Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING"

Transcriptie

1 Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 ALGEMENE VERGADERING 2011

2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN VZW I OPBRENGSTEN Begroting Resultaat Begroting 31/12/ /12/ /12/ ACTIVISME lidgelden groepsbijdragen giften voor groepen evenementen FONDSENWERVING Particuliere schenkers bestendige opdrachten direct dialogue spontane en andere giften doneren on line direct mail - fidelisering direct mail - recrutering mecenassen legaten renteafstand Triodos Andere Fondsenwerving omzet productverkoop licensing nieuwe initiatieven sponsoring & giften in natura Spaar-ze-vrij / Triodos SUBSIDIES Overheden Vlaamse gemeenschap Instellingen Nationale Loterij DIVERSE INKOMSTEN Financiële opbrengsten VIA-Tewerkstellingssteun Provincies Gemeenten Uitzonderlijke opbrengsten Diversen TOTAAL OPBRENGSTEN AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 2 ALGEMENE VERGADERING 2011

3 II KOSTEN Resultaat Begroting Resultaat Begroting 31/12/ /12/ /12/ BEWEGING Internationale Bijdragen % 28% 28% 28% DIRECTIE AFDELING ACTIVISME Activisme nvt nvt nvt - Interne Media nvt nvt nvt - Acties en Evenementen nvt nvt nvt - Service aan de Beweging nvt nvt nvt - Fondsenwerving AFDELING STRATEGIE nvt nvt nvt AFD. CENTRALE DIENSTEN ALGEMENE KOSTEN Personeelskosten PROJECTEN nvt nvt nvt DRAAIBOEKEN nvt nvt nvt PROGRAMMA'S nvt 0 nvt COMMUNICATIEDIENST nvt CAMPAGNE/BEWEGING nvt PROJECTEN nvt TOTAAL KOSTEN Saldo (opbrengsten-kosten) Toegevoegd aan Reserves Legaten SALDO BOEKJAAR (inclusief legaten) Reserves in de balans op het einde van het boekjaar AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 3 ALGEMENE VERGADERING 2011

4 COMMENTAREN BIJ HET RESULTAAT OVER 2010 Voor 2010 hadden wij initieel een deficitaire begroting voorzien van euro, berekend op een inkomstenbegroting van euro en een uitgavenbegroting van euro. Dit deficitaire resultaat werd grotendeels verklaard door de prefinanciering van de investering van direct dialogue fondsenwerving via onze externe partner Direct Dialogue Fundraising (DDF). Een jaar later presenteren wij jullie een uiteindelijk resultaat van euro; een ruim beter resultaat dus dan aanvankelijk begroot. Globaal gezien ontvingen we euro meer, en gaven we euro minder uit dan begroot. Dit laatste wordt grotendeels verklaard door de minder dan voorziene uitgaven voor Fondsenwerving ( euro); verder werden gedurende het gehele jaar de kosten onder controle gehouden. Aan inkomstenzijde hadden we een aantal (al dan niet eenmalige) mee- en tegenvallers. Meer details vinden jullie hierover in deze AV set 2. Tot slot willen wij jullie graag nog meegeven dat wij ook in 2010 enkele mooie legaten mochten ontvangen. Het netto bedrag, na aftrek van de voorzieningen voor Internationale bijdragen, van bijna euro werd direct opgenomen in onze balans onder de rubriek permanente financiering (zijnde onze reserves). Zouden wij rekening houden met deze uitzonderlijke inkomst, dan hebben wij een positief exploitatiesaldo van ruim euro. De interne presentatie van de resultatenrekening volgt hetzelfde schema als vorig jaar. Wat wij onderaan ter verduidelijking toegevoegd hebben, is het uiteindelijke resultaat indien ook de inkomsten uit legaten in het resultaat zouden zijn meegerekend. Wegens afronding, kunnen de cijfers in de hiernavolgende grafieken en tabellen lichtjes afwijken. Resultaten TOTAAL OPBRENGSTEN TOTAAL KOSTEN SALDO EXPLOITATIE Resultaat Begroting Resultaat AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 4 ALGEMENE VERGADERING 2011

5 Resultaten 2010 (inclusief opbrengsten vanuit legaten) TOTAAL TOTAAL KOSTEN SALDO EXPLOITATIE Eindresultaat incl OPBRENGSTEN legaten Resultaat Begroting Resultaat We vermelden hierna steeds het daling- of stijgingspercentage t.o.v. het resultaat OPBRENGSTEN [+ 3%] Overzicht Opbrengsten FONDSENWERVING ACTIVISME SUBSIDIES DIVERSE INKOMSTEN Resultaat Begroting Resultaat De inkomsten stegen lichtjes t.o.v De inkomsten uit Activisme waren beduidend minder; de inkomsten van de andere hoofdrubrieken stegen. Deze cijfers worden hierna toegelicht. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 5 ALGEMENE VERGADERING 2011

6 ACTIVISME (-20%) De vergelijking met 2009 gaat echter niet helemaal op, daar er in 2009 enkele uitzonderlijke meevallers waren voor deze rubriek; een eenmalige bijdrage ( euro) van de regio Gent en een groot bedrag van euro dat via de rekening-courant in onze balans stond en in 2009 via het resultaat werd opgenomen. Maken we abstractie van deze twee eenmalige inkomsten, dan blijven de inkomsten uit Activisme ongeveer op hetzelfde niveau als FONDSENWERVING (+ 1.7 %) De inkomsten uit Fondsenwerving zijn uiteraard van cruciaal belang voor de financiële gezondheid van onze organisatie. Daarom maakt de afdeling Fondsenwerving elk kwartaal een detailrapportage voor de Raad van Bestuur en de Kascommissie. We publiceren hierna integraal deze rapportage voor het jaar In deze rapportage geven we een korte toelichting bij de opbrengsten voor de particuliere schenkers en andere fondsenwervingsinkomsten over het jaar Elk onderdeel van inkomsten van particuliere schenkers en andere fondsenwerving wordt hierop volgend besproken. Particuliere giften: Globaal beeld Voor de totale particuliere giften voor het volledige jaar van 2010 doen we 1% beter dan begroot. Na een daling van deze inkomsten van 2008 naar 2009 zitten we in 2010 terug iets hoger dan het niveau van We maken hiermee de daling in 2009 goed, zelfs met een lichte extra stijging. Bestendige opdrachten De bestendige opdrachten (niet via Direct Dialogue) die gemiddeld een jaarlijkse daling van ongeveer 1% vertoonden, stijgen in 2010 lichtjes tov Uit de detailrapportage van de schenkers die via Direct Dialogue geworven zijn valt op dat de reële uitval voor DDF1 (het eerste project) lager is dan ingeschat (9,05% tov begroot 11%) terwijl de uitval voor de schenkers geworven via DDI (intern) groter is dan voorzien (15,92% tov 14% begroot). Daarnaast ligt ook het gemiddelde maandbedrag voor 2010 van de nieuw geworven schenkers iets hoger dan ingeschat (5,90 euro tov 5,75 euro). Dit alles resulteert in een sterker resultaat voor bestendige opdrachten via Direct Dialogue dan begroot. Naar het volgende jaar toe hopen we deze stijging van inkomsten voort te zetten, AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 6 ALGEMENE VERGADERING 2011

7 door te werken op retentie en upgrade. Daarnaast hebben we ook het minimumbedrag waarvoor schenkers zich kunnen inschrijven opgetrokken van 3 euro naar 5 euro per maand. Dit zou moeten resulteren in een handhaving, tot stijging, van het gemiddelde bedrag per maand per schenker. Inkomsten Direct Dialogue 2010 DDF 2 DDF 2 (cumul boekjaar 2010) DDF 1 DDI (2009) (2010) TOTAAL Inkomsten begroot '10 574, ,214 84,108 49, ,520 Inkomsten reëel '10 593, ,290 86,032 69, ,118 De totale opbrengsten van bestendige opdrachten passeren zelfs het niveau van 2008, na een daling in Dit door de bestendige opdrachten via Direct Dialogue die meer inkomsten bijdragen dan in Losse giften Dit omvat spontane giften & andere en online giften. Spontane giften en andere omvatten de spontane giften, private giften, extra gift op lidgeld en giften uit productverkoop De losse giften zijn in totaal voor 2010 hoog boven de begrote inkomsten geëindigd. Dit komt vooral door de spontane giften. Een deel van de verklaring van de hogere spontane giften ligt in een aantal uitzonderlijke (éénmalige) inkomsten, waar we toch jaarlijks het geluk hebben op andere uitzonderlijke giften te kunnen rekenen. Daarnaast hebben in december 2010 iets meer grotere schenkers een groter bedrag bijgedragen dan in december van het jaar ervoor. De online giften die het doorheen het jaar niet goed deden, hebben een goed deel van hun achterstand goedgemaakt in december Mailinggiften De inkomsten voor de fidelliseringsmailings liggen nog steeds achter op begroting hoewel een deel van de achterstand wel goedgemaakt werd. Eerst en vooral moet er wel rekening gehouden worden met het feit dat er in de begroting 5 mailings voorzien waren (4 reguliere en 1 crisismailing) terwijl enkel de 4 reguliere mailings uitgestuurd werden. Als we uit de begroting de extra begrote mailinginkomsten ( euro) halen komen we op een nog iets positiever beeld dan de euro die we behaalden in Waar we op het einde van het derde kwartaal amper meer dan de helft van wat we normaal gezien moesten binnen hebben op onze rekening hadden staan, is dat in het vierde kwartaal opgetrokken tot 86% van wat er normaal op direct mailings gegeven wordt (excl crisismailing in begroting). Dit is nog steeds een stuk lager dan begroot. Er zijn zoveel factoren die invloed hebben op direct mailings, dat het erg moeilijk is om in te schatten welke resultaten er gehaald zullen worden. Wat betreft responsgraad en gemiddelde bedrag algemeen zat onze begroting 2010 redelijk goed. De daling is alvast voor een groot stuk te wijten aan een veel grotere uitval van schenkers. We zullen een aantal mailings in detail evalueren om (hopelijk) tot meer duidelijkheid te komen en onze aanpak daarop aan te passen in De verhoopte herleving van de direct mailings in 2009 was spijtig genoeg geen blijvende herleving (noot: in 2008 deden we een mailing meer dan in 2009 en 2010). Mecenassen We hebben een duidelijk engagement van twee mecenassen. In 2010 heeft zich geen nieuwe mecenas aangediend. De begroting werd daarom niet gehaald. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 7 ALGEMENE VERGADERING 2011

8 Legaten We ontvingen meer inkomsten uit legaten dan verwacht. Sommige legaten werden uitzonderlijk snel afgehandeld, waardoor we het ons toegekende bedrag snel op onze rekening kregen. Renteafstand Triodosspaarders De renteafstand van de spaarders van Triodosbank was opnieuw een stuk minder dan vorig jaar. Dit is een post die o.a. crisisgevoelig is (lage rente en mensen die hun rente minder snel afstaan). We zullen in 2011 terug meer communiceren over de verschillende mogelijkheden om Amnesty via Triodos te steunen. Triodos heeft aangekondigd dat ook in 2011 de rente zal dalen, van 0,30% naar 0,25% (in 2010 was er een daling van 0,45% naar 0,30%) Retentie particuliere schenkers De 3 fases van de retentietest zijn in 2010 uitgevoerd zoals voorzien. Wij zijn momenteel in drukke voorbereiding van de evaluatie daarvan. De evaluatie zal uit verschillende onderdelen bestaan. Enerzijds een kwalitatieve evaluatie van de testen zelf, de materialen, met feedback van de schenkers. Daarnaast een kwantitatieve evaluatie op basis van respons van de communicaties en verwerking van het geefgedrag. Als laatste zal er ook een telefonische evaluatie van alle deelnemers gebeuren. De timing daarvoor is eind januari/februari om een finaal rapport met advies klaar te hebben einde maart. Dan kunnen we vanaf dat moment de uitrol naar de rest van de achterban opstarten. Upgrade particuliere schenkers De voorziene upgrade test werd vanwege organisatorische problemen verschoven naar Andere fondsenwerving Bijna alle inkomsten van andere fondsenwerving worden pas op het einde van het jaar verwacht: productverkoop, licenties, sponsoring en nieuwe initiatieven. Spaar-ze-vrij-commissie van Triodos Productverkoop - Eindejaarscampagne De Vlambassadeurs behaalden een omzet van afgerond euro. De productverkoop klokte af op een kleine daling tegenover vorig jaar. Licenties De licentiebedragen zijn reeds enkele jaren aan het dalen. Dat komt voornamelijk doordat er minder opbrengsten geboekt werden voor de wenskaarten voor bedrijven via Mercard. Die gaven voor het eerst in hun brochure de keuze tussen 4 organisaties ipv 3, wat voor Amnesty bovenop de reeds dalende trend een negatief effect had. Nieuwe initiatieven De euro geboekt in het resultaat is de opbrengst van een éénmalige actie die we samen met Triodos Bank deden. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 8 ALGEMENE VERGADERING 2011

9 Sponsoring en giften in natura We mochten in 2010 rekenen op een belangrijke besparing dankzij de giften in natura die we kregen voor de verfraaiing van de kantoren via nieuwe ramen en een nieuwe vloer voor de keuken en vergaderzaal. Daarnaast ontvingen we nog een sponsoring van 250 euro voor het project moedernacht. Subsidies en andere De Nationale Loterij heeft ons tweede dossier wel goedgekeurd en ons een subsidie van euro toegewezen, wat in de lijn van de verwachtingen was. SUBSIDIES [+7%] Subsidie Vlaamse Gemeenschap [ idem] Deze subsidie was toegekend voor 5 jaar, tot in 2010, met toepassing van een indexformule. Wij hebben de geplande subsidie voor 2010 voor 100% ontvangen. Door een bevriezing van de indexeringsformule omwille van besparingen, bleven de inkomsten op hetzelfde niveau als in Nationale Loterij [-]: Deze projectsubsidie van de Nationale Loterij wordt beurtelings toegekend aan de Vlaamse en aan de Franstalige afdeling van Amnesty België. In 2009 waren onze Franstalige collega s aan de beurt en ontvingen wij dus géén bijdrage (jammer genoeg voor onze Franstalige collega s, zij echter ook niet). In 2010 werd onze eerste aanvraag ook geweigerd; daarna dienden wij een nieuw dossier in voor onze Eindejaarscampagne en hiervoor ontvingen wij wél een bedrag van euro (dus iets lager dan begroot). DIVERSE INKOMSTEN [+ 108 %] Financiële opbrengsten [- 2.5 %] Onze constant gunstige liquiditeitspositie heeft ons toegelaten belangrijke bedragen te beleggen gedurende het ganse jaar; door de structurele daling van de rentevoeten, liggen de inkomsten hier echter iets lager dan in 2009 en ook lager dan begroot. VIA tewerkstellingssteun [+ 163 %)] Dit is een tewerkstellingssubsidie, waarvan het bedrag afhankelijk is van het aantal organisaties die in dit project opgenomen worden en van de totale enveloppe die beschikbaar is. Via dit fonds komen er elk jaar meer middelen vrij, waardoor dit jaar de inkomsten merkelijk hoger lagen dan vorig jaar en dan begroot. Hierin zijn ook enkele achterstallige bedragen uit het verleden verrekend. Gemeentes / Provinciebesturen [+ 17%] De bijdrages van de gemeentes liggen iets hoger dan vorig jaar en dan begroot. Uitzonderlijke opbrengsten [-] Geen uitzonderlijke opbrengsten, noch in 2010 en noch in Diversen [+ 268%] De belangrijkste inkomsten in deze rubriek zijn schadedossiers van verzekeringen, opbrengsten van lezingen, premies van Eandis voor investeringen in isolerende ramen en dakbedekking en HR-verwarmingsketel, subsidies voor opleiding personeel. Deze inkomsten zijn moeilijk vooraf in te schatten en worden dus ook steeds voorzichtig begroot. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 9 ALGEMENE VERGADERING 2011

10 KOSTEN [- 2.2%] Overzicht "Kosten" Alg. kosten Beweging Activisme (FW) Centrale Dst. Directie Communicatie Projecten Campagne/beweging Resultaat Begroting Resultaat De uitgaven bleven ca euro onder het niveau van de begroting en daarmee zelfs onder het niveau van Dit is de resultante enerzijds van een goede kostenbeheersing, dit voor alle grote uitgavenposten en anderzijds van de minderuitgaven voor Fondsenwerving. BEWEGING[-3%]: Internationale bijdragen [-4%] : Dit bedrag bestaat uit de bijdragen aan de Internationale Beweging de IS-bijdrage - ( euro) en aan het Europees kantoor ( euro) Conform de eerdere beslissingen van de AV, rapporteren wij hier het bedrag aan IS-bijdrage dat berekend wordt op het totaal van de inkomsten en de aftrekbare uitgaven van het boekjaar. Dit ligt euro lager dan de effectief betaalde bijdrage in 2010 ( euro) berekend op 50% van de IS-bijdrage van 2008 en 50% van de bijdrage van Zoals de vorige jaren boeken wij dit verschil in de balans onder Bestemde Fondsen. We nemen hier nu een stukje provisie terug die we de voorbije jaren hadden aangelegd Tevens zitten in deze rubriek de uitgaven voor de organisatie van de Algemene Vergadering, de internationale vergaderingen, de kosten voor de Raad van Bestuur en Steunpunten en voor de landen- en themateams. DIRECTIE [-26%]: Dit zijn voornamelijk uitgaven voor deelname van personeelsleden aan internationale meetings, voor collectieve vormingsmomenten, voor vrijwilligerskosten voor het directiesecretariaat en uitgaven voor sociale activiteiten. Afdeling FONDSENWERVING [+15%]: Algemeen liggen deze kosten iets hoger dan vorig jaar doch merkelijk lager dan de begroting. Analoog met de rapportage Fondsenwerving bij de rubriek Inkomsten, publiceren wij hier ook de standaardrapportage over 2010 van de afdeling Fondsenwerving. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 10 ALGEMENE VERGADERING 2011

11 Afdeling CENTRALE DIENSTEN [-14%]: Enkel voor Databeheer waren de uitgaven iets hoger dan vorig jaar (gezien hun voorbereiding van het nieuwe CRM ( Customers Relations Management -systeem); Financiën, Informatica, Logistiek, alsook Centrale Diensten Algemeen boekten minder uitgaven dan vorig jaar en dan initieel begroot. ALGEMENE KOSTEN [-%]: De personeelskosten liggen vrijwel gelijk met de begroting. ( euro effectief tegen euro begroot). Conform de beslissing van de Raad van Bestuur bleef het aantal betaalde krachten stabiel. Tijdelijke uitbreidingen werden echter wel behouden, gezien daar een loonsubsidie via het Sociale Maribelfonds tegenover stond. De overige algemene kosten ( Overhead Algemeen ) slaan op onderhoud, energievoorziening, verzekeringen, secretariaatskosten en diverse personeelskosten. Deze bleven nagenoeg onveranderd t.o.v Ook de afschrijvingen, ten belope van euro zijn in deze post opgenomen. COMMUNICATIEDIENST Door een andere rubricering is een directe vergelijking met vorig jaar niet direct mogelijk; de uitgaven lagen echter merkelijk lager dan begroot, voornamelijk door een minderkost voor ons magazine Amnesty in Actie (creditnota in 2010 wegens teveel aangerekend in 2009) en wegens het niet kunnen uitvoeren van het voorziene project voor impactmeting in CAMPAGNE BEWEGING Door een andere rubricering is een directe vergelijking met vorig jaar niet direct mogelijk. Dit zijn nu de werkingsbudgetten voor Beleidswerk, Politieke Zaken, Asiel en Migratie, Jongerenwerk en Service aan de Beweging. Ook deze uitgaven waren merkelijk lager dan begroot. PROJECTEN Door een andere rubricering is een directe vergelijking met vorig jaar niet direct mogelijk. Voor alle projecten samen werd ongeveer euro minder uitgegeven dan begroot. RESULTAAT Uiteindelijk bekomen we een positief resultaat van euro t.o.v. de basisbegroting van euro. Tellen wij echter de uitzonderlijke inkomsten van enkele grote legaten bij, welke direct in de balans opgenomen werden van euro netto (na aftrek van de voorzieningen voor IS-bijdragen), dan hebben wij een positief exploitatiesaldo van euro. BALANS De balans alsook de jaarrekening in het schema opgelegd door de Nationale Bank vinden jullie op pagina s 15 tot 32. We zullen dit op 30 april ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorleggen. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 11 ALGEMENE VERGADERING 2011

12 ONTWERP BEGROTING 2011 Tabel zie pagina s 2 en 3. OPBRENGSTEN Activisme Lidgelden: Hiermee volgen we voorzichtigheidshalve de licht dalende trend van de voorbije jaren. Groepsbijdragen: Dit begroten wij op het niveau van de vorige jaren. Giften voor groepen: Deze giften stagneren de laatste jaren; er zijn immers niet veel groepen die nog actief donateurs zoeken. We behouden ongeveer hetzelfde bedrag in onze begroting. Evenementen: Een aantal evenementen die jaarlijks weerkeren (Antilliaanse Feesten, Geert Hoste) zijn ook voorzien in Het Benefietconcert op de Groenplaats in Antwerpen is echter niet voorzien in 2011, daar de datum té dicht in de buurt lag van de festiviteiten rond de vijftigste verjaardag. We voorzien echter wél extra inkomsten van diverse acties die in het kader van deze verjaardag worden georganiseerd en dan vooral van de sportieve acties, die sponsorgeld zouden moeten genereren. Fondsenwerving De indeling van deze rubriek is lichtjes aangepast tov vorige jaren om beter aan te sluiten bij andere interne rapportages. Zo werd bijvoorbeeld de rubriek giften voor groepen bij Activisme geplaatst (zie hierboven) en Productverkoop dat bij Activisme stond in de tabel bij Fondsenwerving gezet. Enkel de indeling van de rubrieken is veranderd, de twee grote onderverdelingen zijn nu Particuliere schenkers en Andere fondsenwerving. PARTICULIERE SCHENKERS Bestendige opdrachten: Deze inkomsten blijven vrij stabiel over de voorbije jaren. Nieuwe instroom zou voornamelijk via onze website kunnen komen en via betere contacten met onze donateurs. Direct Dialogue: De genomen inspanningen van de laatste jaren werpen hun vruchten af. Direct Dialogue Fundraising (DDF) zorgde voor een redelijke instroom van nieuwe donateurs in 2010 en we ontplooiden initiatieven voor het behoud van donateurs. Dat maakt dat de inkomsten uit Direct Dialogue opnieuw stijgen. In 2011 zetten we die trend in principe verder door enerzijds nieuwe schenkers aan te werven, en anderzijds door verder te werken aan het behoud en upgraden van bestaande donateurs. Spontane en andere giften: Deze giften zijn moeilijk te voorspellen, maar blijven toch een aanzienlijk bedrag opleveren. Vooral in de maand december komen de meeste opbrengsten voor deze rubriek. Door een goede zichtbaarheid tijdens de AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 12 ALGEMENE VERGADERING 2011

13 eindejaarscampagnes van vorige jaren zijn deze inkomsten in stijgende lijn. We denken dat we deze opgaande lijn kunnen aanhouden, doch begroten opnieuw met enige voorzichtigheid. Doneren online: We hebben de jaarlijkse lichte stijging niet kunnen doorstrekken in Het gaat hier meestal om een eerste of eenmalige gift, giften die later volgen komen meestal binnen via een bestendige opdracht of een direct mail. Het is de bedoeling om in 2011 te bekijken of er manieren zijn om dit bedrag te verhogen, het doel is om toch euro via online doneren te ontvangen. Direct mail - fidelisering De inkomsten uit mailings zijn momenteel een beetje het zorgenkindje. Jaar na jaar zakken de inkomsten doordat meer en meer mailingdonateurs afhaken. Het aantal schenkers en het gemiddeld bedrag per schenkers dat reageert zit dan weer wel heel erg goed. We begroten opnieuw 4 mailings en verwachten een opbrengst van euro. We zullen ons in 2011 ook bezinnen over de aanpak, want het blijft wel een belangrijke inkomstenbron. Direct mail - rekrutering Een goed mailingbestand zoeken is moeilijk en duur. Een test in 2009 was teleurstellend. We investeren in 2011 dan ook niet in een nieuwe rekruteringsmail. Mecenassen: We hebben een duidelijk engagement van onze twee bestaande mecenassen en rekenen erop, door onze meer donorgerichte communicatie, een of meer mecenassen te kunnen bijwinnen. Legaten: Legaten tot een bedrag van euro worden integraal in het exploitatieresultaat opgenomen. Van legaten boven dit bedrag, wordt de eerste schijf van euro ook in het resultaat opgenomen en de rest van de inkomsten rechtstreeks in de balans geboekt. We hebben concrete aanwijzingen dat in 2011 twee of drie legaten van deze waarde worden uitgekeerd; het voorziene bedrag in onze begroting is dus min of meer zeker. Renteafstand Triodos: In 2010 waren de rentes op spaarrekeningen historisch laag; ook voor 2011 blijft dit zo. We mikken dus ongeveer op hetzelfde resultaat als in ANDERE FONDSENWERVING Omzet productverkoop: De inkomsten uit productverkoop blijven ondanks verscheidene inspanningen jaar na jaar lichtjes dalen. Het grootste deel van de omzet halen we in de eindejaarsperiode via onder andere de Amnesty groepen en de Wereldwinkels. We willen ook op zoek gaan naar nieuwe distributiekanalen en een kwalitatief aanbod. Licensing: We onderzoeken in 2011 opnieuw een aantal mogelijkheden om nieuwe licenties af te sluiten. De opbrengsten uit de Mercard wenskaarten (de grootste bron van inkomsten op deze post) blijven elk jaar dalen. Nieuwe initiatieven: We voorzien om deze opbrengstpost niet meer te gebruiken omdat de initiatieven die we ontplooien op andere posten zorgen voor een verhoging van de inkomsten, bijvoorbeeld bij een evenement of door de verhoging van particuliere giften. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 13 ALGEMENE VERGADERING 2011

14 Sponsoring en giften in natura: We willen gericht op zoek gaan naar sponsoring en voorzien daarnaast ook besparingen op bepaalde uitgaven voor het gebouw of voor acties en evenementen door materiaal in natura gesponsord te krijgen. Spaar-ze-VRIJ/Triodos: We begroten op het niveau van de vorige jaren. Subsidies Overheden Subsidies Vlaamse Gemeenschap: Deze liggen op hetzelfde niveau als de voorbije jaren. We verwachten een lichte daling, gezien ook op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap algemeen moet bespaard worden. Instellingen Nationale Loterij: De Nationale Loterij subsidieert alternerend Amnesty Vlaanderen en onze Franstalige collega s. In 2010 waren wij aan de beurt, dus de eventuele inkomsten in 2011 zijn voor hen. Diverse inkomsten Financiële opbrengsten: Door een zeer gezonde liquiditeitspositie kunnen we ook in 2011 een aanzienlijk bedrag op een ethische termijnspaarrekening beleggen bij Triodos; we voorzien dan ook een gelijkwaardige opbrengst zoals vorig jaar. VIA-Tewerkstellingssteun Het uiteindelijke bedrag van deze VIA-tewerkstellingssteun is afhankelijk van het aantal organisaties die in het plan opgenomen worden en van de jaarlijkse enveloppe van de overheid; deze middelen verhogen echter elk jaar en het bedrag dat we voorzien in onze begroting 2011 is het geschatte bedrag dat de Vlaamse overheid ons heeft doorgegeven. Provincies: We begroten hier op het niveau van de vorige jaren. Gemeentes: We begroten hier op het niveau van de vorige jaren. Uitzonderlijke opbrengsten: Zoals de naam al doet uitschijnen, moeilijk vooraf in te schatten, dus ook niet begroot. Diversen: Elk jaar zijn er toch redelijk wat inkomsten die niet in een van bovenstaande rubrieken thuishoren; daarom brengen we die hier samen. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 14 ALGEMENE VERGADERING 2011

15 KOSTEN Beweging: Internationale bijdragen: Bovenop de bijdrage aan de internationale beweging ( euro IS-bijdrage) begroten wij euro voor het EU-kantoor in Brussel. Zoals vastgelegd door de Algemene Vergadering, nemen wij in de exploitatierekening van een boekjaar de ISbijdrage op die het gevolg is van de inkomsten en uitgaven van dat jaar. Voor het derde jaar op rij en als gevolg van onze dalende inkomsten, zal de IS-bijdrage ook in 2011 lager liggen dan de factuur van dit jaar (berekend op het resultaat van 2008 en 2006). Het verschil zullen wij onttrekken aan de reserve Bestemde Fondsen, die wij de voorbije jaren opgebouwd hebben. Internationale besluitvormende meetings: De andere uitgaven die hier voorzien worden, zijn o.a. de onkosten voor deelname aan internationale meetings waarin de ledenbeweging tot besluitvorming komt: de International Council Meeting (ICM) (of de internationale Algemene Vergadering), het Chairs Forum (vergadering van alle voorzitters van secties en structuren) en de International Finance Meeting (IFM) (vergadering van alle penningmeesters en financieel verantwoordelijken). Landen- en themateams: Voor deze teams voorzien we een werkingsbudget, variërend van 600 tot euro naargelang de reeds gekende plannen. Aangezien de internationale organisatie werkt met een rollende planning die het ganse jaar door wordt aangepast, is een exacte inschatting van de uitgavenposten per team in het begin van het jaar onmogelijk. We begroten dan ook op het niveau van de voorbije jaren. Directie: Deze uitgaven liggen op het niveau van vorig jaren; hier is o.a. voorzien het budget voor deelname van personeelsleden aan internationale meetings, voor de vrijwilligerskosten onder directie en voor sociale activiteiten. Fondsenwerving: Fideliseringsmail: Zoals besproken bij de direct mail inkomsten voorzien we dit jaar vier mailings. De uitgaven liggen in lijn met die in Rekruteringsmails: Een goed mailingbestand zoeken is moeilijk en duur. Een test in 2009 was teleurstellend. We investeren in 2011 dan ook niet in een nieuwe rekruteringsmail. Direct Dialogue: De kosten van de begroting zijn berekend op basis van het werven van nieuwe donateurs in Tevens zijn hier de werkingsmiddelen begroot, de kosten voor kledij en documentatie voor de wervers en de initiatieven die Amnesty neemt voor de wervers zoals opleidingen en motivatiedagen. Productaankoop: Berekend op basis van de begrote inkomsten uit productverkoop en rekening houdend met de voorziene kosten voor verzending en verpakking. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 15 ALGEMENE VERGADERING 2011

16 Legaten: Hier zijn voornamelijk de kosten voorzien voor de campagne testament.be, een gezamenlijke promotiecampagne met verschillende ngo s. Deze campagne werd reeds gelanceerd in 2008 en we zullen hier ook de komende jaren aan meewerken wegens de vele positieve reacties en de verwachte goede resultaten. Donortrouw: In 2010 investeerden en onderzochten we hoe we meer focus kunnen leggen op het behoud van bestaande donateurs; een nieuw geworven donateur kost immers meer dan de kost om een donateur te behouden. In de eerste plaats werden een aantal initiatieven genomen met een zogenaamde testgroep. Deze aanpak zal geëvalueerd worden en vergeleken worden met een groep van schenkers die deze communicaties niet ontvingen. Op basis van een evaluatie zal bepaald worden welke manier van werken het beste bijdraagt tot de donortrouw. Een retentieplan zal worden uitgewerkt en worden uitgerold op het hele schenkersbestand. Bij het opstellen van de begroting moest de evaluatie van de initiatieven uit 2010 nog gebeuren en weten we dus nog niet welke techniek we zullen gebruiken. Afdeling Centrale Diensten: Dit zijn de werkingskosten voor de diensten Financiën, Databeheer, Informatica/Telecom en Logistiek/ veiligheid/welzijn/duurzaamheid. Een belangrijk aandeel hier zijn de vrijwilligerskosten, gezien het grote aantal vrijwilligers bij Centrale Diensten. Ook het budget individuele vormingen voor de personeelsleden uit deze afdeling is hier begroot. Deze begroting ligt in de lijn van de voorbije jaren. Algemene kosten In deze rubriek komen kosten die niet uit te splitsen zijn over de afdelingen. Het gaat vooral over huisvestingskosten (elektriciteit-gas-onderhoud-gebouwen-verzekeringen..), secretariaatskosten (papiertelefoon-printkosten-portkosten..) en andere personeelskosten (verzekeringen, wagens Amnesty, kantinekosten..). Ook de afschrijvingen, belastingen en financiële kosten worden in deze rubriek opgenomen. Investeringen: De belangrijkste investeringen voor 2011 situeren zich bij de dienst Databeheer i.v.m. de implementatie van een nieuw databasesyteem, (was oorspronkelijk voorzien in 2009 en 2010, doch omwille van diverse redenen niet doorgegaan ) en bij IT/Telecom voor de vernieuwing van een deel van de hardware en de website. Voor onderhoud of aanpassingen aan het gebouw is er in 2011 slechts een klein budget voorzien. Communicatiedienst Ingevolge de nieuwe structuur werd dit een afzonderlijke dienst vanaf 2010, onder de rechtstreekse bevoegdheid van de directeur. Het voornaamste budget voor deze dienst bestaat uit de kosten voor ons tijdschrift Amnesty in Actie, de uitgaven voor onze website, e-zine en social media, alsook de kosten voor mediawerk en algemene promotie en communicatie. Campagne Beweging Daar onze voornaamste uitgaven voor deze rubriek nu gebudgetteerd werden onder projecten, blijven hier enkel nog de algemene werkingsbudgetten voorzien voor Politieke Zaken, Beleidswerk, Asiel en Migratie, Jongerenwerk en Service aan de Beweging. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 16 ALGEMENE VERGADERING 2011

17 Personeelskosten: Daar wij in 2011 een indexverhoging verwachten, zullen onze loonkosten in 2011 lichtjes stijgen t.o.v. het voorbije jaar. Het aantal personeelsleden blijft al enkele jaren constant, zoals beslist door de Raad van Bestuur. Personeelskader Voltijds equivalenten VTE Directeur 1,00 Dienst Communicatie 2,50 Media 1,00 Online communicatie 1,00 Communicatie algemeen 0,50 Afdeling Centrale Diensten 5,70 Afdelingscoördinator 0,80 Financiën 1,25 Databeheer 1,50 IT / Telecom 1,00 Logistiek / Welzijn / Gebouwen 1,25 Afdeling Campagne Beweging 5,95 Afdelingscoördinator 0,75 Beweging 1,00 Politieke Zaken 0.90 Campagnes 1,00 Jongerenwerk- Individuele Activismevormen-Acties 0,80 Beleid 1,50 Afdeling Fondsenwerving 2,80 Afdelingscoördinator 0,80 Verantwoordelijke Fondsenwerving 1,00 Medewerker Direct Marketing 0,50 Projectmedewerker Fondsenwerving 0,50 TOTAAL 18,05 Vergoeding directeur: vanuit het oogpunt deugdelijk bestuur willen we financiële transparantie geven en zal steeds het loon van de directeur in het financieel verslag worden opgenomen. De vergoeding van de directeur van Amnesty International Vlaanderen bedraagt euro bruto per maand, vermeerderd met enkele voordelen in natura, zoals maaltijdcheques, vergoeding voor onregelmatige werkuren, gebruik van een Amnesty gsm en een wagen van de organisatie. Projecten We hebben deze rubriek opgesplitst in verschillende projecten om een goede budgetopvolging mogelijk te maken; de voornaamste projecten dit jaar zijn : de 50ste verjaardag van Amnesty International Schrijf-ze- VRIJdag Crisiswerk Eindejaarscampagne Imago-onderzoek i.f.v. positioneringsoefening Open Doek Filmfestival Campagne rond armoede en mensenrechten Boekenbeurs. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 17 ALGEMENE VERGADERING 2011

18 RESULTAAT BEGROTING 2011 De begroting 2011 wordt voorgesteld met een tekort van euro. Dit bedrag wordt volledig verklaard door de substantiële investering in GROEI VAN ONZE BELANGRIJKSTE PARTICULIERE RECURRENTE INKOMSTENBRON. Concreet betekent dit het verder investeren in onze fondsenwerving: 1. een ambitieus (doch realistisch) objectief van nieuwe donateurs 2. het uitrollen van het retentiebeleid 3. een bijkomende upgrade actie naar bestaande donateurs De substantiële investering in direct dialogue fundraising is gebaseerd op het principe van no cure no pay, m.a.w. we betalen enkel voor de effectief geworven actieve donateurs. Bovendien weten we dat dergelijke investering zichzelf terugbetaalt na gemiddeld anderhalf jaar. Dit exploitatieresultaat houdt eveneens geen rekening met de potentiële extra inkomst uit legaten (zijnde de schijven boven de euro die direct in de balans worden gereserveerd). Dit negatief exploitatieresultaat kan de indruk wekken dat wij belangrijke risico s nemen. De Raad van Bestuur is evenwel van oordeel dat deze risico s verantwoord zijn: - Amnesty Vlaanderen moet verder al haar groeipotentieel optimaal benutten en heeft daarvoor nieuwe (recurrente) inkomsten nodig om haar hoofddoelstelling te kunnen realiseren - Amnesty Vlaanderen heeft daarenboven ruime financiële reserves en liquiditeiten - zoals elk jaar werden de inkomsten zo realistisch mogelijk ingeschat - zoals elk jaar nemen wij wat marge voor onze uitgaven en is er een redelijke kans dat wij deze niet allemaal zullen moeten uitgeven. Daarenboven worden steeds deze kosten goed afgewogen t.o.v. de baten bij het nemen van aankoopbeslissingen. - wij beschikken over een aantal financiële opvolgings- en sturingsinstrumenten om onze (financiële) risico s te beheersen BELANGRIJKE OPMERKING Op het moment van publicatie van deze begroting brak de gekende crisis i.v.m. de publicaties rond de ontslagpremie en achterstallige betalingen aan de vorige Secretaris-Generaal uit. De mogelijke financiële schade was (en is op het moment van dit schrijven) heel onduidelijk en moeilijk in te schatten: doorlopende opdrachten kunnen eenvoudig worden stopgezet zonder dat daarvoor een donateur een indicatie heeft gegeven (via bijvoorbeeld een klachtenbrief) heel wat inkomsten ontvangen wij tijdens de eindejaarscampagnes / tweede jaarhelft waardoor een eventueel nawee-effect van deze crisis op vandaag moeilijk in te schatten valt De Raad van Bestuur heeft daarom besloten om geen verdere aanpassingen te doen aan de door haar goedgekeurde initiële begroting. De Raad is van oordeel dat op deze manier de mogelijke financiële impact t.o.v. het voorziene groeiscenario beter kan afgemeten worden. De begrotingscontrole van de resultaten in juni 2011 wordt een belangrijk moment om een tussenstand op te maken / de financiële impact te gaan meten, om zodoende de nodige actieplannen te ontwikkelen. Daarenboven werden een aantal bijkomende financiële rapporten opgemaakt om permanent en snel de vinger aan de pols te houden. Wil je meer weten? Kom dan zeker naar de financiële sessie tijdens de Algemene Vergadering! AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 18 ALGEMENE VERGADERING 2011

19 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 19 ALGEMENE VERGADERING 2011

20 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 20 ALGEMENE VERGADERING 2011

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties PWO Onderzoeksresultaten in de praktijk Eef Scheerlinck Ann-Sophie Bouckaert Joke Persyn Tine Faseur Ilja De Coster Fundra sers alliance belgium Colofon

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram Jaarverslag 2013 Inhoud 4 Woord vooraf 6 Ondernemingsprincipes 7 Kerncijfers 10 Mission statement 12 Activiteiten Niet-Leven 14 Activiteiten Leven 16 Distributie en commerciële werking 19 Andere ondersteunende

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

VrijstellingOldtimer.nl

VrijstellingOldtimer.nl het complete en eerlijke verhaal 2013 VrijstellingOldtimer.nl Wouter van Embden / Arjan Lenoir Stichting Autobelangen 27-9-2013 VrijstellingOldtimer.nl, het complete en eerlijke verhaal Stichting Autobelangen,

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen PwC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014 GEMEENTE MALDEGEM Rekening 2014 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

De financiën van de lokale overheden in

De financiën van de lokale overheden in De financiën van de lokale overheden in 2003 I N H O U D 3 MACRO-ECONOMISCHE OMGEVING VAN DE LOKALE SECTOR 11 DE GEWONE VERRICHTINGEN 13 De gemeenten 14 Kader van de studie 14 De uitgaven 21 De ontvangsten

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

financieel verslag 2013

financieel verslag 2013 financieel verslag 2013 DNS Belgium Financieel verslag INHOUDSTAFEL Mission statement... 1 Voorwoord... 2 Raad van Bestuur en strategisch comité... 4 DNS Belgium personeel... 6 Financiële resultaten...

Nadere informatie