Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software"

Transcriptie

1 Versie 0.3 Februari 2007 Door onderzoeksbureau GBNED

2 Disclaimer Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, aanvaard onderzoeksbureau GBNED geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onjuistheden, (druk)fouten of onvolledigheden. Onderzoeksbureau GBNED 2

3 Voorwoord Allereerst ben ik me ervan bewust dat deze uitgave niet volledig zal zijn. Meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van administratieve softwaresystemen is geen garantie om op alle vragen een antwoord te weten. Ook de veranderde omgeving speelt een belangrijke rol. Daar waar financiële administratiesystemen 25 jaar geleden nog veelal op zich zelf stonden is nu sprake van vergaande integratie tussen de diverse systemen en hun omgeving. Een ontwikkeling als breedband internet zorgt voor een nog meer directe uitwisseling van gegevens, enerzijds tussen systemen onderling en anderzijds tussen organisaties. Over nog eens 25 jaar kan ik me wellicht niet eens meer voorstellen dat in- en verkoopfacturen en bankafschriften handmatig geboekt worden. En de fiscale aangiftes kunnen dan misschien wel echt met één druk op de knop geregeld worden. Voorlopig blijft het echter nog steeds opletten geblazen om als organisatie het juiste administratiesysteem (of zo u wilt administratiesystemen) in huis te halen. Ik hoop dat dit document een bijdrage kan leveren aan een juiste keuze. Facit experientia cautus (ervaring maakt voorzichtig) Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne Onderzoeksbureau GBNED 3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3.1. Inleiding 3.2. Leverancier 3.3. Algemeen pakket Doelgroep pakket Algemene eigenschappen Beveiliging en Audit Bediening Uitvoer 3.4. Aanschaf, implementatie en ondersteuning Installatie en techniek Implementatie Support en updates Aanschaf en kosten 3.5. ASP model 3.6. Pakketsamenstelling Inleiding Financiële administratie Pakketeigenschappen Branchegerichte eigenschappen Loon- en salarisadministratie Pakketeigenschappen Branchegerichte eigenschappen Urenadministratie (volgt) Projectenadministratie (volgt) Inkoopadministratie (volgt) Voorraadadministraties(volgt) Verkoopadministratie (volgt) Service administratie (volgt) Productie administratie (volgt) Relatiebeheer administratie (volgt) 4. Bronnen Onderzoeksbureau GBNED 4

5 1. Inleiding Deze uitgave is primair bedoeld als leidraad bij het beoordelen van administratieve software. De nadruk ligt op het MKB, maar grote(re) organisaties kunnen ook gebruik maken van deze uitgave. Daarnaast kan deze uitgave gebruikt worden als checklist bij de aanschaf van administratieve software of als leidraad om kennis te krijgen van functies en eigenschappen die aanwezig kunnen zijn binnen administratieve softwaresystemen. Onder administratieve software wordt hier verstaan: alle standaard softwaresystemen die aangevuld kunnen worden met het woord administratiesysteem. Voorbeelden hiervan zijn: Financieel administratiesysteem Inkoop administratiesysteem Loon- en salarisadministratiesysteem Leden administratiesysteem Groothandelsadministratiesysteem Relatiebeheer administratiesysteem Urenadministratiesysteem Service administratiesysteem Zo vallen systemen op het gebied van kantoorautomatisering (zoals Office toepassingen) en besturingssystemen buiten deze definitie. Beoordelen administratieve softwaresystemen Dit document is zodanig opgezet dat het direct gebruikt kan worden als leidraad (en model) voor het beoordelen van administratieve software. In eerste instantie bedoelen we dan financieel administratieve softwaresystemen. In de toekomst wordt document uitgebreid met hoofdstukken voor andere administratiesystemen. Een belangrijk aandachtspunt is dat toepasbaarheid van een administratiesysteem afhankelijk is van de eisen en wensen van de gebruiker. Als dit document wordt gebruik als checklist bij de aanschaf van een administratiesysteem is het aan te raden eerst goed af te stemmen welke functies en eigenschappen noodzakelijk zijn. Suggesties voor deze uitgave zijn van harte welkom en kunnen gericht worden aan: (Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED). Onderzoeksbureau GBNED 5

6 2. Samenvatting Als dit document wordt gebruikt voor het beoordelen van een administratiesysteem, door bijvoorbeeld een accountant, consultant of auditor, dan is dit hoofdstuk van belang om in te vullen op basis van het beoordeelde systeem. Aanpak De leverancier heeft de vragenlijst ontvangen om deze betrouwbaar te beantwoorden. Vervolgens zijn de antwoorden doorgenomen door van. De antwoorden zijn doorgenomen op basis van een demonstratie door de leverancier. Vanuit de leverancier waren hierbij de volgende personen betrokken: De demonstraties hebben plaatsgevonden in de periode Voor de demonstraties is gebruik gemaakt van de volgende omgeving De demonstraties en beoordeling hebben betrekking op versie van het pakket. Leverancier (Samenvatting van hoofdstuk 3.2. over de producent en/of leverancier van het pakket). Pakket (Samenvatting over pakket) Doelgroep (Hoe is de doelgroep van het pakket opgebouwd en in weke doelgroep bevinden zich de meeste afnemers? Enerzijds kan een onderverdeling worden gemaakt naar bedrijfsgrootte en anderzijds bijvoorbeeld naar branche of regio (Nederland, Europa, etc). Dit is feitelijk een samenvatting van hoofdstuk ). Omgeving (Samenvatting van de benodigde hardware, software en infrastructuur om met het pakket te kunnen werken). Aandachtspunten voor aanschaf (In te vullen door beoordelaar). Support (Samenvatting van hoofdstuk over het support door de leverancier). Kosten (Samenvatting van hoofdstuk over de kosten van aanschaf, installatie, implementatie en onderhoud). Oordeel (In te vullen door de beoordelaar, gerelateerd aan de doelgroep van het pakket): (goed, ruim voldoende, voldoende, matig of slecht) Aspect Oordeel Eventuele toelichting Installatie Documentatie Functionaliteit Basisgegevens Boekingen Onderzoeksbureau GBNED 6

7 Uitvoer Bediening Service Prijs/prestatie Totaal oordeel Beperkingen (Misschien wel een van de belangrijkste hoofdstukken van dit rapport. De belangrijkste beperkingen van het pakket worden hier opgesomd en toegelicht). Onderzoeksbureau GBNED 7

8 3.1. Inleiding 3.2. Leverancier 3.3. Algemeen pakket Doelgroep pakket Algemene eigenschappen Beveiliging en Audit Bediening Uitvoer 3.4. Aanschaf, implementatie en ondersteuning Installatie en techniek Implementatie Support en updates Aanschaf en kosten 3.5. ASP model 3.6. Pakketsamenstelling Inleiding Financiële administratie Pakketeigenschappen Branchegerichte eigenschappen Loon- en salarisadministratie Pakketeigenschappen Branchegerichte eigenschappen Urenadministratie (volgt) Projectenadministratie (volgt) Inkoopadministratie (volgt) Voorraadadministraties(volgt) Verkoopadministratie (volgt) Service administratie (volgt) Productie administratie (volgt) Relatiebeheer administratie (volgt) Onderzoeksbureau GBNED 8

9 3.1. Inleiding Op de volgende pagina s vindt u algemene vragen die van toepassing kunnen zijn op alle administratieve softwaresystemen en vragen die zijn gerelateerd aan een bepaald systeem of zelfs functies daarbinnen. Per vraag is ruimte gelaten voor antwoord door de leverancier en eventueel voor een beoordelaar. Toelichting antwoorden leverancier Ja = Standaard aanwezig Nee = Niet aanwezig Verwacht = Gepland in nieuwe versie Optie = Tegen meerprijs als optie verkrijgbaar Ander pakket = Maakt onderdeel uit van andere toepassing Toelichting antwoorden beoordelaar Gezien = Antwoord leverancier gecontroleerd door beoordelaar door bijvoorbeeld inzage in functie of een schermafdruk. Niet aanwezig = Betreffende functie of eigenschap maakt (nog) geen deel uit van het systeem. Onderzoeksbureau GBNED 9

10 3.2. Leverancier Naam leverancier Contactpersoon verkoop verkoop Telefoonnummer verkoop Website Aantal vaste medewerkers (Uitgedrukt in FTE s) Jaar van oprichting Producent pakket. Alleen van toepassing als de leverancier van het pakket niet tevens de producent is. Onderzoeksbureau GBNED 10

11 3.3. Algemeen pakket Doelgroep pakket Bedrijfsomvang Omschrijf voor welke bedrijfsomvang het pakket geschikt is. Omschrijf voor welke bedrijfsomvang het pakket het meest gebruikt wordt. Branchespecifiek Geef aan of sprake is van horizontaal en/of branchegericht pakket. Omschrijving de branches waarvoor het pakket eventueel specifiek branchegericht is gemaakt. Vermeldt daarbij de belangrijkste functies die branchespecifiek zijn. Aantal operationele klanten Vermeldt het aantal operationele klanten in binnen- en buitenland. Ingeval buitenland zo mogelijk een onderverdeling maken naar: - Benelux - Europa - Buiten Europa. Indien van toepassing een onderverdeling maken naar branche. Referenties Vermeldt enkele referenties waarmee contact opgenomen kan worden. Ingeval branche specifiek per branche benoemen. Getest Geef aan of het pakket getest is door één of meerdere (externe) partijen. Vermeldt daarbij: door wie, wanneer, welke versie is getest, met welk resultaat. Onderzoeksbureau GBNED 11

12 Algemene eigenschappen Is het pakket onderdeel van een ander pakket? Sinds wanneer is het pakket op de markt? Indien van toepassing aangeven voor binnenland en buitenland Is een demoversie van het pakket beschikbaar en zo ja wat is de demo duur en wat zijn de kosten? Wordt het pakket direct en/of via dealers geleverd? Is sprake van een opensource licentie? Dat wil zeggen of de broncode vrij beschikbaar is. Is een escrowregeling getroffen voor het pakket? Is het pakket single- of multiuser? Hoeveel gebruikers kunnen tegelijkertijd met het pakket kan werken? Is aanvullend maatwerk mogelijk op het standaard pakket? Kent het pakket een gebruikersgroep? Onderzoeksbureau GBNED 12

13 Beveiliging en Audit Op welke wijze hebben gebruikers toegang tot de applicatie? Zijn menu opties per gebruiker te regelen? Op welk niveau is autorisatie geregeld? Bijvoorbeeld per module, per scherm, per rapport of zelfs per tabel. Ook kan onderscheid worden gemaakt in raadpleeg- en mutatierechten. Is er een logboek per gebruiker aanwezig? Wordt bij alle mutaties de gebruiker bijgehouden? Zodat achteraf de gebruiker van een bepaalde mutatie eenvoudig getraceerd kan worden. Is er een logging van mutaties en van de basisgegevens? Welke auditrapportages zijn opgenomen in het pakket? Is er een beveiliging dat geen (basis)gegevens verwijderd worden waarop (financiële) transacties zijn geboekt. Is een backup mogelijkheid van de data opgenomen binnen het pakket Is een consistentiecontrole van de administratie opgenomen binnen het pakket? Onderzoeksbureau GBNED 13

14 Bediening Beschikt het pakket over invoer wizards? Bijvoorbeeld bij het aanmaken van een nieuw bedrijf of voor de jaarafsluiting. Beschikt het pakket over online helpteksten? Zijn de online helpteksten aanpasbaar door de gebruiker? Zijn de online helpteksten contextgevoelig? Wordt bij een invoerveld en/of scherm direct de juiste helptekst getoond als gekozen wordt voor opvragen helpinformatie. Kan er gezocht worden in de online helpteksten? Zoeken naar zelf op te geven woorden of delen daarvan. Kan per tabel aangegeven worden door de gebruiker welke kolommen getoond worden op schermen? Is het pakket volledig via het toetsenbord te bedienen? Is er een taalkeuze per gebruiker mogelijk en zo ja graag specificeren waarvoor: schermen, helpteksten en rapporten. Is een aparte gebruikershandleiding beschikbaar? Beschikt de gebruikershandleiding over een index of trefwoordenregister? Is er een online index aanwezig voor de helpteksten? Is sprake van een logische menu-indeling? Is sprake van consistente keuzes binnen alle functies? Zijn geen overbodige gegevens zichtbaar in menu s en schermen? Zoals optie die uitgeschakeld zijn maar wel zichtbaar voor de gebruiker? Is het systeem dermate Onderzoeksbureau GBNED 14

15 getest dat het geen harde fouten meer bevat? Zijn alle meldingen in de Nederlandse taal? (zoals systeemmeldingen) Onderzoeksbureau GBNED 15

16 Uitvoer Zijn alle rapporten eerst via het scherm opvraagbaar? Kent het pakket exportmogelijkheden naar HTML, WORD, EXCEL, XML, etc.? Zo ja, dan graag specificeren. Is afdruk van rapporten in een andere taal mogelijk? Zo ja, graag specificeren in welke talen. Kent het pakket een querytool of rapportgenerator? Zo ja, graag specificeren. Is een aanduiding conceptrapport mogelijk? Is grafische presentatie van informatie mogelijk? Is er een consistente opbouw van de uitvoer? (scherm en rapporten) Zijn er sorteermogelijkheden bij uitvoer op het scherm en kunnen kolommen verschoven worden door de gebruiker? Zijn voorloopgegevens duidelijk zichtbaar op rapporten? Onderzoeksbureau GBNED 16

17 3.4 Aanschaf-, implementatie en ondersteuning Installatie en techniek Onder welke besturingssystemen draait het pakket? Welke databases worden ondersteund door het pakket? Welke configuratie eisen worden gesteld aan de applicatie? Welke software eisen worden gesteld? Bijvoorbeeld de noodzaak van de aanwezigheid van Microsoft Excel voor het vervaardigen van rapporten. Wat is de geschatte schijfruimte? Het gaat er hierbij om dat u een redelijke inschatting kunt maken van de benodigde opslagcapaciteit. Is sprake van een Windows applicatie? In andere gevallen kan bijvoorbeeld sprake zijn van een (oudere) DOS applicaties die wel onder Windows kan draaien. Is sprake van een web(based) applicaties? Het gaat erom of de applicatie speciaal is ontwerpen en gebouwd om via internet te gebruiken Is Terminal Server ondersteuning mogelijk? Kan de applicaties bijvoorbeeld via internet toegankelijk worden gemaakt voor externe gebruikers via een Terminal Server programma? In dit verband wordt vaak gesproken over Web enabled. Dit laatste wil zeggen dat de applicatie geschikt is voor gebruik op internet met behulp van een hulpprogramma (Terminal Server emulatieprogramma). Op deze wijze kunnen bestaande Windows applicaties geschikt worden Onderzoeksbureau GBNED 17

18 gemaakt voor extern gebruik. Wat is de ontwikkeltaal waarin het pakket is gebouwd? Welke eventuele beperkingen in aantallen kent het pakket? Kan pakket op server van de cliënt geïnstalleerd worden? Het gaat erom dat het pakket lokaal geïnstalleerd kan worden. Wordt pakket aangeboden via het ASP model? In dit geval wordt het pakket niet lokaal geïnstalleerd. Wat is de gemiddelde duur van de installatie? Is de aanwezigheid van een firewall toegestaan tijdens de installatie? Is een duidelijke installatie handleiding aanwezig? Is een installatiewizard aanwezig? Onderzoeksbureau GBNED 18

19 Implementatie Wie verzorgt de installatie van het pakket? Wat is de gemiddelde duur van de installatie van het pakket? Is er een installatie wizard aanwezig? Hoe is de implementatie geregeld? Welke rol speelt bijvoorbeeld de producent van het pakket of een dealer. Wat is de gemiddelde duur van een implementatie? Welke documentatie wordt bij het pakket geleverd? Hoe is de opleiding geregeld? Hoe is de backup geregeld? Onderzoeksbureau GBNED 19

20 Support en updates Welke garantie wordt geboden? Is een onderhoudsabonnement verplicht? Wanneer gaat een onderhoudsabonnement in? Wat is begrepen in een onderhoudsabonnement? Welke supportvormen worden geboden (en wie verzorgd dan de support)? Welke helpdesk faciliteiten worden geboden (functioneel, technisch) en wat zijn de openingstijden? Hoeveel medewerkers (uitgedrukt in FTE s) zijn werkzaam op de helpdesk? Wat is de gemiddelde wachttijd van de helpdesk? Is een customerportal aanwezig voor bestaande klanten? Updates Hoe worden updates beschikbaar gesteld? Bijvoorbeeld via internet of per post op CD(-rom). Wie installeert de updates? Bijvoorbeeld automatisch via internet of via een installatie wizard. Wat is de gemiddelde installatietijd van updates? Ontvangen cliënten automatisch bericht bij problemen? Bijvoorbeeld in de vorm van een . Het komt volgens ons nog te vaak voor dat cliënten pas achteraf geïnformeerd worden of zelf moeten zoeken op bijvoorbeeld een besloten website. Beschikt u over een klantenportal? Besloten website met informatie voor gebruikers van het pakket. Verschijnen er regelmatig updates nieuwe functionaliteit? En wat is de frequentie daarvan? Onderzoeksbureau GBNED 20

21 Onderzoeksbureau GBNED 21

22 Aanschaf en kosten Waar kan het pakket aangeschaft worden? Zijn referenties opvraagbaar? Hoeveel medewerkers zijn betrokken bij de ontwikkeling van het pakket? Hoe is de continuïteit gewaarborgd? Wat is de laatste versie van het pakket? Hoeveel cliënten werken met de laatste versie? Wanneer is de volgende versie gepland? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de volgende versie? Is het cliëntenbestand in te zien ter controle door een extern auditor? Kosten Hoe is het licentiemodel opgebouwd? Bijvoorbeeld per administratie, gebruiker of module? Wat zijn de eenmalige (aanschaf)kosten van het pakket? Graag specificeren en niet antwoorden op aanvraag of afhankelijk van situatie of iets dergelijks. Hoeveel bedragen de periodieke kosten, zoals onderhoud? Graag specificeren en niet antwoorden marktconform of iets dergelijks. Hoe zijn de implementatiekosten opgebouwd? Wat zijn de opleidingskosten? Met welke overige kosten moet rekening worden gehouden? Bijvoorbeeld andere software die noodzakelijk is om met het pakket te kunnen werken. Onderzoeksbureau GBNED 22

23 Onderzoeksbureau GBNED 23

24 3.5. ASP Model Steeds meer toepassingen worden via internet aangeboden via het ASP model. ASP staat in dit verband voor Application Service Provider. Wij hebben voor toepassingen die via internet draaien volgens het ASP model een aantal specifieke eigenschappen opgenomen. Wat is de minimale contractduur? Wat is de opzegtermijn? Hoe is de (toegangs)beveiliging geregeld? Hoe is de backup geregeld? Hoe is de exit strategie geregeld? Op welke wijze kunt u over uw gegevens beschikken als u het contract opzegt of als de ASP aanbieder onverhoopt ophoudt te bestaan? Welke partners zijn betrokken bij het ASP model? (zoals datacentrum) Moet lokaal nog software geïnstalleerd worden? (behalve een webbrowser) Is er een privacy reglement? (medewerkers ASP tekenen voor geheimhouding). Onderzoeksbureau GBNED 24

25 3.6. Pakketsamenstelling Inleiding Per soort administratiesysteem worden allereerst pakketfuncties en -eigenschappen in kaart gebracht die min of meer algemeen zijn. Hierna worden, voor zover van toepassing, branchegerichte functies eigenschappen in kaart gebracht. U zult voor u zelf moeten nagaan in hoeverre de genoemde functies en eigenschappen voor u relevant zijn. Onderzoeksbureau GBNED 25

26 3.6. Pakketsamenstelling Financiële administratie Pakketeigenschappen Aanwezige functies Grootboekadministratie aanwezig? Debiteurenadministratie aanwezig? Crediteurenadministratie aanwezig? BTW aangifte aanwezig? Kostenplaatsenadministratie mogelijk? Budgettering mogelijk? Kent het pakket een kostenverdeelstaat? Kent het pakket vaste periodieke boekingen? Vaste activa administratie aanwezig? Consolidatie mogelijk? Rekening Courant mogelijk? Vreemde valuta administratie aanwezig? Facturering mogelijk? Betalingsverkeer mogelijk? In aanvulling op het handmatig vastleggen van kas, bank en giroboekingen. Verplichtingen-administratie aanwezig? Uitwisseling van financiële gegevens? Workflow aanwezig? Activity based costing mogelijk? Managementinformatie? Zijn er andere (sub)administraties opgenomen? Zo ja, specificeren welke. Onderzoeksbureau GBNED 26

27 Algemene kenmerken Is het voeren van meerdere administraties mogelijk? Zo ja, wat is het maximum aantal administraties dat gevoerd kan worden. Worden vaste (ingevulde) basisgegevens meegeleverd met het pakket? Zoals: rekeningschema, dagboeken, landen en valuta s. Zijn er meerdere templates voor het aanmaken van een nieuwe administratie mogelijk? Is er een Wizard voor het aanmaken van een nieuwe administratie? Is het kopiëren van een bestaande administratie mogelijk? Inclusief alle saldi en historie, bijvoorbeeld voor testdoeleinden. Is het kopiëren van alleen de basisgegevens mogelijk naar een nieuw bedrijf? Bijvoorbeeld voor het aanmaken van een nieuwe administratie op basis van een bestaande administratie. Is een voorbeeld administratie beschikbaar? Kent het systeem meerdere boekingsdimensies? Dus dimensies naast grootboekrekening, debiteur en crediteur. Zoja, aangeven hoeveel dimensies en aangeven of de benamingen van de dimensies zelf zelf zijn te kiezen. Kan het pakket omgaan met gebroken boekjaren? Onderzoeksbureau GBNED 27

28 Basisgegevens vastleggen Is het mogelijk om basisgegevens integraal te muteren? Kan de volgorde van velden aangepast worden op de schermen waarmee de basisgegevens worden onderhouden? Is het mogelijk om velden aan of uit te zetten bij het onderhouden van de basisgegevens? Is een (gevulde) postcodetabel opgenomen? Kunnen nieuwe kolommen toegevoegd worden aan tabellen (met name bij debiteuren) Kan vooraf het aantal boekingsperiodes vastgelegd worden en kan dan per boekingsperiode aangegeven worden of boeken is toegestaan? Kan per dagboek en boekstuknummer per boekjaar ingesteld worden? Is een postcodetabel aanwezig, waarbij op basis van postcode en huisnummer de straat en woonplaats bepaald wordt? Onderzoeksbureau GBNED 28

29 Boekingen vastleggen en journaalposten verwerken Worden de bestanden direct bijgewerkt na het vastleggen van een boeking? Is het mogelijk nog correcties uit te voeren na het bijwerken van de bestanden? Kan er geboekt worden in meerdere periodes? Zo ja, dan aangeven hoeveel periodes minimaal en maximaal. Kan er geboekt worden in meerdere boekjaren? Zo ja, dan aangeven in hoeveel boekjaren maximaal. Is het mogelijk basisgegevens vast te leggen tijdens het invoeren van boekingen? Zoals een nieuwe debiteur of crediteur. Kunnen stornoboekingen vastgelegd worden? Waarbij dus het saldo van de boeking en stornering niet zichtbaar zijn op de saldibalans per rekening. Kan een notitie toegevoegd worden aan een boeking? Hiermee wordt bedoeld een aparte notitie in aanvulling op de boekingsomschrijving per regel. Kan een aparte bijlage toegevoegd of gekoppeld worden aan een boeking? Bijvoorbeeld een ingescande inkoopfactuur. Kunnen periodes geblokkeerd worden voor boeken? Kan tijdens het boeken eenvoudig gezocht worden naar rekeningen en relaties? Kan tijdens het boeken een nieuwe rekening of relaties eenvoudig aangemaakt worden? (zonder boeking af te breken) Is er tijdens het boeken een signalering als de boekstukdatum afwijkt van de boekingsperiode? Kan de BTW automatisch geboekt worden en zo ja Onderzoeksbureau GBNED 29

30 wordt de BTW per boekingsregel berekend en geboekt of per boekingsdocument, zoals een factuur? Kunnen bedragen naar keuze in- en exclusief BTW geboekt worden, waarbij de BTW automatisch wordt berekend? (met name van belang bij een kasboek) Kan tijdens het boeken van berekende BTW afgeweken worden? Is bij het boeken van Kas, bank en giro sprake van saldocontrole door weergave vorig saldo, mutaties en nieuw saldo? Is bij Kas, bank en giro sprake van dwingende relatie tussen dagboek en grootboekrekening? (kan een rekening bijvoorbeeld niet aan meerdere dagboeken gekoppeld worden?) Kan de omschrijving van een boekingsregel ingesteld worden? Bijvoorbeeld overnemen naam debiteur bij een verkoopboeking. Kunnen boekingskolommen ingesteld en verschoven worden? Kunnen meerdere openstaande posten afgeletterd worden o.b.v. één boekingsbedrag. Kan achteraf altijd de vervaldatum van een (openstaande)post aangepast worden? Dus ook na bijvoorbeeld blokkeren boekingsperiode. Journaalposten Is er een functie om journaalposten te importeren vanuit andere systemen? Zoja, graag specificeren. Is het vastleggen van voorafgaande journaalposten mogelijk? Kan een journaalpost die op meerdere boekjaren betrekking heeft, vast worden gelegd? Is een automatische Rekening Courant boeking Onderzoeksbureau GBNED 30

31 mogelijk tussen verschillende bedrijven? Kent het pakket automatische verdeelsleutels? Vaak gebruikt in combinatie met kostenplaatsen en kostensoorten. Jaarafsluiting Jaarafsluiting nodig? En zo ja wordt resultaat dan automatische naar beginbalans geboekt in het nieuwe boekjaar. Automatische correctie beginbalans bij boeken in oud jaar? Ook beginbalans mogelijk bij kostenplaatsen en kostendragers in combinatie met grootboek? Zijn correcties nog mogelijk na de jaarafsluiting? Historie aanwezig na jaarafsluiting? Welke handelingen zijn nodig om te kunnen boeken in een nieuw boekjaar? Oftewel de handelingen om een nieuw boekjaar te openen? Welke handelingen zijn nodig om het boekjaar te kunnen afsluiten? Kan een periode of jaar alleen worden afgesloten als alle boekingen definitief zijn? Onderzoeksbureau GBNED 31

32 Grootboek Is het rekeningschema vrij in te delen? Kan vanuit een rekening ingezoomd worden op de onderliggende mutaties en vanuit de mutatie op de oorspronkelijke boeking? Kan er naast bedragen ook met eenheden (aantallen) worden gewerkt? Kan een grootboekrekening worden geblokkeerd voor het handmatig vastleggen van boekingen? Op een geblokkeerde rekening moet het wel mogelijk zijn een boeking aan te bieden vanuit een andere module of pakket, zoals een declaratiesysteem. Het blokkeren van handmatig boeken op grootboekrekeningen die door een andere module of pakket worden bijgewerkt voorkomt dat er geen aansluiting meer is tussen betreffende module en de grootboekrekening. Maakt een proef- en saldibalans standaard onderdeel uit van het pakket? Is een kolommenbalans standaard aanwezig? Is het mogelijk om binnen een grootboekrekening af te letteren op basis van een op te geven boekingskenmerk? Bijvoorbeeld voor het afletteren van controlerende tussenrekeningen op basis van bijvoorbeeld een dossiernummer. Onderzoeksbureau GBNED 32

33 Debiteuren en crediteuren Kan een relatie zowel debiteuren als crediteur zijn? Het gaat er dus om dat de vaste n.a.w.-gegevens maar één keer vastgelegd hoeven te worden als een relatie zowel debiteur en crediteur is binnen de administratie. Kan een vaste tegenrekening worden opgegeven per debiteur en crediteur? Kunnen er vrije velden toegevoegd worden aan debiteuren en crediteuren? Zijn er meerdere adressen per relatie vast te leggen? Zijn er meerdere contactpersonen per relatie vast te leggen? Kunnen aantekeningen per relatie wordt vastgelegd? Is er een koppeling met een NCM module? Het gaat dan om de controle van de kredietwaardigheid van een relatie. Zijn er koppelingen naar andere modules? Zoja, graag toelichten. Kent het pakket een functie voor aanmaningen debiteuren? Kent het pakket een functie voor automatische betalingen crediteuren? Kent het pakket een functie voor automatische incasso van debiteuren? Informatie Bevat het pakket een saldilijst voor debiteuren en crediteuren? Is een openstaande postenlijst aanwezig? Is een ouderdomsanalyse aanwezig? Is een overzicht met factuurhistorie aanwezig? Kunnen etiketten worden aangemaakt vanuit het pakket? Onderzoeksbureau GBNED 33

34 Is er een functie aanwezig om een mailing een relaties te verzenden? Kan vanuit een relatie ingezoomd worden op de onderliggende mutaties en vanuit de mutatie op de oorspronkelijke boeking? Aanmaningen debiteuren Wordt het aantal keren gemaand bijgehouden (per factuur)? Kan de gebruiker de layout van de aanmaningen zelf bepalen? Is er een koppeling naar een Office toepassing? Bijvoorbeeld een koppeling met MS Word waarbij de aanmaningen uiteindelijk in Word worden aangemaakt. Kan er een renteberekening plaatsvinden op de aanmaningen? Vindt per automatisch een financiële boeking plaats van de berekende rente? Kunnen aanmaningen vanuit het pakket per worden verzonden? Kan een betalingsregeling worden vastgelegd voor een of meerdere facturen? Kan er een minimum bedrag voor aanmanen worden opgegeven? Is het mogelijk ontvangsten te verrekenen op een aanmaning? Kan de vervaldatum van de factuur achteraf nog aangepast worden? Kan de layout per keer gemaand vastgelegd worden? Kan de layout voor meerdere talen vastgelegd worden? Kan de taal voor de layout per debiteur toegewezen worden? Onderzoeksbureau GBNED 34

35 BTW aangifte Is BTW aangifte binnenland opgenomen in het pakket? Is BTW aangifte buitenland opgenomen in het pakket? Zo ja, dan graag specificeren. Is een ICT aangifte (voor Intracommunautaire transacties) opgenomen in het pakket? Kan gewerkt worden met BTW verlegd? Is de aangiftehistorie opvraagbaar binnen het pakket? Kan een BTW-nummer per relatie, gesplitst per land, worden vastgelegd? Is verificatie van buitenlandse BTW nummers mogelijk? Zo ja, hoe wordt dit aangeleverd aan de Belastingdienst en hoe wordt verificatie bijgehouden? Is er een ingangsdatum voor de BTW-percentages? Dit is van belang als de BTW percentages in de toekomst veranderen. Is het pakket geschikt voor organisaties zonder BTW? Is een suppletie aangifte mogelijk? Zijn correcties mogelijk voor het verzenden van de aangifte? Zo ja, aangeven of en hoe deze correcties worden verwerkt in de boekhouding. Is een mutatie die betrekking heeft op een reeds gedane BTW aangifte geblokkeerd voor corrigeren? (dus een boeking in een periode waarover al BTW aangifte is gedaan). Wordt een BTW-mutaties die is gedaan in een periode waarover al BTW-aangifte is gedaan automatisch meegenomen in een volgende BTW aangifte binnen het boekjaar of via Onderzoeksbureau GBNED 35

36 een suppletie aangifte? Is per BTW-code een overzicht van geboekte rekeningen op te vragen? Aangifteregelingen Wordt het factuurstelsel ondersteund? Wordt het kasstelsel ondersteund? Wordt de kleine ondernemersregeling ondersteund? Wordt de margeregeling ondersteund? Wordt de landbouwregeling ondersteund? Wordt de schattingsregeling ondersteund? Elektronische aangifte Is elektronische aangifte OB mogelijk met het pakket? Vanaf welke versie van het pakket wordt de elektronische aangifte ondersteund? Is de aanlevering van de elektronische aangifte door de Belastingdienst beoordeeld? Is de elektronische aangifte via de programmacomponenten van de Belastindienst (BAPI genoemd) geïntegreerd in het pakket? Is export van gegevens mogelijk naar een losse BAPI module? Is import en export van een digitaal certificaat mogelijk, zodat een certificaat in meerdere softwarepakketten is te gebruiken? Kan de aangifte via XBRL formaat aangemaakt worden? Onderzoeksbureau GBNED 36

%RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ

%RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ %RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ 25 januari 2006 Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne Toen begin jaren 80 de PC de markt ging domineren

Nadere informatie

Financiële software heet MINOX

Financiële software heet MINOX Financiële software heet MINOX Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 2 Kenmerken van MINOX Introductie 3 Modulaire opbouw Gebruik toetsenbord en/of de muis Administraties en boekjaren 4 Onderhoud Relaties Boeken

Nadere informatie

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek King voor Windows Release 5 King voor Windows financieel én logistiek Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Even voorstellen Quadrant, de maker van King 6 Waarom King? King vergeleken met andere pakketten 9 Welke

Nadere informatie

De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software

De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software Vendelier 25-27 3905 PB VEENENDAAL Tel (0318) 55 41 41 Fax (0318) 55 51 15 E-mail info@minox.nl Internet www.minox.nl Uitgave 2014 De Waarom stappen in 2012

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Accountancy. O n l i n e TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE

Accountancy. O n l i n e TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE Accountancy O n l i n e TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE imuis en imuis Online: Top-of-the-Line Accountancysoftware MUIS Software ontwikkelt sinds 1984 administratieve software, Top-of-the-Line.

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Pro Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE. voor DE ondernemer

TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE. voor DE ondernemer TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE online BOEKHOUDEN voor DE ondernemer Online makkelijk, veilig, efficiënt en voordelig hét online administratiepakket voor ondernemers MUIS Software ontwikkelt sinds

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Bij het inventariseren van rapportagesoftware voor accountantskantoren worden verder de volgende functies en eigenschappen onderscheiden:

Bij het inventariseren van rapportagesoftware voor accountantskantoren worden verder de volgende functies en eigenschappen onderscheiden: Rapportagesoftware voor accountantskantoren Er zijn maar weinig boekhoudpakketten die ook publicatiestukken kunnen opleveren. Daarnaast hebben accountants ook te maken met branchegerichte boekhoudpakketten

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Copyright. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel en Word zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Copyright. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel en Word zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. AccountView Solo Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen. Het

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Basis cursus imuis Online

Basis cursus imuis Online Basis cursus imuis Online Financieel Debiteuren Crediteuren - Grootboek Cursus imuis Online Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Documentatie... 4 1.1.1 Opstarten van de helpfunctie... 4

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

o n l i n e i n T e R n e T B o e K H o U D e n v o o R D e o n D e R n e m e R

o n l i n e i n T e R n e T B o e K H o U D e n v o o R D e o n D e R n e m e R o n l i n e INTERNETBOEKHOUDEN voor DE ondernemer Actuele cijfers online! OVER MUIS SOFTWARE MUIS Software ontwikkelt al sinds 1984 professionele administratieve software. Vanaf het begin is het de doelstelling

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

Algemeen Handleiding voor AccountView Windows

Algemeen Handleiding voor AccountView Windows Algemeen Handleiding voor AccountView Windows Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV.

Nadere informatie