KOOPCONTRACT. Adres: Ireneweg 8, Dreumel. Partijen: P.F. Romijn (Verkoper) (Koper)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOOPCONTRACT. Adres: Ireneweg 8, Dreumel. Partijen: P.F. Romijn (Verkoper) (Koper)"

Transcriptie

1 KOOPCONTRACT Adres: Ireneweg 8, Dreumel Partijen: P.F. Romijn (Verkoper) en [.] (Koper)

2 1 Partijen: I. de heer P...F...ROMIJN, geboren te s-gravenhage op [...], wonende Irenestraat 8 te 6621 ZS Dreumel, zich legitimerend met [...], gehuwd; P.F. Romijn hierna ook te noemen: Verkoper ; II. achternaam: voornamen: geboorteplaats: geboortedatum: woonplaats: postcode: straat : telefoonnummer: beroep: burgerlijke staat : ongehuwd en niet als partnergeregistreerd / gehuwd in algehele gemeenschap van goederen met / gehuwd onder het maken van huwelijksvoorwaarden met / als partner geregistreerd met: [...] verklaren: te dezer zake handelend als ***bestuurder ter vertegenwoordiging van de besloten vennootschap [...]B.V., statutair gevestigd te [...], kantoor houdende te [...] ingeschreven in het handelsregister onder nummer [...], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [...]; [...] hierna te noemen: Koper A. Verkoper heeft het hierna omschreven registergoed (het Verkochte) te koop aangeboden door tussenkomst van BVA Auctions, waarbij via de Website (www.bva-auctions.com) informatie omtrent het Verkochte is geplaatst, alsmede het ontwerp van dit Koopcontract; B. De verkoop heeft plaatsgevonden onder toepasselijkheid van de AVVOVV 2012, behoudens voor zover daar in dit Koopcontract van wordt afgeweken; C. Koper heeft via de Website een bod gedaan op het Verkochte en Verkoper heeft dit bod geaccepteerd en is tot Gunning overgegaan, casu quo Koper en Verkoper zijn mede op basis van het gedane bod, de informatie op de Website en het ontwerp van dit Koopcontract tot overeenstemming gekomen over de verkoop van het Verkochte; D. De Koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper wordt hierbij vastgelegd. Partijen verklaren voorts het volgende te zijn overeengekomen: 1. Definities 1.1. In deze overeenkomst wordt verstaan onder: AVVOVV 2012 de op de Website gepubliceerde ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VOOR DE ONLINE VEILING VAN VASTGOED, versie 4 mei 2012;

3 Gunning de gunning als bedoeld in artikel 3 AVVOVV 2012, waardoor de Koopovereenkomst tot stand komt; Inschrijvingsdatum Koopcontract: Koopovereenkomst: Koper: Kwaliteitsrekening Leveringsakte: Leveringsdatum: Notaris: Partij: Partijen: Sluitdatum: Verkochte: Verkoper: Website de datum waarop de inschrijving plaatsvindt van de Leveringsakte in het daarvoor bestemde openbare register; de onderhavige akte waarin de op de Koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper toepasselijke bepalingen en voorwaarden zijn opgenomen; de overeenkomst tussen Verkoper en Koper strekkende tot verkoop van het Verkochte, tot stand gekomen door Gunning, danwel door nadere overeenstemming tussen Verkoper en Koper; [..] de in artikel 25 van de Wet op het notarisambt bedoelde bijzondere rekening ten name van de Notaris (het rekeningnummer is vermeld op het briefpapier van de Notaris); de voor de levering van het Verkochte vereiste notariële akte; de datum waarop de Leveringsakte wordt verleden de door Koper aangewezen notaris ten overstaan van wie de Leveringsakte wordt verleden, te weten één van de notarissen - of een waarnemer - van het kantoor [...], gevestigd te [...], telefoon [...] Verkoper of Koper; Verkoper en Koper; de datum waarop de Koopovereenkomst is gesloten, zijnde de datum waarop Verkoper heeft gegund op basis van de bieding van Koper op de Website, danwel - indien geen gunning als hiervoor bedoeld heeft plaats gevonden - de datum waarop beide Partijen dit Koopcontract hebben ondertekend; het perceel grond met het zich daarop bevindende woning met verder toebehoren, plaatselijk bekend als Irenestraat 8, te 6621 ZS Dreumel, kadastraal bekend als gemeente Dreumel, sectie G, nummer 742, kadastraal groot acht are en vijfennegentig centiare ( ha.); de heer P...F...ROMIJN, geboren te s- Gravenhage op [...], wonende Irenestraat 8 te 6621 ZS Dreumel, zich legitimerend met [...], gehuwd; de website De definities kunnen zonder verlies van hun betekenis in enkelvoud of in meervoud worden gebruikt.

4 2. Koop, omschrijving van het Verkochte 2.1. Verkoper heeft verkocht aan Koper, die heeft gekocht, 3 het perceel grond met het zich daarop bevindende woning met verder toebehoren, plaatselijk bekend als Irenestraat 8, te 6621 ZS Dreumel, kadastraal bekend als gemeente Dreumel, sectie G, nummer 742, kadastraal groot acht are en vijfennegentig centiare ( ha.); hierna ook te noemen: "het Verkochte" Tot het Verkochte behoren geen roerende zaken. 3. Koopsom, betaling, verrekening lasten 3.1. De koopsom bedraagt [. ] euro Koper zal de koopsom en al hetgeen hij overigens ter zake van deze Koopovereenkomst verschuldigd is (zoals de hierna bedoelde kosten en overdrachtsbelasting, en de te betalen bedragen ter verrekening van alle zakelijke lasten en belastingen) op de Kwaliteitsrekening storten en wel vóór het verlijden van de Leveringsakte en met de valuta- en boekingsdatum van uiterlijk de Leveringsdatum. Op het door Koper te storten bedrag zal de eventueel door hem reeds betaalde waarborgsom, met eventueel daarop gekweekte rente, in mindering worden gebracht Verkoper bedingt ten behoeve van al diegenen die op de Inschrijvingsdatum op het Verkochte een hypotheekrecht hebben dat Koper - tot ten hoogste het bedrag van de koopsom, verminderd met de door Verkoper uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigde bedragen - aan hen via tussenkomst van de Notaris rechtstreeks datgene zal voldoen, wat ertoe leidt dat hun hypotheekrecht op het Verkochte zal komen te vervallen. Vorenstaand beding wordt bij deze door Verkoper namens vorenbedoelde hypotheekhouder(s) aangenomen. Verkoper machtigt de Notaris ter zake de vereiste inlichtingen in te winnen Uitbetaling aan Verkoper zal pas plaatsvinden, zodra de Notaris uit onderzoek bij de openbare registers is gebleken dat de levering is geschied zonder inschrijvingen van hypotheken en beslagen in die registers die bij het verlijden van de Leveringsakte niet bekend waren. Verkoper is ermee bekend dat, in verband met dit onderzoek, tussen de dag van het verlijden van de Leveringsakte en het uitbetalen één of meer werkdagen verstrijken De zakelijke lasten en belastingen met betrekking tot het Verkochte zullen op de Leveringsdatum en per die datum naar tijdsgelang tussen Partijen worden verrekend. De hoogte van het te verrekenen bedrag zal tussen Partijen op basis van de meest recente gegevens worden begroot voor zover ter zake nog geen aanslag is opgelegd. Ter zake van het begrote bedrag zal tussen Partijen nadien geen verrekening plaatshebben. Ten aanzien van andere (niet-zakelijke) gebruikerslasten zal geen verrekening tussen Partijen plaatsvinden. 4. Kosten en belastingen 4.1. Alle kosten van de Verkoop en de Levering, waaronder begrepen het honorarium van de Notaris, de overdrachtsbelasting en het kadastrale recht, voor rekening zijn van Koper De inzake de levering verschuldigde overdrachtsbelasting is voor rekening van Koper en is niet in de koopsom begrepen Indien ter zake van de verkrijging van het Verkochte door Koper de verschuldigde overdrachtsbelasting verminderd wordt als bedoeld in artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer en de in lid 1 van dit artikel bedoelde overdrachtsbelasting voor rekening van Koper is, zal Koper op de

5 4 Leveringsdatum aan Verkoper voldoen een bedrag gelijk aan het door Verkoper ter zake van diens eerdere verkrijging betaalde bedrag aan overdrachtsbelasting. Koper is er mee bekend dat deze vergoeding aan Verkoper behoort tot de heffingsgrondslag van overdrachtsbelasting ter zake van de Levering. 5. Overdracht 5.1. De Leveringsakte zal uiterlijk op [.][***zes weken na de Sluitdatum of zoveel eerder als Partijen nader zullen overeenkomen, voor de Notaris worden verleden Koper zal binnen één week na Sluitdatum aan Verkoper laten weten voor welke Notaris de Leveringsakte wordt verleden Een afschrift of uittreksel van de Leveringsakte zal in het daartoe bestemde openbare register worden ingeschreven Alle aanspraken die Verkoper ten aanzien van het Verkochte kan of zal kunnen doen gelden tegenover derden, waaronder begrepen bouwer(s), (onder)aannemer(s), installateur(s), architect(en) en leverancier(s), zoals wegens verrichte werkzaamheden of ter zake van aan het Verkochte toegebrachte schade, gaan voor zover mogelijk over op Koper per de Inschrijvingsdatum. Is voor de overgang van bedoelde aanspraken een overdracht nodig dan dient deze op de Leveringsdatum - of, indien dat eerder is: de datum van de feitelijke levering - plaats te vinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Verkoper staat niet in voor de gegoedheid van de hiervoor bedoelde derden. Verkoper verplicht zich de hem bekende gegevens ter zake aan Koper te verstrekken en geeft bij deze aan Koper volmacht om, voor zover nodig, de overdracht van bedoelde aanspraken op het overeengekomen tijdstip voor rekening van Koper tot stand te brengen door mededeling daarvan aan de desbetreffende derden Op schriftelijk verzoek van Koper zal Verkoper het Verkochte op de Leveringsdatum geheel of gedeeltelijk leveren aan een of meer door Koper aangewezen personen, waarbij Koper (hoofdelijk; naast de door Koper aangewezen personen) aansprakelijk blijft voor de nakoming van alle voor hem uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens Verkoper. Evenzo zal Koper op verzoek van Verkoper het Verkochte op de Leveringsdatum van een of meer door Verkoper aangewezen personen aanvaarden, mits Verkoper alle uit deze overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens Koper nakomt. 6. Waarborgsom of bankgarantie 6.1. Koper stort uiterlijk vijf (5) werkdagen na de Sluitdatum tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen een waarborgsom ter hoogte van tien procent (10%) van de koopsom, derhalve [.] op de Kwaliteitsrekening De Notaris zal de waarborgsom uitkeren aan Verkoper indien de Koper nalatig blijft in de nakoming van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als in artikel 13 bedoeld, zulks ter voldoening van - respectievelijk tot verhaal van - de door Koper verbeurde of te verbeuren boete(n). De Notaris zal de waarborgsom teruggeven aan Koper indien deze overeenkomst om andere redenen dan het nalatig blijven van Koper als in artikel 13 bedoeld wordt ontbonden De waarborgsom wordt verrekend met de door Koper verbeurde boete respectievelijk te betalen schadevergoeding indien Koper nalatig blijft in de nakoming van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als in artikel 13 bedoeld. Verkoper bedingt ten behoeve van al diegenen die op het moment van verbeurte van de boete op het Verkochte een hypotheekrecht hebben dat het bedrag van de waarborgsom - tot ten hoogste het bedrag dat de

6 5 betreffende hypotheekhouder heeft te vorderen - aan hen via tussenkomst van de Notaris rechtstreeks zal worden voldaan, wat ertoe leidt dat de vordering van de hypotheekhouder op de Verkoper met een gelijk bedrag wordt verminderd. Vorenstaand beding wordt bij deze door Verkoper namens vorenbedoelde hypotheekhouder(s) aangenomen. Verkoper machtigt de Notaris ter zake de vereiste inlichtingen in te winnen Zolang op grond van het vorenstaande geen restitutie, verrekening of uitbetaling van de waarborgsom heeft plaatsgevonden - waaronder begrepen de situatie dat de Notaris niet kan beoordelen wie van beide Partijen nalatig is in de nakoming van zijn verplichtingen - houdt de Notaris de waarborgsom onder zich totdat bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis, en bij gebreke daarvan bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is beslist aan wie hij de waarborgsom moet afdragen, zulks behoudens eensluidende betalingsopdracht van beide Partijen Voor zover de koopprijs en de kosten en belastingen in de zin van artikel 4 niet uit een door Koper aan te gane financiering worden voldaan, zal de betaalde waarborgsom in mindering van de koopsom strekken indien de Koper op grond van het in artikel 13 bepaalde geen boete(n) en/of schadevergoeding verschuldigd is geworden. Het gedeelte van de waarborgsom dat niet wordt verrekend, wordt aan Koper terugbetaald zodra hij aan zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst heeft voldaan In plaats van de hiervoor bedoelde waarborgsom te betalen is Koper bevoegd om binnen de hiervoor in lid 1 van dit artikel genoemde termijn een bankgarantie te doen stellen van eenzelfde bedrag. De bankgarantie dient: a. te worden afgegeven door een kredietinstelling of een verzekeringsbedrijf met een vergunning als bedoeld in artikel 2:12 respectievelijk 2:21 van de Wet op het financieel toezicht, dan wel door een, zulks ter beoordeling van de Notaris, te goeder naam bekend staande buitenlandse bank; b. onvoorwaardelijk te zijn en geen voorbehoud - hoe ook genaamd - te bevatten; c. voort te duren tot ten minste een maand na de Leveringsdatum; d. in te houden dat het bedrag op eerste vordering van de Notaris wordt uitgekeerd. Ter zake van het op grond van de afgegeven bankgarantie aan de Notaris uitgekeerde bedrag is het hiervoor in dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing. 7. Juridische levering, verklaringen 7.1. Het Verkochte zal worden overgedragen met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, waaronder begrepen alle aanspraken uit hoofde van erfdienstbaarheden als heersend erf, buurwegen en mandeligheden en met alle kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken en beslagen of inschrijvingen daarvan, en pandrechten Koper geeft in de Leveringsakte onherroepelijk volmacht aan alle personen alsdan werkzaam bij de Notaris, ieder afzonderlijk, om namens Koper al datgene te doen wat nodig mocht zijn, waaronder begrepen het meewerken aan afstanddoening door de hypotheekhouder(s), om het Verkochte te bevrijden van alle op de Inschrijvingsdatum eventueel nog ingeschreven hypotheken Verkoper heeft - al dan niet middels de Website - kennis gegeven van alle hem bekende lasten uit hoofde van erfdienstbaarheden als dienend erf, beperkte zakelijke rechten als bedoeld in de Belemmeringen wet Privaatrecht, buurwegen en mandeligheden, en alle door Koper te aanvaarden kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten en beperkingen, kenbaar uit de

7 openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en blijkend en/of voortvloeiend uit de op de Website en/of dit contract opgenomen gegevens/bijlagen Verkoper verklaart dat uit de akte van levering, waarbij hij eigenaar is geworden van het Verkochte niet blijkt van erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen. Voor de afwezigheid daarvan staat hij echter niet in. Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle erfdienstbaarheden als dienend erf, kwalitatieve verplichtingen, dus ook alle uit de situatie ter plaatse kenbare erfdienstbaarheden als dienend erf die door verjaring, herleving of bestemming zijn ontstaan en niet in het daartoe bestemde openbare register zijn ingeschreven en alle overige bijzondere (al dan niet publiekrechtelijke) lasten en beperkingen die geen erfdienstbaarheden zijn Verkoper verklaart dat de situatie met betrekking tot het Verkochte per de Sluitdatum is als volgt: a. er bestaat van het Verkochte geen huurkoopovereenkomst; b. aan Verkoper is van het Verkochte geen (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing, dan wel aanwijzingsbesluit dan wel registerinschrijving bekend: 6 (i) (ii) als beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van de Monumentenwet 1988; tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in artikel 35 van de Monumentenwet 1988; (iii) door de gemeente of provincie als beschermd stads- of dorpsgezicht; c. aan Verkoper is niet bekend dat er een verplichting bestaat om het Verkochte aan de gemeente, de Provincie of het Rijk te koop aan te bieden op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten of een voorstel daartoe; d. ten opzichte van derden bestaan geen verplichtingen uit hoofde van een - al dan niet wettelijk - voorkeursrecht of optierecht De in het voorgaande lid van dit artikel verstrekte opgaven worden door Verkoper naar beste weten gedaan. Het risico van hetgeen als voormeld Verkoper niet bekend is, is voor Koper. 8. Feitelijke staat, aflevering van het Verkochte 8.1. De feitelijke levering (aflevering) van het Verkochte aan Koper zal geschieden in de staat waarin het zich op de Sluitdatum bevindt. Verkoper verplicht zich voor het Verkochte zorg te dragen als een zorgvuldig schuldenaar tot aan het tijdstip van feitelijke levering, alles behoudens het bepaalde in artikel Het Verkochte is door Verkoper gebruikt als: woning/kantoor. Gebruik in afwijking van het gebruik van Verkoper komt voor risico van Koper; hij dient zelf voor de benodigde vergunningen, ontheffingen en dergelijke zorg te dragen. Verkoper staat niet in voor de geschiktheid van het Verkochte voor het door hem gebezigde gebruik of voor een al dan niet door Koper kenbaar gemaakt voorgenomen gebruik De feitelijke levering van het Verkochte zal in beginsel geschieden bij de ondertekening van de Leveringsakte. Indien de feitelijke levering plaatsvindt op een ander tijdstip dan bij de ondertekening van de Leveringsakte, eindigt de zorgplicht van Verkoper per het tijdstip van feitelijke levering tenzij anders overeengekomen.

8 8.4. Op de Leveringsdatum wordt het Verkochte aan Koper feitelijk ter beschikking gesteld, vrij van huur en andere gebruiksrechten en vrij van gebruikers zonder recht of titel, ontruimd en ongevorderd Verkoper zal Koper in de gelegenheid stellen het Verkochte vóór de feitelijke levering in- en uitwendig te inspecteren Informatie- en onderzoeksplicht 9.1. Afgezien van het overigens in deze akte bepaalde, heeft Verkoper aan Koper met betrekking tot het Verkochte die informatie gegeven die naar zijn beste weten en naar geldende verkeersopvattingen door hem ter kennis van Koper behoort te worden gebracht Koper verklaart uitdrukkelijk ermee bekend te zijn en gaat uitdrukkelijk ermee akkoord, dat alle informatie met betrekking tot het Verkochte zoals deze door Verkoper of door zijn adviseurs is verstrekt (waaronder mede begrepen de informatie op de Website) uitsluitend is verstrekt om Koper de mogelijkheid te bieden de verstrekte informatie te (laten) onderzoeken op juistheid en volledigheid, tenzij er blijkens dit contract sprake is van een door Verkoper zelf uitdrukkelijk gegeven garantie Met betrekking tot de door Verkoper of zijn adviseurs verstrekte informatie geldt verder, hetgeen uitdrukkelijk door Koper wordt aanvaard, dat: a. alle (al dan niet feitelijke) informatie (waaronder mede begrepen kunnen zijn beschrijvingen, oppervlakten en andere afmetingen, meetstaten, technische inspecties, milieutechnische inspecties, de bouwkundige staat, foto's, bouwtekeningen, plattegronden, tekeningen, huurovereenkomsten, allonges, akten van contractsovername, bankgaranties, mededelingen van huurders of verhuurders) naar beste weten wordt verstrekt, hetgeen op geen enkele wijze een garantie inhoudt dat de verstrekte informatie ook daadwerkelijk juist, volledig, geldend en up-to-date is; b. het Verkoper toegestaan was de aangeboden informatie gedurende de periode dat deze voor Koper ter kennisneming ter beschikking stond, aan te vullen en te wijzigen Onverminderd het hiervoor bepaalde verklaart Verkoper dat alle aan Koper verstrekte informatie naar beste weten is verschaft en dat hij niet te kwader trouw informatie heeft achtergehouden. 10. Over- en ondermaat Indien de hiervoor vermelde grootte van het Verkochte niet juist of niet volledig is, ontleent noch Verkoper noch Koper daaraan rechten. 11. Risico-overgang, beschadiging Het Verkochte is vanaf het moment van ondertekening van de Leveringsakte voor risico van Koper Indien het Verkochte vóór het tijdstip van de risico-overgang anders dan door toedoen van Koper in meer dan geringe mate wordt beschadigd, is Verkoper verplicht binnen vierentwintig uur nadat het onheil hem bekend is geworden Koper hiervan in kennis te stellen Indien het Verkochte vóór het tijdstip van de risico-overgang anders dan door toedoen van Koper in meer dan geringe mate wordt beschadigd en deze beschadiging niet aan Verkoper kan worden toegerekend, kan deze koopovereenkomst door Koper worden ontbonden, tenzij binnen dertig dagen na het onheil, maar in ieder geval voor de Leveringsdatum:

9 8 a. Koper uitvoering van deze overeenkomst verlangt, in welk geval Verkoper - zonder enige bijzondere tegenprestatie naast hetgeen is overeengekomen - aan Koper op de overeengekomen datum van levering het Verkochte overdraagt in de staat waarin het zich dan bevindt, met alle (vorderings)rechten die Verkoper ter zake van het onheil - hetzij uit hoofde van verzekering, hetzij uit anderen hoofde - jegens derden toekomen; dan wel b. Verkoper verklaart de schade binnen dertig dagen na het onheil voor zijn rekening te zullen herstellen, in welk geval de voor een eerder tijdstip overeengekomen datum van levering wordt opgeschort naar de datum volgend op die waarop die dertig dagen zijn verstreken. Een gestelde bankgarantie bedoeld in artikel 6 zal in dat geval zo nodig worden verlengd. c. Mocht, indien het sub b bepaalde toepassing heeft gevonden, het Verkochte niet tijdig naar eis van goed en deugdelijk werk zijn hersteld, dan zal deze overeenkomst alsnog van rechtswege zijn ontbonden, in welk geval Verkoper de eventuele door Koper geleden schade dient te vergoeden. Indien evenwel het sub a bepaalde dan alsnog toepassing vindt zal geen ontbinding plaatshebben en er zal geen recht op enige schadevergoeding bestaan. 12. Energieprestatiecertificaat Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat danwel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee akkoord gegaan. 13. Ingebrekestelling Indien een der Partijen, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zal deze overeenkomst van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij de wederpartij alsnog uitvoering van de overeenkomst verlangt Bij ontbinding van de overeenkomst zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete ter hoogte van tien procent (10%) van de koopsom verbeuren, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding Indien de wederpartij op grond van lid 1 nakoming van deze overeenkomst verlangt, zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij na afloop van de in lid 1 vermelde termijn van acht dagen voor elke sedertdien verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van drie pro mille van de koopsom, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding Indien de nalatige partij na in gebreke te zijn gesteld binnen de voormelde termijn van acht dagen alsnog zijn verplichtingen nakomt, is deze partij toch gehouden aan de wederpartij diens schade als gevolg van de niet-tijdige nakoming te vergoeden. Het bedrag van de schade zal zoveel mogelijk op de Leveringsdatum verrekend worden. 14. Ontbindende voorwaarden Koper maakt met betrekking tot de onderhavige koop uitdrukkelijk geen voorbehoud: a. voor de financiering van het Verkochte;

10 b. voor het verkrijgen van de eventueel benodigde vergunningen of toestemmingen voor het gebruik van het Verkochte Deze overeenkomst kan door Verkoper worden ontbonden indien hij niet binnen twee weken na Sluitdatum van degenen die hypotheek- en/of beslagrecht op het Verkochte hebben goedkeuring heeft verkregen voor de onderhavige verkoop, onder Verkoper conveniërende voorwaarden. De mededeling dat hij deze ontbinding inroept dient uiterlijk op de tweede werkdag na de desbetreffende datum door de Koper of de Notaris te zijn ontvangen. Deze mededeling dient te geschieden bij aangetekende brief met bericht van ontvangst of deurwaardersexploot. Alsdan zijn beide partijen van deze overeenkomst bevrijd De overeenkomst kan door Verkoper worden ontbonden, als er tussen het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst en het tijdstip van de levering ten aanzien van het Verkochte een verplichting tot stand is gekomen om het Verkochte aan de gemeente, de Provincie of het Rijk te koop aan te bieden op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten dan wel een voorstel daartoe is gedaan, en de Verkoper ten gevolge daarvan niet kan nakomen. In verband met het vorenstaande kan ieder van Partijen de Notaris schriftelijk verzoeken deze koopovereenkomst in te schrijven in de openbare registers. 15. Milieu Verkoper verklaart niet bekend te zijn met feiten die erop wijzen dat het Verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het door Verkoper gebezigde gebruik van het Verkochte of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoonmaken van het Verkochte, dan wel tot het nemen van andere maatregelen. Verkoper staat niet in voor de afwezigheid van verontreiniging en het risico van hetgeen als voormeld Verkoper niet bekend is, is voor Koper. Koper aanvaardt de aanwezigheid van de stoffen zoals die staan vermeld in de eventueel op de Website opgenomen stukken en vrijwaart Verkoper voor enige aansprakelijkheid omtrent de aanwezigheid van die stoffen of de verplichting tot verwijdering daarvan. 16. Hoofdelijkheid, ondeelbaarheid Ingeval twee of meer personen Koper zijn, geldt: a. bedoelde personen kunnen slechts gezamenlijk de voor hen uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten uitoefenen, met dien verstande dat: (i) (ii) de ondergetekenden sub II elkaar bij deze onherroepelijk volmacht verlenen om namens de ander mee te werken aan de uitvoering van deze overeenkomst; een mededeling of kennisgeving door een van de ondergetekenden sub II (Koper) gedaan aan de Verkoper geldt als gedaan mede namens de andere perso(o)n(en); en b. voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is ieder van de ondergetekenden sub II (Koper) hoofdelijk verbonden. 17. Inschrijving van de koop in de openbare registers Verkoper en Koper verzoeken de Notaris niet om de koop in te schrijven in de openbare registers bedoeld in afdeling Burgerlijk Wetboek. Indien alsnog tot inschrijving wordt overgegaan worden de kosten van deze inschrijving voldaan conform het bepaalde in artikel 4. 9

11 18. Bedenktijd 10 Enkel indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt: Gedurende drie dagen na de dag van ontvangst van een afschrift van de onderhavige koopakte heeft de Koper het wettelijk recht deze overeenkomst te ontbinden In afwijking van het bepaalde in artikel 19.2 kan de Koper van het onder 1 bedoelde recht gebruik maken door het uitbrengen van een schriftelijke verklaring, die, ook in geval van verzending van een verklaring al dan niet bij aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst, binnen de onder 1 bedoelde drie dagen de Verkoper moet hebben bereikt. Het risico van bewijs van ontvangst van de verklaring berust bij de Koper. De verklaring mag de Koper ook verzenden aan de notaris. 19. Slotbepalingen Dit Koopcontract zal na ondertekening door Partijen berusten onder de Notaris Alle mededelingen, ingebrekestellingen, kennisgevingen en verzoeken die op grond van deze overeenkomst plaatsvinden of worden ingesteld, zullen moeten geschieden per aangetekende brief of deurwaardersexploot of telefaxbericht onverwijld gevolgd door bevestiging daarvan per aangetekende brief Op de in deze overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene termijnenwet van - voor zover nodig van overeenkomstige - toepassing Ter zake van deze overeenkomst kiezen Verkoper en Koper woonplaats op het kantoor van de Notaris De mede-ondergetekende, mevrouw J. Verheul, echtgenote van Verkoper, verklaart: a. zij verleent haar echtgenoot de krachtens artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek vereiste toestemming tot het verrichten van voormelde rechtshandelingen; b. haar echtgenoot heeft het bestuur over de in deze akte gemelde zaken niet aan haar overgedragen en het bestuur daarover is niet door de rechter aan haar opgedragen; c. de in deze akte gemelde zaken zijn niet dienstbaar aan een door haar uitgeoefend beroep of bedrijf. Getekend door Verkoper op [ ] 2014 te [.]. P.F. Romijn De mede-ondergetekende/(echtgenote van Verkoper) (toestemming artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek) J. Verheul

12 11 Getekend door Koper op [ ] 2014 te [.]. De ondergetekende, Koper bij deze overeenkomst, verklaart op [...] 2014 een afschrift daarvan te hebben ontvangen.

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht:

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht: - 1 - KOOPOVEREENKOMST WEIVER 117 TE WESTZAAN 10181/ak De ondergetekende*: 1. * hierna *tezamen genoemd: verkoper; *verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: 2. * hierna *(tezamen)

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: "de Gemeente"

KOOPOVEREENKOMST. 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: de Gemeente KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: "de Gemeente" En 2. @ hierna (tezamen) te noemen de Koper De

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND Tel.: +31 (0)883040304 Fax: +31 (0)8830403 05 E-mail: info@metisnotarissen.nl Internet: www.metisnotarissen.nl VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

Nadere informatie

KOOPCONTRACT. 2. **, hierna te noemen: "koper".

KOOPCONTRACT. 2. **, hierna te noemen: koper. KOOPCONTRACT De ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door..., hierna te noemen: "verkoper"; en 2.

Nadere informatie

KOOPCONTRACT. 2. **, hierna te noemen: "koper".

KOOPCONTRACT. 2. **, hierna te noemen: koper. KOOPCONTRACT De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: J.W. Orij Holding B.V., statutair gevestigd te Egmond-Binnen, feitelijk adres: Herenweg 87, 1935 AH Egmond-Binnen,

Nadere informatie

verklaart voor en namens de gemeente Ommen te hebben verkocht aan de medeondergetekende:

verklaart voor en namens de gemeente Ommen te hebben verkocht aan de medeondergetekende: BIJLAGE 2 KOOPOVEREENKOMST GROND De ondergetekende(n): 1. De gemeente Ommen, overeenkomstig artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd namens de burgemeester door de heer F. van Weeghel, teamleider

Nadere informatie

COÖPERATIEVE RABOBANK CENTRAAL TWENTE U.A.,

COÖPERATIEVE RABOBANK CENTRAAL TWENTE U.A., 1 KOOPOVEREENKOMST Executieverkoop. Uitdrukkelijk wordt gewezen op het executiekarakter van de verkoop. Het gevolg van dit executiekarakter is dat een Koper op de veiling geen bescherming geniet indien

Nadere informatie

COÖPERATIEVE RABOBANK CENTRAAL TWENTE U.A.,

COÖPERATIEVE RABOBANK CENTRAAL TWENTE U.A., 1 KOOPOVEREENKOMST Executieverkoop. Uitdrukkelijk wordt gewezen op het executiekarakter van de verkoop. Het gevolg van dit executiekarakter is dat een Koper op de veiling geen bescherming geniet indien

Nadere informatie

bij algemene inschrijving percelen landbouwgrond

bij algemene inschrijving percelen landbouwgrond bij algemene inschrijving percelen landbouwgrond gelegen te Venhorst totale oppervlakte 9.52.70 ha Inhoud Kadastrale gegevens Ligging Bestemming Inschrijfvoorwaarden Nadere informatie Bijlagen 2 Kadastrale

Nadere informatie

GEMEENTK OTOEWATKR In&ckomcn 2 3APR ZOU. Koopovereenkomst

GEMEENTK OTOEWATKR In&ckomcn 2 3APR ZOU. Koopovereenkomst GEMEENTK OTOEWATKR n&ckomcn A 2 3APR ZOU ^ Gemeente Oudewater Koopovereenkomst Gemeente Woerden 14L06133 De ondergetekende: 1. DE GEMEENTE OUDEWATER, hierna ook genoemd: verkoper, namens wie de heer mr.

Nadere informatie

KOOPCONTRACT. inzake schip: Motorvrachtschip SANTANA. Partijen: Scheepvaart-Maatschappij Fokko B.V. (Verkoper) ***[...] (Koper)

KOOPCONTRACT. inzake schip: Motorvrachtschip SANTANA. Partijen: Scheepvaart-Maatschappij Fokko B.V. (Verkoper) ***[...] (Koper) KOOPCONTRACT inzake schip: Motorvrachtschip SANTANA Partijen: Scheepvaart-Maatschappij Fokko B.V. (Verkoper) en ***[...] (Koper) 1 KOOPOVEREENKOMST Partijen: I. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. betreft: percelen bouwgrond nabij de Rodenrijseweg 104 in Berkel en Rodenrijs. als verkoper

KOOPOVEREENKOMST. betreft: percelen bouwgrond nabij de Rodenrijseweg 104 in Berkel en Rodenrijs. als verkoper 1 KOOPOVEREENKOMST betreft: percelen bouwgrond nabij de Rodenrijseweg 104 in Berkel en Rodenrijs Ondergetekenden, als verkoper - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: DiFra Agro Projecten

Nadere informatie

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox Parkeerplekken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van deze koopovereenkomst. De ondergetekenden: Koopakte Parkeerplaats / Autobox 1. Verkoper 1 Naam:...

Nadere informatie

113272.01.BL 1 KOOPCONTRACT

113272.01.BL 1 KOOPCONTRACT 113272.01.BL 1 KOOPCONTRACT De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Onroerend Goed Maatschappij "'t Blijmoedig Kraaienest B.V.", gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. CONCEPT d.d. 03-02-2014. Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

AKTE VAN LEVERING. CONCEPT d.d. 03-02-2014. Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 03-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

Bloemstraat 5-5a 8081 CV Elburg

Bloemstraat 5-5a 8081 CV Elburg Bloemstraat 5-5a 8081 CV Elburg Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis annex bedrijfsruimte, erf, tuin en ondergrond. Prachtig

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

2. Naam, geboren op te, wonende te aan de,

2. Naam, geboren op te, wonende te aan de, Gemeente Culemborg, september 2012 KOOPOVEREENKOMST Partijen: 1. De Gemeente Culemborg, kantoorhoudende te Culemborg, Ridderstraat 250 (postadres: Postbus 136, 4100 AC Culemborg), ingevolge artikel 171

Nadere informatie

Onverbindend concept, d.d. 12 juni 2014 onder voorbehoud goedkeuring college en gemeenteraad

Onverbindend concept, d.d. 12 juni 2014 onder voorbehoud goedkeuring college en gemeenteraad Onverbindend concept, d.d. 12 juni 2014 onder voorbehoud goedkeuring college en gemeenteraad Behandelend persoon: B. Vrolijk Dossiernummer: 2014.048528.01 De ondergetekende: 1. mevrouw ****, wonende te

Nadere informatie

Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt:

Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt: KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Verkoper: de heer Cornelis Johan Schoonen, wonende op Curacao, Boebiweg 6, geboren te Curacao op 29 mei 1949, ten deze handelende als bestuurder van de te Bonaire

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

- 1 - Mobers & Dings notarissen

- 1 - Mobers & Dings notarissen Mobers & Dings notarissen - 1 - J.F. Kennedylaan 6 5981 XC Panningen 077-3071490 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Object: weiland en cultuurgrond aan de Lorbaan en Venweg te Grashoek kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

hierna te noemen "verkoper"/hierna samen te noemen "verkoper" *)

hierna te noemen verkoper/hierna samen te noemen verkoper *) KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model september 2003). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nadere informatie

Algemene en Bijzondere Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden Prof. Einthovenstraat 35, 7316 LW Apeldoorn

Algemene en Bijzondere Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden Prof. Einthovenstraat 35, 7316 LW Apeldoorn Algemene en Bijzondere Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden Prof. Einthovenstraat 35, 7316 LW Apeldoorn Wijze van bieden Artikel 1 De biedingen kunnen uitsluitend schriftelijk en in een gesloten enveloppe

Nadere informatie

Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving "Gorsselse Heide"

Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving Gorsselse Heide Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. Postbus 111 6800 AC Arnhem Telefoon : (026) 365 55 58 Fax : (026) 365 55 00 JW - 28002693 Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving "Gorsselse Heide" Beschrijving

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST Blok D, Parkeerplaats(en)

KOOPOVEREENKOMST Blok D, Parkeerplaats(en) Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft Barbarasteeg 2 2611 BM Delft Postbus 3137 2601 DC Delft Project Nieuw Delft Coendersbuurt, CB xxx Delft datum: xx-xx-xxxx De ondergetekenden: KOOPOVEREENKOMST Blok

Nadere informatie

Koopovereenkomst. Hierna (samen) te noemen koper

Koopovereenkomst. Hierna (samen) te noemen koper Koopovereenkomst De ondergetekenden: A. Verkoper(s) Stichting DOMESTA, statutair gevestigd te Emmen en kantoorhoudende aan Westeind 50 (postadres: Postbus 1120, 7801BC EMMEN) ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

REGELS Verkoop bij inschrijving

REGELS Verkoop bij inschrijving REGELS Verkoop bij inschrijving U overweegt een woning te kopen bij inschrijving. De verkoop bij inschrijving is een verkoopmethode waarbij kandidaat-kopers de mogelijkheid hebben om door indiening van

Nadere informatie

LEVERING. pagina - 1 -

LEVERING. pagina - 1 - Blad 1 van 7 pagina - 1 - LEVERING Heden, vierentwintig december tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr---------- Nicolaas Reinoud Adriaan Oudkerk, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. voor de verkoop van onroerende zaken. in de gemeente Berkelland

ALGEMENE VOORWAARDEN. voor de verkoop van onroerende zaken. in de gemeente Berkelland ALGEMENE VOORWAARDEN voor de verkoop van onroerende zaken in de gemeente Berkelland Artikel 1.: GELDIGHEID 1. Deze Algemene voorwaarden behoren bij iedere verkoop-overeenkomst tussen de gemeente Berkelland

Nadere informatie

A. Verkoper(s) Echtgeno(o)t(e) of partner. Naam: Voornamen: Geboorteplaats: Geboortedatum: Beroep: Woonplaats: Postcode: Straat: E-mailadres:

A. Verkoper(s) Echtgeno(o)t(e) of partner. Naam: Voornamen: Geboorteplaats: Geboortedatum: Beroep: Woonplaats: Postcode: Straat: E-mailadres: MODEL KOOPOVEREENKOMST VOOR EEN BESTAAND APPARTEMENTSRECHT VASTGESTELD DOOR DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM, DE CONSUMENTENBOND EN VERENIGING EIGEN HUIS Bij deze koopovereenkomst

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Bedrijfsgebouw en bedrijfsinventaris Vikariën B.V. te Putten. De ondergetekende(n):

KOOPOVEREENKOMST. Bedrijfsgebouw en bedrijfsinventaris Vikariën B.V. te Putten. De ondergetekende(n): KOOPOVEREENKOMST Bedrijfsgebouw en bedrijfsinventaris Vikariën B.V. te Putten De ondergetekende(n): A. Verkoper(s) De heer mr. L.J. Steenbergen, geboren te IJhorst, gemeente Staphorst op 3 november 1969

Nadere informatie

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T ONDERGETEKENDEN: De gemeente Velsen, ten deze krachtens de bepalingen van de gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester van deze gemeente, die als zodanig

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld Deze bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel ten behoeve van agrarische doeleinden aan en nabij het Noorderdiep te Drouwenermond, kadastraal

Nadere informatie

van Gorp Malherbe notarissen

van Gorp Malherbe notarissen 54917.JH BIJLAGE I KOOPOVEREENKOMST voor DE OPENBARE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Poort Van Limburg, Kantoorruimte door de gemeente Weert De ondergetekenden: 1. Adrianus Antonius Marinus Maria Heijmans, geboren

Nadere informatie

van Gorp Malherbe notarissen

van Gorp Malherbe notarissen 54700.JH KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Adrianus Antonius Marinus Maria Heijmans, geboren te Steenbergen en Kruisland op eenentwintig oktober negentienhonderd drieënvijftig (21-10- 1953), (paspoortnummer:

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Ondergetekenden: 1. VOF Frankhuis Stadshagen Grote Voort 223 8041 BK ZWOLLE. , hierna te noemen Verkoper"; 2.

KOOPOVEREENKOMST. Ondergetekenden: 1. VOF Frankhuis Stadshagen Grote Voort 223 8041 BK ZWOLLE. , hierna te noemen Verkoper; 2. Contractnummer : 310.010001010.*** Planregistratienr : SE********** Projectnaam : Frankhuis Blok Bn rijwoningen bnrs 105 t/m 114 Bouwnummer : *** V.O.F. Frankhuis Stadshagen Grote Voort 223, 8041 BK Zwolle

Nadere informatie

Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) LEVERING

Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) LEVERING Blad 1 van 5 Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) 1 LEVERING Heden, vier augustus tweeduizend en acht, verschijnen voor mij, mr. Pieter Cornelis Johannes Mulder, notaris te Utrecht: 1. de heer Adriaan Marinus

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 -

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 - Blad 1 van 7 AKTE VAN LEVERING blad - 1 - Heden, dertig oktober tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris te Amsterdam: 1. de heer Willem Stoutenbeek, wonende

Nadere informatie

nabij hultenhoek 12 GRoeninGen (Gem. boxmeer)

nabij hultenhoek 12 GRoeninGen (Gem. boxmeer) nabij hultenhoek 12 GROENINGEN (gem. boxmeer) te koop per inschrijving Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor U ligt de brochure met informatie over het door U opgevraagde object waar U intresse

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) het bedrijfspand met ondergrond en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te 1501 CA Zaandam, Zuiddijk 7 en 7A, kadastraal

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden inzake veiling Stal Eurocommerce door BVA Auctions B.V., te houden van 4 tot en met 7 april 2014.

Bijzondere voorwaarden inzake veiling Stal Eurocommerce door BVA Auctions B.V., te houden van 4 tot en met 7 april 2014. - 1 - Bijzondere voorwaarden inzake veiling Stal Eurocommerce door BVA Auctions B.V., te houden van 4 tot en met 7 april 2014. 1. Algemeen a. Deze veilingvoorwaarden zijn aanvullend dan wel -waar deze

Nadere informatie

KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING

KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model juli 2004). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nadere informatie

Agavedreef 22 UTRECHT

Agavedreef 22 UTRECHT Agavedreef 22 UTRECHT Vraagprijs 15.000 k.k. Agavedreef 22 3563EM UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING

KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model juli 2004). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nadere informatie

Koopovereenkomst. van een perceel grond met realisatieverplichting. tussen. C.V. Ontwikkelingsmaatschappij Parijsch. (koper)

Koopovereenkomst. van een perceel grond met realisatieverplichting. tussen. C.V. Ontwikkelingsmaatschappij Parijsch. (koper) Koopovereenkomst van een perceel grond met realisatieverplichting tussen C.V. Ontwikkelingsmaatschappij Parijsch en (koper) Pagina 1 van 9 De ondergetekenden: A. de stichting: Stichting Parijsch, gevestigd

Nadere informatie

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING Blad 1 van 6 doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) 1 LEVERING Heden, vijf en twintig oktober tweeduizend zeven verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1. mevrouw Ingrid Helmy Lijnberg-Stam,

Nadere informatie

Download contract KOOPOVEREENKOMST WONING

Download contract KOOPOVEREENKOMST WONING Download contract KOOPOVEREENKOMST WONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover

Nadere informatie

A. Verkoper STICHTING DE ALLIANTIE. Kantoorhoudende: Bestevaer 48 te Huizen Correspondentie-adres: Postbus 95

A. Verkoper STICHTING DE ALLIANTIE. Kantoorhoudende: Bestevaer 48 te Huizen Correspondentie-adres: Postbus 95 1 bouwnummer: KOOPOVEREENKOMST versie 08-05-2014 De ondergetekenden: A. Verkoper Naam: STICHTING DE ALLIANTIE Gevestigd te: Hilversum Kantoorhoudende: Bestevaer 48 te Huizen Correspondentie-adres: Postbus

Nadere informatie

Gebruik van dit model is uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is.

Gebruik van dit model is uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. KOOPOVEREENKOMST VOOR BEDRIJFSONROEREND GOED Model koopovereenkomst voor bedrijfsonroerend goed (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Verenging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nadere informatie

... Voornamen:... Geboorteplaats: Geboortedatum: Beroep: Woonplaats: Postcode: Straat:

... Voornamen:... Geboorteplaats: Geboortedatum: Beroep: Woonplaats: Postcode: Straat: Bijlage 3 bij Subsidieregeling Brabantse verkoopgarantie Noord-Brabant Model koopovereenkomst voor een bestaande woning 1 (stimuleringsmaatregelen woningbouwproductie Provincie Noord-Brabant) gebaseerd

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST WONING

KOOPOVEREENKOMST WONING KOOPOVEREENKOMST WONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM,

Nadere informatie

KOOPAKTE. verkoper heeft verkocht aan koper die van verkoper heeft gekocht:

KOOPAKTE. verkoper heeft verkocht aan koper die van verkoper heeft gekocht: KOOPAKTE Ondergetekenden: 1. De heer K.A. Gill, hoofd van de afdeling Financiën van de gemeente Lochem, optredend namens de burgemeester van de gemeente Lochem, daartoe aangewezen door het college van

Nadere informatie

De koop is gesloten onder de volgende:

De koop is gesloten onder de volgende: 1 Concept: versie 24 november 2010 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekende: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon De Gemeente Den Helder, gevestigd te Den Helder aan de Drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC, ten deze

Nadere informatie

Van Heeswijk Notarissen N.V.

Van Heeswijk Notarissen N.V. 1 Van Heeswijk Notarissen N.V. RvH/ID/73927 KOOPOVEREENKOMST inzake: de winkel met kantoorruimte, plaatselijk bekend Tuinstraat 1A te Axel alsmede het parkeerterrein met verder toebehoren, plaatselijk

Nadere informatie

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Van Wijk 910 Cabin Cruiser (zonder ligplaats) tijdelijk gelegen Jachthaven Serry Loosdrecht Serry Jachtwerf en Jachtmakelaars Oud Loosdrechtsedijk 249 12331 LX Loosdrecht 035-5823404

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST WONING

KOOPOVEREENKOMST WONING KOOPOVEREENKOMST WONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM,

Nadere informatie

Koopovereenkomst Koopgarant Wonen Wateringen Overeenkomst tot vestiging erfpacht - eengezinswoning

Koopovereenkomst Koopgarant Wonen Wateringen Overeenkomst tot vestiging erfpacht - eengezinswoning Koopovereenkomst Koopgarant Wonen Wateringen Overeenkomst tot vestiging erfpacht - eengezinswoning versie 1.1, april 2007 Deze koopovereenkomst is gebaseerd op de model koopovereenkomst vastgesteld door

Nadere informatie

60221azdz.koopakte Blad 1. KOOPAKTE REGISTERGOED PLAN HAVERHOF ontwerp d.d. 27 november 2014

60221azdz.koopakte Blad 1. KOOPAKTE REGISTERGOED PLAN HAVERHOF ontwerp d.d. 27 november 2014 60221azdz.koopakte Blad 1 KOOPAKTE REGISTERGOED PLAN HAVERHOF ontwerp d.d. 27 november 2014 Ondergetekenden, verkoper en koper, hebben op * een koopovereenkomst gesloten, hierna kortweg ook aangeduid als:

Nadere informatie

COÖPERATIEVE RABOBANK ROTTERDAM U.A.

COÖPERATIEVE RABOBANK ROTTERDAM U.A. 1 KOOPOVEREENKOMST Motorvrachtschip Mon-Desir Executieverkoop. Uitdrukkelijk wordt gewezen op het executiekarakter van de verkoop. Het gevolg van dit executiekarakter is dat een Koper op de veiling geen

Nadere informatie

Govers Spil N o t a r i s s e n

Govers Spil N o t a r i s s e n Govers Spil N o t a r i s s e n - 1 - Stichting Woonstad Rotterdam Rochussenstraat 21 te Rotterdam Ontwerp de dato 8 augustus 2014 - model beleggers Dossier 2014.001788.01/Dt Woongebouw Vegelinssteyn KOOPOVEREENKOMST

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST (APPARTEMENTEN)

KOOPOVEREENKOMST (APPARTEMENTEN) :. Planregistratienr : SA 79.07.84.418 Projectnaam : Wilhelminapier Boston en Seattle Bouwnummer : V.O.F. Pier III Zilverstraat 39, 2718 RP Zoetermeer Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2680808 Fax

Nadere informatie

TOTAL SOUND NEDERLAND HOLDING B.V.

TOTAL SOUND NEDERLAND HOLDING B.V. Blad 1 van 6 Heden, veertien september tweeduizendzes, verschenen voor mij, mr. JAN FRANCISCUS PAULUS DE BEER, als waarnemer van mr. HENRI FEIJEN, notaris gevestigd te Haarlem: 1. mevrouw Linda Christina

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Bonairedreef 10 UTRECHT

Bonairedreef 10 UTRECHT Bonairedreef 10 UTRECHT Vraagprijs 16.500 k.k. Bonairedreef 10 3563SJ UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

MODEL WSG september 2015 versie 1. T 076 5034557 F 076 5020564 E info@elnotarissen.nl

MODEL WSG september 2015 versie 1. T 076 5034557 F 076 5020564 E info@elnotarissen.nl MODEL WSG september 2015 versie 1 Postbus 34 4870 AA Etten-Leur T 076 5034557 F 076 5020564 E info@elnotarissen.nl Indien er onjuistheden in uw personalia of elders in de tekst voorkomen, verzoeken wij

Nadere informatie

[] geregistreerd partner. [] rijbewijs [] Nederlandse identiteitskaart

[] geregistreerd partner. [] rijbewijs [] Nederlandse identiteitskaart Dossiernummer: 16678 AvH/sb INSCHRIJVINGSFORMULIER Noord/Pakket 4 - Gordelweg 249c - Noordsingel 25ab - Tamboerstraat 11 - Jan Sonjestraat 19a De Inschrijver: In te vullen bij bod door natuurlijk persoon:

Nadere informatie

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester. Verklaring van Deelname In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.nl In origineel getekend en voorzien van kopie paspoort/id-kaart als hierna

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Algemene Verkoopvoorwaarden LET OP! Bij het uitbrengen van een bod op één van onderstaande woningen wordt u geacht met onderstaande voorwaarden bekend te zijn en daarmee akkoord te zijn. Bij eventuele

Nadere informatie

Bijlagen: * KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK (Project Droomhuis - zelf bouwen)

Bijlagen: * KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK (Project Droomhuis - zelf bouwen) 1 Bijlagen: * KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK (Project Droomhuis - zelf bouwen) 1. De ondergetekende personen 1.1. de heer JOHANNES PETRUS ALEXANDER DE WILDE, geboren te Amersfoort op 8 oktober 1956.

Nadere informatie

Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning

Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning 1 Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning Veel mensen vragen zich af wat de notaris allemaal doet in verband met de overdracht van een woning. Hieronder vindt u een overzicht van alle

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST WONING. De ondergetekende(n):

KOOPOVEREENKOMST WONING. De ondergetekende(n): KOOPOVEREENKOMST WONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM,

Nadere informatie

ADRES VAN TE VERKOPEN WONING

ADRES VAN TE VERKOPEN WONING ADRES VAN TE VERKOPEN WONING DE VOLGENDE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING BIJ DEZE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING. BEGRIPPEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Verkoop bij inschrijving: de

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Percelen grond aan de Brimweg en een perceel grond aan de Heistraat te Someren vastgesteld door een waarnemer van mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht op 30 juli

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 55332/68 29-08-2008 12:57

Onroerende Zaken Hyp4 : 55332/68 29-08-2008 12:57 Blad 1 van 5 dos. nr. : 2008.001849.01/pva; (29-11-39) deb. nr. : 86; doc. nm. : akte van levering. LEVERINGSAKTE Op negenentwintig augustus tweeduizend acht verschenen voor mij, mr. Petrus Leopoldus Elisa

Nadere informatie

Govers Spil N o t a r i s s e n

Govers Spil N o t a r i s s e n Govers Spil N o t a r i s s e n 2014.000019.01/MO@ - 1 - Stichting Woonstad Rotterdam Rochussenstraat 21 te Rotterdam Ontwerp d.d. 6 januari 2014 - model beleggers@ Schietbaanlaan 103 te Rotterdam@ KOOPOVEREENKOMST

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST inzake de overdracht van de percelen landbouwgrond

KOOPOVEREENKOMST inzake de overdracht van de percelen landbouwgrond KOOPOVEREENKOMST inzake de overdracht van de percelen landbouwgrond 1 zaaknummer : 19434HL De ondergetekenden: 1. a. de heer Henricus Wilhelmus Johannes Stevens, wonende te 7031 XS Wehl, Prins Clausstraat

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST Tjalkjacht t Stockpaerdt

KOOPOVEREENKOMST Tjalkjacht t Stockpaerdt 1 KOOPOVEREENKOMST Tjalkjacht t Stockpaerdt Executieverkoop. Uitdrukkelijk wordt gewezen op het executiekarakter van de verkoop. Het gevolg van dit executiekarakter is dat een Koper op de veiling geen

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Locatie : Schoutenbosweg 10 1704 PM HEERHUGOWAARD. Object : glastuinbouwbedrijf. Kenmerk : 1346(A)/K14-concept

KOOPOVEREENKOMST. Locatie : Schoutenbosweg 10 1704 PM HEERHUGOWAARD. Object : glastuinbouwbedrijf. Kenmerk : 1346(A)/K14-concept CONCEPT d.d. 2014 KOOPOVEREENKOMST Locatie : Schoutenbosweg 10 1704 PM HEERHUGOWAARD Object : glastuinbouwbedrijf Kenmerk : Datum : 2014 -pag. 1 van 14- Comparanten: 1. De heer ALOYSIUS JOZEPHUS MARIA

Nadere informatie

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken onder

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Enschede

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Enschede - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Enschede REGISTERGOED een perceel grond ten behoeve van agrarische doeleinden, gelegen aan de Brinkstraat te Enschede, kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie

Nadere informatie

LEVERING Goudsbloemweg 4 te Almere

LEVERING Goudsbloemweg 4 te Almere Blad 1 van 8 LEVERING Goudsbloemweg 4 te Almere 1./. Heden, negen september tweeduizend tien, verschijnen voor mij, mr. Roland Daniël Bos, notaris te Amsterdam: 1. mevrouw mr. Jannetje Johanna de Waal,

Nadere informatie

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN. de woonboerderij met aanhorigheden aan De Legeloane 1 te Augustinusga

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN. de woonboerderij met aanhorigheden aan De Legeloane 1 te Augustinusga VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN de woonboerderij met aanhorigheden aan De Legeloane 1 te Augustinusga BESCHRIJVING EN VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN: de woonboerderij met ondergrond

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN SHETLAND PONY SELECT SALE

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN SHETLAND PONY SELECT SALE ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN SHETLAND PONY SELECT SALE Begrippen In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: Veiling: de Shetland pony Select Sale. Notaris: de notaris of zijn plaatsvervanger

Nadere informatie

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND Provincie Limburg nodigt uit tot het uitbrengen van een bod op de door haar aangeboden percelen cultuurgrond.

Nadere informatie

192512 GEI 496451 01-09-2015

192512 GEI 496451 01-09-2015 blad 1 VBC notarissen Postbus 49 3800 AA Amersfoort KOOPOVEREENKOMST Appartementsrecht bestemd tot woning, berging en parkeerplaats in project Wooncollege te Amersfoort De ondergetekenden: a. de besloten

Nadere informatie

coxsebaan nabij nr. 9 boerdonk (erp)

coxsebaan nabij nr. 9 boerdonk (erp) coxsebaan nabij nr. 9 boerdonk (erp) te koop per inschrijving Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor U ligt de brochure met informatie over het door U opgevraagde object waar U interesse in heeft.

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

adres, hierna te noemen: Begunstigde ; partij 1. en 2. hierna gezamenlijk ook te noemen: Partijen en ieder afzonderlijk: Partij.

adres, hierna te noemen: Begunstigde ; partij 1. en 2. hierna gezamenlijk ook te noemen: Partijen en ieder afzonderlijk: Partij. Bijlage 2 bij Subsidieregeling Brabantse verkoopgarantie Noord-Brabant Model Verkoopoptie-overeenkomst Doorgelegde BVG VERKOOPOPTIE OVEREENKOMST DOORGELEGDE BVG Partijen Provincie Noord-Brabant naam Begunstigde

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie