AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014"

Transcriptie

1 AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 - ALGEMENE VERGADERING 2014

2 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat 2013/Begroting 2014 I OPBRENGSTEN Resultaat Begroting Resultaat Begroting ACTIVISME lidgelden groepsbijdragen giften voor groepen evenementen FONDSENWERVING Particuliere schenkers bestendige opdrachten niet DD bestendige opdrachten wel DD Sepa subtotaal BO wel DD + Sepa spontane en andere giften doneren on line Direct Mail mecenassen legaten renteafstand Triodos Andere Fondsenwerving omzet productverkoop licensing nieuwe initiatieven sponsoring & giften in natura Spaar-ze-vrij / Triodos SUBSIDIES Vlaamse gemeenschap DIVERSE INKOMSTEN Financiële opbrengsten Provincies Gemeenten Uitzonderlijke opbrengsten Diversen TOTAAL OPBRENGSTEN AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 2 - ALGEMENE VERGADERING 2014

3 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat 2013/Begroting 2014 II KOSTEN Resultaat Begroting Resultaat Begroting BEWEGING IS bijdragen ,5% 23,7% 23,3% 23,9% DIRECTIE FONDSENWERVING CENTRALE DIENSTEN ALGEMENE KOSTEN Overhead Personeel COMMUNICATIEDIENST CAMPAGNE/BEWEGING PROJECTEN TOTAAL KOSTEN SALDO EXPLOITATIE Legaten > EUR SALDO EXPL. incl. legaten > EUR Fondsen van de vereniging overgedragen resultaat 675 resultaat van het boekjaar kapitaalsubsidies Reserves i/d balans einde periode Bestemd fonds IS-bijdrage begin boekjaar Factuur IS-bijdrage boekjaar Provisie IS-bijdrage voor het boekjaar Bestemd fonds IS-bijdrage einde boekjaar Eigen vermogen AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 3 - ALGEMENE VERGADERING 2014

4 COMMENTAREN BIJ HET RESULTAAT OVER 2013 Voor 2013 hadden wij initieel een deficitaire begroting voorzien van euro, berekend op een inkomstenbegroting van euro en een uitgavenbegroting van euro. Dit begrootte deficitaire resultaat werd grotendeels verklaard door de prefinanciering van de investering van direct dialogue fondsenwerving via twee of drie externe partners en verscheidene acties in het kader van ons retentiebeleid (via verschillende kanalen waaronder telemarketing en direct mailing). Een jaar later presenteren wij jullie een uiteindelijk resultaat van euro; een iets minder negatief resultaat dus dan aanvankelijk begroot. Globaal gezien ontvingen we euro minder en gaven we euro minder uit dan begroot. Meer details vinden jullie hierover in dit financieel verslag. De interne presentatie van de resultatenrekening volgt hetzelfde schema als vorig jaar. Wat wij onderaan ter verduidelijking toegevoegd hebben, is het uiteindelijke resultaat en ook de reserves die Amnesty International Vlaanderen op dit ogenblik bezit. Wegens afronding, kunnen de cijfers in de hiernavolgende grafieken en tabellen lichtjes afwijken. Achteraan dit verslag vinden jullie een verklarende woordenlijst voor specifieke fondsenwervingsterminologie. Overzicht resultaten Resultaat 2011 Resultaat 2012 Begroting 2013 Resultaat Totale opbrengsten Totale kosten Geboekt exploitatieresultaat Resultaat Resultaat Begroting Resultaat Exploitatieresultaat+legaten opgenomen in reserves AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 4 - ALGEMENE VERGADERING 2014

5 OPBRENGSTEN Overzicht opbrengsten Resultaat 2011 Resultaat 2012 Begroting 2013 Resultaat Fondsenwerving Subsidies Activisme Diverse inkomsten (*) Fondsenwerving Subsidies Activisme Diverse inkomsten (*) Resultaat Resultaat Begroting Resultaat Activisme (- 14 %) Bij de evenementen is er een daling evenals bij de inkomsten via de groepsbijdragen. Inkomsten uit lidgelden bleven op hetzelfde niveau evenals de giften die voor groepen bestemd waren. Fondsenwerving De inkomsten uit fondsenwerving zijn van cruciaal belang voor de financiële gezondheid van onze organisatie. Ze vormen een belangrijke sleutel voor de onafhankelijkheid en de schaal (om meer impact te genereren) van Amnesty s acties voor mensenrechten, zowel in Vlaanderen als wereldwijd was een bewogen jaar. Een jaar waarna we nog steeds achter onze strategische keuzes blijven staan die we de afgelopen jaren gemaakt hebben. Dit zijn een duidelijke focus op schenkerbehoud en schenkercommunicatie naast werving via direct dialogue en telemarketing. Deze keuzes werden ook weerspiegeld in de investeringen. Onze inspanningen op retentie laten eerste positieve signalen zien. We blijven inzetten op direct mailings en doen hierin de nodige testen en onderzoeken om deze nog efficiënter toe te passen. Inzetten op major donors en legaten geeft ook al eerste signalen van de waarde van proactieve aanpak op deze groep van schenker. Al deze zaken worden toegelicht verder in dit verslag. Het was echter ook een jaar waarbij een aantal elementen een bijkomende, vertragende invloed hebben gehad op de uitvoering van de strategie en de werking van de dienst fondsenwerving. Dit heeft zich vertaald in belemmering van de groei van het schenkersbestand van Amnesty Vlaanderen en op de inkomsten. Belangrijkste factoren hierin waren de administratie en nood aan extra processen die de Sepa Direct Dialogue-switch met zich meebrengt, de voorlopig - beperkte mogelijkheden van civicrm ten behoeve van fondsenwerving en schenkerretentie, vertraging in toekennen fiscale attestenerkenning, AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 5 - ALGEMENE VERGADERING 2014

6 veranderingen op personeelsvlak binnen de dienst (uitvallen door ziekte van de coördinator net voor de zomer en het vertrek van één van de medewerkers in de zomer). Al deze elementen samen maakten dat de afdeling fondsenwerving nog niet kon functioneren zoals het zou moeten en zoals ze zou willen. De overgang naar SDD (Sepa Direct Debit) heeft een grote invloed op de bijkomende administratie in onze organisatie doordat het beheer bij de organisatie en niet meer bij de schenker ligt. Er werden in de loop van 2013 ook een aantal technische problemen blootgelegd zoals o.a. het feit dat civicrm er (nog) niet aan aangepast is. Daarnaast is er ook in de buitenwereld nog geen voldoende draagvlak voor gecreëerd noch zijn externe dienstverleners hier volledig klaar voor (banken, crm-experts, verwerkers etc.). Niet enkel Amnesty International wordt hier mee geconfronteerd. In januari kwam er een voorstel vanuit de Europese Commissie voor maximum 6 maanden uitstel voor de finale implementatie van SDD. Deze was normaal voorzien voor 1 februari In 2013 zijn er grote stappen vooruit gezet met de inrichting van ons nieuwe CRM-systeem en zijn we minder blind aan het fondsenwerven dan voorheen. De supporters journeys zijn echter nog niet geautomatiseerd. Dit is één van de belangrijke volgende stappen die moet gezet worden. Op basis van deze supporter journeys kunnen we een communicatiestroom in twee richtingen opzetten tussen onze schenkers en onze organisatie. Dit is van belang om te werken op het behouden van onze schenkers en dus het terugschroeven van de uitval. Een andere belangrijke volgende stap dient om de nodige rapporten, nodig voor evaluatie en strategische beslissingen, te genereren uit het systeem. Hiervoor werd nu onlangs wel gekeken om een analytics server naast het systeem te laten lopen. Doordat dit ook allemaal door eigen mensen in huis wordt gedaan, moeten we er rekening mee blijven houden dat dit tijdsintensief is. Er blijft spanning bestaan tussen de dagdagelijkse operationele opvolging van de fondsenwervende activiteiten en het nodige analytische werk (nog steeds erg veel handmatig). De vertraging van het toekennen van de fiscale attesten heeft vooral invloed gehad op de direct mailings, dit wordt verder opgenomen. De verandering op personeelsvlak zorgde voor een niet voltallige en 100% functionele bezetting in het team, welke uiteraard gevolg had op de performantie en efficiëntie. Hierna vinden jullie de gedetailleerde toelichting van de fondsenwervinginkomsten en kosten voor het voorbije jaar INKOMSTEN fondsenwerving 1. PARTICULIERE SCHENKERS 1. GLOBAAL Particuliere giften: globaal beeld inkomsten Resultaat Begroting De inkomsten van particuliere giften eindigen op het einde van het jaar een stuk onder begroting ( euro). Dit komt in hoofdzaak uit de bijdragen van structurele schenkers ( euro), de direct mailings (1 mailing minder) ( euro), legaten ( euro), mecenassen ( euro) en op losse giften ( euro). Verder volgt een meer gedetailleerde uitleg over deze verschillende posten. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 6 - ALGEMENE VERGADERING 2014

7 2. STRUCTURELE SCHENKERS Bestendige opdrachten (BO) BO niet DD Begroot BO DD Begroot SEPA s Begroot Totaal: Begroot: Totaal Structurele giften Begroot In totaal zien we op de inkomsten van structurele schenkers een achterstand op begroting van euro. De inkomsten van bestendige opdrachten niet DD (BO niet DD) ligt in lijn met de begroting, er is een klein beetje minder uitval dan verwacht ( euro). Dit is een vrij trouwe groep schenkers waar we weinig invloed op kunnen uitoefenen. Door de omschakeling van bestendige opdrachten naar sepa s is het beter deze twee (BO DD en sepa s) samen te bekijken. Dan zien we dat we hier het voornaamste stuk onder begroting zitten: euro. Voornaamste redenen hiervoor zijn de mindere resultaten van de werving via het Face to Face (Direct Dialogue) kanaal (cfr verder) en de uitval van bestaande schenkers die we nog niet voldoende hebben kunnen terugschroeven (cfr verder). NB: vorig jaar hadden we ten opzichte van het jaar daarvoor een positief effect door de verhoging van de grens voor het verkrijgen van een fiscaal attest. Dat was echter een éénmalig effect. We gaan dieper in op werving via Direct Dialogue, werving via telemarketing en retentie. 1. WERVING via Direct Dialogue Eind 2012 beslisten we om in 2013 verder te werken met ONG Conseil op straatwerving. De eerste test gaf op korte termijn voldoende resultaat om de samenwerking verder uit te bouwen. Daarnaast was de andere mogelijke partner Pepperminds op dat moment niet klaar voor uitbreiding van hun klanten, noch konden zij op generieke straatwerving de nodige resultaten en ervaring voorleggen. Wel werkten we opnieuw met hen samen voor de conceptuele actie op de Boekenbeurs. We hebben in 2013 een andere aanpak van straatwerving doorgevoerd door meer op conceptuele basis te werven en niet enkel op generieke straatwerving. Deze conceptuele werving toont (alvast op korte termijn) meer impact en betere resultaten dan generieke straatwerving. Daarnaast krijgt onze werving op die manier ook een nog meer inhoudelijke en deelnemende focus waarbij (zeker bij de grote conceptuele werving) de integratie van visibiliteit/sensibilisering en activisme met fondsenwerving een grote extra waarde heeft. In het laatste kwartaal van 2013 hebben we besloten om in 2014 niet meer met ONG Conseil verder te werken o.w.v. slechtere resultaten op verschillende vlakken (werfuren, vroege stoppers, leeftijd geworven schenkers, administratieve ondersteuning & analyse). AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 7 - ALGEMENE VERGADERING 2014

8 Uit de tweede samenwerking met Pepperminds voor de grote conceptuele actie op de Boekenbeurs is naar voren gekomen dat zij betere resultaten kunnen voorleggen. Zij tonen meer professionaliteit alsook een stabielere en meer mature medewerkerpool en meer gerichte en professionele opleidingen (op beide vlakken). Daarnaast hebben zij intussen wel de nodige ervaring op straatwerving. We hebben besloten voor onze volledige werving via Face to Face in 2014 verder te werken met Pepperminds. We blijven uiteraard de resultaten opvolgen en de andere leveranciers op de markt volgen. Naast de tegenvallende resultaten van onze leverancier liggen een aantal andere factoren mee aan de basis van de minderinkomsten bij nieuwe werving waarover in de inleiding reeds sprake. Door niet optimale interne processen en processen met de verwerkingsleverancier ifunds - (door onvoldoende kennis en ondersteuning van Sepa Direct Debit) zijn er een significant aantal nieuwe schenkers niet of te laat opgestart. Het onderzoek om zelf de verwerking van de sepa s in huis te doen botste tegen voorlopige beperkingen van het civicrm systeem. We werkten doorheen het jaar aan optimalisatie van de processen met de tools die we ter beschikking hebben. Dit is natuurlijk erg tijdsintensief. We streven voortdurend naar verdere optimalisatie en meer efficiëntie van deze processen. Het is uiteraard een feit dat Face to Face werving in België onder druk zal blijven staan en niet meer de resultaten geeft zoals enkele jaren geleden. Wel zien we nog steeds het belang om deze werftechniek te blijven voortzetten, mits nauwgezette opvolging en bijsturing. 2. WERVING via telemarketing Reactivatie In 2013 hebben we verder getest op reactivatie via telemarketing. We kunnen intussen duidelijker verschillende segmenten identificeren die een goede reactivatiegraad hebben. De segmenten waarbij dit niet het geval is, worden niet meer gecontacteerd. Belangrijkste les is hier nog steeds dat als het meer dan een jaar geleden is dat iemand stopte, het heel moeilijk is om iemand nog te reactiveren. Belangrijk daarom om systematisch terug te bellen, enkele maanden na stopzetting. Een belangrijk element hierin zijn automatische donor journeys (die nog in ontwikkeling zijn hierin zijn we aangewezen op de ontwikkelingen binnen de open source community rond civicrm). Koude werving Er gebeurde, na de negatieve evaluatie uit 2012, geen verdere koude werving via telemarketing. 2-step werving Er gebeurde in 2013 geen verdere 2-stepwerving via telemarketing. Dit zit voor 2014 wel in de planning. Upgrade en Conversie We deden in 2013 tests op upgrade van recurrente schenkingen. De eerste resultaten daarvan zijn positief. In 2014 maken we dit een vast onderdeel van schenker journeys. We deden in 2013 tests op conversie van losse schenkers naar recurrente schenkingen. Ook daarvan zijn de eerste resultaten positief, maar hier moeten we in 2014 verder in verfijnen. Raamakkoord Telemarketing In september 2013 besloot Amnesty Vlaanderen een raamakkoord met het callcenter BizLaunch aan te gaan. De bedoeling was de verschillende telefonische acties (inbound en outbound) voor Amnesty met haar schenkers te centraliseren en zo vlotter te laten verlopen. Dit omvat 2 grote delen: Het opvangen van telefonische vragen van schenkers. Dit is sinds de omschakeling naar Sepa Direct Debit in aantal erg vermeerderd en hiervoor is een bijna continue beschikbaarheid vereist om de nodige service te kunnen verlenen. Het proactief voeren van telefoongesprekken met schenkers voor conversie, upgrade, reactivatie, Dit gebeurt in kader van schenker journeys waarbij iedereen in zijn/haar fase van de journey gebeld wordt met oog op verdere binding. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 8 - ALGEMENE VERGADERING 2014

9 Door alles in één groot raamakkoord te bundelen, vermijden we telkens opnieuw te moeten opstarten, wat extra organisatorische en administratieve werklast met zich mee brengt. In de loop van oktober werd dit project op gang getrokken. Begin 2014 waren er voldoende redenen om dit project verder te zetten, al zijn er nog enkele knelpunten en kinderziektes weg te werken. 3. RETENTIE: netto growth index De netto growth index toont de verhouding tussen het aantal nieuw geworven en gereactiveerde schenkers t.o.v. de gestopte schenkers. Een index van 1 toont dat er evenveel nieuwkomers zijn dan stoppers. De netto growth index is een van de belangrijkste indicatoren voor donorretentie. De afgelopen jaren daalde de growth index voor AIVL elk jaar. Dit wil zeggen dat we eigenlijk meer mensen verloren dan we nieuw (of gereactiveerd) konden overtuigen ons te (blijven) steunen. We zien dit jaar voor het eerst terug een lichte stijging van deze index. We blijven werken om deze stijging te behouden en te vergroten. Een drietal jaren geleden zijn wij gestart met testen op vormen van retentiecommunicatie. Daarvan hebben we een aantal zaken intussen uitgerold. We hebben het afgelopen anderhalf jaar ons in de eerste plaats geconcentreerd op de uitval in het eerste jaar van een schenker (waar die uitval het grootste is/was). Door onze inspanningen zien we daar een licht positieve trend van de retentie, vooral voor mensen die 1 jaar nadat ze zijn gestart met geven, blijven geven (de hernieuwinggraad, die deze groep mensen identificeert, is na een dieptepunt in 2011 terug aan het stijgen). We zien echter ook dat de uitval van mensen na 2 jaar of langer geven begint te stijgen. We zullen in 2014 voort werken op het opzetten van retentiecommunicaties (en dus donor journeys) voor deze groep mensen. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 9 - ALGEMENE VERGADERING 2014

10 3. LOSSE SCHENKERS Noot: Losse schenkers omvatten spontane giften e.a. en online giften. Spontane giften en andere omvatten de spontane giften, private giften, extra gift op lidgeld en giften uit productverkoop Losse schenkers Spontane giften e.a Begroting online giften Begroting Losse giften totaal Begroting De spontane giften hebben opnieuw de lijn gevolgd zoals al enkele jaren met voor 2013 weliswaar een klein tekort t.o.v. begroting ( euro). We hebben hier opnieuw gezien dat door relatiemanagement een aantal middelgrote en grote schenkers opnieuw begint te geven of meer geeft. Hierop zullen we verder werken om dit nog meer structureel aan te pakken. In 2013 hebben we minder actieve inspanningen op online giften kunnen doen, zonder de aandacht voor het online kanaal als schenkkanaal in onze communicaties te verliezen. We hebben daardoor de begroting niet gehaald, maar blijven wel niet ver onder het niveau van vorig jaar. Meer onderzoek is echter nodig om dit kanaal pro-actiever in te zetten om meer schenkingen te krijgen. Belangrijke kanttekening hierbij: uit verdere analyse van onze data blijkt dat de spontane giften niet zo spontaan zijn. Een belangrijk deel van die giften gebeurt door ontvanger van een mailing, na ontvangst van een mailing. Toch worden deze giften niet als mailinggift geboekt omdat mensen de OGM-codes niet overnemen. In iets minder mate geldt dit ook voor online giften. Deze conclusie maakt dat we toch anders gaan moeten kijken naar dit fenomeen van spontane giften en maakt ook dat de ROI (Return on Investment) van bvb. onze mailinggiften in realiteit veel hoger ligt. 4. MAILINGGIFTEN Mailinggiften Direct mail Begroting We kregen in 2013 minder mailinggiften binnen dan begroot ( euro). Dit komt hoofdzakelijk doordat we in 2013 een mailing minder hebben uitgestuurd dan voorzien, deels omwille van de vertraging van de Fiscale Attestenmailing (omdat de toestemming van de overheid uitbleef), deels omwille van de personeelswissel in de zomer. We kozen ervoor de geplande september en oktober mailing te bundelen in één mailing met een grotere oplage. Bij de twee laatste mailings kozen we voor een grote oplage, naar ook een net iets minder actief segment van het bestand. Zo bouwen we meer inzicht op in wie op welke mailings reageert. De lessen hieruit worden in 2014 uitgediept en vertaald in steeds specifiekere mailingselecties. De mailings scoorden goed, met gelijkaardige responspercentages; in vergelijking met de mailings begin dit jaar scoorden de mailing op het eind van het jaar een iets hogere gemiddelde gift (van 51 euro naar 53 euro). AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG ALGEMENE VERGADERING 2014

11 5. MECENASSEN (GROTE EN MIDDELGROTE SCHENKERS) Mecenassen Mecenassen Begroting We hebben voor 2013 de initieel verwachte inkomsten van mecenassen ontvangen. Onze grootste mecenas heeft dit jaar weliswaar euro minder gegeven dan de voorbije 2 jaren. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het bedrijf via het welke deze mecenas zijn bijdrage doet. Ons major donor programma is van een reactieve aanpak omgezet naar een semiproactieve aanpak en sinds september 2013 volop operationeel. Een semiproactieve aanpak wil zeggen dat we met name inzetten op upgraden van huidige schenkers en werken op prospecten binnen de database. De giften van de schenkers in het major donor programma (> 250 euro) komen niet enkel naar voren in de inkomstenpost Mecenassen, maar zijn verdeeld over verschillende posten: spontane giften, direct mail inkomsten en structurele (maandelijkse) bijdragen. In de major donor strategie zijn een aantal speerpunten weergegeven, waarop we in 2013 gewerkt hebben, opvolging van huidige schenkers, warme prospecting (bestaande schenkers in onze database) en ontwikkeling cases for support (in 2013 Schrijf-ze-VRIJdag). Voor de middellange en lange termijn waren er nog een tweetal extra speerpunten. Voor zowel de ontwikkeling van de relatie met ambassadeurs en voor koude prospectie is een begin gemaakt: 6. LEGATEN Legaten Legaten in resultaten Begroting Het legaat dat voor 2013 voorzien was om uitbetaald te worden, zal door een onvoorziene belemmering pas in 2014 uitbetaald worden. We onderscheiden in onze legatenwerking 3 segmenten: De Amnesty legatarissen zijn de mensen die aangeven hebben Amnesty in hun testament te hebben opgenomen. Wij hebben op regelmatige basis contact met hen gehad via verschillende kanalen en dragers. In juli is er ook contact geweest met alle toen bekende Amnesty legatarissen om te luisteren naar hun wensen en hun beweegredenen, om verdere opvolging beter te maken en om eventueel een huisbezoek in te stellen. Dit was erg waardevol. Ook bleek dat deze mensen vaak anoniem willen blijven en zo min mogelijk aandacht wensen. De kandidaat legatarissen zijn mensen die veel potentieel hebben om Amnesty in hun testament op te nemen en we zien dit aantal steeds stijgen. Met alle kandidaat legatarissen hielden wij ook contact om hen te informeren over onze werking en hen blijvend te binden aan onze organisatie. De interesse legatarissen zijn mensen die interesse hebben getoond in ons legatenprogramma via verschillende kanalen, oa Testament.be. Dit is de eerste stap in ons legatenprogramma. Van hieruit AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG ALGEMENE VERGADERING 2014

12 begint de opbouw van de relatie en de binding aan onze organisatie. We zien ook dit aantal beduidend stijgen t.o.v. voorgaande jaren. In de loop van 2013 en vooral aan het begin van 2014 is duidelijk merkbaar dat er meer interesse is in onze legatenwerking. We ontvangen meer vragen en aanvragen van de brochure. Ook is de tweede helft van 2013 erg druk geweest met de afhandeling van de lopende legaten. We verwachten in 2014 ook de uitbetaling van een aantal legaten. 7. RENTEAFSTAND TRIODOSSPAARDERS De schenkers die hun rente afstaan op hun spaarrekening bij Triodos hebben iets minder afgestaan dan voorzien in begroting: euro versus euro in begroting. Deze post is heel erg onderhevig aan het niveau van de rente (die momenteel erg laag staat). 2. Andere fondsenwerving 1. PRODUCTVERKOOP We eindigen voor productverkoop op een inkomst van euro. Productverkoop heeft als fondsenwervende activiteit geen prioriteit in de strategie en operationele plannen, gezien de andere prioriteiten. We blijven dit op de meest kostefficiënte manier ondersteunen. Dit jaar stond de eindejaarscampagne ook in het teken van Music For Life en werd er vanuit activisme minder opgeroepen naar de groepen om producten te verkopen. Dit heeft natuurlijk tot gevolg dat de inkomst hiervan opnieuw en ruim gedaald is. We moeten voor ogen houden dat dit het geval zal blijven zonder extra ondersteuning of oproep. 2. LICENTIES We hebben nog steeds 4 bestaande licenties (Belarto voorheen Mercard, de Amnesty-cava van Puerta Del Sol, Van Gastel bloemen en Recell). Aangezien de inkomsten van deze licenties elk jaar te laat komen voor het afsluiten van onze resultaten en onze provisies heel moeilijk ingeschat kunnen worden, hebben we beslist om voor 2013 geen inkomsten te voorzien en de inkomsten van 2013 met een jaar vertraging te boeken op Zo zullen we telkens de vertraging kunnen opvangen in de verdere toekomst. De kans is heel reëel dat we de begroting van euro niet zullen halen en daarom is de begroting voor 2014 reeds bijgesteld. We zullen slechts reactief, en enkel indien echt interessant (inkomen voorzien met weinig tot geen workload intern), blijven inspelen op licenties. 3. SPAAR-ZE-VRIJ / TRIODOS Triodos heeft haar commissievergoeding moeten aanpassen aan de Europese wetgeving. Dit jaar gold de overgangsmaatregel voor de laatste keer. Daarbij komt dat een bedrag dat nog betrekking had op 2012 en toen niet geboekt werd, op 2013 geboekt is. Daarom zijn we voor 2013 hoger geëindigd dan begroot (6.671 i.p.v euro begroot). Wij zullen zonder grote inspanningen geen grote inkomsten meer op deze post krijgen. Ook deze inkomstenpost heeft noodgedwongen een lagere prioriteit. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG ALGEMENE VERGADERING 2014

13 SUBSIDIES Vlaamse Gemeenschap Deze subsidie is toegekend voor 5 jaar, tot in 2015, met toepassing van een indexformule. Wij hebben de geplande subsidie voor 2013 voor 100% ontvangen. DIVERSE INKOMSTEN Financiële opbrengsten Onze constant gunstige liquiditeitspositie heeft ons toegelaten belangrijke bedragen te beleggen gedurende het ganse jaar, zowel via spaarrekening als een termijnrekening bij Triodos bank. De inkomsten liggen lager dan het voorziene begrotingsniveau, wegens de daling van de rentevoeten. VIA tewerkstellingssteun (*) Deze werden vanaf 2012 in mindering gebracht van de personeelskosten, omdat dit beter beantwoordt aan de realiteit van deze inkomsten. (*) VIA-middelen (bron Naast de gebruikelijke subsidies krijgt het merendeel van de erkende en/of gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties ook wat extra middelen toegeschoven in het kader van de uitvoering van de zogenaamde Vlaamse intersectorale akkoorden voor de Social-Profitsector (VIA). De Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) hebben als doel de arbeidsvoorwaarden van de werknemers die actief zijn in de Vlaamse sociaal-culturele sector, te optimaliseren. Ze worden afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de werknemers- en de werkgeversorganisaties. De Vlaamse overheid staat in voor de subsidiëring van de organisaties die de maatregelen, bepaald in deze akkoorden, uitvoeren. Gemeentes / Provinciebesturen De bijdrages van de gemeentes liggen op hetzelfde niveau van vorig jaar en als begroot. Uitzonderlijke opbrengsten Dit betreft een kapitaalsubsidie die sinds lang op de balans stond en hiermee werd rechtgezet. Diversen De belangrijkste inkomsten in deze rubriek zijn schadedossiers en winstdeelnemingen van verzekeringen en opbrengsten van lezingen, subsidies voor opleiding personeel. Deze inkomsten zijn moeilijk vooraf in te schatten en werden begroot op het gemiddelde van de voorbije jaren. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG ALGEMENE VERGADERING 2014

14 KOSTEN Overzicht kosten Resultaat 2011 Resultaat 2012 Begroting 2013 Resultaat Algemene kosten Beweging Fondsenwerving Projecten Communicatiedienst Directie Centrale diensten Campagne/Beweging Algemene kosten Beweging Projecten Fondsenwerving Communicatiedienst Directie Centrale diensten Campagne Beweging Resultaat Resultaat Begroting Resultaat De uitgaven lagen ca euro onder het niveau van de initiële begroting, maar wel euro hoger dan het jaar voordien. BEWEGING [- 4.7 %]: Internationale bijdragen [-3.8 %] : Dit bedrag bestaat uit de bijdragen aan de Internationale Beweging de IS-bijdrage - ( euro) en aan het Europees kantoor ( euro). Onze IS-bijdrage ligt lager na het invoeren van een nieuw calculatiesysteem (Assessment System) binnen de internationale beweging; uitgaven voor fondsenwerving mogen in een overgangsperiode (degressief tot 2017) nog gedeeltelijk in mindering worden gebracht, waardoor het juiste bedrag van de IS-bijdrage op voorhand moeilijk juist is in te schatten. Tevens zitten in deze rubriek Beweging de uitgaven voor de organisatie van de Algemene Vergadering, de deelname aan strategische internationale vergaderingen, de kosten voor de Raad van Bestuur en Steunpunten en voor de landen- en themateams. DIRECTIE [- 20 %]: Dit zijn voornamelijk uitgaven voor deelname van personeelsleden aan internationale operationele vergaderingen, collectieve vormingsmomenten, vrijwilligerskosten voor het directiesecretariaat en uitgaven voor sociale activiteiten. Op de verschillende subposten werd er minder uitgegeven dan begroot, ondermeer door te onderhandelen voor goede offertes voor opleidingen en goedkopere deelnames aan internationale vergaderingen dan verwacht. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG ALGEMENE VERGADERING 2014

15 FONDSENWERVING De kosten voor fondsenwerving blijven onder begroting, maar vertonen een flinke stijging t.o.v. voorgaande jaren. De grootste kostenposten hierin zijn de kosten voor direct dialogue werving en telemarketing (verschillende acties: outbound: reactivatie, conversie, upgrades, etc en inbound). Er is ook een extra kost op legaten die we in 2014 zullen recupereren. 1. DIRECT DIALOGUE WERVING: De meerkost t.o.v. minderinkomsten komt voor een stuk uit de tegenvallende resultaten van de leverancier. Andere belangrijke elementen in de meerkost is de verhoging van de kosten van deze wervingstechniek op de markt (failliet gaan van vorige leverancier maakte duidelijk dat België Face to Face aanbood aan te lage en niet houdbare prijzen) en de extra kost die uiteraard in conceptuele werving kruipt. Hierbij mogen we niet het oog verliezen dat we op deze manier niet een louter fondsenwervende actie opzetten maar dat activisme en sensibilisering hierin meer en meer geïntegreerd worden. 2. TELEMARKETING We hebben in 2013 meer uitgegeven dan begroot (afgesproken bij de begrotingscontrole van het derde kwartaal) op het totaal van telemarketing. Dit werd over verschillende kostenplaatsen verspreid, maar voornamelijk geboekt op reactivatie. Reden hiervoor is de beslissing om het structureel raamakkoord te sluiten met de telepartner (cfr. uitleg inkomsten). De diverse eerste belacties in het begin van het jaar omvatten 1/3 de van het budget, 2/3 de gaat naar de opstart (datastructuur opzetten, programmeren e- mails na telefoongesprek, training uren,...) en de belacties binnen het raamakkoord. 3. LEGATEN De kosten voor legaten zijn een stuk hoger dan begroot omdat hierop een voorschot van een successierecht van een legaat, dat in 2014 zal uitbetaald worden, is geboekt ( euro). AFDELING CENTRALE DIENSTEN [- 15 %]: Dit zijn de uitgaven voor Financiën, Informatica/Telecom, Databeheer, Logistiek en Veiligheid/Welzijn. Ze lagen allemaal in de lijn van de uitgaven zoals begroot, behalve die voor Informatica/Telecom waar we een aantal voorziene uitgaven hebben doorgeschoven naar ALGEMENE KOSTEN [ %]: De personeelskosten liggen volledig in lijn met de begroting en ongeveer 3 % hoger dan in 2012; dit als gevolg van een indexverhoging van 2 % en de voorziene anciënniteitsvehogingen. De overige algemene kosten ( Overhead Algemeen ) slaan op onderhoud, energievoorziening, verzekeringen, secretariaatskosten en diverse personeelskosten. Deze daalden lichtjes t.o.v en lagen ook onder de begroting. Ook de afschrijvingen, ten belope van euro zijn in deze post opgenomen. COMMUNICATIEDIENST (+ 5 %) De uitgaven lagen iets hoger dan in 2012 doch merkelijk lager dan begroot. Een aantal initiatieven rond website, e-zine en social media konden door tijdsgebrek niet gerealiseerd worden en zijn verschoven naar We starten in 2013 onze samenwerking met het communicatiebureau Ogilvy die pro bono voor ons werken. BELEID (voorheen Campagne) - BEWEGING (- 4.7 %) AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG ALGEMENE VERGADERING 2014

16 Dit zijn de werkingsbudgetten voor Beleidswerk, Politieke Zaken, Asiel en Migratie, Jongerenwerk en Service aan de Beweging. Deze uitgaven lagen iets lager dan het vorige jaar. PROJECTEN Deze post blijft heel moeilijk juist te begroten omdat we op het ogenblik van de opmaak van de begroting meestal nog onvoldoende zicht hebben op de campagnes die het IS zal uitzetten. Er is een sterke stijging van de kosten van de Boekenbeurs (daar ook dit jaar de wervingskosten werden bijgeteld voor de werving van nieuwe donateurs). Amnesty International kon in 2013 ook rekenen op gratis mediaruimte onder andere via haar communicatiebureau. Enkele voorbeelden hiervan waren gratis advertentieruimte in de krant De Zondag op 8, 15 en 22 december. Eén pagina heeft de waarde van euro per stuk, exclusief BTW. Onze radiospot werd gratis uitgezonden op Q-music en Joe. Dit ging telkens om 15 radiospots per zender met een reclamewaarde van respectievelijk euro + BTW en euro + BTW RESULTAAT Uiteindelijk bekomen we een eindresultaat van euro t.o.v. de initiële begroting van euro. Meer informatie hierover kunnen jullie krijgen op eenvoudig verzoek (graag per aan Staf Coertjens of tijdens de sessie Financiën op de Algemene Vergadering. BALANS De jaarrekening in het schema opgelegd door de Nationale Bank vinden jullie in bijlage. Tevens vinden jullie achteraan de gevolgde waarderingsregels. We zullen deze jaarrekening op 26 april 2014 ter bespreking en goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorleggen. Het verslag van de bedrijfsrevisor en van de kascommissie kan u terugvinden in AV-infobundel 4, die op de Algemene Vergadering zelf zal bezorgd worden AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG ALGEMENE VERGADERING 2014

17 BEGROTING INKOMSTEN De totale opbrengsten in de begroting 2014 bedragen euro, een toename met 3.3 % tegenover de begroting 2013 maar met ongeveer 10 % tegenover de werkelijke inkomsten van Dit is vooral onder impuls van de inkomsten uit Fondsenwerving 1.1 Inkomsten uit Activisme Deze inkomstenbron vertoont over de laatste 5 jaar een systematische daling (- 36 % over de periode ). Voor 2014 hebben we een stijging begroot (van euro in het resultaat van 2013 tot euro. Dit heeft vooral te maken met de conversie van lidgelden naar schenkingen, waarbij we ervan uitgaan dat onze leden zullen bereid zijn wat meer bij te dragen omwille van het fiscale voordeel. - Lidgelden. Hoewel de lidgelden met ingang van 2014 afgeschaft worden, hebben we ze omwille van de vergelijkbaarheid nog opgenomen onder de hoofding Activisme. Vanaf volgend jaar zullen we ze terugvinden bij de inkomsten van particuliere schenkers. De totale ontvangsten werden hoger begroot (een toename van euro tot euro), door het fiscale voordeel: door minstens 40 euro te storten krijgt men een fiscaal attest zodat de netto kost voor de leden afneemt of constant blijft terwijl de inkomst voor Amnesty Vlaanderen toeneemt. - Groepsbijdragen nemen al een aantal jaren flink af. In 2013 bedroegen ze euro, opnieuw beduidend minder dan in Voor 2014 werd er euro begroot. - Giften voor groepen: ook deze categorie stagneert de laatste jaren. De begroting gaat uit van een iets lager bedrag dan het gemiddelde van de vorige jaren. - Evenementen: de inkomsten uit jaarlijks weerkerende evenementen werden behouden op het niveau van Fondsenwerving. De belangrijkste inkomstenbron van onze vereniging zijn ongetwijfeld de inkomsten die gegenereerd worden door de afdeling Fondsenwerving, die in 2013 instonden voor drie vierden van de totale inkomsten. Een paar jaar geleden al werd - in lijn met de internationale strategie - beslist hierin te investeren om op een meer professionele en efficiënte manier fondsen en dus nieuwe schenkers te werven en te behouden. Omdat elke investering slechts na enige tijd rendeert, bracht dit mee dat deficitaire begrotingen werden ingediend. Om verschillende redenen is er vertraging opgetreden in dit investeringsprogramma: de kosten stegen later dan oorspronkelijk voorzien, zodat 2012 in tegenstelling tot de begroting nog licht positief eindigde. In 2013 sloten de rekeningen wel met een deficit af, maar het was opnieuw gevoelig lager dan begroot. Naast de trager dan voorziene realisatie van de investeringen in het verbeteren van de databases, (waardoor ook de inkomstenstijging zich later voordoet dan oorspronkelijk verwacht), worden we ook geconfronteerd met de effecten van de economische crisis op de fondsenwerving, waarmee alle ngo s worstelen. Alle ngo s hebben bovendien geprofessionaliseerd zodat de concurrentie om de particuliere schenkers is toegenomen. Onze AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG ALGEMENE VERGADERING 2014

18 investeringen waren dus bijzonder noodzakelijk, maar wellicht zal de positieve weerslag op de inkomsten gematigder zijn dan we bij de opmaak van onze plannen voor ogen hadden. - Particuliere schenkers - Bestendige opdrachten (niet Direct Dialogue) bleven de laatste jaren nogal stabiel. Omwille van de moeilijke economische situatie hebben we een achteruitgang begroot van naar euro. - Bestendige opdrachten met Direct Dialogue en Sepa worden best samen bekeken. We voorzien een toename met 10 %, die vooral te maken heeft met een vermindering van de uitval, betere werving en verdere stappen in de efficiëntie in de verwerking en opstart van nieuwe schenkers. -Voor Direct Mail zijn we nog gevoelig ambitieuzer: we begroten een stijging met maar liefst 31%. We voorzien een stijging van het aantal direct mailings waarbij we beter zullen segmenteren (wat de efficiëntie verhoogt) en waarin, naast fidelisering, ook reactivatie en upgrade zal vervat zitten. - Spontane en andere giften werden begroot met een toename van 11%. Deze verhoging heeft vooral te maken met extra focus op middelgrote en grote schenkers (cfr aanwerving bij mecenassen) - De inkomsten uit Mecenassen, waarin we investeerden door de aanwerving van een personeelslid die zich toelegt op het aanknopen en intensifiëren van de relaties met (mogelijke) middelgrote en grote donateurs, voorzien we een toename met 25 %. Dit is bij uitstek een investering die pas na enige jaren rendeert, zodat we de volgende jaren nog een verdere toename van deze inkomsten kunnen voorzien. - Doneren online: we hebben een voorzichtige begroting opgesteld, die uitgaat van een stabilisering omdat we tot nu toe geen echte prioriteit hieraan hebben kunnen geven. - Legaten: op basis van de beschikbare informatie gaan we uit van euro aan legaten. (de legaten van meer dan euro worden niet bij het exploitatieresultaat geteld). - De Renteafstand van Triodos blijft, gezien de zeer lage rentes, op een beperkt bedrag begroot - Andere Fondsenwerving De inspanningen om meer inkomsten van particuliere schenkers te verwerven, worden op dit ogenblik gedeeltelijk teniet gedaan door het feit dat de Andere Fondsenwerving achteruit gaat (- 54% over de periode ). In tegenstelling tot deze trend, hebben we in 2014 een stabilisering van deze inkomsten op hetzelfde niveau als in 2013 begroot. De omzet uit productverkoop, waarvan we op grond van een kosten-baten analyse geen prioriteit maken, neemt in de begroting 2014 verder af (- 30%). De inkomsten uit Licenties waren zeer laag in Voor dit jaar worden ze begroot op euro. De sponsoring en giften in natura werden op euro begroot omdat we zicht hebben op een projectsubsidie van de Nationale Loterij. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG ALGEMENE VERGADERING 2014

19 1.3 Subsidies. De inkomsten uit Triodos/Spaar ze Vrij worden lager begroot dan in 2013, waarbij we ons baseren op de schatting van Triodos. De subsidie van de Vlaamse Gemeenschap vertoont een lichte toename (indexverhoging) en omvat vanaf 2014 ook de toelage van de Provincies ( zie verder). 1.4 Diverse inkomsten De diverse inkomsten werden op euro begroot, tegenover euro in Dit heeft te maken met het wegvallen van de toelage van de Provincie Vlaams Brabant (2.500 euro) en met het wegvallen van een uitzonderlijke opbrengst van euro in KOSTEN De totale kosten worden begroot op euro, een toename met 10,5% tegenover de werkelijke kosten van Dit is vooral het gevolg van de kosten voor fondsenwerving die met 23% stijgen (opgelopen vertraging in het investeringsprogramma) en van de toename van de internationale bijdrage. 2.1 Beweging Veruit het belangrijkste deel van deze post betreft de internationale bijdragen, die worden begroot in de veronderstelling dat de begrootte inkomsten gerealiseerd worden. De toename van de begrootte opbrengsten brengt dus ook een stijging mee van de internationale bijdragen. Op te merken is dat de werkelijke te betalen internationale bijdrage (op basis van de opbrengsten van 2012) gevoelig lager zal liggen ( euro in plaats van euro zoals begroot). Naast de internationale bijdrage zijn er nog euro voor kosten van deelname aan internationale meetings, de organisatie van de Algemene Vergadering en kosten voor de landenen themateams. 2.2 Directie De kosten van de directie vertegenwoordigen ongeveer 0.8% van de totale kosten. Ze waren in 2013 zeer laag en zijn opnieuw op het niveau van 2012 begroot. 2.3 Fondsenwerving De kosten voor Fondsenwerving vertonen opnieuw een significante toename (+23% tegenover de werkelijke uitgaven in 2013) en vertegenwoordigen bijna 21% van het totaal. Ze zijn tegenover 2012 verdubbeld. De toename wordt verklaard door bijzondere inspanningen die op het vlak van retentie, upgrade, reactivatie en conversie zullen gebeuren en door een verdere inzet op Direct Dialogue. 2.4 Centrale Diensten De kosten voor centrale diensten nemen in 2014 toe omwille van de voorziene vervanging van Lotus Notes (een beslissing van de internationale organisate) en door een budget voor opleidingen. 2.5 Algemene Kosten De algemene kosten bevatten alle personeelskosten, de huisvesting en alle daarmee gerelateerde kosten. Het is de grootste kostencategorie en bedraagt 45% van het totaal. Ze AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG ALGEMENE VERGADERING 2014

20 nemen toe met 2.8 % tegenover 2013 (2.4 % voor de personeelskosten), wat vooral verklaard wordt door het effect van de anciënniteit. Het aantal VTE s (Voltijds Equivalenten) in de begroting blijft op hetzelfde niveau als in In het kader van maximale financiële transparantie geeft Amnesty International Vlaanderen ook informatie over de vergoeding van de directeur. Deze heeft (na de gebruikelijke verhoging na 5 jaar anciënniteit) per einde euro bruto per maand. Hier komen de voordelen in natura zoals maaltijdcheques, vergoeding voor onregelmatige werkuren en het gebruik van een gsm en een wagen bij. 2.6 Communicatiedienst Dit omvat ondermeer de kosten voor Amnesty in Actie, website en algemene promotie. Deze werden begroot op euro, ongeveer 4% van het totaal. 2.7 Beleid (voorheen Campagne)/Beweging: Dit omvat de algemene werkingsbudgetten voor Politieke Zaken, Beleidswerk, Mensenrechten in België, Jongerenwerk en Service aan de Beweging. De begroting bedraagt euro, een toename tegenover 2013, vooral door de post Service aan de Beweging. 2.8 Projecten Het budget voor Projecten neemt gevoelig toe tot euro. Hiervan is de grootste brok ( euro) voor de conversie van de lidgelden naar particuliere schenkers. Dit is een eenmalige kost, terwijl de positieve bijdrage zich wel over vele jaren zal uitstrekken. Ook voor de verdere verbetering van de databank voor Fondsenwerving is nog een belangrijk bedrag voorzien ( euro). Belangrijke inhoudelijke projecten zijn de eindejaarscampagne Letter Writing Marathon ( euro) rond 10 december. Dit is een succesvol internationaal project waar we ook dit jaar met Amnesty Vlaanderen willen aan deelnemen en nieuwe projecten zoals de internationale campagne My Body/My Rights, met ondermeer een onderzoek naar seksueel geweld in België en de acties n.a.v. de verkiezingen in EXPLOITATIERESULTAAT EN EIGEN VERMOGEN Het exploitatieresultaat wordt begroot op euro zonder de inkomsten uit legaten boven euro en op euro inclusief een legaat van euro, waarover vandaag al grote zekerheid bestaat. Het globale exploitatietekort (rekening houdend met deze euro) situeert zich daarmee op hetzelfde niveau als dat van Omdat er in 2014 slechts euro aan internationale bijdragen zal betaald worden (gebaseerd op opbrengsten 2012), terwijl er voor euro opgenomen werd in de begroting (gebaseerd op de opbrengsten 2014) zal het eigen vermogen van de vereniging niet met euro afnemen, maar met euro. De gecumuleerde reserves zullen op het eind van 2014 nog ongeveer 1 miljoen euro bedragen. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG ALGEMENE VERGADERING 2014

Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 ALGEMENE VERGADERING 2011 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties PWO Onderzoeksresultaten in de praktijk Eef Scheerlinck Ann-Sophie Bouckaert Joke Persyn Tine Faseur Ilja De Coster Fundra sers alliance belgium Colofon

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Energielevering Vlaams EnergieBedrijf:

Energielevering Vlaams EnergieBedrijf: Energielevering Vlaams EnergieBedrijf: resultaten 1 e kwartaal 2015 en vooruitzichten 2016 Gecertificeerd door 1 1. Samenvatting Nu het Vlaams EnergieBedrijf één kwartaal energie levert aan entiteiten

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen?

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen? 2011 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Gedaan met de verschillen tussen arbeiders en bedienden vanaf ten laatste 8 juli 2013? PAGINA 3 FAQ: Wat zijn de boekhoudkundige en fiscale gevolgen VAN de

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie