De overheid als moderne dienstverlener

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De overheid als moderne dienstverlener"

Transcriptie

1 procesmanagement Optimale inzet van IT verbetert dienstverlening én efficiency De overheid als moderne dienstverlener Veel bedrijven en instellingen zijn op weg naar het digitaliseren van hun dienstverlening. Soms met vallen en weer opstaan. Met visie en een professionele aanpak kan het ook zonder veel problemen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed veranderde in korte tijd van een papieren tijger in een moderne, digitale dienstverlener. In dit artikel laten we zien hoe dit succesvol werd aangepakt. Zo succesvol dat RCE en Novius daarvoor een prijs ontvingen van het Nederlands Architectuur Forum. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Een van haar taken is het verstrekken van subsidies aan eigenaren van monumenten. Dit was een papieren proces, dat veel werk vroeg (en vraagt) van eigenaren. Het gaat dan ook om substantiële sommen geld en een politiek gevoelig onderwerp. De procedure was niet echt transparant en het proces verliep niet foutloos. Elke subsidieaanvraag moet zeer gedegen onderbouwd zijn. Het gaat hierbij om gegevens van de eigenaar, atie, de bouwkundige staat van het object, de gewenste verbeteringen, de verwachte kosten, enzovoorts. Een aanvraag omvat daarom een tekeningen en berekeningen. Tot voor kort werden deze vuistdikke dossiers hoofdzakelijk op papier ingediend. De subsidieregeling ging aanvankelijk uit van het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt. Op de eerste dag dat aanvragen voor het nieuwe jaar konden worden ingediend, stonden aanvragers Was het maar zo dat de dienstverlening verbetert door een nieuwe applicatie in te zetten dan ook allemaal tegelijk op de stoep van de RCE. De jaarlijkse piek in de afhandeling van subsidieaanvragen was zeer arbeidsintensief en er werden fouten gemaakt. De controle over de voortgang van de productie verliep moeizaam. Met veel kunst- en vliegwerk kwam het toch ieder jaar weer voor elkaar. Een nieuwe bedrijfsarchitectuur Was het maar zo dat de dienstverlening verbetert door een nieuwe applicatie in te zetten. Zo simpel ligt het nooit ook niet in het geval van de subsidieverlening. Het subsidieproces is slechts een van de bedrijfsprocessen binnen de RCE. Die processen zijn onderling verbonden en bovendien sterk afhankelijk van dezelfde gegevensbronnen. Daarom werd besloten niet alleen naar het subsidieproces te kijken, maar eerst een beeld te creëren van de samenhang tussen de verschillende bedrijfsprocessen die door RCE worden uitgevoerd en het bestaande en gewenste applicatielandschap. Door architecten van RCE en Novius werd daarom eerst de gewenste bedrijfsarchitectuur opgesteld. Een belangrijk onderdeel hiervan is het bedrijfsfunctiemodel. Een dergelijk model toont de kernkwaliteiten (capabilities) van een organisatie. Dit model vormt de basis voor het applicatielandschap. Applicaties ondersteunen bedrijfsfuncties. Hierdoor ontstaat een 44 T I J D S C H R I F T I T M A N A G E M E N T

2 TEKST: GUIDO BAYENS EN DIRK HOUTGRAAF J U L I

3 procesmanagement kantoor software brieven generator MIS DWH KLANT KLANTEN- CONTACT CMS beschikkingen DIGID website subsidies documenten GBA webmodulen DMS e-documenten Enterprise Service Bus kadaster e-formulier CRM beeldbank NRF post/mailreg. monumenten relatiegegevens archeologie objectgegevens IAM juist perceelgegevens BPM Figuur 1. Overzicht van het geherstructureerde applicatielandschap. 46 T I J D S C H R I F T I T M A N A G E M E N T

4 logische ordening in het applicatielandschap en de daarbij behorende gegevensverzamelingen in databases. De nieuw ontworpen bedrijfsarchitectuur maakte duidelijk dat een aantal bouwstenen nodig zou zijn om het subsidieproces te moderniseren. Dit werd in de wandeling het lego-denken genoemd. door elektronische dossiers door klanten kunnen worden ingediend; archief; archief; nagementsysteem; applicatie voor het subsidieproces; waarin gegevens van monumenten worden bijgehouden. Deze moderniseringen zouden echter niet alleen ten goede komen aan het subsidieproces, maar ook de andere bedrijfsprocessen kunnen hiermee op een moderne manier ondersteund worden. Dat blijkt de kracht te zijn van het werken met multi-inzetbare bedrijfsfuncties (het lego-denken). Werken aan vernieuwing Op grond van het ontwerp van de vernieuwde bedrijfsarchitectuur werden meerdere projecten parallel uitgevoerd. Om de aangegeven vernieuwingen tot stand te brengen, kon soms gebruik worden gemaakt van reeds aanwezige applicaties. Zo werd besloten Microsoft Dynamics CRM, dat op zeer beperkte schaal werd toegepast, uit te bouwen tot het centrale CRM-systeem van RCE. Op vergelijkbare wijze werd besloten een volgende versie te implementeren van de enterprise-contentmanagementoplossing van OpenText: door te migreren naar een recentere versie en daaraan extra modules toe te voegen, kon een modern postkamersysteem worden ontwikkeld, een centraal documentmanagementsysteem en een De beoordeling van subsidieaanvragen is werk voor specialisten. Het gaat daarbij niet alleen om het toetsen van de formele indieningsvereisten en subsidievoorwaarden, maar er dienen ook kostenberekeningen te worden AFLEREN IS SOMS MOEI- LIJKER DAN AANLEREN De productiemanager: Het hele systeem werkt naar tevredenheid. In het begin moesten de medewerkers wel erg wennen. Zij waren gewend om kriskras allerlei velden in de oude administratie te kunnen invullen, maar nu moesten zij netjes processtap voor processtap afwerken. Enkele uitzendkrachten die niet bekend waren met de oude werkwijze, vonden het erg logisch en intuïtief werken. Afleren is soms moeilijker dan aanleren. De digitalisering betekent dat we veel minder tijd kwijt zijn met het verwerken van de inkomende subsidieaanvragen. We zijn heel blij dat al 30 procent van de inzendingen volledig digitaal wordt gedaan. Deze aanvragen konden we in een week afhandelen. De aanvragen die op de traditionele manier binnenkwamen, hebben twee maanden gekost om allemaal af te handelen. We gaan ervan uit dat een steeds groter deel van de aanvragen digitaal binnenkomt. We hebben nu ook veel betere stuurinformatie. We weten precies hoeveel dossiers in welke fase van afhandeling zitten. Ook kan de ketenbeheerder iedere dag zien hoeveel van de beschikbare subsidie is vergeven en wat de nog resterende financiële ruimte binnen de subsidieregeling is. Veel aspecten van de noodzakelijke veranderingen waren nieuw voor RCE overlegd en restauratie- en onderhoudsplannen. Al deze elementen worden door gespecialiseerde medewerkers beoordeeld. Een standaardpakket om deze werkzaamheden te ondersteunen is niet op de markt verkrijgbaar. Daarom werd voor de bouw van deze applicatie een beroep gedaan op een van de contractpartijen van het ministerie van OCW. Voordat echter de ontwikkelaars aan de slag zouden gaan, werd eerst het subsidieproces opnieuw ontworpen. Dit gebeurde in workshops waaraan naast procesontwerpers, medewerkers afdeling deelnamen. De procesontwerpen werden gebruikt als basis voor het opstellen van de requirements en de use cases, waarmee de softwareontwikkelaars aan het werk gingen. Workflow en materiesystemen De gespecialiseerde medewerkers zouden hun werk voortaan gaan uitvoeren gezegd werd hierbij gebruikgemaakt Text. Voor de proces- en applicatieontwerpers was het daarom van groot belang steeds goed in de gaten te houden welk deel van het proces in de work- en welk deel in het systeem waarin de administratieve gegevens van de subsidies zouden worden vastgelegd. Het uitgangspunt was dat de medewer- zouden werken. Van daaruit werden bepaalde routines, zoals berekeningen en administratieve vastlegging, via services aangeroepen. Zo ook werden menten uit het elektronisch archief opgevraagd en via een afzonderlijk window aan de medewerkers getoond. Vallen en opstaan Nadat subsidies door RCE zijn vastgesteld, wordt het feitelijk en veelal in delen overmaken van de subsidie uitgevoerd door het Nationaal Restauratiefonds. De samenwerking tussen deze twee ketenpartners verloopt volledig geautomatiseerd op basis van moderne services. Gegevens over toegekende subsidies worden op deze manier doorgegeven aan het Nationaal Restauratiefonds en omgekeerd. De wijze waarop soms jarenlange restauratieprojecten, wordt door het Restauratiefonds periodiek doorgegeven aan RCE. Deze ontwikkeling is niet geheel zonder slag of stoot verlopen. RCE heeft gekozen voor een gedurfde aanpak. Veel aspecten van de noodzakelijke veranderingen waren nieuw voor RCE. Werken met architectuur en moderne informatietechnologie was tot dan toe slechts mondjesmaat toegepast. Externe hulp en het opleiden van medewerkers van RCE waren dan ook noodzakelijk om tot het gewenste resultaat te komen. Desondanks bleken zich tijdens de uitvoering van het moderniseringsprogramma onvoorziene vraagstukken aan te dienen. Deze varieerden van de beschikbaarheid J U L I

5 procesmanagement bekijk de procedure bereken uw subsidie log in met DIGID vul aanvraagformulier in volg uw aanvraag dien documenten in e- beschikking zet handtekening wijzigingsverzoek e- beschikking ingebrekestelling WOBverzoek e- beschikking bezwaarschrift Figuur 2. De reis van de klant; eenvoudige weergave van het gedigitaliseerde subsidieproces. BEDRIJFSPROCES vraag product BEDRIJFSFUNCTIE werkproces service applicatie gegevens Figuur 3. Samenhang processen, functies en applicaties: basis voor het lego-denken. 48 T I J D S C H R I F T I T M A N A G E M E N T

6 van medewerkers tot de verdeling van verantwoordelijkheden tussen RCE en de leveranciers van software. Het kostte het management soms slapeloze nachten en extra budget om de voorgenomen modernisering te realiseren. Door het werken met architectuur ligt er een solide basis om ook andere bedrijfsprocessen te moderniseren Het resultaat Wat heeft het nu allemaal opgeleverd? We beantwoorden deze vraag door de verschillende typen stakeholders langs te lopen. De klanten De subsidieaanvragers zijn blij met de mogelijkheid om subsidie digitaal aan te vragen en bijbehorende bestanden te uploaden. Het is niet langer nodig met dikke dossiers naar Amersfoort te reizen en in de rij wachtenden te gaan staan. Inmiddels wordt de helft van de aanvragen digitaal ingediend en afgehandeld. De medewerkers De afhandeling van de (digitale) subsidieaanvragen, waarbij elke aanvraag als een zaak wordt gezien, verloopt aanzienlijk sneller dan voorheen. De behandeltijd per dossier is drastisch afgenomen en de doorlooptijd is aanzienlijk verkort. Alle dossiers staan correct in het documentmanagementsysteem. Medewerkers zijn inmiddels gewend aan de nieuwe werkwijze. Zij zijn tevreden met de ondersteuning die het systeem hun biedt en zij zien nog meer mogelijkheden voor verdere verbeteringen. De medewerkers werken in teams. Ze Een teamlid kan zelf bepalen welk dossier hij/zij oppakt uit de gezamenlijke werkbak. Een medewerker handelt in principe de aanvraag geheel af. Als er complexe aanvragen zijn, kan een minder ervaren medewerker de behandeling van het dossier overdragen aan een meer ervaren medewerker. De productiemanager De productieleiding kan realtime het verloop van de afhandeling van alle aanvragen monitoren en bijsturen. Er is een ketenmanager aangesteld, die zorgt voor een gestroomlijnd verloop van het volledige subsidieproces door afspraken te maken met hoofden van betrokken afdelingen, het Nationaal Restauratiefonds en het ministerie van OCW. De ketenpartner Ook de samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds is gemoderniseerd. Via webservices worden gegevens over afzonderlijke dossiers uitgewisseld. Beide partijen hebben goed zicht op de stand van het proces. Het management Het management is blij met de verhoogde arbeidsproductiviteit, de hoge mate van nauwkeurigheid in de afhandeling van zaken en de kortere doorlooptijden die kunnen worden gerealiseerd via een oplossing die in lijn is met het overheidsbeleid (NORA en uitgangspunten van het ministerie van OCW). Er ligt een stevige basis om nu ook gebruikmakend van de ontwikkelde gemeenschappelijke voorzieningen andere bedrijfsprocessen binnen RCE verdergaand te digitaliseren en moderniseren. Conclusie Door een optimale inzet van moderne IT blijkt het mogelijk te zijn om de dienstverlening aanzienlijk klantvriendelijker te maken, terwijl de interne met architectuur is tevens bereikt dat niet alleen het subsidieproces gemoderniseerd en verbeterd uitgevoerd wordt, maar ligt er bovendien een solide basis om ook andere bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld vergunningverlening, snel op vergelijkbare wijze te moderniseren. Ir. D.G. Houtgraaf MMM is hoofd van de Sector Kennisuitwisseling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij was de opdrachtgever voor de vernieuwingsoperatie die in dit artikel is geschetst. Drs. G.I.H.M. Bayens MBA is partner van Adviesgroep Novius. Hij heeft onder meer aan de wieg gestaan van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur en was als adviseur, architect en programmamanager belast met de ontwikkeling en realisatie van Digitaal Werken bij RCE. J U L I

RCE en Adviesgroep Novius ontvangen Architectuurprijs 2014 van het Nederlands Architectuur Forum.

RCE en Adviesgroep Novius ontvangen Architectuurprijs 2014 van het Nederlands Architectuur Forum. Amersfoort, Langbroek 27 november 2014 RCE en Adviesgroep Novius ontvangen Architectuurprijs 2014 van het Nederlands Architectuur Forum. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Adviesgroep Novius

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

De Midoffice ontrafeld

De Midoffice ontrafeld De Midoffice ontrafeld Guido Bayens, Marc Lankhorst In de discussie over de modernisering van gemeentelijke dienstverlening speelt het woord Midoffice een dominante rol. De term wordt gebruikt als onderdeel

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.)

Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.) Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.) De servicegerichte overheid - een tussenbalans Gerard van der Zaal, O&i De afgelopen 15 jaar is binnen de overheid een andere

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Bijlage 1 Aanvullende projectenbundel Frontoffice en digitale producten... 4 30 Dienstenrichtlijn / Wettenbank... 4 31 Klantbegeleidingssysteem... 6 32 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

BEDRIJFSVOERING, een palet van verbetermogelijkheden Mei 2010, Theo Geurts ebm bureau voor bedrijfsvoering

BEDRIJFSVOERING, een palet van verbetermogelijkheden Mei 2010, Theo Geurts ebm bureau voor bedrijfsvoering BEDRIJFSVOERING, een palet van verbetermogelijkheden Mei 2010, Theo Geurts ebm bureau voor bedrijfsvoering 1 Inleiding In dit document vindt u wat we voor u als klant kunnen doen. We leggen uit hoe we

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Projectgroep midoffice rapportage

Projectgroep midoffice rapportage Projectgroep midoffice rapportage Den Haag, januari 2009 Specialité BV, drs T. ten Cate en drs R. Groeneweg Verise 1.0 MANAGEMENTSAMENVATTING Deze rapportage schetst: waarom er in de gemeente een midoffice

Nadere informatie

BPM en WFM: echte flexibiliteit in de processen

BPM en WFM: echte flexibiliteit in de processen BPM en WFM: echte flexibiliteit in de processen Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0) 318 55 20 20 en te

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Je hebt het over: Bevordering van (elektronische) dienstverlening en informatievoorziening, wat bedoel je daar precies mee?

Je hebt het over: Bevordering van (elektronische) dienstverlening en informatievoorziening, wat bedoel je daar precies mee? Interview met Mark Voogd Mark Voogd is de gemeentelijke Programmamanager E-Government en recent nog 2 e geworden in de landelijke verkiezing van Jonge Ambtenaar van het Jaar 2003, Mark Voogd is naast programmamanager

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Workflowmanagement is een methodiek die reeds sinds het

Workflowmanagement is een methodiek die reeds sinds het Methodieken Operationele ITIL-processen verbeteren met behulp van workflowmanagement 5.6 Operationele ITIL-processen verbeteren met behulp van workflowmanagement Workflowmanagement is een methodiek die

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

visie Een verantwoord en toekomstvast concept voor koppeling van elektronische Midoffice dienstverlening aan de bedrijfsprocessen

visie Een verantwoord en toekomstvast concept voor koppeling van elektronische Midoffice dienstverlening aan de bedrijfsprocessen visie Een verantwoord en toekomstvast concept voor koppeling Midoffice van elektronische dienstverlening aan de bedrijfsprocessen Midoffice, hoe maakt ú de verbinding? Gemeenten die in zich in veel gevallen

Nadere informatie

Dynamic Case Management nader belicht

Dynamic Case Management nader belicht Dynamic Case Management nader belicht Samenvatting In onze gestructureerde wereld wordt een ongestructureerde werkwijze niet meer geaccepteerd. Dit geldt evengoed voor de mensen die het werk doen, als

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

Multi Permit Solution. White paper

Multi Permit Solution. White paper Multi Permit Solution White paper Samenvatting Organisaties in de publieke sector hebben te maken met een aantal trends, zoals individualisering van de samenleving, toenemende interconnectiviteit tussen

Nadere informatie

Implementatieplan Bibliotheek.nl

Implementatieplan Bibliotheek.nl Implementatieplan Bibliotheek.nl Van idee naar toepassing in de praktijk Versie: 1.0 Datum: 31 Augustus 2010 1 1 IMPLEMENTATIE VISIE BIBLIOTHEEK.NL... 3 1.1 MISSIE VAN BIBLIOTHEEK.NL: OPENBARE BIBLIOTHEKEN

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Veel gebruikers van Microsoft Dynamics NAV (voorheen: Navision) geven aan hun informatievoorziening te willen verbeteren. Na de invoering

Nadere informatie