MEI KOOPOVEREENKOMST Van Slichtenhorststraat 43/ 45 / 47. De ondergetekenden:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEI 2013. KOOPOVEREENKOMST Van Slichtenhorststraat 43/ 45 / 47. De ondergetekenden:"

Transcriptie

1 MEI 2013 KOOPOVEREENKOMST Van Slichtenhorststraat 43/ 45 / 47 De ondergetekenden: 1. Gemeente Arnhem, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw drs. Y. van der Graaf, daartoe bevoegd op grond van het door de burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders op 26 juni 2012 genomen Algemeen mandaatbesluit gemeente Arnhem 2012, documentnr , zoals nadien gewijzigd, hierna te noemen: de Gemeente en/of Verkoper ; en 2. te noemen: "Koper" De Verkoper en de Koper gezamenlijk hierna te noemen: "Partijen" In aanmerking nemende dat: a. De Verkoper heeft in juli 2009 besloten om de panden in Sint Marten te Arnhem, die haar eigendom zijn, niet zelf te renoveren en te herontwikkelen; b. De Verkoper heeft besloten de renovatie van de panden over te laten aan de toekomstige eigenaren/bewoners die zelf de woning moeten opknappen. c. De woningen worden verkocht in de huidige staat met zichtbare en onzichtbare gebreken en met de verplichting voor de Koper om de woningen te renoveren. d. De Koper wordt verplicht het pand te renoveren conform het Programma van Eisen (PvE). Het PvE is bij Koper bekend en is bijgevoegd bij deze overeenkomst (bijlage 1). e. Koper zich committeert aan de bij openbare inschrijving reeds bekend gemaakte eisen zoals het gebruik, de financieringseis en renovatieverplichting. f. Partijen hun verplichtingen over en weer wensen vast te leggen in deze overeenkomst.

2 - 2 - zijn overeengekomen: Artikel 1 Koop De Verkoper verkoopt aan de Koper, die van de Verkoper koopt: a. de woningen met ondergrond en toebehoren, gelegen aan de Van Slichtenhorststraat 43, 45 en 47 te Arnhem, ongeveer groot tweehonderdachtendertig centiare (238 ca), een en ander zoals (nader schetsmatig) is aangegeven op bijgevoegde tekening met nummer 2013-GEO de dato 19 maart 2013 (bijlage 2) alsmede b. een 2/4 e onverdeeld aandeel (mandelig) in het bergingencomplex met toegangspaden, in totaal ongeveer groot zevenentachtig centiare (73 ca), een en ander zoals schetsmatig met arcering is aangegeven op bijgevoegde tekening met nummer 2010-GEO d.d. 11 november 2010, laatst gewijzigd 19 maart 2013 (bijlage 3) alsmede c. een recht van overpad om te komen en te gaan naar het bergingencomplex welk recht wordt gevestigd ten laste van het perceel Van Slichtenhorststraat 39, een en ander zoals schetsmatig met arcering is aangegeven op bijgevoegde tekening met nummer 2011-GEO d.d. 23 februari 2011 (bijlage 4), hierna te noemen: het Verkochte ; Verkoop woningen De Verkoper zal voor juridische levering voor haar rekening zorgen voor opheffing van eventuele splitsingen in appartementsrechten die nog gelden binnen het Project. Artikel 2 Koopsom 1. De koopsom voor het Verkochte bedraagt euro ( hierna te noemen: de Koopsom. 2. De Koopsom zal worden voldaan bij de juridische levering als bedoeld in artikel 7.

3 - 3 - Artikel 3 Gebruik 1. Het Verkochte mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van wonen en wonen-werken, met bijbehorende voorzieningen, een en ander conform het vigerende bestemmingsplan. 2. Koper mag in het Verkochte maximaal drie zelfstandige woningen realiseren. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de panden te gebruiken voor kamerverhuur. Artikel 4 Waarborgsom, Bankgarantie 1. Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is de Koper verplicht uiterlijk ten tijde van de ondertekening van deze overeenkomst bij de hierna in artikel 7 lid 1 vermelde notaris als waarborgsom een bedrag te storten van vijfduizend euro ( 5.000,-). 2. In plaats van deze waarborgsom kan de Koper desgewenst binnen de hiervoor genoemde termijn, bij en ten genoegen van bedoelde notaris, een bankgarantie tot laatstgemeld bedrag deponeren, afgegeven aan de notaris, door een bank of verzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. Deze bankgarantie dient onvoorwaardelijk te zijn en gedurende ten minste één maand na de in artikel 7 genoemde datum haar geldigheid te behouden en voorts de bepaling te bevatten, dat de bank op eerste verzoek van de notaris het bedrag van de garantie aan de notaris zal uitkeren. 3. De waarborgsom zal, behoudens ontbinding van deze overeenkomst op grond van een overeengekomen ontbindende voorwaarde en behoudens het in artikel 17 bepaalde, met de Koopsom worden verrekend voor zover de Koopsom en de kosten en belastingen niet uit een financiering van de Koper worden voldaan. Het gedeelte van de waarborgsom dat niet wordt verrekend, wordt aan de Koper terugbetaald zodra hij aan zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst heeft voldaan. 4. Bij niet-nakoming van de bij dit artikel aan Koper opgelegde verplichting is artikel 17 van overeenkomstige toepassing. 5. Eventueel door de notaris ontvangen rente over de waarborgsom wordt aan de Koper vergoed.

4 - 4 - Artikel 5 Belasting en Kosten van overdracht De over de Koopsom verschuldigde overdrachtsbelasting en de kosten voor het opmaken van de notariële akte van levering en de inschrijving hiervan in de openbare registers komen voor rekening van de Koper. Artikel 6 Betaling 1. De betaling van de Koopsom, de overdrachtsbelasting en van de overige kosten, rechten en belastingen vindt plaats via het kantoor van de notaris die hierna wordt vermeld in artikel 7 lid De Koper is verplicht het verschuldigde te voldoen voor het ondertekenen van de akte van levering op de bankrekening van de hierna vermelde notaris en wel zodanig dat het verschuldigde op de dag van levering is bijgeschreven op deze bankrekening. Artikel 7 Juridische levering 1. a. De voor de overdracht vereiste akte van levering zal worden verleden ten overstaan van notaris mr. J.M. Ockhuysen dan wel haar waarnemer (hierna te noemen: notaris ) uiterlijk 2 december b. Het Verkochte dient te worden gerenoveerd als bepaald in artikel 15. De eventueel hiervoor benodigde omgevingsvergunning(en) moet door de Koper worden aangevraagd. 2. Het Verkochte wordt geleverd: a. vrij van hypotheken, beslagen of inschrijvingen daarvan; en b. vrij van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, bijzondere lasten en/of andere beperkte rechten, een en ander voor zover daarvan niet blijkt uit deze overeenkomst en/of de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 Burgerlijk Wetboek. 3. Koper verklaart akkoord te gaan met het vestigen van de gebruikelijke erfdienstbaarheden om de bestaande en toekomstige situatie te handhaven. 4. Zijn in deze overeenkomst lasten en/of beperkingen opgenomen, dan aanvaardt de Koper deze uitdrukkelijk.

5 - 5 - Artikel 8 Staat van het Verkochte 1. De feitelijke levering van het Verkochte aan de Koper zal geschieden in de staat, waarin deze zich bij het tot stand komen van deze overeenkomst bevindt. De Koper is bekend met de achterstallige staat van onderhoud en gebreken. De Verkoper verplicht zich voor het Verkochte zorg te dragen als een zorgvuldig schuldenaar tot aan het tijdstip van feitelijke levering. 2. Het Verkochte wordt feitelijk geleverd: vrij van huur-, pacht of andere gebruiksrechten en aanspraken wegens huurbescherming, onbewoond en leeg en ontruimd. 3. De Verkoper verklaart eventuele gebreken, die het beoogde gebruik (een te renoveren woning) zouden kunnen belemmeren, tevoren aan de Koper kenbaar te hebben gemaakt. Artikel 9 Feitelijke levering 1. De feitelijke levering van het Verkochte zal geschieden bij de ondertekening van de akte van levering. 2. De Koper heeft het recht om in de periode tussen het tekenen van deze koopovereenkomst en de feitelijke levering via Verkoper of door hem aan te wijzen persoon het Verkochte twee maal te bezoeken ten behoeve van een eventuele bouwkundige opname. Indien noodzakelijk voor de renovatie, kan Koper, in onderling overleg af te stemmen met Verkoper, het Verkochte vaker bezoeken. 3. Koper heeft daarnaast het recht het Verkochte kort voor de levering in- en uitwendig te (doen) inspecteren. Artikel 10 Overgang, overdracht aanspraken Alle aanspraken die de Verkoper ten aanzien van het Verkochte kan of zal kunnen doen gelden tegenover derden, waaronder begrepen bouwer(s), (onder)aannemer(s), installateur(s) en leverancier(s), gaan over op de Koper op het tijdstip van juridische levering. Ingeval de feitelijke levering eerder plaatsvindt, vindt de overgang van aanspraken op dat eerdere tijdstip plaats. Voor zover bepaalde aanspraken niet kunnen gelden als kwalitatieve rechten als bedoeld in artikel 6:251 Burgerlijk Wetboek, is de Verkoper verplicht op het eerste verzoek van de Koper mee te werken aan een overdracht van die aanspraken. De Verkoper is tevens verplicht garantiebewijzen betreffende het Verkochte aan de Koper te overhandigen en alles te doen wat nodig is

6 - 6 - om deze ten name van de Koper te doen stellen. Artikel 11 Onder- en overmaat Onder- of overmaat van het Verkochte levert aan geen van Partijen enig recht. Artikel 12 Baten en lasten 1. De Verkoper verklaart dat de zakelijke lasten en belastingen (onroerende zaakbelasting, waterschapslasten) over de voorafgaande kalenderjaren zijn voldaan en dat de zakelijke lasten en belastingen over het gehele lopende kalenderjaar door de Verkoper zullen worden voldaan. 2. De lopende zakelijke lasten en belastingen over het jaar van juridische levering worden verrekend. Artikel 13 Garanties Verkoper De Verkoper verklaart: 1. Bevoegd te zijn tot verkoop en levering van het Verkochte. 2. Krachtens de Woningwet zijn tot op heden van overheidswege geen voorzieningen voorgeschreven of schriftelijk aangekondigd welke nog niet zijn uitgevoerd dan wel betaald. 3. Geen verplichtingen uit huurkoopovereenkomsten, opties en/of voorkeursrechten met betrekking tot het Verkochte te zijn aangegaan ten opzichte van derden. 4. Al die inlichtingen te hebben verschaft, die naar de huidige opvattingen aan de Koper bekend gemaakt moeten worden. Artikel 14 Milieubepaling 1. Partijen zijn bekend met het verkennend bodemonderzoek, rapport met kenmerk P de dato 8 juli 2010 opgemaakt door Boot organiserend ingenieursburo en het bodemonderzoek Van Slichtenhorststraat 43, brief de dato 11 november 2011 opgemaakt door UDM midden B.V. In de bodemrapporten wordt verontreiniging geconstateerd. De conclusies en aanbevelingen zijn als bijlagen (bijlage 5 en bijlage 6) aan deze overeenkomst gehecht. Partijen zijn het erover eens dat uit de rapportages blijkt dat de grond en het grondwater niet zodanig verontreinigd zijn dat deze verontreiniging voor de Koper, gezien het door hem voorgenomen toekomstig gebruik van het Verkochte als wonen en tuin,

7 - 7 - redelijkerwijs niet aanvaardbaar is te achten. 2. Partijen zijn bekend met het funderingsrapport met kenmerk de dato opgemaakt door PVL bouwadvies. De conclusies en aanbevelingen zijn als bijlage gehecht aan deze overeenkomst (bijlage 7). 3. Partijen zijn bekend met de asbestrapportages type A met documentnummers P , P en P , allen de dato 25 februari 2010, opgemaakt door Bootorganiserend ingenieursburo. De conclusies en aanbevelingen zijn als bijlage aan deze overeenkomst gehecht (bijlage 8, bijlage 9 en bijlage 10). Bij een eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen, op grond van milieuwetten, speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart Verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het Verkochte kan voortvloeien. 4. Uit het historisch onderzoek blijkt dat in het Verkochte geen ondergrondse tanks, zoals olie- en septictanks, voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig zijn. 5. Koper verklaart uitdrukkelijk het Verkochte in de huidige staat te aanvaarden. Artikel 15 Renovatieverplichting Koper De Koper is verplicht het Verkochte zodanig te renoveren dat de kwaliteit van de woning voldoet aan het Programma van Eisen, Kluswoningen Sint Marten ; welke als bijlage 1 is gehecht aan deze overeenkomst. De Koper is verplicht zo spoedig mogelijk na de juridische levering te beginnen met de renovatiewerkzaamheden en deze met bekwame spoed voort te zetten. Uiterlijk achttien maanden na de juridische levering dient de renovatie klaar te zijn. Zodra de renovatie klaar is, is de Koper verplicht dit te melden bij de bouwinspecteur van de gemeente Arnhem, die zal controleren of de renovatie goed is uitgevoerd. Bij het niet nakomen van deze renovatieverplichting kan de Verkoper onverwijld en zonder tussenkomst van de rechterlijke macht een boete opeisen ter hoogte van vijftigduizend euro ( ,--), onverminderd de verplichting van koper om het verkochte conform het "Programma van Eisen" te renoveren. Artikel 16 Risico-overgang, tenietgaan en beschadiging 1. Het Verkochte komt eerst voor risico van de Koper, zodra de akte van levering is ondertekend, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval het risico met ingang van dat moment overgaat op de Koper. 2. Indien het Verkochte voor ondertekening van de akte van levering geheel of

8 - 8 - gedeeltelijk door een niet aan Partijen toe te rekenen oorzaak tenietgaat, is de Verkoper verplicht daarvan terstond mededeling te doen aan de Koper. 3. De Koper heeft gedurende een tijdvak van veertien dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling van de Verkoper het recht deze overeenkomst te ontbinden, door middel van een schriftelijke mededeling daartoe aan de Verkoper. 4. Wordt deze overeenkomst niet ontbonden doordat de Koper de betreffende schriftelijke mededeling niet of niet tijdig heeft gedaan, dan zal de Verkoper het Verkochte afleveren overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst onverminderd de wettelijke regeling inzake schadevergoeding. Artikel 17 Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding en boete 1. Bij niet of niet tijdige nakoming van deze overeenkomst anders dan door overmacht, is de nalatige aansprakelijk voor alle daaruit voor de wederpartij ontstane schade met kosten en rente, ongeacht het feit of de nalatige in verzuim is in de zin van het volgende lid. 2. Indien één van de partijen, na bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, is deze partij in verzuim en heeft de wederpartij de keus tussen: a. uitvoering van deze overeenkomst te verlangen, in welk geval de partij die in verzuim is na afloop van voormelde termijn van acht dagen voor elke daarna ingegane dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd is van vijfhonderd euro ( 500,00) per dag; of b. de overeenkomst door een schriftelijke verklaring voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijk opeisbare boete te vorderen ter hoogte van vijftigduizend euro ( ,--). 3. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering op eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. Artikel 18 Twee of meer Kopers Ingeval twee of meer personen de Koper zijn, geldt het volgende: a. Kopers kunnen slechts gezamenlijk de voor hen uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten uitoefenen, met dien verstande dat Kopers elkaar bij deze onherroepelijk volmacht verlenen om namens elkaar mee te werken aan de juridische levering. b. Alle Kopers zijn hoofdelijk verbonden voor de uit deze overeenkomst

9 - 9 - voortvloeiende verplichtingen. Artikel 19 Ontbindende voorwaarden Particuliere Koper 1. Deze overeenkomst zal, mits met inachtneming van het navolgende, ontbonden (kunnen) worden als de Koper niet uiterlijk binnen acht weken na het tot stand komen van de overeenkomst een toezegging heeft verkregen voor het aangaan van één of meer geldlening(en) ter financiering van het Verkochte en de aan de Koper opgelegde afbouwverplichting van en onder de bij de grote geldverstrekkende instellingen gebruikelijke bepalingen terzake van de overeenkomst(en) tot voormelde geldlening(en) niet voor voormelde datum is verleend. De Koper zal ter verkrijging van de financiering al het hem mogelijke verrichten. De Koper kan op deze ontbindende voorwaarde alleen een beroep doen door aan de Verkoper ten minste twee schriftelijke afwijzingen over te leggen, waaronder die van één van de drie instellingen die door de Verkoper op de hoogte is gebracht van het project in het kader waarvan deze koopovereenkomst is gesloten en waarnaar de Verkoper de Koper daarom heeft verwezen. 2. Op vervulling van de in lid 1 gemelde voorwaarde kan slechts de Koper zich beroepen. Dit beroep moet geschieden door middel van een schriftelijke mededeling aan de notaris. Deze mededeling dient uiterlijk op de dag na de voor de desbetreffende voorwaarde in lid 1 genoemde datum in het bezit van de notaris te zijn. Artikel 20 Bedenktijd Particuliere Koper 1. De Koper heeft het recht de onderhavige koopovereenkomst te ontbinden gedurende drie werkdagen nadat de Koper een door Partijen ondertekend exemplaar van de koopovereenkomst heeft ontvangen. 2. In het geval de Koper gebruik maakt van zijn recht ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen gedurende de bedenktijd maakt hij dit kenbaar door middel van een aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging gericht aan de Verkoper, te verzenden uiterlijk op de eerste werkdag na het verstrijken van de bedenktijd. Artikel 21 Woonplaats Deze overeenkomst zal berusten op het kantoor van de Notaris, waar partijen ter zake

10 van deze overeenkomst woonplaats kiezen. Daarnaast kiest de Verkoper voor de uitvoering van deze overeenkomst woonplaats op het kantoor van de Gemeente Arnhem, dienst Stadsontwikkeling, Eusebiusbuitensingel 53 te Arnhem. Getekend te: op: Getekend te: op: Verkoper voor deze: Koper bijlagen: 1. Programma van Eisen; 2. kadastrale tekening met nummer 2013-GEO de dato 19 maart 2013; 3. kadastrale tekening met nummer 2010-GEO de dato 11 november 2010, laatst gewijzigd 19 maart 2013; 4. situatietekening recht van overpad 2011-GEO d.d. 23 februari 2011; 5. conclusies en aanbevelingen bodemrapport met kenmerk P de dato 8 juli 2010 opgemaakt door Boot organiserend ingenieursburo 6. brief met bevindingen bodemonderzoek Van Slichtenhorststraat 43 de dato 11 november 2011 opgemaakt door UDM midden B.V. 7. conclusies en aanbevelingen funderingsrapport met kenmerk de dato opgemaakt door PVL bouwadvies 8. rapport volledige asbestrapportage type A Van Slichtenhorststraat met documentnummer P , de dato 25 februari 2010 opgemaakt door Boot organiserend ingenieursburo 9. rapport volledige asbestrapportage type A Van Slichtenhorststraat met documentnummer P , de dato 25 februari 2010 opgemaakt door Boot organiserend ingenieursburo 10. rapport volledige asbestrapportage type A Van Slichtenhorststraat 49 met documentnummer P , de dato 25 februari 2010 opgemaakt door Boot organiserend ingenieursburo

KOOPOVEREENKOMST. 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: "de Gemeente"

KOOPOVEREENKOMST. 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: de Gemeente KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: "de Gemeente" En 2. @ hierna (tezamen) te noemen de Koper De

Nadere informatie

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND Tel.: +31 (0)883040304 Fax: +31 (0)8830403 05 E-mail: info@metisnotarissen.nl Internet: www.metisnotarissen.nl VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

Nadere informatie

Verkoper verklaart aan koper te hebben verkocht, die verklaart van verkoper te hebben gekocht: KOOPPRIJS De koopprijs van het verkochte bedraagt:.

Verkoper verklaart aan koper te hebben verkocht, die verklaart van verkoper te hebben gekocht: KOOPPRIJS De koopprijs van het verkochte bedraagt:. Blad 1. KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De heer mr. R.A.L. Severijns, burgemeester van Oirschot, te dezen handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht:

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht: - 1 - KOOPOVEREENKOMST WEIVER 117 TE WESTZAAN 10181/ak De ondergetekende*: 1. * hierna *tezamen genoemd: verkoper; *verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: 2. * hierna *(tezamen)

Nadere informatie

Verkavelingsplan Harmonie Kavel nummer + :

Verkavelingsplan Harmonie Kavel nummer + : KOOPCONTRACT Verkavelingsplan Harmonie Kavel nummer + : Koper: De ondergetekenden: 1. Edouard Joseph Halabi, vennootschapsdirecteur, wonende op Curaçao met als kantooradres Schottegatweg Oost 82, geboren

Nadere informatie

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T ONDERGETEKENDEN: De gemeente Velsen, ten deze krachtens de bepalingen van de gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester van deze gemeente, die als zodanig

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. betreft: percelen bouwgrond nabij de Rodenrijseweg 104 in Berkel en Rodenrijs. als verkoper

KOOPOVEREENKOMST. betreft: percelen bouwgrond nabij de Rodenrijseweg 104 in Berkel en Rodenrijs. als verkoper 1 KOOPOVEREENKOMST betreft: percelen bouwgrond nabij de Rodenrijseweg 104 in Berkel en Rodenrijs Ondergetekenden, als verkoper - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: DiFra Agro Projecten

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 05.1539 d.d. 23-12-2005. Verkoop grond grenzend aan perceel Fuchsiadal 15 te Leiden

BESLUITEN. B&W-nr.: 05.1539 d.d. 23-12-2005. Verkoop grond grenzend aan perceel Fuchsiadal 15 te Leiden B&W-nr.: 05.1539 d.d. 23-12-2005 Onderwerp Verkoop grond grenzend aan perceel Fuchsiadal 15 te Leiden BESLUITEN 1. Te verkopen een perceel grond, grenzend aan het perceel plaatselijk bekend als Fuchsiadal

Nadere informatie

Bloemstraat 5-5a 8081 CV Elburg

Bloemstraat 5-5a 8081 CV Elburg Bloemstraat 5-5a 8081 CV Elburg Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis annex bedrijfsruimte, erf, tuin en ondergrond. Prachtig

Nadere informatie

GEMEENTK OTOEWATKR In&ckomcn 2 3APR ZOU. Koopovereenkomst

GEMEENTK OTOEWATKR In&ckomcn 2 3APR ZOU. Koopovereenkomst GEMEENTK OTOEWATKR n&ckomcn A 2 3APR ZOU ^ Gemeente Oudewater Koopovereenkomst Gemeente Woerden 14L06133 De ondergetekende: 1. DE GEMEENTE OUDEWATER, hierna ook genoemd: verkoper, namens wie de heer mr.

Nadere informatie

Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt:

Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt: KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Verkoper: de heer Cornelis Johan Schoonen, wonende op Curacao, Boebiweg 6, geboren te Curacao op 29 mei 1949, ten deze handelende als bestuurder van de te Bonaire

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

2. Naam, geboren op te, wonende te aan de,

2. Naam, geboren op te, wonende te aan de, Gemeente Culemborg, september 2012 KOOPOVEREENKOMST Partijen: 1. De Gemeente Culemborg, kantoorhoudende te Culemborg, Ridderstraat 250 (postadres: Postbus 136, 4100 AC Culemborg), ingevolge artikel 171

Nadere informatie

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox Parkeerplekken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van deze koopovereenkomst. De ondergetekenden: Koopakte Parkeerplaats / Autobox 1. Verkoper 1 Naam:...

Nadere informatie

Koopoptie Kluscasa. Klushuis, (zet een kruisje in de eerste en eventueel tweede kolom om uw eerste en tweede keuze aan te geven

Koopoptie Kluscasa. Klushuis, (zet een kruisje in de eerste en eventueel tweede kolom om uw eerste en tweede keuze aan te geven Koopoptie Kluscasa Let op: dit formulier moet compleet zijn ingevuld en ondertekend. Niet vergeten om een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) erbij te doen en de financieringstoets

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING 46441NK

AKTE VAN LEVERING 46441NK 1 AKTE VAN LEVERING 46441NK Vandaag, * tweeduizend twaalf (*-2012), verschenen voor mij, mr. Ingeborg Margaretha Wilhelmina van Schuppen, notaris te Utrechtse Heuvelrug: te dezen handelde als * van de

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Artikel 1: Geldigheid 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij en zijn onderdeel van de koopovereenkomst tussen de gemeente

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. CONCEPT d.d. 03-02-2014. Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

AKTE VAN LEVERING. CONCEPT d.d. 03-02-2014. Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 03-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

- 1 - Mobers & Dings notarissen

- 1 - Mobers & Dings notarissen Mobers & Dings notarissen - 1 - J.F. Kennedylaan 6 5981 XC Panningen 077-3071490 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Object: weiland en cultuurgrond aan de Lorbaan en Venweg te Grashoek kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

KOOPCONTRACT. 2. **, hierna te noemen: "koper".

KOOPCONTRACT. 2. **, hierna te noemen: koper. KOOPCONTRACT De ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door..., hierna te noemen: "verkoper"; en 2.

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

verklaart voor en namens de gemeente Ommen te hebben verkocht aan de medeondergetekende:

verklaart voor en namens de gemeente Ommen te hebben verkocht aan de medeondergetekende: BIJLAGE 2 KOOPOVEREENKOMST GROND De ondergetekende(n): 1. De gemeente Ommen, overeenkomstig artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd namens de burgemeester door de heer F. van Weeghel, teamleider

Nadere informatie

KOOPCONTRACT. 2. **, hierna te noemen: "koper".

KOOPCONTRACT. 2. **, hierna te noemen: koper. KOOPCONTRACT De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: J.W. Orij Holding B.V., statutair gevestigd te Egmond-Binnen, feitelijk adres: Herenweg 87, 1935 AH Egmond-Binnen,

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

REGELS Verkoop bij inschrijving

REGELS Verkoop bij inschrijving REGELS Verkoop bij inschrijving U overweegt een woning te kopen bij inschrijving. De verkoop bij inschrijving is een verkoopmethode waarbij kandidaat-kopers de mogelijkheid hebben om door indiening van

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

Koopovereenkomst. Hierna (samen) te noemen koper

Koopovereenkomst. Hierna (samen) te noemen koper Koopovereenkomst De ondergetekenden: A. Verkoper(s) Stichting DOMESTA, statutair gevestigd te Emmen en kantoorhoudende aan Westeind 50 (postadres: Postbus 1120, 7801BC EMMEN) ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper;

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper; Intentie koopovereenkomst roerende zaak De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper en hierna te noemen Koper; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Koper en Verkoper hierna te noemen Partijen

Nadere informatie

Agavedreef 22 UTRECHT

Agavedreef 22 UTRECHT Agavedreef 22 UTRECHT Vraagprijs 15.000 k.k. Agavedreef 22 3563EM UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK. 1. De heer mr. K.T.W.H. van den Dungen en de heer mr. P.R. Dekker te dezen

KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK. 1. De heer mr. K.T.W.H. van den Dungen en de heer mr. P.R. Dekker te dezen KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK De ondergetekenden: 1. De heer mr. K.T.W.H. van den Dungen en de heer mr. P.R. Dekker te dezen handelend in hun hoedanigheid van curatoren in het faillissement van de vennootschap

Nadere informatie

Onverbindend concept, d.d. 12 juni 2014 onder voorbehoud goedkeuring college en gemeenteraad

Onverbindend concept, d.d. 12 juni 2014 onder voorbehoud goedkeuring college en gemeenteraad Onverbindend concept, d.d. 12 juni 2014 onder voorbehoud goedkeuring college en gemeenteraad Behandelend persoon: B. Vrolijk Dossiernummer: 2014.048528.01 De ondergetekende: 1. mevrouw ****, wonende te

Nadere informatie

De koopprijs van de onroerende zaak bedraagt koopsom zegge koopsom in letters

De koopprijs van de onroerende zaak bedraagt koopsom zegge koopsom in letters 1 Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM KOOPAKTE BEDRIJFS-ONROERENDGOED Bij deze koopovereenkomst behoren: - lijst van zaken; - (bijlage ); - Model koopovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. voor de verkoop van onroerende zaken. in de gemeente Berkelland

ALGEMENE VOORWAARDEN. voor de verkoop van onroerende zaken. in de gemeente Berkelland ALGEMENE VOORWAARDEN voor de verkoop van onroerende zaken in de gemeente Berkelland Artikel 1.: GELDIGHEID 1. Deze Algemene voorwaarden behoren bij iedere verkoop-overeenkomst tussen de gemeente Berkelland

Nadere informatie

hierna te noemen "verkoper"/hierna samen te noemen "verkoper" *)

hierna te noemen verkoper/hierna samen te noemen verkoper *) KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model september 2003). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nadere informatie

Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving "Gorsselse Heide"

Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving Gorsselse Heide Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. Postbus 111 6800 AC Arnhem Telefoon : (026) 365 55 58 Fax : (026) 365 55 00 JW - 28002693 Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving "Gorsselse Heide" Beschrijving

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST Blok D, Parkeerplaats(en)

KOOPOVEREENKOMST Blok D, Parkeerplaats(en) Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft Barbarasteeg 2 2611 BM Delft Postbus 3137 2601 DC Delft Project Nieuw Delft Coendersbuurt, CB xxx Delft datum: xx-xx-xxxx De ondergetekenden: KOOPOVEREENKOMST Blok

Nadere informatie

bij algemene inschrijving percelen landbouwgrond

bij algemene inschrijving percelen landbouwgrond bij algemene inschrijving percelen landbouwgrond gelegen te Venhorst totale oppervlakte 9.52.70 ha Inhoud Kadastrale gegevens Ligging Bestemming Inschrijfvoorwaarden Nadere informatie Bijlagen 2 Kadastrale

Nadere informatie

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Collegevoorstel Inleiding De halfvrijstaande woning Meliestraat 17 in Vlijmen is onlangs te koop aangeboden ( bij openbare inschrijving). De inschrijftermijn is gesloten en de enveloppen zijn inmiddels

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Algemene Verkoopvoorwaarden LET OP! Bij het uitbrengen van een bod op één van onderstaande woningen wordt u geacht met onderstaande voorwaarden bekend te zijn en daarmee akkoord te zijn. Bij eventuele

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) LEVERING

Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) LEVERING Blad 1 van 5 Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) 1 LEVERING Heden, vier augustus tweeduizend en acht, verschijnen voor mij, mr. Pieter Cornelis Johannes Mulder, notaris te Utrecht: 1. de heer Adriaan Marinus

Nadere informatie

R I J K S I N K O O P V O O R W A A R D E N

R I J K S I N K O O P V O O R W A A R D E N A L G E M E N E R I J K S I N K O O P V O O R W A A R D E N Vastgesteld bij besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 1 september 1993, nr. 93M005925 VERKORTE BENAMING: ARIV 1993

Nadere informatie

van Gorp Malherbe notarissen

van Gorp Malherbe notarissen 54917.JH BIJLAGE I KOOPOVEREENKOMST voor DE OPENBARE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Poort Van Limburg, Kantoorruimte door de gemeente Weert De ondergetekenden: 1. Adrianus Antonius Marinus Maria Heijmans, geboren

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) het bedrijfspand met ondergrond en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te 1501 CA Zaandam, Zuiddijk 7 en 7A, kadastraal

Nadere informatie

Bonairedreef 10 UTRECHT

Bonairedreef 10 UTRECHT Bonairedreef 10 UTRECHT Vraagprijs 16.500 k.k. Bonairedreef 10 3563SJ UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

Concept koopovereenkomst d.d. inzake de (ver)koop van de klus ruimten De Flat, Kleiburg te Amsterdam

Concept koopovereenkomst d.d. inzake de (ver)koop van de klus ruimten De Flat, Kleiburg te Amsterdam DE ONDERGETEKENDEN: Concept koopovereenkomst d.d. inzake de (ver)koop van de klus ruimten De Flat, Kleiburg te Amsterdam 1. Achternaam : man / vrouw ** Tussenvoegsel(s) : Voorna(a)m(en) : Adres : Postcode/woonplaats

Nadere informatie

Prolander. 4. De feitelijke levering van het verkochte zal geschieden geheel ontruimd, vrij van pacht, huur, jacht en andere gebruiksrechten.

Prolander. 4. De feitelijke levering van het verkochte zal geschieden geheel ontruimd, vrij van pacht, huur, jacht en andere gebruiksrechten. Prolander Algemene voonraarden bij verkoop (nummer 2015.03) Artikel I Bevoegdheid provincie De provincie staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en tot eigendomsoverdracht ten tijde van het passeren

Nadere informatie

A. Verkoper(s) Echtgeno(o)t(e) of partner. Naam: Voornamen: Geboorteplaats: Geboortedatum: Beroep: Woonplaats: Postcode: Straat: E-mailadres:

A. Verkoper(s) Echtgeno(o)t(e) of partner. Naam: Voornamen: Geboorteplaats: Geboortedatum: Beroep: Woonplaats: Postcode: Straat: E-mailadres: MODEL KOOPOVEREENKOMST VOOR EEN BESTAAND APPARTEMENTSRECHT VASTGESTELD DOOR DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM, DE CONSUMENTENBOND EN VERENIGING EIGEN HUIS Bij deze koopovereenkomst

Nadere informatie

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING Blad 1 van 6 doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) 1 LEVERING Heden, vijf en twintig oktober tweeduizend zeven verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1. mevrouw Ingrid Helmy Lijnberg-Stam,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek

OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek De gemeente Wijk bij Duurstede, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.M.M. van den

Nadere informatie

Algemene en Bijzondere Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden Prof. Einthovenstraat 35, 7316 LW Apeldoorn

Algemene en Bijzondere Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden Prof. Einthovenstraat 35, 7316 LW Apeldoorn Algemene en Bijzondere Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden Prof. Einthovenstraat 35, 7316 LW Apeldoorn Wijze van bieden Artikel 1 De biedingen kunnen uitsluitend schriftelijk en in een gesloten enveloppe

Nadere informatie

nabij hultenhoek 12 GRoeninGen (Gem. boxmeer)

nabij hultenhoek 12 GRoeninGen (Gem. boxmeer) nabij hultenhoek 12 GROENINGEN (gem. boxmeer) te koop per inschrijving Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor U ligt de brochure met informatie over het door U opgevraagde object waar U intresse

Nadere informatie

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WOONKAVELS ACKERSWOUDE FASE B2 GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP 2014

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WOONKAVELS ACKERSWOUDE FASE B2 GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP 2014 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WOONKAVELS ACKERSWOUDE FASE B2 GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP 2014 de Gemeente: 1 de Koper: Hoofdstuk 1. Definities In deze Algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Aflevering:

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST BOUWKAVEL REUTSDAEL

KOOPOVEREENKOMST BOUWKAVEL REUTSDAEL KOOPOVEREENKOMST BOUWKAVEL REUTSDAEL Ondergetekenden: De Gemeente Maasgouw, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester S.H.M. Strous, ten dezen handelend ter uitvoering van het besluit van

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel ten behoeve van agrarische doeleinden aan en nabij het Noorderdiep te Drouwenermond, kadastraal

Nadere informatie

Koopovereenkomst. van een perceel grond met realisatieverplichting. tussen. C.V. Ontwikkelingsmaatschappij Parijsch. (koper)

Koopovereenkomst. van een perceel grond met realisatieverplichting. tussen. C.V. Ontwikkelingsmaatschappij Parijsch. (koper) Koopovereenkomst van een perceel grond met realisatieverplichting tussen C.V. Ontwikkelingsmaatschappij Parijsch en (koper) Pagina 1 van 9 De ondergetekenden: A. de stichting: Stichting Parijsch, gevestigd

Nadere informatie

Vrijwillige veiling. op MAANDAG 27 JUNI vanaf 18.00 uur. ten overstaan van notaris mr. A. Buma van Buma Algera Notariaat

Vrijwillige veiling. op MAANDAG 27 JUNI vanaf 18.00 uur. ten overstaan van notaris mr. A. Buma van Buma Algera Notariaat Vrijwillige veiling op MAANDAG 27 JUNI vanaf 18.00 uur ten overstaan van notaris mr. A. Buma van Buma Algera Notariaat Twee appartementsrechten waarvan een benedenwoning met tuin en een bovenwoning met

Nadere informatie

Foto's van de onroerende zaak zijn te bekijken via onderstaande link: www.notarissengo.nl/mijn-huis/duivenwaardseweg11nt.

Foto's van de onroerende zaak zijn te bekijken via onderstaande link: www.notarissengo.nl/mijn-huis/duivenwaardseweg11nt. INSCHRIJFVOORWAARDEN a. de boerderijwoning met aangebouwde schuur en losse schuur, onder- en omliggende grond en akkerbouwland, staande en gelegen te 3244 LH Nieuwe- Tonge, aan de Duivenwaardseweg 11,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING

KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model juli 2004). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nadere informatie

KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING

KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model juli 2004). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 2., KvK-nummer, kantoorhoudende aan, te, vertegenwoordigd door, geboren te op wonende aan,, hierna te noemen: KOPER ;

KOOPOVEREENKOMST. 2., KvK-nummer, kantoorhoudende aan, te, vertegenwoordigd door, geboren te op wonende aan,, hierna te noemen: KOPER ; BEDRIJVENTERREIN KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De gemeente Wierden, voor en namens welke de ondergetekende, de heer J.H.M. Robben, ten deze handelend als burgemeester van de gemeente Wierden, ter

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSWONINGEN

AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSWONINGEN AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSWONINGEN Juridische Dienst NVM, oktober 2008 Bij deze aannemingsovereenkomst horen: - Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinswoningen, versie

Nadere informatie

de Hypothekers Associatie B.V., gevestigd te Capelle aan den IJssel, hierna te noemen Aangeslotene,

de Hypothekers Associatie B.V., gevestigd te Capelle aan den IJssel, hierna te noemen Aangeslotene, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-328 d.d. 16 september 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mevrouw mr. L.T.A.

Nadere informatie

Model Koopovereenkomst Ketelhuis Spoorzone Tilburg

Model Koopovereenkomst Ketelhuis Spoorzone Tilburg Model Koopovereenkomst Ketelhuis Spoorzone Tilburg Deze overeenkomst is uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden en komt niet eerder tot stand en is pas rechtens afdwingbaar nadat de gemeente tot het

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST WONING

KOOPOVEREENKOMST WONING KOOPOVEREENKOMST WONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM,

Nadere informatie

60221azdz.koopakte Blad 1. KOOPAKTE REGISTERGOED PLAN HAVERHOF ontwerp d.d. 27 november 2014

60221azdz.koopakte Blad 1. KOOPAKTE REGISTERGOED PLAN HAVERHOF ontwerp d.d. 27 november 2014 60221azdz.koopakte Blad 1 KOOPAKTE REGISTERGOED PLAN HAVERHOF ontwerp d.d. 27 november 2014 Ondergetekenden, verkoper en koper, hebben op * een koopovereenkomst gesloten, hierna kortweg ook aangeduid als:

Nadere informatie

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening De partijen: I. De gemeente Asten, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

K O O P O V E R E E N K O M S T pand Raadhuisstraat 47 te Elsloo

K O O P O V E R E E N K O M S T pand Raadhuisstraat 47 te Elsloo K O O P O V E R E E N K O M S T pand Raadhuisstraat 47 te Elsloo Ondergetekenden: de verkoopster: de gemeente Stein, ten deze vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer drs. A. C. Barske, handelende

Nadere informatie

Download contract KOOPOVEREENKOMST WONING

Download contract KOOPOVEREENKOMST WONING Download contract KOOPOVEREENKOMST WONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Koopakte appartementsrecht Model koopovereenkomst voor een (bestaand) appartementsrecht (model juli 2004). Vastgesteld

Nadere informatie

Bijlagen: * KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK (Project Droomhuis - zelf bouwen)

Bijlagen: * KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK (Project Droomhuis - zelf bouwen) 1 Bijlagen: * KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK (Project Droomhuis - zelf bouwen) 1. De ondergetekende personen 1.1. de heer JOHANNES PETRUS ALEXANDER DE WILDE, geboren te Amersfoort op 8 oktober 1956.

Nadere informatie

LEVERING. pagina - 1 -

LEVERING. pagina - 1 - Blad 1 van 7 pagina - 1 - LEVERING Heden, vierentwintig december tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr---------- Nicolaas Reinoud Adriaan Oudkerk, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", -

Nadere informatie

De koop is gesloten onder de volgende:

De koop is gesloten onder de volgende: 1 Concept: versie 24 november 2010 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekende: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon De Gemeente Den Helder, gevestigd te Den Helder aan de Drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC, ten deze

Nadere informatie

192512 GEI 496451 01-09-2015

192512 GEI 496451 01-09-2015 blad 1 VBC notarissen Postbus 49 3800 AA Amersfoort KOOPOVEREENKOMST Appartementsrecht bestemd tot woning, berging en parkeerplaats in project Wooncollege te Amersfoort De ondergetekenden: a. de besloten

Nadere informatie

Zoetestraat 26 rood - Haarlem

Zoetestraat 26 rood - Haarlem Zoetestraat 26 rood - Haarlem Vraagprijs! 269.000,-- k.k. Omschrijving Zoetestraat 26 rood - Haarlem Geheel verbouwde bovenwoning in pittoresk straatje, midden in Haarlems centrum. Bijzonderheden: - Grotendeels

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

113272.01.BL 1 KOOPCONTRACT

113272.01.BL 1 KOOPCONTRACT 113272.01.BL 1 KOOPCONTRACT De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Onroerend Goed Maatschappij "'t Blijmoedig Kraaienest B.V.", gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende

Nadere informatie

4. Onder notaris wordt in deze bepalingen verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen notaris.

4. Onder notaris wordt in deze bepalingen verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen notaris. ALGEMENE VOORWAARDEN voor de koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten Definities 1. Onder koop-/aannemingsovereenkomst wordt in deze bepalingen verstaan de schriftelijke koop- /aannemingsovereenkomst,

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 -

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 - Blad 1 van 7 AKTE VAN LEVERING blad - 1 - Heden, dertig oktober tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris te Amsterdam: 1. de heer Willem Stoutenbeek, wonende

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN BLOEMENDAAL 2005

Gemeente Bloemendaal ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN BLOEMENDAAL 2005 Gemeente Bloemendaal ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN BLOEMENDAAL 2005 Inleiding In dit boekje treft u de Algemene Verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken van de gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Ondergetekenden: 1. VOF Frankhuis Stadshagen Grote Voort 223 8041 BK ZWOLLE. , hierna te noemen Verkoper"; 2.

KOOPOVEREENKOMST. Ondergetekenden: 1. VOF Frankhuis Stadshagen Grote Voort 223 8041 BK ZWOLLE. , hierna te noemen Verkoper; 2. Contractnummer : 310.010001010.*** Planregistratienr : SE********** Projectnaam : Frankhuis Blok Bn rijwoningen bnrs 105 t/m 114 Bouwnummer : *** V.O.F. Frankhuis Stadshagen Grote Voort 223, 8041 BK Zwolle

Nadere informatie

koopovereenkomst d.d...-..-. inzake de (ver)koop van de klus ruimten De Flat, Kleiburg te Amsterdam

koopovereenkomst d.d...-..-. inzake de (ver)koop van de klus ruimten De Flat, Kleiburg te Amsterdam DE ONDERGETEKENDEN: koopovereenkomst d.d...-..-. inzake de (ver)koop van de klus ruimten De Flat, Kleiburg te Amsterdam 1. Achternaam : man / vrouw ** Tussenvoegsel(s) : Voorna(a)m(en) : Adres : Postcode/woonplaats

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 56051/29 29-12-2008 14:58

Onroerende Zaken Hyp4 : 56051/29 29-12-2008 14:58 Blad 1 van 5 Heden, negenentwintig december tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Sebastiaan Kreugel, notaris te Wijdemeren: de heer Martin Johannes Maria Moerenhout, te dezer zake woonplaats kiezende

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Bedrijfsgebouw en bedrijfsinventaris Vikariën B.V. te Putten. De ondergetekende(n):

KOOPOVEREENKOMST. Bedrijfsgebouw en bedrijfsinventaris Vikariën B.V. te Putten. De ondergetekende(n): KOOPOVEREENKOMST Bedrijfsgebouw en bedrijfsinventaris Vikariën B.V. te Putten De ondergetekende(n): A. Verkoper(s) De heer mr. L.J. Steenbergen, geboren te IJhorst, gemeente Staphorst op 3 november 1969

Nadere informatie

Hoofdweg 298-300 te Bellingwolde

Hoofdweg 298-300 te Bellingwolde Hoofdweg 298-300 te Bellingwolde Omschrijving Vraagprijs: 74.500,- K.K. Aan de karakteristieke Hoofdweg van Bellingwolde staat op een perceel van ca. 1100 m2 deze vrijstaande woning. Begane grond: De woning

Nadere informatie

coxsebaan nabij nr. 9 boerdonk (erp)

coxsebaan nabij nr. 9 boerdonk (erp) coxsebaan nabij nr. 9 boerdonk (erp) te koop per inschrijving Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor U ligt de brochure met informatie over het door U opgevraagde object waar U interesse in heeft.

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP. Maliebaan 19 te Utrecht

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP. Maliebaan 19 te Utrecht VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP Maliebaan 19 te Utrecht Waltmann Bedrijfshuisvesting Maliesingel 18 3581 BE UTRECHT TEL : 030 66 222 55 FAX : 030 67 766 40 Email: bedrijven@waltmann.nl www.waltmann.nl

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN Stuifmeel Accountants Algemeen Artikel 1 a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing,

Nadere informatie

Recht van opstal Stichting Heemtuin de Meulenwerf

Recht van opstal Stichting Heemtuin de Meulenwerf College Onderwerp: AVGKL05 Recht van opstal Stichting Heemtuin de Meulenwerf Collegevoorstel Inleiding: Al geruime tijd zijn de gemeente en het bestuur van Stichting Heemtuin de Meulenwerf in gesprek over

Nadere informatie