H1 Studeren game-over

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H1 Studeren game-over"

Transcriptie

1 H1 Studeren game-over 1.1 Inschrijven als werkzoekende Waarom inschrijven? Jezelf kenbaar maken op de arbeidsmarkt Beroep doen op diensten van de VDAB bij het zoeken naar een job Bijkomende opleidingen volgen via VDAB Wachtvergoedingen en werkloosheidsuitkeringen ontvangen na wachttijd o < o 18 < > o 26 < 310 Sociale rechten vrijwaren Tijdens wachttijd mag men nog studentenarbeid verrichten, de wachttijd wordt dan wel verlengd met de duur van het studentencontract. Wanneer begint de wachttijd? Tijdens academiejaar: vanaf inschrijving Tussen einde academiejaar en 1 augustus: vanaf 1 augustus Na 1 augustus: vanaf inschrijving Je mag werken tijdes wachttijd, de dagen van arbeid tellen mee als wachttijd, wel bijdrage betalen. 1.2 Inschrijving in ziekenfonds Tot 25 jaar ben je verzekerd door verzekering van geneeskundige verzorging en uitkering van ouders (zolang je naar school gaat), daarna moet je verplicht je bij ziekenfonds laten inschrijven. Inschrijving geeft recht op: Terugbetaling van kosten Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid 1.3 De kinderbijslag Kinderbijslag wordt toegekend: Onvoorwaardelijk tot 31augustus v/h kalenderjaar waarvan het kind de leeftijd van 18 bereikt. Tot 25 jaar: voor jongeren die hun studies hebben beëindigd, of tijdens het jaar deze beëindigen op voorwaarde dat ze zijn ingeschreven als werkzoekend en een wachttijd doorlopen 1.4 Verder leren Er wordt veel belang gehecht aan diploma s dus studeren is belangrijk. Mogelijkheden: Reguliere onderwijs:werken en studeren combineren, werkstudent Examencommissies van de Vlaamse gemeenschap: zelfstudie enkel exames doen, geen statuut student Open Universiteit: afstandsonderwijs Niet gebonden aan uren of plaatsen Postacademische en posthogeschoolvorming: vorm om permanent op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in u domein. Beroepsopleiding VDAB: Opleidingen gericht op concrete beroepen.

2 H2 Solliciteren 2.2 Verbod op discriminatie 3maal verbode op discriminatie: Man en vrouw Ras Leeftijd 2.3 Selectieprocedure Opstellen van een profiel: functiebeschrijving + eisen waaraan medewerker moet voldoen. Solliciteren = jezelf verkopen In sollicitatie staat meer dan alleen een jobbeschrijving, ook iets over het bedrijf, opleidingen, 2.4 Mailing De sollicitatiebrief Hierop wordt de pre-selectie gemaakt, soort van 1e indruk. Hij moet kort,helder,overzichtelijk, duidelijk en originieel zijn. Bij het opstellen ervan moet je gebruik maken van de BIN-normen en rekening houden met: Lezer is het uitgangspunt: Pakkend en creatief begin, boeiend, get to the point en GEEN HUMOR De brief is uiterlijk verzorgd: duidelijk en leesbaar, ruime kantlijnen(lay-out) enkel voorkant beschrijven, let erop dat al je gegevens erop staan. Taalgebruik: Geen spel/typfouten De C.V. gestructureerde manier informatie over je kwalificaties,opleiding, Bestaat uit: Personalia Opleiding Talenkennis Werkervaring Inforaticakennis Hobby s 2.7 Verplichtingen en gedragslijnen bij het solliciteren Kosten verbonden aan selectie en werving zijn ten laste van de werkgever. Indien u dit vraagt, is de werkgever ertoe verplicht om een bewijs van aanwezigheid te geven Rechten en plichten van sollicitant Er ontstaat sowieso een vertrouwensrelatie. Men moet elkaar binnen bepaalde grenzen zelfs ongevraagd voorlichten. Zwijgplicht alleen over privé-sfeer die geen verband houden met de functie. Liegrecht: mag alleen om schending van de pricacy te ontkomen. Gelijke behandeling van beide partijen.

3 H3 Aan het werk 3.1 de arbeidsovereenkomst Sociale wetgeving: bestaat uit : Arbeidsrecht en de sociaalzekerheidsrecht Wat is een Arbeidsovereenkomst (AO)? Arbeidsprestaties van de WN Onder het gezag van de werkgever of dienst aangestelde tegen een bepaald overeengekomen loon Handelingsbekwaam: 18 jaar of ontvoogde minderjarige -> mogen een arbeidsovereenkomst sluiten (mits toestemming van de 2 kanten en het onderwerp moet legaal zijn) Er bestaan verschillende soorten AO s: A.O. voor werklieden: Overeenkomst waarbij de WN zich verbind tegen loon en onder gezag van een WG handenarbeid te verrichten. Bedienden: verrichten hoofdarbeid. Specifieke overeenkomsten voor: handelsvertegenwoordigers, dienstbode, studenten, interimarbeid en huisarbeid. Om moeilijkheden te vermijden kan je best je A.O. schriftelijk vast leggen. Alleen een overeenkomst voor onbepaalde duur is niet aan vormvereisten gebonden Proefbeding Soms kan het zijn dat je proefarbeid moet verrichten = kijken of de arbeidsrelatie wel past voor beide partijen. Kan sneller beëindigd worden. De duur ervan is bij wet vastgelegd (Zie p22 voor kaderke!). Na de proefperiode is de werknemer definitief aangenomen Het niet-concurrentiebeding Dit is een overeenkomst waarbij de WN de verbintenis aangaat bij zijn vertrek uit de onderneming geen soortgelijke activiteiten uit te voeren. Ook niet door zelf een onderneming te starten. Omvat: Een beperking in de tijd (max 12 maanden) Beperking geofrafisch bepaald (eventueel gans grondgebied) Het moet gaan om soortelijke activiteiten De WG betaalt bij ontslag een forfaitaire vergoeding aan de WN als schadevergoeding voor het feit dat deze gedurende bep. tijd geen concurrerende activiteiten mag uitvoeren Het scholingsbeding Dit houdt in dat de WN bij ontslag de kosten MOET terugbetalen voor de opleidingen die hij op kosten van het bedrijf heeft gevolgd. Is ook beperkt in tijd Duur AO Onbepaalde duur (niet voor het leven) Bepaalde duur(mag slechts 1 keer verlengd worden (door bepaalde of onbepaalde duur) voor een duidelijk omschreven werk Verplichtingen der partijen De Werknemer is verplicht: Zijn werk zorgvuldig,eerlijk en nauwkeurig te verrichten op tijd,wijze en plaats zoals afgesproken; Te handelen volgens de bevelen van de WG; Zowel gedurende als erna geen fabrieksgeheimen bekend te maken, daden van oneerlijke concurrentie verrichten; Zich te onthouden van al wat schade kan berokkenen; Het gereedschap terug te bezorgen (in dezelfde staat) aan de WG;

4 De Werkgever is verplicht: Het naleven van de C.A.O. (richtlijnen in verband aanwerving en selectie) Hulpmiddelen ter beschikken stellen voor WN Ervoor zorgen dat het werk gedaan kan worden in veilige omstandigheid Loon betalen op wijze,tijd en plaats zoals overeengekomen WN nodige tijd geven zijn geloofsplichten of burgerlijke verplichtingen na te komen Nodige zorg besteden aan onthaal van WN WN de mogelijkheid bieden persoonlijke voorwerpen op veilige plaats te bewaren. De WN is aansprakelijk voor bedrog en of zware fout = Onmiddellijk ontslag. De WN is niet aansprakelijk voor slijtage door regelmatig gebruik. De WN is ook niet aansprakelijk door slecht werk door gebrek aan gegevens, apparatuur. 3.2 Het loon Loon volgens wet: loon in geld waarop WN als gevolg van AO recht heeft. Fooien of bediengeld In geld waardeerbare voordelen waarop WN recht heeft als gevolg van overeenkomst (vb bonus Krefel) Van het loon wordt RSZ afgehouden door WG. Zo wordt onze sociale zekerheid in stand gehouden. Ook wordt er BV (bedrijfsvoorheffing) ingehouden, deze dienen voor de staatsuitgaven te financieren. De WN ontvangt slechts 46% van de totale kost voort de WG Nieuwe loonvormen Maaltijdcheque: het aantal moet precies overeenkomen met aantal dagen dat de WN werkt. Slechts 3 maand geldig, mag slechts gebruikt worden ter betaling van maaltijd of voeding. WG mag ten hoogste 4.91 en minstens 1.90 geven. Hoe ontsnappen aan belastingen: Winstbewijzen, profits haring plans,. (PC, privé gebruik wagens, ) Firmawagen is ook beloning. (privé gebruik hiervan wordt zowel fischaal als arbeidsrechtelijk beschouwd als vorm van loon) EXTRALEGALE VOORDELEN p 26, Wettelijk minimum inkomen (GMMI) GMMI = Gewaarborgd Minimum MaandInkomen (= wettelijk minimum inkomen) GMMI = euro / 21.5 jaar en 6 maand anciënniteit: / 22jaar of ouder en 12 maand anciënniteit: Niet vantoepassing op verwanten die werken in familieondernemingen en WN s die minder dan 1 kalendermaand werken. Dit is niet hetzelfde als het bestaansminimum (ocmw)! Indien <21 jaar -> bep % bv 20jarige 94% van het minimum (per jaar 6%minder) Gewaarborgde loon Sociaal recht beschermt de WN tegen onvoorziene omstandigheden. onderbroken arbeidsdag afwezigheid gedurende opzegtermijn om ander werk te zoeken technische stoornis in onderneming slecht weer (in bouwnijverheid) klein verlet gewone ziekte of ongeval ongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval of beroepsziekte syndicaal verlof Een staking leidt niet tot gewaarborgd loon.

5 Formaliteiten die moeten vervuld worden: WG verwittigen binnen een vastgesteld termijn doktersattest,attest van rechtbank of notaris Gewaarborgd loon voor arbeider: 1e 7 kalenderdagen = 100% van normaal loon Volgende 7 dagen = 85.88% 15e tot 30e dag = 60% van het ziekenfonds % van zijn WG dat het grensbedrag van ziekte- en invaliditeitsverzekering niet overstijgt. Vanaf 31e kalenderdag = 60% van brutoloon van mutualiteit. Na 1 jaar = invaliditeitsuitkering Na 6 maand mag de WG de WN ontslaan mits hij de arbeider een vergoeding betaalt die overeenkomt met de duur van het opzegtermijn. Gewaarborgd loon voor bedienden: Contract voor onbepaalde duur = 30 dagen gewaarborgd maandloon Na 30 dagen = 60% mutualiteit Na 1 jaar = invaliditeitsuitkering Na 6 maand mag de WG de bediende ontslaan mits vergoeding die overeenkomt met de duur van het opzegtermijn Bescherming van het loon Loon moet betaald worden van hand tot hand, WN tekent voor ontvangst. Tegenwoordig in giraal geld (= elektronische of schriftelijke "berichten"). Moet betaald worden in wettelijk gangbare munt (EURO)en WN moet zelf de bestemming van zijn loon kunnen bepalen (geen bonnen voor FNAC ofzo) Loon moet TIJDIG betaald worden. (niet betaling kan worden beschouwd als verbreking of dringende reden tot beëindiging van overeenkomst) Achterstallige loon brengt automatisch intrest op vanaf tijdstip waarop het moet worden betaald. Wanneer A.O. een einde neemt, moet de WG onmiddellijk het nog verschuldigde loon betalen. Mag niet aan tussenpersonen betaald worden(tenzij niet ontvoogde minderjarige, ouders kunnen dit opeisen) WG is verplicht tussen te komen in kosten voor het woon-werkverkeer LOON IN NATURA Gedeelte van het loon mag in natura worden betaald, wanneer gebruikelijk of wenselijk is wegens aard van betrokken wijstak. Moet schriftelijk worden geschat en WN moet ervan op de hoogte gebracht worden. waarde mag niet 1/5 van het bruttoloon overschrijden. Wat mag als loon in natura betaald worden: Huisvesting Elektriciteit,gas,water en verwarming Genot van grond Voedsel gebruikt op plaats waar gewerkt wordt Gereedschap en materieel voor zover dit niet ten laste zou zijn van de WG Goederen in natura moeten mee berekend worden voor RSZ. BESLAG EN OVERDRACHT Indien de WN zijn schulden niet betaald is het mogelijk via rechterlijke beslissing beslag te leggen op loon. Bescherming op: een gedeelte van het loon mag men niet aanraken. Beslag is opeizen van loon via vonnis of noariële akte Overdracht: initiatief van de WN zelf die zo rechtstreeks schuldeiser wil betalen. Indien men onderhoudsgeld moet betalen zijn er geen beperkingen op inhouding/beslag en zal uw volledig loon worden ingehouden.

6 3.2.5 Inhoudingen op het loon Iedereen is verplicht om 13.07% sociale zekerheid te betalen. (dient om werkloosheid, ziekte, zwangerschap, te dekken). Bedrijfsvoorheffing wordt rekening gehouden met: Allenstaand of gehuwd werkt de echtgeno(o)t(e) Gehandicapte kinderen ten laste Andere personenn ten laste(kinderen, ) Eventuele andere inhoudingen: Boetes opgelegd door AO Krachtens een collectieve overeenkomst Vergoedingen en schadeloosstellingen in het kader van AO (vergoeden van schade)

7 H4 Leren en werken 4.1 Studentenarbeid Wie is student? Iedereen die vanaf 15 jaar is en voldaan heeft aan voltijdse leerplicht kan een studentenovereenkomst afsluiten. De student moet een leerplan volgen met volledig leerplan. Ook thesisstudenten, vrije leerlingen, worden beschouwd als studenten. Vallen er niet onder: Studenten die zijn ingeschreven voor avondschool of beperkt leerplan Studenten die reeds 6 maand werken, en daardoor dus geregelde werknemers zijn geworden Student die stage doet (deel van opleiding) Studentencontract kan ook via uitzendbureau worden afgesloten. De wachttijd in het kader van werkloosheidsreglementering wordt verlengd met duur van het studentencontract in geval van inschrijving als werkzoekende Vormvereisten 3 exemplaren van contract: voor student,wg en sociale inspectie. De schriftelijke overeenkomst moet bevatten: Personalia Datum begin en einde van uitvoering overeenkomst Plaats van uitvoering Arbeidsduur per dag en per week Overeengekomen loon Wanneer loon wordt uitbetaald Eventuele proeftijd Bevoegd paritaire comité 1e werkdag moet de student het arbeidsreglement ontvangen en tekenen voor ontvangst. Deze overeenkomst moet 5 jaar bewaard worden door WG. Jobstudent heeft hetzelfde minimumloon als WN van dezelfde categorie met dezelfde beroepskwalificatie. Geen schriftelijke overeenkomst: regels van Onbepaalde duur. Als er geen proeftijd voorzien is beloopt deze 7dagen Opzegging van overeenkomst Verkorte opzeggingstermijn, moet schriftelijk gebeuren.(automatisch bij verstrijken van overeengekomen duur) duur < een maand WG: 3 dagen, student: 1 dag. duur > maand WG: 7dagen, student: 3 dagen. Opzegging gebeurt via een aangetekend schrijven of via een gerechtsdeurwaarderexploot. De WN kan tegenpartij ook geschrift overhandigen (WN tekent voor ontvangst) Bij ziekte kan WG contract opzeggen na 7e dag ziekte: Vergoeding van loon gedurende overeengekomen opzegtermijn Gevolgen betreffende RSZ en BV Ook van toepassing op studentenarbeid. WG is verplicht student aan te geven en moet sociale zekerheid betalen. Een student kan als jobstudent werken gedurende 23 dagen tijdens zomermaanden en 23 dagen in de andere maanden. Er wordt enkel een solidatiteisbijdrage betaald (7,5% op brutoloon: 5% door WG, 2.5% door WN). De student moet verzekerd worden voor

8 arbeidsongelukken. Bij ziekte en invaliditeit is men als student ten last van ouders: ziektekosten terugbetaald via ziekenfonds. KINDERBIJSLAG VOOR OUDERS? Student behoudt recht op kinderbijslag als: Werken tijdes 3e kwartaal: In juli,augustus en september gelden geen beperkingen. De tewerkstelling kan plaatsvinden in kader van gewone arbeidsovereenkomst (studenten of zelfstandigenstatuut) Werken tijdens 1e,2e en 4e kwartaal: maximaal 240 uren per kwartaal werken. Belastingen: Voor studenten die onttrokken zijn aan RSZ moet geen bedrijfsvoorheffing meer worden afgehouden van het brutoloon. Studenten moeten altijd belastingsaangifte doen, indien student langer dan 2 maand werkt, krijgt hij hierdoor zijn bedrijfsvoorheffing terug. Inkomensgrenzen: Kinderen van alleenstaande ouders mogen meer verdienen, als ze onderhoudsgeld ontvangen van de andere ouder wordt dit meegerekend. Indien overschrijven van bedrag: terugbetaling kindergeld. P38 kader 4.2 Een werknemer studeert Jonger dan 18 Deeltijds arbeidscontract: verplicht inschrijven bij ziekenfonds, recht op kinderbijslag tot augustus van het jaar waarin ze 18 worden. Deeltijds leren combineren met industrieel leercontract: Overeenkomst met WG die minstens 50 WN tewerkstelt. Opleiding loopt minstens 6 maand tot 2 jaar. Kinderbijslag tot augustus van het jaar waarin ze 18 worden. Middenstandleercontract: Laat toe een beroep te leren bij een WG met minder dan 50 WN. Kinderbijslag tot augustus van het jaar waarin ze 18 worden. Leerling heeft recht op leervergoeding in plaats van loon. Deeltijds leren combineren met werkloosheid: onder bepaalde voorwaarden kan men van overbruggingsuitkering genieten Na 18 jaar Industrieel leercontract of middenstandsleercontract: Jongere heeft recht op kinderbijslag voor zover zijn bruto maandinkomen of sociale uitkering niet hoger is dan 409 Werkopleidingsovereenkomst: doel hiervan is inschakeling in het arbeidsgebeuren van laaggeschoolde jongeren te bevorderen. EDUCATIEF VERLOF: Laat toe werknemers cursussen algemene vorming of beroepsopleiding te volgen. Enkel WN met volledige dagtaak in privé sector komen hiervoor in aanmerking (ambtenaren NIET). De opleiding moet door overheid erkend zijn. Beroepsopleidingen geven recht op max 120 uur educatief verlof per jaar, algemene opleidingen max 80uur, universitaire max 180uur. Taalcursussen ALTIJD max 80uur. Dit verlof is rechtstreeks gekoppeld aan aanwezigheid in cursus. Loon wordt doorbetaald, er is wel een maximum bepaald. Uitbetaald loon wordt aan de WG terugbetaald na aanvraag bij Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Beschermd tegen ontslag: van aanvraag verlof tot einde opleiding (dit geld niet voor redenen vreemd aan opleiding) Indien meerdere jaren opleiding, geld deze bescherming ook door tijdens vakantie. Indien toch ontslag: opzegvergoeding + vergoeding van 3 maand loon te betalen door WG. Opleidingen dit niets te maken hebben met beroepssituatie of promotiemogelijkheden komen niet in aanmerking. Afwezigheden van WN mogen de werkzaamheden van het bedrijf niet schaden. WN kan recht van verlof verliezen indien ongewettigd afwezig is van leergangen, of dezelfde cursus 2maal volgt zonder te slagen.

9 VORMING BETAALD DOOR WG Opleiding betaald door bedrijf kan carrière,promotiemogelijkheden en inkomenverhoging vergroten. in contract is daarom Scholingsbeding opgenomen. Bepaalt dat opleiding moet terugbetaald worden indien vrijwillig ontslag van WN binnen bepaalde periode. beding wordt in jurisprudentie als geldig beschouwd indien het enkel het terugbetalen van de gedane kosten betreft.

10 H5 Ongeval,ziekte? De gewone uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst. De WN moet onmiddellijk de WG verwittigen. Bij een doktersattest (enkel verplicht indien dit in de arbeidsovereenkomst staat) moet dit binnen de 3kalenderdagen bij de WG zijn vanaf het moment van de arbeidsongeschiktheid. Indien dit te laat is, worden deze dagen het loon van de WN niet gestuurd. Op vraag van de WG moet de WN zich laten onderzoeken door de controlegeneesheer om te controleren of de afwezigheid wel wettelijk is. De geneesheer moet een onafhankelijkheidsverklaring afleveren aan de WN. Ook mentaal verzuim kost de werkgevers miljoenen euro s. Volgens onderzoek is dit de grootste schadepost voor het bedrijfsleven. 5.2Loonregeling bij ziekte/ongeval Arbeiders Heeft recht op maximum 7 dagen(gewaarborgd loon) behoud van zijn gewoon loon, op voorwaarde dat hij al een maand ononderbroken in dienst is van dezelfde onderneming. Indien afwezigheid minder dan 14 dagen, 1e dag niet betaalt _ Carensdag. Uitkering ten laste van : Werkgever Mutualiteit 7 kalenderdagen: 100% 7kalenderdagen: 85.88% 16 kalenderdagen: 25,88% Beneden ZIV-grens en 85.88% boven de ZIV-grens + 60% door mutualiteit Daarna: 60% door mutualiteit Na 1 jaar krijgt men een invaliditeitsuitkering. Het loon is niet verschuldigd: WN minder dan 1 maand in dienst Wanneer er zich een nieuwe arbeidsongeschiktheid voordoet binnen de 1e 14dagen die volgend op het einde van de eerste betaalde periode van arbeidsongeschiktheid behalve indien medisch attest bewijst dat het om een andere aandoening gaat. Bij een ongeval om een sportmanifestatie waarvoor de inrichter toegangsgeld ontvangt en waarvoor de deelnemers een loon ontvangen om het even in welke vorm Indien de arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit een door de betrokkene gepleegde zware fout Bedienden Met een contract voor minstens 3 maand hebben recht op hun loon ten laste van de WG tijdens de 1e maand. 5.3 Arbeidsongeval Een arbeidsongeval is een plotse gebeurtenis die een letsel veroorzaakt en voorvalt tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens een oorzaak die althans gedeeltelijk vreemd is aan de werknemer. Hieronder vallen eveneens ongevallen die voorkomen tijdens: de middagpauze, vormingslessen, vrijetijdsactiviteiten en ongevallen op het normale traject van en naar het werk. Van elk ongeval moet de wergever zonder uitstel aangifte doen. Arbeidsongevallen komen voornamelijk voor bij arbeiders, tijdens het woon-werkverkeer en onder invloed van alcohol. Tijdelijke ongeschiktheid: ((vermeld brutloon)/365) * 90% Op deze vergoeding wordt 13.07% sociale en 11.33% fiscale inhoudingen verricht.

11 Bij blijvende arbeidsongeschiktheid krijgt men een jaarlijkse vergoeding die gelijk is aan 100% berekend op het brutoloon en bepaald volgend graad van ongeschiktheid. Na 3 jaar na het onderling akkoord of vonnis, kan men herziening van de vergoeding aanvragen. Indien WN overlijdt aan gevolgen van arbeidsongeval, krijgt de overlevende echtgenoot een rente van 30% van basisloon en elk kind heeft recht op 15%(max 45%) of 20 indien ze wees zijn van vader en moeder, dit zolang ze gerechtigd zijn op kinderbijslag. Slachtoffer van een arbeidsongeval heeft ten laste van de verzekeraar recht op gratis medische zorgen. Bij overlijden, worden de begrafeniskosten vergoed voor een bedrag gelijk aan 30 keer het gemiddelde dagloon met een minimumbedrag gelijk aan de vergoeding die bij het overlijden van toepassing is bij de verplichte ziekte en invaliditeitsverzekering. 5.4 Beroepsziekte 2 systemen van schadeloosstelling voor beroepsziekte: Lijstsysteem Open systeem Lijstsysteem WN is behoudens tegenbewijs geacht aan een beroepsrisico bloot te staan. Deze WN moet dus niet zelf bewijzen dat zij effectief aan het risico waren blootgesteld. Open systeem Ziekte niet vermeld op de lijst kan beschouwd worden als beroepsziekte mits bewijs van WN. Slachtoffer moet bewijzen dat: Aangetast is door beroepsziekte die arbeidsongeschiktheid veroorzaak Aan het beroepsrisico was blootgesteld WG moet jaarlijks een bijdrage betalen aan Fonds voor Beroepsziekten (FBZ). Basis voor vergoeding is volledig gelijk aan dat van arbeidsongevallen, plafond gehanteerd van euro. 5.5 Verzekering tegen ziekte en invaliditeit De rechthebbende MOET aangesloten zijn bij de mutualiteit Vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid. De werkgever moet de nodige gegevens doorspelen aan de kruispuntsbank teneinde de basis van de vergoeding (brutojaarloon) te kennen. Het 1 e jaar is er vanaf de aanvangsdag voor elke werkdag een dagelijkse vergoeding die niet lager mag zijn dan 60% van het verloren brutoloon. Werkneemster in zwangerschaps-bevallingsrust ontvangt hogere bedragen. Na 1 jaar wordt deze vergoeding omgezet in invaliditeitsuitkering o 65% voor gezinshoofd o 45% vooralleenstaanden o 40% voor samenwonende Bij overlijden: Forfaitaire vergoeding van 150 euro aan degene die de begrafenis werkelijk heeft bekostigd. De mutualiteit verhoogt dit meestal tot 250 via betaalde bijdrage voor aanvullende verzekering Gezondheidszorgen Ziekteverzekering geeft tussenkomst aan : Bezoeken voor raadpleging van artsen en specialisten Verstrekkingen van apotheker,specialist die een bijzondere bekwaamheid vereisen. Tussenkomst in prijs van geneesmiddelen Tussenkomst in hospitalisatiekosten Revalidatie Tandheelkundige verstrekkingen

12 Er is geen tussenkomst voorzien door de Sociale Zekerheid in geval van een arbeidsongeval of een verkeersongeluk. Beide gevallen moeten betaald worden door de verzekeringen. Remgeld: bedrag dat moet betaald worden dat het een eigen aandeel is om ervoor te zorgen dat niet overvloedig en onnodig gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden binnen gezondheidszorg. Overconsumptie van medische zorgen leidt tot een tekort in de ziekteverzekering. Generische middelen: De prijs van geneesmiddelen wordt bepaald door de kosten van het wetenschappelijk onderzoek. Na verloop van tijd kunnen andere producenten deze middelen waarop een patent is genomen beginnen namaken tegen een veel lagere prijs. Derde betalersregeling: De ziekteverzekeraar betaalt in dit geval rechtstreeks aan het ziekenhuis of een zorgverstrekker. Voor raadplegingen of huisbezoeken van artsen of specialisten is dit echter verboden. Hier worden de kosten terugbetaald ahv voorlegging van het medisch attest dat via de vermelde nomenclatuur vermeldt welke zorgen verstrekt zijn en hoeveel tussenkomst van de verzekeraar daarvoor is.

13 H6 Arbeidsreglement 6.1 Wat is het arbeidsreglement? Gegevens betreffende het leven in de onderneming. Het arbeidsreglement is het geheel van afspraken tussen WG en WN dat de arbeidsrelatie duidelijk en soepel kan laten verlopen. De wetgever heeft dan ook bepaald dat de rechten en plichten van de chef hier duidelijk staan vermeld. Straffen en boetes kunnen, maar dan moeten ze wel in het ArgbeidsReglement staan. 6.2 Opstellen van het A.R. Het is verplicht om in elke onderneming een arbeidsreglement te hebben. Arbeidsreglement moet opgesteld worden door ondernemingsraad of WG. Arbeidsreglement moet opgehangen worden in de onderneming. 6.3 Inhoud van het A.R. Verplicht Aanvang en einde van arbeidsdag,tijdstip en uur van rusttijden, dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid Bij ploegwerk moeten voor elke ploeg afzonderlijk voorgaande gegevens vermeld worden. Deeltijdse roosters moeten alleen afzonderlijk vermeld worden Wijze van meting en van controle van arbeid om het loon te kunnen bepalen Wijze en tijdstip en plaats van betaling van het loon Opzeggingstermijnen en ook dringende redenen die opzegging rechtvaardigen Rechten en plichten van het toezichtpersoneel Mogelijke straffen, het bedrag en bestemming der geldboeten. Organisatie van het beroep tegen opgelegde straffen Plaats van verbandkist & gekwalificeerd EHBO personeel Datum en duur van collectieve vakantie Namen van leden van ondernemingsraad en leden van het CPBW Adres van arbeidsinspectie Tekst van CAO betreffende de gelijke beloning van mannen en vrouwen Betaalde feestdagen Datum en handtekening van WG Handtekening van 2 leden van de OR as die er is Facultatief Mag andere bepalingen bevatten mits akkoord van beide partijen. 6.4 Bekendmaking Op een zichtbare en toegankelijke plaats moet een vermelding van de plaats waar het a.r. geraadpleegd kan worden staan. 6.5 Straffen straffen die in het arbeidsreglement ingeschreven mogelijkheden van de WG om de WN te sanctioneren. WG kan : Slechts die straffen opleggen die in het reglement zijn opgenomen Ze moeten uiterlijk de 1e dag NA vaststelling van overtreding ter kennis gebracht worden van de WN. Voor de eerstvolgende loonuitkering in een bepaald register worden ingeschreven met naam WN,datum, aard en reden van straf Strafregister moet worden voorgelegd aan bevoegde ambtenaren bij eventuele controle.

14 Geldboetes mogen niet hoger zijn dan 1/5 van het dagloon en totale som van boetes moet aangewend worden ten voordele van WN 6.6 Ongewenst sexueel gedrag Moet in arbeidsreglement staan. Wet schrijft voor dat elk bedrijf een vertrouwenspersoon moet aanduiden die slachtoffers moet ontvangen en bijstaan. In arbeidsreglement moet de regeling vermeldt staan bij eventuele klachten en de straffen die eventueel kunnen worden opgelegd. Onder ongewenst seksueel gedrag wordt verstaan: elke vorm van verbaal, non-verbaal en lichamelijk gedrag van seksuele aard, waarvan degene die er zich schuldig aan maakt weet of zou moeten weten dat het afbraak doet aan de waardigheid van vrouwen en mannen op het werk. 6.7 Pesten op het werk Iedereen moet zich onthouden van elke daad van geweld,pesterijen of seksueel gedrag. Onder geweld wordt verstaan elke feitelijkheid waarbij een persoon psychisch of fysisch wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Pesterijen: elk onrechtmatig en terugkerend gedrag buiten of binnen de onderneming dat zich kan uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren met als doel of gevolg dat de persoonlijkheid van de WN wordt aangetast. Preventiemaatregelen + preventieadviseur zijn verplicht. De WN is na ingediende formele klacht tegen ontslag beschermd. Er is geen bescherming tijdens de informele procedure. Ook getuigen in zake van geweld, worden beschermt door ontslagbescherming. Indien de WG toch ontslaat ligt de bewijslast volledig bij de WG. Het arbeidsreglement is een bundel afspraken tussen WG en WN die opgesteld wordt in gemeenschappelijk overleg. Dit zorgt voor duidelijke afspraken op de werkvloer.

15 H7 Het loopt mis 7.2 De opzegging Opzegging:De partij die ontslag wil geven of nemen dient de andere partij te verwittigen Opzeggingstermijn:Opzegging moet een bepaalde termijn aan werkelijke ontslag voorafgaan De opzegging moet schriftelijk gebeuren. Kan enkel via aangetekende brief of deurwaardersexploot. WN kan dit ook nog via: brief die door WG ter kennisneming wordt ondertekend. In opzeggingsbrief: duur en begin van opzeggingstermijn, als deze niet nageleefd worden is opzegging nietig. De relatie tussen WN en WG blijft hetzelfde (rechten en plichten) tijdens opzegtermijn. De WG kan zeggen dat de WN niet meer moet komen werken, de WN zijn loon moet dan wel nog blijven betaald worden tijdens opzegtermijn. De opzegtermijn ligt duidelijk vast in arbeidswetgeving en is duidelijk gebonden aan anciënniteit. Opzegtermijn: Arbeiders Zelf ontslag: 14 dagen WG ontslaat : 28 dagen Anciënniteit: na 20 jaar verdubbeling van de dagen (beide) Bediende Bepaald volgend het loon en aantal jaren in dienst. o Hoe meer men verdient, en hoe langer in dienst, hoe langer opzegtermijn (3 maand per schijf van 5 jaar dienst) indien de WG ontslag geeft. o Bediende neemt ontslag: maximum 3 maand. Begin opzeg Arbeider,studenten, : Termijn begint te lopen op de maandag die volgt op de week waarin het ontslag werd betekend Bedienden: 1e maandag van de maand volgend op de maand waarin het ontslag werd betekend. 7.3 Sollicitatieverlof Tijdens opzeggingstermijn mag de WN afwezig zijn om ander werk te zoeken met behoud van loon. Over deze afwezigheid dient men geen verklaring te geven. Arbeider mag 1 dag afwezig zijn (of 2 halve) Bediende die onder de verdienen op jaarbasis ook, indien hoger loon heeft de bediende echter slechts recht op deze afwezigheid in de laatste 6 maand. 7.4 Ontslag wegens dringende reden Na zware fout is een onmiddellijke beëindiging van overeenkomst mogelijk. (ernstige fout of herhaling van minder ernstige fouten) Dringende reden : ernstige tekortkoming die professionele samenwerking tussen partijen onmogelijk maakt (diefstal,dronkenschap op werk,ongewenste intimiteiten,.. ) Ook feiten uit privé leven -> veroordeling tot gevangenisstraf. Ontslag wegens dringende reden moet binnen 3 dagen na de feiten aan de tegenpartij gemeld worden. 7.5 Werkloosheid Indien men na ontslag geen andere betrekking vindt, kan men mits voldoet aan aantal voorwaarden genieten van een werkloosheidsuitkering.

16 7.5.1 Toekenningvoorwaarden voor werkloosheidsuitkering 1. Zich op een voldoend aantal arbeidsdagen kunnen beroepen (afhankelijk van leeftijd) a. <35 jaar 312 dagen tewerkstelling kunne voorleggen in voorbije 18 maand b. <30 deze prestaties niet voorleggen, volstaat om inschrijven als 2. werkzoekende en wachttijd van 223 dagen te doorlopen (w8ttijd bedraagt 9 maand) 3. Moet het wettelijke minimumloon verdiend hebben. Elke WG is verplicht van een bepaald minimumloon (GMMI) te betalen. (er kan geen maandloon betaald worden lager dan Buiten zijn wil werkloos zijn. Iemand die zelf ontslag neemt komt niet in aanmerking voor vergoedingen. 5. Men wordt geacht werkloos te worden in volledige dienstbetrekking. (geen deeltijds werk of zo) 6. Zonder loon zijn 7. Ingeschreven zijn als werkzoekende 8. Beschikbaar voor arbeidsmarkt. 9. C4 (van ontslag) kunnen voorleggen Bedrag Categorie A werklozen met gezinslast Categorie N alleenwonende werklozen Categorie B Werklozen die geen gezinslast hebben, noch alleen wonen. Onder samenwonen wordt verstaan onder hetzelfde dak samenleven van 2 of meer personen die hun huishoudelijke aangelegenheden gemeenschappelijk regelen Categorie A: gehuwde WN,WN die samenwonen met een persoon van het andere geslacht zonder inkomen, WN die samenwonen met kinderen waarvoor zij kinderbijslag ontvangen. Ontvangen uitkering voor ganse duur van hun werkloosheid.(60% van het begrensd gemiddelde dagloon) Ook de gezinstoestand wordt in beschouwing genomen. Minimum maandbedrag: is 860 min en 1005 max voor ganse duur van werkloosheid. Categorie N: Alleenwonende ontvangen 60% van begrensd gemiddeld dagloon tijdens 1e jaar. Daarna 50%. minimumbedrag = 722 tem 837 Categorie B 55% van het begrensd gemiddeld dagloon tijdesn 1e jaar, volgende 3 maand 40%,deze periode wordt verlengd met 3 maand per arbeidsjaar als WN minimumbedrag: 541 tot 670 Na 40% periode wordt forfaitair bedrag toegekend: 381 Vermindering wordt niet toegepast voor WN die 20 jaar loondienst kunnen bewijzen. WN die minstens 50jaar zijn ontvangen een anciënniteittoeslag Verplichtingen van de werkgever De WG is verplicht bijdragen te betalen voor RSZ waarin de bijdragen voor de werkloosheidsverzekering bij begrepen. De WG moet het wettelijke minimumloon betalen en bij werkloosheid van een of meerdere van zijn WN het bewijs van werkloosheid overhandigen. Bij c4 de juiste reden hiervan te vermelden (moet niet op c4 staan).

17 7.5.4 Beschouwingen Deeltijdse arbeid / arbeidsduurverkorting Arbeidsduurverkorting: Door met z n allen wat minder te gaan werken, komden er in totaal meer werknemers aan de slag. Uiteindelijk bleek dat we niet bereid zijn dan ook minder te gaan verdienen. En iedereen weet dat minder werken en evenveel verdienen een sprookje is. Dit thema is dus naar de achtergrond verdwenen. Deeltijdsen: Mensen verlangen zinvol bezig te zijn, en zich daarmee een inkomen te verwerven. Vroeger gold: meer jobs bij economische groei. Nu zijn we echter geëvolueerd van jobless growth naar jobloss growth. Maw in plaats van een toename van het arbeidsvolume, kennen we nu een achteruitgang in het aantal jobplaatsen bij economische groei. Dit is bvb te wijten aan automatisering en robotisering De Werkloosheidsval 2/5 van de officiële werklozen zitten in de val: Als ze een betrekking aannemen, verliezen ze vaak rechten die ze als langdurige werkloze kunnen genieten. Bij een job verdienen ze nauwelijks iets meer of zelfs minder dan wanneer ze stempelen. Dit is een gevolg van 2 maatregelen: 1. Men probeert de laagste lonen zo laag mogelijk te houden uit de vrees dat WG ers ze anders zouden afschaffen 2. Men probeert te vermijden dat langdurig werklozen in een diepe armoede zouden vervallen: ze krijgen een fiscaal voordelige regeling, verhoogde kinderbijslag, betere terugbetaling ziekenfonds. Een groot deel van deze mensen in de val zitten in die val door beslagleggingen. Zolang hun loon niet boven de 872 euro gaat moeten ze niets afgeven, vanaf het moment dat ze meer gaan verdienen moeten ze wel afbetalen. De werkloosheidsval moet niet weggewerkt worden door het inkomen van de werklozen in te krimpen, maar door hun inkomen te verhogen indien ze wel aan de slag gaan. Dit moet niet bekomen worden door verhoging van het minimumloon, maar door deze groep een verlaging van de fiscale en parafiscale druk aan te bieden Evolutie Binnen vijf jaar kent België een tekort aan arbeidskrachten. Gevolgen: Pensioenenstelsel: jongeren gaan niet langer willen opdraaien voor de oudere werknemers die te talrijk worden Langer werken: pensioensleeftijd wordt opgetrokken Meer verdienen: dit wordt veroorzaakt door het te verwachten te kort aan arbeidskrachten Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Een PWA is een VZW van de gemeente waar bepaalde werklozen zich moeten laten inschrijven. Dit agentschap zorgt er dan voor dat deze mensen occasioneel bepaalde activiteiten mogen verrichten. De werkloze mag niet meer dan 45u per maand werken en kan zich op deze manier een extra loon bovenop de werloosheidsuitkering verschaffen tussen 5 en 7.5 euro per uur Het exit-gesprek De onderneming waar je vertrekt gaat op zoek naar je motief/reden van vertrek + blinde vlekken.

18 H8 Verdiende rust 8.1 Feestdagen WN mag tijdens 10 feestdagen niet tewerkgesteld worden, het is een betaalde dag, gelijk aan het aantal uren per dag voorzien in het contract. De niet gepresteerde uren moge niet ingehaald worden tijdens andere dagen om de verloren arbeidsuren te compenseren als gevolg van deze wet. WN mag tijdens feestdag tewerkgesteld worden wanneer zondagarbeid is toegestaan. Voor WN die toch moeten werken, krijgen binnen de 6 weken inhaalrust. Wanneer een feestdag op een zondag valt, wordt hij door een gewone activiteitsdag vervangen. Data van de feestdagen moet verplicht voor 15 december in het arbeidsreglement vermeld worden Betaling van de feestdagen De betaling van loon valt ten laste van de WG die de WN op dat ogenblik in dienst heeft. Het loon van de feestdag is gelijk aan het loon dat hij op een normale dag zou krijgen( nu dan met een dag verlof) Geen loon De WN heeft geen recht op loon voor een feestdag wanneer hij zonder rechtvaardiging afwezig op de gewone arbeidsdag vooraf of erna. Gerechtvaardigd is: Erkende staking Geval van overmacht Reden door WG aanvaard Vakbondsverplichtingen Erkende oorzaken die een schorsing van de arbeidsovereenkomst met zich meebrengen Recht op loon Tijdens betaalde vakantie Periode van 30 dagen die volgt op de aanvang van schorsing bij ziekte of ongeval,beroepsziekte of arbeidsongeval Tijdens periode van 14 dagen die volgt op aanvang van de schorsing bij overmacht of klein verlet Tijdens periode van 30 dagen die volgt op het einde van de overeenkomst behalve indien de WN zelf opzegt, of WG opzegt wegens dringende reden 8.2 Vakantie Vakantiejaar: jaar waarin men vakantiedagen neemt refertejaar of vakantiedienstjaar: jaar voorafgaand aan het vakantiejaar. Je moet eerst vakantie verdienen vooraleer men er van kan verdienen. vakantiegeld: bedrag dat WG dient te betalen voor niet gepresteerde werkdagen tijdens de vakantie. aanvullende vakantie: jongeren die binnen bepaalde voorwaarden toch al zonder volledig refertejaar van vakantie + vakantiegeld kunnen genieten. (enkel voor bedienden wordt besproken) Aantal dagen WN ers hebben recht op jaarlijkse vakantie ten laste van WG in verhouding tot hun prestaties van voorgaand jaar (refertejaar). dagen van inactiviteit worden gelijk gesteld met arbeidsdagen (arbeidsonderbreking als gevolg van arbeidsongeval, beroepsziekte, ). De bediende moet zelf de bewijsstukken hiervan voorleggen. Bedienden hebben recht op 2 dagen vakantie per gepresteerde maand (indien 6daagse werkweek) anders 20 dagen.(10 feestdagen horen hier niet bij! Dus eigenlijk 30 dagen)

19 Het is verboden vakantiedagen over te dragen naar het volgende jaar. Het bedrijf heeft ook zijn rechten. Als bedrijf zijn productie niet zou kunnen verderzetten, mag ze vakantie weigeren voor die periode Vakantiegeld De WG betaalt de normale bezoldiging in overeenstemming met aantal dagen dat genomen wordt. -> Het loon dat men normaal zou verdiend hebben (enkel vakantiegeld). Dubbele vakantiegeld: is toeslag die gelijk is aan 1/12 van 85% van de maandbezoldiging. Bij een volledig refertejaar is dit dus 85% van bruttomaandwedde (volledig refertejaar = 12/12) Aanvullende vakantie voor jonge WN Jonge WN hebben geen recht in hun eerste jaar op vakantie (geen refertejaar) voorwaarden: <25jaar op het einde van vakantiedienstjaar. Op het einde van het jaar waarin men begint te werken In de loop van het vakantiedienstjaar je studies of opleiding beëindigd hebben. Bij deze WG in dienst treden uiterlijk op 1 december. De periode voor het begin van de overeenkomst van het lopende jaar wordt gelijkgesteld. Hierdoor kunnen ze tot een volledig refertejaar komen. Vakantiegeld is 65% van het loon dat je tijdens je vakantie zou verdienen. 8.3 Brugpensioen Manier om te werkloosheid te doen dalen ten voordele van jongere WN. 60% van de bruggepensioneerden komen uit bedrijven in moeilijkheden. Goed sociaal systeem blijven bestaan, remedie volgens McKinsey: Lagere loonkost Versnelde tewerkstelling van werklozen Creatie van meer flexible jobregelingen Verhoging van aantal werkende 55-plussers Het financieel verlies bij brugpensioen is te beperkt, tot 80% zou behouden blijven. Hierdoor worden mensen teveel aangemoedigd om met brugpensioen te gaan. Een brugepensioneerde is iemand die als werknemer in de privésector een bepaalde leeftijd bereikte en volgens de voorziene procedures werd ontslagen. De afdanking gaat uit van de werkgever en gebeurt pas na overleg met WN en de vertegenwoordigers van de WN ers. De werknemer is niet verplicht met brugpensioen te gaan. Bedrag van het brugpensioen: Bedrag van brugpensioen tenminste gelijk aan de som van: Bedrag van werkloosheiduitkering waarop de WN recht zou hebben in geval van afdanking. Helft van het verschil tussen netto-referteloon en werkloosheidsvergoeding. Conventionele brugpensioen gelden volgende voorwaarden: Minstens 60 jaar oud (kan verlaagd worden door Collectieve Arbeidsovereenkomst) Geen andere wettelijke vergoedingen ontvangen Recht hebben op werkloosheidsuitkering Ontslagen zijn om andere reden dan dringende. Actieve welvaartstraat Fordisme: ontwikkelen van massaproductie werd gekoppeld aan massaconsumptie Keynesiaanse aanpak: Overheid moet ingrijpen in een tijd van laagconjunctuur om de koopkracht op peil te houden + veiligstellen van twerkstelling werd ook als taak van overheid aanzien = basis van gemengde economie Verzorgingstaat kwam tot stand: de overheid voerde een herverdelingspolitiek en stimuleerde de Sociale Zekerheid en de economische democratie. Monetaristen: wilden enkel geldhoeveelheid beperken. Gekenmerkt door:

20 Privatisering (staat ontvetten) Deregulering(staat regelt enkel geldhoeveelheid) Flexibilisering van arbeid. De verzorgingstaat werd een liberale welvaartstaat. Welvaarstraat gaat uit van : Minimale collectieve voorziening Lage sociale kosten Minimale financiele inbreng van de staat Repartitie is pensioenterminologie waarin pensioenen worden betaald uit de lopende premieontvangsten. In een omslagstelsel is er dus geen opbouw van pensioenvermogen. Het omslagstelsel houdt een zeer grote mate van solidariteit in. 8.4 Pensioen Loopbaanbreuk begrip dat duidelijk maakt dat het aantal jaren dat men gewerkt heeft bepalend is voor het pensioen dat ze zullen krijgen.(45 jaar) Indien men niet aan deze 45 jaar komt zal men dus ook geen volledig pensioen ontvangen Rustenpensioen 5 toekenningsvoorwaarden: Tussen 60 en 65 Rust- en overlevingspensioenen worden enkel toegekend aan gerechtigden die in België verblijfen. Toegelaten arbeid: normaal is elke arbeid voor een gepensioneerde verboden, onder voorwaarden mag men tot euro verdienen. Geen sociale uitkeringen ontvangen Indienen van aanvraag ten vroegste op de 1e dag van de maan die 1 jaar voorafgaat aan de maand waarin men de leeftijd van 60 bereikt, indienen bij de gemeente waar men werkelijk verblijft, identiteitskaart voorlegge en verklaring ondertekenen dat men geen beroepsbezigheid meer zal uitoefenen van zodra het pensioen is toegekend. Berekening Elk jaar van de loopbaan geeft dus recht op 1/45 ste van de gemiddelde wedde. Dit bedrag wordt dan herleid naar 75% voor gezinnen en 60% voor alleenstaanden. Men gebruikt hierbij een herwaarderingscoëfficiënt: de bedragen van het begin van de loopbaan worden vergelijkbaar gemaakt met de latere jaren Overlevingspensioen weduw(naar)e kan een overlevingspensioen aanvragen. toekenningsvoorwaarden Minstens 45 jaar oud(behalve indien men een kind ten laste heeft) Minstens gedurende 1 jaar met de overledene gehuwd behalve wanneer het kind geboren is uit het huwelijk Geen beroepsactiviteit uitoefenen. Toegelaten arbeiden (de som die men mag bijverdienen is dezelfde als die van gepensioneerden) Aanvragen op het gemeentehuis Regularisatie Normaal 45 jaar werken (van 20 65) mensen die verder studeren kunnen dit niet, daarom is er de mogelijkheid om de studieperiode te regulariseren. (enkel onderwijs met volledig leerplan). De aanvraag hiertoe moet ten laatste 5 jaar na einde van studies afgeleverd worden.

21 3 pijlers voor pensioen: Wettelijk stelsel Bedrijfspensioenstelsel Louter individueel,pensioensparen Repartitiesysteem: De totale som aan inkomsten die wordt gestord door de werknemers wordt voor het volledige bedrag weer uitgekeerd aan pensioengerechtigden. Dit omslagmodel is inflatiebestendig en welvaartsvast omdat de uitkeringen gebeuren in actuele munt. Het kampt echter met 2 grote onvolkomendheden: Aan de inkomenszijde moet het aantal actieven zo groot mogelijk blijven, dit in verband met de bijdragen De uitgaven blijven slecht mogelijk bij een evenwichtige demografische spreiding Niemand wil horen van afbouw van wettelijk stelsel er moet ruimte zijn voor uitbouw 2e en 3e pijler brugpensioen moet worden afgebouwd verhogen van pensioenleeftijd meer werkgelegenheid vinden 8.5 Loopbaanonderbreking Werknemers in de privé sector kunnen, mits akkoord van de werkgever, geheel of deeltijds, de uitvoering van het arbeidscontract laten schorsen. = tijdskrediet voorwaarde: anciënniteit hebben van 12 maanden. toekenning voor max 12 maanden, maar is verlengbaar tot 60 maanden tijdens volledige beroepsloopbaan. Oudere WN hebben de mogelijkheid zonder maximumduur van loopbaan te verminderen minder te werken tot hun pensioenleeftijd. 8.6 Klein verlet WN mogen afwezig zijn met behoud van loon in bepaalde gevallen (familiegebeurtenissen,burgelijke verplichtingen, examenvragen 1. loon bedienden bij schorsing arbeidsovereenkomst (in de tijd en +/- vergoeding) 2. leg uit: beslag en overdracht 3. Mattheuseffect: definitie en bespreking. Hoe kunnen de verschillen worden uitgelegd? 4. aan welke voorwaarden moet een kind voldoen voor het recht geeft op kinderbijslag. 5. geef de 3 verschillende werkloosheidsvormen 6. leg uit : repartitiesysteem 7. wat wordt verstaan onder een arbeidsongeval en wat dient achteraf te gebeuren (aangifte) 8. Van wat is financiele toestand overheid afhankelijk (uitgaven-inkomsten) 9. begrippen: remgeld generisch product refertejaar aanvullend jaar voor jongeren loopbaanbreuk (let op!= loopbaanonderbreking) concurrentiebeding algemeen principe arbeidsduur

22 2. Wat is een arbeidsongeval (definitie + uitbreidingen)? Waarom is het onderscheid tussen een ongeval en een arbeidsongeval zo belangrijk? 3. Schets de inkomsten en de uitgaven van de sociale zekerheid. 4. Werk volgende begrippen in detail uit: a. Pensioen b. Kinderbijslag 5. Verklaar bondig volgende begrippen: a. Rustpensioen en overlevingspensioen b. Definitie van bedrijfsethiek c. Ethiek d. Kraamgeld e. Refertejaar (vakantie) f. Loopbaanbreuk g. Arbeidsovereenkomst

Tijdens wachttijd mag men nog studentenarbeid verrichten, de wachttijd wordt dan wel verlengd met de duur van het studentencontract.

Tijdens wachttijd mag men nog studentenarbeid verrichten, de wachttijd wordt dan wel verlengd met de duur van het studentencontract. Studeren game-over Waarom inschrijven? Jezelf kenbaar maken op de arbeidsmarkt Beroep doen op diensten van de VDAB bij het zoeken naar een job Bijkomende opleidingen volgen via VDAB Wachtvergoedingen en

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

25-dagen regeling voor occasioneel werk

25-dagen regeling voor occasioneel werk Jobstudenten 25-dagen regeling voor occasioneel werk Wetgeving Titel VII van wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 17 van kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015)

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) Studentenarbeid zit nog steeds in de lift en is een inherent onderdeel van het studentenleven geworden, zowel tijdens de zomervakantie als gedurende het academiejaar.

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan?

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan? job student Vele studenten hebben een job. Vaak loopt dat goed: je vindt leuk werk en je krijgt er geld voor. Toch loopt het ook regelmatig fout: je moet veel overuren doen, je krijgt minder betaald dan

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010 Geachte heer Geachte mevrouw Tijdens de eindejaarseditie van de nieuwsbrief bekijken we met u de mogelijkheden om de kosten terug te vorderen van een werknemer wanneer

Nadere informatie

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever.

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever. Studentenarbeid 08.12.2011 Rev. 11.05.2016 Juridische dienst In dit dossier behandelen we de huidige regelgeving inzake studentenarbeid. Aangezien deze regelgeving met ingang van 2012 grondig is gewijzigd,

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2 Inhoudstafel Deel 1 Arbeidsovereenkomst Basiscontract Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur..................................... 2 Bijkomende bedingen Proefbeding... 5 Voorbehoud inzake gegevens om

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan?

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan? job student Vele studenten hebben een job. Vaak loopt dat goed: je vindt leuk werk en je krijgt er geld voor. Toch loopt het ook regelmatig fout: je moet veel overuren doen, je krijgt minder betaald dan

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

WERK GEVONDEN WAAROP LETTEN?

WERK GEVONDEN WAAROP LETTEN? WERK GEVONDEN WAAROP LETTEN? Werk gevonden, waarop letten? Alvorens je handtekening op een arbeidsovereenkomst te plaatsen, ga je het best een aantal zaken na. Want het ene contract is het andere niet.

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 Geachte heer Geachte mevrouw Het einde van het jaar nadert maar dat wil niet zeggen dat er geen sociale actualiteit is, zo wordt traditioneel in november de nieuwe

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

5. Werken en zwangerschap

5. Werken en zwangerschap 5. Werken en zwangerschap U bent zwanger, u verwacht een kindje en u kan uw geluk niet op. Maar snel rijzen er op het werk enkele problemen. Misschien is uw baas wel niet even gelukkig Kan hij u zomaar

Nadere informatie

Gedifferentieerde interpretatie: sommige auteurs menen dat de uitwinningsvergoeding volledig voor beslag vatbaar is, terwijl het Hof van Cassatie

Gedifferentieerde interpretatie: sommige auteurs menen dat de uitwinningsvergoeding volledig voor beslag vatbaar is, terwijl het Hof van Cassatie De niet voor beslag of overdracht vatbare n van de inkomsten bijgewerkt ingevolge het koninklijk besluit van 8 december 2008 tot uitvoering van artikel 1409, 2, van het Gerechtelijk Wetboek (B.S.: 12.12.2008)

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? Studentenbrochure 2014 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18 jaar

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.886,00 39.422,00 Scholingsbeding 32.886,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 32.886,00 65.771,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

PERSONEELSBESLISSINGEN

PERSONEELSBESLISSINGEN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 3: PERSONEELSBESLISSINGEN Indeling: 1. Juridisch kader 1.1. Schorsing van de arbeidsovereenkomst 1.2. Einde van de arbeidsovereenkomst 1.3. Wetgeving op de arbeidsduur 2.

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts uitzonderlijk

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1

Inhoudstafel. Inleiding 1 Inleiding 1 Hoofdstuk I De student en de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten 3 1. Wie kan een studentenovereenkomst sluiten? 3 1.1. Tewerkstelling van minderjarige studenten 3 1.1.1. Leerplicht 3

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

BEDRAG VAN HET PENSIOEN

BEDRAG VAN HET PENSIOEN BEDRAG VAN HET PENSIOEN Elk burgerlijk tewerkstellingsjaar geeft recht op een jaarlijks pensioenbedrag. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 1. men neemt de jaarlijkse bezoldiging (werkelijke en/of forfaitaire

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Verloningssysteem

Nadere informatie

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW 1 ARBEIDERS (P.C. 124) 1.1 REALISATIE VAN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING In de bouwnijverheid wordt de arbeidsduurvermindering gerealiseerd via het toekennen van 12

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving beroepsverleden formulering gelijkstelling Vereist voor tijdskrediet Formule 50 plus Zie CAO NAR Collectieve nr.77bis tot vervanging van de collectieve nr.77 van 14 februari 2001 tot invoering van een

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. B. ALGEMENE BEREKENING VAN HET VAKANTIEGELD

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Studentenarbeid 1. Begrip student 2. Leeftijd/leerplicht 3. Studentenovereenkomst

expertise binnen handbereik Studentenarbeid 1. Begrip student 2. Leeftijd/leerplicht 3. Studentenovereenkomst Studentenarbeid 08.12.2011 Rev. 03.01.2017 Juridische dienst In dit dossier behandelen we de huidige regelgeving inzake studentenarbeid. Naargelang de aard van de arbeidsprestatie wordt een studentenovereenkomst

Nadere informatie

561 Ziekte- en invaliditeitsverzekering Borstvoedingspauzes

561 Ziekte- en invaliditeitsverzekering Borstvoedingspauzes Borstvoedingspauzes 1. Definitie - Wat : Vanaf 1 juli 2002 hebben de werkneemsters recht op pauzes van een half uur tijdens de werkuren om hen in staat te stellen borstvoeding aan hun pasgeboren kind te

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR EENZIJDIGE BEËINDIGING MET OPZEGGING Algemeen - Anciënniteit - Aanvang van de opzeggingstermijn en berekening in weken - Sollicitatieverlof Berekening van de opzeggingstermijn:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN A. WIE IS STUDENT? = iedere persoon die regelmatig is ingeschreven in een onderwijsinstelling en die zijn studies niet heeft stopgezet. A.1. Wie kan een studentenovereenkomst

Nadere informatie

22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be. Moederschapsverlof

22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be. Moederschapsverlof 22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be Moederschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Assistent is jobstudent

Assistent is jobstudent Assistent is jobstudent 1 Inhoud 1 Mag een student werken als assistent?...3 2 Hoeveel mag een student werken?...3 3 Welke overeenkomst moet er gesloten worden met een student?...4 4 Hoe lang mag een student

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan?

Wie kan werken als jobstudent? Wat moet er in een studentencontract staan? job student Vele studenten hebben een job. Vaak loopt dat goed: je vindt leuk werk en je krijgt er geld voor. Toch loopt het ook regelmatig fout: je moet veel overuren doen, je krijgt minder betaald dan

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie