Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING"

Transcriptie

1 Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 ALGEMENE VERGADERING 2011

2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN VZW I OPBRENGSTEN Begroting Resultaat Begroting 31/12/ /12/ /12/ ACTIVISME lidgelden groepsbijdragen giften voor groepen evenementen FONDSENWERVING Particuliere schenkers bestendige opdrachten direct dialogue spontane en andere giften doneren on line direct mail - fidelisering direct mail - recrutering mecenassen legaten renteafstand Triodos Andere Fondsenwerving omzet productverkoop licensing nieuwe initiatieven sponsoring & giften in natura Spaar-ze-vrij / Triodos SUBSIDIES Overheden Vlaamse gemeenschap Instellingen Nationale Loterij DIVERSE INKOMSTEN Financiële opbrengsten VIA-Tewerkstellingssteun Provincies Gemeenten Uitzonderlijke opbrengsten Diversen TOTAAL OPBRENGSTEN AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 2 ALGEMENE VERGADERING 2011

3 II KOSTEN Resultaat Begroting Resultaat Begroting 31/12/ /12/ /12/ BEWEGING Internationale Bijdragen % 28% 28% 28% DIRECTIE AFDELING ACTIVISME Activisme nvt nvt nvt - Interne Media nvt nvt nvt - Acties en Evenementen nvt nvt nvt - Service aan de Beweging nvt nvt nvt - Fondsenwerving AFDELING STRATEGIE nvt nvt nvt AFD. CENTRALE DIENSTEN ALGEMENE KOSTEN Personeelskosten PROJECTEN nvt nvt nvt DRAAIBOEKEN nvt nvt nvt PROGRAMMA'S nvt 0 nvt COMMUNICATIEDIENST nvt CAMPAGNE/BEWEGING nvt PROJECTEN nvt TOTAAL KOSTEN Saldo (opbrengsten-kosten) Toegevoegd aan Reserves Legaten SALDO BOEKJAAR (inclusief legaten) Reserves in de balans op het einde van het boekjaar AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 3 ALGEMENE VERGADERING 2011

4 COMMENTAREN BIJ HET RESULTAAT OVER 2010 Voor 2010 hadden wij initieel een deficitaire begroting voorzien van euro, berekend op een inkomstenbegroting van euro en een uitgavenbegroting van euro. Dit deficitaire resultaat werd grotendeels verklaard door de prefinanciering van de investering van direct dialogue fondsenwerving via onze externe partner Direct Dialogue Fundraising (DDF). Een jaar later presenteren wij jullie een uiteindelijk resultaat van euro; een ruim beter resultaat dus dan aanvankelijk begroot. Globaal gezien ontvingen we euro meer, en gaven we euro minder uit dan begroot. Dit laatste wordt grotendeels verklaard door de minder dan voorziene uitgaven voor Fondsenwerving ( euro); verder werden gedurende het gehele jaar de kosten onder controle gehouden. Aan inkomstenzijde hadden we een aantal (al dan niet eenmalige) mee- en tegenvallers. Meer details vinden jullie hierover in deze AV set 2. Tot slot willen wij jullie graag nog meegeven dat wij ook in 2010 enkele mooie legaten mochten ontvangen. Het netto bedrag, na aftrek van de voorzieningen voor Internationale bijdragen, van bijna euro werd direct opgenomen in onze balans onder de rubriek permanente financiering (zijnde onze reserves). Zouden wij rekening houden met deze uitzonderlijke inkomst, dan hebben wij een positief exploitatiesaldo van ruim euro. De interne presentatie van de resultatenrekening volgt hetzelfde schema als vorig jaar. Wat wij onderaan ter verduidelijking toegevoegd hebben, is het uiteindelijke resultaat indien ook de inkomsten uit legaten in het resultaat zouden zijn meegerekend. Wegens afronding, kunnen de cijfers in de hiernavolgende grafieken en tabellen lichtjes afwijken. Resultaten TOTAAL OPBRENGSTEN TOTAAL KOSTEN SALDO EXPLOITATIE Resultaat Begroting Resultaat AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 4 ALGEMENE VERGADERING 2011

5 Resultaten 2010 (inclusief opbrengsten vanuit legaten) TOTAAL TOTAAL KOSTEN SALDO EXPLOITATIE Eindresultaat incl OPBRENGSTEN legaten Resultaat Begroting Resultaat We vermelden hierna steeds het daling- of stijgingspercentage t.o.v. het resultaat OPBRENGSTEN [+ 3%] Overzicht Opbrengsten FONDSENWERVING ACTIVISME SUBSIDIES DIVERSE INKOMSTEN Resultaat Begroting Resultaat De inkomsten stegen lichtjes t.o.v De inkomsten uit Activisme waren beduidend minder; de inkomsten van de andere hoofdrubrieken stegen. Deze cijfers worden hierna toegelicht. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 5 ALGEMENE VERGADERING 2011

6 ACTIVISME (-20%) De vergelijking met 2009 gaat echter niet helemaal op, daar er in 2009 enkele uitzonderlijke meevallers waren voor deze rubriek; een eenmalige bijdrage ( euro) van de regio Gent en een groot bedrag van euro dat via de rekening-courant in onze balans stond en in 2009 via het resultaat werd opgenomen. Maken we abstractie van deze twee eenmalige inkomsten, dan blijven de inkomsten uit Activisme ongeveer op hetzelfde niveau als FONDSENWERVING (+ 1.7 %) De inkomsten uit Fondsenwerving zijn uiteraard van cruciaal belang voor de financiële gezondheid van onze organisatie. Daarom maakt de afdeling Fondsenwerving elk kwartaal een detailrapportage voor de Raad van Bestuur en de Kascommissie. We publiceren hierna integraal deze rapportage voor het jaar In deze rapportage geven we een korte toelichting bij de opbrengsten voor de particuliere schenkers en andere fondsenwervingsinkomsten over het jaar Elk onderdeel van inkomsten van particuliere schenkers en andere fondsenwerving wordt hierop volgend besproken. Particuliere giften: Globaal beeld Voor de totale particuliere giften voor het volledige jaar van 2010 doen we 1% beter dan begroot. Na een daling van deze inkomsten van 2008 naar 2009 zitten we in 2010 terug iets hoger dan het niveau van We maken hiermee de daling in 2009 goed, zelfs met een lichte extra stijging. Bestendige opdrachten De bestendige opdrachten (niet via Direct Dialogue) die gemiddeld een jaarlijkse daling van ongeveer 1% vertoonden, stijgen in 2010 lichtjes tov Uit de detailrapportage van de schenkers die via Direct Dialogue geworven zijn valt op dat de reële uitval voor DDF1 (het eerste project) lager is dan ingeschat (9,05% tov begroot 11%) terwijl de uitval voor de schenkers geworven via DDI (intern) groter is dan voorzien (15,92% tov 14% begroot). Daarnaast ligt ook het gemiddelde maandbedrag voor 2010 van de nieuw geworven schenkers iets hoger dan ingeschat (5,90 euro tov 5,75 euro). Dit alles resulteert in een sterker resultaat voor bestendige opdrachten via Direct Dialogue dan begroot. Naar het volgende jaar toe hopen we deze stijging van inkomsten voort te zetten, AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 6 ALGEMENE VERGADERING 2011

7 door te werken op retentie en upgrade. Daarnaast hebben we ook het minimumbedrag waarvoor schenkers zich kunnen inschrijven opgetrokken van 3 euro naar 5 euro per maand. Dit zou moeten resulteren in een handhaving, tot stijging, van het gemiddelde bedrag per maand per schenker. Inkomsten Direct Dialogue 2010 DDF 2 DDF 2 (cumul boekjaar 2010) DDF 1 DDI (2009) (2010) TOTAAL Inkomsten begroot '10 574, ,214 84,108 49, ,520 Inkomsten reëel '10 593, ,290 86,032 69, ,118 De totale opbrengsten van bestendige opdrachten passeren zelfs het niveau van 2008, na een daling in Dit door de bestendige opdrachten via Direct Dialogue die meer inkomsten bijdragen dan in Losse giften Dit omvat spontane giften & andere en online giften. Spontane giften en andere omvatten de spontane giften, private giften, extra gift op lidgeld en giften uit productverkoop De losse giften zijn in totaal voor 2010 hoog boven de begrote inkomsten geëindigd. Dit komt vooral door de spontane giften. Een deel van de verklaring van de hogere spontane giften ligt in een aantal uitzonderlijke (éénmalige) inkomsten, waar we toch jaarlijks het geluk hebben op andere uitzonderlijke giften te kunnen rekenen. Daarnaast hebben in december 2010 iets meer grotere schenkers een groter bedrag bijgedragen dan in december van het jaar ervoor. De online giften die het doorheen het jaar niet goed deden, hebben een goed deel van hun achterstand goedgemaakt in december Mailinggiften De inkomsten voor de fidelliseringsmailings liggen nog steeds achter op begroting hoewel een deel van de achterstand wel goedgemaakt werd. Eerst en vooral moet er wel rekening gehouden worden met het feit dat er in de begroting 5 mailings voorzien waren (4 reguliere en 1 crisismailing) terwijl enkel de 4 reguliere mailings uitgestuurd werden. Als we uit de begroting de extra begrote mailinginkomsten ( euro) halen komen we op een nog iets positiever beeld dan de euro die we behaalden in Waar we op het einde van het derde kwartaal amper meer dan de helft van wat we normaal gezien moesten binnen hebben op onze rekening hadden staan, is dat in het vierde kwartaal opgetrokken tot 86% van wat er normaal op direct mailings gegeven wordt (excl crisismailing in begroting). Dit is nog steeds een stuk lager dan begroot. Er zijn zoveel factoren die invloed hebben op direct mailings, dat het erg moeilijk is om in te schatten welke resultaten er gehaald zullen worden. Wat betreft responsgraad en gemiddelde bedrag algemeen zat onze begroting 2010 redelijk goed. De daling is alvast voor een groot stuk te wijten aan een veel grotere uitval van schenkers. We zullen een aantal mailings in detail evalueren om (hopelijk) tot meer duidelijkheid te komen en onze aanpak daarop aan te passen in De verhoopte herleving van de direct mailings in 2009 was spijtig genoeg geen blijvende herleving (noot: in 2008 deden we een mailing meer dan in 2009 en 2010). Mecenassen We hebben een duidelijk engagement van twee mecenassen. In 2010 heeft zich geen nieuwe mecenas aangediend. De begroting werd daarom niet gehaald. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 7 ALGEMENE VERGADERING 2011

8 Legaten We ontvingen meer inkomsten uit legaten dan verwacht. Sommige legaten werden uitzonderlijk snel afgehandeld, waardoor we het ons toegekende bedrag snel op onze rekening kregen. Renteafstand Triodosspaarders De renteafstand van de spaarders van Triodosbank was opnieuw een stuk minder dan vorig jaar. Dit is een post die o.a. crisisgevoelig is (lage rente en mensen die hun rente minder snel afstaan). We zullen in 2011 terug meer communiceren over de verschillende mogelijkheden om Amnesty via Triodos te steunen. Triodos heeft aangekondigd dat ook in 2011 de rente zal dalen, van 0,30% naar 0,25% (in 2010 was er een daling van 0,45% naar 0,30%) Retentie particuliere schenkers De 3 fases van de retentietest zijn in 2010 uitgevoerd zoals voorzien. Wij zijn momenteel in drukke voorbereiding van de evaluatie daarvan. De evaluatie zal uit verschillende onderdelen bestaan. Enerzijds een kwalitatieve evaluatie van de testen zelf, de materialen, met feedback van de schenkers. Daarnaast een kwantitatieve evaluatie op basis van respons van de communicaties en verwerking van het geefgedrag. Als laatste zal er ook een telefonische evaluatie van alle deelnemers gebeuren. De timing daarvoor is eind januari/februari om een finaal rapport met advies klaar te hebben einde maart. Dan kunnen we vanaf dat moment de uitrol naar de rest van de achterban opstarten. Upgrade particuliere schenkers De voorziene upgrade test werd vanwege organisatorische problemen verschoven naar Andere fondsenwerving Bijna alle inkomsten van andere fondsenwerving worden pas op het einde van het jaar verwacht: productverkoop, licenties, sponsoring en nieuwe initiatieven. Spaar-ze-vrij-commissie van Triodos Productverkoop - Eindejaarscampagne De Vlambassadeurs behaalden een omzet van afgerond euro. De productverkoop klokte af op een kleine daling tegenover vorig jaar. Licenties De licentiebedragen zijn reeds enkele jaren aan het dalen. Dat komt voornamelijk doordat er minder opbrengsten geboekt werden voor de wenskaarten voor bedrijven via Mercard. Die gaven voor het eerst in hun brochure de keuze tussen 4 organisaties ipv 3, wat voor Amnesty bovenop de reeds dalende trend een negatief effect had. Nieuwe initiatieven De euro geboekt in het resultaat is de opbrengst van een éénmalige actie die we samen met Triodos Bank deden. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 8 ALGEMENE VERGADERING 2011

9 Sponsoring en giften in natura We mochten in 2010 rekenen op een belangrijke besparing dankzij de giften in natura die we kregen voor de verfraaiing van de kantoren via nieuwe ramen en een nieuwe vloer voor de keuken en vergaderzaal. Daarnaast ontvingen we nog een sponsoring van 250 euro voor het project moedernacht. Subsidies en andere De Nationale Loterij heeft ons tweede dossier wel goedgekeurd en ons een subsidie van euro toegewezen, wat in de lijn van de verwachtingen was. SUBSIDIES [+7%] Subsidie Vlaamse Gemeenschap [ idem] Deze subsidie was toegekend voor 5 jaar, tot in 2010, met toepassing van een indexformule. Wij hebben de geplande subsidie voor 2010 voor 100% ontvangen. Door een bevriezing van de indexeringsformule omwille van besparingen, bleven de inkomsten op hetzelfde niveau als in Nationale Loterij [-]: Deze projectsubsidie van de Nationale Loterij wordt beurtelings toegekend aan de Vlaamse en aan de Franstalige afdeling van Amnesty België. In 2009 waren onze Franstalige collega s aan de beurt en ontvingen wij dus géén bijdrage (jammer genoeg voor onze Franstalige collega s, zij echter ook niet). In 2010 werd onze eerste aanvraag ook geweigerd; daarna dienden wij een nieuw dossier in voor onze Eindejaarscampagne en hiervoor ontvingen wij wél een bedrag van euro (dus iets lager dan begroot). DIVERSE INKOMSTEN [+ 108 %] Financiële opbrengsten [- 2.5 %] Onze constant gunstige liquiditeitspositie heeft ons toegelaten belangrijke bedragen te beleggen gedurende het ganse jaar; door de structurele daling van de rentevoeten, liggen de inkomsten hier echter iets lager dan in 2009 en ook lager dan begroot. VIA tewerkstellingssteun [+ 163 %)] Dit is een tewerkstellingssubsidie, waarvan het bedrag afhankelijk is van het aantal organisaties die in dit project opgenomen worden en van de totale enveloppe die beschikbaar is. Via dit fonds komen er elk jaar meer middelen vrij, waardoor dit jaar de inkomsten merkelijk hoger lagen dan vorig jaar en dan begroot. Hierin zijn ook enkele achterstallige bedragen uit het verleden verrekend. Gemeentes / Provinciebesturen [+ 17%] De bijdrages van de gemeentes liggen iets hoger dan vorig jaar en dan begroot. Uitzonderlijke opbrengsten [-] Geen uitzonderlijke opbrengsten, noch in 2010 en noch in Diversen [+ 268%] De belangrijkste inkomsten in deze rubriek zijn schadedossiers van verzekeringen, opbrengsten van lezingen, premies van Eandis voor investeringen in isolerende ramen en dakbedekking en HR-verwarmingsketel, subsidies voor opleiding personeel. Deze inkomsten zijn moeilijk vooraf in te schatten en worden dus ook steeds voorzichtig begroot. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 9 ALGEMENE VERGADERING 2011

10 KOSTEN [- 2.2%] Overzicht "Kosten" Alg. kosten Beweging Activisme (FW) Centrale Dst. Directie Communicatie Projecten Campagne/beweging Resultaat Begroting Resultaat De uitgaven bleven ca euro onder het niveau van de begroting en daarmee zelfs onder het niveau van Dit is de resultante enerzijds van een goede kostenbeheersing, dit voor alle grote uitgavenposten en anderzijds van de minderuitgaven voor Fondsenwerving. BEWEGING[-3%]: Internationale bijdragen [-4%] : Dit bedrag bestaat uit de bijdragen aan de Internationale Beweging de IS-bijdrage - ( euro) en aan het Europees kantoor ( euro) Conform de eerdere beslissingen van de AV, rapporteren wij hier het bedrag aan IS-bijdrage dat berekend wordt op het totaal van de inkomsten en de aftrekbare uitgaven van het boekjaar. Dit ligt euro lager dan de effectief betaalde bijdrage in 2010 ( euro) berekend op 50% van de IS-bijdrage van 2008 en 50% van de bijdrage van Zoals de vorige jaren boeken wij dit verschil in de balans onder Bestemde Fondsen. We nemen hier nu een stukje provisie terug die we de voorbije jaren hadden aangelegd Tevens zitten in deze rubriek de uitgaven voor de organisatie van de Algemene Vergadering, de internationale vergaderingen, de kosten voor de Raad van Bestuur en Steunpunten en voor de landen- en themateams. DIRECTIE [-26%]: Dit zijn voornamelijk uitgaven voor deelname van personeelsleden aan internationale meetings, voor collectieve vormingsmomenten, voor vrijwilligerskosten voor het directiesecretariaat en uitgaven voor sociale activiteiten. Afdeling FONDSENWERVING [+15%]: Algemeen liggen deze kosten iets hoger dan vorig jaar doch merkelijk lager dan de begroting. Analoog met de rapportage Fondsenwerving bij de rubriek Inkomsten, publiceren wij hier ook de standaardrapportage over 2010 van de afdeling Fondsenwerving. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 10 ALGEMENE VERGADERING 2011

11 Afdeling CENTRALE DIENSTEN [-14%]: Enkel voor Databeheer waren de uitgaven iets hoger dan vorig jaar (gezien hun voorbereiding van het nieuwe CRM ( Customers Relations Management -systeem); Financiën, Informatica, Logistiek, alsook Centrale Diensten Algemeen boekten minder uitgaven dan vorig jaar en dan initieel begroot. ALGEMENE KOSTEN [-%]: De personeelskosten liggen vrijwel gelijk met de begroting. ( euro effectief tegen euro begroot). Conform de beslissing van de Raad van Bestuur bleef het aantal betaalde krachten stabiel. Tijdelijke uitbreidingen werden echter wel behouden, gezien daar een loonsubsidie via het Sociale Maribelfonds tegenover stond. De overige algemene kosten ( Overhead Algemeen ) slaan op onderhoud, energievoorziening, verzekeringen, secretariaatskosten en diverse personeelskosten. Deze bleven nagenoeg onveranderd t.o.v Ook de afschrijvingen, ten belope van euro zijn in deze post opgenomen. COMMUNICATIEDIENST Door een andere rubricering is een directe vergelijking met vorig jaar niet direct mogelijk; de uitgaven lagen echter merkelijk lager dan begroot, voornamelijk door een minderkost voor ons magazine Amnesty in Actie (creditnota in 2010 wegens teveel aangerekend in 2009) en wegens het niet kunnen uitvoeren van het voorziene project voor impactmeting in CAMPAGNE BEWEGING Door een andere rubricering is een directe vergelijking met vorig jaar niet direct mogelijk. Dit zijn nu de werkingsbudgetten voor Beleidswerk, Politieke Zaken, Asiel en Migratie, Jongerenwerk en Service aan de Beweging. Ook deze uitgaven waren merkelijk lager dan begroot. PROJECTEN Door een andere rubricering is een directe vergelijking met vorig jaar niet direct mogelijk. Voor alle projecten samen werd ongeveer euro minder uitgegeven dan begroot. RESULTAAT Uiteindelijk bekomen we een positief resultaat van euro t.o.v. de basisbegroting van euro. Tellen wij echter de uitzonderlijke inkomsten van enkele grote legaten bij, welke direct in de balans opgenomen werden van euro netto (na aftrek van de voorzieningen voor IS-bijdragen), dan hebben wij een positief exploitatiesaldo van euro. BALANS De balans alsook de jaarrekening in het schema opgelegd door de Nationale Bank vinden jullie op pagina s 15 tot 32. We zullen dit op 30 april ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorleggen. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 11 ALGEMENE VERGADERING 2011

12 ONTWERP BEGROTING 2011 Tabel zie pagina s 2 en 3. OPBRENGSTEN Activisme Lidgelden: Hiermee volgen we voorzichtigheidshalve de licht dalende trend van de voorbije jaren. Groepsbijdragen: Dit begroten wij op het niveau van de vorige jaren. Giften voor groepen: Deze giften stagneren de laatste jaren; er zijn immers niet veel groepen die nog actief donateurs zoeken. We behouden ongeveer hetzelfde bedrag in onze begroting. Evenementen: Een aantal evenementen die jaarlijks weerkeren (Antilliaanse Feesten, Geert Hoste) zijn ook voorzien in Het Benefietconcert op de Groenplaats in Antwerpen is echter niet voorzien in 2011, daar de datum té dicht in de buurt lag van de festiviteiten rond de vijftigste verjaardag. We voorzien echter wél extra inkomsten van diverse acties die in het kader van deze verjaardag worden georganiseerd en dan vooral van de sportieve acties, die sponsorgeld zouden moeten genereren. Fondsenwerving De indeling van deze rubriek is lichtjes aangepast tov vorige jaren om beter aan te sluiten bij andere interne rapportages. Zo werd bijvoorbeeld de rubriek giften voor groepen bij Activisme geplaatst (zie hierboven) en Productverkoop dat bij Activisme stond in de tabel bij Fondsenwerving gezet. Enkel de indeling van de rubrieken is veranderd, de twee grote onderverdelingen zijn nu Particuliere schenkers en Andere fondsenwerving. PARTICULIERE SCHENKERS Bestendige opdrachten: Deze inkomsten blijven vrij stabiel over de voorbije jaren. Nieuwe instroom zou voornamelijk via onze website kunnen komen en via betere contacten met onze donateurs. Direct Dialogue: De genomen inspanningen van de laatste jaren werpen hun vruchten af. Direct Dialogue Fundraising (DDF) zorgde voor een redelijke instroom van nieuwe donateurs in 2010 en we ontplooiden initiatieven voor het behoud van donateurs. Dat maakt dat de inkomsten uit Direct Dialogue opnieuw stijgen. In 2011 zetten we die trend in principe verder door enerzijds nieuwe schenkers aan te werven, en anderzijds door verder te werken aan het behoud en upgraden van bestaande donateurs. Spontane en andere giften: Deze giften zijn moeilijk te voorspellen, maar blijven toch een aanzienlijk bedrag opleveren. Vooral in de maand december komen de meeste opbrengsten voor deze rubriek. Door een goede zichtbaarheid tijdens de AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 12 ALGEMENE VERGADERING 2011

13 eindejaarscampagnes van vorige jaren zijn deze inkomsten in stijgende lijn. We denken dat we deze opgaande lijn kunnen aanhouden, doch begroten opnieuw met enige voorzichtigheid. Doneren online: We hebben de jaarlijkse lichte stijging niet kunnen doorstrekken in Het gaat hier meestal om een eerste of eenmalige gift, giften die later volgen komen meestal binnen via een bestendige opdracht of een direct mail. Het is de bedoeling om in 2011 te bekijken of er manieren zijn om dit bedrag te verhogen, het doel is om toch euro via online doneren te ontvangen. Direct mail - fidelisering De inkomsten uit mailings zijn momenteel een beetje het zorgenkindje. Jaar na jaar zakken de inkomsten doordat meer en meer mailingdonateurs afhaken. Het aantal schenkers en het gemiddeld bedrag per schenkers dat reageert zit dan weer wel heel erg goed. We begroten opnieuw 4 mailings en verwachten een opbrengst van euro. We zullen ons in 2011 ook bezinnen over de aanpak, want het blijft wel een belangrijke inkomstenbron. Direct mail - rekrutering Een goed mailingbestand zoeken is moeilijk en duur. Een test in 2009 was teleurstellend. We investeren in 2011 dan ook niet in een nieuwe rekruteringsmail. Mecenassen: We hebben een duidelijk engagement van onze twee bestaande mecenassen en rekenen erop, door onze meer donorgerichte communicatie, een of meer mecenassen te kunnen bijwinnen. Legaten: Legaten tot een bedrag van euro worden integraal in het exploitatieresultaat opgenomen. Van legaten boven dit bedrag, wordt de eerste schijf van euro ook in het resultaat opgenomen en de rest van de inkomsten rechtstreeks in de balans geboekt. We hebben concrete aanwijzingen dat in 2011 twee of drie legaten van deze waarde worden uitgekeerd; het voorziene bedrag in onze begroting is dus min of meer zeker. Renteafstand Triodos: In 2010 waren de rentes op spaarrekeningen historisch laag; ook voor 2011 blijft dit zo. We mikken dus ongeveer op hetzelfde resultaat als in ANDERE FONDSENWERVING Omzet productverkoop: De inkomsten uit productverkoop blijven ondanks verscheidene inspanningen jaar na jaar lichtjes dalen. Het grootste deel van de omzet halen we in de eindejaarsperiode via onder andere de Amnesty groepen en de Wereldwinkels. We willen ook op zoek gaan naar nieuwe distributiekanalen en een kwalitatief aanbod. Licensing: We onderzoeken in 2011 opnieuw een aantal mogelijkheden om nieuwe licenties af te sluiten. De opbrengsten uit de Mercard wenskaarten (de grootste bron van inkomsten op deze post) blijven elk jaar dalen. Nieuwe initiatieven: We voorzien om deze opbrengstpost niet meer te gebruiken omdat de initiatieven die we ontplooien op andere posten zorgen voor een verhoging van de inkomsten, bijvoorbeeld bij een evenement of door de verhoging van particuliere giften. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 13 ALGEMENE VERGADERING 2011

14 Sponsoring en giften in natura: We willen gericht op zoek gaan naar sponsoring en voorzien daarnaast ook besparingen op bepaalde uitgaven voor het gebouw of voor acties en evenementen door materiaal in natura gesponsord te krijgen. Spaar-ze-VRIJ/Triodos: We begroten op het niveau van de vorige jaren. Subsidies Overheden Subsidies Vlaamse Gemeenschap: Deze liggen op hetzelfde niveau als de voorbije jaren. We verwachten een lichte daling, gezien ook op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap algemeen moet bespaard worden. Instellingen Nationale Loterij: De Nationale Loterij subsidieert alternerend Amnesty Vlaanderen en onze Franstalige collega s. In 2010 waren wij aan de beurt, dus de eventuele inkomsten in 2011 zijn voor hen. Diverse inkomsten Financiële opbrengsten: Door een zeer gezonde liquiditeitspositie kunnen we ook in 2011 een aanzienlijk bedrag op een ethische termijnspaarrekening beleggen bij Triodos; we voorzien dan ook een gelijkwaardige opbrengst zoals vorig jaar. VIA-Tewerkstellingssteun Het uiteindelijke bedrag van deze VIA-tewerkstellingssteun is afhankelijk van het aantal organisaties die in het plan opgenomen worden en van de jaarlijkse enveloppe van de overheid; deze middelen verhogen echter elk jaar en het bedrag dat we voorzien in onze begroting 2011 is het geschatte bedrag dat de Vlaamse overheid ons heeft doorgegeven. Provincies: We begroten hier op het niveau van de vorige jaren. Gemeentes: We begroten hier op het niveau van de vorige jaren. Uitzonderlijke opbrengsten: Zoals de naam al doet uitschijnen, moeilijk vooraf in te schatten, dus ook niet begroot. Diversen: Elk jaar zijn er toch redelijk wat inkomsten die niet in een van bovenstaande rubrieken thuishoren; daarom brengen we die hier samen. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 14 ALGEMENE VERGADERING 2011

15 KOSTEN Beweging: Internationale bijdragen: Bovenop de bijdrage aan de internationale beweging ( euro IS-bijdrage) begroten wij euro voor het EU-kantoor in Brussel. Zoals vastgelegd door de Algemene Vergadering, nemen wij in de exploitatierekening van een boekjaar de ISbijdrage op die het gevolg is van de inkomsten en uitgaven van dat jaar. Voor het derde jaar op rij en als gevolg van onze dalende inkomsten, zal de IS-bijdrage ook in 2011 lager liggen dan de factuur van dit jaar (berekend op het resultaat van 2008 en 2006). Het verschil zullen wij onttrekken aan de reserve Bestemde Fondsen, die wij de voorbije jaren opgebouwd hebben. Internationale besluitvormende meetings: De andere uitgaven die hier voorzien worden, zijn o.a. de onkosten voor deelname aan internationale meetings waarin de ledenbeweging tot besluitvorming komt: de International Council Meeting (ICM) (of de internationale Algemene Vergadering), het Chairs Forum (vergadering van alle voorzitters van secties en structuren) en de International Finance Meeting (IFM) (vergadering van alle penningmeesters en financieel verantwoordelijken). Landen- en themateams: Voor deze teams voorzien we een werkingsbudget, variërend van 600 tot euro naargelang de reeds gekende plannen. Aangezien de internationale organisatie werkt met een rollende planning die het ganse jaar door wordt aangepast, is een exacte inschatting van de uitgavenposten per team in het begin van het jaar onmogelijk. We begroten dan ook op het niveau van de voorbije jaren. Directie: Deze uitgaven liggen op het niveau van vorig jaren; hier is o.a. voorzien het budget voor deelname van personeelsleden aan internationale meetings, voor de vrijwilligerskosten onder directie en voor sociale activiteiten. Fondsenwerving: Fideliseringsmail: Zoals besproken bij de direct mail inkomsten voorzien we dit jaar vier mailings. De uitgaven liggen in lijn met die in Rekruteringsmails: Een goed mailingbestand zoeken is moeilijk en duur. Een test in 2009 was teleurstellend. We investeren in 2011 dan ook niet in een nieuwe rekruteringsmail. Direct Dialogue: De kosten van de begroting zijn berekend op basis van het werven van nieuwe donateurs in Tevens zijn hier de werkingsmiddelen begroot, de kosten voor kledij en documentatie voor de wervers en de initiatieven die Amnesty neemt voor de wervers zoals opleidingen en motivatiedagen. Productaankoop: Berekend op basis van de begrote inkomsten uit productverkoop en rekening houdend met de voorziene kosten voor verzending en verpakking. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 15 ALGEMENE VERGADERING 2011

16 Legaten: Hier zijn voornamelijk de kosten voorzien voor de campagne testament.be, een gezamenlijke promotiecampagne met verschillende ngo s. Deze campagne werd reeds gelanceerd in 2008 en we zullen hier ook de komende jaren aan meewerken wegens de vele positieve reacties en de verwachte goede resultaten. Donortrouw: In 2010 investeerden en onderzochten we hoe we meer focus kunnen leggen op het behoud van bestaande donateurs; een nieuw geworven donateur kost immers meer dan de kost om een donateur te behouden. In de eerste plaats werden een aantal initiatieven genomen met een zogenaamde testgroep. Deze aanpak zal geëvalueerd worden en vergeleken worden met een groep van schenkers die deze communicaties niet ontvingen. Op basis van een evaluatie zal bepaald worden welke manier van werken het beste bijdraagt tot de donortrouw. Een retentieplan zal worden uitgewerkt en worden uitgerold op het hele schenkersbestand. Bij het opstellen van de begroting moest de evaluatie van de initiatieven uit 2010 nog gebeuren en weten we dus nog niet welke techniek we zullen gebruiken. Afdeling Centrale Diensten: Dit zijn de werkingskosten voor de diensten Financiën, Databeheer, Informatica/Telecom en Logistiek/ veiligheid/welzijn/duurzaamheid. Een belangrijk aandeel hier zijn de vrijwilligerskosten, gezien het grote aantal vrijwilligers bij Centrale Diensten. Ook het budget individuele vormingen voor de personeelsleden uit deze afdeling is hier begroot. Deze begroting ligt in de lijn van de voorbije jaren. Algemene kosten In deze rubriek komen kosten die niet uit te splitsen zijn over de afdelingen. Het gaat vooral over huisvestingskosten (elektriciteit-gas-onderhoud-gebouwen-verzekeringen..), secretariaatskosten (papiertelefoon-printkosten-portkosten..) en andere personeelskosten (verzekeringen, wagens Amnesty, kantinekosten..). Ook de afschrijvingen, belastingen en financiële kosten worden in deze rubriek opgenomen. Investeringen: De belangrijkste investeringen voor 2011 situeren zich bij de dienst Databeheer i.v.m. de implementatie van een nieuw databasesyteem, (was oorspronkelijk voorzien in 2009 en 2010, doch omwille van diverse redenen niet doorgegaan ) en bij IT/Telecom voor de vernieuwing van een deel van de hardware en de website. Voor onderhoud of aanpassingen aan het gebouw is er in 2011 slechts een klein budget voorzien. Communicatiedienst Ingevolge de nieuwe structuur werd dit een afzonderlijke dienst vanaf 2010, onder de rechtstreekse bevoegdheid van de directeur. Het voornaamste budget voor deze dienst bestaat uit de kosten voor ons tijdschrift Amnesty in Actie, de uitgaven voor onze website, e-zine en social media, alsook de kosten voor mediawerk en algemene promotie en communicatie. Campagne Beweging Daar onze voornaamste uitgaven voor deze rubriek nu gebudgetteerd werden onder projecten, blijven hier enkel nog de algemene werkingsbudgetten voorzien voor Politieke Zaken, Beleidswerk, Asiel en Migratie, Jongerenwerk en Service aan de Beweging. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 16 ALGEMENE VERGADERING 2011

17 Personeelskosten: Daar wij in 2011 een indexverhoging verwachten, zullen onze loonkosten in 2011 lichtjes stijgen t.o.v. het voorbije jaar. Het aantal personeelsleden blijft al enkele jaren constant, zoals beslist door de Raad van Bestuur. Personeelskader Voltijds equivalenten VTE Directeur 1,00 Dienst Communicatie 2,50 Media 1,00 Online communicatie 1,00 Communicatie algemeen 0,50 Afdeling Centrale Diensten 5,70 Afdelingscoördinator 0,80 Financiën 1,25 Databeheer 1,50 IT / Telecom 1,00 Logistiek / Welzijn / Gebouwen 1,25 Afdeling Campagne Beweging 5,95 Afdelingscoördinator 0,75 Beweging 1,00 Politieke Zaken 0.90 Campagnes 1,00 Jongerenwerk- Individuele Activismevormen-Acties 0,80 Beleid 1,50 Afdeling Fondsenwerving 2,80 Afdelingscoördinator 0,80 Verantwoordelijke Fondsenwerving 1,00 Medewerker Direct Marketing 0,50 Projectmedewerker Fondsenwerving 0,50 TOTAAL 18,05 Vergoeding directeur: vanuit het oogpunt deugdelijk bestuur willen we financiële transparantie geven en zal steeds het loon van de directeur in het financieel verslag worden opgenomen. De vergoeding van de directeur van Amnesty International Vlaanderen bedraagt euro bruto per maand, vermeerderd met enkele voordelen in natura, zoals maaltijdcheques, vergoeding voor onregelmatige werkuren, gebruik van een Amnesty gsm en een wagen van de organisatie. Projecten We hebben deze rubriek opgesplitst in verschillende projecten om een goede budgetopvolging mogelijk te maken; de voornaamste projecten dit jaar zijn : de 50ste verjaardag van Amnesty International Schrijf-ze- VRIJdag Crisiswerk Eindejaarscampagne Imago-onderzoek i.f.v. positioneringsoefening Open Doek Filmfestival Campagne rond armoede en mensenrechten Boekenbeurs. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 17 ALGEMENE VERGADERING 2011

18 RESULTAAT BEGROTING 2011 De begroting 2011 wordt voorgesteld met een tekort van euro. Dit bedrag wordt volledig verklaard door de substantiële investering in GROEI VAN ONZE BELANGRIJKSTE PARTICULIERE RECURRENTE INKOMSTENBRON. Concreet betekent dit het verder investeren in onze fondsenwerving: 1. een ambitieus (doch realistisch) objectief van nieuwe donateurs 2. het uitrollen van het retentiebeleid 3. een bijkomende upgrade actie naar bestaande donateurs De substantiële investering in direct dialogue fundraising is gebaseerd op het principe van no cure no pay, m.a.w. we betalen enkel voor de effectief geworven actieve donateurs. Bovendien weten we dat dergelijke investering zichzelf terugbetaalt na gemiddeld anderhalf jaar. Dit exploitatieresultaat houdt eveneens geen rekening met de potentiële extra inkomst uit legaten (zijnde de schijven boven de euro die direct in de balans worden gereserveerd). Dit negatief exploitatieresultaat kan de indruk wekken dat wij belangrijke risico s nemen. De Raad van Bestuur is evenwel van oordeel dat deze risico s verantwoord zijn: - Amnesty Vlaanderen moet verder al haar groeipotentieel optimaal benutten en heeft daarvoor nieuwe (recurrente) inkomsten nodig om haar hoofddoelstelling te kunnen realiseren - Amnesty Vlaanderen heeft daarenboven ruime financiële reserves en liquiditeiten - zoals elk jaar werden de inkomsten zo realistisch mogelijk ingeschat - zoals elk jaar nemen wij wat marge voor onze uitgaven en is er een redelijke kans dat wij deze niet allemaal zullen moeten uitgeven. Daarenboven worden steeds deze kosten goed afgewogen t.o.v. de baten bij het nemen van aankoopbeslissingen. - wij beschikken over een aantal financiële opvolgings- en sturingsinstrumenten om onze (financiële) risico s te beheersen BELANGRIJKE OPMERKING Op het moment van publicatie van deze begroting brak de gekende crisis i.v.m. de publicaties rond de ontslagpremie en achterstallige betalingen aan de vorige Secretaris-Generaal uit. De mogelijke financiële schade was (en is op het moment van dit schrijven) heel onduidelijk en moeilijk in te schatten: doorlopende opdrachten kunnen eenvoudig worden stopgezet zonder dat daarvoor een donateur een indicatie heeft gegeven (via bijvoorbeeld een klachtenbrief) heel wat inkomsten ontvangen wij tijdens de eindejaarscampagnes / tweede jaarhelft waardoor een eventueel nawee-effect van deze crisis op vandaag moeilijk in te schatten valt De Raad van Bestuur heeft daarom besloten om geen verdere aanpassingen te doen aan de door haar goedgekeurde initiële begroting. De Raad is van oordeel dat op deze manier de mogelijke financiële impact t.o.v. het voorziene groeiscenario beter kan afgemeten worden. De begrotingscontrole van de resultaten in juni 2011 wordt een belangrijk moment om een tussenstand op te maken / de financiële impact te gaan meten, om zodoende de nodige actieplannen te ontwikkelen. Daarenboven werden een aantal bijkomende financiële rapporten opgemaakt om permanent en snel de vinger aan de pols te houden. Wil je meer weten? Kom dan zeker naar de financiële sessie tijdens de Algemene Vergadering! AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 18 ALGEMENE VERGADERING 2011

19 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 19 ALGEMENE VERGADERING 2011

20 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 20 ALGEMENE VERGADERING 2011

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 - ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015 - Infobundel 2 Bijlage 3: Financieel Verslag aan de AV Resultaat 2014 en Begroting 2015

Algemene Vergadering 2015 - Infobundel 2 Bijlage 3: Financieel Verslag aan de AV Resultaat 2014 en Begroting 2015 Algemene Vergadering 2015 - Infobundel 2 Bijlage 3: Financieel Verslag aan de AV Resultaat 2014 en Begroting 2015 INHOUD 1. Overzicht van het resultaat 2014 en de begroting 2015... 3 2. Commentaren bij

Nadere informatie

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten PP D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t v a n O x f a m - S o l i d a r i t e i t a p r i l - m e i - j u n i 2 0 0 8 n u m m e r 1 1 Oxfam& Partners BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor

Nadere informatie

Beknopt financieel rapport Belgische Mucovereniging, boekjaar 2012-2013

Beknopt financieel rapport Belgische Mucovereniging, boekjaar 2012-2013 Beknopt financieel rapport Belgische Mucovereniging, boekjaar 2012-2013 Gebruikte kostenplaatsen: info In onze analytische resultatenrekening wordt tot op heden geen onderscheid gemaakt voor de kosten

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Expertisecentra kraamzorg

Expertisecentra kraamzorg Expertisecentra kraamzorg Financiële inspecties 2013 26 februari 2014 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Begroting Raadgevend comité

Begroting Raadgevend comité Ombudsdienst Begroting 2016 postsector Raadgevend comité Ombudsdienst voor de postsector toelichting bij de begroting 2015 De begroting van de Ombudsdienst voor de postsector maakt afzonderlijk deel uit

Nadere informatie

Begroting Vastgesteld door het Curatorium WNM in de vergadering van 15 december

Begroting Vastgesteld door het Curatorium WNM in de vergadering van 15 december Begroting 2016 Vastgesteld door het Curatorium WNM in de vergadering van 15 december 2015-1 - Inhoud pagina Inhoud... 2 Toelichting... 3 Begroting 2016... 5 1. Staat van baten en lasten 2. Toelichtingen

Nadere informatie

Balans en resultaat 2012, begroting 2013, Infolijn-AG

Balans en resultaat 2012, begroting 2013, Infolijn-AG JAARREKENING 2012 ALGEMEEN Voor onze Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen waren de inkomsten in 2012 als gevolg van de economische crisis wederom aanzienlijk lager dan in de afgelopen

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 18 december 2007 Briefnummer : 2007-51.989/51/A.19, CW Zaaknummer : 52215 Behandeld door : Dommelen R. van Telefoonnummer : (050) 316 4524 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

Resultaat en balans In 2009 heeft de vereniging een tekort gekend van ruim 1000.-. Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene reserve.

Resultaat en balans In 2009 heeft de vereniging een tekort gekend van ruim 1000.-. Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene reserve. Natuurvereniging de Ruige Hof 14 april 2010 Financieel verslag 2009 en begroting 2010 Concept voor Algemene Ledenvergadering 12 mei 2010 Toelichting Jaarrekening 2009 en begroting 2010 2010 is voor de

Nadere informatie

OCMW Lier Meerjarenplan Budget 2015 V

OCMW Lier Meerjarenplan Budget 2015 V Lier OCMW OCMW Lier Meerjarenplan 2015 2019 Budget 2015 V. 4.0 2014.11.18 Pag. 1 Investeringen (Uitgaven & Opbrengsten) 1. Uitgangspunten 2. Focus op investeringen Meerjarenplanning 2015 2019 en budget

Nadere informatie

3FINANCIEEL UITGAVEN EN INKOMSTEN OVERZICHT 17% 42% 19% 6% 11%

3FINANCIEEL UITGAVEN EN INKOMSTEN OVERZICHT 17% 42% 19% 6% 11% UITGAVEN EN INKOMSTEN 3FINANCIEEL OVERZICHT Op de volgende pagina s vindt u een samenvatting van de uitgaven en inkomsten van het boekhoudkundig jaar 2016. Belangrijke opmerking vooraf is dat dit het eerste

Nadere informatie

JAARREKENING D66 AMERSFOORT

JAARREKENING D66 AMERSFOORT JAARREKENING D66 AMERSFOORT 2013 Voorwoord Geachte leden van D66 afdeling Amersfoort, Hierbij heb ik het genoegen om u de jaarstukken over 2013 aan te bieden, met daarbij een korte toelichting. De kascommissie

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 21 april 2012. Jaarrekening op 31 december 2011. Verslag van de Penningmeester

Algemene Vergadering van 21 april 2012. Jaarrekening op 31 december 2011. Verslag van de Penningmeester Algemene Vergadering van 21 april 2012 Jaarrekening op 31 december 2011 Ledenbijdragen 2012 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen over de jaarrekening 2011. Ik verwijs

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar STEUNT jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland Beknopt jaarverslag 66e actiejaar Jaarverslag 66 e actiejaar Stichting Cefina. Centrale Financieringsactie voor Joods- Sociaal Werk Beknopt jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. DE ORGANISATIE KORT EN BONDIG... 3 1.1. WIE WE ZIJN / DE GESCHIEDENIS... 3 2. DE NORMEN EN WAARDEN VAN STICHTING GEEFGRATIS...

Nadere informatie

Non-profitsector: actualiteit voor de leiders en de bedrijfsrevisoren

Non-profitsector: actualiteit voor de leiders en de bedrijfsrevisoren Studiedag- Journée d études Non-profitsector: actualiteit voor de leiders en de bedrijfsrevisoren 25.01.2010 1 Studiedag - Journée d études Non-profitsector: actualiteit voor de leiders en de bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes Financieel jaarverslag 2013 & Begroting 2014 Stichting de Vleugeltjes Stichting de Vleugeltjes Pagina 1 van 6 Algemeen Inleiding De Stichting draagt de naam Stichting de Vleugeltjes en is opgericht op

Nadere informatie

Een snapshot van de 4de Pijler in Vlaanderen

Een snapshot van de 4de Pijler in Vlaanderen SAMENVATTING Een snapshot van de 4de Pijler in Vlaanderen 4de Pijlersteunpunt/11.11.11 - Jacques Mevis - Januari 2016 Actuele en representatieve cijfers over de 4de Pijler in Vlaanderen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Bedankt! You are fabulous

Bedankt! You are fabulous 1 2 3 Bedankt! You are fabulous 4 #HoGentfib Conferentie Fondsenwerving in België 9u00-9u45 9u45-10u15 10u15-10u45 10u45-11u30 11u30-12u15 Onderzoeksresultaten Fondsenwerving in België: een analyse Eef

Nadere informatie

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Voor het goede begrip - Vermogensfondsen en loterijen - Particulieren zoals leden,vrienden, donateurs, grote giften van vermogende particulieren,

Nadere informatie

Materiele vaste activa Continuïteitsreserve Vorderingen Bestemmingsreserve Liquide middelen Overige reserves 792

Materiele vaste activa Continuïteitsreserve Vorderingen Bestemmingsreserve Liquide middelen Overige reserves 792 Bijlage 1: Jaarrekening Balans per 1 januari 2016 ACTIVA PASSIVA Materiele vaste activa 1.237 Continuïteitsreserve 53.000 Vorderingen 43.518 Bestemmingsreserve 14.707 Liquide middelen 48.511 Overige reserves

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

TintelTuin Werkgroep Financiën

TintelTuin Werkgroep Financiën TintelTuin Werkgroep Financiën Financieel overzicht schooljaar 2009-2010 en voorstellen voor het schooljaar 2010-2011 1 Ouderbijdrage schooljaar 2009-2010: uitgangspunten In de onderstaande tabel wordt

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

, als volgt te verwerken:

, als volgt te verwerken: Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

Stichting Ayubowan is een ANBI en geregistreerd bij de KvK Amsterdam onder nr. 41202801. Het secretariaat is gevestigd in Oldeberkoop en bereikbaar

Stichting Ayubowan is een ANBI en geregistreerd bij de KvK Amsterdam onder nr. 41202801. Het secretariaat is gevestigd in Oldeberkoop en bereikbaar Stichting Ayubowan is een ANBI en geregistreerd bij de KvK Amsterdam onder nr. 41202801. Het secretariaat is gevestigd in Oldeberkoop en bereikbaar via info@ayubowan.org Inleiding Achterliggend vindt u

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64. jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.776 Het bevorderen van eerlijke handel en het steunen van producenten

Nadere informatie

Per 1 januari 2017 ging ook de nieuwe subsidieperiode van kracht.

Per 1 januari 2017 ging ook de nieuwe subsidieperiode van kracht. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 231 van MARIUS MEREMANS datum: 26 april 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Meerjarige werkingssubsidies Kunstendecreet - Reserveopbouw Kunstenorganisaties

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland

Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland Voorlopige resultaten Kerkbalans 2013 en levend geld 2007-2012 1. Methodiek, steekproef en respons De Raad voor de Plaatselijke

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Inkomsten 2012 2013 2013. Inkomsten totaal 43.413,40 38.007,00 62.379,09. Uitgaven 2012 2013 2013. Uitgaven totaal 78.446,36 38.000,00 37.

Inkomsten 2012 2013 2013. Inkomsten totaal 43.413,40 38.007,00 62.379,09. Uitgaven 2012 2013 2013. Uitgaven totaal 78.446,36 38.000,00 37. Financieel Jaarrekening 2013 Stichting hulp na seksueel misbruik Groenestraat 294 B2.8 6531 JC Nijmegen 024-3603258 @ info@hulpnaseksueelmisbruik.nl www.hulpnaseksueelmisbruik.nl NL84 INGB 0008036025 Financieel

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 1 van16 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1.0 Samenstellingsverklaring 3 1.1 Resultaatvergelijking 2013 4 2.1 Balans per 31 december 2013 5 2.2 Winst-

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART 2016-04-13 ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART Inleiding In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de besparingsmaatregelen tijdens deze legislatuur op de werkingstoelagen en op de sociale toelagen,

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 concept 30 mei 2014 Vermogensopstelling per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste Activa Materiële vaste activa 2.320 2.246 Financiële vaste activa 300.969 299.675

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA BALANS Pagina: 1 ACTIVA VLEVA VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 1.575,27 7.606,26 Meubilair 24000000 95.856,02 95.856,02 Geb.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Balans 3 Toelichting op de balans 4 Activa 4 Passiva 4 Exploitatierekening 5 Toelichting op de Exploitatierekening 6 Lasten 6 Baten 8 2 Balans Activa Omschrijving

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

STICHTING MADE BLUE FOUNDATION

STICHTING MADE BLUE FOUNDATION STICHTING MADE BLUE FOUNDATION Financieel Verslag 1-1-2016 / 31-12-2016 Datum: 30 november 2017 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag p.3 Vaststelling en goedkeuring Jaarrekening p.4 Jaarrekening: Balans per 31

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER Dr.M.L.Kingstraat 2b, 1121CP Landsmeer, telefoon 020-4824190, fax 020-4825573 E-mail: dienstenc.landsmeer@hetnet.nl website: www.dcl-landsmeer.info M.J. Smid, penningmeester, telefoon 020-4823354 JAARREKENING

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Begroting vereniging Expreszo 2017 (concept)

Begroting vereniging Expreszo 2017 (concept) Begroting vereniging Expreszo 2017 (concept) Algemene Ledenvergadering 4 maart 2017 Baten Lasten Contributies - Contributie COC Nederland -3.100 Donatie COC Nederland 10.284 Afdracht lokale lidverenigingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2008

Financieel Jaarverslag 2008 Financieel Jaarverslag 2008 Inhoud 1) Voorwoord van de voorzitter... 3 2) Inleiding... 4 3) Balans... 5 4) Resultaten rekening... 6 5) Toelichting op de balans en resultatenrekening... 7 6) Verslag kascommissie...

Nadere informatie

Concept begroting 2014

Concept begroting 2014 Concept begroting 2014 De begroting 2014 die nu voorligt ter goedkeuring en vaststelling is opgesteld op het moment dat Divosa financieel gezien terug kijkt op een moeilijke periode. Het eigen vermogen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2015-2016 Inhoudsopgave H.1 Jaarverslag penningmeester H.2 Rekening van baten en lasten H.3 Begroting 2016-2017 H.4 Kascommissie 1. Jaarverslag penningmeester Het financieel jaarverslag

Nadere informatie

2. Geografisch a. Duidelijk omzetverlies in België: ,2 miljoen 59,4 miljoen 50,6 miljoen

2. Geografisch a. Duidelijk omzetverlies in België: ,2 miljoen 59,4 miljoen 50,6 miljoen BIJLAGE NOTULEN ALGEMENE VERGADERING DD.29/04/2014 Samenvatting van de gestelde vragen en antwoorden. Tijdens de presentatie van het jaaroverzicht heeft dhr. Luc Switten, CEO, omstandig een toelichting

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767 KNGF 2015 2014 2013 Verschil Begroting 2015 Begroting Begroting Exploitatie 2015-2014 Baten Contributie A 7.459 7.979 7.940 520 Externe financiering B 39 26 39 Congressen en Events C 300 605 200 305 Registergelden

Nadere informatie

Algemeen Het sportieve seizoen 2013/ 14.

Algemeen Het sportieve seizoen 2013/ 14. Algemeen Het sportieve seizoen 2013/ 14. Algemeen Het bedrijfsresultaat wordt berekend door de netto-omzet te verminderen met de bedrijfslasten. Het bedrijfsresultaat houdt geen rekening met incidentele

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO RAPPORT Inzake de jaarrekening 2016 Vereniging van Griffiers Den Haag INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap Apeldoorn Inhoudsopgave Pagina Samenstellingsverklaring 2 Jaarrekening Balans 3 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 30 april 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 20 2015_RMW_00289 Maatschappelijke hulpverlening aan residenten - Werkafspraken

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT. Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT. Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR BOEKHOUDKUNDIGE SPORT Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR Cijfergegevens beperkt tot Vlaanderen Kalenderjaar 2005 Totaal aangesloten leden:

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE SPORT Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR Cijfergegevens beperkt tot Vlaanderen Kalenderjaar 2005 Totaal aangesloten

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 7 mei 2014. Jaarrekening 2013. Begroting 2015

Algemene ledenvergadering 7 mei 2014. Jaarrekening 2013. Begroting 2015 Algemene ledenvergadering 7 mei 2014 Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 Algemeen 2013 is in financieel opzicht een goed jaar geweest voor de NOSBO. Het exploitatieoverzicht sluit met een positief saldo

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/33 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie