Duurzame mobiliteit 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame mobiliteit 2"

Transcriptie

1 Duurzame mobiliteit 2 Duurzame mobiliteit is een thema dat niet op zichzelf staat. De relatie met de hoofdstukken Ruimte, Lucht, Geluid en Externe veiligheid is dan ook groot. Ondanks die nauwe relatie, is een zelfstandig hoofdstuk toch op zijn plaats. Juist omdat er nog grote winst te boeken is met de reductie van bijvoorbeeld verkeersemissies. Vanuit de verkeer- en vervoersector richten plannen en programma s zich meestal op het verbeteren van de bereikbaarheid en oplossen van de files. Gelukkig leiden verbetermaatregelen vaak tot emissiereducties, wat zichtbaar wordt wanneer de milieueffecten van deze maatregelen worden gemonitord. De specifieke mogelijkheden om verkeersemissies tot een minimum te beperken (clean use) verdienen de aandacht. Wet- en regelgeving en beleid De Europese Commissie vindt dat het verbeteren van de doeltreffendheid van het vervoerssysteem de beste manier is om tot duurzame mobiliteit te komen, zoals intermodaliteit: het gebruik van verschillende manieren van vervoer. Maatregelen die het goederenvervoer milieuvriendelijker, veiliger en energie-efficiënter maken worden aangemoedigd. De belangrijkste Europese wet- en regelgeving is onderverdeeld in de volgende onderwerpen: - wagenparken (van de overheid); - personenauto s (productie van auto-industrie); - goederenvervoer (de vervuiler betaalt); - veiligheid- en milieuprestaties van voertuigen. Meer informatie hierover is te vinden op Op nationaal niveau zijn de Nota Mobiliteit (26) en het Nationaal Verkeers- en Vervoerplan (2) uitwerkingen van de Nota Ruimte. Zij vormen het centrale beleidskader met hoofdlijnen voor het verkeer- en vervoerbeleid voor de periode tot 22. Inhoudelijk omvat dit twee pijlers: - binnen wettelijke grenzen van onder andere veiligheid en leefomgeving is er ruimte voor de groei van mobiliteit en voor de verbetering van bereikbaarheid, betrouwbaarheid, snelheid en veiligheid; - infrastructuur is een structurerend principe in het ruimtelijk beleid. Op gemeentelijk, regionaal, nationaal en Europees niveau moet de samenhang tussen ruimte, verkeer en vervoer en economie worden vergroot. Op provinciaal niveau is er het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan ZH (beleidsagenda 25). Het regionale beleid is beschreven in het Regionaal Verkeersen Vervoersplan Dit plan is er onder andere op gericht ketenmobiliteit te bevorderen. Beide plannen zijn de doorvertaling van de Nota Mobiliteit naar provinciaal en regionaal schaalniveau, met als doel om bij te dragen aan meer aandacht voor duurzame mobiliteitsontwikkeling, zoals schoner, zuiniger en stiller verkeer en vervoer. Stimuleren van het openbaar vervoer is hier een logisch onderdeel van. De indicatoren voor het openbaar vervoer en de P+R-terreinen zijn regionaal. Meer informatie hierover is te vinden op In de Rotterdamse collegevisie Duurzame mobiliteit wordt de visie gegeven op de transitie naar duurzame mobiliteit en hoe daar tot 225 voor stad en haven vorm aan wordt gegeven. Inspanningen Op het gebied van duurzame mobiliteit wordt in de regio een aantal inspanningen verricht. Zo presenteert de stadsregio in 21 een uitvoeringsagenda duurzame mobiliteit. Het aantal reizigerskilometers stijgt. Het gebruik van het openbaar vervoer, te zien in de indicatoren 421 en 436, stijgt niet mee. (Zodra actuele cijfers van deze indicatoren bekend zijn, worden ze geplaatst op Het aantal parkeerterreinen in de regio is onveranderd en de bezettingsgraad is weer gestegen, wat te zien is in indicator 427. Om de files van en naar de Maasvlakte over de A15 te verminderen, hebben de gemeente en stadsregio Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat een kleine, slagvaardige organisatie opgericht: de Verkeersonderneming. Extra aandacht wordt in Rotterdam geschonken aan mobiliteitvraagstukken door twee initiatieven rond de haven en de stad: - de Haven en A15-corridor met regie en uitvoering door De Verkeersonderneming, zie - Slim Bereikbaar Rotterdam dat ervoor moet zorgen dat in 212 de spitsdrukte in de regio met minimaal 5% is afgenomen, zie Hiervoor is het Regionaal Convenant Mobiliteitsmanagement ondertekend. Belangrijkste aandachtspunt is het aanbieden van slimme alternatieven voor de auto (personenvervoer). In het kennis- en ontwikkelingsprogramma Transumo worden zogenaamde footprints (de ruimte die transport inneemt) beschreven, om te komen tot duurzame mobiliteit. Meer informatie hierover is te vinden op Eén van de projecten van dit programma is het Transumo A15-project, waarin tal van mogelijkheden zijn uitgewerkt om te komen tot duurzaam vervoer tussen de Maasvlakte en het achterland. De bouw van de Tweede Maasvlakte is voor een goede en duurzame mobiliteit belangrijk. Initiatieven zoals het stimuleren van biobrandstoffen of het vergroenen van het eigen wagenpark kunnen daaraan bijdragen. In 29 zijn, in het kader van het Regionaal Actieprogramma Luchtkwaliteit Rijnmond (RAP) en Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit (RAL), meerdere projecten afgerond. Een beperkte opsomming staat hieronder weergegeven. Meer informatie is te vinden op en - De Rotterdamse Verkeersslang, een educatiepakket voor basisscholen dat kinderen en hun ouders motiveert om zich minder vaak met de auto te laten halen en brengen. Thema Duurzaamheid: Duurzame mobiliteit 19

2 Het milieu in de regio Rotterdam 21 - Er is subsidie verstrekt voor de aanschaf van tien elektrische scooters en een elektrische krachtcentrale, kennis en inzicht te krijgen over de commerciële inzet hiervan. - Automobilisten in de regio Rijnmond krijgen trainingen aangeboden over het nieuwe rijden. Ook is er de actie Band op spanning. Beide inspanningen hebben tot doel om automobilisten te motiveren om met een zuiniger rijstijl minder uitlaatgassen te produceren, voor een verbetering van de luchtkwaliteit. Ongeveer 15 automobilisten hebben in 29 deelgenomen aan de praktijktraining. Het project loopt door in Het project Vervoersmanagement bij bedrijven is in 29 afgerond. Bij dertig grote bedrijven in het Rijnmondgebied is een brede vervoersscan uitgevoerd. Het doel van de scan is de uitstoot (emissie) van personen- en goederenvervoer terug te dringen door vermindering van transportkilometers en door vergroening van wagenparken. Hierover zijn rapportages opgesteld, met maatregelen die bijdragen aan vermindering van het aantal transportkilometers en de effecten van die maatregelen. In 21 krijgt dit project een vervolg, namelijk de monitoring van de beoogde maatregelen en effecten, op het gebied van kosten, kilometers, NO x, fijn stof en CO 2. - Een uitbreiding van het aantal fietsenstallingen en drie kilometer fietspad met kwalitatief goede en veilige fietsroutes. - Inwoners en bedrijven worden gemotiveerd om schone voertuigen of andere schone verkeersalternatieven te gebruiken. Het streven is om 5% schone voertuigen voor eind 21 in de regio te krijgen, ongeveer 3. voertuigen. Vanuit de Rotterdamse visie Duurzame mobiliteit worden meerdere inspanningen verricht. Voorbeelden hiervan zijn het Transitiemanagement duurzame voertuigen en de uitvoering van het programma Stroomstoot. De gemeente Rotterdam trekt dit programma waarin de introductie van elektrische voertuigen wordt versneld. De ambitie is om binnen vijf jaar minstens duizend elektrische voertuigen in Rotterdam te laten rondrijden en in 225 moeten dat er 2. zijn. De DCMR voert zogenaamde milieudoelen uit, met in 21 een programma Vervoermanagement bij bedrijven. Het gaat om een pilotproject Gebiedsgericht vervoermanagement. Vertrekpunt voor deze pilot is de duurzame herstructurering van Nieuw Mathenesse in Schiedam. Verwacht wordt dat het gebiedsgericht bundelen van vervoerstromen een (nog) hoger vervoersrendement mogelijk maakt dan op basis van individuele vervoersstromen het geval is. Het nationaal vervoersbewijs is inmiddels afgeschaft binnen de stadsregio Rotterdam. Bij de vervoerders RET, Arriva, Qbuzz en Connexxion is de OV-chipkaart het enige betaalmiddel voor de reiziger. In 21 mogen veel 65-plussers in Capelle aan den IJssel, Schiedam, Rotterdam en Vlaardingen gratis met bus, tram en metro reizen, op doordeweekse dagen vanaf 9: uur s ochtends. Uit een verkenningsstudie blijkt dat TramPlus de meest haalbare optie is voor het verbeteren van het openbaar vervoer tussen Ridderkerk en Rotterdam. De TramPlus-lijnen willen meer reiscomfort en een kortere reistijd geven dan de traditionele stadstram. De regio Rotterdam heeft op dit moment vijf TramPlus-lijnen: - de Schiedam-Vlaardingenlijn; - de IJsselmondelijn; - de Carnisselandelijn in Barendrecht; - de lijn Charlois Kromme Zandweg - IJsselmonde winkelcentrum Keizerswaard in Rotterdam; - de lijn Centraal Station - Reyerdijk in Rotterdam. Mobiliteitsmanagement is het organiseren van slim reizen. Dit kan door een betere afstemming tussen openbaar vervoer, fiets en auto, waardoor het alternatief voor de auto steeds aantrekkelijker wordt. Ook aanvullende maatregelen die mobiliteit beperken horen daarbij, zoals televergaderen, videoconferenties en flexwerken en thuiswerken. Mobiliteitsmanagement begint vanuit bedrijven een grotere rol te krijgen, als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Via mobiliteitsmanagement zijn duidelijke resultaten te boeken op het gebied van bereikbaarheid en van leefbaarheid. Toekomstige ontwikkelingen Ook voor 21 worden in het kader van het Regionaal Actieprogramma Luchtkwaliteit Rijnmond (RAP) en Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit (RAL) meerdere projecten uitgevoerd, onder andere: - er vindt een onderzoek plaats naar geschikte locaties voor warmtebuffers. Warmtebuffers kunnen een rol spelen bij de levering van industriële restwarmte aan gebouwen in Rotterdam. Daardoor vindt minder uitstoot van stikstofdioxide plaats; - het realiseren van drie P+R plaatsen in de gemeente Rotterdam; - aanbieden van walstroom bij alle openbare ligplaatsen voor de binnenvaart in Rotterdam. In 21 wordt een hotel op de Maasvlakte geopend, bestemd voor bouwvakkers en technici die langere tijd achtereen in de haven werken. Op het gebied van weginfrastructuur stelt de minister van Verkeer en Waterstaat in 21 het Tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein vast. De A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein wordt vanaf 211 verbreed. Dit is nodig om de toekomstige Tweede Maasvlakte, de mainport en het achterland bereikbaar te houden. Er zijn veel (mitigerende) maatregelen opgenomen om de milieu-impact tot een minimum te beperken. Mitigerende maatregelen zijn maatregelen die de negatieve effecten van de verbreding van de A15 voorkomen of reduceren. Om de doorstroming tijdens de werkzaamheden te bevorderen wil De Verkeersonderneming de A15 optimaal gebruiken en de weggebruikers verleiden om niet in de auto te stappen tijdens de spits. 2

3 Het doortrekken van de A4 Noord, tussen Vlaardingen en Schiedam richting Delft had het afgelopen jaar volop in de aandacht. Het kabinet heeft de keuze gemaakt dat de laatste zeven kilometer van de A4 tussen Delft en Schiedam wordt aangelegd. In 21 wordt een besluit verwacht over een mogelijk A13/16-tracé tussen het Terbregseplein en de aansluiting op de A13 in de buurt van Rotterdam Airport. In Rotterdam is met inwoners, belangenorganisaties, bedrijfsleven en overheden onderzocht wat er nodig is om de Rotterdamse regio bereikbaar te maken én te houden. Voor de lange termijn zijn deze verkenningen Rotterdam VooRuit in volle gang. Meer informatie is te vinden op Ook is een verkenning gestart naar de locatie van de nieuwe westelijke oeververbinding, een nieuwe verbinding in het havengebied. Met name voor het milieuthema externe veiligheid zal de extra vluchtmogelijkheid van een extra verbinding gunstig zijn. Voor andere milieuthema s, zoals lucht, geluid en groen, is een zorgvuldige inpassing van zo n extra oeververbinding gewenst. n Thema Duurzaamheid: Duurzame mobiliteit 21

4 Milieudruk wegverkeer Index Bron: DCMR In deze grafiek is de index van de druk op het milieu door het wegverkeer weergegeven. Deze is samengesteld uit de volgende indicatoren: uitstoot naar de lucht van kooldioxide (CO 2 ), stikstofoxiden (NO x ), koolwaterstoffen, lood, stof en zwaveldioxide (SO 2 ), hinder door stank en lawaai als maat voor de druk op de woonomgeving en het aantal op te heffen faunaknelpunten in de ecologische hoofdstructuur als maat voor de druk op de natuur. De waarden van de afzonderlijke indicatoren zijn afgezet tegen de doelstellingen voor 21. De grafiek laat dus de afstand zien tot de doelstelling. De grafiek laat, na een sterke stijging van de milieudruk naar 23, een daling naar 28 zien. De stijging is het gevolg van een sterke toename van de hinder door stank en lawaai, die in het milieubelevingsonderzoek is gerapporteerd. Tussen 23 en 28 dalen alle parameters, behalve de uitstoot van CO Afgelegde voertuigkilometers Miljard km 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6, 5,9 5,8 5,7 5, Bron: ds+v Rotterdam Beleid/doel Het beleid is erop gericht de groei van het aantal voertuigkilometers te beperken, maar er is geen kwantitatieve doelstelling meer geformuleerd. In het Regionale Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) en in het Fileplan Regio Rotterdam zijn projecten en maatregelen geformuleerd om een beperking te bewerkstelligen. Toelichting Weergegeven is het aantal afgelegde voertuigkilometers (personen + vracht) in de regio. Vanaf 26 zijn deze cijfers deels gebaseerd op schattingen, omdat er geen actuele gegevens van Rijkswaterstaat verkregen konden worden. In 29 zijn er iets meer dan 6,6 miljard autokilometers afgelegd in het Rijnmondgebied. In 2 waren dat er 6,2 miljard. Conclusie Vanaf 2 stijgt het aantal voertuigkilometers in de regio constant. De groei was in 29 opgelopen tot 7,5% ten opzichte van Station met P+R-terrein Station zonder P+R-terrein Spoorwegen Metrostation met P+R-terrein Metrostation zonder P+R-terrein Calandlijn (Metro) Erasmuslijn (Metro) Hoogwaardig openbaar vervoer 29 Bron: PZH Beleid/doel Het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan heeft als doel iedereen een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem te bieden. Toelichting Beleidsmakers kunnen de groeiende automobiliteit beperken door bij locatiekeuzes rekening te houden met de ligging ten opzichte van openbaar vervoer. Het gaat hier bijvoorbeeld om woningbouwprojecten of nieuwe bedrijventerreinen in de buurt van hoogwaardig openbaar vervoer. Onder hoogwaardig vallen alle snelle en frequente vormen van openbaar vervoer, zoals Tramplus, Randstadrail, trein en metro. Op de kaart is de ligging van spoorlijnen, trein- en metrostations en P+R-terreinen aangegeven. De Havenspoorlijn kent alleen goederenvervoer. De stadsregio heeft twee grote projecten in voorbereiding: een TramPluslijn naar Ridderkerk, en een lightrailverbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland. Conclusie In het stedelijk gebied zijn de trein- en metrovoorzieningen goed. 766 Het milieu in de regio Rotterdam 21 Aantal (x 1) Reizigers openbaar vervoer trein 99/ /1 1/ Barendrecht Maassluis Vlaardingen Schiedam Rotterdam overig Rotterdam CS Bron: NS Beleid/doel De doelstelling van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) is iedereen een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeersen vervoerssysteem te bieden. De spoorwegen maken hiervan onderdeel uit. Toelichting Op basis van onder andere verkoopgegevens en metingen in de trein is het gemiddelde aantal instappers bepaald. In 22 is de NS overgegaan naar een registratie per kalenderjaar. Voor het overzicht is een onderscheid gemaakt naar de gemeenten in de regio en is bij Rotterdam een splitsing gemaakt tussen Rotterdam-Centraal en de overige stations. De NS-gegevens over 28 zijn de meest recente. Conclusie Het aantal reizigers is toegenomen van ruim 15. per dag in het dienstregelingsjaar 1997/1998 tot rond de 17. per dag vanaf Station Rotterdam-Centraal wordt gebruikt door iets meer dan de helft van het aantal reizigers. De overige stations in Rotterdam door ongeveer een kwart. 28 toont een lichte toename van het gebruik ten opzichte van

5 Aantal (x miljoen) Afgelegde reizigerskilometers openbaar vervoer metro, tram en bus Metro Tram Bus Bron: stadsregio Rotterdam Toelichting In de grafiek zijn de reizigerskilometers van de RET en Connexxion op jaarbasis per vervoerssoort weergegeven. Onder reizigerskilometers wordt verstaan: het gebruik door reizigers van openbaar vervoer gemeten in kilometers. Na de versoberingen in het voorzieningenniveau als gevolg van de bezuinigingen in de afgelopen jaren zijn er ook in 28 (evenals in 27 en 26) verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn in Schiedam de RET-tramlijnen 21 en 23 verlegd naar een tracé langs de Schie. Deze lopen nu direct langs het metro- en treinstation Schiedam-Centrum. Gegevens over 29 zijn nog niet beschikbaar. Conclusie Het aantal reizigerskilometers in het openbaar vervoer stijgt in 28 per saldo ten opzichte van 27. Bus- en tramgebruik bij de RET stijgen licht. Het metrogebruik zit sterker in de lift. Het gebruik van de streekbus daalt aanzienlijk. 421 Aantal (x miljoen) Instappers openbaar vervoer metro, tram en bus Metro Tram Bus Toelichting In de grafiek zijn de aantallen instappers in de verschillende vormen van openbaar vervoer in de regio weergegeven over de jaren 23 tot en met 28. Na versoberingen in het voorzieningenniveau als gevolg van de bezuinigingen in de afgelopen jaren zijn er in 28 (evenals in 26 en 27) weer verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn binnen Schiedam de RET-tramlijnen 21 en 23 verlegd naar een tracé langs de Schie. Deze lopen nu direct langs het metro- en treinstation Schiedam-Centrum. Gegevens over 29 zijn nog niet beschikbaar. Conclusie Het totaal aantal instappers neemt in 28 toe omdat er meer reizigers gebruik maken van de voorzieningen van de RET. In de grafiek is niet zichtbaar dat het aantal instappers in de stadsbus stijgt en in de streekbus daalt Bron: stadsregio Rotterdam 436 Aantal (x 1) P+R-terreinen parkeerplaatsen Onbezet Bezet Bron: stadsregio Rotterdam Beleid/doel Het beleid is erop gericht de groei van het aantal voertuigkilometers te beperken, maar er is geen kwantitatieve doelstelling geformuleerd. In het Regionale Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) en in het Fileplan Regio Rotterdam zijn projecten en maatregelen geformuleerd om een beperking te bewerkstelligen. Het doel van 21 is 9.6 plaatsen op P+R-terreinen. Toelichting De bezetting van de P+R-terreinen wordt een aantal keren per jaar geïnventariseerd. De grafiek laat zien in hoeverre automobilisten gebruik maken van de P+R-terreinen om zich daarna met het openbaar vervoer verder te verplaatsen. Conclusie Er is 89% van het doel van 21 behaald. In 29 zijn iets minder plaatsen beschikbaar. Het aantal plaatsen dat gebruikt wordt, is gestegen van 75% naar 8%. Hieruit blijkt de behoefte aan P+R-terreinen. Om de (toekomstige) behoefte te kunnen vervullen, wil de stadsregio Rotterdam het aantal locaties uitbreiden. 427 (Deel)gemeenten Bezet en aantal inwoners Onbezet P+R terreinen 29 bezettingsgraad Bron: ds+v Rotterdam Beleid/doel Het beleid is erop gericht de groei van het aantal voertuigkilometers te beperken, maar er is geen kwantitatieve doelstelling geformuleerd. In het Regionale Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) en in het Fileplan Regio Rotterdam zijn projecten en maatregelen geformuleerd om een beperking te bewerkstelligen. Toelichting In indicator 427 staat de bezettinggraad van de P+R-terreinen in totaal. Deze kaart laat zien hoe de P+R-voorzieningen per gemeente worden gebruikt. Conclusie De P+R-terreinen zijn vooral gelokaliseerd in het oostelijke deel van Rijnmond. De bezettinggraad varieert van 47% in Ridderkerk tot 98% in Krimpen aan den IJssel. 428 Thema Duurzaamheid: Duurzame mobiliteit 23

6 Het milieu in de regio Rotterdam 21 24

Maatschappelijke context2

Maatschappelijke context2 Maatschappelijke context2 De druk op het milieu is deels afhankelijk van economische activiteiten en maatschappelijke ontwikkelingen in de regio. In dit hoofdstuk zetten we de indicatoren bij elkaar die

Nadere informatie

Maatschappelijke context2

Maatschappelijke context2 Maatschappelijke context2 Overheden, bedrijven en huishoudens hebben allemaal een verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor een goed milieu. Voor een deel zijn de aard, omvang en ook de ontwikkeling

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Automobiliteit in de stadsregio in 2030: Verkenning van de bandbreedte

Automobiliteit in de stadsregio in 2030: Verkenning van de bandbreedte Automobiliteit in de stadsregio in 2030: Verkenning van de bandbreedte Will Clerx Rotterdam Stadsontwikkeling / Stadsregio Rotterdam Bijdrage aan Platos Colloquium 13 maart 2013 Inhoud Aanleiding van de

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit Samenvatting De economische crisis heeft vorig jaar uiteenlopende effecten gehad op het verkeer vervoer in Nederland. Door de invloed van internationale ontwikkelingen was het effect van de crisis op het

Nadere informatie

Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool

Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool Kosten en effecten Notitie Delft, mei 2011 Opgesteld door: C.E.P. (Ewout) Dönszelmann A. (Arno) Schroten 2 Mei 2011 4.448.1 - Plan van Milieudefensie

Nadere informatie

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers.

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers. Samenvatting... De mobiliteit van Nederlanders groeit nog steeds, maar niet meer zo sterk als in de jaren tachtig en negentig. Tussen 2000 en 2008 steeg het aantal reizigerskilometers over de weg met vijf

Nadere informatie

Elektrisch rijden is de toekomst

Elektrisch rijden is de toekomst Elektrisch rijden is de toekomst Duurzaam onderweg in Rotterdam www.rotterdam.nl/elektrischrijden Elektrisch rijden neemt een vlucht. Er rijden steeds meer elektrische voertuigen rond. Een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer Netwerk RandstadRail verkeer en vervoer Kortere reistijden, hogere frequentie en meer comfort Sterke groei gebruik RandstadRail Haaglanden stapt over op Netwerk RandstadRail Elke dag stappen zo n 95.000

Nadere informatie

Luchtkwaliteit en verkeer. Huib van Essen CE Delft 8 februari 2014

Luchtkwaliteit en verkeer. Huib van Essen CE Delft 8 februari 2014 Luchtkwaliteit en verkeer Huib van Essen CE Delft 8 februari 2014 Overzicht presentatie Even voorstellen Trend in verkeersemissies: veel bereikt, nog veel te doen Oplossingsrichtingen: Schonere voertuigen,

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting De provincie Noord-Brabant heeft twee pilots ingevoerd met goedkoop openbaar vervoer. De eerste pilot gericht op jongeren tot 12 jaar en ouderen vanaf 65 jaar en de tweede pliot

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Gezonde lucht voor Utrecht

Gezonde lucht voor Utrecht Gezonde lucht voor Utrecht Aanvullende maatregelen luchtkwaliteit Programmabureau Luchtkwaliteit Gemeente Utrecht Context Gezondheid van Utrechters voorop Ambitie college: Europese normen zijn minimumnormen

Nadere informatie

Verplaatsen in Brabant Samenvatting Kaders en Ambities 2006-2020. Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Noord-Brabant

Verplaatsen in Brabant Samenvatting Kaders en Ambities 2006-2020. Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Noord-Brabant Verplaatsen in Brabant Samenvatting Kaders en Ambities 2006-2020 Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Noord-Brabant Verplaatsen in Brabant Hoe houden we de Brabantse steden bereikbaar? Hoe voorkomen we

Nadere informatie

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?)

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Struikelblokken en valkuilen Lex Boersma, strategisch beleidsadviseur mobiliteit Openbaar vervoer in Schiedam 1990 inzet op hoogwaardig OV

Nadere informatie

Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten?

Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten? Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten? Bij ongewijzigd beleid tonen de transportvooruitzichten voor België tegen 2030 een aanzienlijke groei van het personen- en goederenvervoer.

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit Casestudy Stadsregio Utrecht Jan Korff de Gidts Projectleider Kracht van Utrecht-initiatief

Duurzame mobiliteit Casestudy Stadsregio Utrecht Jan Korff de Gidts Projectleider Kracht van Utrecht-initiatief Duurzame mobiliteit Casestudy Stadsregio Utrecht Jan Korff de Gidts Projectleider Kracht van Utrecht-initiatief Samen zorgen voor minder CO 2 6 maart 2012 Opbouw van mijn bijdrage Ambitie en concept van

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Spoorboekloos reizen in de Randstad Er

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Gegevens over milieumeldingen per (deel)gemeenteb1

Gegevens over milieumeldingen per (deel)gemeenteb1 Gegevens over milieumeldingen per (deel)gemeenteb1 (Deel)gemeenten en aantal inwoners Lansingerland 47.927 Hoek van Holland 9.197 Overschie 15.916 Hillegersberg- Schiebroek 40.872 Prins Alexander 86.901

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Actieplan Goederenvervoer en Actieplan Schoon Vervoer

Actieplan Goederenvervoer en Actieplan Schoon Vervoer StadsOntwikkeling Actieplan Goederenvervoer en Actieplan Schoon Vervoer Raadsinformatieavond 4 januari 2011 6-1-2011 1 Schoon vervoer en goederenvervoer in Collegeprogramma 2010 2014 OV én fiets Zo schoon

Nadere informatie

Balans van de Leefomgeving

Balans van de Leefomgeving Balans van de Leefomgeving 14 september 2010 Maarten Hajer Agenda 2 In vogelvlucht Successen Resterende problemen Inzoomen op grote dossiers, inclusief beleidsopties Gevolgen van economische crisis Successen:

Nadere informatie

mobiliteitsmanagement

mobiliteitsmanagement mobiliteitsmanagement Hiermee stellen wij u voor aan Slim Bereikbaar Regio Rotterdam: hét loket voor slim mobiliteitsmanagement in de stad en regio Rotterdam. VNO-NCW Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Rotterdam, een bereikbare haven

Rotterdam, een bereikbare haven Bereikbaarheid van de haven Rotterdam, een bereikbare haven Platos colloquium 5 maart 2008 Maurits van Schuylenburg HbR Jop Vlaar TUD Goede achterlandbereikbaarheid is van vitaal belang voor de doorvoer-

Nadere informatie

RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Aanleiding intern: RET bedrijfsplan. Rotterdam. frequentie van. van infra. Randstad materieel.

RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Aanleiding intern: RET bedrijfsplan. Rotterdam. frequentie van. van infra. Randstad materieel. RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Voortgang en eerste ervaringen Nationaal OV congres Theo Konijnendijk; 7 maart 04 Aanleiding intern: RET bedrijfsplan Duurzaam Ondernemen vast onderdeel van onze

Nadere informatie

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN VITAL DECOSTERSTRAAT 67A BUS 1 3 LEUVEN BELGIË http://www.tmleuven.be TEL +32 (16) 31.77.3 FAX +32 (16) 31.77.39 Transport & Mobility Leuven is een gezamenlijke onderneming

Nadere informatie

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u?

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Deze groei

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig.

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig. Samenvatting... Personenmobiliteit: meer mensen en grotere woon-werkafstanden In de periode 1995-2005 is de personenmobiliteit met 10% gegroeid tot 184 miljard reizigerskilometers. Circa 60% van de groei

Nadere informatie

Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 2030

Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 2030 Voorstelling van de nieuwe transportvooruitzichten voor België tegen 23 18 September 212 Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 23 Marie Vandresse, Energie-Transport Team, Federaal Planbureau

Nadere informatie

Actualisatie actieprogramma Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit

Actualisatie actieprogramma Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit Actualisatie actieprogramma Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit 2007-2010 ds+v / Gemeente Rotterdam In samenwerking met: GW OBR DCMR GGD Stadsregio Rotterdam ROM Rijnmond Havenbedrijf Rotterdam Mei 2007

Nadere informatie

Aanbod openbaar vervoer,

Aanbod openbaar vervoer, Aanbod openbaar vervoer, 2000-2012 Conclusie Het treinenaanbod is tussen 2000 en 2012 toegenomen (20% meer treinkilometers). Vooral het treinenaanbod op het decentraal spoor is sterk uitgebreid. De gemiddelde

Nadere informatie

Wagenparkscan. Schoon op Weg. Bewust rijden met groene energie. bouwen aan samenhang

Wagenparkscan. Schoon op Weg. Bewust rijden met groene energie. bouwen aan samenhang Wagenparkscan Schoon op Weg Bewust rijden met groene energie bouwen aan samenhang Schoon op Weg > Vrijblijvende wagenparkscan Stadsregio Rotterdam werkt onder de noemer Schoon op Weg aan een betere luchtkwaliteit

Nadere informatie

Aanbod openbaar vervoer,

Aanbod openbaar vervoer, Indicator 10 september 2014 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Het treinenaanbod is tussen

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

Wat wordt de Randstad er beter van?

Wat wordt de Randstad er beter van? Wat wordt de Randstad er beter van? Afronding DBR Arie Bleijenberg I&M, Den Haag, 3 juni 2015 Verantwoording DBR: 10,6 M, 100 onderzoekers, 14 programma s, 6 jaar Betere Randstad? Gebaseerd op: 9 artikelen

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Bron: Groenlinks Rotterdam Datum: 1 februari 2011

Bron: Groenlinks Rotterdam Datum: 1 februari 2011 Bron: Groenlinks Rotterdam Datum: 1 februari 2011 Op 11 december 2010 organiseerde GroenLinks Rijnmond een bijeenkomst naar aanlei ding van de wegen- en tunnelplannen in de regio. De eindconclusie was

Nadere informatie

Mobiliteit & Duurzame ontwikkeling. Kirsten De Mulder Stafmedewerker/Clusterverantwoordelijke Vorming Professionals

Mobiliteit & Duurzame ontwikkeling. Kirsten De Mulder Stafmedewerker/Clusterverantwoordelijke Vorming Professionals Mobiliteit & Duurzame ontwikkeling Kirsten De Mulder Stafmedewerker/Clusterverantwoordelijke Vorming Professionals Basisopleiding Mobiliteiscoördinatoren module 1 donderdag 18 april 2013 Inhoud Mobiliteit

Nadere informatie

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV 2 Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Het is het economisch hart van Nederland

Nadere informatie

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart De Rotterdamse lijst van 10 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart Invoering OV-chipkaart: de Rotterdamse lijst van 10 De tien leerpunten worden onderverdeeld in: Leerpunten voor landelijke

Nadere informatie

Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s

Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s In Nederlandse stedelijke gebieden bestaan problemen voor wat betreft de luchtkwaliteit. Overheden hebben de verplichting om de lokale luchtkwaliteit

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN TERMEN VAN CO2

DUURZAME MOBILITEIT IN TERMEN VAN CO2 DUURZAME MOBILITEIT IN TERMEN VAN CO2 2013 2014 2015 2017 / 2018 10-pagers functionaliteiten: - beleidsverkenning INEK: integraal nationaal energie en klimaat plan - bestuurlijk stuk (TK) - alle lidstaten

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting... Treingebruik gaat stijgen Het treingebruik groeit in de periode 2000-2020 met gemiddeld 0,9 tot 1,5% per jaar. Deze verwachte groei is hoger dan de groei die tussen 1991 en 2006 daadwerkelijk

Nadere informatie

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen www.snelwegbus.com Bereikbaarheid oplossingsrichtingen Zevensprong van Verdaas 1. ruimtelijke ordening (afhankelijk van tijdshorizon is 80-90% gegeven) 2. prijsbeleid 3. openbaar vervoer 4. mobiliteitsmanagement

Nadere informatie

VNG standpunt. heeft ingesteld ter voorbereiding van het groenboek stedelijk. April 2007

VNG standpunt. heeft ingesteld ter voorbereiding van het groenboek stedelijk. April 2007 VNG standpunt Ten aanzien van de internetconsultatie die de Europese Commissie heeft ingesteld ter voorbereiding van het groenboek stedelijk vervoer April 2007 Inleiding De Europese Commissie werkt momenteel

Nadere informatie

Verkeersplanning. 7e SilentRoads Symposium, 18 mei 2010 1

Verkeersplanning. 7e SilentRoads Symposium, 18 mei 2010 1 Verkeersplanning 7e SilentRoads Symposium, 18 mei 2010 1 Effecten van verkeer- en vervoersbeleid op stil, schoon en zuinig Robert van den Brink 7e SilentRoads Symposium, 18 mei 2010 2 de vier V sv A B

Nadere informatie

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Ontsluiting Mainport Rotterdam (A15 MaVa) Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Camiel Eurlings, de minister van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

Gezonde lucht voor Utrecht. Wiet Baggen, senior adviseru. Hier komt tekst Overzicht luchtbeleid Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Gezonde lucht voor Utrecht. Wiet Baggen, senior adviseru. Hier komt tekst Overzicht luchtbeleid Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Gezonde lucht voor Utrecht Wiet Baggen, senior adviseru Hier komt tekst Overzicht luchtbeleid Hier komt ook tekst Utrecht.nl Inhoud Schets gemeente Utrecht Karakteristieken Bouwprojecten stilgelegd / Veranderende

Nadere informatie

Visie openbaar vervoer BR-2010/1-7

Visie openbaar vervoer BR-2010/1-7 Visie openbaar vervoer BR-2010/1-7 ANWB-visie op het openbaar vervoer Ruim 1 miljoen ANWB-leden reizen regelmatig met het openbaar vervoer. Daarom worden in deze OV-visie de speerpunten van de ANWB geschetst

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - November 2015 (herzien)

Concessiemonitor MRDH - November 2015 (herzien) Concessiemonitor MRDH - November 215 (herzien) Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze

Nadere informatie

Aanbod openbaar vervoer,

Aanbod openbaar vervoer, Indicator 7 september 2016 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Het treinenaanbod is tussen

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL ELEKTRISCHE STADSBUSSEN. Amsterdam Elektrisch ook de OV Stadsbus

INITIATIEFVOORSTEL ELEKTRISCHE STADSBUSSEN. Amsterdam Elektrisch ook de OV Stadsbus INITIATIEFVOORSTEL ELEKTRISCHE STADSBUSSEN Amsterdam Elektrisch ook de OV Stadsbus Roderic Evans-Knaup 21-11-2012 Amsterdam heeft een elektrische ambitie, een ambitie die o.a. moet zorgen voor een betere

Nadere informatie

Het milieu in de regio Rotterdam

Het milieu in de regio Rotterdam Het milieu in de regio Rotterdam 2012 Colofon In het project Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam werken samen: DCMR Milieudienst Rijnmond Gemeente Rotterdam GGD Rotterdam-Rijnmond Havenbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Januari 2015

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Januari 2015 Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Januari 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling 16 maart 215 Stiptheid beginpunt

Nadere informatie

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Participatie Stefan van der Voorn 22-12-2011 Inhoudsopgave presentatie Het proces aanleg Sneller en Beter De Verkenning Ruit Rotterdam De Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Nadere informatie

Het milieu in de regio Rotterdam

Het milieu in de regio Rotterdam Het milieu in de regio Rotterdam 2013 Colofon In het project Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam werken samen: DCMR Milieudienst Rijnmond Gemeente Rotterdam GGD Rotterdam-Rijnmond Havenbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Schoon en hoogwaardig openbaar vervoer in Nijmegen

Schoon en hoogwaardig openbaar vervoer in Nijmegen Schoon en hoogwaardig openbaar vervoer in Nijmegen Symposium Op weg naar een gezonde spits Dinsdag 5 oktober 2010 Klaas-Jan Gräfe Senior beleidsmedewerker mobiliteit 1 Inhoud Knelpunten luchtkwaliteit

Nadere informatie

9 Pijler 7: Mobiliteit en transport

9 Pijler 7: Mobiliteit en transport 9 Pijler 7: Mobiliteit en transport 9.1 Proces en borging Partijen hebben een groene groei -agenda opgesteld met perspectieven voor de lange termijn en maatregelen voor de korte termijn. In totaal worden

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

Thema Indicator Titel Gemeentelijk niveau

Thema Indicator Titel Gemeentelijk niveau MOI 2017 Dit register bestaat uit een lijst met indicatoren zoals in het kader van het Project Monitoring en Omgevingsinformatie (MOI) zijn verzameld. Publicatie van indicatoren vond tot en met 2015 plaats

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

Aan : Partijvoorzitters, lijsttrekkers en kandidaatsraadsleden in Amsterdam Burgemeester van der Laan

Aan : Partijvoorzitters, lijsttrekkers en kandidaatsraadsleden in Amsterdam Burgemeester van der Laan OPEN BRIEF Van: Jos Everaers Walther Ploos van Amstel. Bernadette de Wit Bewoners van de Amsterdamse binnenstad Aan : Partijvoorzitters, lijsttrekkers en kandidaatsraadsleden in Amsterdam Burgemeester

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 561 Tracé A4 Delft Schiedam Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Deel D: Maastricht krijgt lucht!

Deel D: Maastricht krijgt lucht! Deel D: Maastricht krijgt lucht! Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. MAATREGELEN IN MAASTRICHT... 3 3 EFFECTIVITEIT VERKEERSMAATREGELEN... 6 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 7 1 Maastricht krijgt lucht! 1. Inleiding

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Informatieavond Hoekse Lijn

Informatieavond Hoekse Lijn Informatieavond Hoekse Lijn Hoek van Holland 11 februari 2014 1. Introductie (Johan Dolman) 2. Stand van zaken (Johan Dolman) 3. RO-procedures (Peer Cox) 4. Stations en spoorverlenging Hoek van Holland

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012 MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012 Auteur René Speelman Versie 1 Plaats Vianen Kenmerk WEGWIJZER Versie informatie Versie Datum Bijzonderheden Auteur 1 29 april 2013 (toegevoegde management René

Nadere informatie

Kanttekeningen bij Rotterdam VooRuit voorheen: Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar

Kanttekeningen bij Rotterdam VooRuit voorheen: Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar Kanttekeningen bij Rotterdam VooRuit voorheen: Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar Verkenning middellange termijn bereikbaarheid Rotterdamse Regio 2020-2040 Masterplan november 2009 Uitwerkingsstudie

Nadere informatie

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam J. Snippe F. Schaap M. Boendermaker B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft

Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft Satish K. Beella, René van Someren september 2008 Inhoudsopgave Introductie 3 Schematisch overzicht transportpreventie (goederen)

Nadere informatie

Goed, veilig en gratis! In stappen naar gratis openbaar vervoer in Rotterdam

Goed, veilig en gratis! In stappen naar gratis openbaar vervoer in Rotterdam Goed, veilig en gratis! In stappen naar gratis openbaar vervoer in Rotterdam SP afdeling Rotterdam 25 februari 2006 SP eerste weg links SP afdeling Rotterdam, Teilingerstraat 21-A, 3032 AP Rotterdam T

Nadere informatie

Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Zuidplein

Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Zuidplein Onze aangepaste reis Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Beperkt metroverkeer bij : houd rekening met drukte, overstappen en extra reistijd. Reis tussen De Akkers

Nadere informatie

1 Station Mook-Molenhoek

1 Station Mook-Molenhoek 1 Station Mook-Molenhoek station Mook-Molenhoek Opgeleverd Station Mook-Molenhoek is op 6 mei 2009 geopend aan de Maaslijn. Het station ligt op het traject Nijmegen- Roermond. Het station levert een belangrijke

Nadere informatie

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten.

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten. RANDSTADURGENT REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING RUIT ROTTERDAM) DOEL Het project REGIO ROTIERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-Verkenning Ruit Rotterdam) heeft 2 doelen.

Nadere informatie

Het milieu in de regio Rotterdam

Het milieu in de regio Rotterdam Het milieu in de regio Rotterdam 2010 Colofon In het project Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam werken samen: DCMR Milieudienst Rijnmond Gemeente Rotterdam GGD Rotterdam-Rijnmond Hoogheemraadschap van

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - Mei 2016

Concessiemonitor MRDH - Mei 2016 Concessiemonitor MRDH - Mei 216 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te vroeg

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Drechtsteden >

Mobiliteitsplan Drechtsteden > De zeven Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, s-gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) brengen twee nota s in de inspraak. Deze beschrijven hun visie op bereikbaarheid

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening datum 4 december 2015 Betreffende

Nadere informatie

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 Stadsregio Arnhem Nijmegen Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 20 gemeenten (en Druten) 738.000 inwoners 1.000 km2 Stadsregio is regionale samenwerking Kerntaken: WONEN, WERKEN, RUIMTE en MOBILITEIT

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Datum: 9 februari Referentie: 90005/033/vdG Versie: 1.0 Status: definitief Logitech B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Mobiliteit in cijfers 2004

Mobiliteit in cijfers 2004 Mobiliteit in cijfers 2004 Resultaten uit het eerste jaar Mobiliteitsonderzoek Nederland Adviesdienst Verkeer en Vervoer Mobiliteit in cijfers 2004 Resultaten uit het eerste jaar Mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Lucht5. Wet- en regelgeving en beleid. Inspanningen

Lucht5. Wet- en regelgeving en beleid. Inspanningen Lucht De grote concentratie van industrie, de hoge bevolkingsdichtheid en de grote verkeersdruk maken de luchtkwaliteit in de regio Rijnmond een blijvend onderwerp van zorg. Stikstofoxiden (NO x ) en fijn

Nadere informatie

Samenvatting. 10 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Samenvatting. 10 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Samenvatting Reistijdverlies door files bijna terug op het niveau van 2000 In 2012 was het reistijdverlies door files en verkeersdrukte op het hoofdwegennet 5 procent hoger dan in 2000. In dezelfde periode

Nadere informatie