RCE en Adviesgroep Novius ontvangen Architectuurprijs 2014 van het Nederlands Architectuur Forum.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RCE en Adviesgroep Novius ontvangen Architectuurprijs 2014 van het Nederlands Architectuur Forum."

Transcriptie

1 Amersfoort, Langbroek 27 november 2014 RCE en Adviesgroep Novius ontvangen Architectuurprijs 2014 van het Nederlands Architectuur Forum. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Adviesgroep Novius hebben de architectuurprijs van het Nederlands Architectuur Forum in 2014 in de wacht gesleept. Met het project Modernisering Uitvoering Subsidieverlening wisten zij het meeste indruk te maken op de jury. De combinatie Novius - RCE won het in de eindstrijd van het project Portero van ict-dienstverlener Atos en het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). De prijsuitreiking vond plaats tijdens het Landelijk Architectuur Congres op 27 november in Nieuwegein. Casusbeschrijving Context De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Een van de taken van RCE is het uitvoeren van enkele Rijkssubsidieregelingen, met als doel het behoud van cultureel erfgoed. De casus betreft een subsidieregeling voor rijksmonumenten. Er zijn circa rijksmonumenten in Nederland, waarvan zo n 3700 woonhuizen. De overige monumenten zijn kerken, landhuizen, molens, nutsgebouwen en dergelijke. Eigenaren van de overige rijksmonumenten kunnen subsidie verkrijgen voor onderhoud en restauratie. Deze eigenaren kunnen zowel overheidsinstanties als private rechtspersonen zijn. In totaal betreft het jaarlijks ongeveer 1200 tot 2200 subsidieaanvragen. Elke aanvraag moet zeer gedegen onderbouwd zijn. Het gaat hierbij om gegevens van de eigenaar, van het object, van de financiële situatie, de bouwkundige staat van het object, de gewenste verbeteringen, de verwachte kosten, etc. Een aanvraagdossier bevat daarom in de regel een flink dossier bestaande uit documenten, foto s tekeningen en offertes. In de meeste gevallen is het dossier samengesteld door gespecialiseerde architectenbureaus. De rol van RCE is het beoordelen van de subsidieaanvragen. Goedgekeurde aanvragen en daarmee vastgestelde budgetten worden vervolgens door het Nationaal Restauratiefonds, een onafhankelijke, private stichting, aan de begunstigden ter beschikking gesteld. Het NRF verzorgt dus de financiële afwikkeling van de subsidieverstrekking en ziet toe op een deugdelijke verantwoording ervan door de begunstigden. NAF-prijs 2014 Pagina 1

2 Probleem Tot voor kort was het subsidie-aanvraagproces gebaseerd op het invullen van een omvangrijk formulier en werden daaraan vele bijlagen toegevoegd: rapporten, tekeningen, foto s, kaarten, offertes, etc. Subsidieaanvragen konden slechts één maal per jaar worden ingediend, binnen een vaste, korte periode. Uiteraard veroorzaakte dit een piekmoment in de afhandeling ervan. Op de eerste inleverdag kwamen aanvragers in grote getalen naar Amersfoort, waar RCE is gevestigd om letterlijk dozen vol dossiers aan RCE te overhandigen 1. De verwerking van de omvangrijke materiaal in verschillende fases door de verschillende type deskundigen - was zowel voor de aanvragers als voor RCE bijzonder tijdsintensief en foutgevoelig. Het grootste deel van het proces was immers gebaseerd op omvangrijke papieren dossiers, waarbij er geregeld nog aanvullingen nodig waren uit de vele honderden meters bestaand archieven. Slechts een deel van het proces, de administratieve verwerking, was geautomatiseerd. De mogelijke fouten waren een belangrijk pijnpunt. Dat speelde extra toen de auditdienst fouten constateerden en zij zowel als de minister sterke verbeteringen eisten. Toen daarenboven óók de leverancier van het pakket waarop de administratie gebaseerd was, plots aankondigde de software niet langer te ondersteunen, ontstond er een acuut probleem. Er werd besloten na te gaan of digitalisering van het subsidieproces mogelijk zou zijn. Adviesgroep Novius werd gevraagd om hiervoor een voorstel te doen. Werken met architectuur Het subsidieproces is slechts een van de taken van RCE. Modernisering ervan zou ook andere processen en systemen raken. Daarom werd door Novius eerst een bedrijfsreferentie-architectuur ontwikkeld, mede op basis van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA). De dienstverlening van RCE werd in kaart gebracht, bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties werden expliciet benoemd, er werd een herontwerp gemaakt van het applicatielandschap op basis van zaakgericht werken en een service oriented architecture. Bij het herontwerp van het applicatielandschap werd uitgegaan van een groot aantal gemeenschappelijke voorzieningen, zoals de website, het CRM-systeem, webcontent management systeem, business proces management en het document management systeem. Deze voorzieningen werden vervolgens niet alleen geschikt gemaakt voor het subsidieproces, maar bij de modernisering 1 Inmiddels is de regeling aangepast en kunnen aanvragen gedurende het hele jaar worden ingediend. NAF-prijs 2014 Pagina 2

3 ervan werd tevens rekening gehouden met de nog uit te voeren modernisering van andere bedrijfsprocessen. Uiteraard werd ook afstemming gezocht met de leverancier van de benodigde infrastructuur, Atos, die dit doet in opdracht van het Ministerie van OCW. Ook hier bleken de nodige moderniseringen noodzakelijk (platformrationalisatie, mede op basis van OTAP). Bij de ontwikkeling van de bedrijfsreferentie-architectuur werden zowel het management als beheerders van bestaande systemen intensief betrokken. De hoofdlijnen van het resultaat werden door Guido Bayens, partner van Novius en opsteller van de referentie architectuur, toegelicht in het overleg van de top-25 van RCE, waarbij onder meer de afbeelding in figuur 1 een belangrijke rol speelde. Daarmee lagen de kaders voor de modernisering van het subsidieproces vast. Projectstartarchitectuur Door middel van een projectstartarchitectuur werd nadere uitwerking gegeven aan de inrichting van het subsidieproces, de taakverdeling over de verschillende afdelingen en de invulling van het vernieuwde applicatielandschap. Voor de meer specifieke subsidie-administratie werd ingezet op maatwerk. Er werden onder leiding van Novius een Request for Information en een Request for Proposal onder de bestaande OCW-mantelpartijen voor software-ontwikkeling uitgezet. Parallel daaraan werden gesprekken gestart met de bestaande leveranciers van het CRM-systeem (Microsoft) en van het DMS (OpenText). Een implementatiepartner van Microsoft kreeg opdracht om het CRM-systeem geschikt te maken voor een brede toepassing binnen RCE, terwijl besloten werd op over te gaan op een nieuwe versie van het Enterprise Content Managementsysteem (ECM) van OpenText. Deze suite bevat ook de workflow-oplossing die meerdere werkprocessen binnen RCE zou kunnen ondersteunen. NAF-prijs 2014 Pagina 3

4 BPM Enterprise Service Bus DIGID klantcontacten Kantoor software Brieven generator MIS DWH website webmodulen CMS E-formulier Subsidies beschikkingen documenten DMS E-documenten Klant Post/mailreg. CRM Monumenten beeldbank relatiegegevens objectgegevens GBA Archeologie perceelgegevens Kadaster Juist NRF partners IAM Figuur 1 Herontwerp applicatielandschap RCE - overzichtsplaat voor management. Detailontwerpen Op grond van de PSA werden onder leiding van een procesontwerper van Novius detailontwerpen gemaakt van onder meer de verschillende subsidieprocessen en van de functionele eisen die gesteld werden aan de te ontwikkelen subsidie-applicatie. In deze projectfase werd door middel van interviews en workshops met medewerkers van de verschillende afdelingen toegewerkt naar de modernisering van het subsidieproces en de ondersteuning ervan door middel van workflow en verdergaande mate van digitalisering. Aan het ontwerp van de beeldschermdialoog werd veel aandacht besteed. Bouwfase Voorzien van detailontwerpen konden de ontwikkelaars en leveranciers van softwarepakketten aan het werk en werden de nodige extra voorzieningen gerealiseerd in het rekencentrum. De nieuwe applicatie werd via een agile aanpak ontwikkeld. De manager van de afdeling waar subsidieaanvragen worden beoordeeld, trad daarbij op als product owner. Medewerkers van zijn afdeling werden veelvuldig geraadpleegd en kregen demonstraties van tussentijdse resultaten. Een programmastuurgroep zorgde voor het bespreken van issues die uiteraard regelmatig de kop opstaken en die van invloed waren op de samenhangende ontwikkeling van het te vernieuwen applicatielandschap. Via een uitgebreid testprogramma werden de laatste kinderziektes aangepakt. NAF-prijs 2014 Pagina 4

5 Start met forse problemen De werkwijze met het turn-key opleveren van de software verliep allesbehalve soepel. Vanwege de problemen met en bij de leverancier moesten er ook enkele work-arounds gemaakt waardoor afgeweken werd van de PSA. De enorme vertraging in de oplevering was een forse tegenvaller. Daarnaast was de eerste verwerking van gedigitaliseerde analoge documenten allesbehalve probleemloos. De RCE bleek in de uitwerking met zo n beetje alle problemen geconfronteerd te worden die bekend zijn geworden in de pers over het werken met grote ICT-aanbieders. Maar het moet gezegd, met grote inspanning van alle partijen kwamen de systemen er wel. Toen de systemen eenmaal werkten bleek anders dan verwacht het digitale werken onze mensen veel meer problemen op te leveren dan we gedacht hadden. De besproken en geteste werkwijze was toch anders dan men gewend was en als men had aangegeven gedurende de ontwikkeling. Het eerste jaar was dan ook echt een moeilijk begin. Toch waren er duidelijke lichtpunten. Ook hier blijkt weer: Digitaal Werken is meer dan het realiseren van goede systemen. Het uur U in twee fasen In de loop van 2013 kon zij het met forse vertraging de nieuwe subsidie-aanvraagronde uitgevoerd worden op basis van het gemoderniseerde proces en de gedigitaliseerde ondersteuning. Het werd aan de aanvragers van subsidie overgelaten of men de aanvragen traditiegetrouw schriftelijk of digitaal wilde doen. De analoog ingediende aanvragen werden vervolgens gescand en ingelezen. Het aantal aanvragers dat onmiddellijk van de digitale mogelijkheid gebruik maakte overtrof de verwachtingen: 30%. Deze eerste ronde was een hele zware. Er ontstonden veel problemen in het werk. Dat had ten dele met de softwareontwikkeling te maken gedurende de rit werden er bijvoorbeeld nog aanvullingen opgeleverd en voor een deel met de organisatie van het werkproces zelf. De ketenbewaking werd als het ware voor het eerst uitgeprobeerd. En, zoals al gezegd, medewerkers waren er nog niet aan gewend. Inmiddels zijn de kinderziektes uit het systeem gehaald. De ronde voor subsidie-aanvragen van 2014 is het zonder meer goed verlopen. En de RCE is nu volop in beweging om alle bedrijfsprocessen op vergelijkbare wijze te digitaliseren. De medewerkers De afhandeling van de jongste (digitale) subsidie-aanvragen, waarbij elke aanvraag als een zaak wordt gezien, verloopt aanzienlijk sneller dan voorheen. De productieleiding kan realtime het verloop van de afhandeling van alle aanvragen monitoren en bijsturen. Er is een ketenmanager aangesteld, die zorgt voor een gestroomlijnd verloop van het volledige subsidieproces door afspraken te maken met hoofden van betrokken afdelingen, het Nationaal Restauratiefonds en het NAF-prijs 2014 Pagina 5

6 Ministerie van OCW. Medewerkers raken inmiddels gewend aan de nieuwe werkwijze. Zij zijn tevreden met de ondersteuning die het systeem hen biedt. We zouden nu niet anders meer willen. En uiteraard zien we nog mogelijkheden voor verdere verbeteringen. Zo zal een sterke verbetering van de management informatie deel uitmaken van nieuwe releases. De ketenpartner Ook de samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds is gemoderniseerd. Via webservices worden gegevens over afzonderlijke dossiers uitgewisseld. Beide partijen hebben goed zicht op de stand van het proces. Het management Om de geschetste ontwikkeling in goede banen te leiden, werd een stuurgroep geformeerd, met daarin twee leden van het RCE-Managementteam, waardoor zowel de verantwoordelijke voor het subsidieproces als de verantwoordelijke voor de informatiehuishouding van RCE invloed konden uitoefenen op de gang van zaken. Beide sectorhoofden lieten zich daarin bijstaan door de meest betrokken managers. De bijeenkomsten van deze Stuurgroep werden voorbereid door Guido Bayens, die naast zijn rol als architect ook tot programmamanager was benoemd voor het realisatietraject. Onder zijn leiding werd dan ook periodiek overlegd met de verschillende (deel)projectleiders voor onder meer de digitalisering van de postkamer, het herontwerp van de subsidieprocessen, de verbetering van het CRM-systeem, het DMS en de ontwikkeling van het nieuwe subsidiesysteem. Conclusie Deze casus laat zien dat dit soort ingrijpende moderniseringen niet zonder slag of stoot verlopen en dat de worsteling om alle problemen de baas te blijven er deel van uitmaakt. Daarin is ook het turn key opleveren door een externe leverancier en werkwijze bijgesteld. Er wordt meer vanuit eigen huis geregisseerd. Dat proces verloopt nu aanzienlijk soepeler. Al met al mag het onder architectuur moderniseren van het subsidieproces, na de moeizame start geslaagd genoemd worden. Er is een goede basis voor de doorontwikkeling van de systemen. De subsidieaanvragers zijn blij met de mogelijkheid om subsidie digitaal aan te vragen en bijbehorende bestanden te uploaden. De medewerkers ervaren een prima ondersteuning bij het verwerken van de subsidieaanvragen. De gegevensuitwisseling met het NRF verloopt tot wederzijds genoegen. Er ligt een stevige basis om nu ook gebruik makend van de ontwikkelde gemeenschappelijke voorzieningen ook andere bedrijfsprocessen binnen RCE verdergaand te digitaliseren en moderniseren. Het management is blij met de verhoogde arbeidsproductiviteit, de hoge mate van nauwkeurigheid in de afhandeling van zaken en de kortere doorlooptijden die kunnen worden gerealiseerd via een oplossing die in lijn is met het overheidsbeleid (NORA en uitgangspunten van het Ministerie van OCW). NAF-prijs 2014 Pagina 6

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

De Midoffice ontrafeld

De Midoffice ontrafeld De Midoffice ontrafeld Guido Bayens, Marc Lankhorst In de discussie over de modernisering van gemeentelijke dienstverlening speelt het woord Midoffice een dominante rol. De term wordt gebruikt als onderdeel

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

Introductie QA en testen bij ERP

Introductie QA en testen bij ERP Introductie QA en testen bij ERP SYSQA B.V. Almere Datum : 25-04-2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer...

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Concept vastgesteld door de Stuurgroep 15 december 2009, ter behandeling in het Convent 14 januari 2010 5 januari 2010 Jeroen van Oss

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland Kinderdijk REEKX ADVIES, GRONINGEN/ALMERE AGNALIZE NIJMAN EN LIZZY JONGMA NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 DEEL

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Oostzaan heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Paul Möhlmann 23 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Reinout Schaatsbergen Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie