Student in het Rood. Afke Theunissen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Student in het Rood. Afke Theunissen"

Transcriptie

1 Student in het Rood Afke Theunissen Het financiële gedrag van een deel van de Nederlandse jongeren kan als zorgelijk worden omschreven. Dit blijkt uit onderzoeken die recentelijk zijn uitgevoerd door o.a. het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) en CentiQ. 1 Daarnaast blijkt uit het jaarverslag 2008 van de Informatie Beheer-Groep (IB-Groep) dat studenten gedurende hun studietijd steeds meer geld lenen bij de IB-Groep. De resultaten van het onderzoek uitgevoerd door het Lectoraat Dynamiek van de Stad in opdracht van de School of Law van hogeschool INHolland bevestigt dit noodsignaal. Een aanzienlijk percentage van de onderzochte studenten heeft naast de lening van de IB-Groep nog andere schulden. Het financiële gedrag van jongeren Uit onderzoek van CentiQ 2 blijkt dat jongeren die weinig controle over hun geldzaken hebben en sparen minder belangrijk vinden, eerder geneigd zijn tot uitgeven in plaats van sparen. Ze komen ook eerder in de situatie van geldtekort en daarbij vragen zij geld aan hun ouders of lenen elders. Jongeren wordt het daarnaast behoorlijk makkelijk gemaakt om een schuld aan te gaan, zoals telefoonrekeningen, het kunnen verkrijgen van creditcards, rood staan, op afbetaling kopen en geld lenen. Het NIBUD publiceerde vorig jaar een onderzoek dat ingaat op het financiële gedrag van jongeren. 3 Jongeren zijn over onderwerpen als rood staan, geld lenen, geld te kort komen, rekeningen betalen en moeite met rondkomen bevraagd. Het opleidingsniveau van de jongeren blijkt een belangrijke invloed te hebben. Rood staan, geld tekort komen, geld lenen en moeilijk rond komen, komen vaker voor bij lager opgeleide jongeren dan bij hoger opgeleide jongeren. Ook de woonsituatie is van invloed. Uitwonende jongeren hebben vaker financiële problemen dan jongeren die nog thuis wonen. Gemeentelijke instanties nemen regelmatig samen met onderwijsinstellingen initiatieven om financiële problemen onder jongeren te voorkomen of te verminderen. Zo worden er themaweken georganiseerd over geld, spreekuren gehouden op diverse Regionale Opleidingscentra voor jongeren met financiële problemen of schuldhulpverleningstrajecten aangeboden door specifieke jongerenteams bij Kredietbanken. Onlangs werd bekend dat Vmbo- en mbo-scholen in kunnen tekenen op een subsidieregeling voor extra voorzieningen voor probleemjongeren. Hiervoor is voor dit en komend jaar 60 miljoen euro beschikbaar. Bij de extra voorzieningen wordt nadrukkelijk ook schuldhulpverlening genoemd. 4 Financiële situatie van studenten in het Hoger Onderwijs Er is nog weinig specifiek onderzoek gedaan naar de financiële situatie van studenten binnen het Hoger Onderwijs. Over het algemeen richt de aandacht zich op de jongere 1

2 leeftijdscategorie, op werkende jongeren of jongeren die een opleiding volgen op Vmboof mbo-niveau. Wel is bekend dat studenten steeds meer geld lenen bij de IB-Groep. 5 Hierdoor is de gemiddelde schuld per oud-student gestegen van ,- in 2005 naar ,- in In februari 2009 heeft minister Plasterk studenten met een brief over bewust lenen geattendeerd over de voorwaarden en gevolgen van het lenen van geld gedurende hun studietijd. Hierdoor hoopt hij te voorkomen dat studenten een te grote studieschuld opbouwen. 6 De Landelijke Studenten Vakbond (LSVB) deed vorig jaar onderzoek naar de financiële situatie van studenten. 7 De studenten in dit onderzoek gaven aan dat, ondanks dat er veel geleend en gewerkt wordt, er veel problemen zijn om rond te komen. Studenten balanceren constant tussen hun verschillende financiële bronnen. Financiële zekerheid om onbezorgd te kunnen studeren hebben de meesten niet. Waar sommige studenten alles zelf betalen, kunnen anderen veel meer leunen op de steun van hun ouders. Hierdoor ontstaan opvallende verschillen tussen studenten, die goed kunnen rondkomen en anderen die voortdurend de eindjes aan elkaar knopen. Met name de groep van respondenten die hun eigen collegegeld betalen, heeft het moeilijk. Een deel van de studenten geeft aan niet verder te kunnen studeren als het collegegeld omhoog gaat. Onlangs rondde het Lectoraat Dynamiek van de Stad van Hogeschool INHolland het onderzoek Studeren en financiën af. 8 Ten behoeve van dit onderzoek vulde 676 Rotterdamse hbo-studenten een online-enquête in. Doel van dit onderzoek is meer zicht te krijgen op de omvang en kenmerken van hbo-studenten met financiële problemen. De gevolgen van eventuele financiële problemen, vooral voor de studievoortgang, vormen een belangrijk onderwerp in dit onderzoek. Omvang en aard van de schuldenproblematiek Hoeveel studenten hebben schulden en om wat voor schulden gaat het dan? Bijna 1 op de 5 studenten geeft aan dat ze een schuld en/of een betalingsachterstand 9 heeft naast de lening bij de IB-Groep. Hiervan heeft bijna 40 procent een schuldbedrag hoger dan 3000,-. Een aantal heeft zelfs een schuldbedrag van meer dan ,-. Studenten hebben de meeste schulden bij de bank in de vorm van roodstand op hun betaalrekening. Ook betaling van het collegegeld blijkt behoorlijke problemen op te leveren. Opvallend hoog scoort ook de betalingsachterstand bij de zorgverzekering. Uit de gegevens wordt duidelijk dat 2 op de 3 studenten zorgtoeslag ontvangt maar dat een opmerkelijk hoog aantal, 1 op de 3 studenten, daar geen gebruik van maakt. Het is niet duidelijk wat hier de reden voor is. Een klein percentage is nog geen 18 jaar en heeft derhalve geen recht op zorgtoeslag. Daarnaast zullen enkele studenten geen recht hebben door de hoogte van hun inkomen, maar gezien de hoogte van de inkomensgrenzen voor vaststelling van zorgtoeslag is het onwaarschijnlijk dat dit om 1 op de 3 studenten gaat. Het is niet uitgesloten dat een deel van de studenten geen 2

3 zorgtoeslag ontvangt terwijl ze er wel recht op hebben. Dit idee wordt ingegeven door het grote aandeel studenten dat aangeeft niet op de hoogte te zijn van de wettelijke voorzieningen en het behoorlijk aantal studenten dat aangeeft een betalingsachterstand te hebben bij hun zorgverzekering. Overige schulden die regelmatig genoemd worden, zijn schulden m.b.t. studieboeken, telefoonkosten, privé-schulden en leningen bij banken. Tenslotte blijkt dat een aanzienlijk aantal studenten schulden heeft die betrekking hebben op de vaste lasten zoals huur, hypotheek, energie en belastingen. Dit is een zorgelijk resultaat omdat achterstanden in deze categorie de bestaanszekerheid kunnen aantasten. Het kan leiden tot huisuitzetting, verkoop eigen woning of tot stopzetting van de levering van gas, elektriciteit of water. Kenmerken van studenten met financiële problemen Welke studenten hebben nu de grootste financiële problemen? Studenten die financiële ondersteuning ontvangen van familie hebben aanzienlijk minder schulden (1 op de 10 studenten) dan studenten die niet financieel ondersteund worden (1 op de 4 studenten). Iets minder dan de helft van de onderzochte studenten wordt financieel ondersteund door familie en de rest niet. De financiële ondersteuning blijkt samen te hangen met de omschreven culturele achtergrond van de studenten. Studenten die hun culturele achtergrond als Nederlands omschrijven worden beduidend meer financieel ondersteund dan studenten met een andere omschrijving. De veronderstelling is gerechtvaardigd dat dit is terug te leiden tot de sociaal-economische positie van de ouders. Uit de Armoedemonitor 2008 blijken er grote verschillen te zijn tussen inkomenspositie van allochtone en autochtone huishoudens. Het aandeel huishoudens met een laag inkomen is onder allochtone huishoudens vier keer zo hoog als bij autochtone huishoudens. Ook blijken de huishoudens met een laag inkomen geconcentreerd te zijn in één van de vier grote steden. 10 Ouders met een laag inkomen zullen nauwelijks in staat zijn om een financiële bijdrage te leveren aan de studie van hun kinderen. Dit zou ook een verklaring kunnen zijn voor het feit dat studenten die hun culturele achtergrond als Nederlands omschrijven minder geld lenen dan studenten met een andere culturele achtergrond. De studenten die hun culturele achtergrond als Antilliaans en Kaapverdiaans omschrijven, scoren het hoogst qua geld lenen. Als er minder financieël ondersteund wordt, is de kans groter dat er geld geleend moet worden. Culturele elementen kunnen ook een rol spelen. Hoe kijken studenten met verschillende culturele achtergronden aan tegen geld, het lenen van geld en beїnvloedt deze visie hun financiële gedrag. Studenten die zelfstandig alleen wonen of zelfstandig wonen met een kind hebben veel vaker schulden dan studenten die thuis wonen, in een studentenkamer of zelfstandig wonen met meerdere mensen. Een groep studenten die hier duidelijk uitspringt zijn zelfstandig wonende studenten met kinderen. 3 op de 4 studenten met één of meerdere kinderen hebben schulden. Dit zijn de alleenstaande moeders, allen voltijd studerend en 3

4 geen van hen ontvangt financiele ondersteuning van familie. De positie van alleenstaande moeders in het hoger onderwijs is zeer kwetsbaar. Door de combinatie van zorg en studie zijn deze studenten vaak niet in staat om meer te gaan werken om meer inkomen te genereren. Studievertraging of uitval is dan helaas het gevolg. De website 11 en het steunpunt Studerende Moeders geeft inzicht in deze problematiek en is opgezet om de positie van vrouwen met kinderen die een opleiding willen volgen in het middelbaar en hoger onderwijs te verbeteren. Belemmeringen bij de studievoortgang door financiële problemen Grofweg 1 op de 10 studenten zegt dat de schulden een belemmering vormen voor de studievoortgang. Het niet kunnen aanschaffen van studieboeken en/of materiaal wordt als grootste belemmering gezien. Dit wordt gevolgd door het minder kunnen concentreren op de studie en het meer moeten werken, waardoor er minder tijd is voor de studie. Rond de 40% van de studenten die schulden als belemmering ervaart, heeft regelmatig geen geld voor de dagelijkse boodschappen of heeft problemen met de betaling van het collegegeld. Elf studenten zijn op grond van financiële problemen in het verleden al een keer gestopt met een studie. Daarnaast ondervinden studenten immateriële problemen, zoals stress, wat zich o.a. uit in hoofdpijn, slapeloosheid en gewichtsverlies. Het voorkomen van studievertraging of studie-uitval Interessante vraag is in hoeverre financiële problemen bij studenten een rol spelen bij studie-uitval en hoe cultureel bepaalde elementen over omgaan met geld hiermee samen hangen. Belangrijk is om te bekijken of deze problemen in een eerdere fase voorkomen of aangepakt kunnen worden? Dit betekent dat er ook gekeken dient te worden naar het bestedingsgedrag van studenten. Het blijkt dus dat studenten met specifieke kenmerken, te weten; geen financiële ondersteuning van familie, zelfstandig wonen en de zorg voor kinderen een groter risico lopen op financiële problemen. Daarbij beïnvloedt het de kans op een geslaagde afronding van de studie. Gezien de relatie tussen de financiële problematiek en studievoortgang mag een onderwijsinstelling haar ogen daar niet voor sluiten. Bij de begeleiding van studenten door een decaan, een studieloopbaanbegeleiding, individuele docenten, is het belangrijk dat bovenstaande kenmerken bekend zijn en dat hierdoor financiële problemen eerder gesignaleerd worden. Vroegtijdige signalering zal leiden tot een eerdere aanpak van het probleem en wellicht tot een reductie van mogelijke studievertraging of studie-uitval. Hogeschool INHolland heeft ter ondersteuning van haar studenten een website 12 ontwikkeld en biedt in samenwerking met de Kredietbank Rotterdam hulpverlening voor studenten met financiële problemen. Afke Theunissen is docent bij de School of Law en onderzoeker bij het Lectoraat Dynamiek van de Stad van Hogeschool INHolland. 4

5 1 Centiq is een platform opgericht door de overheid en diverse partners uit de financiële sector, voorlichtings- en consumentenorganisaties en de wetenschap met als doel de consument te ondersteunen op het gebied van financiële zelfredzaamheid. 2 Claassen, A., J. Polman en H. Katteler (2008), Financieel inzicht van 8 tot 18 jarigen in Nederland, Centiq (2008), onderzoek uitgevoerd in opdracht van Centiq. 3 NIBUD (2008), Financieel gedrag van jongeren. Achtergronden en invloeden. Utrecht 4 Website Zorg en Welzijn, Miljoenensubsidie voor probleemjongeren, 10 september Informatie beheer Groep (2009), Jaarverslag Brief d.d. 6 juli 2009 van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gericht aan de Tweede kamer n.a.v. vragen van de leden Karabulut en Van Dijk (SP) over schulden bij de IB- Groep, referentie HO&S/SF/ Landelijke Studenten Vakbond (2008), De financiële situatie van studenten, Utrecht. 8 Het onderzoek van het Lectoraat Dynamiek van de Stad is uitgevoerd door Aartie Hanoeman en Adelia da Silva, studenten van de School of Law van Hogeschool INHolland Rotterdam en Afke Theunissen, fellow bij het Lectoraat. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de directeur van de School of Law van Hogeschool INHolland. Het complete onderzoeksrapport is te downloaden via de website van het Lectoraat Dynamiek van de Stad. 9 Het gaat specifiek om schulden en/of betalingsachterstanden naast de eventuele leningen van de IB-Groep. 10 CBS & SCP (2009), Armoedebericht 2008, F. Otten, W. Bos, C. Vrooman en S. Hoff (Red.), Den Haag

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden Voor mijn gevoel had ik veel geld Jongvolwassenen en schulden Florieke Westhof en Lennart de Ruig m.m.v. Mirjam Tom Zoetermeer, 22 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking voor advies & voorlichting aan studenten STUDENT & FINANCIËN NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking STUDENT & FINANCIËN Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Annemarie

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Jongeren en schulden

Jongeren en schulden Jongeren en schulden Jongeren De leerlingen van ROC Midden Nederland en schulden in beeld Pim van Heijst en Stijn Verhagen Deze publicatie maakt deel uit van een reeks die wordt uitgegeven onder auspiciën

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN - eindrapport - dr. M. Witvliet Y. Bleeker, MSc Regioplan Jollemanhof 8 09 GW Amsterdam Tel.: + (0)0 5 5 5 Amsterdam,

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland

Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland Oktober, 2014 Auteur: Tamara Madern senior wetenschappelijk

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Financieel gedrag van kinderen en jongeren Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financieel gedrag van kinderen en jongeren: Prestaties 6 1.1 Financieel

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

In dialoog met jongeren over financiële zelfredzaamheid

In dialoog met jongeren over financiële zelfredzaamheid Stichting Weet Wat Je Besteedt In dialoog met jongeren over financiële zelfredzaamheid Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) is een onafhankelijke stichting, die zich richt op het vergroten van de financiële

Nadere informatie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers.

gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers. Zaaknummer: OWZSB04 Onderwerp Collegevoorstel Inleiding Landelijk neemt het aantal jongeren met schulden toe, in Heusden is deze stijging echter niet terug te vinden in de cijfers. Dit vormde aanleiding

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson

Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson 2 Voorwoord Als het onderhoudslampje op het dashboard

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), januari 2004 Postbus 19250 3501 DG Utrecht www.nibud.nl 2 Voorwoord Het aantal

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Geen mensen uitsluiten van hulp Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Inhoudspagina 3 Schuld? 4 Hoe en bij wie ontstaan schulden? Schulden zijn niet alleen een zaak van

Nadere informatie