VERSLAG. van het seminar. over de rol van de mentor methodiek: preventie en toeleiding? 6 oktober 2001 van 13:00 tot 17:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG. van het seminar. over de rol van de mentor methodiek: preventie en toeleiding? 6 oktober 2001 van 13:00 tot 17:00"

Transcriptie

1 VERSLAG van het seminar over de rol van de mentor methodiek: preventie en toeleiding? 6 oktober 2001 van 13:00 tot 17:00 Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90 Rotterdam Een bijeenkomst in het kader van de Academische Werkplaats Diversiteit in het Jeugdbeleid Rotterdam (DWARS) Met dank aan: Josien Hofs Afra Kotiso Arend Odé Fouzia Outmany Guido Walraven Joke van der Zwaard 1

2 Programma van de middag Dagvoorzitter: Jan van Seters (Cluster Social Work, Hogeschool Inholland) 13:00-13:30 Inloop 13:30-13:40 Introductie DWARS Guido Walraven (Lector Lectoraat Dynamiek van de Stad) 13:40-14:10 Presentatie onderzoeksresultaten Dwars Perspectief op Mentoring in Rotterdam Vragen n.a.v. de presentatie 14:10-14:30 Pauze 14:30-15:30 Workshops 15:30-15:45 Pauze Guido Walraven Fouzia Outmany (Fellow Dynamiek van de Stad) 15:45-16:30 Rondetafelgesprek o.l.v. Jan van Seters 16:30-16:45 Reflecterende afsluiting Karin Vaessen (Landelijk Kennispunt Mentoring) Sharizelle Schoop (voorzitter Platform Studerende Antillianen en Arubanen in Rotterdam, PAAR) Jules Wolthuis (School s Cool Lelystad) Iemand van de gemeente Rotterdam (nog bevestigen) Radboud Engbersen (SEV) Informele borrel Workshops Workshop 1 Amani en Antuba Rotterdam Workshop 2 Big Brothers Big Sisters Rotterdam (BBBSR) Workshop 3 School s Cool Leylstad Mentoring gericht op Marokkaanse studenten Amani) en op Antilliaanse en Arubaanse studenten (Antuba). Ervaringen met zowel preventie als het toeleiden naar de voorzieningen van het jeugdbeleid. Mentoring gericht op scholieren. Ervaringen van BBBSR met zowel preventie als het toeleiden naar de voorzieningen van het jeugdbeleid. Mentoring gericht op scholieren. Ervaringen van School s Cool met preventie en het toeleiden naar de voorzieningen van het jeugdbeleid. Rabia Bouzian (projectcoördinator Amani) Garelling Michel (projectcoördinator Antuba) Sandra Korthals (directeur BBBSR) Jules Wolthuis (coördinator School's cool vanuit gemeente Lelystad) 2

3 De context van het onderzoek naar mentoring: diversiteit en jeugdbeleid Verslag inleiding Guido Walraven Kernvoorzieningen van jeugdbeleid zoals onderwijs, welzijn en zorg blijken niet altijd goed in staat om alle doelgroepen te bereiken of door alle doelgroepen gevonden te worden. Vooral bepaalde etnische of sociaaleconomische groepen worden daardoor niet altijd tijdig geholpen. Dat is niet goed voor de betrokken individuen, maar is ook duurder voor de samenleving. Minister Rouvoet wilde daar in 2008 iets aan doen. Hij wilde onderzoek, beleid en praktijk verbinden in zogenoemde academische werkplaatsen. In een werkplaats zouden die drie groepen professionals hun kennis delen en samen nieuwe kennis ontwikkelen, waar mogelijk ook in samenspraak met mensen uit de doelgroepen. Er werden drie academische werkplaatsen Diversiteit in het Jeugdbeleid opgericht, in Amsterdam, Tilburg en Rotterdam. De werkplaats in Rotterdam streeft naar Opzetten van een lokaal netwerk Vergroten van kennis en diversiteitsbewust vakmanschap Gelijke kansen voor alle jongeren (0 tot 23 jaar). Daarnaast streven we naar een integrale aanpak. Voor het lectoraat Dynamiek van de Stad van hogeschool Inholland biedt daarbij het volgende kader inspiratie (Ager & Strang, 2004). Het lectoraat richt zich binnen de kenniswerkplaats onder meer op de mentor methodiek. Daarbij zijn vooral de vormen van sociaal kapitaal uit het kader van belang. Kinderen en jongeren die kwetsbaar zijn hebben baat bij een mentor die hen een steuntje in de rug kan bieden. Bijvoorbeeld door hen nieuwe perspectieven te laten zien en ervaren en hun zelfvertrouwen te vergroten. Dat weten we uit onderzoek. 3

4 Heel recent is dat weer eens op een rij gezet op verzoek van de burgemeester van New York die bezorgd was over de schoolresultaten van young men of colour in zijn stad. Hij vroeg onderzoekers de problemen scherp in kaart te brengen en met werkbare oplossingen te komen. In augustus 2011 werd hem het Young Men s Initiative gepresenteerd. Ook daarin wordt een integrale aanpak bepleit: onderwijs, werk, gezondheid & justitie moeten samenwerken. En als tweede element wordt de brede inzet van mentoren bepleit, to support, guide and challenge. Specifieke aanbevelingen uit het rapport zijn: Onderwijs: mentoring adults & support peers, zet ook alumni in School & naschoolse programma s in citywide mentoring strategy Zet jong volwassenen in die veranderd zijn Organiseer een city wide mentoring summit Investeer in mentoring, het is kosten effectief. Moet je voor inspiratie zo ver weg? Nee, in Rotterdam (en de regio en het land) hebben we ook brede ervaring met mentoring. Ook die biedt inspiratie. Laten we daarop verder bouwen. 4

5 Een DWARS perspectief op mentoring. De bijdrage van mentoring aan het bereik en de toerusting van allochtone (risico)jongeren. Verslag presentatie onderzoeksresultaten Fouzia Outmany In het kader van DWARS heeft het lectoraat Dynamiek van de Stad een verkennend onderzoek gedaan naar de vraag hoe mentoring kan bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen allochtone risicojongeren en de toegang tot voorzieningen van het integraal jeugdbeleid. Het onderzoek is gestart met een literatuurverkenning, waarbij onder meer de succesfactoren en valkuilen van de methodiek in kaart zijn gebracht. Vervolgens is een viertal programma s in Rotterdam geselecteerd voor nader onderzoek (waarbij we gebruik konden maken van een stedelijke inventarisatie die door de gemeente was gemaakt). Twee klassieke mentorprogramma s, waarbij een risicojongere een volwassen mentor krijgt, Benefit for Kids en Big Brothers Big Sisters Rotterdam. En twee categorale mentorprogramma s, waarbij een hogeschoolstudent in het eerste jaar een mentor krijgt uit een hoger jaar met dezelfde culturele achtergrond, Antuba (voor Antilliaanse studenten) en Amani (voor Marokkaanse studenten). Bij elk programma zijn eerst documenten geanalyseerd en vervolgens interviews gehouden met de projectleider en enkele mentoren en mentees. Resultaten: preventie en toeleiding Uit ons onderzoek kan worden geconcludeerd, dat een mentor voor (risico)jongeren een belangrijk steuntje in de rug betekent en nieuwe perspectieven biedt. De stelling is dan: mentoring heeft een preventieve werking. Schooluitval wordt tegen gegaan en een beroep op voorzieningen wordt voorkomen. Dit komt doordat mentoren bewust veel investeren in het vergroten van de verschillende vormen van kapitalen, waaronder sociaal kapitaal. In het geval van categorale mentoring wordt vaker aan bonding gewerkt dan aan bridging. Studenten worden opgenomen in een warm nest van mensen uit dezelfde groep, ook is de sociale afstand tussen mentor en mentee niet groot. Aan bridging wordt ook gewerkt maar in minder mate. De klassieke mentoring van BBBSR en B4K richt zich vooral op bridging. De mentee wordt opgenomen in het netwerk van de geslaagde burger daarmee komt hij in aanraking met nuttige contacten. Daarnaast wordt veel gewerkt aan het emotionele, culturele en academische kapitaal van mentees. Dit versterkt het zelfvertrouwen bij de mentees waardoor zij minder vaak een beroep doen op professionele hulp en wanneer nodig de weg makkelijk kunnen vinden in het landschap van jeugdvoorzieningen. Hiermee bevestigt dit Rotterdamse onderzoek wat we uit ander landelijk en internationaal onderzoek al weten. Als het gaat om de interactie met de voorzieningen vanuit het integraal jeugdbeleid verschillen de visie, aanpak en ervaringen per organisatie. Vooral bij BBBSR is er sprake van een structurele aanpak. Dit heeft ermee te maken dat BBBSR zich vooral op kwetsbare kinderen richt. Omdat de aanmelding veelal vanuit organisaties van jeugdbeleid gebeurt, hebben de meeste BBBSR mentees al ervaringen met de hulpverlening. De mentoren van BBBSR hebben een signaleringsfunctie. Verder werkt de organisatie met een volgsysteem. De rest van de onderzochte organisaties richt zich niet specifiek op risico- jongeren met een kwetsbare achtergrond. Daarom is de interactie eerder sporadisch en spontaan. Wanneer het nodig is dat een professional ingeschakeld wordt, dan wordt vooral beroep gedaan op persoonlijke contacten. De organisaties treden als bemiddelaar op. 5

6 Ter afsluiting is een dilemma voorgelegd aan het publiek over de wenselijkheid van het inzetten van mentoren bij het toeleiden van mentees naar de voorzieingen uit het jeugdbeleid. 6

7 Workshop 1. Studenten Mentoring Amani & Antuba door Rabia Bouzian (projectcoordinator Amani) & Garreling Michel (Porjectcoordinator Antuba) Verslag Josien Hofs Presentatie De mentoringprojecten voor specifieke doelgroepen zijn door Hogeschool Rotterdam opgezet omdat er een hogere studie- uitval is bij allochtone studenten. Tevens wil men het thuisgevoel van allochtone studenten op de hogeschool versterken. Er zijn projecten voor Marokkanen (Amani), Turken, (Lale), Surinamers (Makandra) en Antillianen (Antuba). De coachingsprojetcen zijn onderdeel van de afdeling Student Aan Zet, waaronder ook studeren met een handicap en studerende moeders als projecten zijn ondergebracht. Er is gekozen voor peercoaching, omdat men het idee heeft dat jongeren uit dezelfde etnische groep die dezelfde opleiding volgen goed als rolmodel kunnen dienen. Het is een betaalde functie, en de projecten worden geleid door een (eveneens betaalde) coördinator. De peercoaches krijgen naast de betaling ook nog 2 studiepunten voor hun werk. Een coach had aanvankelijk 5 coachees, uitgaande van 2 uur per coachee, maar gebleken is dat dit te ruim begroot is, dus de caseload wordt hoger. Coachees worden later zelf vaak coach. De coaching richt zich o.a. op culturele afstand tussen studieloopbaanbegeleiders, afstudeerbegeleiders etc. en de student. Studenten uit migrantengezinnen zijn vaak de eerste n in hun gezin / familie die op het hoger onderwijs zitten, dan kan tegenwind funest zijn. Voor Antilliaanse studenten geldt dat zij meestal nog maar pas in Nederland zijn aangekomen. De coaches helpen studenten ook de weg te vinden in de organisatie en helpen bij allerlei praktische zaken. Bij vragen aan SLB- ers / docenten wordt door allochtone studenten een drempel ervaren. Daarnaast komen privéproblemen, als zorgtaken, schulden e.d. aan de orde. Ook studiementaliteit is een onderwerp. De projecten organiseren ook gezelligheidsactiviteiten zoals ramadan/suikerfeest en kerst. Voor Antuba (voor studenten van de Antillen en Aruba) is specifiek dat het zich richt op hen die speciaal voor hun studie naar Nederland zijn gekomen en dus ook nog allerlei dingen tegenkomen die specifiek zijn voor migranten. Zij moeten ook wennen aan het Nederlandse onderwijssysteem, waarin bv. de hiërarchie tussen docent en student anders is. Daardoor durven zij vaak geen vragen te stellen of hun mening te geven, dat wordt op de Antillen niet gewaardeerd. De nadruk ligt bij dit project op eerstejaars. Bij deze studenten is er ook aandacht voor sociaal isolement / heimwee en voor integratie in de Nederlandse samenleving (ongeschreven regels etc.). Antillianen hebben in Nederland een slecht imago, rolmodel zijn is dus belangrijk. Ook is aandacht nodig voor taalontwikkeling. Antuba heeft naast de coaching ook een introductieprogramma en inburgeringsactiviteiten, en samen met PBR een project werkveld / arbeidsmarkt. Er loopt een onderzoek naar de resultaten van de coaching door Antuba. Een voorlopige conclusie is dat er minder uitval zou zijn (19% i.p.v. 40%). Discussie De vraag wordt opgeworpen waarom deze bijzondere aandacht voor bv. Marokkanen nodig is. Docenten en studiebegeleiders horen toch toegankelijk te zijn voor iedereen, daar moet een onderwijsinstituut toch voor zorgen? De inleiders geven aan dat er ook voorlichting wordt gegeven aan docenten, het mentoraat is onderdeel van een bredere aanpak. Het punt culturalisme komt ter sprake. Wordt op deze wijze niet een probleem aan de verkeerde kant opgelost? Waar trek je de grens? Is het voor de tweede en derde generatie migranten nog steeds nodig? De inleiders lichten toe dat studenten zich vaak niet thuis voelen in klas of projectgroep; ze moeten ook leren zich daar te gedragen en aan te passen aan de normen van een hogeschool. Ook kan soms 7

8 bemiddeld worden bv. tussen student en docent. De kracht van het mentoraat is ook een gedeeld minderheidsgevoel. Een ander punt: pas je de studenten zo aan aan wat de dominante cultuur is? Is dat wat je wilt? In de discussie wordt ook gesteld dat het voor de nieuwe Antilliaanse studenten anders is, omdat zij net in Nederland aankomen, dus feitelijk kersverse migranten zijn. Hoe zit het met de privacy? Men kan bang zijn voor roddels als men persoonlijke zaken aan de orde zou stellen. Een zgn. beroepsgeheim wordt niet altijd vertrouwd. De inleiders geven aan dat men probeert hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Ook in intervisie is daar aandacht voor. Is er een methodiek? De inleiders vertellen dat de coaches worden getraind op sociale aspecten; het belangrijkste is dat aandacht helpt. De coaches volgen dezelfde studie als hun coachee, dus ook vakinhoudelijk kunnen ze helpen. Om die reden wordt er ook door de instituten (faculteiten) soms naar de coaches verwezen. Naast waardering voor de projecten wordt tenslotte nog gesteld dat de hogescholen door hun personeelsbeleid er voor moeten zorgen dat dergelijke initiatieven niet nodig zijn; het is voor de korte termijn wellicht nuttig, maar uiteindelijk moeten alle studenten welkom zijn en kansen krijgen, zonder dat daar speciale aandacht voor moet zijn. 8

9 Workshop 2. Big Brothers Big Sisters Door Sandra Korthals (directeur BBBSR) Verslag Afra Kotiso BBBS Rotterdam bestaat 15 jaar en komt voort uit BBBS in de Verenigde Staten, een van de grootste mentororganisatie ter wereld,. Er wordt een filmpje getoond over het ontstaan van deze organisatie in de VS (n.a.v. jeugdcriminaliteit) en over de uitbouw (inmiddels matches gemaakt en wereldwijd 1700 mentororganisaties waarvan er 500 van BBBS zijn). Sandra vertelt over een leadership meeting van BBBS die ze onlangs in Dallas heeft bijgewoond. Er is daar gesproken over de nieuwe koers die BBBS gaat varen. BBBS werkt met een handboek Youth Mentoring waarin ook onderbouwd wordt waarom men zaken op een bepaalde manier opzet. Daarnaast is er een affiliation agreement, waar ieder aangesloten organisatie zich aan dient te houden. De doelgroep van BBBS bestaat uit kinderen van 5 tot 18 jaar uit eenoudergezinnen op of onder de armoedegrens. De mentor en de mentee hebben het eerste jaar een uur per week contact, het tweede jaar een uur per twee weken. Het gaat om klassieke mentoring: niet alleen helpen met het huiswerk, maar ook samen leuke dingen ondernemen ( opbouwende sociale activiteiten ). Het doel van deze mentoring is dat kinderen op alle terreinen beter gaan presteren. Enkele kenmerken van BBBS zijn: - dat BBBS al 100 jaar ervaring heeft, - het de grootste 1- op- 1 organisatie is, - BBBS een volgsysteem hanteert, - een eigen handboek heeft en - een child safety programme heeft. Op enkele van die punten verschilt BBBS van andere mentororganisaties in Nederland ( Het aantal mentororganisaties groeit momenteel als paddenstoelen uit de grond ) volgens Sandra. Met betrekking tot child safety komen er vragen van de workshopdeelnemers: Op welke manier waarborg je dat mentoren goede, zuivere bedoelingen hebben ten aanzien van de mentee? Sandra geeft als antwoord dat er een criteriumlijst is waarmee ze aankomend mentoren scoren. Ze kunnen daarmee eventuele probleemgevallen uitfilteren. Het is de bedoeling dat een mentor echt een rolmodel is; we willen probleemloze mensen. Een van de deelnemers vraagt hoe er geworven wordt. Sandra geeft aan BBBS niet werft via advertenties. Aanmeldingen komen door mond- tot- mondreclame binnen via de ouders, maar ook via instellingen. Sandra zegt dat het opvallend is hoe weinig allochtone vrijwilligers zich aanmelden. Er is overigens een flinke wachtlijst met te matchen kinderen. Uit onderzoek naar 88 mentororganisaties is gebleken, dat mentoring bijdraagt aan een aanzienlijke verbetering van de schoolprestaties, studiehouding en houding ten aanzien van organisaties. Verder is geschat dat iedere mentee de maatschappij euro oplevert ; het gaat immers om risicokinderen en nu wordt voorkomen dat die een beroep moeten doen op andere voorzieningen. Ondanks deze opbrengsten bezuinigt de gemeente Rotterdam op mentoring. Zoals het rapport van Inhollland aangeeft kun je de vraag stellen of dergelijke bezuinigingen niet penny wise and pound foolish zijn. 9

10 Workshop 3. School s Cool Lelystad door Jules Wolthuis (projectcoordinator School s Cool) Verslag Arend Odé Het project School s cool is in 2008 van start gegaan. Het idee is overgenomen van een gelijknamig project in Amsterdam, maar is wel een eigen invulling aan gegeven. Kern van het project is het bieden van ondersteuning van kinderen aan huis. Het project is eerst begonnen met een pilot ( ), betaald uit onderwijsmiddelen. Vanaf 2010 is de pilotfase afgelopen en is sprake van een structureel project (ook qua financiering). Hoofddoel van het project in Lelystad is het door mentoring vergemakkelijken van de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Zodoende hoopt men schooluitval te voorkomen. Subdoelen zijn: huiswerkondersteuning, het verbeteren van de communicatie, opvoedingsondersteuning, het bieden van structuur en hulp ten behoeve van zelfstandig functioneren. Het project is een mentorprogramma met vrijwilligers. Gedurende anderhalf jaar worden kinderen uit groep 8 begeleid, vooral met het maken van huiswerk. De mentoren doen dit anderhalf uur per week. Kern van het succes is het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de kinderen. Ook is er contact met de ouders van de kinderen. De kinderen worden geselecteerd op twee criteria: er is sprake van een risico in het kind zelf of ten aanzien van de thuissituatie. Het gaat om kinderen aan wie een schooladvies voor regulier vervolgonderwijs is gegeven. Het gaat met nadruk niet om hulpverleningstrajecten. Kinderen die met hulpverlening te maken hebben vallen niet onder de doelgroep. Elke zes weken is er intervisie voor de mentoren. Het gaat om groepen van vijf á zes mentoren. De mentoren worden geselecteerd op hun motivatie: ze moeten iets hebben met gezinnen in achterstand. Verder is het van belang dat zij een goede afspiegeling van de bevolking vormen. Er zijn geen inhoudelijke criteria vastgelegd. Dit levert enige discussie op: is dit eigenlijk niet noodzakelijk, gezien de ernst en complexiteit van de problematiek? In totaal doen er zes scholen aan mee. Het gaat overwegend om achterstandsscholen. Belangrijk is dat de scholen de gezinnen erg goed kennen. Op deze manier weten ook de mentoren van te voren wat hen te wachten staan. Belangrijk uitgangspunt daarbij is een positieve insteek naar de ouders: mentoren geven aan dat ze een steuntje in de rug willen zijn. De projectleider is er voor 14 uur per week. Hij is de centrale persoon in dit project. Wel vindt ondersteuning door een werkgroep (vertegenwoordiging uit het onderwijs) plaats. Verder is er voor 4 uur per week administratieve ondersteuning. Het project kan bogen op goede resultaten. Alle kinderen uit de pilot ( ) zijn nu nog op school. Er is dus geen sprake van tussentijdse uitval. Ook de kinderen uit de vervolgpilot ( ) zijn allemaal nog op school. Ook is er richting de vrijwilligers sprake van een goed resultaat: het zelfvertrouwen is verbeterd in de rol van coach, zij zijn creatiever geworden bij het oplossen van problemen en ook de kennismaking met een andere cultuur wordt als iets positiefs beschouwd. Ook de ouders zijn positief over het project. Men geeft aan meer zicht op het functioneren van het eigen kind te hebben. Verder blijkt de betrokkenheid van ouders richting het onderwijs en de school te 10

11 zijn toegenomen. Niet in de laatste plaats geven ouders aan dat door de thuismentor de communicatie met het kind is verbeterd. Wel bestaat enige onduidelijkheid over de precieze definiëring van de werkzaamheden van de mentoren. Toehoorders vragen zich namelijk af of het niet eerder gaat over gezinscoaching dan over mentoring. De taken van de mentor betreffen namelijk veel meer dan alleen huiswerkbegeleiding. Volgens de woordvoerder van School is Cool is het niet altijd eenvoudig om hierin scherpe grenzen te trekken. Soms zijn de activiteiten gericht op het kind, soms zijn deze ook breder ingestoken. In het verlengde hiervan ontstaat een discussie over de benodigde kwalificaties en vooropleiding van de mentoren. Juist omdat deze op diverse en complexe terreinen ingezet kunnen worden, lijkt het logische om duidelijke kwalificatie- eisen aan de kandidaten te stellen. Vanuit het project wordt aangegeven dat commitment, ervaring en tijdige terugkoppeling in dit verband voldoende garanties bieden. 11

12 Rondetafelgesprek met Sharizelle Schoop (projectcoordinator PAAR), Karin Vaessen (Landelijk kennispunt Mentoring) en Jules Wolthuis (Projectcoordinator School s Cool Lelystad) Onder leiding van Jan van Seters Verslag Joke van der Zwaard De centrale vraag van het gesprek was of mentoren ook de functie zouden moeten hebben om de mentees (en/of hun gezinsleden) door te verwijzen naar de professionele hulpverlening. Ofwel: heeft mentoring ook een functie in het toegankelijker maken van de professionele hulpverlening? Karin Vaessen: in principe niet. Mentoring is vrijwilligerswerk, bedoeld als steuntje in de rug. Jongeren met grote problemen horen niet in een mentorproject thuis. Door die selectie is de noodzaak van toeleiding naar professionele hulpverlening weinig ter sprake. Als het toch aan de orde is, dan moet de mentor dat overlaten aan de organisatie en er niet zelf mee aan de gang gaan. Nuance: er zijn ook projecten waar mensen met een lichte dwang aan deelnemen, daar kan het eerder aan de orde zijn. Jules Wolthuis: we nemen geen kinderen aan die in een hulpverleningstraject zitten. Het gevaar is dan dat de mentee of zijn/haar ouders de vrijwilliger als hulpverlener gaan zien. Een mentor kan wel een signaalfunctie hebben. Als ze tegen een probleem aanlopen, is het ZAT (Zorg Advies Team van de school) de aangewezen instantie om het aan door te geven. Sharizelle Schoop: onze mentoren zullen nooit signalen doorgeven en doorverwijzen. Dat zou wel eens schadelijk kunnen zijn voor de vertrouwensband. (op dat probleem wordt ook vanuit de zaak gewezen). Ze kunnen wel adviseren en informeren, en daarmee een brug vormen naar de professionele hulpverlening. Een mentor kan ook tegen situaties aanlopen waarin signalering dringend gewenst is. Geheimhouding is nodig voor de vertrouwensband, maar tot een bepaalde grens. Hoe leren mentoren goed kijken en onderscheid maken? Jules Wolthuis: daarvoor moet je als organisatie intervisie- bijeenkomsten organiseren. Sharizelle Schoop: Antilliaanse en Arubaanse studenten kunnen allerlei soorten problemen hebben: heimwee, studiegerelateerde problemen, schulden. Onderdeel van onze scholing aan mentoren is: leren doorvragen. Karin Vaessen: het is belangrijk dat een mentor kan terugvallen op een professionele organisatie die bepaalde problemen op kan pakken. Maar we moeten dit vraagstuk niet onnodig uitvergroten. Door de selectie van mentees (niet te zware problematiek) is het meestal niet nodig dat er gesignaleerd en doorverwezen wordt. Wij doen veel onderzoek naar mentorprojecten en ik ken geen voorbeelden dat het gigantisch mis is gegaan omdat mentoren het hebben laten afweten of de verkeerde dingen hebben gedaan. 12

13 Afsluitende Reflectie door Radboud Engbersen (SEV) Verslag Guido Walraven De titel van de bijdrage was: Stand by me. Over het belang van helpers (mentoring). Onlangs verscheen een rapport over Young Urban Ethnic Professionals: Yu (e)p. Vooral ambitieuze jongen vrouwen op Zuid in Rotterdam, vaak met een allochtone achtergrond. Niet beschreven vanuit een buitensperspectief van beleid en statistiek, maar vanuit een binnenperspectief met onderzoeksjournalistieke verhalen en foto s. Wie zijn die jonge vrouwen? Relatief goed opgeleid Streetwise Stadse vrouwen (open, kosmopolitisch) Sterke drive om vooruit te willen komen Maatschappelijk betrokken Honderd procent van Zuid Zij maken deel uit van de opkomende allochtone middenklasse. En zij hebben vaak steun gehad van positieve begunstigers of helpers. Ze konden ook allemaal noemen wie hen geholpen had, hun ambities had ondersteund (bijvoorbeeld een onderwijzer). Ook wie hen afremden, drempels opwierpen, geen steun verleenden. Een dergelijke helper kan een mentor zijn. Rhodes schreef daarover het boek Stand by me (2002) Mentoring: - kan nooit hulpverlening vervangen - is als buitenroute een aanvulling op de binnenroute (familiehulp) - sociale afstand tussen mentor en mentee blijkt in de praktijk goed te werken. - Heeft ook een gidsfunctie: kan zijn netwerk ter beschikking stellen, zorgen voor leefwereldvergroting. - Kan functioneren als talentencoach: motiveren, zelfvertrouwen opkrikken, informeren. Zoals het nummer Stand by me van Ben E. King aangeeft: No I won't be afraid, no I won't be afraid Just as long as you stand, stand by me And darlin', darlin', stand by me, oh now now stand by me Stand by me, stand by me 13

perspectief op mentoring in Rotterdam

perspectief op mentoring in Rotterdam Een perspectief op mentoring in Rotterdam Een verkenning van de bijdrage van de mentor methodiek aan het bereik en de toerusting van allochtone (risico)jongeren Fouzia Outmany Dorothee Peters Vasco Lub

Nadere informatie

Bijeenkomst Kenniskring Projectleiders Mentoringprojecten

Bijeenkomst Kenniskring Projectleiders Mentoringprojecten Bijeenkomst Kenniskring Projectleiders Mentoringprojecten Datum: 18 mei 2010 Locatie: Sardes te Utrecht Verslag: Marianne van Teunenbroek (Sardes), mei 2010 Doel van de kenniskringbijeenkomsten is het

Nadere informatie

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning aan ouders met tieners in Amsterdam Pauline Naber, Hogeschool INHolland Marjan de Gruijter, Verwey-Jonker Instituut http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl/

Nadere informatie

voor het hoger beroepsonderwijs

voor het hoger beroepsonderwijs voor het hoger beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma dat

Nadere informatie

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN!

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Meerjarig programma van de Hogeschool Rotterdam in het kader van afspraken met de minister van OC&W ter verbetering van de in-, door- en uitstroom van studenten. Basisnotitie

Nadere informatie

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht.

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Vierde nationaal congres opvoedingsondersteuning Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Ede,1 juni 2012 1 Opbouw workshop Coach je kind Kort voorstellen, warming up Presentatie van

Nadere informatie

Jeroen Groenewoud. Het rolmodellenproject

Jeroen Groenewoud. Het rolmodellenproject Jeroen Groenewoud Het rolmodellenproject Inhoud presentatie Aanleiding project Theoretische achtergrond Inhoud rolmodellenproject Ervaringen en uitkomsten onderzoek Werving rolmodellen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

School en CJG: pedagogische

School en CJG: pedagogische School en CJG: pedagogische partners Workshop 1 Congres Een wereld te winnen. Kwaliteit in de zorg voor alle jeugd 10 november 2011 Ahmed El Aslouni Hans Bellaart Marjan de Gruijter Berend Meijer Programma

Nadere informatie

Wat is het effect van mentoring?

Wat is het effect van mentoring? Wat is het effect van mentoring? Februari 2016 HET IS AANNEMELIJK DAT MENTORING DE WERKLOOSHEID ONDER MIGRANTENJONGEREN KAN VERMINDEREN De werkloosheid onder jongeren van niet-westerse herkomst is veel

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht.

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations is een individueel

Nadere informatie

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws Programma Versterking Professionele Weerbaarheid NIEUWSBRIEF Nr. 17 juli 2015 Weerbaarheidsnieuws Eind 2015 stopt het programma. De onderzoek-portefeuille gaat over naar de Politieacademie. Tijdens het

Nadere informatie

MentorProgramma Friesland

MentorProgramma Friesland MentorProgramma Friesland - een eigen methodiek - Thank you for believing in me before I believed in myself (Yamada) Februari 2014. Het MentorProgramma Friesland is een samenwerkingsverband van Friesland

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

Kenniskringbijeenkomst Projectleiders Mentoring. Datum: 2 februari 2010 Locatie: Sardes te Utrecht Verslag: Karin Vaessen (Sardes), februari 2010

Kenniskringbijeenkomst Projectleiders Mentoring. Datum: 2 februari 2010 Locatie: Sardes te Utrecht Verslag: Karin Vaessen (Sardes), februari 2010 Kenniskringbijeenkomst Projectleiders Mentoring Datum: 2 februari 2010 Locatie: Sardes te Utrecht Verslag: Karin Vaessen (Sardes), februari 2010 Doel van de kenniskringbijeenkomsten is het uitwisselen

Nadere informatie

Thuismentor voor brugklassers

Thuismentor voor brugklassers Thuismentor voor brugklassers Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk dat past bij uw opleiding, achtergrond en levenservaring? Wilt u uw kennis en vaardigheden inzetten om kwetsbare jongeren op weg te helpen

Nadere informatie

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers OPROEP aan scholen Stichting Learn2Gether en Peer2Peer hebben de handen in elkaar geslagen ten behoeve van het Peer Buddy Nieuwkomer programma. Een viertal scholen met een ISKafdeling worden in de gelegenheid

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

VOORUITBLIK

VOORUITBLIK VOORUITBLIK 2016-2019 VISIE ELANCE ACADEMY ELANCE Academy is sinds 2010 expert in het bevorderen van het emancipatieproces van meiden en jonge vrouwen in Amsterdam. ELANCE Academy gelooft in een wereld

Nadere informatie

voor het middelbaar beroepsonderwijs

voor het middelbaar beroepsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken Ervaringen uit het veld Overzicht programma Wie ben ik: - Philip Stein - masterstudent sociologie - afgerond A&O-psycholoog Programma: - half uur presentatie,

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Kenniskringbijeenkomst Projectleiders Mentoring

Kenniskringbijeenkomst Projectleiders Mentoring Kenniskringbijeenkomst Projectleiders Mentoring Datum:29 maart 2011 Locatie: Sardes, St. Jacobsstraat 63 Utrecht Verslag: Marianne van Teunenbroek (Sardes),februari 2011 Doel van de kenniskring is het

Nadere informatie

Link met het secundair onderwijs

Link met het secundair onderwijs Link met het secundair onderwijs 1. Instroomprojecten 'Tutoraat' en 'Klimop' De moeizame doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie

Mentorprogramma. Algemene informatie voor studenten. Stichting FRESH mentorprogramma +31 (0)

Mentorprogramma. Algemene informatie voor studenten. Stichting FRESH mentorprogramma +31 (0) 2017 Mentorprogramma Algemene informatie voor studenten Stichting FRESH mentorprogramma mentor@freshstudents.nl +31 (0)6 212 469 95 Voorwoord Als voorbereiding op de arbeidsmarkt is het voor studenten

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY Inleiding Steeds meer kinderen hebben al op jongere leeftijd te maken met overgewicht. Dit gaat niet altijd automatisch over wanneer zij in de puberteit komen en

Nadere informatie

Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs?

Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs? Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs? In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende redenen

Nadere informatie

Presentatie Guido Walraven

Presentatie Guido Walraven Presentatie Guido Walraven 3 4 Presentatie van de bundel Aandacht en kracht: verbinden van activering van zorg Aanbieding van de bundel door Yvonne van Heerwaarden aan: Marianne van de Boom (MDA), en 5

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Diversiteitgevoelig en Positief jeugdbeleid: gezamenlijke agenda

Diversiteitgevoelig en Positief jeugdbeleid: gezamenlijke agenda Diversiteitgevoelig en Positief jeugdbeleid: gezamenlijke agenda Trees Pels Kenniscafe Utrecht Zorg voor Jeugd 20-05-14 Presentatie 1. Kloof vraag-aanbod preventie (opvoedondersteuning) 2. Diversiteitgevoelig

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Projecten CJG = structureel aanbod = pilot/tijdelijk aanbod

Projecten CJG = structureel aanbod = pilot/tijdelijk aanbod Projecten CJG = structureel aanbod = pilot/tijdelijk aanbod Coaching on the Job Over Coaching on the Job Begin 2016 is er in samenwerking met STEK en IJsselkids gestart met de pilot Coaching on the Job.

Nadere informatie

Kenniswerkplaats Tienplus

Kenniswerkplaats Tienplus Workshop Jeugd in Onderzoek Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning van ouders met tieners in Amsterdam http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl Triple P divers Marjolijn Distelbrink Verwey-Jonker

Nadere informatie

Verslag Expert-meeting thema 'uitval van jongeren in het onderwijs of samenleving' 5 februari :00 NJI Utrecht

Verslag Expert-meeting thema 'uitval van jongeren in het onderwijs of samenleving' 5 februari :00 NJI Utrecht Verslag Expert-meeting thema 'uitval van jongeren in het onderwijs of samenleving' 5 februari 2015 14.00-16:00 NJI Utrecht Aanwezig: Corian Messing NJI - Reboundvoorzieningen Corine Bont-Tiebosch Gemeente

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Doe mee met Mentoren op Zuid

Doe mee met Mentoren op Zuid Doe mee met Mentoren op Zuid Extra mentor- en coachingervaring opdoen? Cursusjaar 2014-2015 1 Mentoren op Zuid 2605 (incl. Honoursprogramma).indd 1 26-5-2014 11:47:20 Kom naar de voorlichting op vrijdag

Nadere informatie

Project kansarme leerlingen

Project kansarme leerlingen Email: Info@studo.nl Website: www.studo.nl Studiecentrum: Archipelstraat 292 6524 LR Nijmegen Postadres: St. Annastraat169a 6524 ET Nijmegen Telefoon: 024-3010035 KvK: 09186576 IBAN: NL66RABO0144033682

Nadere informatie

Student in het Rood. Afke Theunissen

Student in het Rood. Afke Theunissen Student in het Rood Afke Theunissen Het financiële gedrag van een deel van de Nederlandse jongeren kan als zorgelijk worden omschreven. Dit blijkt uit onderzoeken die recentelijk zijn uitgevoerd door o.a.

Nadere informatie

WMO-WERKPLAATS TWENTE

WMO-WERKPLAATS TWENTE WMO-WERKPLAATS TWENTE nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn d e juni 2010 Dit is de tweede nieuwsbrief in een serie van vier over het programma Wmo-werkplaats Netwerkregio Twente. De nieuwsbrieven geven

Nadere informatie

Over geld & opvoeden. Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar. Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud)

Over geld & opvoeden. Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar. Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud) Over geld & opvoeden Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud) Programma: Wie zijn wij? Inhoud cursus Over geld en opvoeden Werken met het materiaal

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Wie is er niet mee grootgebracht? Opvoeding(sondersteuning) en diversiteit Voorbeelden uit Amsterdam

Wie is er niet mee grootgebracht? Opvoeding(sondersteuning) en diversiteit Voorbeelden uit Amsterdam Wie is er niet mee grootgebracht? Opvoeding(sondersteuning) en diversiteit Voorbeelden uit Amsterdam Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut) Hilde Kroese (Hogeschool INHolland) Michelle Willard

Nadere informatie

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Lucie Nijskens Wim Rasker - coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Wat is doorstart? Preventief programma gericht op opvoedings- en gezinsondersteuning voor gezinnen met schoolgaande

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten Marian van der Klein Judith Schöne Pim & Ethan Oranje Fonds Dé grote meerwaarde van mentoring is dat mentoren

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. De raad der gemeente Sliedrecht. Onderwerp: Agendapunt 7. Sliedrecht, 20 mei Voortgang Home Start

RAADSVOORSTEL. De raad der gemeente Sliedrecht. Onderwerp: Agendapunt 7. Sliedrecht, 20 mei Voortgang Home Start RAADSVOORSTEL De raad der gemeente Sliedrecht. Agendapunt 7 Sliedrecht, 20 mei 2005 Onderwerp: Voortgang Home Start Home-Start algemeen. Home-Start is een programma dat ondersteuning, praktische hulp en

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense Werkinstructie benaderen intermediairs Sense BIJLAGE 7 Voorbeeld van de opzet van de presentatie in PowerPoint BIJLAGE 7 VOORBEELD VAN DE OPZET VAN DE PRESENTATIE IN POWERPOINT] 1 WERKINSTRUCTIE BENADEREN

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling.

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. De SCP-studie Variatie in participatie naar achtergronden van de arbeidsdeelname van allochtone en autochtone vrouwen (september 1999) heeft uitgewezen dat niet

Nadere informatie

Doen wat nodig is, dichtbij de mensen

Doen wat nodig is, dichtbij de mensen Doen wat nodig is, dichtbij de mensen Evaluatie van een lokaal project gericht op het verbeteren van toegang van kwetsbare migrantenjeugdigen tot de jeugdhulp in de gemeente Nijmegen Dr. Meike Heessels

Nadere informatie

Sportdeelname van kinderen en jongeren in armoede

Sportdeelname van kinderen en jongeren in armoede Sportdeelname van kinderen en jongeren in armoede Work in progress Niels Reijgersberg Hugo van der Poel Mulier Instituut, Utrecht November 2013 Inhoud presentatie Aanleiding en achtergrond onderzoeksvragen

Nadere informatie

Effectieve opgroei- en opvoedhulp

Effectieve opgroei- en opvoedhulp Effectieve opgroei- en opvoedhulp Op weg naar een nieuw stelsel VNG regioconferenties mei 2011 Jo Hermanns UvA HU H&S Consult Tom van Yperen UU Nederlands Doorsneejeugd in Nederland vaart wel Hoogste welbevinden

Nadere informatie

Mentorprogramma. Algemene informatie voor mentoren. Stichting FRESH mentorprogramma +31 (0)

Mentorprogramma. Algemene informatie voor mentoren. Stichting FRESH mentorprogramma +31 (0) Mentorprogramma Algemene informatie voor mentoren Stichting FRESH mentorprogramma mentor@freshstudents.nl +31 (0)6 212 469 95 Voorwoord Als voorbereiding op de arbeidsmarkt is het voor studenten van cruciaal

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams en de sociale deltawerken Congres Toegang en Teams, 7 april 2015, Nieuwegein

Sociale (wijk)teams en de sociale deltawerken Congres Toegang en Teams, 7 april 2015, Nieuwegein Sociale (wijk)teams en de sociale deltawerken Congres Toegang en Teams, 7 april 2015, Nieuwegein Carla Kolner, onderzoeker Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord Holland, DSP-groep Ard Sprinkhuizen, associate

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius Leerlingbegeleiding WARTBURG COLLEGE locatie Revius 2 Inhoudsopgave 1 Mentor en juniormentor 2 Dyslexiebegeleiding 3 Huiswerkbegeleiding 4 De vertrouwenspersonen 5 Psycholoog/orthopedagoog 6 Zorgadviesteam

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking Nuray Dogan Nadia el Gharnati Erasmus Universiteit 19-11-2015 De effectiviteit van preventieve voorlichting aan migrantenouders in Rotterdam over ggz problematiek en licht verstandelijke beperking De Rotterdamse

Nadere informatie

Kies Kleur in Groen. Bijeenkomst Onderwijs en carrièrekansen in de groene sector 2 juli 2013, Rotterdam

Kies Kleur in Groen. Bijeenkomst Onderwijs en carrièrekansen in de groene sector 2 juli 2013, Rotterdam Kies Kleur in Groen Bijeenkomst Onderwijs en carrièrekansen in de groene sector 2 juli 2013, Rotterdam 1 Als onderdeel van het project Kies Kleur in Groen organiseerde FORUM in samenwerking met PBR en

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Effectiviteit van mentortrajecten

Effectiviteit van mentortrajecten Evaluatieonderzoek Stimuleringsprogramma Mentoring Effectiviteit van mentortrajecten Werkt mentoring en waarom werkt het? Dr. Menno Vos Hanneke Pot Dr. Aafje Dotinga Evaluatieonderzoek Stimuleringsprogramma

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Thuis zijn in Julianadorp Projectplan conceptversie november 2006 Willem Stam

Thuis zijn in Julianadorp Projectplan conceptversie november 2006 Willem Stam Thuis zijn in Julianadorp Projectplan conceptversie november 2006 Willem Stam Opdracht Doel is dat mensen langer zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Vanuit het aanbod bezien zijn we

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Superdiversiteit. Implicaties voor de onderwijspraktijk. Prof. Maurice Crul VU Universiteit Amsterdam Erasmus Universiteit Rotterdam

Superdiversiteit. Implicaties voor de onderwijspraktijk. Prof. Maurice Crul VU Universiteit Amsterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Superdiversiteit. Implicaties voor de onderwijspraktijk Prof. Maurice Crul VU Universiteit Amsterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Super-diversiteit Super Fantastisch Super = Complexiteit Waarom is het

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK forum beroepsonderwijs 1 oktober 2015 @THNK Vindt u ook wat van het beroepsonderwijs? Praat mee! De volgende bijeenkomst vindt plaats op: n e x t DEC 3 Terugblik op het eerste Forum op 1 oktober met als

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

De lokale verbinding JOGG en GIDS

De lokale verbinding JOGG en GIDS De lokale verbinding JOGG en GIDS Studiedag Gezond in 3 november 2016 Wat is ook alweer het verschil tussen JOGG en GIDS? Wat doen gemeenten die zowel JOGG als GIDS zijn? Voorbeelden: Nuth, Weststellingwerf,

Nadere informatie

Analyse van instroom en rendement in hogescholen in de GS5 en in de overige Nederlandse hogescholen

Analyse van instroom en rendement in hogescholen in de GS5 en in de overige Nederlandse hogescholen Bijlage bij hoofdstuk 2 Analyse van instroom en rendement in hogescholen in de GS en in de overige Nederlandse hogescholen Instroom, uitval- en rendementcijfers In figuur 1 is te zien hoe groot het aandeel

Nadere informatie

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Who Cares! Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Op deze bijeenkomst gingen we in gesprek over de kansen en de grenzen ten aanzien

Nadere informatie

Kenniskringbijeenkomst Projectleiders Mentoring

Kenniskringbijeenkomst Projectleiders Mentoring Kenniskringbijeenkomst Projectleiders Mentoring Datum: 28 september 2010 Locatie: FORUM, Kanaalweg 86 te Utrecht Verslag: Marianne van Teunenbroek (Sardes), oktober 2010 Doel van de kenniskring is het

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Activeringscentrum Power Enschede

Activeringscentrum Power Enschede Activeringscentrum Power Enschede Korte karakteristiek In diverse wijken in Enschede zijn activeringscentra opgezet waar mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt zelf activiteiten kunnen organiseren

Nadere informatie

Binding. Initiatieven bij Hogeschool Inholland voor het binden en boeien van studenten

Binding. Initiatieven bij Hogeschool Inholland voor het binden en boeien van studenten Binding Initiatieven bij Hogeschool Inholland voor het binden en boeien van studenten Facta studiedag: Binding Nikkie Gubbels & Riet de Jong, Hogeschool Inholland 22 september 2016 De enige manier om te

Nadere informatie

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit.

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit. Hoe verder na 25 mei Op 25 mei 2011 werden door de deelnemers aan de LEA conferentie in twee fasen acties benoemd. In eerste instantie actie-ideeën per wijk, deze wijkacties staan al op de site. Daarna

Nadere informatie