JINC. jaarplan en begroting 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JINC. jaarplan en begroting 2014"

Transcriptie

1 JINC jaarplan en begroting 2014

2

3 Terugblik Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat zijn er een kleine 700 meer dan in 2012; - leerlingen uit Rotterdam, Utrecht en Haarlem gaan inmiddels ook op TaalTrip. Een Rotterdamse school is gestart met Carrière Coach en WerkWijs. 5 klassen uit Utrecht, Haarlem en Rotterdam hebben het programma Ondernemen doe je zo! gevolgd; - de interne organisatie van JINC is in 2013 gewijzigd. De huidige organisatiestructuur voldoet aan de eisen van een groter wordende organisatie; - in september 2013 is gestart met de uitvoering van Weten wat je wil, een combinatie van de projecten Bliksemstage en Carrière Coach. Adessium heeft een bijdrage toegekend voor het ontwikkelen van het programma Weten wat je wil, voor een periode van drie jaar; - er heeft een pilot van het project Plannen doe je zo! op een basisschool plaatsgevonden; - de zichtbaarheid van JINC is vergroot (zie het onderdeel Communicatie); - de Partnerwerving is breder binnen de organisatie belegd; - JINC is in het najaar van 2013 uitgebreid naar Almere en Brabant (Eindhoven en 's- Hertogenbosch); - de betrokkenheid van de leden van de Raad van Advies bij JINC is vergroot; - JINC BV heeft 3 opdrachten uitgevoerd in 2013 en daarmee is circa voor de vereniging JINC verdiend; - JINC heeft ook in 2013 de Ambachtendag georganiseerd, deze vond plaats in de week van het Ambacht (derde week van april). Er vond ook weer een Techniekweek plaats; - er hebben ook een aantal Partner events plaatsgevonden; - de onderzoeken naar de projecten WerkWijs en Sollicitatietraining zijn afgerond. Er zijn onderzoeken naar de effectiviteit van het lesprogramma Ondernemen doe je zo! en de kwaliteit van TaalTrip gestart; - in december 2013 is een nieuw CRM-systeem ingevoerd; met ingang van januari 2014 gaan de diverse projecten daarmee werken; - aantallen Partners eind 2013: Amsterdam 124 (+7 in natura), Utrecht, 40 (+5 in natura) Kennemerland 17 (+3 in natura), Rotterdam 32 (+2 in natura), Almere 2 en Brabant - aantallen Vrienden van JINC eind 2013: Amsterdam 12 en Utrecht 5; - met ingang van 2014 zijn er voor Rotterdam 9 nieuwe Partners geworven, voor Kennemerland 6 en voor Utrecht 1; Een aantal van de gestelde doelen is niet of onvoldoende gehaald: - het netto resultaat van de Partnerwerving in Amsterdam is nihil; er hebben in 2013 ongeveer evenveel Partners opgezegd als zich bij JINC aangesloten. Met ingang van 2014 hebben er in Amsterdam 8 Partners opgezegd; - er is te weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling en verdieping van bestaande projecten; - er is nog niet ingezet op een betere positionering van JINC. Hiermee wordt gewacht totdat de middellange termijnstrategie van JINC is vastgesteld. De strategie voor de periode is in 2013 nog niet gereed gekomen. Financieel Het resultaat over 2013 zal naar verwachting negatief uitpakken, we schatten het op dit moment op Dat is niet onverwacht en komt vooral door de investeringen in nieuwe kantoorruimte (Utrecht en Amsterdam) en het CRM systeem. 3

4 2. JINC Amsterdam Bliksemstage In 2013 zijn er leerlingen op Bliksemstage geweest, 563 leerlingen meer dan in Om dit te realiseren hebben er Bliksemstages (bedrijfsbezoeken) plaatsgevonden. De toename van het aantal leerlingen is toe te schrijven aan de uitbreiding naar stadsdeel Zuid (651) en in Oost. De doelstelling van leerlingen is ruimschoots gehaald. Er deden 80 basisscholen en 28 vmbo scholen mee. 51 scholen deden 2x of vaker mee. In totaal zijn basisschoolleerlingen en leerlingen uit het vmbo op Bliksemstage geweest. Er zijn 608 leerlingen van het basisonderwijs en 547 vmbo-leerlingen uit stadsdeel Oost op Bliksemstage geweest. 188 vmbo leerlingen hebben meegedaan aan de door JINC georganiseerd TechniekWeek (Bliksemstages bij technische bedrijven). In de stadsdelen West en Nieuw-West is de subsidie, die JINC ontving voor het uitvoeren van projecten in het basisonderwijs, omgezet in een budget voor scholen waarmee zij zelf projecten in kunnen kopen. Hierdoor is het aantal deelnemende leerlingen licht gedaald. Om de Bliksemstages te kunnen organiseren, heeft de werving van nieuwe bedrijven extra aandacht gekregen. In totaal hebben 124 bedrijven voor het eerst een Bliksemstage georganiseerd. 46 bedrijven zijn gestopt met het aanbieden van Bliksemstages, vaak vanwege de crisis. In totaal deden er bedrijven mee aan het project. Het lesmateriaal voor het basisonderwijs en het vmbo is aangepast en opnieuw vormgegeven. Er is meer aandacht voor de voorbereiding en reflectie in de klas, twee belangrijke aanbevelingen uit het Bliksemstageonderzoek. Bij een deel van de bedrijven is het programma aangepast, omdat het niet beantwoordde aan de kwaliteitseisen van JINC. Er is een speciaal format voor de programma's bij bedrijven ontwikkeld, met extra aandacht voor het actief- meewerk-onderdeel. Dit onderdeel is samen met de voorbereiding en reflectie in de klas bepalend voor de impact die een Bliksemstage op de leerlingen heeft. Om de zichtbaarheid van JINC en het project Bliksemstage te vergroten is in 2013 weer een Ambachtendag georganiseerd. De Ambachtendag vond plaats in de week van het Ambacht (derde week van april). In het kader van Partnerwerving organiseerde JINC net als in 2012 point-of-entry events rondom een Bliksemstage. Hierbij organiseren directeuren van bestaande en nieuwe relaties gelijktijdig een Bliksemstage in hun bedrijf. Naderhand delen ze hun ervaringen tijdens een lunch. JINC blijft enthousiast over deze manier van Partnerwerving. JINC organiseerde dit jaar voor de tweede keer de Techniekweek in samenwerking met technische opleidingsbedrijven en het ROC van Amsterdam. 700 vmbo-leerlingen gingen aan de slag als schilder, stratenmaker, onderhoudsmonteur of elektrotechnicus is gemeten over schooljaar aangezien JINC in schooljaren plant 4

5 Sollicitatietraining In 2013 hebben er bijna leerlingen deelgenomen aan het project. Hiermee zaten we ruim boven de beoogde leerlingen. Kanttekening hierbij is dat de leerlingen van JINC Brabant (205 in Den Bosch) zijn meegeteld. Er is in verband met bezettingsproblemen niet erg veel extra tijd gestoken in het werven van trainers in bepaalde sectoren. Toch is het in praktisch alle gevallen gelukt om op de scholen die daar om vroegen trainers in te plannen die aansloten bij de sectoren waarin de leerlingen worden opgeleid. Het project Sollicitatietraining fungeert in veel gevallen als springplank naar de projecten Ondernemen doe je zo!, WerkWijs en Carrière Coach. In het kader van Partnerwerving is er 3 keer een point-of-entry event rondom een Sollicitatietraining georganiseerd. Het onderzoek naar de Sollicitatietrainingen is afgerond. Het project werd zeer positief beoordeeld en de aanbevelingen worden meegenomen in het jaarplan van Op het Hervormd Lyceum West heeft JINC een Sollicitatietraining als module in het project WerkWijs ingevoegd. De reacties hierop waren positief. Op Calvijn met Junior is een aangepaste versie van een Sollicitatietraining in het project WerkWijs ingevoegd; een motivatietraining. In deze pilot oefenen leerlingen geen sollicitatiegesprek maar een motivatiegesprek voor een vervolgopleiding of een stage plek. Ook deze formule was succesvol en werd door de school en de trainers positief ontvangen. Ondernemen doe je zo! - In 2013 hebben 24 klassen in Amsterdam Ondernemen doe je zo! gevolgd. Negentien klassen hiervan zijn begeleid door docenten die het lesprogramma vaker hebben uitgevoerd. Vijf docenten zijn opgeleid door JINC om het project te begeleiden. De beoogde doelstelling van 34 klassen is dus niet behaald. Dit is te wijten aan een achterstand van 8 klassen die overgebleven is uit Daarnaast is een school die deelnam aan ODJZ! opgehouden te bestaan. - In totaal hebben 145 coaches zich als vrijwilliger ingezet voor Ondernemen doe je zo!. - Landelijk zijn er 58 start- of slotbijeenkomsten bij een Partner van JINC georganiseerd. Daarnaast hebben 120 verschillende ondernemingen een aantal leerlingen ontvangen voor een interview. - In 2013 is in samenwerking met Deloitte een landelijke Grande Finale georganiseerd. Onder leiding van acteur Peter Faber presenteerden de beste Ondernemen doe je zo! groepjes van het jaar hun verbeterplan nog eenmaal. Daarnaast gaf Peter Faber een workshop: Hoe krijg je jongeren mee?. De reacties van docenten, coaches, en leerlingen waren erg positief. - Naar aanleiding van een evaluatiebijeenkomst met coaches, heeft JINC in de zomer van 2013 het lesmateriaal aangepast en aangescherpt om dit beter te laten aansluiten op de doelgroep. TaalTrip In 2013 zijn er leerlingen op TaalTrip gewenst. Dat zijn er 160 meer dan in Deze uitbreiding is organisch verlopen, JINC heeft zich niet extra ingespannen om scholen te werven. Scholen in de stadsdelen West en Nieuw-West zijn blijven deelnemen aan TaalTrip, ze kopen het project TaalTrip uit hun eigen budget in. Er zijn vier nieuwe trips ontwikkeld in 2013: Water (met Waternet), Omgaan met geld (met de Rabobank die in 2013 sponsor is geworden van TaalTrip), Hotel (met Hampshire Hotels) en Zorg (met Cordaan). Het totale aanbod van trips staat hiermee op 18. Het Havenbedrijf, waar de TaalTrip Haven plaatsvindt, heeft in 2013 om interne redenen niet meegedaan aan het project. Om de kwaliteit van de TaalTrips te waarborgen zijn in 2013 een aantal trips kritisch tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. Om ook de kwaliteit van de TaalTrips met taalgidsen te handhaven, werden weer een aantal instructiebijeenkomsten voor nieuwe taalgidsen georganiseerd. 5

6 WerkWijs - In 2013 hebben 260 leerlingen deelgenomen aan WerkWijs, dat is 390 minder dan de beoogde 650. De terugloop van het aantal leerlingen ten opzichte van vorig jaar (2012 had een bereik van 509 leerlingen) is te wijten aan een aantal factoren. Twee scholen waar in 2012 WerkWijs werd aangeboden zijn opgehouden te bestaan, daarnaast hebben twee scholen die met een groot aantal klassen deelnamen besloten niet meer mee te doen aan WerkWijs, omdat ze een keuze hebben moeten maken tussen een aantal JINC-projecten. - In 2013 zijn de eerste klassen in Rotterdam gestart met het project. - Er zijn gesprekken geweest met een praktijkschool om ook daar WerkWijs uit te voeren. Het programma is al aangepast, hoogstwaarschijnlijk gaat het project begin 2014 op de eerste praktijkschool van start. - De Sollicitatietraining is in 2013 geïntegreerd in WerkWijs, de reacties hierop zijn erg positief. - In 2013 is kritisch gekeken naar de totale opzet van het WerkWijs programma. Naar aanleiding daarvan is een aantal wijzigingen doorgevoerd om het programma meer op maat aan te kunnen bieden namelijk: o WerkWijs is opgedeeld in verschillende modules. Een school kan aangeven welke modules (vaardigheden) hun leerlingen nodig hebben. o WerkWijs wordt aangeboden met twee externe trainers in plaats van een. Op deze manier wordt de kwaliteit gewaarborgd. o De Goldstein-methode is deels uit het programma gehaald. Carrière Coach - In november 2013 starten ruim 500 leerlingen van 7 scholen met het project Carrière Coach. - JINC heeft het lesmateriaal dat bij het project hoort uitontwikkeld. Er is een voorbereidende les en een tussentijdse les, die tussen het eerste en tweede gesprek plaats vindt en door een mentor of decaan wordt gegeven. In maart 2014 wordt het project afgerond en het nieuwe lesmateriaal met alle betrokken docenten geëvalueerd. - JINC heeft ook de training van coaches voorafgaand aan het project inhoudelijk aangepast. Tevens is geprobeerd uitwisseling tussen coaches tot stand te brengen door een interactieve opdracht in het programma in te bouwen. Ouderbetrokkenheid De pilot die in 2012 van start ging is in maart 2013 afgerond. Van januari tot maart 2013 heeft JINC op 10 basisscholen een ouderpresentatie georganiseerd met als thema Bliksemstage en de arbeidsmarkt. In alle gevallen ging het om scholen die ook meedoen aan het project Bliksemstage. Ouders krijgen informatie over de keuzes die kinderen moeten maken tijdens hun schoolloopbaan en informatie over de arbeidsmarkt. Tevens krijgen de ouders tips hoe ze hun kind het best kunnen helpen bij deze keuzes. JINC heeft geprobeerd om de ouderbijeenkomsten in een interactieve vorm te gieten. Alle deelnemende scholen waren enthousiast over de ouderbijeenkomsten. Plannen doe je zo! In het najaar van 2013 hebben 7 klassen van een school deelgenomen aan het project. De beoogde opschaling naar 14 brugklassen op 2 à 3 scholen is nog niet gerealiseerd. Reden hiervoor is dat de financiering van het project niet tijdig rond was en dat JINC over onvoldoende eigen middelen beschikte om de opschaling te realiseren. In mei en juni van 2013 heeft JINC (op verzoek van de Rabobank) een pilot Plannen doe je zo, uitgevoerd met 2 groepen 8 van een basisschool in Amsterdam Zuidoost. Dit was een groot succes. In de zomer van 2013 zijn, op basis van de evaluaties, wijzigingen aangebracht in het lesprogramma. Een aantal onderdelen hebben een andere plek gekregen in het programma, hierdoor is de rol van de officemanagers tijdens de slotbijeenkomst verzwaard. 6

7 Weten wat je wil Eind 2012 heeft JINC de financiële middelen toegekend gekregen voor een vierjarige pilot Weten wat je wil. De pilot is een vierjarig loopbaanadviestraject voor 400 vmbo leerlingen waarin coaching wordt gekoppeld aan praktijkervaring (Bliksemstages). In 2013 zijn de volgende stappen gezet: - College de Meer is geworven voor deelname. Alle leerlingen van de vier leerjaren nemen deel aan de pilot, het gaat om 450 leerlingen per jaar. - De planning en (praktische) invulling van de pilot is in samenspraak met College de Meer tot stand gekomen. In september is leerjaar 4 gestart, in november leerjaar 1. In maart 2014 starten leerjaar 2 en 3 met het project. - De inhoudelijke invulling van het project ontwikkelt JINC ook in overeg met College de Meer. JINC heeft lesmateriaal voor leerjaar 1 en 4 ontwikkeld. Met dit materiaal werken de leerlingen in de lessen, bereiden ze hun Bliksemstages voor en worden de coaching gesprekken ondersteund. In het lesmateriaal zit een opbouw, zodat de jaren mooi op elkaar aansluiten. - De werving van coaches is in juli van start gegaan. In totaal moeten er voor het eerste schooljaar 120 coaches geworven worden; iedere coach coacht 3 of 4 leerlingen. Tot op heden zijn er al 70 coaches geworven. Een deel van de coaches was via andere projecten al bekend met JINC, maar er hebben zich ook veel nieuwe vrijwilligers aangemeld. - Een externe trainer traint de Weten wat je wil-coaches een ochtend. In de training acteren twee leerlingen van College de Meer, waardoor de coaches echt kunnen oefenen. - Voor de coaches van leerjaar 1 en 4 heeft JINC een handleiding ontwikkeld waarin zij geïnformeerd worden over het project en de doelgroep. - Om alle leerlingen de praktijkervaring te bieden moeten er nieuwe bedrijven worden geworven. De leerlingen gaan in leerjaar één, twee en drie tweemaal per jaar op Bliksemstage. In leerjaar 4 gaan de leerlingen individueel op bezoek bij een bedrijf/beroep naar keuze. JINC heeft in 2013 een start gemaakt met de werving van extra Bliksemstage bedrijven en beroepsbeoefenaars geënthousiasmeerd voor de individuele bezoeken. 7

8 3. JINC Utrecht In 2013 zijn leerlingen bereikt met Bliksemstage (3.074), Sollicitatietraining (844) en TaalTrip (133). De beoogde groei ten opzichte van 2012 (3.961 leerlingen) valt iets lager uit door twee redenen: een grote vmbo-school, die stond ingepland voor Sollicitatietraining in de herfst, moest last-minute worden verplaatst naar het voorjaar (op verzoek van de school) en JINC heeft in november zelf een aantal Bliksemstages moeten afzeggen wegens bezettingsproblemen. JINC Utrecht heeft in 2013 voor de tweede keer meegedaan aan de landelijke JINC Ambachtendag. Ruim 180 leerlingen gingen op Bliksemstage bij 29 ambachtsbedrijven. De bedrijven vonden het leuk om mee te doen en willen volgend jaar weer participeren. TaalTrip is ook in Utrecht van start, in 2013 gingen 133 kinderen op TaalTrip. Er zijn 5 trips ontwikkeld: Geschiedenis, Natuur, Supermarkt, Bank, Mens & dier. Ondernemen doe je zo! heeft in 2013 niet gedraaid. De geplande ronde voor het najaar van 2013 is uitgesteld naar het voorjaar van De betrokkenheid van de bedrijven die mee doen aan de projecten is nog steeds groot. Er doen nu 180 bedrijven in Utrecht mee in projecten. Alle Utrechtse scholen met een vmbo zijn inmiddels Partner van JINC en betalen een kleine bijdrage in de kostprijs. Via POE events zijn er in het afgelopen jaar een aantal nieuwe Partners geworven. Het totaal aantal staat nu op 45. Daarnaast zijn er nog 5 bedrijven Vriend van JINC. De Raad van Advies van JINC Utrecht is geïnstalleerd en functioneert goed. De leden denken mee over de strategie en uitvoering van JINC Utrecht en dragen nieuwe relaties aan om uit te nodigen voor POE events of verzorgen introducties bij bedrijven voor de vestigingsdirecteur. Qua bezetting was 2013 een roerig jaar in verband met twee zwangerschapsverloven, uitval (burn-out klachten) van twee medewerkers en het niet verlengen van een contract. 4. JINC Kennemerland (JINC Haarlem en JINC Haarlemmermeer zijn onderdeel van JINC Kennemerland vanaf 2014) Naast de drie woningcorporaties Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen hebben de gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Haarlem in 2013 besloten JINC Kennemerland te gaan steunen met een financiële bijdrage. Wat betreft de projectdoelen zijn de doelstellingen in 2013 bijna allemaal gehaald. Er zijn ruim leerlingen op Bliksemstage geweest, 725 leerlingen kregen een Sollicitatietraining, twee klassen hebben deelgenomen aan de lessenreeks Ondernemen doe je zo! en de eerste 80 leerlingen uit groep 5 en 6 gingen op TaalTrip. Het bereik voor het project Sollicitatietraining en Ondernemen doe je zo! ligt iets lager dan de doelstelling voor Het bleek voor een aantal scholen praktisch niet meer haalbaar om de projecten te plannen in het najaar van In het voorjaar van 2014 zijn deze (nieuwe) scholen wel ingepland voor diverse JINC projecten. Het project Bliksemstage is uitgebreid naar het vmbo; het Haarlem College doet met leerjaar 2 aan het project mee. Ook doen er twee basisscholen uit Meerwijk mee aan de JINC projecten. Naast Hoofddorp is JINC in de Haarlemmermeer nu ook actief in Nieuw-Vennep; verschillende bedrijven doen mee met de projecten en in het voorjaar van 2014 organiseren we een Sollicitatietraining op het Herbert Vissers College, een grote vmbo-school. In 2013 heeft JINC ook een aantal extra activiteiten georganiseerd in de regio. In mei 2013 was er de JINC Ambachtendag; hierbij gingen ruim 150 leerlingen op Bliksemstage bij bedrijven die een ambacht beoefenen. In oktober heeft JINC met het organiseren van Bliksemstages bij bedrijven in de Haarlemse Waarderpolder wederom een bijdrage geleverd aan het regionale arbeidsmarkt evenement De Waarderpolder Werkt!. In november 2013 zijn 8

9 ruim 100 basisschoolleerlingen uit Hoofddorp op Bliksemstage geweest bij een technisch bedrijf in het kader van de groep Techniekweek. Deze activiteiten leveren JINC veel (lokale) media aandacht op en dat zorgt ervoor dat JINC zich steeds meer op de kaart zet in de regio Kennemerland. Er zijn in 2013 minder nieuwe Partners geworven dan was beoogd: Opleidingsbedrijf Edubouw, Coca Cola en een drietal scholen: Haarlem College, Paulus Mavo en Praktijkcollege de Schakel. Voor 2014 zijn inmiddels: ING bank, Kverneland, SWDV advocaten, PWN, Sterren College en het Hoofdvaart College geworven als Partner voor JINC Kennemerland. 5. JINC Rotterdam JINC Rotterdam heeft een goed jaar achter de rug. Er is veel enthousiasme vanuit de scholen voor onze projecten; er is zelfs een wachtlijst voor Bliksemstages. De belangrijkste opgave, het opvangen van de wegvallende basisfinanciering in 2014, is gelukt. De Gemeente blijft 20% van de begroting dragen en drie van de vier woningbouwcorporaties verlengen hun commitment. Daarnaast gaan VO scholen vanaf 2014 een bijdrage betalen in de kostprijs per leerling en hebben vele zich inmiddels aangesloten als Partner. Bereik 2013: leerlingen (+436 t.o.v. doelstelling) De JINC-leerlijn in Rotterdam is uitgebreid met drie nieuwe projecten: TaalTrip, Carrière Coach en WerkWijs (+2 t.o.v. doelstelling) van de begroting wordt gedekt door inkomsten uit het bedrijfsleven. JINC is als partner aangewezen voor de Vakscholen Techniek met betrekking tot de promotie van techniek in het basisonderwijs. In 2013 gingen 500 leerlingen extra op technische Bliksemstage of namen deel aan de Techniekdag. JINC is een van de twee uitvoerende partijen geworden in het project Port Rangers (financiering vanuit Deltalinqs, Havenbedrijf en de Gemeente Rotterdam). De ambitie is dat er (op termijn) jaarlijks leerlingen uit groep 6&7 van het basisonderwijs kennis maken met de Haven. JINC doet dit door middel van het project TaalTrip. De kick-off heeft plaatsgevonden in oktober. Kwalitatief In 2013 is het aantal Bliksemstages bij technische bedrijven en haven gerelateerde bedrijven fors uitgebreid. Met de uitvoering van Havenbliksemstagedagen is een structurele verbinding gelegd naar bedrijven en brancheorganisaties in het havengebied van Rotterdam. Op kantoor werkt inmiddels een hecht en goed ingewerkt team van zeven medewerkers; een goede basis voor verdere groei in JINC Almere Eind 2012 hebben de eerste verkennende gesprekken met het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid plaats gevonden over een uitbreiding van JINC naar nieuwe steden. Voorjaar 2013 heeft het ministerie toegezegd de financiering voor de start in drie nieuwe steden voor het eerste jaar grotendeels voor haar rekening te nemen. Daarbij hebben zij tevens aangegeven op zoek te gaan naar middelen voor het 2 e en 3 e jaar. Hiervoor is in het najaar een aanvraag ingediend. B&W van de gemeente Almere, woningcorporatie Ymere en een aantal Amsterdamse Partners hadden JINC reeds eerder de vraag voorgelegd om haar projecten ook in Almere aan te bieden. Een uitbreiding naar Almere lag dan ook voor de hand. Mei 2013 is JINC in Almere van start gegaan. De eerste maanden zijn gebruikt om (nader) kennis te maken met de gemeente, woningcorporaties, bedrijfsleven en onderwijs. Doel voor het eerste jaar 9

10 (lopend tot 1 mei 2014) is om 500 leerlingen op Bliksemstage te laten gaan en 300 leerlingen aan een Sollicitatietraining deel te laten nemen. In 2013 is bereikt: - de Gemeente staat positief tegenover onze komst. Zij laten eind 2013 weten of zij ook financieel gaan bijdragen. - Woningcorporatie Ymere heeft middelen voor JINC gereserveerd. De Alliantie staat overwegend positief tegenover onze komst en laat financiële deelname afhangen van de bijdrage door de gemeente. Goede Stede heeft vooralsnog aangegeven niet (als woningcorporatie) financieel bij te willen dragen. Er is wellicht nog ruimte om ze in eerste instantie als Partner te benaderen. - in het najaar zijn 187 leerlingen van 6 verschillende basisscholen op Bliksemstage geweest. - inmiddels nemen circa 25 bedrijven deel aan de Bliksemstages. - na een introductie van de heer Wilcke, bestuurslid JINC, heeft er een gesprek met het bestuur van de Almeerse Scholen Groep plaats gevonden. Zij hebben zeer enthousiast op de komst van JINC gereageerd en ons bij een aantal vmbo-scholen geïntroduceerd. 2 vmbo-scholen hebben aangegeven in 2014 aan de projecten Bliksemstages en Sollicitatietrainingen deel te willen nemen. - JINC Almere heeft 2 Partners: Accenture en Athlon Carlease. - De activiteiten zijn tot op heden door 1 medewerker van JINC uitgevoerd. Zij werkt voornamelijk vanuit het kantoor van Accenture in Almere. 7. JINC Brabant JINC startte in mei 2013 met een startsubsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om leerlingen in s-hertogenbosch en Eindhoven te bereiken met Bliksemstage en Sollicitatietraining. JINC Brabant kende een vliegende start in de eerste 6 weken van het schooljaar Halverwege het eerste jaar staan er van de beoogde leerlingen ingepland en doen er 35 verschillende bedrijven mee. Door onderbezetting is er nog nauwelijks tijd geïnvesteerd in het opbouwen van een netwerk bij het maatschappelijk middenveld en het werven van Partners. Desondanks is er (founding fathers) geworven en is de begroting voor het eerste projectjaar (mei 2013 april 2014) gedekt. Medio november is een nieuwe projectmedewerker gestart, waardoor de bezetting op orde is. Eind 2013 wordt er een Point of Entry event georganiseerd waar 4 potentiële Partners aan deelnemen. 10

11 8. Programmabureau HR - Begin 2013 waren in totaal 43 medewerkers in dienst. Eind 2013 waren dit 55 medewerkers (42 fte; waarvan 5,5 in Utrecht, 5,5 in Rotterdam, 2,6 voor Kennemerland, 1,9 voor Brabant en 1 voor Almere). - De communicatieafdeling is uitgebreid met een parttimer en er is een stagiair aangenomen die drie dagen per week de onderzoeker bij haar werkzaamheden ondersteunt. - De organisatiestructuur is aangepast naar de huidige omvang van de organisatie. Daarbij is in Amsterdam een managementlaag toegevoegd. Deze programmamanagers vormen samen met Daniël het MT van Amsterdam. - Uitgevallen medewerkers van burn-out zijn intensief en deskundig (HSK-traject) begeleid bij hun re-integratie. Eind 2013 is één medewerker nog aan het re-integreren (verwachting is dat zij in januari weer volledig aan het werk is). De andere medewerkers zijn in de loop van 2013 weer volledig aan de slag gegaan. - Tijdens de re-integratie van de Amsterdamse uitgevallen medewerkers is naar voren gekomen dat zij weinig toegevoegde waarde ervoeren door de begeleiding van de arbodienst (en in sommige gevallen dit zelfs als contraproductief hebben ervaren). De twee Utrechtse medewerkers waren wel over de arbodienst te spreken. Aangezien het contract met ArboNed niet volledig opgezegd kon worden, is besloten de Utrechtse en Rotterdamse medewerkers onder het contract met ArboNed te (blijven) laten vallen. De overige medewerkers vallen sinds november onder een zelfstandig opererend bedrijfsarts. Deze laatste constructie is vele malen goedkoper en effectiever dan via het landelijke contract met ArboNed. Vermoedelijk gaan volgend jaar ook Utrecht en Rotterdam over naar een andere (goedkopere) bedrijfsarts en zoeken we op termijn ook in Brabant een eigen bedrijfsarts. - Vacatures zijn sinds mei eerst intern uitgezet om doorgroei binnen JINC te stimuleren. Hierbij is een aantal medewerkers naar een nieuwe functie doorgestroomd. Indien er intern geen interesse is en/of geen geschikte kandidaten zijn, wordt de vacature pas extern uitgezet. - Voor de meeste functies binnen JINC is een functieprofiel opgesteld. Opleidingsplan In 2013 is weer aandacht besteed aan de ontwikkeling van de medewerkers. Medewerkers (van medewerker tot vestigingsdirecteur, inclusief staffuncties) hebben deelgenomen aan een cursus verkopen en effectief communiceren. Nieuwe medewerkers hebben daarnaast een cursus timemanagement gehad. Tenslotte zijn medewerkers gestimuleerd om geregeld met elkaar intervisie (veel voorkomende issues binnen/over hun werk) te houden. Planningssoftware Besloten is dat JINC overgaat op Microsoft CRM. Er is een behoorlijke slag gemaakt met het voor JINC op maat ontwikkelen van dit systeem, zodat het gebruikt kan worden als database, planningssoftware en voor relatiebeheer. Eind 2013 wordt het programma in Amsterdam in gebruik genomen. Huisvesting De huisvestiging in Amsterdam is met acht werkplekken in een nieuw kantoorpand aan de Derkinderenstraat uitgebreid. 9. Partnerwerving In 2013 wilde JINC in Amsterdam voor aan nieuwe Partners werven, maar is hierin niet geslaagd. Er hebben in Amsterdam in 2013 evenveel Partners opgezegd als dat er nieuwe Partners geworven zijn (13). Dat JINC in dit crisisjaar op een nul-niveau is geëindigd, is enerzijds geruststellend, anderzijds hoopt zij 2014 met een positief netto resultaat te kunnen afsluiten. 11

12 Ten opzichte van eind 2012 heeft JINC Utrecht per saldo 13 nieuwe Partners en 3 nieuwe Partners in natura, JINC Rotterdam 14 nieuwe Partners en 2 in natura, JINC Kennemerland 5 nieuwe Partners en 1 in natura en JINC Amsterdam 2 nieuwe Partners in natura. JINC Almere heeft in Partners geworven, waarvan een in natura en JINC Brabant heeft 2 founding fathers aan zich weten te binden. Er is in 2013 een Account Management systeem voor de Partners van JINC opgezet met als doel het persoonlijk contact met de Partners te intensiveren en te verdiepen. Door het contact te verstevigen kan er beter en meer met de Partners worden samengewerkt. 10. JINC BV, gevestigd in Amsterdam De volgende opdrachten zijn in 2013 door de BV uitgevoerd: Conferentie Succes op Zuid Voor de Rotterdamse bedrijvenvereniging Ik zit op Zuid heeft JINC BV een onderdeel van de conferentie Succes op Zuid georganiseerd. 70 basisschool leerlingen uit Rotterdam Zuid hebben in twee uur tijd kennisgemaakt met diverse beroepen binnen het theater Zuidplein. De leerlingen werden begeleid door medewerkers van bedrijven uit de bedrijvenvereniging (Deloitte en Rabobank). Albert Heijn huiswerkbegeleiding Opschalingsplan In opdracht van Albert Heijn is in de zomer van 2013 een opschalingsplan geschreven voor het uitrollen van de Albert Heijn huiswerkbegeleiding over 70% van de Albert Heijn filialen in Amsterdam. Uitrol De uitrol van de Albert Heijn huiswerkbegeleiding is gestart. Na elke schoolvakantie start er voor zes filialen van Albert Heijn in Amsterdam een huiswerkklas op. Dit betekent dat in mei Amsterdamse Albert Heijn filialen deelnemen aan de huiswerkbegeleiding. Fase Maand/jaar # filialen dat # nieuwe filialen Totaal # filialen deelneemt dat deelneemt 1 September November Januari Maart Mei Training werknemersvaardigheden ROC In samenwerking met het ROC helpende zorg organiseert JINC BV de Training werknemersvaardigheden. De studenten krijgen onder andere een sollicitatietraining en voeren een formeel telefoongesprek. Het ROC voert de training uit, JINC BV vliegt de werkgevers in. 11. Onderzoek (in Amsterdam) In maart 2013 is het onderzoek naar WerkWijs afgerond. Dit was een kwalitatief onderzoek waarvoor 16 leerlingen en 4 trainers zijn geïnterviewd. De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek zijn: o Elke leerling geeft aan iets te halen uit de training al is wat er precies geleerd wordt zeer persoonlijk en divers; o de interactie met een werkgever wordt door zowel leerlingen als trainers als zeer waardevol aangemerkt; o er zou meer ruimte mogen zijn voor maatwerk per groep. 12

13 In juni 2013 is het onderzoek naar Sollicitatietraining afgerond. 341 leerlingen hebben een voor- en een nameting ingevuld, 10 leerlingen zijn geïnterviewd en 89 trainers hebben een evaluatie ingevuld De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek zijn: o Het zelfvertrouwen van leerlingen wordt door de training vergroot; o de inhoudelijke kennis over solliciteren neemt toe; o leerlingen passen geleerde vaardigheden toe in hun sollicitatiegesprek voor stage of bijbaan; o de echtheid van de training is belangrijk voor het slagen van de training; o en de training heeft een positieve invloed op de beeldvorming van de trainers over de doelgroep. Er is in samenwerking met de Dienst Onderzoek & Statistiek van de gemeente Amsterdam gestart met een onderzoek naar de effectiviteit van het project Ondernemen doe je zo!. In september 2013 zijn de eerste metingen gedaan. Het project Weten wat je wil wordt gedurende de gehele pilot onderzocht. In september is met de metingen gestart. Er wordt een kwalitatief onderzoek onder leerkrachten uitgevoerd voor TaalTrip. Hierin wordt het project en het bijbehorende lesmateriaal uitgebreid geëvalueerd. Tien leerkrachten worden hiervoor geïnterviewd. Dit onderzoek wordt in december 2013 afgerond. Er is een begin gemaakt met het centraliseren van de evaluaties van de projecten. De evaluaties van de projecten Bliksemstage, Sollicitatietraining en Ondernemen doe je zo! zijn kwantitatief door de onderzoeker verwerkt. 12. Communicatie Strategie Met de groei van JINC en de uitbreiding naar nieuwe steden werd het werkgebied van Communicatie in 2013 wederom groter. In het voorjaar is een assistent aan de slag gegaan, die ondersteuning biedt bij de toenemende werkzaamheden. Desalniettemin werd het maken van keuzes in communicatieactiviteiten steeds noodzakelijker. Het behalen van vrije publiciteit heeft hierin altijd voorrang gekregen. Begin 2013 is een positioneringsstrategie geformuleerd. Hierbij is gebruik gemaakt van onderzoek onder stakeholders van JINC en de uitkomsten van intern brainstormen over de waarden en kernboodschap van JINC. In eerste instantie is gekozen voor een praktische positionering, waarbij de nadruk kwam te liggen op beroepsoriëntatie. Daarnaast werden de waarden jong en professioneel in alle gevallen als belangrijk geformuleerd. Tot slot vormde het begrip achterstandswijken een belangrijk element als duiding van de doelgroep. Halverwege het jaar is besloten het positioneringsplan even te laten rusten, omdat eerst de middellange termijn strategie definitief moet worden geformuleerd. In het verlengde hiervan bleef de vraag over de noodzaak van het aanpassen van de slogan ervaren hoe het werkt onbeantwoord. In de loop van het jaar is het gebruik van het begrip achterstandswijken steeds meer ter discussie komen te staan. Zo zou het stigmatiserend zijn voor de doelgroep en jongeren en scholen uit deze gebieden te kort doen. De discussie hierover vormt onderdeel van de keuze voor de positionering. Realisatie De meeste communicatiedoelstellingen in 2013 zijn behaald. Verschillende evenementen van JINC zorgden voor landelijke, regionale en lokale media-aandacht. Voorbeelden hiervan zijn de Ambachtendag, de aftrap van JINC Brabant, de Techniekweek en het Zuidas event in Amsterdam. Hiermee heeft JINC behoorlijk wat kostbare publiciteit weten te realiseren. Ook besteden Partners regelmatig aandacht aan JINC in personeelsbladen of relatiemagazines met groot en klein bereik. In de zomer is gestart met het aanpassen van de vormgeving van het lesmateriaal. De lijn van de website en de brochure wordt hierin voortgezet. Geleidelijk zal deze nieuwe lijn in alle uitingen worden doorgevoerd. 13

14 De achterban op sociale netwerken groeide het afgelopen jaar gestaag door. De Linked In groep telt in november 540 leden en met dagelijks twitteren wordt het bereik van JINC steeds groter. We merken dat steeds meer vrijwilligers en Partners van zich laten horen. Daarmee fungeren zij als echte JINC ambassadeurs. Ruim vrijwilligers ontvingen een zomergroet in de vorm van een tegoedbon voor een ijsje bij het Yscuypje. Dit jaar is binnen het netwerk van vier vestigingen (Amsterdam, Utrecht, Kennemerland en Rotterdam) drie maal een Nieuwsbrief verstuurd. In totaal bereikten we daarmee ruim 2500 lezers. Het aanstellen van een ambassadeur is (nog) niet gelukt. Lange Frans heeft eenmalig opgetreden als ambassadeur tijdens de Ambachtendag, maar ziet af van verdere verbintenis met JINC. De ambitie om een ambassadeur aan JINC te binden bestaat nog steeds. We zijn niet geslaagd in een actieve benadering van de communicatie via de kanalen van bestaande Partners en deelnemers en er is (nog) geen communicatie toolkit verspreid. Desalniettemin hebben dit jaar verschillende Partners en deelnemers over JINC gecommuniceerd. Dat varieerde van artikelen in relatiemagazines en tweets, tot fotoverslagen en blogs over projecten waarin met JINC werd samengewerkt. Tot slot is een aantal bijeenkomsten georganiseerd om Partners te behouden en/of te werven. Voorbeeld hiervan is het jaarlijkse ledendiner. 14

15 Tabel 1: Samenvatting bereikte resultaten 2013 Activiteiten Doelstelling 2013 Realisatie 2013 Projecten Bliksemstage Sollicitatietraining Ondernemen doe je zo! TaalTrip WerkWijs Carrière Coach Plannen doe je zo! Ouderbetrokkenheid 10 scholen 10 scholen Weten wat je wil 205 Totaal JINC Amsterdam JINC Utrecht JINC Kennemerland JINC Rotterdam Totaal Projectbureau Opleidingen Opleidingsprogramma Uitgevoerd Planningssoftware Communicatie Het bekender en groter maken van het merk JINC Betere positionering van JINC Algemeen invoering CRM gestart voldoende gerealiseerd Uitgesteld Partnerwerving intensiveren netto niet in geslaagd Aandacht voor de ontwikkeling en verdieping niet voldoende gerealiseerd van bestaande projecten Aanpassen interne organisatie Gerealiseerd Opzetten van een nieuw project Weten wat je wil Gestart Onderzoeken uitvoeren 2 afgerond; 2 gestart Uitbreiding werkgebied Uitbreiding naar een nieuwe Almere en in Brabant stad JINC Almere 187 JINC BV JINC Brabant 455 Uitbreiding activiteiten Gerealiseerd Betekenis kleuren Doel gehaald Project conform planning/doel formeel (net) niet gehaald Doel niet gehaald 15

16 16

17 Doelstellingen Algemeen JINC - het werven van structurele financiering (Partners, hoofdsponsors, andere samenwerkingsverbanden) om de financiële weerbaarheid van JINC versterken; - de bestaande relaties met scholen en bedrijven verstevigen en verdiepen (Account Management); - doorgaan met het vergroten van de zichtbaarheid van JINC; - strategie formuleren; - daarna inzetten op een betere positionering van JINC; - als er een goede kans is: uitbreiding naar een nieuwe stad; - als zich een goed idee voordoet: een nieuw project ontwikkelen; - doorgaan met en uitbreiding van de activiteiten van de JINC BV. - de betrokkenheid van de leden van de Raad van Advies bij JINC handhaven. JINC Amsterdam - doorgaan met de huidige 8 projecten op een niveau dat gelijk is aan 2013; - meer aandacht voor de ontwikkeling en verdieping van bestaande projecten en voor de samenwerking tussen projectteams; - het laten landen van de nieuwe organisatiestructuur; - de samenwerkingspartner worden van VO scholen in de uitvoering van hun LOB; - investeren in de contacten met besturen van basisonderwijs en voortgezet onderwijsinstellingen; - Ouderbetrokkenheid bij de projecten realiseren. JINC Utrecht - uitbreiding van het bereik van de projecten; - vergroten van het netwerk en mogelijkerwijs het werkgebied. JINC Kennemerland - (kleine) uitbreiding van het bereik van de projecten; - het binden van nieuwe gemeenten en/of corporaties in de regio. JINC Rotterdam - flinke uitbreiding van het bereik van de projecten; - vergroten van het netwerk en mogelijkerwijs het werkgebied; - vormen van een lokale Raad van Advies JINC Almere - uitbreiding van het bereik van de projecten Bliksemstage en Sollicitatietraining; - zorgen voor (financiële) continuïteit. JINC Brabant - uitbreiding van het bereik van de projecten Bliksemstage en Sollicitatietraining; - zorgen voor (financiële) continuïteit. 17

18 Doelstelling bereik Bliksemstage Sollicitatietraining Ondernemen doe je zo! TaalTrip WerkWijs Carrière Coach Weten wat je wil 450 Plannen doe je zo!(o.v.b) Ouderbetrokkenheid 10 scholen 10 Totaal Amsterdam Utrecht Kennemerland Rotterdam Almere Brabant Totaal

19 2. JINC Amsterdam: kwalitatieve en kwantitatieve ambities projecten Bliksemstage Kwantitatief: Het doel voor 2014 is dat er ca leerlingen deelnemen aan Bliksemstage, een lichte daling ten opzichte van de realisatie in JINC verwacht dat er door de gewijzigde financiering in een aantal stadsdelen wellicht minder scholen aan het project zullen deelnemen. JINC spant zich in om de basisscholen in de stadsdelen West en Nieuw- West te behouden of terug te winnen, omdat de leerlingenpopulatie in deze stadsdelen in sterke mate tot de doelgroep van JINC behoort. Om bovenstaande doelstelling te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat er minimaal 500 bedrijven aan het project deelnemen (uitgaande van een gemiddelde deelname van 2,4 keer/jaar). JINC gaat uit van de werving van ca. 130 nieuwe bedrijven, omdat er gedurende het jaar ook bedrijven afhaken. Kwalitatief: In 2014 gaat JINC verder met het uitvoeren van de aanbevelingen uit het Bliksemstage onderzoek. Voorbereiding in de klas, reflectie op het bedrijfsbezoek en een actief meewerkonderdeel tijdens de Bliksemstage blijven speerpunten. Voor de verschillende leerjaren die meedoen aan Bliksemstage duidelijke accentverschillen aanbrengen in het bedrijfsbezoek, zodat er binnen het project een leerlijn zichtbaar wordt. JINC wil met name in het vmbo meer maatwerk kunnen leveren (bijvoorbeeld door meer sectorspecifieke Bliksemstages te organiseren) en zal hierover met een aantal vmboscholen in gesprek gaan. Het project haakt aan bij maatschappelijke trends en ontwikkelingen, onder andere door het organiseren van thematische Bliksemstages zoals Technische Bliksemstages of Bliksemstages in de Zorg. Hiermee gaan we in 2014 verder. JINC wil ouderbetrokkenheid een structurele plaats geven binnen het project. JINC blijft het project inzetten om Partners te werven (POE event), aan relatiemanagement te doen en zichtbaarheid te genereren. Sollicitatietraining Kwantitatief: In 2014 krijgen er leerlingen een Sollicitatietraining Ongeveer 15% van de trainers stroomt door naar een ander project. Om dit percentage te realiseren zullen de sollicitatietrainers bij de evaluatie van het project actief uitgenodigd worden om (ook) deel te nemen aan andere JINC projecten. In 2014 zullen er 3 tot 4 POE events rondom het project georganiseerd worden, hierbij geven JINC Partners met een aantal van hun (voor JINC relevante) relaties een Sollicitatietraining. Kwalitatief: Alle (ervaren) trainers die worden ingezet zijn van voldoende kwaliteit. Dit betekent dat ze op de vragen over de trainer op het ontwikkelde observatieformulier op zijn minst een voldoende scoren. Negentig procent van de vmbo basis en kader leerlingen die deelnemen aan het project krijgt een training van ten minste één trainer uit de sector die ze gekozen hebben. In 2013 heeft één school meegedaan aan Sollicitatietraining op locatie (Sollicitatietrainingen bij een bedrijf i.p.v. op school). Dit werd door de school als zeer positief en leerzaam ervaren. Ook in het onderzoek naar Sollicitatietraining wordt de meerwaarde van een training op locatie benoemd. JINC onderzoekt in 2014 de mogelijkheden om Sollicitatietraining op locatie op grotere schaal uit te voeren. 19

20 Ondernemen doe je zo! Kwantitatief In 2014 volgen de leerlingen van 34 vmbo klassen in Amsterdam Ondernemen doe je zo!. 24 van deze klassen worden begeleid door een docent die het lesprogramma vaker heeft uitgevoerd. Van 10 klassen wordt de docent opgeleid door JINC. De doelstelling voor 2014, zoals beschreven in het projectplan opschaling en verankering Ondernemen doe je zo! , is in overleg met Dienst EZ aangepast, omdat in 2012 de doelstelling niet gerealiseerd is. JINC gaat aan de slag om bestaande scholen met meer klassen deel te laten nemen en nieuwe scholen te werven die deel willen nemen aan Ondernemen doe je zo!. Indien hiervoor door hoofdsponsor Deloitte financiële middelen ter beschikking worden gesteld, zal er vanuit Amsterdam in de overige steden waar JINC actief is voor minimaal 1 klas Ondernemen doe je zo! worden georganiseerd. Idealiter organiseren we in Utrecht voor 2 klassen Ondernemen doe je zo!, in Rotterdam voor 4 klassen, in Haarlem voor 4 klassen, in Almere voor 1 klas en in Brabant ook voor 1 klas. Per 5 leerlingen is één Ondernemen doe je zo! coach nodig. Er vanuit gaande dat een klas gemiddeld 20 leerlingen telt, zijn dat in Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Rotterdam, Almere en Brabant 184 coaches. Hiervoor moet de bestaande coachespoule worden uitgebreid. Voor elke klas die Ondernemen doe je zo! volgt worden de start- en slotbijeenkomst bij een Partner van JINC georganiseerd. In 2014 gaat dit landelijk om 92 bijeenkomsten. Kwalitatief Tijdens de Global Entrepreneurship Week in november 2014 worden de onderzoeksresultaten in samenwerking met Deloitte en de gemeente Amsterdam Dienst EZ gepresenteerd. Ook in 2014 wordt er weer een landelijke Grande Finale georganiseerd in samenwerking met Deloitte. De financiering van Dienst EZ stopt in JINC gaat in 2014 op zoek naar een nieuwe financier voor het lesprogramma Ondernemen doe je zo!. Naast het realistische beeld van ondernemerschap dat Ondernemen doe je zo! de leerlingen meegeeft, wil JINC zich in 2014 ook focussen op de leuke en inspirerende kanten van het ondernemerschap. Door bijvoorbeeld: o een filmpje met inspirerende verhalen van (jonge) ondernemers te laten zien; o inspirerende ondernemers te werven; o eventueel extra bezoekjes aan succesvolle ondernemers te organiseren. TaalTrip Kwantitatief In 2014 gaan net als in basisschoolklassen (2.000 leerlingen) op TaalTrip. Er wordt minimaal één nieuwe trip ontwikkeld, zodat het aanbod van TaalTrips aantrekkelijk blijft voor basisscholen. In samenwerking met het vmbo wordt TaalTrip aangepast, zodat het ook daar kan worden aangeboden (praktijkonderwijs). Voor de financiering van deze uitbreiding wordt een aanvraag bij het SNS Reaalfonds ingediend. Kwalitatief De resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek onder leerkrachten vormen de uitgangspunten voor het behoud van de hoge kwaliteit van het project. Er vindt voortdurende monitoring plaats van trips op locatie (met en zonder externe taalgidsen). Voor externe taalgidsen worden speciale verdiepingsworkshops georganiseerd. TaalTrip zal worden ingezet bij POE events om de zichtbaarheid van JINC te vergroten en nieuwe Partners te werven. 20

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam. SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.nl 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Terugblik op twee jaar SterkTeam 7 Actielijn:

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas

Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas Projectperiode 2010-2013 Den Haag, februari 2013 Nienke van Olphen, MA Allegro Arts 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Vervolgevaluatie Eerst de Klas

Vervolgevaluatie Eerst de Klas Vervolgevaluatie Eerst de Klas In opdracht van: Platform Bèta Techniek Project: 2011.062 Publicatienummer: 2011.062.1124 Datum: Utrecht, 28 november 2011 Auteurs: Drs. Rob Bilderbeek Jesse Bos MSc MBA

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Meer Betrokken Ouders

Meer Betrokken Ouders Meer Betrokken Ouders Kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing een stimulans voor nieuwe projecten Inhoud 1. Introductie 4 2. Projectopzet 8 3. Basiscursus Wonen in West 12 4. Kadertraining met praktijkcoaching 16 5. Cursus Ouderraad

Nadere informatie

Samenvatting. Bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland staat centraal

Samenvatting. Bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland staat centraal Jaarplan 2014 Samenvatting Ook in 2013 hebben de partners van Wijzer in geldzaken zich gezamenlijk ingezet voor het vergroten van financiële vaardigheden in Nederland. Een kleine greep uit de resultaten.

Nadere informatie

Van contact tot contract

Van contact tot contract Van contact tot contract Onderzoek naar de optimalisering van de Beursvloer HIER EEN FOTO Auteurs: Mariska van der Willigen en Nathalie Verdonschot CIVIQ, oktober 2006 CIVIQ stimuleert, vernieuwt en versterkt

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie