ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014."

Transcriptie

1 ZITTING VAN 16 DECEMBER Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise, vertrouwenspersoon van VEREST Paul VERMEIREN Wouter, secretaris. De voorzitter opent de vergadering om 19:32 uur I. OPEN VERGADERING. 1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 25 november Het verslag van de openbare vergadering van 25 november 2014 wordt goedgekeurd en ondertekend. 2. Nieuwbouw Seniorama III (uitbreiding Seniorama II) Weigering definitieve oplevering perceel ruwbouw en afwerking. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

2 Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 augustus 2011 betreffende de goedkeuring van de gunning van de opdracht Ruwbouw en afwerking aan nv EVERAERT-COOREMAN, Kruisstraat 12 te 9290 Overmere; Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr. 2011/IP1/R&A; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 december 2013 betreffende de goedkeuring van het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 26 augustus 2013, opgesteld door de ontwerper, Abetec nv, Vlassenhout 8 te 9200 Dendermonde; Overwegende dat de eerste helft ( ,00) van de borgtocht nr. 5017/ (Borgstellingskas: Fortis Garanties Noord) van ,00 werd vrijgegeven op 12 december 2013; Gelet op het Proces-Verbaal van Ingebrekestelling d.d. 18 juli 2014; Gelet op de inhoud van de brief van het opdrachtgevend bestuur van 12 september 2014 houdende de begroting van de minderwaarde op ,00 euro; Gelet op de fax d.d. 30 september 2014 van mevr. Eeckhout Ann, raadsvrouw van nv EVERAERT-COOREMAN, met een voorstel waarbij de minderwaarde niet meer dan 5.000,00 bedraagt en het verzoek om tot definitieve oplevering over te gaan; Gelet op de brief van het opdrachtgevend bestuur van 2 oktober 2014, waarop namens de opdrachtnemer niet meer werd gereageerd; Gelet op de regeling van de eindstaat van de opdrachtnemer overeenkomstig voormelde brieven van 12 september en 2 oktober 2014, derhalve met een korting wegens minderwaarde van ,00 euro op 1 oktober 2014; Overwegende dat het dan ook passend voorkomt een proces-verbaal van weigering van definitieve oplevering en van kennisgeving van aanvaarding tegen korting wegens minderwaarde op te stellen, zodat de resterende waarborg aan de opdrachtnemer kan worden vrijgegeven; Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de Raad voor Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de Openbare Centra voor Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

3 Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Artikel 1: De definitieve oplevering van de opdracht Ruwbouw en afwerking wordt geweigerd. Art. 2: De tweede helft van borgtocht nr. 5017/ (Borgstellingskas: Fortis Garanties Noord) van ,00 mag worden vrijgegeven. 3. Vernieuwen servers en PC s Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning aankoop bijkomende licenties remote desktop services. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van 8.500,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 110; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Vernieuwen servers en PC s bijkomende nieuwe gebruikerslicenties remote desktop services dienen aangekocht te worden opdat de PC s in het kinderdagverblijf op een aanvaardbare manier zouden kunnen werken; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur; Overwegende het voorstel om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan CEVI nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 441,35 excl. btw of 534,03 incl. 21% btw; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudgetten van 2014, op budgetcode / en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Overwegende dat er geen visum vereist is van de financieel beheerder;

4 Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de Raad voor Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de Openbare Centra voor Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Artikel 1: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur. Art.25: Deze opdracht wordt gegund aan CEVI nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 441,35 excl. btw of 534,03 incl. 21% btw. Art. 3: De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het investeringsbudgetten van 2014, op budgetcode / Goedkeuring huurcontract multifunctionals. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de Organisatie van de Openbare Centra voor in het bijzonder de artikelen 51 en 52; Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 15 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (aankoop- of opdrachten-centrale); Gelet op de huidige huurcontracten multifunctionals die aflopen tegen 30 april 2015; Gelet op het besluit van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen van 28 april 2010 waarbij goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. ICT/2010/003 voor de opdracht

5 'Raamcontract mutlifunctionals en beheersysteem met "algemene offerteaanvraag' als wijze van gunnen; Gelet het voornoemde goedgekeurde bestek met nr. ICT/2010/003, inzonderheid waar dit stelt: - (p. 3 toepasselijke reglementering, sub 2 ): 'Wet van 15 juni 2006 en latere wijzigingen betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, inzonderheid artikelen 2,4 en 15'; - (p. 4 beschrijving van de opdracht, in fine): 'De leveradressen kunnen elke site zijn verbonden aan het provinciale bestuur, of elke site verbonden aan één van de gemeentes uit de lijst in bijlage C van dit bestek'; - (p. 26 bestellingmodaliteiten): 'De toewijzing van dit raamcontract creëert het kader waarbinnen bestellingen voor multifunctionals, een beheersysteem en/of service management mogelijk wordt. De bestellingen kunnen worden geplaatst door het provinciebestuur voor haar administratie of door de gemeentebesturen vermeld in bijlage C voor hun administratie. Het begrip 'administratie' dient in de ruimst mogelijke zin te worden geïnterpreteerd. Zo zijn onder andere de intern verzelfstandigde agentschappen (IVA's) en extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's) van de besturen inbegrepen.'; - (p. 38 Bijlage C: Lijst met potentieel bestellende overheden) : 'Het betreft de Oost-Vlaamse gemeentes en Vlaamse provinciebesturen die gebruik kunnen maken van het raamcontract. Hiertoe nemen zij rechtstreeks contact op met de projectcoördinator van de leverancier waarbij zij één of meer multifunctionals, een beheersysteem en/of een bijhorend contract voor servicemanagement kunnen bestellen aan de voorwaarden overeengekomen in dit raamcontract, en zolang het raamcontract loopt.'; Gelet op het besluit van de deputatie van de Provincieraadsbesluit van Oost-Vlaanderen van 16 december 2010 waarbij de voornoemde opdracht 'Raamcontract multifunctionals en beheersysteem' wordt toegewezen aan de firma Canon Belgium nv; Overwegende dat de voornoemde opdracht 'Raamcontract mutlifunctionals en beheersysteem' van de Provincie Oost-Vlaanderen een opdrachtencentrale is in de zin van artikel 15 van de Wet van 15 juni 2006; Overwegende dat de Gemeente ervan gebruik kan maken waardoor zij is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningprocedure te organiseren; Dat tevens het OCMW ervan gebruik kan maken mits goedkeuring door de Gemeente en mits de bestelling wordt geplaatst via de Gemeente; Dat een goedkeuring werd gegeven door het college van burgemeester en schepenen; Gelet op het voorstel om volgende multifunctionals te huren vanaf 1 mei 2015 voor een periode van 60 maanden, volgens de prijsofferte in bijlage: Locatie administratie/ sociale dienst woonzorgcentrum Type C7260i 5235i

6 kinderdagverblijf C5235i; Overwegende dat het aangewezen is dat de het OCMW van de opdrachtencentrale gebruik maakt om volgende redenen: - de in de opdrachtencentrale voorziene producten voldoen aan de behoefte van het OCMW; - zelf geen gunningprocedure moeten voeren betekent een besparing aan tijd en geld; - de Provincie beschikt over meer technische expertise ter zake en de aangewende gunningcriteria gelden ook voor de Gemeente/OCMW; - mocht het OCMW enkel voor zichzelf een gunningsprocedure voeren, ligt het voor de hand dat de prijszetting hoger zou zijn; Overwegende dat ook de Gemeente Buggenhout gebruik maakt van het raamcontract; Overwegende dat de nodige kredieten zijn voorzien in de exploitatiebudgetten; Overwegende dat de opdrachtencentrale geen exclusiviteit inhoudt; Artikel 1: Voor de huur van multifunctionals wordt gebruik gemaakt van de voornoemde opdrachtencentrale van de Provincie Oost-Vlaanderen. Art. 2: Het OCMW bestelt via de gemeente Buggenhout de volgende multifunctionals voor een periode van 60 maanden te beginnen vanaf 1 mei 2015: Locatie administratie/ sociale dienst woonzorgcentrum kinderdagverblijf Type C7260i C5235i C5235i 5. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden vervanging kookketel keuken woonzorgcentrum. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van 8.500,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 110;

7 Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Overwegende dat ARAMARK nv belast is met het vervangen en onderhouden van de keukeninstallaties en machines vanaf 1 augustus 2014 als onderdeel van de opdracht beheer centrale keuken en bereiding warme maaltijden; Overwegende dat één van de twee aanwezige kookketels in de keuken van het woonzorgcentrum reeds was stuk gegaan voor aanvang van de opdracht en dat deze dient vervangen te worden op last van het OCMW; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur; Overwegende het voorstel om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de ARAMARK nv, Maurice Charlentstraat 53 te 1160 Auderghem (marmite gaz chauffe indirect 100 l), tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 5.936,00; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudgetten van 2014, op budgetcode / en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Overwegende dat een visum vereist is, dat op 4 december 2014 een visumaanvraag werd ingediend en dat de financieel beheerder het visum verleende op 4 december 2014; Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de Raad voor Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de Openbare Centra voor Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Artikel 1: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur.

8 Art. 2: Deze opdracht wordt gegund aan ARAMARK nv Auderghem (marmite gaz chauffe indirect 100 l), Maurice Charlentstraat 53 te 1160 Auderghem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 5.936,00; Art. 3: De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het investeringsbudgetten van 2014, op budgetcode / Plaatsing afsluitbare fietsoverkapping bewoners campus Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 4; Overwegende dat de huidige open fietsenstallingen voor de bewoners van Seniorama I, II en III tekort schieten op het vlak van aantal bergplaatsen en afsluitbaarheid waardoor enkele fietsen momenteel in de gemeenschappelijke gangen gestald worden en om dit te vermijden het aangewezen is te voorzien in een afsluitbare fietsenstalling; Overwegende dat in het kader van de opdracht Plaatsing aflsuitbare fietsoverkapping bewoners Seniorama een bijzonder bestek met nr werd opgesteld door Secretarie; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 7.438,02 excl. btw of 9.000,00 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudgetten van 2014, op budgetcode en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de Raad voor

9 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de Openbare Centra voor Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr en de raming voor de opdracht Plaatsing aflsuitbare fietsoverkapping bewoners Seniorama, opgesteld door Secretarie. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 7.438,02 excl. btw of 9.000,00 incl. 21% btw. Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudgetten van Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 4;

10 Overwegende dat in het kader van de opdracht Plaatsing aflsuitbare fietsoverkapping bewoners Seniorama een bijzonder bestek met nr werd opgesteld door Secretarie; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 7.438,02 excl. btw of 9.000,00 incl. 21% btw; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 december 2014 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat wordt voorgesteld om de gunningsprocedure op te starten en de uitnodigingen tot offerte op 17 december 2014 te verzenden; Overwegende dat 30 januari 2015 om uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudgetten van 2014, op budgetcode en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de Raad voor Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de Openbare Centra voor Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Artikel 1: De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de opdracht Plaatsing aflsuitbare fietsoverkapping bewoners Seniorama wordt opgestart. Art. 2: Volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: VELOPA nv, Interleuvenlaan 15 te 3001 Leuven PANNAWORLD, Groenestraat 38 te NL-8012 VL Zwolle 111METEC BELGIUM, Bredabaan 853 te 2990 Wuustwezel KOPPEN bvba, Brechtsebaan 22 te 2900 Schoten AGREF, Tragelweg 4 te 9230 Wetteren NELSON SOLUTIONS, Zwijnaardsesteenweg 377 te 9000 Gent.

11 Art. 3: De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 30 januari 2015 om uur. Art. 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudgetten van 2014, op budgetcode. 7. Aanpassing opnameovereenkomsten en interne afsprakennota s woonzorgcentrum en kortverblijf. Verdaagd. 8. Aanpassing uurroosters kinderdagverblijf en dienst voor onthaalouders. Verdaagd. De voorzitter sluit de vergadering om 20:00 uur ALDUS VASTGESTELD IN DE HIERVOORVERMELDE ZITTING. DE OCMW-SECRETARIS, DE OCMW-VOORZITTER, W. VERMEIREN R. BUYS

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012 Samenstelling: Mw. C. Gielens, voorzitter, Dhr. en Mwn. A. Laer, L. Mine, K. Lercangé, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, F. Van Haeren, P.

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 12 oktober 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 22U40 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Dirk Tytgat, Chris Conserriere, Rika

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.30 uur Tegenwoordig : Gino Debroux, burgemeester- waarnemend - voorzitter;

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper

Nadere informatie

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Bettina Poelemans Advocaat - 1 - 1. INLEIDING 1. Van alle aannemingswerken

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie