Activiteitenplan VHB 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan VHB 2011"

Transcriptie

1 Activiteitenplan VHB 2011 Het is een vaste traditie dat de Vereniging HuurdersBelangen (VHB) haar activiteitenplan naast het activiteitenplan van de Alliantie Eemvallei legt. Vervolgens wordt gezamenlijk bekeken welke plannen van de VHB gerealiseerd kunnen worden. Het bestuur vindt dit een correcte manier, zoals wij dit hebben vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst. Met andere woorden: het is voor beide partijen belangrijk wanneer je in het kader van het harmoniemodel goede afspraken met elkaar kan maken. 1. Huurbeleid 2011 Huur op Maat In het afgelopen jaar is er een eerste evaluatie gehouden over Huur op Maat. Deze evaluatie is uitgevoerd door het Rigo en gebleken is dat Huur op Maat voldoet. We hebben kunnen zien dat zowel de lagere als ook de hogere inkomens gebruik maken van Huur op Maat. De woningzoekenden die een woning hebben verkregen door middel van Huur op Maat hebben aangegeven dat ze het een eerlijk en rechtvaardig systeem vinden. De VHB heeft twee aandachtspunten. Het ene betreft dat het vermogen meegerekend moet worden en dat de jaarlijkse inkomensvergelijking niet via de Alliantie Eemvallei moet lopen maar via de belasting, net als de huurtoeslag. Ten tweede: Huurders in verschillende wijken waar Amersfoort Vernieuwt speelt, die aangeven dat ze willen verhuizen, moeten voldoende aanbod krijgen voor een betaalbare woning, huurgewenning en een verhuiskostenregeling. Omdat er eerst wordt gebouwd en dan pas gesloopt, kunnen in sommige gevallen bewoners die naar een nieuwbouwwoning gaan, een lagere huur gaan betalen voor de nieuwe woning dan van de woning die zij verlaten. Huur op Maat is inmiddels naast Amersfoort ook in de gemeenten Leusden, Hoevelaken, Hoogland, Hooglanderveen, Soest, Soesterberg en Eemnes ingevoerd. 1

2 De Vereniging HuurdersBelangen is erg tevreden dat de Alliantie Eemvallei al haar gekwalificeerde adviezen heeft overgenomen. Ook het uitgebreide advies over de huurcontracten voor Huur op Maat is overgenomen. Een van de belangrijke adviezen was dat huurders in een geliberaliseerde huurwoning huurbescherming krijgen en meedoen in de samenwerkingsovereenkomst. De Vereniging HuurdersBelangen betreurt het dat de Woonbond weinig oog heeft voor huurders met lagere inkomens, want daar is in eerste instantie Huur op Maat voor ontwikkeld. Huurpercentage gekoppeld aan de inflatie Voor 2011 wordt wederom verwacht dat het huurverhogingspercentage wordt gekoppeld aan de inflatie. Het woningwaarderingsstelsel zal worden veranderd, voor de bewonerscommissies gaan we in 2011 een cursus organiseren over deze materie. Houdt de warmte binnen / isolatie Vanaf 2010 geldt de verplichting voor labeling ook voor alle corporaties/ verhuurders, dus ook voor de Alliantie Eemvallei. Zowel de huurders als ook de Alliantie zullen bij de isolatie hun bijdrage moeten leveren. De VHB zal de noodzaak van meer goed geïsoleerde woningen blijven aankaarten bij de Alliantie Eemvallei. Het idee voor een woonlastenfonds, voor energiebesparende maatregelen voor huurders, zal in 2011 verder worden uitgewerkt en regelmatig onderwerp van gesprek zijn. 2

3 2. Amersfoort Vernieuwt De VHB blijft binnen de verschillende geledingen die zich bezighouden met het project Amersfoort Vernieuwt aandacht vragen voor bewonersparticipatie. Deze zijn vastgelegd in het Sociaal Statuut, de Kaderafspraken Alliantie Eemvallei en de VHB en de Werkwijze Participatie en Communicatie Amersfoort Vernieuwt zo doet iedereen mee. Bij de uitvoering van het project in de verschillende vernieuwings -wijken, te weten Schuilenburg, Randenbroek, Liendert en Rustenburg, is de VHB nauw betrokken en wordt het proces zo intensief mogelijk gevolgd en begeleid. Uiteraard is daar de bijdrage en inzet van actieve bewonerscommissies van groot belang. 3. Ledenwerving Oprichting en heroprichting van Bewonerscommissies Zeker in de wijken waar Amersfoort Vernieuwt speelt (zie hierboven) is het belangrijk dat er een goede vertegenwoordiging vanuit de wijk aanwezig is, zodat de VHB de belangen van alle bewoners op een juiste en duidelijke manier kan behartigen. In 2011 zal dan ook de eventueel noodzakelijke heroprichting of aanvulling van onderbezette bewonerscommissies een hoge prioriteit krijgen bij de wervingscommissie van de Vereniging HuurdersBelangen. Daarnaast blijft er aandacht voor alle wijken waar uitbreiding of (her)oprichting van een bewonerscommissie gewenst en zinvol is. Rayonbegeleiding Alle bestuursleden van het Algemeen Bestuur zijn gekoppeld aan een rayon. Bewonerscommissies kunnen desgewenst een beroep doen op begeleiding voor een specifieke kwestie, bijvoorbeeld bij het oppakken van een gezamenlijk probleem in de wijk of complex. Ook wordt, als de VHB een uitnodiging hiervoor ontvangt, de jaarvergadering van de commissie door een rayonbegeleider of ander bestuurslid bijgewoond. Of er nu wel of geen vernieuwing, renovatie of andere activiteiten plaatsvinden, de VHB vindt de betrokkenheid van álle bewonerscommissies belangrijk. 3

4 Commissies in Buitengebieden Ook in de gemeenten Hoogland, Hooglanderveen, Hoevelaken, Leusden, Soest, Soesterberg en Eemnes, waar de Alliantie Eemvallei huurwoningen bezit, is het van belang dat bewonerscommissies actief zijn. Zeker nu ook buiten Amersfoort wordt gewerkt met Huur op Maat, moeten bewoners goed geïnformeerd en begeleid kunnen worden. 4. Donateurwerving Sinds 2008 is de VHB gestart met een actievere werving van donateurs, met als doel het aantal donateurs flink op te schroeven. Bij deze persoonlijke aanpak, gaan de leden van de bewonerscommissie persoonlijk langs alle bewoners met het verzoek op donateur te worden van de VHB. Na de pilot in de wijk Schuilenburg laagbouw (40 nieuwe donateurs) en een uitgebreide werving in Hoogland (25 nieuwe donateurs) is in het najaar van 2010 een combinatie werving (zowel donateurs als commissieleden) voor De Horsten in de wijk Liendert gehouden. De resultaten zullen in november 2010 bekend zijn. Voor 2011 is het de bedoeling in minimaal 2 wijken een dergelijke actie te organiseren. Bij het uitnodigen van bewoners voor een informatieavond om een nieuwe commissie op te richten of het aanvullen van bestaande commissies via een schriftelijke werving wordt standaard een oproep gedaan om donateur van de VHB te worden. In een bijgeleverde folder vindt men informatie en aanmeldingsstrook. Ook in iedere HuurdersFlits staat op de achterzijde een oproep. Vanuit deze beide mogelijkheden wordt ook regelmatig een aanmelding als donateur ontvangen. Bij mutaties (verhuizing van huurders) ligt er een taak voor de medewerkers van de Alliantie Eemvallei, zodat direct bij het ondertekenen van het huurcontract, (de automatische overgang van-) het donateurschap van de VHB een moment van aandacht krijgt, zodat dit niet in de vergetelheid (lees: prullenbak) beland. 4

5 5. Deelname VHB in diverse gespreksgroepen Adviesgroep: De Adviesgroep VHB werkt op aangeven van onderwerpen vanuit de VHB of de Alliantie Eemvallei en brengt advies en verslag uit aan het bestuur van de VHB. Ook in 2011 zal de Adviesgroep waar nodig om advies worden gevraagd. 6. Vereniging van Eigenaren (VvE s) De Alliantie Eemvallei verkoopt steeds meer appartementen. Dit betekent dat er dan ook een VvE moet worden opgericht binnen het betreffende complex (= verplicht). Maar de bevoegdheiden van deze VvE s zijn zo geregeld, dat de huurders worden ondergeschoffeld door de VvE. De verhuurders ontkennen vaak dat dit zo is, maar in de praktijk blijkt maar al te vaak dat een kleine groep kopers de dienst uitmaakt bij het bepalen van bijvoorbeeld het onderhoud, de inhoud en hoogte van de servicekosten en het gebruik van de appartementen. Vanuit de Woonbond zal in 2011 door middel van een cursus specifieke aandacht worden besteedt aan deze materie. 7. Verkopen De VHB begrijpt als geen ander dat de corporaties verplicht zijn om duizenden woningen per jaar te verkopen. Ook de inkomsten van de corporatie Alliantie Eemvallei zijn in hoofdlijnen gebaseerd op het verkopen van huurwoningen om hiermee andere activiteiten als nieuwbouw mee te kunnen financieren. Als VHB willen we er op toezien dat de verkopen geen drastische vormen aannemen en dat betaalbare huurwoningen niet collectief verkocht gaan worden. 5

6 8. Mijn Woning De Alliantie is in het afgelopen jaar gestart met het project Mijn Woning. Dit houdt in dat de nieuwe huurders vanaf het ondertekenen van het huurcontract worden begeleid door een medewerker van de Alliantie Eemvallei. Onder meer over de staat van de woning, oplevering, geriefverbetering, maar ook ondersteuning en advisering over kabelaansluiting, telefoon etc. Wanneer de huurder uiteindelijk de woning naar tevredenheid is gaan bewonen, zit de taak van de medewerker er op. De VHB zal via de achterban (bewonerscommissies) de uitvoering van dit project nauwlettend in de gaten houden, zeker omdat er al een aantal klachten over zijn ontvangen. 9. Zorg en Leefbaarheid De aanpassingen in beleid, in wonen en woonomgeving, welzijn, werk en inkomen en zorg blijven ook in 2011 een belangrijk onderwerp van gesprek binnen de VHB, die voornamelijk op directieoverleg worden behandeld. Een belangrijk onderdeel is en blijft uiteraard Huur op Maat. 10. Servicekosten Nog steeds zet de VHB vraagtekens bij de juiste benadering en uitvoering van het servicekostenbeleid. Het serviceabonnement voor het huurdersonderhoud, wat sinds 2007 door de Alliantie Eemvallei wordt aangeboden, dreigde te verdwijnen. Maar in samenwerking met AAHA zal dit onderwerp in 2011 verder worden uitgewerkt en verbeterd. 6

7 APK Er zijn in Nederland al diverse verhuurders die een jaarlijkse APK keuring uitgeven voor alle woningen. Dit zou ook een goed idee zijn voor de woningen van de Alliantie Eemvallei. In Amsterdam (= Pionproject) worden alle woningen bij de Alliantie Amsterdam eenmaal per jaar nagelopen op gebreken in de woning. Ook zal dit bij de Alliantie Eemvallei gaan gebeuren. De VHB zal hier bij de Alliantie Eemvallei op aandringen. Ventilatiepolitie Bij vier van de tien huurwoningen schort er wel iets aan de ventilatie. Hierdoor kunnen vocht- en schimmelproblemen ontstaan die een gevaar zijn voor de gezondheid. De grootste Duitse belangenvereniging van huurders eiste invoering van de schimmelpolitie, maar de Nederlandse Woonbond zou het in Nederland liever breder trekken toezicht en controle op de ventilatie uitbreiden. De Duitse krant Bild meldde dat er in ong. 3 miljoen woningen in Duitsland sprake is van overlast door schimmels, die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Veel verhuurders doen niets aan de gebreken. In plaats daarvan verwijten zij de huurders dat zij verkeerd hebben gestookt of geventileerd. Een in te stellen schimmelpolitie zou verhuurders moeten aanspreken op schimmel in woningen, de verwijdering van de zwammen eisen en desnoods boetes opleggen. In Nederland bestaat het probleem ook. Door Onno van Rijsbergen (Woonbond) wordt gesteld: alleen zoeken naar schimmels is niet genoeg, dan zie je de rest over het hoofd. Schimmel is een onderdeel van een heel scala aan problemen in een woning. Dit kan bijvoorbeeld een teveel aan stikstofoxide zijn door een keukengeiser of stof. Alles valt of staat met een goede ventilatie en daar ontbreekt het vaak aan. Corporaties zien het belang van goede ventilatie wel in, maar bij de uitvoering en de controle gaat het vaak mis. De corporatie moet een woning in goede staat opleveren, de bewoners moeten goed geïnformeerd worden en de bewoner moet er dan goed mee omgaan. Dat is grotendeels de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Daarom wordt het instellen van een ventilatiepolitie door de Woonbond en de VHB van harte aangeraden. Huismeesters en plaatsvervangende huismeesters blijft een kwestie van aandacht bij de VHB. Zeker in de seniorenflats (en met name die met een zorginstelling) is een goede opvang dringend gewenst en moeten er duidelijke afspraken en regels voor zijn. Ook hier pleit de VHB voor uniformiteit en vooral duidelijkheid. Gelukkig hebben we hele actieve Bewonerscommissies in de Seniorenflats die dit goed in de gaten houden. 7

8 11. Studentenhuisvesting Het realiseren van woningen voor studenten moet worden afgestemd op de vraag van de Amersfoortse woningmarkt. Steeds vaker blijkt dat appartementen/- etagewoningen die gelabeld zijn voor studenten, door onvoldoende vraag niet meer worden gelabeld en vervolgens verhuurd aan niet studenten. Deze leegstand kost geld dat moet worden opgebracht door de zittende huurders. 12. Illegale onderverhuur Helaas zijn er nog steeds mensen die misbruik maken van illegale onderverhuur van hun huurwoning. Dit gaat dan gepaard met extreme hoge huren die de betreffende onderhuurders moeten betalen. Ook kunnen deze mensen niet klagen over het onderhoud van de woning, ze zijn gewoon vogelvrij. Willen ze in opstand komen tegen de illegale onderverhuurder, dan worden zij vaak nog bedreigd, met alle gevolgen van dien. Momenteel moeten boetes wegens onderverhuur nog worden opgelegd door de rechter, vaak een lange en lastige weg. De VHB pleit er voor dat de Alliantie Eemvallei en de Gemeente Amersfoort een gericht beleid gaan ontwikkelen dat hier op korte termijn een einde aan maakt. Dit is mede belangrijk voor de duizenden woningzoekenden in Amersfoort e.o. 13. Wietkwekerijen in huurwoningen Het beleid van de Alliantie Eemvallei om wietkwekerijen in huurwoningen aan te pakken werkt goed. De VHB gaat er dan ook van uit dat dit beleid in 2011 wordt voortgezet. In het afgelopen jaar zijn er op het spreekuur van de VHB enkele bewoners geweest die zeer ernstig overlast hadden van de gevolgen van wietkwekerijen: geluidsoverlast, stank, diefstal van elektra in de gemeenschappelijke ruimtes, etc. De enige oplossing van dit probleem is legalisering van softdrugs, dan kan iedereen de wietplanten in zijn eigen tuin gaan verbouwen en daar heeft niemand last van. 8

9 14. AAHA De Vereniging AAHA is de koepel van de Huurdersverenigingen uit Amsterdam, Almere, Huizen/Hilversum en Amersfoort. Over verschillende onderwerpen wordt gezamenlijk gesproken en waar nodig advies uitgebracht. Met deze gegevens en adviezen kan AAHA vervolgens in gesprek treden met de directie van de Alliantie. 15. Woonbond / Kennis- en adviescentrum De VHB heeft de beschikking over een (vaste) adviseur van de Woonbond voor ondersteuning en advies of diverse gebieden. Ook voor 2011 wordt zijn steun en advies op prijs gesteld en zullen wij waar nodig een beroep op hem doen. 16. Bestuur VHB Het bestuur bestaat momenteel uit 10 personen. Het is echter noodzakelijk om uitbreiding te realiseren. Zeker gezien de gemiddelde leeftijd, maar ook in het kader van inwerken en opvolging van belangrijke kernfuncties (voorzitter, secretaris, penningmeester). Ook in 2011 zal aandacht worden gegeven aan de werving van nieuwe, mogelijk ook wat jongere bestuursleden. 9

10 17. Cursusprogramma 2011 In overleg met de Woonbond is voor het jaar 2011 gekozen voor de volgende cursussen: 1. Cursus Servicekostenoverzichten: 2 woensdagavonden: 18 en 25 januari Cursus Energiepunten in het puntensysteem: 3 dinsdagavonden: 12, 19 en 26 april Cursus Huurders in de VvE: 3 dinsdagavonden: 20 en 27 september en 4 oktober Cursus Succesvol overleggen met de Alliantie Eemvallei: 3 woensdagavonden: 16, 23 en 30 november 2011 De cursussen worden gegeven door de heer Henk Stegink, opleider bij de Woonbond/Kennis- en Adviescentrum, speciaal voor leden van bewonerscommissies van de VHB. Voor de bewonerscommissies zijn hier geen kosten aan verbonden. De avonden worden gehouden in de vergaderzaal van de VHB aan de Grote Spui 13A. Vanuit de Woonbond zullen alle bewonerscommissies in december 2010 een uitnodiging ontvangen. * * * * 10

Activiteitenplan VHB 2014

Activiteitenplan VHB 2014 Activiteitenplan VHB 2014 De Vereniging HuurdersBelangen (VHB) heeft tot taak: het behartigen van de belangen van de huurder die in een woning van de Alliantie regio Amersfoort woont. Wat zijn de belangen

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. Vereniging HuurdersBelangen

JAARREKENING 2011. Vereniging HuurdersBelangen JAARREKENING 2011 Vereniging HuurdersBelangen Vereniging HuurdersBelangen 36 INHOUD * Jaarverslag Pagina 1. Algemene Beschouwingen 2 2. Bestuur 11 3. Overlegvergaderingen VHB met de directie van de Alliantie

Nadere informatie

Vereniging HuurdersBelangen Jaarverslag 2008. 1. Algemene Beschouwingen 3. 2. Bestuur 18

Vereniging HuurdersBelangen Jaarverslag 2008. 1. Algemene Beschouwingen 3. 2. Bestuur 18 INHOUD * Jaarverslag Pagina 1. Algemene Beschouwingen 3 2. Bestuur 18 3. Overlegvergaderingen VHB met de directie van de Alliantie Eemvallei 22 4. Wervingscommissie 25 5. Het spreekuur van de VHB 26 6.

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Vereniging HuurdersBelangen Jaarverslag 2007. 1. Algemene Beschouwingen 2. 2. Bestuur 11

Vereniging HuurdersBelangen Jaarverslag 2007. 1. Algemene Beschouwingen 2. 2. Bestuur 11 INHOUD * Jaarverslag Pagina 1. Algemene Beschouwingen 2 2. Bestuur 11 3. Overlegvergaderingen VHB met de directie van de Alliantie Eemvallei 15 4. Wervingscommissie 16 5. Het spreekuur van de VHB 17 6.

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden Jaarplan 2016 concept HBV Leiden CONCEPT Jaarplan HBV Leiden 2016 1 Actuele ontwikkelingen Nieuwe Woningwet De nieuwe Woningwet heeft grote impact op de corporaties. De corporatie moet zich richten op

Nadere informatie

Huurder. in een. VvE Complex

Huurder. in een. VvE Complex Huurder in een VvE Complex Wonen met huurders en eigenaren in een appartementencomplex Het komt vaak voor dat huurders en huiseigenaren samen in een appartementencomplex wonen. Dit noemen wij een gemengd

Nadere informatie

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond 1 Wat ga ik vertellen? Huidige regelgeving: - huurprijs en servicekosten - Wmcz - Wohv (Overlegwet)

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Huurders Organisatie Patrizia VAN HUURDERS VOOR HUURDERS We werken voor de belangen van alle huurders Ons streven: U BENT TEVREDEN MET HOE U WOONT

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Een bestuur dat staat voor de huurders en al wat mogelijk is om de huren betaalbaar te houden.

Een bestuur dat staat voor de huurders en al wat mogelijk is om de huren betaalbaar te houden. Van de voorzitter van HBO Tiwos. Wat vliegt de tijd: dit jaar bestaat de HBO alweer 10 jaar. 10 Jaar en ik kan zeggen dat ik trots ben op zo n bestuur. Een bestuur dat staat voor de huurders en al wat

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

De huurder in een VVE

De huurder in een VVE De huurder in een VVE in vogelvlucht Huurdersvereniging Staedion Huurdersvereniging Staedion 1 Opstart VVE Als een of meer woningen van een complex verkocht gaan worden aan huurders of nieuwe eigenaars,

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie Verslag bewonerscommissieavond Thema: overlegwet Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oudeheselaan) Datum: maandag 6 februari 2012 Aanwezig: 14 personen Commissies: BHPP, Delsenhof, Leuvensehof,

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het 100% wonen Meld het ons! De Klachtenadviescommissie is er voor alle klanten van SallandWonen. Wonen 3 Klachten zijn welkom Heeft u een

Nadere informatie

WELKOM. 22 april 2015

WELKOM. 22 april 2015 WELKOM 22 april 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Voorstelling bestuursleden 4. Goedkeur Statuten en huishoudelijk reglement 5. Vaststellen bijdrage 6. Begroting 7. Aanstellen Kascommissie 8. Vesteda

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen Actieplan 2016-2018 Huurders Belangen Vereniging Samen sterk in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2016/2018 Pag. 6 en 7 Samen sterk in wonen,

Nadere informatie

Wervingsonderzoek. SHOH, Enschede. Versie 2, definitief 9 november 2017 Gerard Jager en Jurriën Schuurman. Wervingsonderzoek SHOH, Enschede

Wervingsonderzoek. SHOH, Enschede. Versie 2, definitief 9 november 2017 Gerard Jager en Jurriën Schuurman. Wervingsonderzoek SHOH, Enschede Wervingsonderzoek SHOH, Enschede Versie 2, definitief 9 november 2017 Gerard Jager en Jurriën Schuurman 1 uitgever Woonbond kennis- en adviescentrum Postbus 3389 1001 AD Amsterdam 020-551 77 00 info@wka-centrum.nl

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2013 jaargang 1 In deze nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

HOOD. Beleidsplan 2010

HOOD. Beleidsplan 2010 HOOD Beleidsplan 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Doelstelling en interne activiteiten Doelstelling Bestuur Bewonerscommissies Werkgroepen Overlegonderwerpen Middelen Activiteiten met Ons Doel Overleg met

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Verenigingsplan

Verenigingsplan HUURDERSVERENIGING PATRIMONIUM VEENENDAAL Verenigingsplan 2016 2020 Samen staan we sterk 29 april 2016 1 1. Inleiding 2015 was een belangrijk jaar voor de volkshuisvesting en vooral voor huurdersorganisaties.

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Participatie en zelfbeheer ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Woningwet 2015 Woonvisie & prestatieafspraken Verandering in relatie huurdersorganisatie, woningcorporatie en gemeente Woonvisie en prestatieafspraken:

Nadere informatie

Hoe energiebesparende maatregelen realiseren? De procesaanpak vanuit bewonersperspectief Onno van Rijsbergen

Hoe energiebesparende maatregelen realiseren? De procesaanpak vanuit bewonersperspectief Onno van Rijsbergen Hoe energiebesparende realiseren? De procesaanpak vanuit bewonersperspectief Onno van Rijsbergen Adviseur woningkwaliteit Woonbond Kennis en Adviescentrum Nederlandse Woonbond De Woonbond bespaart Energiebus

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Beleidsplan Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016

Beleidsplan Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016 Beleidsplan 2017-2018. Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016 Opgemaakt door het bestuur van de Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg. Bestemd voor: Voorzitter Bewonerscommissies aangesloten bij SHZL.

Nadere informatie

STOK Werkplan 2013 / vastgesteld op 3 december

STOK Werkplan 2013 / vastgesteld op 3 december STOK WERKPLAN 2013 De vereniging STOK behartigt de belangen van huurders van Bo-Ex wanneer het gaat over zaken, die vele of alle huurders aangaan. Het STOK-bestuur vergadert maandelijks en heeft circa

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst tussen: Huurders Belangenvereniging Enschede te Enschede en Bewonerscommisie te Enschede Definitie Bewonerscommissie: Een bewonerscommissie is een organisatie van bewoners, vaak

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Woonagenda Huurdersaanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen

Woonagenda Huurdersaanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen Woonagenda 2014 Huurdersaanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen Al bijna 15 jaar zetten wij ons als Huurders vereniging Amsterdam (HA) in voor de belangen van hurend Amsterdam. Inmiddels vertegenwoordigen

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS Huurdersorganisatie Vulcanus www.ho-vulcanus.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. BEWONERSPARTICIPATIE...2 3. ROL BEWONERSCOMMISSIE...2 4. BEWONERSCOMMISSIE...3 Verkiezingsprocedure

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Me er weten met de Woonbond. Cursussen en -trainingen van het. Woonbond Kennis- en Adviescentrum: een must voor elke huurdersorganisatie

Me er weten met de Woonbond. Cursussen en -trainingen van het. Woonbond Kennis- en Adviescentrum: een must voor elke huurdersorganisatie Me er weten met de Woonbond Cursussen en -trainingen van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum: een must voor elke huurdersorganisatie EEN MUST VOOR ELKE HUURDERSORGANISATIE De inzet en betrokkenheid van

Nadere informatie

Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014

Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014 Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014 Utrecht, februari 2015 Marnixlaan 170-172 3552 HH Utrecht, info@huurdersnetwerkmitros.nl, 030-242 16 88 1 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 3 2. Betaalbaarheid... 4 3.

Nadere informatie

Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt

Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt Bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst. De kaderafspraken waarborgen een goed proces van overleg tussen de Alliantie en de VHB

Nadere informatie

Vereniging'HuurdersBelangen''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Jaarverslag'2013' '

Vereniging'HuurdersBelangen''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Jaarverslag'2013' ' Vereniging'HuurdersBelangen''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Jaarverslag'2013' ' INHOUD pagina * Jaarverslag 2 1. Algemene beschouwingen

Nadere informatie

Controlerend en krachtig in overleg

Controlerend en krachtig in overleg DE HUURDERSBELANGENVERENIGING Controlerend en krachtig in overleg Jaarverslag van HBV De Woonkoepel over 2015 De Huurdersbelangenvereniging is de wettelijke vertegenwoordiger van de huurders van SWZ. Het

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie

Advies. Doorstroming ouderen op woningmarkt Katwijk aan Zee

Advies. Doorstroming ouderen op woningmarkt Katwijk aan Zee Advies Doorstroming ouderen op woningmarkt Katwijk aan Zee INHOUDSOPGAVE pagina 1. Aanleiding.2 2. Oorzaken geringe doorstroming.2 3. Mogelijke oplossing...3 4. Wat in Leiden kan, kan in Katwijk ook..4

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Utrecht, 23 november 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INVESTERINGSRUIMTE EN FINANCIËLE

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet)

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet) Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 14 april 2011, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.n College van B&W Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 13

Inhoud. Pagina 2 van 13 Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Voorwoord van de Voorzitter... 3 2 Algemeen.... 4 3 Dienstverlening.... 5 3.1 Vaststelling doel:... 5 3.2 Beleidsuitwerking:... 5 3.2.1 Het voeren van overleg met AMVEST;... 5

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

Spoorboekje voor bewonerscommissies

Spoorboekje voor bewonerscommissies Spoorboekje voor bewonerscommissies INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Waarom dit spoorboekje 2 2. Bewonerscommissies in het kort 2 2.1 Aantal leden bewonerscommissie 2.2 Externe adviseurs 2.3 Werkzaamheden 3. Mozaïek

Nadere informatie

Het Wijkteam Hulpverlening dichtbij

Het Wijkteam Hulpverlening dichtbij Het Wijkteam Hulpverlening dichtbij Het Wijkteam: hulpverlening dichtbij Het Wijkteam biedt ondersteuning, op een nieuwe manier. Dichtbij huis, snel en met vaste contactpersonen. Voor uw vragen en zorgen

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

ACHTERBAN- RAADPLEGING ONDER DAK

ACHTERBAN- RAADPLEGING ONDER DAK ACHTERBAN- RAADPLEGING ONDER DAK Wat is de mening van huurders van Eigen Haard in Uithoorn en De Kwakel? Deze achterbanraadpleging gaat over het bestaansrecht van Huurdersvereniging Onder Dak, over de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) Partijen Verhuurder Stichting Staedion hierna te noemen

Nadere informatie

handleiding

handleiding Er zijn op dit moment ongeveer 110 bewonerscommissies die samen met Eigen Haard actief zijn. De meeste bewonerscommissies zijn actieve, zelfstandige groepen die niet alleen met Eigen Haard samenwerken,

Nadere informatie

Nieuwe huurdersvereniging

Nieuwe huurdersvereniging Nieuwe huurdersvereniging Woningbouwvereniging Reeuwijk 8 juni 2015 9-6-2015 1 Even voorstellen! 2 Waarom vinden we dat er een huurdersvereniging moet komen? Belangen behartiging van de huurders. Samen

Nadere informatie

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008 Werkplan 2007/2008 HuurdersNetwerk Rotterdam Kreileroord 222 3079 NB Rotterdam 0. Inleiding Het Huurdersnetwerk Rotterdam (HNR) heeft voor de activiteiten van 2007 en 2008 een werkplan opgesteld. Dit werkplan

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Convenant bewonerscommissies. Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels

Convenant bewonerscommissies. Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels Convenant bewonerscommissies Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels Leiden, januari 01 Voorwoord Bewonerscommissies zijn voor de Sleutels een belangrijke gesprekspartner voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewaarexemplaar. Uw belangenbehartiger. Voor alle huurders van De Goede Woning

Nieuwsbrief Bewaarexemplaar. Uw belangenbehartiger. Voor alle huurders van De Goede Woning Nieuwsbrief Bewaarexemplaar Uw belangenbehartiger Voor alle huurders van De Goede Woning Inhoudsopgave: 1. Nieuwsbrief 2. Wie zijn wij? 3. Wat doen wij? 4. Wist u dat wij? 5. Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Van de Huurdersvereniging Atrium April 2015

Jaarverslag 2014. Van de Huurdersvereniging Atrium April 2015 Jaarverslag 2014 Van de Huurdersvereniging Atrium April 2015 Inleiding Na een nieuwe samenstelling vorig jaar, het aftreden van Henny Swets en het toetreden van Johan Toes heeft het bestuur in deze nieuwe

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

Betreft: verkoop van uw huurwoning

Betreft: verkoop van uw huurwoning Belangrijk, urgent!! Amsterdam, 26 augustus 2010 Betreft: verkoop van uw huurwoning De Vereniging Zuid -en Pijpbelangen tegen Deelraadswillekeur wil u over het volgende informeren en oproepen bezwaar te

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Vraag en antwoord. Huurovereenkomst. Geliberaliseerde huurovereenkomsten. Huurbescherming

Huurovereenkomst. Vraag en antwoord. Huurovereenkomst. Geliberaliseerde huurovereenkomsten. Huurbescherming pagina 1 van 12 Huurovereenkomst Vraag en antwoord Huurovereenkomst 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wat staat er in een standaard huurovereenkomst? Welke regels zijn verder van toepassing? Wat gebeurt er als de afgesproken

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES 1 Inhoudsopgave Reglement bewonerscommissies Checklist voor toepassen Overlegwet Samenvatting Overlegwet Suggesties voor inwerkprogramma Suggesties voor

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Dymphna Meijneken Uitgave en rapportage in opdracht

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode

Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode Actieplan 2014-2015 Samen thuis in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2014/2015 Pag. 6 Samen thuis

Nadere informatie