwe huurovereenkomsten overeengekomen. De looptijd van onze overeenkomsten loopt in 2017 af. De vergoeding per maand bestaat uit een vast bedrag per maand en een bedrag per afdruk, waarbij per huurovereenkomst een minimum aantal vastgestelde afdrukken geldt. De contractuele verplichtingen per jaar bedragen circa per jaar. Overeenkomst schoonmaakonderhoud en glasbewassing Met ingang van 1 juni 2008 heeft Ronduit een overeenkomst afgesloten met CSU (toenmalig OCS) voor schoonmaakonderhoud en glasbewassing. De overeenkomst is gesloten voor een periode voor 3 jaar (31 mei 2011) met de mogelijkheid stilzwijgende verlenging tot en met 31 mei 2012 en nog eenmaal stilzwijgende verlenging tot en met 31 mei De jaarlijkse verplichting bedraagt circa Bankgarantie Door Ronduit is een bankgarantie afgegeven voor een bedrag van ten behoeve van de huur stationsweg 44. ESF subsidie Koers naar werk In 2011 heeft Ronduit een voorschot ontvangen voor project Koers naar werk. Betreffende dit project is nu 100% van de declaratie ontvangen (totaal , waarvan ontvangen in 2011). Het project is nog niet definitief vastgesteld. Alle hens aan dek In 2011 heeft Ronduit een voorschot ontvangen voor dit project ad In 2011 is ook voor dit project de einddeclaratie ingediend ( ). Het nog te ontvangen bedrag verminderd met een 14% voor eventuele correcties is opgenomen als vordering op de balans per 31 december. In april/ mei wordt het project gecontroleerd waarna pas een definitieve beschikking wordt verstrekt. Reilen en zeilen naar werk In 2011 is voor project Reilen en zeilen naar werk de einddeclaratie ingediend ( ). In 2010 hebben wij reeds een voorschot ontvangen ad Betreffende dit project hebben wij op 11 januari 2012 een toezegging ontvangen dat begin % van de einddeclaratie zal worden overgemaakt ( ). In 2012 is project Reilen en zeilen naar werk nog niet definitief vastgesteld door ESF. Uiterlijk binnen 24 maanden na indienen van de einddeclaratie ontvangen wij pas de definitieve vaststellingsbeschikking. Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

50 3.1 Rijksbijdragen Begroting EUR EUR EUR Personele bekostiging Personeel en arbeidsmarktbeleid Materiële instandhouding Rijksbijdrage OCW Geoormerkte subsidies Niet geoormerkte subsidies Overige subsidies OCW Onderdeel van de overige subsidies OCW betreft de beschikking van het Smalle Experiment, d.d. 22 maart De beschikking is afgegeven voor de periode 1 april 2011 tot 1 april In de aanvraag en zoals vastgelegd in het IVA Beleidsonderzoek is de experimentvergoeding verweven in alle activiteiten en producten die zich rechtstreeks op de leerlingen van het BAP richten. De bekostiging betreft activiteiten van de transitiecoaches, ontwikkeling en scholing, disseminatie en management. De financiering is bedoeld voor de gehele periode van 5 jaar, is 6000,00 per jaar. 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies Begroting EUR EUR EUR Specifiek deel schoolbegeleiding (SDS) Brede school ABB-vergoeding Voor- en vroegschoolse educatie en schakelklassen Overige gemeentelijke vergoedingen Gemeentelijke bijdragen Overige overheidsbijdragen De overige gemeentelijke vergoedingen zijn o.a. toegenomen doordat Ronduit huur ontvangt van buitenschoolse opvangorganisaties. Ronduit heeft met de gemeente Alkmaar huurovereenkomsten afgesloten voor de uitbreiding van een aantal schoolgebouwen ten behoeve van buitenschoolse opvang. Tegenover deze inkomsten van deze buitenschoolse opvang staan even grote verplichtingen aan gemeente Alkmaar voor huurkosten. Daarnaast heeft Ronduit gelden ontvangen van diverse gemeentes voor vergoeding huisvestingskosten voor een aantal locaties. Deze locaties zijn gehuurd bij woningcorporaties. Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

51 3.5 Overige baten Begroting EUR EUR EUR Verhuur Detachering personeel Overige Deze overige inkomsten hebben voornamelijk betrekking op inkomsten van scholen die zij zelf genereren en bijdrage zorgmiddelen van WSNS ( de Basis). 4.1 Personeelslasten Begroting EUR EUR EUR Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lonen en salarissen Dotaties/vrijval personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig Overige personele lasten Af: Uitkeringen Aantal fte in loondienst per 31 december Aantal medewerkers in loondienst per 31 december De overige personele lasten hebben naast de kosten van personeel niet in loondienst (inhuur) betrekking op uitgaven aan (na)scholing, onderwijsbegeleiding en arbozorg. Er is in 2011 voor ruim geïnvesteerd in (na)scholing en outplacementtrajecten ( ). Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

52 4.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa Begroting EUR EUR EUR Materiële vaste activa De daling ten opzichte van vorig jaar wordt verklaard door het feit dat de 1e waardering van schoolmeubilair en lesmethoden volledig zijn afgeschreven in de afgelopen 5 jaar, laatste termijn was in 2010 ( ). Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

53 4.3 Huisvestingslasten Begroting EUR EUR EUR Huur Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten Onder de post onderhoud naast de totale omvang aan klein onderhoud tevens opgenomen de: reguliere dotatie aan de voorziening groot onderhoud ad (2010: ) en; dotatie inzake het doorgecentraliseerde buitenonderhoud in Den Helder ad (2010: ); In 2010 een incidentele verplichting groot onderhoud in verband met ICT, veiligheid en frisse scholen ad ; In 2011 is relatief veel geïnvesteerd in regulier onderhoud (vervanging en reparatie). Ook door uitbreiding van een aantal locaties zijn deze kosten toegenomen. 4.4 Overige lasten Begroting EUR EUR EUR Administratie- en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige Financiële baten en lasten Begroting EUR EUR EUR 5.1 Rentebaten Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

54 A.1.8 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Algemeen bestuur functie Bezoldiging De heer J.A.J.M. (Jan) Koning voorzitter De heer F.Y. (Focko) Plantinga secretaris De heer W.F.P.M. (Walter) Wildöer penningmeester De heer drs. P.J.M. (Piet) Feld lid Mevrouw mr. S. (Sandra) van Lingen lid Totaal Bij Ronduit zijn er geen bestuurders en toezichthouders in dienst. A.1.9 Wet Openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens Binnen onze organisatie zijn er geen medewerkers die een hogere beloning ontvangen dan het gemiddeld belastbaar loon van ministers. A.1.10 Honorarium accountants Accountantskosten 2011 Accountantskosten 2010 Onderzoek van de jaarrekening Andere controleopdrachten Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 0 Andere niet controlediensten 0 0 Totaal Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

55 A.1.11 Verbonden partijen Overige verbonden partijen Met betrekking tot het onderwijsaanbod voor die leerlingen die speciale zorg behoeven werken wij samen met de Stichting Regionaal Expertise Centrum Cluster 4 Noord-Holland en de Stichting Samenwerkingsverband De Basis. Stichting Ronduit maakt deel uit van het bestuur van beide stichtingen, maar heeft geen overheersende zeggenschap. Deze stichtingen kwalificeren niet als zodanig dat consolidatie noodzakelijk is. Stichting Regionaal Expertise Centrum Cluster 4 Noord-Holland Het Regionaal Expertise Centrum 4 Noord- Holland (REC 4.5) is een samenwerkingsverband, zoals bedoeld in de Wet op de Expertise Centra. Het REC 4.5 opgericht op 5 september 2002 is statutair gevestigd te Alkmaar en is een samenwerkingsverband van vier scholen dat met ingang van het schooljaar 2001/2002 zorg draagt voor de aanname, indicatiestelling en ambulante begeleiding van kinderen met gedragsstoornissen en het begeleiden van ouders. De deelnemende scholen in het samenwerkingsverband zijn: De Antoniusschool te Castricum (Stichting Aloysius) Het Molenduin te Santpoort-Noord (Stichting Aloysius) Prof. Dr. Gunningschool te Haarlem (Stichting Dunamara) De Spinaker (Stichting Ronduit), Het bestuur van het REC 4.5 bestaat op dit moment uit zes leden waaronder twee afgevaardigden van Ronduit. Elk bestuurslid bezit één stem. De besluitvorming in het bestuur vindt plaats bij gewone meerderheid van stemmen. Voor het vaststellen van het REC-plan vindt pas besluitvorming bij twee/derde meerderheid van stemmen plaats nadat is gebleken dat consensus niet te bereiken was. De financiële verantwoording van het REC 4.5 wordt in een aparte jaarrekening uitgebracht. In het kalenderjaar 2011 hebben wij ongeveer ontvangen van het REC en afgedragen. Stichting Samenwerkingsverband De Basis De Stichting Samenwerkingsverband De Basis is een samenwerkingsverband zoals bedoeld in de Wet Primair Onderwijs. De Basis is opgericht op 7 juli 1998 en statutair gevestigd te Alkmaar. Het is een samenwerkingsverband gevormd door de besturen van de openbare scholen en algemeen bijzondere scholen uit Alkmaar en omgeving. Het doel van De Basis is het vormen en in stand houden van een samenwerkingsverband van bevoegde gezagsorganen in de zin van artikel 13a van de Wet Primair Onderwijs. Deze doelstelling omvat het verrichten van werkzaamheden ter verzekering van de goede gang van het onderwijs als bedoeld in artikel 48, eerste lid b van de Wet Primair Onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband zijn er zes schoolbesturen met stemrecht die samen het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband vormen. Het algemeen bestuur wordt gevormd door: Stichting Ronduit stemmen Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs stemmen Stichting De Blauwe Loper stemmen Stichting Freinet Heiloo stem Stichting scholen van het Rozenkruis stem Stichting El Amal stem De stemverhouding wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van het aantal leerlingen op de basis- en sbo-school, in overeenstemming met de statuten van het samenwerkingsverband. De besluitvorming in het bestuur vindt plaats bij gewone meerderheid van stemmen. Met uitzondering van de vaststelling van het zorgplan is een meerderheid nodig van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. De financiële verantwoording van De Basis wordt in een aparte jaarrekening uitgebracht. In het kalenderjaar 2011 heeft Ronduit ongeveer aan zorgmiddelen ontvangen. Daarnaast detacheert Ronduit medewerkers aan De Basis. De werkelijke loonkosten worden doorbelast. In 2011 heeft Ronduit ongeveer aan loonkosten doorbelast aan De Basis. Daarnaast draagt Ronduit een bedrag per leerling van het SBO De Piramide af aan het samenwerkingsverband. In 2011 heeft Ronduit ongeveer afgedragen. Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

56 Model G G1 Verantwoording van subsidies waarvan het overschot vij besteedbaar is (subsidies zonder verrekeningsclausule) Omschrijving Toewijzing Bedrag van Ontvangsten kenmerk datum de toewijzing t/m verslagjaar Bijzondere bekostiging taal en rekenen , ,34 Bijzondere bekostiging taal en rekenen , ,00 Cultuureducatie , ,00 de activiteiten zijn conform de subsidiebeschikking uitgevoerd en afgerond N* N* N* * Niet bestede deel wordt aan activiteiten in schooljaar 2011/2012 besteed. Op balans is hiervoor een reservering opgenomen ad ,- voor bijzondere bekostiging taal en rekenen en voor cultuur. G2 Verantwoording van subsidies die volledig verplicht besteed moeten worden aan het in de beschikking omschreven doel (subsidies met verrekeningsclausule) G2-A Situatie 1; aflopend per ultimo verslagjaar Omschrijving Toewijzing Bedrag van Ontvangen t/m Totale Te verrekenen kenmerk datum de toewijzing verslagjaar kosten uitimo (balanstpost 2.2.4) Scholing overblijfmedewerkers , , , ,00 Scholing overblijfmedewerkers , , ,50 252,50 Versterking cultuureducatie , , ,00 0 G2-B Situatie 2; doorlopend tot in een volgend verslagjaar Omschrijving Toewijzing Bedrag Saldo Ontvangen kosten in totale Saldo nog te kenmerk datum verslagjaar verslagjaar kosten besteden Scholing overblijf Smal experiment passend onderwi js 37904M Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer

57 Overige gegevens

58

59 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

60

61 Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer /77

62 Financieel Jaarverslag 2011, Stichting Ronduit, bestuursnummer /77

Jaarstukken 2012 Stichting Ronduit "Eerlijk over onderwijs omdat elke leerling telt!"

Jaarstukken 2012 Stichting Ronduit Eerlijk over onderwijs omdat elke leerling telt! 333 Jaarstukken 2012 Stichting Ronduit "Eerlijk over onderwijs omdat elke leerling telt!" Kenmerk: 2013-N001NM Datum: 14 maart 2013 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 16 april 2013 Behandeld

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Achtkarspelen Plaats : Buitenpost Gemeentenummer : 0059 Onderzoeksnummer : 288297 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Jaarstukken 2013 Stichting Ronduit in goede handen

Jaarstukken 2013 Stichting Ronduit in goede handen 333 Jaarstukken 2013 Stichting Ronduit in goede handen Kenmerk: 2014-M054NM Datum: 31 maart 2014 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld door de Raad van Toezicht op 22 april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan Plaats : Kedichem BRIN-nummer : 09HC Onderzoeksnummer : 121113 Datum schoolbezoek : 25

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Stichting Ronduit Groei en bloei

Jaarstukken 2014 Stichting Ronduit Groei en bloei 333 Jaarstukken 2014 Stichting Ronduit Groei en bloei Kenmerk: 2015-N028NM Datum: april 2015 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in Directie Overleg op 14 april 2015 Behandeld door RvT op 22 april 2015

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk!

Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk! Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk! Waalwijk, maart 2017 Inhoudsopgave 2 1. Informatie over Leerijk! 3 1.1. Organisatie 1.2. Positie van de GMR 1.3. Missie

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG School : de Oprit Brug Plaats : Rijswijk BRIN-nummer : 13VQ Onderzoeksnummer : 89400 Datum schoolbezoek : 13 november 2006 Datum vaststelling : 15 januari 2007.

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST Versie 10.0 / revisie datum 16/09/2012 INHOUD 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 2.1

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina Plaats : Enschede BRIN-nummer : 06LX Onderzoeksnummer : 121430 Datum schoolbezoek : 8 februari Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp Plaats : Egchel BRIN-nummer : 03VE Onderzoeksnummer : 123428 Datum schoolbezoek : 2 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2014-2015 Jaarverslag MR 2014-2015 O.B.S. t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert- Tel:0492-365926 Inhoudsopgave: De medezeggenschapsraad Blz. 2 Medezeggenschapsraad 2013-2014 Blz. 3 Samenstelling Blz. 3 Algemeen

Nadere informatie

Vormgeving Code goed Bestuur

Vormgeving Code goed Bestuur Vormgeving Code goed Bestuur 1. Inleiding Het SWV Zuid Holland West heeft als bestuursvorm gekozen voor het one-tier model. Het is een éénlaags (monistisch) bestuursmodel, waarbij de toezichthouders onderdeel

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Partijen Schoolbesturen VCO De Kring (CNS De Nieuwe Weg, Baron de Vos van Steenwijkschool) Onderwijsgroep PRIMOvpr (De Driehoek, Obs Mildenburg, Obs Het

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 10FG Onderzoeksnummer : 120935 Datum schoolbezoek : 8 november 2010

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo Jaarverslag MR 2015-2016 Basisschool De Telgenkamp, Hengelo 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Algemeen...4 1.1. Samenstelling MR en datum van indiensttreding...4 1.2. Taakverdeling...4 1.3. Vergaderfrequentie...4

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING Plaats : Delft BRIN-nummer : 08CF Onderzoeksnummer : 117645 Datum schoolbezoek : 16 november 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TX Onderzoeksnummer : 121096 Datum schoolbezoek : 6 januari

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Stichting Ronduit. Onderwijs van betekenis!

Financieel Jaarverslag Stichting Ronduit. Onderwijs van betekenis! 3333 Financieel Jaarverslag 2010 Stichting Ronduit Onderwijs van betekenis! Kenmerk: N067CS Datum: april 2011 Behandeld door: Cris Sevillano Behandeld in AB op 26 april 2011 Behandeld door GMR op Inhoudsopgave

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Jan Ligthart

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Jan Ligthart RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Jan Ligthart Plaats : Delfzijl BRIN-nummer : 14BD Onderzoeksnummer : 127263 Datum schoolbezoek : 20 september 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 04JR Onderzoeksnummer : 118519 Datum schoolbezoek : 16 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 13BV Onderzoeksnummer : 119331 Datum schoolbezoek : 21 Inhoud 1 Onderzoek 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Schooljaar 2014-2015 Inhoud Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Bijeenkomsten Speerpunten Vreedzame school Ouderbetrokkenheid Bevlogenheid in het onderwijs Onderwerpen

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Purmerend Plaats : Purmerend Gemeentenummer : 0439 Onderzoeksnummer : 278362 Datum onderzoek : 24 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DALTONSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DALTONSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DALTONSCHOOL Plaats : Sommelsdijk BRIN-nummer : 23CB Onderzoeksnummer : 118017 Datum schoolbezoek : 12 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie