Expertisecentra kraamzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Expertisecentra kraamzorg"

Transcriptie

1 Expertisecentra kraamzorg Financiële inspecties februari 2014 adres Koning Albert II-laan 35 bus Brussel telefoon fax mail web

2 Inhoud Managementsamenvatting Situering Financiële rapportering Besluiten financiële rapportering Kostenstructuur Financiële gezondheid Besluiten financiële gezondheid Financiële analyse Statistische evaluatie Resultatenrekening Reservevorming Conclusies

3 Managementsamenvatting Tijdens de financiële inspectieronde die plaatsvond in de periode augustus tot oktober 2013 bij de 6 verenigingen zonder winstoogmerk, die de expertisecentra kraamzorg uitbaten, werd vastgesteld dat de financiële rapportering per 31 december 2012 als behoorlijk uitgangspunt kan worden aangenomen voor de verdere dossierbehandeling binnen de Vlaamse overheid. De gerapporteerde toegewezen kosten bleken immers reëel, hoewel niet steeds alle kosten met betrekking tot het expertisecentrum werden toegewezen. De financiële rapportering geeft dus niet steeds een volledig beeld van de kostenstructuur van een expertisecentrum. Bij de 6 verenigingen zonder winstoogmerk werden weinig tot geen financiële moeilijkheden vastgesteld. Uit de gemiddelde resultatenrekeningen met betrekking tot de activiteiten van de expertisecentra bleek een verlies in de periode Dit stemt overeen met de tendens in de individuele rapporten. De bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit subsidies van Kind & Gezin terwijl de personeelskosten het grootste deel van de bedrijfskosten vormen. De reservebepaling uit de regelgeving wordt correct toegepast. Slechts 1 centrum bouwde een reserve op die echter het reglementaire maximum niet overschrijdt. 3

4 1 Situering In de periode van augustus tot oktober 2013 vond er een financiële inspectieronde plaats bij de 6 expertisecentra kraamzorg, die worden uitgebaat door 6 verenigingen zonder winstoogmerk. Dit deel van de nota bevat de financiële inspectievaststellingen. 2 Financiële rapportering 2.1 Besluiten financiële rapportering Er werd een inspectie uitgevoerd op basis van de financiële rapportering die de expertisecentra kraamzorg indienden bij het agentschap Kind en Gezin. Op basis van de steekproefsgewijs verrichte inspectieactiviteiten en rekening houdend met de inspectievaststellingen, oordeelden de inspecteurs dat bij alle 6 centra voor zover het de aanwending van de subsidies Vlaamse overheid betreft de financiële rapportering per 31 december 2012 als behoorlijk uitgangspunt kan aangenomen worden bij de verdere dossierbehandeling binnen de Vlaamse overheid. 2.2 Kostenstructuur Uit de inspecties bleek dat de gerapporteerde, toegewezen kosten reëel zijn. Tijdens de inspecties werd er echter vastgesteld dat de financiële rapporten geen representatief beeld geven van de kosten van een expertisecentrum kraamzorg, omdat soms niet alle kosten die verband houden met het centrum vanuit de boekhouding systematisch gerapporteerd worden aan Kind en Gezin. De kosten worden immers niet steeds correct toegewezen aan het centrum. Zo werd bijvoorbeeld vastgesteld dat er financiële rapporten zijn die niet elk jaar afschrijvingen bevatten. Bovendien is er een grote verscheidenheid aan verdeelsleutels. De financiële rapportering geeft dus niet steeds een volledige weergave van de kostenstructuur van een expertisecentrum kraamzorg. 3 Financiële gezondheid 3.1 Besluiten financiële gezondheid Een analyse van de financiële gezondheid, in het kader van de beoordeling van de continuïteit van de dienstverlening aan de gebruikers, wordt uitgevoerd op basis van de jaarrekening van de beheersinstantie. In de inspectieverslagen werd een oordeel over de financiële gezondheid van de 6 verenigingen zonder winstoogmerk opgenomen. Hieruit blijkt dat alle beheersinstanties weinig tot geen financiële moeilijkheden hebben en dat er gezien de huidige financiële toestand, op korte termijn en mits goed beheer, geen grote financiële moeilijkheden worden verwacht. Echter de financiële gezondheid van 1 beheersinstantie waarvan de uitbating van een expertisecentrum kraamzorg de enige activiteit is, daalt opmerkelijk tijdens de periode omwille van structurele verliezen. Indien deze tendens aanhoudt, zijn financiële moeilijkheden op middellange termijn niet uit te sluiten. 4

5 3.2 Financiële analyse Statistische evaluatie Opdat de statistische waarden, zoals het gemiddelde, betrouwbaar en representatief zouden zijn, is het voor een sectoranalyse essentieel dat de beheerinstanties van de centra een vergelijkbare schaalgrootte hebben en dat de diversiteit aan activiteiten van de beheersinstanties beperkt is. Nader onderzoek toonde echter aan dat de invloed van het expertisecentrum kraamzorg op het resultaat van de beheersinstanties zeer divers is. De verhouding van de bedrijfsopbrengsten van het expertisecentrum kraamzorg tot de totale opbrengsten varieert van 0,03% tot 100%. Omwille van deze verscheidenheid tussen de beheersinstanties worden niet de balansen en resultatenrekeningen van de totale verenigingen zonder winstoogmerk, maar enkel de resultatenrekeningen met betrekking tot de expertisecentra kraamzorg zelf verder geanalyseerd Resultatenrekening De hieronder opgenomen bedragen zijn de gemiddelde waarden van de 6 centra: in EUR Codes BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/ Omzet / Andere bedrijfsopbrengsten Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies BEDRIJFSKOSTEN 60/ Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen / Diensten en diverse goederen / Andere bedrijfskosten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen en waardeverminderingen op OK, IVA en MVA Waardeverminderingen op voorraden, BIU en HV 631/ Voorzieningen voor risico's en kosten 635/ BEDRIJFSRESULTAAT 70/ Financiële opbrengsten Financiële kosten RESULTAAT UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 70/ Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 70/ Voor de analyse van deze gemiddelden baseren we ons op de som van de rubrieken omzet en andere bedrijfsopbrengsten, zodat de effecten van een verschillende toewijzing aan deze boekhoudrubrieken wordt opgevangen. Hetzelfde geldt voor de rubrieken handelsgoederen, grond- & hulpstoffen, diensten & diverse goederen en andere bedrijfskosten. De bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit de ontvangen subsidies van Kind en Gezin. De ontvangen subsidies bedragen gemiddeld respectievelijk EUR in 2012 (87,9% van de totale bedrijfsopbrengsten), EUR in 2011 (93,1%) en EUR in 2010 (92,3%). Eén beheersinstantie ontving in 2012 een eenmalige subsidie van een andere instantie, waardoor het gemiddelde van 2012 licht stijgt (+5.000). De bedrijfskosten bestaan voornamelijk uit personeelskosten. Deze rubriek bedraagt in 2012 gemiddeld 73,4% van de bedrijfskosten. In 2011 is dit 72,7% en in ,7%. 5

6 Tijdens de periode stijgen de lidgelden, schenkingen, legaten & subsidies sterker (+11,5%) dan de bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen (+5,8%). Deze stijging kan verklaard worden door de eenmalige subsidie voor 1 centrum. Wanneer we dit buiten beschouwing laten, nemen de lidgelden, schenkingen, legaten & subsidies (+5,6%) in dezelfde mate toe als de personeelskosten (+5,8%). De subsidies van Kind en Gezin stijgen 5,5%. De gemiddelde toegewezen kosten zijn telkens hoger dan de gemiddelde toegewezen opbrengsten. Op basis van deze gemiddelden is de activiteit expertisecentrum kraamzorg dus verlieslatend tijdens de 3 beschouwde boekjaren. Dit stemt overeen met de resultaten in de individuele rapporten. Tijdens de 3 jaren zijn er slechts 4 resultatenrekeningen met winst. Bovendien stellen we vast dat niet steeds alle kosten worden toegewezen (zie 2.2). 4 Reservevorming De reservevorming wordt geregeld door artikel 3 2 van het BVR van 8 april 2011 houdende de toekenning van een subsidie voor de realisatie van de opdrachten uit het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de centra kraamzorg en artikel 17 van het convenant zelf. Art. 3 2 Als de subsidie, die krachtens dit besluit toegekend is, meer bedraagt dan de reële uitgaven voor personeels- en werkingskosten in het kader van het expertisecentrum kraamzorg, moet met het saldo een reserve worden opgebouwd. De vorming van de reserve mag maximaal 10% bedragen van de subsidie die voor het hele jaar is toegekend. De gecumuleerde reserves mogen maximaal 20% bedragen van het gemiddelde van de totale subsidie van de laatste drie jaar. De reserves moeten worden aangewend voor de realisatie van de opdrachten uit het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de expertisecentra kraamzorg. Tijdens de inspectieronde werd vastgesteld dat vijf van de 6 centra geen gecumuleerde reserve hebben op 31 december Bij 1 centrum is er op 31 december 2012 een gecumuleerde reserve, die het maximum van 20% van het gemiddelde van de totale subsidie van de laatste 3 jaar niet overschrijdt. De reservebepaling werd dus steeds correct toegepast. 5 Conclusies Zorginspectie voerde in de periode van augustus tot oktober 2013 een financiële inspectieronde uit bij de 6 expertisecentra kraamzorg, die worden uitgebaat door 6 verenigingen zonder winstoogmerk. De financiële inspecties gebeurden op basis van de rapportering die deze centra aan het agentschap Kind & Gezin bezorgden. De inspecteurs oordeelden dat de financiële rapportering als behoorlijk uitgangspunt kan aangenomen worden bij de verdere dossierbehandeling binnen de Vlaamse overheid. Uit de inspecties bleek dat de gerapporteerde, toegewezen kosten reëel zijn. Tijdens de inspecties werd er echter vastgesteld dat in de financiële rapporten de kosten, verbonden aan het expertisecentrum kraamzorg, niet steeds correct toegewezen worden aan het centrum. Bovendien is er een grote verscheidenheid aan verdeelsleutels. De financiële rapportering geeft dus niet steeds een volledige weergave van de kostenstructuur van een expertisecentrum kraamzorg. Daarnaast werden er bij de 6 verenigingen zonder winstoogmerk weinig tot geen financiële moeilijkheden vastgesteld en worden er op korte termijn, mits goed beheer, geen grote financiële moeilijkheden verwacht. Echter indien de structurele verliezen aanhouden bij 1 centrum, zijn financiële moeilijkheden op middellange termijn voor dit centrum niet uit te sluiten. 6

7 Omwille van de verscheidenheid tussen de beheersinstanties worden enkel de resultatenrekeningen van de expertisecentra kraamzorg zelf geanalyseerd. De bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit subsidies van Kind en Gezin, terwijl de bedrijfskosten voornamelijk personeelskosten zijn. Beide rubrieken nemen gelijkmatig toe tijdens de beschouwde boekjaren. Op basis van de gemiddelden is de activiteit expertisecentrum kraamzorg verlieslatend in de periode Dit stemt overeen met de resultaten in de individuele rapporten. Tijdens de 3 jaren zijn er slechts 4 resultatenrekeningen met winst. Hierbij dient er ook mee rekening gehouden te worden dat niet steeds alle kosten met betrekking met de centra werden toegewezen. Slechts 1 centrum bouwde een gecumuleerde reserve op, maar die overschrijdt het reglementaire maximum niet. De reservebepaling werd steeds correct toegepast. 7

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

Financieel beleid voor KMO

Financieel beleid voor KMO P R A K T I J K G I D S Financieel beleid voor KMO Hoe houd ik mijn vennootschap gezond? SBB Partner voor bedrijvige mensen Inhoud van deze praktijkgids I. De jaarrekening 1. De balans p.3 Wat is een balans?

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Vlaamse Zorgverzekering Terugblik op de inspectieronde 2013

Vlaamse Zorgverzekering Terugblik op de inspectieronde 2013 Vlaamse Zorgverzekering Terugblik op de inspectieronde 2013 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014 GEMEENTE MALDEGEM Rekening 2014 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden I. Algemene inleiding A. Begrip "voorraad" B. Algemene benadering van voorraden in het koninklijk besluit van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 401 22/05/2014 BE 0413.119.733 22 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14130.00239 VOL-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VIA Don Bosco Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Leopold II -

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 11 en 12 februari 2015.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 11 en 12 februari 2015. Aan de Voorzitter van het OCMW van Boutersem Oude Baan 24 3370 Boutersem Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 4 BOUTERSEM/W65B-STOF-SCP-SFGE/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de website

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Wat kan de bedrijfsrevisor als raadgever voor u doen?

Wat kan de bedrijfsrevisor als raadgever voor u doen? Wat kan de bedrijfsrevisor als raadgever voor u doen? Door zijn deskundigheid en ervaring kan de bedrijfsrevisor u op verschillende domeinen begeleiden. Men kan een beroep doen op een bedrijfsrevisor voor

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ MAR: Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 p. 6/ Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening MAR

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Impact van vrijwilligers op de financiële situatie van de non-profit sector

Impact van vrijwilligers op de financiële situatie van de non-profit sector UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Impact van vrijwilligers op de financiële situatie van de non-profit sector Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

Subsidies zijn publieke middelen. Dit brengt de verplichting met zich mee dat deze middelen op een verantwoorde wijze beheerd moeten worden.

Subsidies zijn publieke middelen. Dit brengt de verplichting met zich mee dat deze middelen op een verantwoorde wijze beheerd moeten worden. PROJECTSUBSIDIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR KUNSTENAARS IN HET KADER VAN HET KUNSTENDECREET. 1 UITBETALING VAN DE SUBSIDIE De subsidie wordt in twee schijven uitbetaald: 90% van het toegekende bedrag

Nadere informatie

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING Doel: De jaarrekening bevat een grote hoeveelheid aan informatie, maar is minder bruikbaar voor financiele analyse. Daarom worden balans, resultatenrekening

Nadere informatie

Cursus fiscaliteit VZW

Cursus fiscaliteit VZW Cursus fiscaliteit VZW Inleiding België en dan nog meer bepaald Vlaanderen is een land met een bloeiend verenigingsleven. Naast de sociale en culturele sector, neemt de sportsector hier een belangrijke

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR FINANCIELE EN INHOUDELIJKE AFREKENING VAN STEDENFONDS SUBSIDIEOVEREENKOMSTEN

RICHTLIJNEN VOOR FINANCIELE EN INHOUDELIJKE AFREKENING VAN STEDENFONDS SUBSIDIEOVEREENKOMSTEN RICHTLIJNEN VOOR FINANCIELE EN INHOUDELIJKE AFREKENING VAN STEDENFONDS SUBSIDIEOVEREENKOMSTEN Stad Gent Strategie en Coördinatie Strategische Subsidies Versie maart 2014 1 Inhoud Inleiding 3 1. Timing

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Balanslezen www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Balanslezen www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Balanslezen Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, juli 2014 Titel publicatie (Cover (Cover titel) titel) Ondertitel publicatie

Nadere informatie