O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST"

Transcriptie

1 O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum, Koksbosweg 4, geboren te Terschelling op elf juli negentienhonderd vijfenvijftig, zich legitimerend met een rijbewijs met nummer , gehuwd; hierna te noemen verkoper; en 2. + hierna te noemen koper, verklaren: KOOP, OMSCHRIJVING VAN HET VERKOCHTE. Artikel 1. Verkoper heeft verkocht aan koper, die heeft gekocht: - het onverdeeld één/vijfhonderdste (1/500) aandeel in een in bedrijf zijnde eendenkooi genaamd "Jan Willems Kooi", bestaande uit percelen grasland met een kooihuisje, gelegen op de Grieën op Terschelling, kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie E: - nummer 1391, groot één hectare een en dertig are en negentig centiare; - nummer 890, groot zesentwintig are en tachtig centiare; - nummer 692, groot zeven en twintig are en negentig centiare; - nummer 693, groot zestien are en tien centiare; alsmede: - vijf/twaalfde onverdeeld aandeel in het perceel nummer 253, geheel groot dertien centiare; - vijf/twaalfde onverdeeld aandeel in het perceel nummer 262, geheel groot twaalf are en twintig centiare; - het onverdeeld één/vijfhonderdste aandeel van verkoper in de ten aanzien van voormelde percelen verstrekte of nog te verstrekken subsidies; hierna ook te noemen: "het verkochte", onder de verplichting om lid te worden van na gemelde vereniging van eigenaren. KOOPSOM, BETALING, VERREKENING LUSTEN EN LASTEN. Artikel De koopsom bedraagt zevenhonderd vijftig euro ( 750,00). 2. a. Koper zal de koopsom en al hetgeen hij overigens terzake van deze koopovereenkomst verschuldigd is (zoals de in artikel 4 bedoelde kosten en overdrachtsbelasting en de te betalen bedragen ter verrekening van alle zakelijke lasten en belastingen) op een van de bankrekeningen van stichting Derdengelden notaris mr. J.P. Mensink, te Terschelling en Vlieland storten, en wel uiterlijk per de dag van het verlijden van de leveringsakte en wel met de valuta van die dag. b. Uitbetaling zal pas plaatsvinden, zodra de notaris uit onderzoek bij de openbare registers is gebleken dat de levering is geschied zonder inschrijvingen in die registers die bij het verlijden van de leveringsakte niet bekend waren. Verkoper is ermee bekend dat, in verband met dit onderzoek, tussen de dag van het verlijden van de leveringsakte en het uitbetalen één of meer

2 tweede blad werkdagen verstrijken. 3. De zakelijke lasten en belastingen met betrekking tot het verkochte zullen op de leveringsdatum en per die datum naar tijdsgelang tussen partijen worden verrekend. Ten aanzien van de gebruikerslasten - voorzover deze worden geheven van het verkochte - zal geen verrekening tussen partijen plaatsvinden. OVERDRACHT. Artikel De voor de levering van het verkochte vereiste akte -in deze akte aan te duiden als de leveringsakte- zal binnen 4 weken nadat deze overeenkomst onvoorwaardelijk is geworden, of zoveel eerder als partijen nader zullen overeenkomen, worden verleden voor notaris - of een plaatsvervanger - mr J.P. Mensink te Terschelling en Vlieland, (tel: fax: , West- Terschelling, Longway 39, postadres: Postbus 6, 8880 AA West-Terschelling). 2. Een afschrift of uittreksel van de leveringsakte zal in het daartoe bestemde openbare register worden ingeschreven. De datum waarop deze inschrijving plaatsvindt wordt hierna ook aangeduid als inschrijvingsdatum. 3. Alle vorderingen, rechten en aanspraken die verkoper ten aanzien van het verkochte kan of zal kunnen doen gelden tegenover derden, gaan over op koper per de inschrijvingsdatum. Verkoper is niet tot vrijwaring verplicht. 4. Op verzoek van koper zal verkoper het verkochte op de leveringsdatum geheel of gedeeltelijk leveren aan een of meer door koper aangewezen personen, mits koper alle voor hem uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens verkoper nakomt. Evenzo zal koper op verzoek van verkoper het verkochte op de leveringsdatum van een of meer door verkoper aangewezen personen aanvaarden, mits verkoper alle uit deze overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens koper nakomt. WAARBORGSOM Artikel 4. Partijen zijn overeengekomen, dat geen van hen een waarborgsom behoeft te storten noch een bankgarantie behoeft te stellen tot meerdere zekerheid voor de nakoming van ieders verplichtingen uit deze overeenkomst. KOSTEN EN BELASTINGEN. Artikel 5. Alle kosten van de levering, waaronder begrepen de overdrachtsbelasting en het kadastrale recht, zijn voor rekening van koper. JURIDISCHE LEVERING. Artikel Het verkochte zal worden overgedragen met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, waaronder begrepen alle aanspraken uit hoofde van erfdienstbaarheden als heersend erf, buurwegen en mandeligheden en met alle kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en pandrechten. 2. Koper geeft in de leveringsakte onherroepelijk volmacht aan ieder van de alsdan bij genoemde notaris werkzame medewerkers om namens koper al datgene te doen wat nodig mocht zijn om het verkochte te bevrijden van alle op de inschrijvingsdatum eventueel nog ingeschreven hypotheken. 3. Verkoper heeft kennis gegeven van alle hem bekende lasten uit hoofde van erfdienstbaarheden als dienend erf, buurwegen en mandeligheden, en alle kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten en beperkingen, kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk

3 O N T W E R P derde blad mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland Wetboek en blijkens en/of voortvloeiend uit: 1. de (laatste) akte(n) van levering; 2. andere akten waarbij vooromschreven rechten werden gevestigd. Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle erfdienstbaarheden als dienend erf, kwalitatieve verplichtingen, lasten en beperkingen, dus ook alle erfdienstbaarheden als dienend erf die door herleving zijn ontstaan of door verjaring of bestemming zijn ontstaan en niet in het daartoe bestemde openbare register zijn ingeschreven. 4. Verkoper verklaart dat de situatie met betrekking tot het verkochte per heden en ook per de leveringsdatum is als volgt: a. verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte; b. verkoper is niet bekend met feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoonmaken van het verkochte, dan wel tot het nemen van andere maatregelen; c. voor zover aan verkoper bekend zijn in het verkochte geen ondergrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig. d. er zijn geen zakelijke lasten en belastingen; e. terzake van het verkochte bestaat geen huurkoopovereenkomst en deze zal ook niet worden gesloten; f. het verkochte is niet betrokken in een ruilverkavelingsplan of herinrichtingsplan en is niet ter onteigening aangewezen; g. ten opzichte van derden bestaan geen verplichtingen uit hoofde van een - al dan niet wettelijk - voorkeursrecht of optierecht; h. aan verkoper is niet bekend dat het verkochte is opgenomen in een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 of artikel 8 dan wel in een voorstel als bedoeld in artikel 6 of 8.a van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten; i. ten aanzien van het verkochte is een besluit genomen op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 2000); j. het verkochte is opgenomen in het algehele herstelplan van de Grieën, dat zal worden uitgevoerd door de dienst Landelijk Gebied. 5. De hiervoor in lid 4 van dit artikel verstrekte opgaven worden door verkoper naar beste weten gedaan en worden voor wat betreft de opgaven sub a en e gegarandeerd. FEITELIJKE LEVERING, STAAT VAN HET VERKOCHTE. Artikel De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte aan koper zal geschieden in de staat waarin het zich bij het tot stand komen van deze overeenkomst bevindt. 2. De feitelijke levering van het verkochte zal geschieden bij de ondertekening van de leveringsakte. 3. Op de leveringsdatum wordt het verkochte aan koper feitelijk ter beschikking gesteld, vrij van huur, pacht en andere gebruiksrechten, doch onder instandhouding van de thans bestaande overeenkomst met de huidige kooiker. Koper verklaart met de inhoud van deze laatste overeenkomst bekend te zijn. 4. Koper is bevoegd het verkochte vóór de feitelijke levering te inspecteren. Verkoper zal koper daartoe in de gelegenheid stellen. 5. a. Verkoper heeft met betrekking tot het verkochte aan koper die inlichtingen verschaft, die redelijkerwijs aan koper ter kennis behoren te worden gebracht. b. Koper is voldoende bekend met de aard, de ligging - ook ten opzichte van aangrenzende en naburige percelen -, de staat en de bestemming van het verkochte. OVER- OF ONDERMAAT.

4 vierde blad Artikel 8. Onder- of overmaat van het verkochte zal aan geen van partijen enig recht verlenen. RISICO-OVERGANG, BESCHADIGING. Artikel 9. Het verkochte is vanaf het moment van ondertekening van de leveringsakte voor risico van koper. INGEBREKESTELLING, BOETE, ONTBINDING. Artikel Indien een der partijen, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende vijf dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zal deze overeenkomst van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij de wederpartij alsnog uitvoering van de overeenkomst verlangt. 2. In beide gevallen zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van tien procent van de totale koopsom verbeuren, onverminderd het recht op verdere schadevergoeding. 3. Indien de nalatige partij na in gebreke te zijn gesteld binnen de voormelde termijn van vijf dagen alsnog zijn verplichtingen nakomt, is deze partij toch gehouden aan de wederpartij diens schade als gevolg van de niet-tijdige nakoming te vergoeden. GIF, CHEMISCHE STOFFEN, ANDERE (GEVAARLIJKE) STOFFEN. Artikel 11. a. Verkoper stelt koper desverlangd binnen twee weken na de datum van ondertekening van onderhavige koopovereenkomst in de gelegenheid het verkochte te (doen) onderzoeken op de aanwezigheid van giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen. b. Indien vóór het ondertekenen van de akte van levering blijkt dat het verkochte in zodanige mate met bedoelde stoffen is verontreinigd, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de geldende milieuregelingen en -verordeningen ongedaan moet worden gemaakt, is verkoper verplicht koper van dit feit onverwijld in kennis te stellen, en is deze overeenkomst van rechtswege ontbonden, tenzij binnen vier weken nadat de verontreiniging is gebleken, maar in ieder geval vóór de in artikel 3 genoemde leveringsdatum: - koper niettemin uitvoering van de onderhavige overeenkomst verlangt, in welk geval verkoper aan koper zal overdragen: het verkochte in de verontreinigde staat waarin het zich dan bevindt, alsmede - zonder enige bijzondere tegenprestatie naast de overeengekomen koopprijs - alle rechten, die verkoper terzake van bedoelde verontreiniging, hetzij uit hoofde van verzekering, hetzij uit anderen hoofde jegens derden kan doen gelden; of, mits koper daarmee instemt, - verkoper verklaart de verontreiniging vóór de in artikel 3 genoemde leveringsdatum, dan wel binnen vier weken nadat deze is gebleken, voor zijn rekening ongedaan te maken. De juridische levering zal alsdan - zonodig - worden opgeschort tot uiterlijk de dag, volgende op die, waarop de termijn van een maand is verstreken. Indien binnen genoemde termijn de reiniging niet naar behoren plaatsvindt, heeft de koper alsnog het recht deze overeenkomst te ontbinden. Maakt koper geen gebruik van dit recht, dan wordt de juridische levering opgeschort totdat de reiniging naar behoren is geschied. c. Alle kosten van het onder a. bedoelde onderzoek komen voor rekening van koper, tenzij zich het onder b. bedoelde geval voordoet. In dat geval komen alle

5 O N T W E R P vijfde blad mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland kosten voor rekening van verkoper. ONTBINDENDE VOORWAARDE Artikel 12. Deze overeenkomst kan uitsluitend door verkoper worden ontbonden indien verkoper uiterlijk op de dag dat een termijn van zes maanden na ondertekening van de onderhavige overeenkomst is verstreken niet tenminste eenhonderd vijftig (150) koopovereenkomsten heeft gesloten met andere gegadigden voor eveneens een/vijf honderdste (1/500) onverdeeld aandeel in voormeld perceel grasland en verkoper tevens uiterlijk op de tweede werkdag na het verstrijken van voormelde termijn van zes maanden schriftelijk bij aangetekende brief met bericht van ontvangst of deurwaardersexploot en gedocumenteerd (aantal reeds gesloten koopovereenkomsten) aan de in artikel 3 lid 1 genoemde notaris heeft verklaard, dat hij wegens het niet of niet tijdig sluiten van voormelde koopovereenkomsten, deze overeenkomst wil ontbinden. Alsdan zijn beide partijen van deze overeenkomst bevrijd. Verkoper verplicht zich al het redelijk mogelijke te doen teneinde de hierboven bedoelde eenhonderd vijftig (150) koopovereenkomsten te sluiten. AANBIEDINGSPLICHT/KETTINGBEDING/DERDENBEDING Artikel 13. In de akte van levering zal de navolgende aanbiedingsplicht in de vorm van een kettingbeding worden opgenomen, woordelijk luidende als volgt: "AANBIEDINGSPLICHT/KETTINGBEDING/DERDENBEDING Verkoper en koper verklaarden nog te zijn overeengekomen als volgt: 1. Wanneer koper, waaronder begrepen zijn rechtverkrijgende(n) onder algemene titel, het bij deze akte gekochte registergoed geheel of gedeeltelijk wenst te vervreemden, dan zal hij het eerst aan verkoper te koop moeten aanbieden voor een prijs gelijk aan voormelde koopsom, vermeerderd met de door koper gemaakte "kosten koper". 2. Indien hij het registergoed wil verkrijgen, dient hij dit binnen veertien dagen nadat het aanbod hem heeft bereikt aan de verkopende partij mede te delen; alsdan zal de levering plaats moeten hebben binnen een maand nadat hij zijn verklaring heeft uitgebracht bij een akte te verlijden ten overstaan van een notaris ter keuze van de verkrijgende partij, van welke akte alle kosten, overdrachtsbelasting inbegrepen, door de verkrijgende partij zullen worden gedragen en voldaan. 3. Bij niet nakoming door koper van enige op hem rustende verplichting ingevolge het hiervoor bepaalde, verbeurt hij ten behoeve van verkoper een terstond opvorderbare boete van vijftigduizend euro ( ,00) onverminderd het recht van verkoper om daarnaast vergoeding van de geleden schade met rente en kosten te eisen. 4. Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing indien een hypotheekhouder overgaat tot executoriale verkoop ex artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek van het registergoed. 5. Overgang van het registergoed krachtens erfrecht of huwelijksgoederenrecht of het aangaan van een geregistreerd partnerschap (verdeling daaronder begrepen) geldt niet als vervreemding. 6. Indien verkoper geen gebruik maakt van voormeld aanbod is koper verplicht en verbindt zich jegens de verkoper, die dit voor zich aanvaardt, het hiervoor bepaalde bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak (waaronder begrepen een appartementsrecht), alsmede bij de vestiging daarop van een zakelijk recht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in die artikelen bepaalde in de notariële akte of verlening van het zakelijk recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van vijftigduizend euro ( ,00) ten behoeve van de verkoper, met de bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of eventueel meer geleden schade te vorderen. 7. Op gelijke wijze als in lid 6 is bepaald, verbindt de wederpartij zich jegens de verkoper tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook deze het onderhavige artikel en de in lid 6 opgenomen verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de verkoper het beding aan." LIDMAATSCHAP VERENIGING Artikel 14 Teneinde het verkochte te beheren en te onderhouden zal een vereniging van eigenaren worden opgericht genaamd "Vereniging van Eigenaren van de Jan Willems Kooi c.a.", waarvan koper verplicht lid wordt door de ondertekening van de akte van levering. Koper verklaart de conceptstatuten van deze vereniging van verkoper te hebben ontvangen en daarmee bekend te zijn en ter gelegenheid van de levering van het

6 zesde blad verkochte lid te worden van die vereniging. SLOT Artikel Deze koopakte zal na ondertekening door partijen berusten onder de in artikel 3 lid 1 genoemde notaris. 2. Alle mededelingen, ingebrekestellingen, kennisgevingen en verzoeken die op grond van deze overeenkomst plaatsvinden of worden ingesteld, zullen moeten geschieden per aangetekende brief of faxbericht onverwijld gevolgd door bevestiging daarvan per aangetekende brief. 3. Terzake van deze overeenkomst kiezen verkoper en koper woonplaats ten kantore van de in artikel 3 lid 1 bedoelde notaris. Getekend door verkoper(s) te op Getekend door koper(s) te op

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier)

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) 8.0289.00.0511 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Nederlands recht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP)

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Algemene

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie)

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie) Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM, de Landelijke Makelaarsvereniging en VBO Makelaar AV CZ/99 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM zijn totstandgekomen

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie Algemene Voorwaarden Pilatusdam Mens & Organisatie Pilatusdam Mens & Organisatie is een maatschap en houdt kantoor aan het Verbreepark 6a te (2731 BR) Benthuizen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Baving Klus- en Montagebedrijf, gevestigd te Vries,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie