Schriftelijke en digitale. wijkschouw Bentveld. Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schriftelijke en digitale. wijkschouw Bentveld. Inleiding"

Transcriptie

1 Schriftelijke en digitale wijkschouw Bentveld Inleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan op te stellen waarin de afspraken voor onderhoud en veiligheid worden geregeld: wat doet de gemeente en wat doen de bewoners zelf. Er is besloten eerst een pilot te doen in vijf wijken om te ervaren op welke manier de gemeente kan samenwerken met bewoners om het wijkbeheerplan op te stellen en uit te voeren. De vijf pilotwijken zijn: Bentveld; Bruggert; Deppenbroek; Hanenberglanden; Lasonder-Zeggelt Boddenkamp. Om te weten wat er onder bewoners leeft ten aanzien van de woon- en leefomgeving is er besloten om onderzoek te doen. Er zijn drie instrumenten ingezet: een schriftelijke wijkschouw; een digitale wijkschouw; een fysieke wijkschouw of buurtwandeling. Voor de schriftelijke wijkschouw zijn huis-aan-huis vragenlijsten verspreid over het onderhoud van de buurt. Inwoners konden de ingevulde vragenlijsten gratis retourneren in een antwoordenvelop of de vragenlijst online invullen (de digitale wijkschouw). Inwoners die lid zijn van het EnschedePanel ontvingen ook een uitnodiging per voor de digitale wijkschouw. Naast de schriftelijke en digitale wijkschouw organiseert de gemeente ook een fysieke wijkschouw (buurtwandeling). Bij deze fysieke wijkschouw lopen buurtbewoners samen met een medewerker van de gemeente een ronde door de buurt om belangrijke aandachtspunten aan te wijzen. De resultaten van de schriftelijke, digitale en fysieke wijkschouw zijn het begin van het wijkplan. Leeswijzer In deze nieuwsbrief staan de resultaten van de schriftelijke en digitale wijkschouw beschreven. De antwoorden zijn ondergebracht in een aantal onderwerpen: de buurt; respons en betrokkenheid; algemeen oordeel over netheid en veiligheid in de buurt; oordeel specifieke plekken in de buurt; bijdrage van inwoners aan een nette en veilige buurt; sociale contacten. 1

2 De buurt Bentveld Bentveld, gelegen in de Enschedese wijk Glanerbrug, is één van de vijf buurten waar de schriftelijke en digitale wijkschouw is gehouden. Figuur 1 laat zien welke straten tot de buurt Bentveld behoren. Figuur 1 Bentveld Respons Bentveld telt 349 huishoudens en 34 panelleden. In totaal hebben 68 personen deelgenomen. Bijna drie op de tien (29 procent) van de deelnemers is lid van het EnschedePanel en ongeveer zeven op de tien heeft deelgenomen op uitnodiging via de huis-aan-huis verspreide uitnodigingsbrief. Tabel 1 toont een overzicht van de respons. Tabel 1 Responsoverzicht Omschrijving Aantal huishoudens in de buurt 349 Aantal leden van het EnschedePanel in de buurt 34 Aantal Aantal deelnemers schriftelijke wijkschouw 64 Aantal deelnemers digitale wijkschouw en lid van EnschedePanel 21 Aantal deelnemers digitale wijkschouw en niet lid van EnschedePanel 2 Totaal aantal deelnemers schriftelijke en digitale wijkschouw 68 2

3 Betrokkenheid De meeste personen die hebben deelgenomen willen wel verder betrokken worden (tabel 2). Een op de vijf heeft hiervoor geen belangstelling. Ruim drie van de vijf ontvangen graag de resultaten van dit onderzoek. Men ontvangt deze resultaten overigens het liefst per of post. Minder dan een op de vijf wil uitgenodigd worden voor een buurtbijeenkomst over de resultaten of wil uitgenodigd worden voor een fysieke wijkschouw. Tabel 2 Wijze waarop men verder betrokken wil worden bij de ontwikkeling van het wijkbeheerplan (n=68) Percentage Ik ontvang graag resultaten van dit onderzoek. 62% Ik word graag uitgenodigd voor de presentatie van de resultaten in het wijkgebouw. 19% Ik word graag uitgenodigd om mee te lopen met de wandeling in mijn wijk (fysieke wijkschouw). 13% Geen belangstelling. 21% Oordeel over de buurt Deelnemers aan de wijkschouw is gevraagd naar een algemeen oordeel over de veiligheid en netheid van de buurt en naar het oordeel op een aantal aspecten van veiligheid en netheid. Algemeen oordeel over de buurt De meerderheid van de deelnemers aan de wijkschouw vindt de eigen buurt veilig (54 procent is het hiermee (zeer) eens). Bijna een kwart (24 procent) is het hier (zeer) mee oneens. Over de netheid van de buurt is verdeeldheid onder de deelnemers. Iets meer dan twee op de vijf vindt de buurt wel schoon en netjes, iets minder dan twee op de vijf vindt dit juist niet en eenvijfde is neutraal (figuur 2). Figuur 2 Algemeen oordeel over de veiligheid en de netheid van de buurt (n=64) Ik vind mijn buurt veilig. 6% 48% 21% 16% 8% Ik vind mijn buurt schoon en netjes. 3% 39% 20% 33% 5% 0% 25% 50% 75% 100% (zeer) eens eens neutraal oneens (zeer) oneens weet niet 3

4 Oordeel over aantal aspecten van netheid en e veiligheid in de buurt De meeste tevredenheid onder deelnemers is er over de hoeveelheid verlichting in de buurt en het onderhoud van deze verlichting. Zo is 86 procent van de deelnemers het er (zeer) mee eens dat er voldoende verlichting is en is bijna driekwart van de deelnemers het er (zeer) mee eens dat de verlichting goed wordt onderhouden. Ook is een meerderheid van de deelnemers het er (zeer) mee eens dat zij zich veilig voelen in de wijk, dat er voldoende groen is en dat er voldoende speeltoestellen zijn. Over een vijftal aspecten zijn meer deelnemers aan de wijkschouw negatief dan positief. Het betreft de parkeergelegenheid, de verkeersveiligheid, het onderhoud van weg en trottoir, het onderhoud van het openbaar groen en het schoonhouden van het straatmeubilair (figuur 3). Deelnemers aan de wijkschouw die zich over een of meerdere aspecten van de netheid en veiligheid in de buurt negatief uitgesproken hebben, kunnen dit toelichten. Men noemt hier onder andere het hard rijden, het tekort aan parkeerplaatsen waardoor auto s overal parkeren, het vrachtverkeer door de buurt, losliggende stoeptegels en een slecht onderhouden wegdek met kuilen en gaten. Een overzicht van alle open antwoorden is te vinden in de aparte bijlage. Figuur 3 Oordeel over aspecten van netheid en veiligheid in de eigen buurt (n min =61) Er is voldoende groen in mijn wijk. 9% 53% 16% 22% Het groen is goed onderhouden. 21% 27% 37% 13% Er is voldoende meubilair aanwezig. 40% 27% 24% 6% Het meubilair is schoon. 20% 41% 21% 11% 5% Er is voldoende verlichting aanwezig. 11% 75% 9% 5% De openbare verlichting wordt goed onderhouden. 8% 66% 14% 9% Er zijn voldoende speeltoestellen aanwezig. 8% 44% 22% 13% 5% 8% De speeltoestellen worden goed onderhouden. 6% 32% 35% 8% 16% Mijn wijk is verkeersveilig. 6% 24% 27% 25% Het wegdek en trottoir worden goed onderhouden. 23% 18% 25% 32% Er is voldoende parkeerruimte. 13% 22% 14% 19% 33% Ik voel mij veilig in mijn buurt. 10% 51% 19% 14% 6% 0% 25% 50% 75% 100% zeer eens eens niet eens en niet oneens oneens zeer oneens weet niet 4

5 Wie is verantwoordelijk? Deelnemers aan de wijkschouw zien in de meeste gevallen de gemeente als meest verantwoordelijke partij voor de uitstraling van de openbare ruimte. Voor vier onderdelen van de uitstraling van de openbare ruimte is deelnemers aan de wijkschouw gevraagd aan te geven of de verantwoordelijkheid hiervoor vooral bij de gemeente of vooral bij inwoners ligt. Meer dan vier op de vijf deelnemers vindt dat de gemeente volledig verantwoordelijk is voor het onderhoud van straat, stoep en straatverlichting. Meer dan zeven op de tien vindt dat de gemeente volledig verantwoordelijk is voor recreatieve voorzieningen en speeltoestellen en voor het groenonderhoud in de buurt. Voor zwerfafval zien deelnemers ook een verantwoordelijkheid weggelegd voor bewoners. Bijna een kwart van de deelnemers vindt dat bewoners vooral of zelfs volledige verantwoordelijkheid hebben als het gaat om zwerfafval, eenderde vindt dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is met de gemeente en 43 procent vindt ook dit vooral of volledig een verantwoordelijkheid voor de gemeente (figuur 4). Figuur 4 Wie, gemeente of bewoners, is het meest verantwoordelijk voor de volgende aspecten? (n min =61) Onderhoud van de weg, straat, stoep, lantaarnpalen. 84% 6% 5% Recreatieve voorzieningen en speeltoestellen. 72% 16% 8% Het groenonderhoud in uw buurt. 71% 6% 23% Zwerfafval. 27% 16% 33% 8% 16% 0% 25% 50% 75% 100% volledig gemeente vooral gemeente gemeente en bewoners vooral bewoners volledig bewoners Oordeel specifieke s plekken in de buurt In de wijkscan is inwoners gevraagd naar de plekken in de buurt die zij als fijn ervaren en de plekken die aandacht verdienen. Inwoners konden hierbij ook foto s insturen. De gemeente heeft in de wijkschouw inwoners daarnaast twee specifieke locaties in de buurt voorgelegd met de vraag hier op te reageren. Het betreft: de verblijfplek Bentstraat en de Bentstraat-hoek Veenpluisstraat. Fijne plekken in de buurt Veelgenoemde fijne plekken in de buurt zijn de winkels aan de Gronausestraat. Men vindt het fijn dichtbij te kunnen winkelen, het brengt gezelligheid en het is een ontmoetingsplek. Ook prettig vindt men de speelplekken aan de Bentstraat en de Nieuw Frieslandstraat. Kinderen kunnen hier spelen, het brengt levendigheid en een stukje groen. Deelnemers noemen ook vaker het eigen woongedeelte als fijne plek, omdat men hier prettig woont en fijne sociale contacten heeft. Plekken die aandacht behoeven De plekken in de buurt die aandacht behoeven, komen aardig overeen met de plekken die fijn zijn. Vaak genoemd is de Gronausestraat, omdat hier hard wordt gereden en de fietsers op het trottoir zorgen voor onveilige situaties. Daarnaast wordt ook de Bentstraat meermaals genoemd, omdat hier zwerfvuil ligt en 5

6 de parkeerplekken gering zijn. In de Nieuw Frieslandstraat ervaren meerdere deelnemers aan de wijkschouw verkeersonveiligheid rondom de Action. Insturen van foto s Deelnemers aan de wijkschouw hadden de mogelijkheid digitaal of per post foto s te sturen van plekken in de buurt die zij fijn vinden of die volgens hen juist aandacht behoeven. Een van de deelnemers uit Bentveld heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Figuur 5 Ingezonden foto s door inwoner: Veenpluisstraat Trottoir langs flat ligt er slecht tot zeer slecht in. De geparkeerde bedrijfsbusjes aan de Veenpluisstraat staan half over de stoep geparkeerd. De trekhaak geeft bovendien problemen. Hier struikel je bijna over. Waardering voorgelegde plek 1: Verblijfplek Bentstraat In de wijkschouw zijn een aantal vragen voorgelegd over verblijfplek Bentstraat (figuur 6). Figuur 6 Afbeelding van verblijfplek Bentstraat Probeer te voorkomen dat dit een hangplek wordt voor de jeugd. Meer parkeer plaatsen en bomen weg. 6

7 Deelnemers aan de wijkschouw zijn het meest positief over de hoeveelheid groen op de verblijfplek Bentstraat (figuur 7). Driekwart is het er (zeer) mee eens dat dit voldoende is. Er is volgens de meerderheid ook voldoende straatmeubilair en verlichting aanwezig en volgens de meerderheid zijn er ook voldoende speeltoestellen. Wat de aandacht verdient is het onderhoud van wegdek en trottoir. Er zijn meer deelnemers aan de wijkschouw die vinden dat deze niet goed onderhouden worden dan inwoners die vinden dat dit wel goed onderhouden wordt. Deelnemers geven de gemeente als tip voor deze locatie in de buurt mee om aandacht te hebben voor de hangjongeren die zich hier begeven en voor geluidsoverlast zorgen en rommel achterlaten. Tips voor parkeerproblemen op dit punt van de buurt zien deelnemers in het uitbreiden van parkeerplaatsen of het tegengaan van het parkeren van bestelauto s of bedrijfsbusjes. Figuur 7 Oordeel over verschillende aspecten van verblijfplek Bentstraat (n min =58) Er is voldoende groen op deze plek. 12% 63% 10% 12% Het groen is goed onderhouden. 9% 29% 28% 5% 12% Er is voldoende meubilair aanwezig. 5% 55% 15% 10% 13% Het meubilair is schoon. 22% 33% 22% 20% Er is voldoende verlichting aanwezig. 51% 15% 12% 20% De openbare verlichting wordt goed onderhouden. 45% 20% 8% 23% Er zijn voldoende speeltoestellen aanwezig. 5% 47% 12% 19% De speeltoestellen worden goed onderhouden. 32% 28% 10% 27% Deze plek is verkeersveilig. 39% 19% 10% 12% Het wegdek en trottoir worden goed onderhouden. 20% 28% Er is voldoende parkeerruimte. 5% 32% 25% 12% 10% 15% Ik voel mij veilig op deze plek. 38% 16% 12% 16% 0% 25% 50% 75% 100% zeer eens eens niet eens en niet oneens oneens zeer oneens weet niet/nvt 7

8 Waardering voorgelegde plek 2: Bentstraat hoek Veenpluisstraat In de wijkschouw zijn een aantal vragen voorgelegd over verblijfplek Bentstraat (figuur 8). Figuur r 8 Afbeelding Bentstraat, hoek Veenpluisstraat In de duplexwoningen zitten te veel jongeren met te veel lawaai en rommel (regelmatig politiebezoek). Richt de flat weer zo in dat er meer ouderen in kunnen bijvoorbeeld met lift. In de hoek is erg slecht zicht. Misschien hier een spiegel plaatsen. 8

9 Over de tweede specifieke locatie in de buurt, namelijk de Bentstraat, hoek Veenpluisstraat zijn inwoners minder positief dan over de verblijfplek Bentstraat (figuur 9) Op deze plek is men het meest tevreden over de hoeveelheid straatverlichting en openbaar groen. Respectievelijk 58 en 56 procent is het er (zeer) mee eens dat de hoeveelheid straatverlichting en openbaar groen voldoende is. Er zijn meer inwoners ontevreden dan tevreden over het onderhoud van het openbaar groen, de verkeersveiligheid, de aanwezigheid van speeltoestellen, de aanwezigheid van straatmeubilair, het onderhoud van wegdek en trottoir en de hoeveelheid parkeerruimte. Slechts een op de acht deelnemers aan de wijkschouw vindt dat op deze locatie in de buurt voldoende speelplekken zijn. Veel deelnemers aan de wijkschouw noemen in hun toelichting en tips over deze locatie dat de flat/ duplexwoningen bedoeld waren voor 55 plussers, maar dat hier nu veel jongeren wonen die overlast veroorzaken, waaronder lawaai, rommel en een onveiligheidsgevoel. Ook worden parkeerproblemen genoemd en de bedrijfsbusjes die hier geparkeerd staan, waardoor het kruispunt onoverzichtelijk is. Figuur 9 Oordeel over verschillende aspecten van Bentstraat hoek Veenpluisstraat 1 (n min =53) Er is voldoende groen op deze plek. 54% 15% 12% Het groen is goed onderhouden. 25% 21% 26% 5% 21% Er is voldoende meubilair aanwezig. 13% 23% 25% 7% 29% Het meubilair is schoon. 7% 24% 20% 7% 38% Er is voldoende verlichting aanwezig. 5% 53% 5% 19% De openbare verlichting wordt goed onderhouden. 47% 5% 27% Er zijn voldoende speeltoestellen aanwezig. 15% 15% 13% 39% Deze plek is verkeersveilig. 4% 21% 19% 32% 12% 12% Het wegdek en trottoir worden goed onderhouden. 10% 20% 29% 20% Er is voldoende parkeerruimte. 10% 21% 21% 22% 24% Ik voel mij veilig op deze plek. 4% 23% 26% 16% 9% 23% 0% 25% 50% 75% 100% zeer eens eens niet eens en niet oneens oneens zeer oneens weet niet/nvt 1 De vraag over het onderhoud van speeltoestellen is buiten beschouwing gelaten, omdat deze niet van toepassing is op de betreffende situatie. 9

10 Bijdrage van inwoners aan nette en veilige buurt In de wijkschouw zijn ook een aantal vragen opgenomen over de bijdrage die inwoners zelf willen leveren aan een nette en veilige buurt. Eigen bijdrage Iets minder dan de helft (47 procent) van de deelnemers aan de wijkschouw zou wel een bijdrage willen leveren aan een nette en veilige buurt. De overige 53 procent wil hier geen bijdrage aan leveren (figuur 10). Figuur r 10 Zou u zelf een bijdrage willen leveren aan het veilig en netjes houden van uw buurt? (n=62) nee; 53% ja; 47% Redenen om wel of geen bijdrage te leveren Deelnemers aan de wijkschouw die wel een bijdrage willen leveren aan een nette en veilige buurt, willen dit in de meeste gevallen (81 procent) doen, omdat ze van mening zijn dat iedereen zich hoort in te zetten voor de buurt. Daarnaast wil 15 procent van hen dit graag doen om zijn of haar steentje bij te dragen. De verwachting van de directe omgeving speelt hierbij geen rol. Deelnemers aan de wijkschouw die geen bijdrage willen leveren, dragen hiervoor in de meeste gevallen (45 procent) als reden aan, dat het een taak van de gemeente is; 18 procent van hen is wel tevreden hoe het is en wil daarom geen bijdrage leveren en 9 procent heeft geen tijd. Een relatief groot deel draagt nog een andere reden aan om geen bijdrage te leveren aan een nette en veilige buurt (tabel 3). Men noemt hier onder andere gezondheidsredenen en een hoge leeftijd waardoor men zichzelf niet in staat acht een bijdrage te leveren. Tabel 3 Redenen om wel of geen bijdrage te leveren aan een nette en veilige buurt Redenen om wel een bijdrage te leveren (n=26) Redenen om geen bijdrage te leveren (n=33) Iedereen hoort zich in te zetten voor zijn buurt 81% Ik vind het niet mijn taak, maar van de gemeente 45% Ik wil graag mijn steentje bijdragen 15% Ik ben tevreden zoals het nu is 18% Mijn buren/directe omgeving verwachten dat ik meehelp 0% Ik heb geen tijd 9% Anders 4% Anders 27% 10

11 Soort bijdrage dat t men wil leveren Als men een bijdrage wil leveren, zorgt men het liefst voor een sneeuwvrij trottoir (69 procent), het melden van vernielingen of gebreken bij de gemeente (51 procent) en het opruimen van zwerfafval (51 procent). Minder vaak willen inwoners onderhoudstaken op zich nemen (figuur 11). Figuur 11 Wat zou u zelf willen doen om de buurt schoon en veilig te houden? (n=35) Trottoir sneeuwvrij houden in de winter. 69% Opletten of iets kapot of vernield is en dit melden bij het GCC Opruimen van zwerfafval. Meedenken over de inrichting van de woonomgeving Bladruimen in de straat in het najaar. Buurtactiviteiten organiseren 51% 51% 49% 43% 40% Deelnemen aan een buurtcommissie of wijkraad. Opruimen van hondenpoep. Samen met uw medebewoners het onderhoud regelen. Onderhouden van het groen Speeltoestellen/plekken schoonmaken. Helpen met onderhoudsacties van de gemeente. Anders 26% 20% 9% 6% 9% 0% 25% 50% 75% 100% 11

12 Frequentie van eigen bijdrage Deelnemers aan de wijkschouw die wel een bijdrage willen leveren aan een schone en nette buurt zijn hiervoor in de meeste gevallen een of enkele keren per maand toe bereid (figuur 12). Figuur 12 Als men bereid is om bij te dragen aan een schone en veilige buurt, hoe vaak dan? (n=28) elke week 14% een keer of meerdere keren per maand 50% een keer per kwartaal 21% een keer per jaar 4% niet 11% 0% 25% 50% 75% 100% Sociale contacten Tot slot zijn een aantal vragen gesteld over sociale contacten in de buurt Frequentie van sociale buurtcontacten en behoefte hieraan De meeste deelnemers aan de wijkschouw (89 procent) hebben regelmatig contact met de eigen buren. Het merendeel (73 procent) heeft geen behoefte aan meer contact met buren en voor het merendeel (79 procent) hoeft er ook niet meer georganiseerd te worden in de buurt om het onderling contact te versterken (figuur13). Figuur 13 Sociale contacten in de buurt (n min =57) Heeft regelmatig contact met buren 89% 11% Heeft behoefte aan meer contact met buren 8% 73% 19% Vindt dat er meer georganiseerd moet worden in buurt om onderling contact te versterken 21% 79% 0% 25% 50% 75% 100% ja nee weet niet 12

13 Taakverdeling voor organiseren buurtactiviteiten Ruim een op de vijf deelnemers aan de wijkschouw vindt dus dat er wel meer georganiseerd moet worden in de buurt om onderling contact te versterken (figuur 13). Van de vijftien personen die graag meer activiteiten in de buurt zien, vindt de helft dit een taak voor de gemeente en de helft voor de inwoners zelf (figuur 14). Figuur 14 U heeft aangegeven dat er in de buurt meer georganiseerd zou moeten worden. Wie zou dat volgens u moeten doen? (n=15) Bewoners 53% De gemeente 53% Anders 27% 0% 25% 50% 75% 100% 13

14 Interesse buurtactiviteiten Alle deelnemers aan de wijkschouw is vervolgens voor een reeks activiteiten gevraagd of zij deze zouden bezoeken als deze in de buurt georganiseerd worden (figuur 15). De meeste bezoekers zijn te verwachten bij een zomerbraderie of markt (59 procent) gevolgd door een kerstmarkt of een buurtfeest of barbecue (beiden 46 procent). Slechts een op de tien deelnemers aan de wijkschouw zou aan geen enkele activiteit deelnemen. Figuur 15 Bezoek van buurtactiviteiten als deze georganiseerd zouden worden (n=98) Zomerbraderie/markt in de buurt. 59% Kerstmarkt. Buurtfeest of BBQ. 46% 46% Inloopavond herstructurering van de wijk. Activiteiten voor kinderen. Wijkraadvergadering. Opschoondagen. Sportactiviteiten. (Boom)plantdagen. Activiteiten Kinderboerderij. Natuur Educatieve activiteiten. Anders Geen van deze activiteiten. 25% 24% 15% 15% 13% 10% 10% 4% 4% 10% 0% 25% 50% 75% 100% 14

15 Bijlage: open antwoorden Toelichting van inwoners die ontevreden zijn over bepaalde aspecten in de buurt Ze rijden te hard, veel kleine kinderen ind e buurt levens gevaarlijk, geen voorerf meer maar meer drempels in de straat, geen busjes meer in de straat. Ze rijden te hard boven de 30km. Trottoir- legtbij bomen- op groen wortels en maar kabel legen. Legen de tegels oneven. Gevaarlijke situatie voor oude mensen. Wij wonen zelf in de Nieuw Frieslandstraat, maar door dat de Action bij ons in de straat is gekomen, is de veiligheid, parkeerruimte, en het zwerfafval alleen maar erger geworden!! Verder is bij ons aan de achterkant, dat grenst aan Menger, garage Damhuis. al brandt gesticht en al vier of vijf keer venielingen of inbraak gepleegd!!!! weinig speeltoestellen Veldstraat richting gronausestraat heeft voorrang krijgt vaak geen voorrang. Drempels wegdek is zeer slecht wordt niet onderhouden. Parkeren is een drama veiligheid = een minvetje we hebben aan de bentstraat 4 t/m het pleintje een prima buurt. Wij wonen begin bentstraat vanaf de kerkstraat. vrachtverkeer moet niet door bentstraat. Te weinig speeltoestellen voor kinderen. veel te weinig parkeer plaatsen VEEL TE GROTE VRACHTWWAGEN DOOR DE STRAAT WAARDOOR SCHADE AAN GEPARKEERDE AUTO'S ONTSTAAT. veel kuilen en gaten in het wegdek, niet meer van deze tijd, een straat uit parkeerplaatsen 0.75 per auto (in 1950) en neit 1.75 in Trottoir slecht onderhouden. Auto's parkeren opd e stoep, zodat oudere mensen en met een handicap er onmogelijk kunnen lopen. Ouders met kidnerwagen ook niet. tekort aan toezicht en handhaving te weinig parkeergelegenheid. verkeer veel en te hard door de straat. Beschadigd wegkdek. En werkauto's, aanhangwagens en crossers in de straat. te kortkoming van onderhand te hard rijdenen parkeren op de stoep of op hoeken van de straater zijn niet genoeg plekken waar kinderen veilig kunnen spelen stoep tegels liggen schots en scheef omhoog en omlaag en stuk afval bij containers. En houten bankjes worden niet schoon gemaakt. Veenpluisstr,bentstr gagelstr,veldstr, sluiproute. speeltoestellen te ver voor de kids in de betstraat, wonende dicht bij het spoor. Geen trottoir aanwezig. Groen wordt niet meer onderhouden bij eht spoor. Weinig parkeerruimte, auto's rijden heel hard. Kinderen moeten hier op straat spelenrichting bentstraat spoor. Hier moet wat aan gedaan worden! veiligheid en kids gata voorop. Sinds het leggen van de glasvezelkabels zijn er veel oneffenheden op trottoirs. plantsoen grenzend aan gentiaanstr 10/abcd wordt zeerslecht onderhouden, onkruid woekert naar ons nr10, plantsoen weg en dan parkeerplaatsen, zou de oplossing zijn, het is nl. een smal straatje zonder parkeermogenlijkheden,ook een bordje dat aangeeft waar nr.10abc en d zijn zou veel ergernissen wegnemen, iedereen belt bij 10 aan terwijl ze bij abc of d moeten zijn.als je door de N-Frieslandstr fietst ter hoogte van de Action moet je zeer goed oppassen voor automobilisten, voor je het weet lig je van de fiets. Meubilair (bankje bij zandbank) a.d. Wollegrasstraat is verwaarloosd even als de zandbak + afvalbak. losliggende en ongelijk van vooral tegels. losliggende en omhoogstaande stoeptegels in de veldstraat bv. kruispunt Gronausestraat/ nw Frieslandstr. is zeer onveilig ook Re voorrang zal dit niet oplossen Sinds vestiging Axion is gehele nw Frieslandstr. onveilig min voor voetgangers en fietsers bij uitrit van dit pand Je niet veilig voelen komt door de verkeersdeelnemers zelf en door fout geparkeerde auto's, bv. Op de hoek bij de Bentstraat Gagelstraat. Hier komen vaak gevaarlijke situatie's voor omdat directvooraan in de Gagelstraat vaak auto's geparkeerd staan en heb je wienig zicht. Hoezo fietspad? In het hele bentveld is geen fietspad te geken- 15

16 nen) De verkeersdrempels aan de Bentstraat bij huisnr. 9 en 25a zijn door het vrachtverkeer 'versleten'. Ook aan de Veenpluisstraat was er 1 kapot maar deze is opgelapt. Dit oplappen geeft meteen een rommelig gezicht. Het trottoit aan de Veldstraat bij huisnr. 9 is ook aan een opknapbeurt door stratenmakers toe. Op werkdagen is er overdag genoeg parkeerplek maar 's avond en in het weekend niet. (vooral zaterdags door het winkelende publiek wordt er in de Veldstraat veel geparkeerd. Ik heb z'n idee dat de mensen de parkeerplekken achter de winkels niet zo makkelijk kunnen vinden of de in en uit ritten niet goed weten. Als deze beter bekend zijn kan het probleem opgelost zijn. jammer dat er zoveel worden uitgelaten. Hoek Zonnedauwstraat, nieuw frieslandstraat. Trottior tegels, stoepranden en ebstrating parkeerplaatsen worden door boomwortels omhoog geduwd. Randen in parkeerplaatsen hoek Zonnendauwstraat, Nieuwe Frieslandenstraat worden te weinig meegenomen in de veegronde. Romd de gymzaal aan de Rijpstraat wordt wel handmatig geveegd. Waarom niet de parkeerplaatsen? het speelveld aan de nieuw frieslandstraat is opnieuw ingericht maar het onderhoud van planten en voetbalveld is matig het parkeren is heel slecht. Veel te weinig plaats waardoor de auto's overal heen worden gezet, en hierdoor de veiligheid voor de kidneren erg slecht is. Weinig overzicht en dergelijke. De afvalbakken en banken zijn heel vies. Het opruimen van uit de Veldstraat naar de Gronausestraat is erg onveilig autos geven geen voorang en fietsers, fietsen op de stoep. Het is een woonerf en autos rijden veel te hard en vooral het stukje voor en na de trempel. Er zijn veel te weinig parkeerplaatsen. Ook omdat mensen van de domijnflat aan de overkant parkeren ipv de vrije achterkant. Het is een 30 zone maar met vrachtwagens met opleggers is het net een 50 zone. Door hangjongeren in de buurt voel ik mij niet veilig hier zijn ook voorbeelden van. Door deze jongeren zijn de speelplekken ook niet schoon (drug enz). Het groenonderhoud wordt slecht onderhouden, naar mijn mening!! Is voor verbetering vatbaar!!mensen die het moeten doen moeten beter aangestuurd worden, Is geen controle op. Deze mensen staan te vaak niets te doen, terwijl er genoeg te doen is!!!!! het flat aan de overkant, zorgt voor een onveilig gevoel, er is vaak ruzie, er komt regelmatig politie. Er wordt alleen maar rotzooi in eht flat gedrukt. Het eerste gedeelte van mijn straat is helemaal recht, dus voor veel automobilisten uitnodigend om eens goed op het gaspedaal te trappen. Hettrottoirisslegtdoor dewortelsvandebomenenerwordweinigaangedaan.deboomwortelsgroeienookdoordetuinen.eenverzoekomdebomentekappenenander groenerweerneertezetten.ikbennamelijkslecht tebeen enbenal meerderekerengevallen. groenonderhoud: 1x in de zoveel tijd te weinig, alles kaal maken en dom in t'hele jaar niet weer laten zien.vaker snoeien is beter. Voorlichting: Als je het zelf niet doorgeeft,komt er niemand langs kan wel een half jaar duren voordat er weer voorlichting is.trottoir: zo nu en dan breek je de benen tegels liggen allemaal los. Groenonderhoud maar zeer sporadisch ( Zonnedauwstraat ) Speeltoestellen staan daar al 20 jaar nooit iets aan veranderd. Gras onder de toestellen is uitgesleten. Hondenuitlaatplek langs de spoorlijn is een ramp. Niemand is schijnbaar verantwoordelijk en daarom gebeurt er bijna niets.ook het opruimen van de hondedrollen gebeurt niet kortom een puinhoop. Bij het speelveldje naast de gymzaal ontbreekt een vuilnisbak. Groen slecht onderhouden.stoepen erg ongelijk. Tegels los. gevaarlijk lopen over de straat ivm fietsers, bromfietsers, scootmobiel Fietsen op het trottoir ipv het wegdek. Wordt veel en veel te hard gereden op de gronausestraat ben van mening dat er verder gecontroleerd moet worden. Zowel op snelheid alsfietsen en bromfietsen die tussen het winkelen publiek door crossenn. Er zijn neit genoeg parkeerplaatsen, auto's worden overal neergezet,. Je moet in slalom door de straat. Moet nodig aangepast worden aan de situatie die er nu is. er parkeren steeds meer mensen hun auto op het trottoir waardoor je er met kinderwagen of rolstoel/rollator niet langs kan zonder de auto's te beschadigen. Er is maar 1 plek met bankjes, er is maar 1 speeltuinje maar geen speelruimte verder voor de kleintjes of voetbalgelegenheid 16

17 er is alleen een afvalbak bij het speeltuintje aan de bentstraat. Waar ook een bankje staat. Stoepen zijn verzakt en smal- veldstraat, Bentstraat bijv Door het regelen van de nieuwe speeltuin heel veel hangjongeren naar 20.00u we vinden spuiten in de speeltuin rotzooi niet normaal dit gaat over de parkeerruimte bij ons in de straat. Er is parkeerruimte maar zeer weinig de mensen parkeren de auto vooor je raam of voor je oprit zodat je zelf neit met de auto weg kunt. 17

18 Verbetersuggesties voor verblijfplek Bentstraat ze zouden eens een keer vaker iemand met een snoeischaar kunnen langs sturen. wortel groen bomen, lichtere tegels op. woon niet aan deze straat niet mee bemoeien Verbod op het parkeren van bestelauto's en controle en parkeren op trottoirs. veel hangjongeren Vaker onderhoud vooral van groen. En niet naar diverse telefoontjes en inschakelen van een wethouder. stoeptegels liggen los veel zwerfafval en spuiten drugs hangjongeren naar Speelzand mag wel eens verniewd worden probeer te voorkomen dat dit een hoog plek voor de jeugd, want die kant gaat het zich al op. Probeer deze plek ontoegankelijk te maken voor de jongeren (15+ die voor veel overlast zorgen) Verkeer naar de sportschool rijd hier met hoge snelheid naar toe. Dus verkeersremmende maatregelen ook voor de grote vrachtwagens die hier langs rijden. oppassen met jongeren, ruimen hun rommel niet of nauwelijks op (zakjes, en glas in zandbak) meer parkeergelegenheid, goeie velle verlichting die energie zuinig zijn. LED Verlichting. meer parkeer plaatsen en bomen weg. meer meubilair, speeltoestellen, toezicht 's avonds Hier zitten 's avonds te veel jeugd, het wordt er niet beter op. Groen beter onderhouden!! grasvelden worden als poepvelden gebruikt. Je kunt er beter nog wat bankjes en meer speeltoestellen op zetten. Er moet vaker geveegd worden vooral onder de 'Blauwe regen'. Dit stuk is te groot om door de bewoners, die er nu wonen, te laten onderhouden. Het paadje tussen door, naar de Gronause straat, mag wel een keer op bepaalde plekken door een stratenmaker onder handen worden genomen.dit geld voor meerder plekken in het Bentveld. Vooral voor weggebruikers met een scootmobiel zijn omhoog staande tegelsen kuilen in het wegdeklastig/gevaarlijk. Een verbetering zou zijn om Body perfection hier weg te halen. Bezoekers van Body perfection horen we regelmatig met hoge snelheid wegscheuren, terwijl het een 30 km weg is en een speelplek voor kinderen. een omheid honden uitlaatveldje. Kinderen spelen er dan naast en overal ligt hondenpoep ook op de stoep. drugs en smartshop sluiten, weer toezicht. De ze plek is een speelplaats voor kinderen tot 12jaar, maar de buurt onveilig gemaakt door de jeugd van 14,15,t/m/20 jaar. tot midden in de nacht. Met brommers- auto's en huis bij ahrde muziek. Voetballen met flessen en beikjes. Ook wordt er wiet gerookt, kun je wel ruiken. Daarom vindt ik deze plek onveilig we waren het anders gewend. Vaker controleren door politie. Daar zal zeker meer verlichting en controler moeten komen!! bentstraat km borden verwijderen omdat ze toch emt 50, 60kmdoor de straat racen. de put is totaal verzakt. bedrijfs busjes/auto op een andere plek laten parkeren, waardoor meer zicht in de straten komt Bank verwijderen? Voorkomt hangjongeren? Veel overlast van. Afval en geluid. 1e. vaker onderhoud plegen 2e. politie moet zich vaker laten zien wanneer de opgeschoten jeugd bezit neemt van deze speelplek 18

19 Verbetersuggesties voor de Bentstraat-hoek Veenpluisstraat? Wortel groen bij de bomen worden de? opgelicht gevaarlijke situatie voor oude mensen. Woningbouw Domijn moet beter selecteren. Toekomstige bewoners het is sociale woningbouw en geen (asociale woningbouw) Alles wordt er ingestopt. vaak onoverzichtelijk. Door geparkeerde bestelauto's. Trottoir Veenpluisstraat is zeer slecht vooral dat gedeelte vanaf de Bentstaat richting Kerkstaat aan de linkerkant. Ook wordt het trottoir hier heel smal doordat de bedrijfsauto's die hier parkeren ver over het trottoir steken. Menseb met een rollator kunnen er dan niet langs. Teveel bedrijfsauto's worden hier geparkeerd m.n. busjes. Hierdoor kruispunt niet altijd overzichtelijk parkeren op de kruising tegen gaan meer parkeerplaatsen, en geen groen meer het gaat heel erg achteruit in de buurt. meer parkeergelegenheid maken. Mensen van het flat mogen alleen achter parkeren. Het groen voor eht flat weer groen in doen en niet allemaal gangetjes om sneller in huis te komen. kom weinig op deze plek. ja, meer parkeergelegenheid. De mensen zetten hun auto's bussen overal neer op hoeken en bij de afslag bentstr, veenpluisstr. Daardoor wordt het onoverzichtelijk gevaarlijk. in duplex woningen zitten te veel jongeren met te veel lawaai en rommel (regelmatig politie bezoek) flat weer zo inrichten dat er meer odueren in kunnen bv. met lift. in de ze straat wordt veel te hard gereden. In de hoek is erg slecht zicht mischhien een spiegel ze rijden erg hard. het groen wordt door de koenders keurig onderhouden. Het gebouw links op de foto is van de Domein. In eerste instantie waren deze woningen bestemd voor 55 plussers. Momenteel is de leeftijftijd gemiddeld plm. 35 jaar. Gezien de samenstelling van de bewoners en de daarmee gepaard gaande criminaliteit voelen de meeste bewoners van de Bentstraat zich niet meer veilig op deze plek. De gehele buurt is van mening dat hier met spoed iets aan gedaan moet worden. Zo niet dan is het wachten op ergere problemen. Het flat aan de Bentstraat dat bestemd was voor 55 plussers, wordt nu hoofd zakelijk bewoond door mensen cq ook jonge mensen,en dit was toch niet de bedoeling. De bewoners die verhuist zijn naar een andere woonruimte,die waren blij dat ze weg konden uit deze flat. heel veel vrachtverkeer! Geen jongeren er meer in. Buurt verslechterd hier, verder veel associale jongeren in het flatje. Weer seniorenflat van maken. Tuintjes zeer slecht onderhouden, en veel aggresiviteit onder de flatbewoners zelf. (veel gevloek, hard rijden, drugsgebruik en alcohol gebruik. er wonen in het flat drugsgebruikers. Officieel is het een 55+ flat en er wonen veel associale mensen in, waardoor de buurt onveilgi wordt. Er staat steeds een busje geparkeerd op de t- splitsing met de Bentstraat, dit geeft een onveilig situatie. Volgens mij is het ook verboden te parkeren tegenover een andere straat. Een aantal van deze bosjes kunnen wel weg dan heb je al 1 extra parkeerplaats. De bomen moeten blijven. Bewoners van de flat achter laten parkeren en achter de flat ligt ook gras door parkeerplaatsen maken. 19

20 Duplex woningen is een rotzooitje, Bewoners maken veel lawaai en is altijd wel iets anders aan de hand. Ook zorgen deze mensen voor een hoop rotzooi bij de containers. Door overlast in het flat van Domijn is het niet veiig om er sávonds langs te lopen domijn wilt iederween in een apartement laten stoppen die inpricipe voor 50+ bedoeld is. Politie is hier kind aan huis. dit moet de veenpluisstraat zelf invullen. Lijkt mij beter. De doorging is in onze ogen een prima straat. de kruising kan in de winter erg verradelijk glad zijn ivm overgang asfalt/ klinkers. De appartementen zien er soms erg rommelig uit van de buitenzijde.. Daar komt veel te veel verkeer langs, dus de veiligheid is niet optimaal. Bestrating herstellen. Bepaalde plekken aan de Bentstraat zien er verloederd uit. Vooral bij het flat. Paaltjes staan scheef of zijn kapot. Van trottoir en/of straat liggen de tegels/ klinkers schots en scheef. Ook mag er wel veel vaker geveegd worden. Heel erg jammer dat de woningbouw hier ook van allerlei mensen instopt die zich niet verantwoordelijk voelen voor hun directe omgeving en er een puinhoop van maken. Ook het schts en scheef of zomaar ergens parkeren geeft ergenis. Het trottoir, van af de Bentstraat direct in de Veenpluisstraat, aan de kant van het flat, is een doorn in het oog en voro ouderen gevaarlijk om over heen te lopen. De stegels liggen niet meer goed en de bedrijfsbusjes die op de parkeerplaats staan worden half over de stoep geparkeerd. Als je niet oppast heb je de benen, broek, enz kapot oa. door de trekhaken die over het trottoir steken. bedrijfs busjes/auto op een andere plek (bedrijfs terreinen) laten parkeren, waardoor meer zicht in de straten komt autos mogen niet parkeren op de hoeken 20

21 Fijne plekken in de buurt Straatnaam en omschrijving plek Waarom belangrijk Winkelstraat (gronausestraat) Het is leuk om te winkelen echter met het aanbod v.h. wandelgedeelte is dit niet altijd veilig. Gronausestraat, winkelgedeelte Gezellig om er even te lopen. gronausestraat winkelcentrum!! Voor de sociale contactenmet de mensen uit Glanerbrug. winkelstraat gronausestraat alle winkels dichtbij gronausestraat de winkelstraat De Gronausestraat: de winkelstraat. Daar gebeurt veel en daar tref je veel mensen. helaas moet je daar als fietser oppassen dat je van de weg wordt gereden, weg is echt veel te smal, en op de stoep fietsen mag niet maar is vaak wel de veiligste oplossing alleen moet je dan oppassen voor de voetgangers. gronausestraat de bankjes waar je gezellig kunt zitten gronausestraat gezellige straat als je daar rust heb je altijd aanspraak. En je kunt gezellig de gronausestraat zien. winkelstraat gronausestraat sociale contacten en gezelligheid. Gronausestraat goed winkelaanbod boodschappen doen Gronausestraat als het beter wordt onderhouden Gronausestraat verkeersveiligheid is slecht. Voorrangssituatie voor velen onbekend. De auto;s krijgen geen voorrang die vanuit de Veldstraat de gronausestraat oprijden. Situatie gronausestraat c.q. Nieuw Frieslandstraatis ook onduidelijk i.v.m. voorrang. - daaaar kunnen de kinderen mooi spelen en je kunt er mooi wandelen. Bentstraat: speelplek voor kinderen. Dat de kinderen en hun ouders daar rustig kunnen zitten en spelen, zonder last van verkeer te hebben. bentstraat de speelplek voor dekinderen dit brengt kinder vreugde in de buurt speelplek Bentstraat en winkelcentrum Vooral de levendigheid en spelende kinderen. speeltuin Bentstraat v voor de kinderen maar het heeft alleen maar problemen veroorzaakt we vinden spuiten lawaai overlast veel vuil rommel hangjongeren Bentveld Speelplek voor kinderen. speelplek a/d bentstraat 1e. omdat ik daar zelf woon 2e. leukste plek voor de jonge kinderen in geheel het Bentveld om te spelen. speelplek nieuwfrieslandstraat en speelplek bentstraat Kan mijn kind spelen, jammer dat er bijde speelplek in de Nw Frieslandstraatgeen bankjes staan. nieuw Frieslandstraat mooi speelplek voor kinderen Grasveld Zonnedauwstraat en speelplek naast de gymzaal aan de Frieslandstraat trapveld+speeltoestellen nieuw Frieslandstraat Grasveld voor het aanzien v.d. gehele buurt, speelplek omdat daar de kleinkinderen graag vertoefen. Wij kijken erop vanuit de woonkamer. Gronausestraat en Bultserve Veel groen, mooi onderhouden maar toch ook vooral s'avonds veel jongeren die de boel kapot maken veel troep maken bultserve + vijver van het voetren van de eendjes met mijn kinderen. 21

22 Sportpark Butlserve Wandelen wij veel met onze hond. Echter doordat destijds een treinverbinding gekomen is tussen enschede en gronau, is hier veel overlast van hangjongeren ( Veel drugsgebruik, ziet men aan de rotzooi, welke men achterlaat!!) Veel duitse jongeren gaan via deze trein even naar de koffieshop aan de gronausestraat en onderweg dumpen zij allerlei rotzooi op de straat en ook in het park.al diverse keren met de politie Enschede gebeld zonder resultaat. Ook bij de hondenuitlaatplaats bij de vijverstraat is 's avonds een plekvoornamelijk duitse jongeren alcohol drinken en roken ( drugs??!!) Veldstraat 16. Hier wonen wij. Toen wij deze grond kochten was het een rustige buurt en hadden we geen fitniss centrum achter ons en geen bakkerij schuin achter ons. Jammer dat deze gekomen zijn. jan cornelis de rijpstraat omdat dit onze directe woonomgeving is Bentstraat vanafnr 93 c.g mijn (onze) eigen stukjewaar de sociale contacten nog zijn zoals eht hoort. bentstraat 8 begin v.d.straat vanaf de kerkstraat, omdat een heel gezellige stuk straat is wij mogen hier graag wonen. Met de meeste bewoners zijn een beetje onze leeftijden. Wollegrasstraat. cetrale pleintje. Wordt gebruikt als ontmoetingsplek voor de buurt eco zones in en on glanerbrug. lekker een wandeling door de natuur. Ook hier geld, veel rommel van hangjongeren, jammer. iets meer controle. Dorpshuis Ontmoetingscentrum kerkstraat. Plein dorpshuis Voor iedreen kerkstraat - bultserve leuk wandel gebied te weinig paden. Heldersplein van ouds een plek voor activiteiten suggestie? plaats hier een monument ter nagedachtenis a/d oorlog en De Gevallenem absolut geen plek aanwezig voor samen ind. kind. in mijn buurt is niet echt een sociale plek - deze plek, zal er absoluut zijn. Vooral veilige plek voor de kinds om te spelen! 22

23 Plekken in de buurt die aandacht nodig hebben Straatnaam en omschrijving plek Verkeer veenpluisstraat - Veenpluisstraat het trottoir - Waarom belangrijk Gronausestraat voor A.H. rommelig en onveilig gronausestraat, fietsers op de stoep, als je op de weg fietst wordt je opgejaagt door de auto's. verkeersveiligheid men weet niet dat je op de stoep mag fietsen en de rijweg is te gevaarlijk. gronausestraat er moet iets aan de fietsers gedaan worden die over de wandelpromenades fietsen levensgevaarlijk!!!!!! fietspad maken op de straat zelf Gronausestraat levensgevaarlijk voor fietsers ben bijna 2x aangereden. gronausestraat 30km zone er wordt te hard gereden, fietsers op eht trottoir, ook brommers voetgangers zijn vogelvrij gronausestraat wordt veel te hard gereden als je vanuit een zijstraat komt fietsen of met de auto. Is dit zeer gevaarlijk. mensen op de gronausestraat denken dat ze voorang hebben. Fietsen en bromfietsen die tussen het winkelpubliek crossen i.p.v. op de weg. gronausestraat Duitsers en mensen buiten?? er vank niets van wie voorrang heeft en rijdt er minimal 40km p/uur of harder. bentstraat omdat deze plek een grote rotzooi is emt auto's en vuilnis. Bentstraat/Veenpluisstraat Zwerfvuil/geluidsoverlast/criminaliteit bentstraat,de speel plek voor de kinderen beter onderhouden en schoonhouden zie vraag 6b en veel lawaai aan flat bentstraat bentstraat, bocht voor het spoor, autorijders rijden hier erg hard, en gaan via kerkstraat eruit. zeer onveilig voro kids. geen speelplek aanwezig door. bentstraat flat! associale bevolking ziet er niet mooi en onderhouden uit doet geen goed beeld voor de buurt Kinderen meoten veilig kunnen spelen,er is ook geen stoep. Speeltuin verweg, kids meoten eerst drukke straten oversteken. Hoek Bentstraat / Gagelstraat Is niet echt een overzichtelijke hoek autos staan langs de stoep geparkeerd en met neemt met hoge snelheid de bocht Bentstraat vanaf de Veenpluisstraat voor eht spoor. Bentstraat. Aan deze straat is een fitniss centrum gevestigd die er aan de buitenkant niet uitziet. Ik weet dat de gemeente hier niets over kleuren te vertellen heeft maar eigenlijk zou de schoonheidscommissie hier ook advies moeten kunnen geven. er wordt toch veel te hard gereden op een straat die er uitziet als een maanlandschap. De kleur verf die op de gevel zit ziet er niet uit. Ik weet dat de schoonheidscommissie daar geen advies over mag uitbrengen maar dit is wel een aanfluiting voor het gebied. Tevens is de parkeerplaats af en toe een racebaan en vuilnisplek.alle 'opschot' van de pruimenbomen laten ze 'groot' worden en staan veel te dicht op de erfscheiding idem de wilg bij hun links achterin. bentstraat veel te veel vrachtverkeer te weinig parkeerplaatsen. bentstraat bestrating Bentveld Groen slecht onderhouden. Zwerf afval bank verwijderen? Voorkomt hangjongeren. bentstraat noord omdat eht door te weinig parkeerplaatsen onveilig wordt 23

24 om te lopen, fietsen en te rijden. Nieuwfrieslandstraat Voor de verkeersveiligheid en de onderhoud aan het hoge grondwater stand, waar de meeste mensen in de Nieuw Frieslandstraat veel last van hebben. nieuw frieslandstraat verkeersdrukte i.v.m Action veel overlast Nieuw Frieslandstraat. Gronausestraat Parkeerproblemen sinds de komst van de Action.Gronausestraat zou wel extra voetgangers oversteek plaatsen kunnen gebruiken( bijv. bij Nieuw Frieslandstraat en Tolstraat. Nw. Frieslandsstr. Kruispunt Gronausestraat/ Nw. Frieslandstr. Uitrit Axion Nieuw frieslandstraat hondenpoep probleem. Na zonsondergang, voor zonsopkomst. De Rijpstraat. Te weinig parkeerplaatsen en slecht wegdek. jan cornelis de rijpstraat ik zou graag snelheidsbeperkende maatregelen in onze straat zien, mede door het toenemende aantal kinderen in de buurt. - heel de wijk heeft aandacht nodig omdat auto's het straatbeeld bepalen. betere kontrole op hangjongeren (vooral de zomeravonden gagelstraat kapot wegdek. onvoldoende parkeer gelegenheid. Werkauto, aanhangwagens en andere toestanden opd e parkeerhaving. veltstrat trottoirs zijn schots en scheef, drempel hoek gagelstraat is kapot gereden. rondomhet gymlokaal houdt zich vaak jeugd op die baldadig is c.q. overlast veroorzaakt plantsoen grenzend aan gentiaanstr 10 en 10a,10b,10c en 10d. Bijna niemand weet 10ABCofD te vinden, ook is er geen parkeermogelijkheid, er is wel een zeer slecht onderhouden plantsoen, daar kun je prima parkeerplaatsen van maken, dit scheelt weer in onderhoudskosten Grasveld Zonnedauwstraat Groenonderhoud en onderhoud speeltoestellen is minimaal. Er wordt gras gemaaid maar daar is ook alles mee gezegd. bultserver omdat het een heel mooi plekje is, alleen jammer van de rare mensen die er soms hangen. Bultserve zie vorige vraag. Diverse keren al gemeld bij de politie in het verleden, echter in mijn ogen zonder resultaat. 24

25 Overige opmerkingen wil graag meewerken echter gezien mijn leeftijd (77jaar) zijn er dingen de ik niet meer kan. Waar nodig ben ik bereid om mij in te zetten voor het Bentveld. Het liefst in de organisatie Prima dat er dergelijk buurtonderzoek wordt uitgevoerd door de gemeente. meer parkeergelegenheid, meer speel gelegenheid voor kinderen, straat opnieuw erin leggen/asfalteren, wel groen in de woonwijk, veiligere leefomgeving voor iedereen. Ik vindt het prima iets, om samen problemen op te lossen. Ik hoop echt dat er wat aan grondwater pijl en de veiligheid in de straat bij ons!! Ik hoop dat er daadwerkelijk iets mee gebeurd!!!! Ik ben al lid. Hopende dat er wat mee gedaan wordt. Hopelijk wordt er goed naar bewoners geluisterd en heeft de gemeente niet alle plannen al uitgezet en doen de bewoners weer mee voor spek en bonen Hopelijk wordt er eens gedaan aan het parkeren ind e buurt, en meer veilig voor kleine kinderen tevens gevaarlijk voor de kinderen. Geen busjes meer in de buurt. Het afsteken van vuurwerk in Glanerbrug ( het hele jaar door ) blijft een ergenis! Gronausestraat 1185, veel troep en rotzooi achter dit pand graag ook aandacht voor op het trottoirs geparkeerde auto's Graag meer duidelijkheid omtrent de verantwoordelijkheid omtrent de hondenuitlaatplek. Doordat deze zo vervuild is door slecht ondehoud laten veel hondenbezitters hun hond uit op andere plekken waaronder het voetbalveldje naast de gymzaal. er is al meerdere keren belooft en gezegt dat er iets aan de straat gedaan zou worden de huidige toestand isalleen maar nadeliger voro de vrije verkoopwaarde van de meeste huizen (daling van de WOZ/OZB). ben al lid. Luister eens meer naar de mensen in de buurt zelf. En ga zelf de wijk in. 25

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r Wijkschouw Transburg Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Wijkschouw Hogeland-Noord

Wijkschouw Hogeland-Noord Wijkschouw Hogeland-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek-Noord

Wijkschouw Helmerhoek-Noord Wijkschouw Helmerhoek-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête De Posten - Oosterveld

Buurtenquête De Posten - Oosterveld Buurtenquête De Posten - Oosterveld Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst

Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst Wijkschouw Stokhorst / Park Stokhorst Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Wooldrik, Leuriks-Oost

Buurtenquête Wooldrik, Leuriks-Oost Buurtenquête Wooldrik, Leuriks-Oost Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in

Nadere informatie

Buurtenquête Cascade en WoWaLo

Buurtenquête Cascade en WoWaLo Buurtenquête Cascade en WoWaLo Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Diekman Hogeland Zuid

Wijkschouw Diekman Hogeland Zuid Wijkschouw Diekman Hogeland Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-Oost

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-Oost Buurtenquête Stroinkslanden Noord-Oost Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Zuid

Buurtenquête Stroinkslanden Zuid Buurtenquête Stroinkslanden Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012 Gemeente Haarlem Augustus 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-concept Datum : Augustus 2012 Opdrachtgever :

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Italiaanse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In

Nadere informatie

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West Secretariaat Rithsestraat 187 4838 GA Breda + 31 765200785 www.wijkraadbredazw.nl info@wijkraadbredazw.nl wijkschouw 2007 Liesbos Probleem suggestie Wateroverlast

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Overzicht, geanonimiseerd Pagina 1 van 8. Onderwijs/scholen V = Veiligheid. K = Kindvriendelijk R = Rustige. woonomgeving. P = Parkeren.

Overzicht, geanonimiseerd Pagina 1 van 8. Onderwijs/scholen V = Veiligheid. K = Kindvriendelijk R = Rustige. woonomgeving. P = Parkeren. Pagina 1 van 8 PLUS S = Schone straten V = Veiligheid K = Kindvriendelijk R = Rustige woonomgeving L = Levendigheid / Gezellig H = Woningen N = Milieu/Natuur/Groe W = Winkelaanbod C = Sociale cohesie D

Nadere informatie

Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015

Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015 Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015 Inleiding Op 22 mei 2015 is de derde buurtschouw uitgevoerd. De twee eerdere zijn gehouden in januari 2014 en april 2013. In november 2014 is een enquête gehouden over

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Samenvatting De Leidse burgers hebben vijf aspecten beoordeeld, die betrekking hebben op het onderhoud van de stad en als zodanig onder de medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Buurtonderzoek in De Put in Hellevoetsluis, van 19 tot 22 november 2015

Buurtonderzoek in De Put in Hellevoetsluis, van 19 tot 22 november 2015 BUURTONDERZOEK De Put Buurtonderzoek in De Put in Hellevoetsluis, van 19 tot 22 november 2015 Hierbij gaven 44 bewoners aan de deur hun mening over hun buurt, hoe zij de veiligheid ervaren, en of zij nu,

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Zaterdag 6 mei 2017 1 Algemeen Op zaterdag 6 mei heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het centrumnoord, het gebied is begrensd door de Hoofdweg,

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

Plek die als meest onveilig wordt ervaren:

Plek die als meest onveilig wordt ervaren: Plek die als meest onveilig wordt ervaren: 1. Oversteek Wandelmeent 2. Parkeerplaats Vuurvlindermeent 3. Zuidermeent, afslag Waterjuffermeent 4. Oversteekplaats Noordermeent 5. Oversteek Rioolhuisje 6.

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008 Hofpanel Resultaten korte peiling 2 7 oktober 2008 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente. Deze tweede peiling was

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

OPENBARE RUIMTE IN BEELD

OPENBARE RUIMTE IN BEELD OPENBARE RUIMTE IN BEELD ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE Gemeente Hollands Kroon Mei www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer

Nadere informatie

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Woensdag 25 maart sessie 1 Lichtrood De Blauwe Tram, 11 bewoners Opmerkingen Verkeer en parkeren De parkeerdruk is hoog. Bewoners hebben vaak zelf

Nadere informatie

Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen

Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen De enquête is opgesteld door: Marijke van Winsum-Westra, Secretaris wijkplatform Hoogenhof Met medewerking van: Tom van Zuijlen, wonend in de Zwerfkei

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Franse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Franse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Franse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In totaal

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

SCHOUWVERSLAG 21 mei 2015 Verkeer, Groen en Veiligheid

SCHOUWVERSLAG 21 mei 2015 Verkeer, Groen en Veiligheid SCHOUWVERSLAG 21 mei 2015 Verkeer, Groen en VUTTER De Meerheuvel, De Bloemendaal, De Beverspijken Beverspijken Viaduct Essent Stroom Regelmatig glas op de weg. Graffiti (hangplek functie) Hek kapot /

Nadere informatie

Gemeente Uden - Bijeenkomst bewoners Moleneind - Datum Locatie

Gemeente Uden - Bijeenkomst bewoners Moleneind - Datum Locatie Gemeente Uden - Bijeenkomst bewoners Moleneind - Datum Locatie 27 juni 2016 St. Jozefschool, Uden 1 Behouden en veranderen Herinrichting park Moleneind 1 Behouden en veranderen 1.1 Stap 1: behouden en

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 10: beleving openbare ruimte Februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte 2014 Voorwoord De openbare ruimte is een verzamelnaam voor plekken die we allemaal gebruiken. Bijvoorbeeld straten, parken, pleinen en voet- en fietspaden.

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 2: beeldkwaliteitsplan. mei 2012

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 2: beeldkwaliteitsplan. mei 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 2: beeldkwaliteitsplan mei 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 2e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over

Nadere informatie

Veiligheidsenquête Landhorst

Veiligheidsenquête Landhorst Veiligheidsenquête Landhorst 1. Uitwerking enquête 2. Bijlage: Open vraag Oktober 2006 Gemeente Sint Anthonis Vereniging Peelbelang Landhorst RESULTATEN ENQUÊTE VEILIGHEID GEMEENTE SINT ANTHONIS/ KERN

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats Buurtonderzoekers: Andrea Poppe, Feiko Noorderhaven, Helga Boterman, Patrick van Etten Schrijver verslag: Patrick van Etten Op 08.02.2014 hebben vier leden

Nadere informatie

Verkeersbordenspeurtocht

Verkeersbordenspeurtocht Verkeersbordenspeurtocht Dit boekje is van uit groep Verkeersborden, hoe zit het ook alweer? Er zijn vijf soorten borden. Als je goed naar de vorm en de kleur van een bord kijkt, weet je al met wat voor

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Wat kunnen bewoners en ondernemers verwachten van het basisniveau van onderhoud? Voor participatie Een veilige, toegankelijke openbare ruimte waar mensen

Nadere informatie

Schouw Dorpsraad Dirksland eind september 2015

Schouw Dorpsraad Dirksland eind september 2015 Schouw Dorpsraad Dirksland eind september 2015 In de Secretarieweg de groenstrook verplaatsen naar de weg dus met de bomen geïntegreerd en het voetpad verplaatsen naar de ruimte tussen de groenstrook en

Nadere informatie

Stichting Wijkplatform Elst-Zuid. Resultaten. enquête. park De Wuurde. Elst (Gld) Elst, juni 2014

Stichting Wijkplatform Elst-Zuid. Resultaten. enquête. park De Wuurde. Elst (Gld) Elst, juni 2014 Stichting Wijkplatform Elst-Zuid Resultaten enquête park De Wuurde Elst (Gld) Elst, juni 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 3 Vooraf Enquête Pagina 4 Rapportage n.a.v. ontvangen enquêteformulieren Wat vindt u van

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien

Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien Kruispunt Liefdelaan/Voorburggracht Nr. 1 Kruispunt Liefdelaan/Voorburggracht.

Nadere informatie

Buurtonderzoek in Rockanje rondom de Moerbeistraat en in Oostvoorne rond de middellandweg op 24 en 25 februari 2017

Buurtonderzoek in Rockanje rondom de Moerbeistraat en in Oostvoorne rond de middellandweg op 24 en 25 februari 2017 BUURTONDERZOEK Westvoorne Buurtonderzoek in Rockanje rondom de Moerbeistraat en in Oostvoorne rond de middellandweg op 24 en 25 februari 2017 Hierbij gaven 46 bewoners aan de deur en 2 via het internet

Nadere informatie

Masterplan en Stedenbouwkundig Programma van Eisen Bloemenweide Noord

Masterplan en Stedenbouwkundig Programma van Eisen Bloemenweide Noord #1 Gestart: zondag 12 juli 2015 13:28:37 Laatst gewijzigd: zondag 12 juli 2015 13:44:01 Bestede tijd: 00:15:24 Helaas is bij alle varianten tot nu steeds een onhaalbare ingang getekend vanaf het pleintje

Nadere informatie

Woonwaard in de wijk Derde peiling Huurderspanel Woonwaard

Woonwaard in de wijk Derde peiling Huurderspanel Woonwaard Derde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1872 Datum : Juni

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg Verkeersmemorandum Voorwoord Dit verkeersmemorandum werd opgesteld door vertegenwoordigers van de Ouderraden van de Scholengemeenschap De Kraal, met vestigingen in de Van Bladelstraat, Elststraat, Schaffelkantstraat

Nadere informatie

Schriftelijke en digitale denkamp

Schriftelijke en digitale denkamp Schriftelijke en digitale wijkschouw Lasonder-Zeggelt/ Bod- denkamp Inleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten

Nadere informatie

Wijkrapport Gesworen Hoek 2014 Wijkbezoek SP Tilburg November-December 2014

Wijkrapport Gesworen Hoek 2014 Wijkbezoek SP Tilburg November-December 2014 Wijkrapport Gesworen Hoek 2014 Wijkbezoek SP Tilburg November-December 2014 1 SP Wijkrapport Gesworen Hoek Inleiding De SP is in november de Gesworen Hoek in geweest om in gesprek te komen met de bewoners.

Nadere informatie

Uitslag van de enquête

Uitslag van de enquête Uitslag van de enquête Persoonlijke informatie Leeftijd : Van 18 jaar tot 30 jaar hebben er 9 mensen meegedaan. Van 30 jaar tot 50 jaar hebben er 11 mensen meegedaan. Van 50 jaar tot 70 jaar hebben er

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Op woensdag 23 september 2015 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd over de herinrichting van het openbaar gebied van de Van

Nadere informatie

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Deze checklist is tot stand gekomen ten behoeve van het onderzoeksproject Wijk en Jeugd, waar gekeken wordt naar de fysieke (in)activiteit van kinderen

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Concept ontwerp voor Cremerstraat en parkstrook. Bewonersavond 2 juli 2014

Concept ontwerp voor Cremerstraat en parkstrook. Bewonersavond 2 juli 2014 Concept ontwerp voor Cremerstraat en parkstrook Bewonersavond 2 juli 2014 Programma 19.30 Opening en doel van de avond 19.35 Resultaten internetpeiling 19.50 Toelichting op het ontwerp op hoofdlijnen

Nadere informatie

Waardekijksessie Vogelenbuurt, Driel

Waardekijksessie Vogelenbuurt, Driel Waardekijksessie Vogelenbuurt, Driel Op vrijdag 12 december heeft de gemeente in samenwerking met Tauw een waardekijksessie georganiseerd voor de bewoners van de Vogelenbuurt in Driel. De deelnemende bewoners

Nadere informatie

U en uw woonomgeving. Samen maken we er iets moois van

U en uw woonomgeving. Samen maken we er iets moois van U en uw woonomgeving Samen maken we er iets moois van Wonen doe je niet alleen. U heeft altijd te maken met uw woonomgeving. Rekening houden met elkaar en begrip tonen zijn daarbij erg belangrijk. Leystromen

Nadere informatie

Inrichting omgeving van metrostations

Inrichting omgeving van metrostations Inrichting omgeving van metrostations Inrichting omgeving van metrostations Oordeel over inrichting van de omgeving van metrostations drs. M.M. Heessels en drs. M. van Rhee Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte. gemeente Steenwijkerland

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte. gemeente Steenwijkerland Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte gemeente Steenwijkerland Voorwoord Voorwoord Met elkaar kijken hoe onze openbare ruimte erbij ligt. Dat is de kern van de Burgerschouw. Zien de speeltuinen

Nadere informatie

Nijmegen. schoon, heel & veilig?!

Nijmegen. schoon, heel & veilig?! Nijmegen schoon, heel & veilig?! INHOUDSOPGAVE Verharding 1. Heel en veilig - rijbaan 2. Heel en veilig - trottoirs en fietspaden 3. Schoon - onkruid op verharding 4. Schoon - zwerfvuil op verharding en

Nadere informatie

Openbare ruimte. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. September 2015.

Openbare ruimte. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. September 2015. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Openbare ruimte September 2015 De gemeente werkt momenteel aan een nieuwe visie op de openbare ruimte.

Nadere informatie

Reactie gemeente op uw vragen en opmerkingen over de wijk

Reactie gemeente op uw vragen en opmerkingen over de wijk Reactie gemeente op uw vragen en opmerkingen over de wijk Hieronder ziet u alle ontvangen opmerkingen n.a.v. de wijkschouw en ontvangen reacties tijdens de inwonersmiddag/avond 21 juni. Met achter elke

Nadere informatie

5 2-5 jaar 6 achteruit gegaan C, D, F, J ja gm ja ja ja A ja ja ja nee B, F ja ja

5 2-5 jaar 6 achteruit gegaan C, D, F, J ja gm ja ja ja A ja ja ja nee B, F ja ja Vraag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Opmerkingen Respondent: 1 10> jaar 7 achteruit gegaan D ja gm nee ja nee A nee nee - ja A nee ja 2 10> jaar 6 gelijk gebleven B, D nee gm nee ja nee A gm

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Geachte ouders/verzorgers, In de bijlage treft uw een vragenlijst aan omtrent de verkeersveiligheid in de nabijheid van

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

OPENBARE RUIMTE SCHOUWWAAIER. 2014_45544_Stadsleven_Schouwwaaier_DEF.indd :13

OPENBARE RUIMTE SCHOUWWAAIER. 2014_45544_Stadsleven_Schouwwaaier_DEF.indd :13 2016 OPENRE RUIMTE SHOUWWIER 2014_45544_Stadsleven_Schouwwaaier_EF.indd 1 02-03-16 12:13 OPENR OPENR Zwerfvuil en/of hondenpoep omen op verharding, beplanting en zwerfvuil in water Perfect: er is geen

Nadere informatie

Bewonersavond Koggepark

Bewonersavond Koggepark Bewonersavond Koggepark Woensdag 22 April Aanwezig: 17 bewoners, directeur Digitalis, De Stek, Mooizogoedzo, De Schoor Historie Koggepark Monique van Zandwijk, directeur basisschool de Digitalis startte

Nadere informatie

Bezuinigen op de openbare ruimte

Bezuinigen op de openbare ruimte Bezuinigen op de openbare ruimte Resultaten peiling EnschedePanel maart 2014 1. Inleiding De leden van het EnschedePanel zijn vragen voorgelegd over mogelijke bezuinigingsmaatregelen op de openbare ruimte.

Nadere informatie

score 4,53 Antwoorden: Vraag 1 Kan ik me gemakkelijk verplaatsen via voet- en fietspaden van goede kwaliteit?

score 4,53 Antwoorden: Vraag 1 Kan ik me gemakkelijk verplaatsen via voet- en fietspaden van goede kwaliteit? score 4,53 Antwoorden: Vraag 1 Kan ik me gemakkelijk verplaatsen via voet- en fietspaden van goede kwaliteit? Voetpaden liggen niet altijd vlak en worden niet goed onderhouden. Fietspaden worden met name

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie