Algemene Vergadering Infobundel 2 Bijlage 3: Financieel Verslag aan de AV Resultaat 2014 en Begroting 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Vergadering 2015 - Infobundel 2 Bijlage 3: Financieel Verslag aan de AV Resultaat 2014 en Begroting 2015"

Transcriptie

1 Algemene Vergadering Infobundel 2 Bijlage 3: Financieel Verslag aan de AV Resultaat 2014 en Begroting 2015 INHOUD 1. Overzicht van het resultaat 2014 en de begroting Commentaren bij het resultaat over Inleiding Overzicht resultaten Overzicht opbrengsten Activisme Fondsenwerving Opbrengsten uit fondsenwerving: detail Particuliere schenkers Andere fondsenwerving Subsidies Vlaamse Gemeenschap Diverse inkomsten Overzicht kosten Beweging Directie Fondsenwerving Centrale Diensten Algemene kosten Communicatiedienst Beleid-Beweging Projecten Resultaat Balans Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

2 3. Begroting Inleiding Onze ambities Analyse van de pijnpunten uit de voorbije plannen Internationaal kader Fondsenwervingsstrategie Begroting 2015 en verder Inkomsten Activisme Fondsenwerving Subsidies Diverse inkomsten Kosten Beweging internationale bijdrage Directie Fondsenwerving Centrale Diensten Algemene kosten Communicatiedienst Beleid-Beweging Projecten Exploitatieresultaat en eigen vermogen Verslag van de kascommissie Verklarende woordenlijst fondsenwerving Fondsenwerving algemeen Particuliere schenkers (donateurs, donors) Kanalen Manieren van recurrent of structureel schenken Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

3 1. OVERZICHT VAN HET RESULTAAT 2014 EN DE BEGROTING 2015 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN VZW Resultaat 2014/Begroting 2015 Resultaat Begroting Resultaat Begroting I OPBRENGSTEN ACTIVISME lidgelden groepsbijdragen giften voor groepen evenementen FONDSENWERVING Particuliere schenkers bestendige opdrachten niet DD bestendige opdrachten wel DD Sepa spontane en andere giften doneren on line Direct Mail mecenassen legaten renteafstand Triodos Andere Fondsenwerving omzet productverkoop licensing sponsoring & giften in natura Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

4 19 Spaar-ze-vrij / Triodos SUBSIDIES Vlaamse gemeenschap DIVERSE INKOMSTEN Financiële opbrengsten Provincies Gemeenten Uitzonderlijke opbrengsten Diversen TOTAAL OPBRENGSTEN KOSTEN Resultaat Begroting Resultaat Begroting BEWEGING IS bijdragen ,3% 23,9% DIRECTIE FONDSENWERVING CENTRALE DIENSTEN ALGEMENE KOSTEN Overhead Personeel Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

5 COMMUNICATIEDIENST CAMPAGNE/BEWEGING PROJECTEN TOTAAL KOSTEN SALDO EXPLOITATIE Legaten > EUR SALDO EXPL. incl. legaten > EUR Fondsen van de vereniging overgedragen resultaat resultaat van het boekjaar Reserves i/d balans einde periode Bestemd fonds IS-bijdrage begin boekjaar Bestemd fonds IS-bijdrage einde boekjaar Eigen vermogen De detail van de begroting voor fondsenwervinginkomsten en -uitgaven voor 2015 zijn te vinden in het hoofdstuk fondsenwerving vanaf pagina 7. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

6 2. COMMENTAREN BIJ HET RESULTAAT OVER INLEIDING Voor 2014 hadden wij initieel een deficitaire begroting voorzien van euro berekend op een inkomstenbegroting van euro en een uitgavenbegroting van euro. Dit begrootte deficitaire resultaat werd grotendeels verklaard door de kosten voor fondsenwerving die met 23% stijgen (opgelopen vertraging in het investeringsprogramma) en van de toename van de internationale bijdrage. Een jaar later presenteren wij jullie een uiteindelijk resultaat van , tegenover een begroting van euro. Globaal gezien ontvingen we euro en gaven euro uit. Ook de legaten boven euro gaven een sterk positief resultaat: er werden euro geregistreerd tegenover euro in de begroting. Het uiteindelijke resultaat van het boekjaar is dus positief ( euro) Meer details vinden jullie hierover in dit financieel verslag. De interne presentatie van de resultatenrekening volgt hetzelfde schema als vorig jaar. Wat wij onderaan ter verduidelijking toegevoegd hebben, is het uiteindelijke resultaat en ook de reserves die Amnesty International Vlaanderen op dit ogenblik bezit. Wegens afronding, kunnen de cijfers in de hiernavolgende grafieken en tabellen lichtjes afwijken OVERZICHT RESULTATEN Totale opbrengsten Totale kosten Resultaat Jaarrekening Begroting Jaarrekening Begroting Jaarrekening Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

7 2.3. OVERZICHT OPBRENGSTEN * Fondsenwerving Subsidies Activisme Diverse inkomsten (*) TOTALE INKOMSTEN Resultaat Begroting Resultaat Begroting Resultaat * incl. inkomsten legaten > Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

8 ACTIVISME De inkomsten uit activisme bedragen , een stuk lager dan vorig jaar en dan begroot. De lidgelden hebben we in de lijn met de AV-beslissing - afgeschaft en alle bijdragen van leden staan nu onder inkomsten uit fondsenwerving. De groepsbijdragen zijn nogmaals gevoelig gedaald FONDSENWERVING (Op het einde van deze bundel vinden jullie een verklarende woordenlijst voor enkele specifieke termen gelinkt aan fondsenwerving. De verklaarde termen staan cursief.) Ook in 2014 zetten we in op fondsenwerving waarbij we onze strategische keuzes bleven volgen: Schenkerbehoud via verschillende kanalen, met verschillende boodschappen en vragen voor engagement. We stuurden fideliseringsmailings naar onze supporters die losse giften gaven, we werkten op het verbeteren van onze welkomcommunicaties voor nieuwe schenkers, we informeerden al onze supporters over onze inkomsten en uitgaven. We begonnen met eerste testen met supporter journeys. Schenkerwerving waarbij direct dialogue het belangrijkste kanaal blijft. Maar ook conversie van leden bracht nieuwe giften binnen (zowel losse giften als recurrente giften), conversie van losse giften en oude Belgische domiciliëring, reactivatie via direct mailing en telemarketing etc. We bleven ook kleinere testen op conversie van leads doen. Major donors en Legatenwerking. De investering op major donorwerving begint eerste vruchten af te werpen. We zien hier een eerste voorzichtige inkomstenstijging. Dit oa. door reactivatie van een aantal voormalige grotere schenkers, het vergroten van de bijdrages van bestaande schenkers door persoonlijk proactief contact en mooie cases for support. Ook de jarenlange investeringen op legatenwerving blijven hun vruchten afwerpen in de vorm van inkomsten en meer mensen laten ons weten Amnesty in hun testament te hebben opgenomen. Er komen ook meer vragen over onze werking.. Monitoring. Om dit alles beter te kunnen opvolgen en tijdig te kunnen bijsturen hebben we in 2014 ook weer grote stappen vooruit gezet in de technische ondersteuning en kennis die we hiervoor nodig hadden. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

9 Inkomsten fondsenwerving 2014 Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr ACTIVISME Lidgelden FONDSENWERVING incl lidgelden Particuliere schenkers incl lidgelden bestendige opdrachten niet DD bestendige opdrachten wel DD Sepa subtotaal BO wel DD + Sepa spontane en andere giften doneren on line Direct Mail mecenassen Legaten renteafstand Triodos Andere Fondsenwerving omzet productverkoop Licensing nieuwe initiatieven sponsoring & giften in natura Spaar-ze-vrij / Triodos Bij de beslissing om over te stappen van betalend lidmaatschap naar gratis lidmaatschap hadden we voorzien om de betalende leden te converteren naar schenkers, uiteraard met behoud van hun lidmaatschap. In de begroting werd het bedrag van het lidgeld onder deze Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

10 noemer behouden maar dit moet eigenlijk bij de inkomsten van particuliere schenkers gerekend worden. De leden die nog wel een financiële bijdrage bleven doen, vinden we terug in verschillende inkomstenposten: sepa, spontane en andere giften, direct mailings en mecenassen. Het is op dit moment onmogelijk om het juiste aandeel in deze posten te benoemen door de oude codes gekoppeld aan giften & lidgelden die nog niet op het nieuwe systeem is afgestemd. Het resultaat in 2014 voor inkomsten fondsenwerving eindigt op euro minder dan begroot. Voornaamste redenen hiervoor: Vertraagde opstart van de werving door Direct dialogue en mindere resultaten die als gevolg hebben minder schenkers voor We noteerden wel een hoger gemiddeld bedrag per maand. Direct mail: we hebben getest op grotere bestanden met het oog op het uitbreiden van het direct mailing bestand. Testen houdt altijd in dat je leert van je fouten om op termijn te verbeteren. Daarnaast werd er een upgrade test niet uitgerold. Wel hebben we een extra mailing gedaan in het najaar. Telemarketing inbound bleek niet rendabel waardoor we de plannen moesten bijsturen en enkele voorziene telemarketing-acties stopgezet hebben. Telemarketing reactivatie testen op grotere groepen: ook hier geldt dat je met uitproberen leert uit je fouten.. Ledenconversie: minder leden die sepa doen, meer die losse gift doen. Hier zagen we nog wel een inhaalbeweging tijdens de tweede helft van het jaar, waar men terug grotere schenkingen deed OPBRENGSTEN UIT FONDSENWERVING: DETAIL We geven hierna meer detail-informatie over volgende punten: Particuliere schenkers Structurele/recurrente schenkers Algemene cijfers Aantallen recurrente schenkers Gemiddelde maandgift Renewal rates Fondsenwervings-activiteiten Direct dialogue werving Telemarketing Ledenconversie Retentie Losse giften Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

11 Mailinggiften Renteafstand Triodosspaarders Mecenassen Legaten Andere fondsenwerving Productverkoop Licenties Sponsering in natura Spaar ze vrij / Triodos PARTICULIERE SCHENKERS We bereikten in 2014 het hoogste inkomstenniveau sinds 6 jaar, maar wel nog steeds minder dan het piekjaar Het aantal financiële supporters (minimaal 1 bijdrage in het jaar) bleef verder dalen. Daarmee zitten we terug op het niveau van vóór de groeiperiode Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

12 Ondanks de daling van het aantal schenkers steeg de totale gifteninkomst. Dit is volledig te danken aan een significante stijging van de gemiddelde jaargift (zowel gemiddelde als mediaan stijgen). Op 10 jaar tijd steeg de gemiddelde jaargift van 52,6 per schenker tot 76,84, met een duidelijke groeiversnelling in de laatste 3 jaar. Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr Particuliere schenkers incl lidgelden Onder de giften van particuliere schenkers rekenen we volgende inkomsten: inkomsten uit bestendige opdrachten (BO) niet en wel DD, sepa mandaten spontane giften private giften online doneren mailinggiften mecenaat legaten (op balans) triodos renteafstand extra gift op lidmaatschap (niet meer van toepassing sinds lidgeld 0 is) extra gift op productverkoop. We eindigen voor particuliere schenkers op euro minder dan begroot. Deze minderinkomst is het grootste deel van de achterstand op totale inkomsten via fondsenwerving. Voornaamste redenen werden hierboven reeds aangehaald. Verder volgt een meer gedetailleerde toelichting van de inkomsten van particuliere schenkers. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

13 STRUCTURELE / RECURRENTE SCHENKERS Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr bestendige opdrachten niet DD bestendige opdrachten wel DD Sepa subtotaal BO wel DD + Sepa De achterstand in bestendige opdrachten niet DD, heeft vooral te maken met het aandeel Belgische domiciliëringen die hieruit verdwenen zijn. De uitval bij bestendige opdrachten wel DD was minder groot dan ingeschat. Onder sepa moeten we ook een deel van de conversie lidgelden toevoegen die hier in de begroting apart staan maar in het resultaat in sepa. Welk aandeel dit is, is moeilijk toe te wijzen door gebrek aan detailcijfers (de huidige codering in de databank laat dat op dit moment niet toe). In de laatste maanden hebben we hard gewerkt aan een nieuwe manier van analyse en rapportage van evoluties binnen de groep recurrente schenkers (de belangrijkste groep binnen het schenkerbestand). Door een goede integratie van civicrm (crm-systeem) RapidMiner (analyse server) en Qlikview (data visualisatie) ontwikkelden we een eerste versie van actuele en interactieve rapportages. In het kader van de herstart face-to-face in de zomer werken we aan een tweede, betere versie. Dit laat ons toe om een goed globaal beeld te krijgen. ALGEMENE CIJFERS Aantallen recurrente schenkers Sinds 2007 compenseert de nieuwe werving enkel de uitval van schenkers. Ze creëert geen nieuwe groei. In 2011 en 2013 kende het aantal actieve recurrente schenkers een dip in vergelijking met de jaren daarvoor met gemiddeld per maand zo n actieve schenkers, versus actieve schenkers. In 2014 keerden we die dip weer lichtjes om, met gemiddeld actieve schenkers per maand. Dit globale beeld toont vooral het belang aan van een grotere focus en inspanning op retentie. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

14 (blauwe lijn: cumul van alle recurrente schenker ooit geworven, rood: schenkers actief die maand) De gemiddelde maandgift We werkten in de afgelopen 2 jaar sterk op de verhoging van de gemiddelde maandgift van recurrente donors. We zien op lange termijn inderdaad een gunstige evolutie. Voor nieuwe recurrente schenkers groeiden we tot 10,15 eind 2014 versus 7,8 eind 2012 en 8,5 eind Voor bestaande actieve schenkers groeiden we tot 6,5 eind 2014 versus 6,18 eind 2012 en 6,3 eind Bestaande actieve schenkers hebben een lager gemiddeld maandbedrag omwille van een historische erfenis, toen we nog minder vroegen. Ook deze stijging is een element in de verklaring voor de stijging van het totale fondsenwervinginkomen in 2de helft van Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

15 Renewal rates Renewal rates (mate waarin een schenker na 1 jaar terug schenkt of blijft schenken) zijn een belangrijke lead indicator voor retentie op langere termijn. Waar we tot 2012 vooral een dalende trend zagen in renewal rates, zien we daarna terug een stijging. De inspanningen in de welkomprocedure voor nieuwe schenkers die daartoe in de laatste 2 jaar geleverd zijn brengen dus degelijk op. We willen hier nog verder op inzetten. De donor journeys gedurende moeten na de eerste jaren verder uitgetekend en geïmplementeerd worden. In de context van Amnesty Vlaanderen hebben twee losstaande factoren hier een invloed op. Een goede donorcommunicatie is belangrijk zodat de donoren bij onze organisatie blijven (retentie programma). Het tweede aspect is eerder technisch, met name het correct aanbieden aan de bank bij SDD. FONDSENWERVINGSACTIVITEITEN Direct dialogue Begin 2014 beslisten we om voor onze straatwerving samen te werken met Pepperminds. We sloten een overeenkomst af voor nieuwe schenkers in De afspraak was om de werving van de eerste 500 schenkers als een pilootproject te beschouwen (duurtijd: ongeveer 3 maanden). De werving zou normaal starten in maart maar begon pas op 20 mei. Reden hiervoor was vooral een vertraging bij de leverancier bij de uitwerking van het werfconcept. Dit resulteerde in een vertraging van de inkomsten voor 2014 en zorgde dat het objectief van schenkers niet gehaald werd. We eindigden eind 2014 op een duizendtal nieuwe schenkers. De pilot eindigde eind augustus en op dat moment waren er 500 schenkers (bruto) geworven. De evaluatie van deze pilot was niet onverdeeld positief. De explosieve groei van Pepperminds tijdens de opstartfase zorgde voor een mindere kwaliteit van de wervers. Ook lag de focus van de leverancier op grotere contracten (met grotere volumes dus) bij andere ngo s. De zomerfestivalwerving was eveneens niet zoals het moest zijn: onvoldoende ondersteuning van de wervers (coaching, motivatie, slechte keuzes van Pepperminds ) Hierin heeft de leverancier haar fout erkend en ons ook een compensatie voor de slechte resultaten gegeven. Na de test namen we een aantal pistes in overweging: stoppen vs doorgaan vs enkel werven op de boekenbeurs te Antwerpen. Het compensatievoorstel van Pepperminds voor creditering van een stuk van de kosten van festivalwerving toonde ons dat ze zich bewust zijn van het probleem, en engagement tonen voor een betere samenwerking. Daarom hebben we de werving toch verdergezet in De kwaliteit van de geworven schenkers was behoorlijk. Zowel qua leeftijd van de schenkers als gemiddeld bedrag per maand zaten de resultaten goed. De uitval heeft een acceptabel niveau. Pepperminds is er echter niet in geslaagd het aangepaste volume te halen in 2014, deels door hun eigen werking en de achterstand opgelopen in de eerste fase. Maar gedeeltelijk ook door onvoldoende capaciteit voor opvolging en beheer van deze volumes bij Amnesty. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

16 Telemarketing In de afgelopen periode werd telemarketing vooral ingezet voor inbound en voor 2 projecten outbound: de ledenconversie en de reactivatie van recurrente schenkers. Inbound werd ingevoerd om twee redenen: werkdruk van inkomende telefoons op afdeling fondsenwerving en een poging tot downgrade van stopzetters. We kwamen echter vrij snel tot de conclusie dat een inbound garantie op dit moment financieel en organisatorisch moeilijk houdbaar was: Downgrade van de stoppers lukte onvoldoende Inbound drukt te veel op outbound (te lange spreiding van acties) Operationele issues ivm het actuele data bij telemarketing-kantoor Daarom bouwden we het inbound programma af en zetten we het in de zomer volledig stop met een verwachte verhoging van tijdsinvestering bij de mederwerkers van de afdeling fondsenwerving. De outbound-activiteiten focusten zich vooral op conversie (oude Belgische domiciliëring naar sepa, losse schenkers naar recurrente schenkers en leden naar schenkers) en reactivatie. Upgrade was initieel ingepland, maar we verkozen om in 2014 hier nog niet op te werken. Reden hiervoor is dat bij upgrade campagnes het risico op negatieve effecten groter is. In het slechtste geval contacteer je de verkeerde groep mensen die gevraagd wordt om te upgraden, met een verkeerd verhaal en een verkeerde vraag. Die daarop beslissen dat ze stoppen met hun steun aan Amnesty. In de zomer 2014 besloten we het outbound telemarketing programma tijdelijk stop te zetten. We vonden immers dat er te veel elementen waren die het moeilijk maakten om de investering te rentabiliseren. Eind november / begin december deden we een korte heropstart van de TM-activiteiten. Hierin testten we enkele bijsturingen rond de dataprocessen die we invoerden, en inventariseerden we nieuwe uitdagingen. Dit korte belproject bracht 141 nieuwe SDD-mandaten met een gemiddeld maandbedrag van 6,1 op die we in de loop van januari 2015 opstartten. Omwille van enkele data-technische issues besloten we geen gedetailleerde cijferanalyse te maken, maar de conclusie was wel dat de resultaten nog niet goed genoeg waren. Conclusies die we meenemen naar 2015: Om telemarketing, wat op zich een rendabel fondsenwervingsinstrument is, voor AIVL goed in te zetten zijn er enkele werkpunten die we in de loop van verder opnemen. Focus op goede data-processen. Tijd en ruimte voor kwalitatieve training van callagents. Systematisch testen: verschillende telemarketingbureaus naast elkaar, kwalitatieve scripts, selecties Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

17 Ledenconversie De ledenconversie heeft de dalende trend in het aantal financiële supporters niet doen stoppen. De ledenconversie heeft de gemiddelde bijdrage per financiële supporter wel significant doen stijgen. Gemiddelde bijdrage steeg in die mate dat de daling in aantal supporters compenseerde tot een hogere totale inkomst. Vanuit fondsenwerving is er vooral ingezet op conversie richting SDD, maar de supporters converteerden vooral naar losse giften. Daardoor kregen we een andere verhouding in de donorsegmenten: recurrente vs one off schenkers en een andere verhouding in de resultaten van verschillende technieken: vooral telemarketing vs direct marketing We onderscheiden twee groepen: mensen die in 2013 enkel betalend lid waren en mensen die betalend lid waren en daarbovenop extra schonken. We behielden 63,88% van leden die enkel lidgeld betaalden. Deze groep schonk in 2014 wel meer dan ze in 2013 aan lidgeld gaven (o.m. dankzij het argument dat een gift van 40 euro voor een stuk aftrekbaar is van de belastingen). Daardoor krijgen we een significante stijging van de gemiddelde gift wat zorgt voor een kentering in de dalende trend van de gemiddelde totale bijdrage. Wat vroeger lidgeld was verschoof vooral richting losse giften en bestendigde opdrachten en in beperktere mate naar SDD. Van de leden die ook een extra gift gaven bovenop hun lidgeld behielden we 89,09% als schenker. Deze licht ingekrompen groep schonk wel evenveel als vorig jaar. Dit resulteert ook weer in een stijging van de gemiddelde gift, wat een versnelling gaf van de stijgende trend. Wat hier vroeger lidgeld was verschoof vooral naar SDD en BO. Bij de halfjaarresultaten zagen we in de groep leden minder mensen die gaven en ook drastisch minder inkomsten dan in dezelfde periode van het jaar ervoor. In de tweede helft van het jaar stegen de inkomsten terug en zagen we betere resultaten dan verwacht in de helft van het jaar. Retentie In 2014 verbeterden we enkele basiselementen in de welkomprocedure die op zich al een effect tonen, bvb. in verhoging % renewal rates. We deden ook een eerste test met het opzetten en uitvoeren van een specifieke donor journey bij de schrijfmarathon. Het is evenwel nog te vroeg om hieruit resultaten te kunnen halen LOSSE GIFTEN Noot: Losse giften omvat spontane giften ea. en online giften. Spontane giften en andere omvatten de spontane giften, private giften, extra gift op lidgeld en giften uit productverkoop Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr spontane en andere giften doneren online Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

18 In losse schenkingen zitten de spontane schenkingen waarvan we intussen weten dat die niet zo spontaan zijn. Een deel van deze giften kunnen toegewezen worden aan direct mailings, telemarketingacties, ledenconversie etc. Een deel van deze inkomsten zijn inkomsten die boven 250 euro zitten (dus middelgrote en grote schenkers). De daling die we hier zien is vooral te wijten aan een verschuiving naar mecenassen. Alle grotere schenkers werden geboekt op de post mecenassen om de evoluties beter te kunnen opvolgen. Dit geeft tav de begroting voor 2014 wel een vertekend beeld. Als we echter beide samentellen komen we uit op een verhoging van euro die vooral toe te wijzen is aan het reactiveren van uitgevallen grote(re) schenkers en het verhogen van bestaande grote(re) schenkers. MAILINGGIFTEN Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr Direct Mail De achterstand op direct mail heeft te maken met testen die op grotere groepen gedaan worden waarbij niet elk segment even goed scoort. Een upgrade-actie die voorzien was, werd in 2014 niet uitgevoerd. De Kost per Geworven Euro (KGE) zit goed voor alle mailings. De rentabiliteit van de mailings verder opdrijven veronderstelt blijvende investeringen (goede copy en creatie, regelmaat van mailings, fijnere segmentaties ). In zo n scenario kunnen we echter de KGE enkel drukken/stabiel houden als de schaal van het mailingprogramma vergroot wordt. Momenteel zijn de oplages nog net iets te klein. Daarom hebben we de afgelopen op grotere oplages verzonden en zullen we dat ook in de toekomst doen. Zo evalueren we het potentieel van de huidige database. Uit de snelle opvolging van drie mailings in het najaar leerden we dat meer mailings niet lijken te leiden tot een lagere respons (al gaat het sowieso om een actievere groep schenkers). Dit willen we volgend jaar verder onderzoeken met een gecontroleerde lange termijn test. In de context van de ledenconversie is het ook belangrijk dat we in deze mailings de vroegere leden mee opnamen. We zien in de resultaten dat de DMs een belangrijke rol speelden in de ledenconversie, zeker in de groep die vroeger reeds lidmaatschap combineerden met losse giften, maar ook in de groep die vroeger enkel lid was. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

19 RENTEAFSTAND TRIODOSSPAARDERS Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr renteafstand Triodos Zoals verwacht zien we een daling in de inkomsten van de renteafstand, nog lager dan begroot: minder rente en geen prioriteit in de werving van nieuwe fondsen op dit moment MECENASSEN (GROTE EN MIDDELGROTE SCHENKERS) Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr Mecenassen Ook hier zien we de vertekening waarvan sprake bij de spontane giften omwille van een shift van deze inkomsten. We kunnen echter wel stellen dat de inzet op major donors haar vruchten begon af te werpen in LEGATEN Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr Legaten We haalden in 2015 meer op via legaten dan voorzien. We zien ook hier, zowel in opengelegde legaten als in aanvragen voor informatie of mensen die ons laten weten dat zij Amnesty in hun legaat hebben opgenomen een meer dan voldoende return on investment van de laatste jaren. Ook hier blijven we overtuigd dat proactieve aanpak van legatenwerving loont ANDERE FONDSENWERVING Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr Andere Fondsenwerving Op andere fondsenwerving zien we een klein overschot tov begroting. Dit komt vooral door een meerinkomst op licenties van het jaar ervoor die toch nog in 2014 zijn uitbetaald. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

20 PRODUCTVERKOOP Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr omzet productverkoop Het niet expliciet inzetten op productverkoop in de eindejaarsperiode heeft zoals verwacht geresulteerd in een minderinkomst die in lijn ligt met de begroting hierop. De doelstelling van onze productverkoop en de organisatie hiervan op middellange termijn bekijken we de komende periode LICENTIES Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr Licensing In 2014 hebben we enkel inkomsten gekregen van Belarto alsook een niet verwachte inkomst daterend We zien licenties op dit moment niet als prioritair. Dat vertaalt zich ook in een dalend aantal overeenkomsten en dalende inkomsten SPONSORING/GIFTEN IN NATURA Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr sponsoring & giften in natura De Nationale Loterij keurde het subsidiedossier voor de Letter Writing Marathon goed.. Hier zien we echter ook de effecten van de crisis door een iets lagere toewijzing SPAAR-ZE-VRIJ / TRIODOS BANK Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr Spaar-ze-vrij / Triodos Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

21 We doen hierop iets beter dan verwacht, zonder extra inspanningen. Wel brengt de nieuwe berekening en regel vanwege Triodos een stuk minder op dan in het verleden. Zij willen dit van hun kant ook herbekijken SUBSIDIES VLAAMSE GEMEENSCHAP Deze subsidie is toegekend voor 5 jaar, tot in 2015, met toepassing van een indexformule. We hebben de geplande subsidie 2014 voor 100% ontvangen DIVERSE INKOMSTEN FINANCIËLE OPBRENGSTEN Gezien de rente op de termijnrekening bij Triodos gedaald is tot 1,4% in 2014, zijn de financiële opbrengsten lager dan voorzien GEMEENTES / PROVINCIEBESTUREN De bijdragen van de gemeentes zijn fors lager dan vorig jaar en lager dan begroot. We vermoeden dat het effect van de besparingen door de regering hierin meespeelt DIVERSEN De belangrijkste inkomsten in deze rubriek zijn schadedossiers verzekeringen, winstdeelnemingen bij Baloise en opbrengsten van lezingen. Deze inkomsten zijn moeilijk vooraf in te schatten en werden begroot op het gemiddelde van de voorbije jaren OVERZICHT KOSTEN Algemene kosten Bewegin g Fondsen - wervin g Projecte n Communi - catiedien st Directie Central e dienste n Campagn e Beweging Resultaat Begroting Resultaat Begroting Resultaat Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

22 BEWEGING Dit bedrag bestaat uit de bijdragen aan de Internationale bijdragen de IS-bijdrage- ( ) en aan het European Institutions Office ( ).De internationale bijdrage werd begroot op basis van de verwachte inkomsten in 2014, berekend op basis van de assessmenttabel van het Internationaal Secretariaat. De reële kosten echter, zoals deze werden gefactureerd, zijn gebaseerd op twee jaar terug, waardoor het resultaat gunstiger uitviel dan begroot. Tevens zitten in deze rubriek Beweging de uitgaven voor de organisatie van de Algemene Vergadering, de internationale vergaderingen, de kosten voor de Raad van Bestuur en Steunpunten en voor de landen- en themateams DIRECTIE Dit zijn voornamelijk uitgaven voor deelname van personeelsleden aan internationale operationele vergaderingen, collectieve vormingsmomenten, vrijwilligerskosten voor het directiesecretariaat en uitgaven voor sociale activiteiten. Op verschillende subposten werd er minder uitgegeven dan begroot, ondermeer door goedkopere deelnames aan internationale meetings en door minder uitgave op de kost van collectieve vorming FONDSENWERVING UITGAVEN FONDSENWERVING 2014 PROJECT Begroting Resultaat Verschil Result vs Begr Lidgeldconversie A Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

23 AFDELING FONDSENWERVING A Fondsenwerving A Direct Mail A Direct dialogue A Productaankoop A Fondsenwerven online A Mecenaat A Vorming-opleiding A Legaten A Retentie A Upgrade A Reactivatie A Conversie A We eindigden in 2014 op euro minder uitgaven dan begroot. De voornaamste redenen hiervoor: Minder-uitgaven door verminderde werving Direct dialogue De vertraagde opstart en minder gewerkte uren verklaren de minder-uitgave voor de werving via direct dialogue. Minder-uitgaven op Telemarketing Het is best om de budgetten van retentie, upgrade, reactivatie en conversie voor een groot stuk samen te zien omdat het overgrote deel daarvan telemarketing-budgetten zijn waartussen geschoven werd. We hebben in 2014 besloten om voorlopig geen upgrade op te starten (de kost bij deze post is de algemene opstartkost die we gelijkmatig verdeeld hebben over de verschillende telemarketingkostenplaatsen) omwille van de verhoogde mogelijke negatieve effecten (cfr toelichting bij de inkomsten). vooral op reactivatie te testen op grotere groepen mensen waarbij voor sommige groepen de resultaten goed zijn, voor andere minder. Op die manier kunnen we het profiel analyseren van voormalige schenkers die reactiveerbaar zijn, wat de efficiëntie van ons toekomstig reactivatieprogramma verbetert. Conclusies: telemarketing blijft een zeer waardevol kanaal voor fondsenwerving en retentie. Cruciaal hierbij is: focus op goede data-processen tijd en ruimte voor kwalitatieve training van personen in het callcenter. systematisch testen Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

24 Minder-uitgaven op Major Donor vooral door de Direct mail upgrade die we in 2014 niet deden CENTRALE DIENSTEN Minder kosten zijn voornamelijk toe te wijzen aan informatica/telecom aangezien de voorziene uitgaven vervanging Lotus Notes door Office 365 onder impuls van het Internationaal Secretariaat pas gebeurt in ALGEMENE KOSTEN De algemene kosten bevatten alle personeelskosten, de huisvesting en alle daarmee gerelateerde kosten. Het is de grootste kostencategorie van het totaal budget. Met uitzondering van de personeelskosten, zitten alle algemene kosten op budget. Het aantal VTE s (Voltijds Equivalenten) ging van 19.8 in 2013 naar 18,7 in De personeelskosten zijn hoger uitgevallen dan voorzien ( ), omwille van een extra provisie vakantiegeld ( ) en een verhoging van de provisie voor meer-uren. ( ). Deze provisie voor vakantiegeld is gebaseerd op het wettelijk maximum toegelaten bedrag (18,8% van de bruto-lonen voor bedienden). De meer-uren zullen volgend jaar grotendeels worden afgebouwd COMMUNICATIEDIENST De uitgaven zijn lager dan begroot. Dit is toe te wijzen aan drie factoren. Enerzijds is de verzending van het supporters-magazine Amnesty in Actie goedkoper uitgevallen. Daarnaast zijn er verschuivingen geweest binnen projecten voor de website die in 2014 een besparing met zich meebrachten. Tenslotte waren de algemene kosten voor de afdeling (vrijwilligers en opleiding) kleiner dan begroot BELEID-BEWEGING De uitgaven voor de afdeling Beleid en Beweging algemeen zijn lager dan oorspronkelijk begroot. De voornaamste verklaring hiervoor is dat de facturen voor de Amnesty-dag pas in 2015 betaald werden. Er waren in de begroting Service aan de Beweging middelen voorzien voor telemarketing en voor de uitrol van het communicatieplan voor het gratis maken van het lidmaatschap. Die kosten werden uiteindelijk gedragen door de begroting voor fondsenwerving en ledenconversie. De telemarketingactie was beperkter dan voorzien. Een deel van de communicatie werd per mail gevoerd in plaats van per brief PROJECTEN Voor de campagnes bleven we in 2014 globaal binnen de begroting. Er was een meeruitgave voor de campagne My Body My Rights die geheel toe te schrijven was aan de kosten voor de enquête omtrent verkrachting in België. De onkosten voor de campagne tegen Foltering vielen iets lager uit dan begroot. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

25 Dat geldt ook voor de Eindejaarscampagne en de Schrijfmarathon. Daar blijven we onder begroting omdat een deel van de campagnematerialen en de reiskosten voor Ales Bialiatski gesponsord werden. De minder-uitgave op ledenconversie heeft vooral te maken met een lagere telemarketing-kost. Er werden minder mensen gebeld en bereikt dan ingeschat omdat we veel minder bruikbare en juiste telefoongegevens in onze database hadden dan verwacht. Al deze mensen hebben een brief gekregen, wat goedkoper is, maar ook een slechtere conversierate. Op dit moment zijn de juiste gegevens om dit te becijferen niet op die manier gecodeerd in het systeem. Een minderuitgaven op de posten zoals Communicatie, Beleid Beweging en Projecten betekent niet dat er minder activiteiten werden gerealiseerd. Het Jaarverslag 2014 geeft een mooi overzicht van de activiteiten en impact die in 2014 door de Vlaamse afdeling van Amnesty werden gerealiseerd. Er kunnen verschillende redenen zijn voor de minderuitgaven, bijvoorbeeld het verkrijgen van gratis of goedkoper actiemateriaal, advertentieruimte etc of geplande en door ons gebudgetteerde - acties van het Internationaal Secretariaat die niet doorgaan. Daarnaast voorzien we ook steeds wat marge om in te kunnen spelen op onverwachte opportuniteiten RESULTAAT Zie overzichtstabel op pagina BALANS De jaarrekening (inclusief waarderingsregels) zal samen met het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de kascommissie in de volgende AV infobundel zitten die op de Algemene vergadering zelf zal worden bezorgd. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

26 3. BEGROTING 2015 Samenvatting We vragen de Algemene Vergadering de begroting van 2015 goed te keuren zoals weergegeven in de tabel op pagina 1 en hierna verder toegelicht. Met deze begroting en plannen lanceren we een programma om onze organisatie financieel gezond te maken en de inkomsten voor de organisatie over de volgende vijf jaar gevoelig te verhogen. We vragen de AV om de begroting 2015 goed te keuren in de wetenschap dat vanaf 2015 en daarop volgende 2 tot 3 jaren dit plan de reserves van de organisatie volledig zal gebruiken. Indien nodig vragen we een lening van het Internationaal Secretariaat aan om de plannen verder uit te voeren. Het Internationaal Secretariaat heeft op onze vraag een audit gedaan om na te gaan waarom de uitvoering van de plannen in het verleden niet gelukt is. De voornaamste conclusie was dat de bestaande ambities niet groot genoeg waren voor AIVL als sectie, maar wel té groot voor de huidige personeelsbezetting binnen de afdeling fondsenwerving. Het Internationaal Secretariaat heeft ons eveneens geholpen met het opzetten van dit nieuwe plan en zal ons ook bij de uitvoering en de opvolging ervan verder ondersteunen. De essentie van de plannen is: 1. een versterking van de afdeling fondsenwerving door de aanwerving van 4 extra voltijdse equivalenten gespreid over 2015 en het rekruteren van grotere volumes van schenkers via directe dialoogwerving. Dit door enerzijds met meerdere leveranciers naast elkaar te werken en anderzijds vanaf eind 2016 de werving door externe leveranciers te combineren met werving die we zelf in-huis organiseren. 3. bestaande & nieuwe schenkers aan de organisatie binden en onze supportersbasis vergroten om daaruit schenkers te rekruteren. Anne Vleminckx, Penningmeester We lichten hieronder de plannen en begroting verder in detail toe. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

27 3.1. INLEIDING ONZE AMBITIES Amnesty International Vlaanderen heeft de uitdaging financieel gezond te worden en te groeien. Deze ambitie is niet nieuw en in het verleden zijn er reeds plannen en begrotingen in deze geest opgemaakt. Wel nieuw is dat we met het plan dat we aan deze Algemene Vergadering voorstellen onze organisatie terug gezond maken en op 5 jaar tijd de inkomsten van AIVL substantieel verhogen. En dit met slechts één doel: om op termijn onze impact op mensenrechten te vergroten. We zijn ervan overtuigd dat meer financiële middelen ervoor kunnen zorgen dat we meer en beter onze mensenrechtenthema s (nationaal & internationaal) op de agenda van de media & beleidsmakers kunnen zetten. Met meer middelen kunnen we het groter publiek beter informeren en overtuigen van het belang van mensenrechten en kunnen we meer en beter supporters mobiliseren voor ons mensenrechtenwerk ANALYSE VAN DE PIJNPUNTEN UIT DE VOORBIJE PLANNEN Amnesty International Vlaanderen heeft steeds vooraan gestaan wat betreft vernieuwende ideeën op de fondsenwervingsmarkt. Zo waren we bij de eerste ngo s om te starten met Direct dialogue, een investering die zich ondertussen erg goed heeft terugbetaald. We hebben de afgelopen tijd ingezet op het betrekken van en de tweerichtings communicatie met supporters, het doorbreken van silo s tussen supporters en het belang van een sterk verhaal vertellen. Daar waar onze ideeën sterk waren, bleef het uitrollen en technisch ondersteunen van onze plannen achter. Dankzij een doorlichting van onze fondsenwerving door het internationaal secretariaat in het najaar van 2014 hebben we de juiste analyse in handen waar we nu het verschil kunnen maken met de plannen uit het verleden. In het verleden heeft AIVL reeds extra middelen geïnvesteerd in fondsenwerving vanuit haar reserves. Dit werd echter gespreid over verschillende jaren. De audit door de experten van het IS in december gaf ons de analyse waarom dit in het verleden niet lukte, nl. een kleinere investering gespreid over jaren is een te kleine stimulator voor groei. De voornaamste conclusie was dat de bestaande ambities niet groot genoeg waren voor AIVL als sectie, maar wel té groot voor de huidige personeelsbezetting binnen de afdeling fondsenwerving. Met de huidige ploeg kan er niet voldoende opvolging en coördinatie aan de verschillende fondsenwervingsprogramma s gegeven worden. We zullen daarom investeren in een versterking van de afdeling fondsenwerving door de aanwerving van 4 extra voltijdse equivalenten gespreid over 2015 en We zullen eveneens investeren in het recruteren van grote volumes schenkers. Dit laatste door enerzijds met meerdere leveranciers te werken en anderzijds vanaf 2017 de werving door externe leveranciers te combineren met werving die we zelf in-huis organiseren. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

28 Ervaringen van andere ngo s en andere Amnesty-secties, waaronder oa AIBf leren dat de kwaliteit van je werving beter is wanneer je alles zelf in huis organiseert. Door de combinatie van de samenwerking met leveranciers en inhuis-werving spreid je de risico s en kan je de good practices van beide benutten. We kunnen ook lessen trekken uit onze eigen korte 'in house' ervaring uit 2007 en Twee belangrijke peilers zijn: enerzijds een voldoende opvolging en omkadering aan de geworven schenkers (opstart van hun betaling, communicatie om hen op lange termijn aan Amnesty te binden) en anderzijds genoeg personeel om zowel de wervers aan te werven en op te leiden, als de praktische organisatie van de straatwerving. We zijn er daarom van overtuigd dat we met deze voorwaarden wel kunnen slagen. Ten slotte zetten we in op het binden van de bestaande en de nieuwe schenkers aan onze organisatie en op het vergroten van onze supportersbasis om daaruit schenkers te rekruteren INTERNATIONAAL KADER De investering ziet er - onder impuls van de internationale organisatie - om tweeërlei reden anders uit dan in het verleden. Ten eerste wordt de investering uit de eigen reserves niet langer gespreid over verschillende jaren maar worden de beschikbare middelen over slechts enkele jaren gebruikt om sneller en sterker te kunnen groeien. Ten tweede is er de mogelijkheid om beroep te doen op een lening van het Internationaal Secretariaat. Deze lening uit het FIF (Fundraising Investment Funds) van IS zorgt niet alleen voor de financiële input, daarbij komt ook nauwgezette monitoring en ondersteuning van het IS bij de uitvoering van de plannen. Ze delen daardoor in het risico. We hebben sterke indicaties dat we deze lening zullen krijgen, maar formeel zal de beslissing pas in oktober genomen worden. Op de Algemene Vergadering zal een verantwoordelijke van het Internationaal Secretariaat de steun voor dit plan komen toelichten. Onze strategie ligt in de lijn met de internationale groeistrategie en noodzakelijke succesfactoren. Andere Amnesty-secties zijn ons reeds met succes voorgegaan in een gelijkaardig groeiplan met een FIF-lening (ondermeer Ierland, Nieuw-Zeeland, Denemarken) FONDSENWERVINGSSTRATEGIE Onze fondsenwerving strategie zal bestaan uit vier onderling sterk samenhangende - pijlers: nl. werving van grotere volumes in een mix van technieken, retentie, proactieve major donors & legatenwerving en monitoring. Het slagen van een sterke fondsenwervingsstrategie hangt mede af van verschillende organisatorische randvoorwaarden. Deze zullen zich moeten vertalen in een aangepaste structuur van, en cultuur op het nationaal secretariaat. De komende periode gaat men op het secretariaat werken aan een lange termijn strategie voor de ganse ploeg BEGROTING 2015 EN VERDER De begroting 2015 eindigt met een verwacht tekort van 469,827. Ook in 2016 en 2017 zien we nog belangrijke tekorten en eindigt de vereniging met een negatief eigen vermogen. Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

29 De ommekeer gebeurt in Tegen eind 2020 is het eigen vermogen substantieel verhoogd tav eind INKOMSTEN De totale inkomsten nemen toe tot 2,34 miljoen in 2015, een stijging met 6,5% ten aanzien van Dit is vooral onder impuls van de inkomsten uit fondsenwerving ACTIVISME We voorzien een stijging in de inkomsten uit groepsbijdragen en giften van groepen, van in 2014 naar in De inkomsten uit events dalen naar op deze post, omdat een aantal verwachte inkomsten nu bij major donors worden gerapporteerd en niet langer hier. Dit is meer in overeenstemming met de realiteit FONDSENWERVING De fondsenwervingsstrategie die we voor de komende jaren voorstellen bestaat uit 4 pijlers 1. Rekruteren van grotere volumes schenkers in een mix van technieken 2. Inzetten op het behoud van onze bestaande en nieuwe schenkers (retentie) 3. (Blijvend) proactief inzetten op Major donors en Legaten 4. Monitoring De eerste drie pijlers hangen onlosmakelijk samen. Strategisch liggen deze pijlers in lijn met de strategische keuzes van het verleden en die van het internationale secretariaat. 1. Nieuwe instroom via F2F 2. Nieuwe instroom via leads generation Major donors Legatarissen Cultivatie Retentie Monitoring Testing Optimalisatie Pijler 1. Voor de rekrutering van nieuwe (voornamelijk recurrente) schenkers zijn grotere volumes, de combinatie in huis & werken met verschillende externe leveranciers en een mix van technieken de sleutel. Door de combinatie in huis en werken met verschillende leveranciers Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

30 - compenseren we de capaciteitsproblemen die je hebt wanneer te werken met slechts één leverancier - kunnen we verschillende leveranciers tegen elkaar uitspelen ten voordele van AI - kunnen we zelf beter benchmarken tussen verschillende leveranciers Dit was in het verleden niet mogelijk met de bestaande medewerkers en budgetten. Het grote voordeel is het volume, de mogelijkheid om good practices over te nemen. Zo spreiden we het risico en kunnen we beter benchmarken. Daarnaast kunnen we op die manier koststructuren en prijzen onderhandelen en meer belang krijgen bij de leverancier. Voor het rekruteren van nieuwe schenkers zetten we naast straatwerving en grote donateurs/legaten op een later ogenblik ook verder in op lead-generation via verschillende (nieuwe) kanalen ( ing, sms en andere) binnen de multi-step rekrutering. Pijler 2. Een centrale pijler uit onze voorbije plannen was het behouden van de bestaande en nieuwe schenkers. Dit blijft ook een belangrijke pijler in het nieuwe plan. Een goed retentie-beleid vormt een noodzakelijke tandem met een rekruteringsbeleid om te kunnen groeien. Een noodzakelijke voorwaarde voor een goed retentiebeleid is een goed CRM-systeem waar we de afgelopen periode grote vooruitgang in hebben geboekt. Dit is o.a. nodig om de supporter journeys te kunnen automatiseren. Binnen dit retentiebeleid zullen we op de juiste momenten via de juiste kanalenmix ( , papier, sms ) met de juiste inhoud contact blijven houden met onze supporters. Pijler 3. Pro-actief inzetten op grote gevers en legaten loont de moeite, zoals we in de afgelopen jaren gezien hebben. Over de return on investment van legatenwerking bestaat geen twijfel meer en ook investeren in major donor-werving en behoud begint duidelijk haar vruchten af te werpen. We blijven hierop dan ook verder inzetten. Pijler 4. Fondsenwerving anno 2015 is een samenspel van vele factoren waardoor de opvolging van de verschillende parameters en resultaten sleutel is tot het realiseren van groei. Er moeten immers voortdurend lessen kunnen getrokken worden wat niet of beter werkt om zo de aanpak bij te sturen. De uitbreiding op technische en analytische capaciteit oa in de vorm van ons nieuwe CRMsysteem creëert nieuwe mogelijkheden en meer zicht op de resultaten en geleverde inspanningen. Dankzij deze indicatoren kunnen we onze financiële prognoses beter en regelmatiger actualiseren en controleren. Ook het Internationaal Secretariaat zal onze investeringen maandelijks mee monitoren. Inkomsten fondsenwerving 2015 Particuliere schenkers en fondsen F2F - extern Infobundel 2 Bijlage 3 Algemene Vergadering

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 - ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat

Nadere informatie

Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 ALGEMENE VERGADERING 2011 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties PWO Onderzoeksresultaten in de praktijk Eef Scheerlinck Ann-Sophie Bouckaert Joke Persyn Tine Faseur Ilja De Coster Fundra sers alliance belgium Colofon

Nadere informatie

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15 Inhoudsopgave Inzet en perceptie van telemarketing 3 1. Kengetallen 5 2. DM Barometer 7 2.1. Onderzoeksopzet 7 2.2. Special: Telemarketing 7 2.3. Respondenten 7 3. Perceptie van telemarketing 8 3.1. Outbound

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram Jaarverslag 2013 Inhoud 4 Woord vooraf 6 Ondernemingsprincipes 7 Kerncijfers 10 Mission statement 12 Activiteiten Niet-Leven 14 Activiteiten Leven 16 Distributie en commerciële werking 19 Andere ondersteunende

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Beleidsplan. www.maf.nl 2015-2017. Concept 3. MAF Nederland Postbus 65 3840 AB Harderwijk Van Leeuwenhoekstraat 20-1 3846 CB Harderwijk

Beleidsplan. www.maf.nl 2015-2017. Concept 3. MAF Nederland Postbus 65 3840 AB Harderwijk Van Leeuwenhoekstraat 20-1 3846 CB Harderwijk www.maf.nl Beleidsplan 2015-2017 Concept 3 MAF Nederland Postbus 65 3840 AB Harderwijk Van Leeuwenhoekstraat 20-1 3846 CB Harderwijk Inhoud Directiebeoordeling beleidsperiode 2012-2014... 3 a. Hoofdpunten...

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werving van structurele donateurs onder de grootste goededoelenorganisaties in Nederland

Ontwikkelingen in de werving van structurele donateurs onder de grootste goededoelenorganisaties in Nederland Ontwikkelingen in de werving van structurele donateurs onder de grootste goededoelenorganisaties in Nederland René Bekkers Filantropische Studies VU Amsterdam 20 december 2011 Colofon Dit rapport is geschreven

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

2 Hoe werkte het (opbouw) 9 2.1 Stem voor vrijheid 10 2.2 Het proces 11 2.3 Kosten-nul-methode 15 2.4 Brugfunctie 16

2 Hoe werkte het (opbouw) 9 2.1 Stem voor vrijheid 10 2.2 Het proces 11 2.3 Kosten-nul-methode 15 2.4 Brugfunctie 16 JAARVERSLAG 2008 1 INHOUDSOPGAVE 1 Vijf jaar Project Aware 17 1.1 Voorwoord 3 1.2 Samenvatting/introductie 4 1.3 Hoe het allemaal begon 5 1.4 Dit was Project Aware 6 1.5 Kernboodschap & kernpunten 7 1.6

Nadere informatie

Van deelnemer naar werknemer Loondispensatie en loonwaarde in de praktijk

Van deelnemer naar werknemer Loondispensatie en loonwaarde in de praktijk Van deelnemer naar werknemer Loondispensatie en loonwaarde in de praktijk Derde voortgangsrapportage Een onderzoek in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid C.M. van Ommeren MA en

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Beleidsplan 2012-2014 MAF Nederland Postbus 65 3840 AB Harderwijk Van Leeuwenhoekstraat 20-1 3846 CB Harderwijk INHOUD Directiebeoordeling beleidsperiode 2009-2011... 3 Analyse SWOT... 7 Directie... 11

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 P 1 Inhoudsopgave 1. Missie, visie en werking VREG... 6 1.1. Missie, visie en waarden... 6 1.2. Taken en bevoegdheden... 6 1.3. Doelstellingen...

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

Instroom- en retentiebeleid van bedrijven

Instroom- en retentiebeleid van bedrijven Instroom- en retentiebeleid van bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Finaal eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der

Nadere informatie

AZV-jaarverslag 2011 I 1 JAARVERSLAG I 2011

AZV-jaarverslag 2011 I 1 JAARVERSLAG I 2011 AZV-jaarverslag 2011 I 1 JAARVERSLAG I 2011 VOORWOORD: kennis geneest! ARTSEN ZONDER VAKANTIE IN EEN NOTENDOP Visie & missie Artsen Zonder Vakantie in Afrika ARTSEN ZONDER VAKANTIE IN CIJFERS DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

puur retail, puur partnership!

puur retail, puur partnership! puur retail, puur partnership! Jaarverslag 2011 12.0248_JRV_2011_WT.indd 1 19-04-12 13:29 Noot Dit jaarverslag is een publicatie van Euretco Holding B.V. Voorgaande jaren werd op Euretco B.V. gepubliceerd.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in fondsenwerving en nieuwe donateurswerving op de particuliere markt

Onderzoeksrapport Trends in fondsenwerving en nieuwe donateurswerving op de particuliere markt Onderzoeksrapport Trends in fondsenwerving en nieuwe donateurswerving op de particuliere markt Mindwize BV Liesbeth van Uytven Maart 2010 1 Inhoud 1. Management summary 4 2. Onderzoeksopzet 6 2.1. Doelstelling

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie