MOBILITEIT EN MILIEU in de GEN-zone en de NOORDRAND?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOBILITEIT EN MILIEU in de GEN-zone en de NOORDRAND?"

Transcriptie

1 MOBILITEIT EN MILIEU in de GEN-zone en de NOORDRAND? Nota Brusselse Noordrand juli 2014 Illustraties & achtergrondinformatie: Powerpointpresentatie dd. 25/06 als bijlage t.a.v Wiet Vandaele (projectmanager Metropolitaan Kerngebied) De huidige mobiliteitspolitiek, waarbij onveranderd wordt ingezet op alle vervoersmodi (cfr. Vlot Vlaanderen) is niet langer houdbaar. Radicale keuzes zijn nodig willen we het verplaatsingsgedrag van de inwoners van Brussel en daarbuiten veranderen en vermijden dat de wegen blijven dichtslibben en de lucht steeds vuiler wordt. De Brusselse Noordrand heeft dus nood aan een visie op mobiliteit, milieu en ruimtelijke ordening de drie zijn zéér nauw verweven die duidelijke keuzes maakt. Om die visie te realiseren is er nood aan een doorgedreven grensoverschrijdende samenwerking. En die bouw je niet uit van vandaag op morgen. Gelukkig zijn er wel een aantal concrete win-wins die kunnen worden aangepakt zonder te moeten morrelen aan de bestaande institutionele structuren. Concrete win-wins in de metropool Brussel De ligging en de aard van Brussel hoofdstad stellen onze diverse overheden voor complexe maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen : de bevolkingsgroei, de stijgende internationalisering en dualisering, hoge werkloosheid, mobiliteitsuitdagingen, economie De toenemende bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt ons in staat een beleid te voeren op maat van de lokale context. Anderzijds kan deze groeiende decentralisatie ook leiden tot een versnippering en een vermindering van de efficiëntie van het beleid op nationaal en internationaal niveau. En hoewel er heel wat initiatieven lopen van samenwerking tussen de verschillende overheden, zowel op het terrein als op institutioneel

2 vlak, zijn er ook nog veel te veel gevallen waarin overheden elkaar beconcurreren of met de vinger wijzen eerder dan te zoeken naar synergie of uitwisseling. Geografisch en institutioneel is de metropolitane zone Brussel het gebied waar de nood aan een intergewestelijk beleid het scherpst tot uiting komt. Overleg en samenwerking over de grenzen heen zijn hier dan ook absoluut noodzakelijk. Zoals gezegd: daarvoor is er niet altijd een complexe, rigide institutionele structuur nodig. Samenwerking begint best bij projecten op het terrein, waarbij concrete win-wins worden gecreëerd. Mobiliteit : fiscaliteit, openbaar vervoer Terwijl de spoorwegen en de bedrijfswagens nog federale bevoegdheden zijn, ligt het overgrote deel van het mobiliteitsbeleid bij de Gewesten. Maar mobiliteit stopt niet aan de gewestgrenzen. Vrachtvervoer loopt door heel het land terwijl het metropolitane gebied rond Brussel een zeer grote magneet is van intergewestelijk personenvervoer. Daarom hebben de beleidskeuzes van één Gewest grote impact op het verplaatsingsgedrag stroomafwaarts. Bovendien is er de nood aan afstemming van de dienstverlening van de verschillende openbaar vervoermaatschappijen. Overleg en samenwerking op de volgende fronten zijn dus dringend nodig: De uitbouw van een degelijk metropolitaan openbaar vervoersnetwerk. Bovengrondse spoorverbindingen zowel het GEN als tramverbindingen - zijn daarvan de ruggengraat. Nu inzetten op een betere en meer gespreide exploitatie van de bestaande infrastructuur, is de boodschap. Wachten tot alle infrastructuurwerken volledig afgerond zijn, is uit den boze. Het Gewestelijk ExpresNet is een unieke gelegenheid om de mobiliteit in en rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanzienlijk te verbeteren. De uitbating van het net mag echter niet wachten op het volledig voltooien van de werken. Er moet een fasering uitgewerkt worden om de bestaande lijnen en stations geleidelijk aan te gebruiken en te valoriseren. Het GEN mag zich niet uitsluitend richten op het intergewestelijke woon-werkverkeer, maar moet zich ook inschrijven in een intra-brusselse mobiliteit, complementair met de andere transportmodi (metro, tram, bus). Hiervoor moet het GEN rekening houden met de polycentrische ontwikkeling die kenmerkend is voor het Gewest. Om ook een antwoord te bieden op de stijgende verplaatsingen buiten de klassieke kantooruren, is een kwaliteitsvol aanbod op avonden en weekends noodzakelijk. Er is niet alleen woon-werkverkeer richting Brussel, het GEN heeft ook een rol te spelen in de betere verbinding van de Brusselse woonzones met de Vlaamse en Waalse tewerkstellingspolen. Ook de verdere ontwikkeling van het fietsgen moet prioriteit krijgen omdat fietsen een groot potentieel heeft op vlak van modal shift en omdat de verhouding kostprijs/rendement van fietsinvesteringen uitermate gunstig ligt. Om de positieve impact op de mobiliteit te vergroten, gebeurt de bouw van overstapparkings best zo dicht mogelijk bij de bron van het verkeer, dus bij belangrijke bushaltes en GENstations in het hinterland en niet aan de rand van de stad of - erger - nog dichter bij het stadscentrum. Het doel is mensen zo snel mogelijk toe te leiden naar een openbaar vervoerverbinding. Bovendien zijn overstapparkings ruimtevreters en ruimte is schaars in de stad.

3 Een gezamenlijke planning aangaande logistiek en distributiecentra dringt zich op. Met het oog op mobiliteit en luchtvervuiling, ruimtegebruik en rationeel energiegebruik is een duurzaam distributiesysteem op grootstedelijk niveau noodzakelijk. In functie van dat gekozen systeem moet in onderling overleg de inplanting van de nodige ruimtelijke infrastructuur gepland worden. Autofiscaliteit is een essentieel middel om de autodruk te verminderen en de leefkwaliteit in de grootstedelijke regio te verbeteren: Steden kunnen met de invoering van een stadstol / fileheffing vlotter bereikbaar en dus aantrekkelijker worden. Overleg en samenwerking tussen de Gewesten is essentieel om concurrentie te vermijden, de nodige begeleidende maatregelen te voorzien en de perimeter te bepalen. De gewesten moeten gezamenlijk de toekomstige belasting op zware vrachtwagens, naargelang de afgelegde kilometers, optimaliseren door maximaal gebruik te maken van de Eurovignet Richtlijn (veranderlijke tarieven in functie van de uitstootcategorie, inachtname van verkeersopstoppingen, ). Op korte termijn kunnen de gewesten, in combinatie met het heffen van een stadstol in de grote steden, de toestand op de ringwegen (zoals de R0) en de andere hoofdwegen verbeteren, door het gebruik van ANPR ( Automatic Number Plate Recognition ) camera's, om er een wegentol op te starten. Deze technologie wordt reeds aangewend voor snelheidscontroles bij trajecten op de E40, E17, E313 autosnelwegen en in Mechelen om de toegang tot het stadscentrum te controleren en open te houden voor het bestemmingsverkeer. Ook hier is intergewestelijk overleg essentieel. Deze drie systemen kunnen op lange termijn samenvloeien in een slimme kilometerheffing met als duidelijke bedoeling de gemotoriseerde verplaatsingen te beperken en files te verminderen. De gewesten moeten de evolutie van de Europese wetgeving op dit gebied van dichtbij volgen, gezien men zich binnen de Europese Commissie aan het beraden is over een uitbreiding van de Eurovignet-Richtlijn, naar de personenwagens toe. De ruimtelijke impact van de demografische boom De voorspelde bevolkingsgroei van Brussel kan en zal niet alleen opgelost worden binnen de institutionele grenzen van het Brussels Gewest. De hogere vastgoedprijzen binnen de 19 gemeenten zorgen voor een blijvende stadsvlucht waardoor de groene en open ruimte in de rand nog meer onder druk komt te staan. Het heeft geen zin de ogen te sluiten voor dit fenomeen. Het komt er derhalve op aan deze open en niet volgebouwde ruimtes, in de nabijheid van de stad, te beschermen. Zij vervullen functies die van levensbelang zijn voor de inwoners van de metropolitane regio, nu eens als ontspannings- en ademruimte, dan weer als ruimtes waar de biodiversiteit gevrijwaard wordt en ook als landbouwzones die de mogelijkheid bieden om korte circuits uit te werken. Het beantwoorden van de stijgende noden door de bevolkingsgroei in de metropolitane regio moet deel uitmaken van een globale aanpak. Om te vermijden dat de hele GEN-zone volgebouwd wordt en dat de mobiliteitsproblemen onoverkomelijk worden, is het noodzakelijk de verdichtingsmogelijkheden te bestuderen van bepaalde bestaande kernen, in functie van de mogelijkheden die zij bieden, zowel in termen van beschikbare gronden, als

4 van lokale diensten en het scheppen van werkgelegenheid. Zeker rond de toekomstige stations van het metropolitaan openbaar vervoersnetwerk moet een hogere bebouwingsdichtheid mogelijk gemaakt worden. Zo kan een deel van de bevolkingsgroei daar opgevangen worden en blijft de open ruimte gevrijwaard. Ook productieactiviteiten moet zich in de buurt van deze OV-knooppunten kunnen ontwikkelen. Intergewestelijk groen netwerk De verdere ontwikkeling van een intergewestelijk groen netwerk om de kwaliteit van de groene ruimten te verbeteren is nodig. Zo versterken de groene ruimten in Brussel, Vlaanderen en Wallonië elkaar zowel op ecologisch vlak als wat betreft recreatie en intergewestelijke zachte mobiliteit. Samenwerking tussen de diensten en gezamenlijke planning zijn daarom belangrijk. De ontwikkeling van korte keten-voedselvoorzieningen binnen de bestaande landbouw moet bekeken worden op metropolitane schaal. Grootstedelijke functies Er is een gemeenschappelijke visie nodig over de te ontwikkelen grootstedelijke functies in het netwerk van compacte dorpen/steden rond Brussel. Een moratorium op mega-winkelcentra. In plaats daarvan moeten de verschillende overheden de bestaande handelscentra in de hele GEN-regio versterken en bedienen met goed openbaar vervoer. Contact BRAL vzw - Brusselse Raad voor het Leefmieu Zaterdagplein Brussel Joost Vandenbroele Steyn Van Assche Illustraties en concrete voorbeelden: zie bijgevoegde presentatie:

5

Het Gewestelijk Expres Net (GEN)

Het Gewestelijk Expres Net (GEN) Brussel, 27 juni 2006 Gemeenschappelijke verklaring SERV, CESRBC en CESRW Het Gewestelijk Expres Net (GEN) Gemeenschappelijke verklaring van de sociaal economische raden van Vlaanderen (SERV), Brussel

Nadere informatie

(Roeland Cappon UGent) Concentra (Uit Gazet van Antwerpen van 15 juli 2011) (Website gemeente Machelen) (Uit: Open ruimte Ademruimte - BBL)

(Roeland Cappon UGent) Concentra (Uit Gazet van Antwerpen van 15 juli 2011) (Website gemeente Machelen) (Uit: Open ruimte Ademruimte - BBL) de Over Rand 1 2 3 Eind 2010 telde ons land nog 42.854 land- en tuinbouwbedrijven. Dat waren er nog maar eens 1.550 of 3,5% minder dan een jaar eerder. De totale tewerkstelling in de sector daalde in één

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Het Gewestelijk Expresnet (GEN)

Hoofdstuk 7. Het Gewestelijk Expresnet (GEN) Hoofdstuk 7 Het Gewestelijk Expresnet (GEN) 1. Algemene inleiding De invoering van een Gewestelijk Expresnet (GEN ) vormt een belangrijke troefkaart, zowel voor de stad als voor de totaliteit van het centrale

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 17 februari 2011 Deel 1 Visie 15

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen

Stad Antwerpen. Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen Stad Antwerpen Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen Inhoudsopgave Voorwoord 4 Leeswijzer 6 I Aan de slag met stedelijke distributie 8 1 Wat verstaan we onder

Nadere informatie

Vele steden maken nog geen Randstad

Vele steden maken nog geen Randstad Vele steden maken nog geen Randstad NAi Uitgevers Eerdere publicaties Files en de ruimtelijke inrichting van Nederland Hilbers et al. (2006) isbn 90 5662 5519 Betaalbaarheid van koopwoningen en de ruimtelijke

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Subsidies met impact op het milieu Methodologie, inventarisering en cases

Subsidies met impact op het milieu Methodologie, inventarisering en cases Verspreiding: Algemeen Eindrapport Subsidies met impact op het milieu Methodologie, inventarisering en cases Laurent Franckx (VITO), Hans Michiels (VITO), Kristof Geeraerts, Sirini Withana en Patrick ten

Nadere informatie

Milieueffectrapport Breda2030

Milieueffectrapport Breda2030 Milieueffectrapport Breda2030 Structuurvisie Breda2030 september 2013 Inhoud MER Structuurvisie Breda 2030 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aanvulling op het MER Structuurvisie Breda 2030

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Vis, als duurzaam kapitaal De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Inhoud 1. Vis, als duurzaam kapitaal 4 Balans na dertig jaar visserijbeleid 6 Horizon 2020 6 2. De balans na twee

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1781 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Steden Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen,

Nadere informatie

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied inhoud INLEIDING 5 1 Waarom zorg

Nadere informatie

NOVEMBER 2012 ORIËNTATIENOTA VOOR DE PLANNING VAN BASIS EN SECUNDAIRE SCHOLEN

NOVEMBER 2012 ORIËNTATIENOTA VOOR DE PLANNING VAN BASIS EN SECUNDAIRE SCHOLEN NOVEMBER 2012 ORIËNTATIENOTA VOOR DE PLANNING VAN BASIS EN SECUNDAIRE SCHOLEN Inleiding...p. 3 Huidige situatie: verdeling van het aanbod over de wijken...p. 6 Huidige situatie: identificatie van de voorranghebbende

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN 1 NIET ALLE ONDERNEMINGEN ZIJN COÖPERATIES. MAAR ALLE COÖPERATIES ZIJN WEL DEGELIJK ONDERNEMINGEN. De coöperatieve onderneming bestaat in alle maten en vormen en is actief in de meest uiteenlopende domeinen.

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond

Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond Vastgesteld door bestuurders van IenM, provincies, gemeenten en waterschappen op >invullen< te Den Haag Hoofddoelsteling

Nadere informatie