JINC. jaarplan en begroting 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JINC. jaarplan en begroting 2014"

Transcriptie

1 JINC jaarplan en begroting 2014

2

3 Terugblik Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat zijn er een kleine 700 meer dan in 2012; - leerlingen uit Rotterdam, Utrecht en Haarlem gaan inmiddels ook op TaalTrip. Een Rotterdamse school is gestart met Carrière Coach en WerkWijs. 5 klassen uit Utrecht, Haarlem en Rotterdam hebben het programma Ondernemen doe je zo! gevolgd; - de interne organisatie van JINC is in 2013 gewijzigd. De huidige organisatiestructuur voldoet aan de eisen van een groter wordende organisatie; - in september 2013 is gestart met de uitvoering van Weten wat je wil, een combinatie van de projecten Bliksemstage en Carrière Coach. Adessium heeft een bijdrage toegekend voor het ontwikkelen van het programma Weten wat je wil, voor een periode van drie jaar; - er heeft een pilot van het project Plannen doe je zo! op een basisschool plaatsgevonden; - de zichtbaarheid van JINC is vergroot (zie het onderdeel Communicatie); - de Partnerwerving is breder binnen de organisatie belegd; - JINC is in het najaar van 2013 uitgebreid naar Almere en Brabant (Eindhoven en 's- Hertogenbosch); - de betrokkenheid van de leden van de Raad van Advies bij JINC is vergroot; - JINC BV heeft 3 opdrachten uitgevoerd in 2013 en daarmee is circa voor de vereniging JINC verdiend; - JINC heeft ook in 2013 de Ambachtendag georganiseerd, deze vond plaats in de week van het Ambacht (derde week van april). Er vond ook weer een Techniekweek plaats; - er hebben ook een aantal Partner events plaatsgevonden; - de onderzoeken naar de projecten WerkWijs en Sollicitatietraining zijn afgerond. Er zijn onderzoeken naar de effectiviteit van het lesprogramma Ondernemen doe je zo! en de kwaliteit van TaalTrip gestart; - in december 2013 is een nieuw CRM-systeem ingevoerd; met ingang van januari 2014 gaan de diverse projecten daarmee werken; - aantallen Partners eind 2013: Amsterdam 124 (+7 in natura), Utrecht, 40 (+5 in natura) Kennemerland 17 (+3 in natura), Rotterdam 32 (+2 in natura), Almere 2 en Brabant - aantallen Vrienden van JINC eind 2013: Amsterdam 12 en Utrecht 5; - met ingang van 2014 zijn er voor Rotterdam 9 nieuwe Partners geworven, voor Kennemerland 6 en voor Utrecht 1; Een aantal van de gestelde doelen is niet of onvoldoende gehaald: - het netto resultaat van de Partnerwerving in Amsterdam is nihil; er hebben in 2013 ongeveer evenveel Partners opgezegd als zich bij JINC aangesloten. Met ingang van 2014 hebben er in Amsterdam 8 Partners opgezegd; - er is te weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling en verdieping van bestaande projecten; - er is nog niet ingezet op een betere positionering van JINC. Hiermee wordt gewacht totdat de middellange termijnstrategie van JINC is vastgesteld. De strategie voor de periode is in 2013 nog niet gereed gekomen. Financieel Het resultaat over 2013 zal naar verwachting negatief uitpakken, we schatten het op dit moment op Dat is niet onverwacht en komt vooral door de investeringen in nieuwe kantoorruimte (Utrecht en Amsterdam) en het CRM systeem. 3

4 2. JINC Amsterdam Bliksemstage In 2013 zijn er leerlingen op Bliksemstage geweest, 563 leerlingen meer dan in Om dit te realiseren hebben er Bliksemstages (bedrijfsbezoeken) plaatsgevonden. De toename van het aantal leerlingen is toe te schrijven aan de uitbreiding naar stadsdeel Zuid (651) en in Oost. De doelstelling van leerlingen is ruimschoots gehaald. Er deden 80 basisscholen en 28 vmbo scholen mee. 51 scholen deden 2x of vaker mee. In totaal zijn basisschoolleerlingen en leerlingen uit het vmbo op Bliksemstage geweest. Er zijn 608 leerlingen van het basisonderwijs en 547 vmbo-leerlingen uit stadsdeel Oost op Bliksemstage geweest. 188 vmbo leerlingen hebben meegedaan aan de door JINC georganiseerd TechniekWeek (Bliksemstages bij technische bedrijven). In de stadsdelen West en Nieuw-West is de subsidie, die JINC ontving voor het uitvoeren van projecten in het basisonderwijs, omgezet in een budget voor scholen waarmee zij zelf projecten in kunnen kopen. Hierdoor is het aantal deelnemende leerlingen licht gedaald. Om de Bliksemstages te kunnen organiseren, heeft de werving van nieuwe bedrijven extra aandacht gekregen. In totaal hebben 124 bedrijven voor het eerst een Bliksemstage georganiseerd. 46 bedrijven zijn gestopt met het aanbieden van Bliksemstages, vaak vanwege de crisis. In totaal deden er bedrijven mee aan het project. Het lesmateriaal voor het basisonderwijs en het vmbo is aangepast en opnieuw vormgegeven. Er is meer aandacht voor de voorbereiding en reflectie in de klas, twee belangrijke aanbevelingen uit het Bliksemstageonderzoek. Bij een deel van de bedrijven is het programma aangepast, omdat het niet beantwoordde aan de kwaliteitseisen van JINC. Er is een speciaal format voor de programma's bij bedrijven ontwikkeld, met extra aandacht voor het actief- meewerk-onderdeel. Dit onderdeel is samen met de voorbereiding en reflectie in de klas bepalend voor de impact die een Bliksemstage op de leerlingen heeft. Om de zichtbaarheid van JINC en het project Bliksemstage te vergroten is in 2013 weer een Ambachtendag georganiseerd. De Ambachtendag vond plaats in de week van het Ambacht (derde week van april). In het kader van Partnerwerving organiseerde JINC net als in 2012 point-of-entry events rondom een Bliksemstage. Hierbij organiseren directeuren van bestaande en nieuwe relaties gelijktijdig een Bliksemstage in hun bedrijf. Naderhand delen ze hun ervaringen tijdens een lunch. JINC blijft enthousiast over deze manier van Partnerwerving. JINC organiseerde dit jaar voor de tweede keer de Techniekweek in samenwerking met technische opleidingsbedrijven en het ROC van Amsterdam. 700 vmbo-leerlingen gingen aan de slag als schilder, stratenmaker, onderhoudsmonteur of elektrotechnicus is gemeten over schooljaar aangezien JINC in schooljaren plant 4

5 Sollicitatietraining In 2013 hebben er bijna leerlingen deelgenomen aan het project. Hiermee zaten we ruim boven de beoogde leerlingen. Kanttekening hierbij is dat de leerlingen van JINC Brabant (205 in Den Bosch) zijn meegeteld. Er is in verband met bezettingsproblemen niet erg veel extra tijd gestoken in het werven van trainers in bepaalde sectoren. Toch is het in praktisch alle gevallen gelukt om op de scholen die daar om vroegen trainers in te plannen die aansloten bij de sectoren waarin de leerlingen worden opgeleid. Het project Sollicitatietraining fungeert in veel gevallen als springplank naar de projecten Ondernemen doe je zo!, WerkWijs en Carrière Coach. In het kader van Partnerwerving is er 3 keer een point-of-entry event rondom een Sollicitatietraining georganiseerd. Het onderzoek naar de Sollicitatietrainingen is afgerond. Het project werd zeer positief beoordeeld en de aanbevelingen worden meegenomen in het jaarplan van Op het Hervormd Lyceum West heeft JINC een Sollicitatietraining als module in het project WerkWijs ingevoegd. De reacties hierop waren positief. Op Calvijn met Junior is een aangepaste versie van een Sollicitatietraining in het project WerkWijs ingevoegd; een motivatietraining. In deze pilot oefenen leerlingen geen sollicitatiegesprek maar een motivatiegesprek voor een vervolgopleiding of een stage plek. Ook deze formule was succesvol en werd door de school en de trainers positief ontvangen. Ondernemen doe je zo! - In 2013 hebben 24 klassen in Amsterdam Ondernemen doe je zo! gevolgd. Negentien klassen hiervan zijn begeleid door docenten die het lesprogramma vaker hebben uitgevoerd. Vijf docenten zijn opgeleid door JINC om het project te begeleiden. De beoogde doelstelling van 34 klassen is dus niet behaald. Dit is te wijten aan een achterstand van 8 klassen die overgebleven is uit Daarnaast is een school die deelnam aan ODJZ! opgehouden te bestaan. - In totaal hebben 145 coaches zich als vrijwilliger ingezet voor Ondernemen doe je zo!. - Landelijk zijn er 58 start- of slotbijeenkomsten bij een Partner van JINC georganiseerd. Daarnaast hebben 120 verschillende ondernemingen een aantal leerlingen ontvangen voor een interview. - In 2013 is in samenwerking met Deloitte een landelijke Grande Finale georganiseerd. Onder leiding van acteur Peter Faber presenteerden de beste Ondernemen doe je zo! groepjes van het jaar hun verbeterplan nog eenmaal. Daarnaast gaf Peter Faber een workshop: Hoe krijg je jongeren mee?. De reacties van docenten, coaches, en leerlingen waren erg positief. - Naar aanleiding van een evaluatiebijeenkomst met coaches, heeft JINC in de zomer van 2013 het lesmateriaal aangepast en aangescherpt om dit beter te laten aansluiten op de doelgroep. TaalTrip In 2013 zijn er leerlingen op TaalTrip gewenst. Dat zijn er 160 meer dan in Deze uitbreiding is organisch verlopen, JINC heeft zich niet extra ingespannen om scholen te werven. Scholen in de stadsdelen West en Nieuw-West zijn blijven deelnemen aan TaalTrip, ze kopen het project TaalTrip uit hun eigen budget in. Er zijn vier nieuwe trips ontwikkeld in 2013: Water (met Waternet), Omgaan met geld (met de Rabobank die in 2013 sponsor is geworden van TaalTrip), Hotel (met Hampshire Hotels) en Zorg (met Cordaan). Het totale aanbod van trips staat hiermee op 18. Het Havenbedrijf, waar de TaalTrip Haven plaatsvindt, heeft in 2013 om interne redenen niet meegedaan aan het project. Om de kwaliteit van de TaalTrips te waarborgen zijn in 2013 een aantal trips kritisch tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. Om ook de kwaliteit van de TaalTrips met taalgidsen te handhaven, werden weer een aantal instructiebijeenkomsten voor nieuwe taalgidsen georganiseerd. 5

6 WerkWijs - In 2013 hebben 260 leerlingen deelgenomen aan WerkWijs, dat is 390 minder dan de beoogde 650. De terugloop van het aantal leerlingen ten opzichte van vorig jaar (2012 had een bereik van 509 leerlingen) is te wijten aan een aantal factoren. Twee scholen waar in 2012 WerkWijs werd aangeboden zijn opgehouden te bestaan, daarnaast hebben twee scholen die met een groot aantal klassen deelnamen besloten niet meer mee te doen aan WerkWijs, omdat ze een keuze hebben moeten maken tussen een aantal JINC-projecten. - In 2013 zijn de eerste klassen in Rotterdam gestart met het project. - Er zijn gesprekken geweest met een praktijkschool om ook daar WerkWijs uit te voeren. Het programma is al aangepast, hoogstwaarschijnlijk gaat het project begin 2014 op de eerste praktijkschool van start. - De Sollicitatietraining is in 2013 geïntegreerd in WerkWijs, de reacties hierop zijn erg positief. - In 2013 is kritisch gekeken naar de totale opzet van het WerkWijs programma. Naar aanleiding daarvan is een aantal wijzigingen doorgevoerd om het programma meer op maat aan te kunnen bieden namelijk: o WerkWijs is opgedeeld in verschillende modules. Een school kan aangeven welke modules (vaardigheden) hun leerlingen nodig hebben. o WerkWijs wordt aangeboden met twee externe trainers in plaats van een. Op deze manier wordt de kwaliteit gewaarborgd. o De Goldstein-methode is deels uit het programma gehaald. Carrière Coach - In november 2013 starten ruim 500 leerlingen van 7 scholen met het project Carrière Coach. - JINC heeft het lesmateriaal dat bij het project hoort uitontwikkeld. Er is een voorbereidende les en een tussentijdse les, die tussen het eerste en tweede gesprek plaats vindt en door een mentor of decaan wordt gegeven. In maart 2014 wordt het project afgerond en het nieuwe lesmateriaal met alle betrokken docenten geëvalueerd. - JINC heeft ook de training van coaches voorafgaand aan het project inhoudelijk aangepast. Tevens is geprobeerd uitwisseling tussen coaches tot stand te brengen door een interactieve opdracht in het programma in te bouwen. Ouderbetrokkenheid De pilot die in 2012 van start ging is in maart 2013 afgerond. Van januari tot maart 2013 heeft JINC op 10 basisscholen een ouderpresentatie georganiseerd met als thema Bliksemstage en de arbeidsmarkt. In alle gevallen ging het om scholen die ook meedoen aan het project Bliksemstage. Ouders krijgen informatie over de keuzes die kinderen moeten maken tijdens hun schoolloopbaan en informatie over de arbeidsmarkt. Tevens krijgen de ouders tips hoe ze hun kind het best kunnen helpen bij deze keuzes. JINC heeft geprobeerd om de ouderbijeenkomsten in een interactieve vorm te gieten. Alle deelnemende scholen waren enthousiast over de ouderbijeenkomsten. Plannen doe je zo! In het najaar van 2013 hebben 7 klassen van een school deelgenomen aan het project. De beoogde opschaling naar 14 brugklassen op 2 à 3 scholen is nog niet gerealiseerd. Reden hiervoor is dat de financiering van het project niet tijdig rond was en dat JINC over onvoldoende eigen middelen beschikte om de opschaling te realiseren. In mei en juni van 2013 heeft JINC (op verzoek van de Rabobank) een pilot Plannen doe je zo, uitgevoerd met 2 groepen 8 van een basisschool in Amsterdam Zuidoost. Dit was een groot succes. In de zomer van 2013 zijn, op basis van de evaluaties, wijzigingen aangebracht in het lesprogramma. Een aantal onderdelen hebben een andere plek gekregen in het programma, hierdoor is de rol van de officemanagers tijdens de slotbijeenkomst verzwaard. 6

7 Weten wat je wil Eind 2012 heeft JINC de financiële middelen toegekend gekregen voor een vierjarige pilot Weten wat je wil. De pilot is een vierjarig loopbaanadviestraject voor 400 vmbo leerlingen waarin coaching wordt gekoppeld aan praktijkervaring (Bliksemstages). In 2013 zijn de volgende stappen gezet: - College de Meer is geworven voor deelname. Alle leerlingen van de vier leerjaren nemen deel aan de pilot, het gaat om 450 leerlingen per jaar. - De planning en (praktische) invulling van de pilot is in samenspraak met College de Meer tot stand gekomen. In september is leerjaar 4 gestart, in november leerjaar 1. In maart 2014 starten leerjaar 2 en 3 met het project. - De inhoudelijke invulling van het project ontwikkelt JINC ook in overeg met College de Meer. JINC heeft lesmateriaal voor leerjaar 1 en 4 ontwikkeld. Met dit materiaal werken de leerlingen in de lessen, bereiden ze hun Bliksemstages voor en worden de coaching gesprekken ondersteund. In het lesmateriaal zit een opbouw, zodat de jaren mooi op elkaar aansluiten. - De werving van coaches is in juli van start gegaan. In totaal moeten er voor het eerste schooljaar 120 coaches geworven worden; iedere coach coacht 3 of 4 leerlingen. Tot op heden zijn er al 70 coaches geworven. Een deel van de coaches was via andere projecten al bekend met JINC, maar er hebben zich ook veel nieuwe vrijwilligers aangemeld. - Een externe trainer traint de Weten wat je wil-coaches een ochtend. In de training acteren twee leerlingen van College de Meer, waardoor de coaches echt kunnen oefenen. - Voor de coaches van leerjaar 1 en 4 heeft JINC een handleiding ontwikkeld waarin zij geïnformeerd worden over het project en de doelgroep. - Om alle leerlingen de praktijkervaring te bieden moeten er nieuwe bedrijven worden geworven. De leerlingen gaan in leerjaar één, twee en drie tweemaal per jaar op Bliksemstage. In leerjaar 4 gaan de leerlingen individueel op bezoek bij een bedrijf/beroep naar keuze. JINC heeft in 2013 een start gemaakt met de werving van extra Bliksemstage bedrijven en beroepsbeoefenaars geënthousiasmeerd voor de individuele bezoeken. 7

8 3. JINC Utrecht In 2013 zijn leerlingen bereikt met Bliksemstage (3.074), Sollicitatietraining (844) en TaalTrip (133). De beoogde groei ten opzichte van 2012 (3.961 leerlingen) valt iets lager uit door twee redenen: een grote vmbo-school, die stond ingepland voor Sollicitatietraining in de herfst, moest last-minute worden verplaatst naar het voorjaar (op verzoek van de school) en JINC heeft in november zelf een aantal Bliksemstages moeten afzeggen wegens bezettingsproblemen. JINC Utrecht heeft in 2013 voor de tweede keer meegedaan aan de landelijke JINC Ambachtendag. Ruim 180 leerlingen gingen op Bliksemstage bij 29 ambachtsbedrijven. De bedrijven vonden het leuk om mee te doen en willen volgend jaar weer participeren. TaalTrip is ook in Utrecht van start, in 2013 gingen 133 kinderen op TaalTrip. Er zijn 5 trips ontwikkeld: Geschiedenis, Natuur, Supermarkt, Bank, Mens & dier. Ondernemen doe je zo! heeft in 2013 niet gedraaid. De geplande ronde voor het najaar van 2013 is uitgesteld naar het voorjaar van De betrokkenheid van de bedrijven die mee doen aan de projecten is nog steeds groot. Er doen nu 180 bedrijven in Utrecht mee in projecten. Alle Utrechtse scholen met een vmbo zijn inmiddels Partner van JINC en betalen een kleine bijdrage in de kostprijs. Via POE events zijn er in het afgelopen jaar een aantal nieuwe Partners geworven. Het totaal aantal staat nu op 45. Daarnaast zijn er nog 5 bedrijven Vriend van JINC. De Raad van Advies van JINC Utrecht is geïnstalleerd en functioneert goed. De leden denken mee over de strategie en uitvoering van JINC Utrecht en dragen nieuwe relaties aan om uit te nodigen voor POE events of verzorgen introducties bij bedrijven voor de vestigingsdirecteur. Qua bezetting was 2013 een roerig jaar in verband met twee zwangerschapsverloven, uitval (burn-out klachten) van twee medewerkers en het niet verlengen van een contract. 4. JINC Kennemerland (JINC Haarlem en JINC Haarlemmermeer zijn onderdeel van JINC Kennemerland vanaf 2014) Naast de drie woningcorporaties Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen hebben de gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Haarlem in 2013 besloten JINC Kennemerland te gaan steunen met een financiële bijdrage. Wat betreft de projectdoelen zijn de doelstellingen in 2013 bijna allemaal gehaald. Er zijn ruim leerlingen op Bliksemstage geweest, 725 leerlingen kregen een Sollicitatietraining, twee klassen hebben deelgenomen aan de lessenreeks Ondernemen doe je zo! en de eerste 80 leerlingen uit groep 5 en 6 gingen op TaalTrip. Het bereik voor het project Sollicitatietraining en Ondernemen doe je zo! ligt iets lager dan de doelstelling voor Het bleek voor een aantal scholen praktisch niet meer haalbaar om de projecten te plannen in het najaar van In het voorjaar van 2014 zijn deze (nieuwe) scholen wel ingepland voor diverse JINC projecten. Het project Bliksemstage is uitgebreid naar het vmbo; het Haarlem College doet met leerjaar 2 aan het project mee. Ook doen er twee basisscholen uit Meerwijk mee aan de JINC projecten. Naast Hoofddorp is JINC in de Haarlemmermeer nu ook actief in Nieuw-Vennep; verschillende bedrijven doen mee met de projecten en in het voorjaar van 2014 organiseren we een Sollicitatietraining op het Herbert Vissers College, een grote vmbo-school. In 2013 heeft JINC ook een aantal extra activiteiten georganiseerd in de regio. In mei 2013 was er de JINC Ambachtendag; hierbij gingen ruim 150 leerlingen op Bliksemstage bij bedrijven die een ambacht beoefenen. In oktober heeft JINC met het organiseren van Bliksemstages bij bedrijven in de Haarlemse Waarderpolder wederom een bijdrage geleverd aan het regionale arbeidsmarkt evenement De Waarderpolder Werkt!. In november 2013 zijn 8

9 ruim 100 basisschoolleerlingen uit Hoofddorp op Bliksemstage geweest bij een technisch bedrijf in het kader van de groep Techniekweek. Deze activiteiten leveren JINC veel (lokale) media aandacht op en dat zorgt ervoor dat JINC zich steeds meer op de kaart zet in de regio Kennemerland. Er zijn in 2013 minder nieuwe Partners geworven dan was beoogd: Opleidingsbedrijf Edubouw, Coca Cola en een drietal scholen: Haarlem College, Paulus Mavo en Praktijkcollege de Schakel. Voor 2014 zijn inmiddels: ING bank, Kverneland, SWDV advocaten, PWN, Sterren College en het Hoofdvaart College geworven als Partner voor JINC Kennemerland. 5. JINC Rotterdam JINC Rotterdam heeft een goed jaar achter de rug. Er is veel enthousiasme vanuit de scholen voor onze projecten; er is zelfs een wachtlijst voor Bliksemstages. De belangrijkste opgave, het opvangen van de wegvallende basisfinanciering in 2014, is gelukt. De Gemeente blijft 20% van de begroting dragen en drie van de vier woningbouwcorporaties verlengen hun commitment. Daarnaast gaan VO scholen vanaf 2014 een bijdrage betalen in de kostprijs per leerling en hebben vele zich inmiddels aangesloten als Partner. Bereik 2013: leerlingen (+436 t.o.v. doelstelling) De JINC-leerlijn in Rotterdam is uitgebreid met drie nieuwe projecten: TaalTrip, Carrière Coach en WerkWijs (+2 t.o.v. doelstelling) van de begroting wordt gedekt door inkomsten uit het bedrijfsleven. JINC is als partner aangewezen voor de Vakscholen Techniek met betrekking tot de promotie van techniek in het basisonderwijs. In 2013 gingen 500 leerlingen extra op technische Bliksemstage of namen deel aan de Techniekdag. JINC is een van de twee uitvoerende partijen geworden in het project Port Rangers (financiering vanuit Deltalinqs, Havenbedrijf en de Gemeente Rotterdam). De ambitie is dat er (op termijn) jaarlijks leerlingen uit groep 6&7 van het basisonderwijs kennis maken met de Haven. JINC doet dit door middel van het project TaalTrip. De kick-off heeft plaatsgevonden in oktober. Kwalitatief In 2013 is het aantal Bliksemstages bij technische bedrijven en haven gerelateerde bedrijven fors uitgebreid. Met de uitvoering van Havenbliksemstagedagen is een structurele verbinding gelegd naar bedrijven en brancheorganisaties in het havengebied van Rotterdam. Op kantoor werkt inmiddels een hecht en goed ingewerkt team van zeven medewerkers; een goede basis voor verdere groei in JINC Almere Eind 2012 hebben de eerste verkennende gesprekken met het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid plaats gevonden over een uitbreiding van JINC naar nieuwe steden. Voorjaar 2013 heeft het ministerie toegezegd de financiering voor de start in drie nieuwe steden voor het eerste jaar grotendeels voor haar rekening te nemen. Daarbij hebben zij tevens aangegeven op zoek te gaan naar middelen voor het 2 e en 3 e jaar. Hiervoor is in het najaar een aanvraag ingediend. B&W van de gemeente Almere, woningcorporatie Ymere en een aantal Amsterdamse Partners hadden JINC reeds eerder de vraag voorgelegd om haar projecten ook in Almere aan te bieden. Een uitbreiding naar Almere lag dan ook voor de hand. Mei 2013 is JINC in Almere van start gegaan. De eerste maanden zijn gebruikt om (nader) kennis te maken met de gemeente, woningcorporaties, bedrijfsleven en onderwijs. Doel voor het eerste jaar 9

10 (lopend tot 1 mei 2014) is om 500 leerlingen op Bliksemstage te laten gaan en 300 leerlingen aan een Sollicitatietraining deel te laten nemen. In 2013 is bereikt: - de Gemeente staat positief tegenover onze komst. Zij laten eind 2013 weten of zij ook financieel gaan bijdragen. - Woningcorporatie Ymere heeft middelen voor JINC gereserveerd. De Alliantie staat overwegend positief tegenover onze komst en laat financiële deelname afhangen van de bijdrage door de gemeente. Goede Stede heeft vooralsnog aangegeven niet (als woningcorporatie) financieel bij te willen dragen. Er is wellicht nog ruimte om ze in eerste instantie als Partner te benaderen. - in het najaar zijn 187 leerlingen van 6 verschillende basisscholen op Bliksemstage geweest. - inmiddels nemen circa 25 bedrijven deel aan de Bliksemstages. - na een introductie van de heer Wilcke, bestuurslid JINC, heeft er een gesprek met het bestuur van de Almeerse Scholen Groep plaats gevonden. Zij hebben zeer enthousiast op de komst van JINC gereageerd en ons bij een aantal vmbo-scholen geïntroduceerd. 2 vmbo-scholen hebben aangegeven in 2014 aan de projecten Bliksemstages en Sollicitatietrainingen deel te willen nemen. - JINC Almere heeft 2 Partners: Accenture en Athlon Carlease. - De activiteiten zijn tot op heden door 1 medewerker van JINC uitgevoerd. Zij werkt voornamelijk vanuit het kantoor van Accenture in Almere. 7. JINC Brabant JINC startte in mei 2013 met een startsubsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om leerlingen in s-hertogenbosch en Eindhoven te bereiken met Bliksemstage en Sollicitatietraining. JINC Brabant kende een vliegende start in de eerste 6 weken van het schooljaar Halverwege het eerste jaar staan er van de beoogde leerlingen ingepland en doen er 35 verschillende bedrijven mee. Door onderbezetting is er nog nauwelijks tijd geïnvesteerd in het opbouwen van een netwerk bij het maatschappelijk middenveld en het werven van Partners. Desondanks is er (founding fathers) geworven en is de begroting voor het eerste projectjaar (mei 2013 april 2014) gedekt. Medio november is een nieuwe projectmedewerker gestart, waardoor de bezetting op orde is. Eind 2013 wordt er een Point of Entry event georganiseerd waar 4 potentiële Partners aan deelnemen. 10

11 8. Programmabureau HR - Begin 2013 waren in totaal 43 medewerkers in dienst. Eind 2013 waren dit 55 medewerkers (42 fte; waarvan 5,5 in Utrecht, 5,5 in Rotterdam, 2,6 voor Kennemerland, 1,9 voor Brabant en 1 voor Almere). - De communicatieafdeling is uitgebreid met een parttimer en er is een stagiair aangenomen die drie dagen per week de onderzoeker bij haar werkzaamheden ondersteunt. - De organisatiestructuur is aangepast naar de huidige omvang van de organisatie. Daarbij is in Amsterdam een managementlaag toegevoegd. Deze programmamanagers vormen samen met Daniël het MT van Amsterdam. - Uitgevallen medewerkers van burn-out zijn intensief en deskundig (HSK-traject) begeleid bij hun re-integratie. Eind 2013 is één medewerker nog aan het re-integreren (verwachting is dat zij in januari weer volledig aan het werk is). De andere medewerkers zijn in de loop van 2013 weer volledig aan de slag gegaan. - Tijdens de re-integratie van de Amsterdamse uitgevallen medewerkers is naar voren gekomen dat zij weinig toegevoegde waarde ervoeren door de begeleiding van de arbodienst (en in sommige gevallen dit zelfs als contraproductief hebben ervaren). De twee Utrechtse medewerkers waren wel over de arbodienst te spreken. Aangezien het contract met ArboNed niet volledig opgezegd kon worden, is besloten de Utrechtse en Rotterdamse medewerkers onder het contract met ArboNed te (blijven) laten vallen. De overige medewerkers vallen sinds november onder een zelfstandig opererend bedrijfsarts. Deze laatste constructie is vele malen goedkoper en effectiever dan via het landelijke contract met ArboNed. Vermoedelijk gaan volgend jaar ook Utrecht en Rotterdam over naar een andere (goedkopere) bedrijfsarts en zoeken we op termijn ook in Brabant een eigen bedrijfsarts. - Vacatures zijn sinds mei eerst intern uitgezet om doorgroei binnen JINC te stimuleren. Hierbij is een aantal medewerkers naar een nieuwe functie doorgestroomd. Indien er intern geen interesse is en/of geen geschikte kandidaten zijn, wordt de vacature pas extern uitgezet. - Voor de meeste functies binnen JINC is een functieprofiel opgesteld. Opleidingsplan In 2013 is weer aandacht besteed aan de ontwikkeling van de medewerkers. Medewerkers (van medewerker tot vestigingsdirecteur, inclusief staffuncties) hebben deelgenomen aan een cursus verkopen en effectief communiceren. Nieuwe medewerkers hebben daarnaast een cursus timemanagement gehad. Tenslotte zijn medewerkers gestimuleerd om geregeld met elkaar intervisie (veel voorkomende issues binnen/over hun werk) te houden. Planningssoftware Besloten is dat JINC overgaat op Microsoft CRM. Er is een behoorlijke slag gemaakt met het voor JINC op maat ontwikkelen van dit systeem, zodat het gebruikt kan worden als database, planningssoftware en voor relatiebeheer. Eind 2013 wordt het programma in Amsterdam in gebruik genomen. Huisvesting De huisvestiging in Amsterdam is met acht werkplekken in een nieuw kantoorpand aan de Derkinderenstraat uitgebreid. 9. Partnerwerving In 2013 wilde JINC in Amsterdam voor aan nieuwe Partners werven, maar is hierin niet geslaagd. Er hebben in Amsterdam in 2013 evenveel Partners opgezegd als dat er nieuwe Partners geworven zijn (13). Dat JINC in dit crisisjaar op een nul-niveau is geëindigd, is enerzijds geruststellend, anderzijds hoopt zij 2014 met een positief netto resultaat te kunnen afsluiten. 11

12 Ten opzichte van eind 2012 heeft JINC Utrecht per saldo 13 nieuwe Partners en 3 nieuwe Partners in natura, JINC Rotterdam 14 nieuwe Partners en 2 in natura, JINC Kennemerland 5 nieuwe Partners en 1 in natura en JINC Amsterdam 2 nieuwe Partners in natura. JINC Almere heeft in Partners geworven, waarvan een in natura en JINC Brabant heeft 2 founding fathers aan zich weten te binden. Er is in 2013 een Account Management systeem voor de Partners van JINC opgezet met als doel het persoonlijk contact met de Partners te intensiveren en te verdiepen. Door het contact te verstevigen kan er beter en meer met de Partners worden samengewerkt. 10. JINC BV, gevestigd in Amsterdam De volgende opdrachten zijn in 2013 door de BV uitgevoerd: Conferentie Succes op Zuid Voor de Rotterdamse bedrijvenvereniging Ik zit op Zuid heeft JINC BV een onderdeel van de conferentie Succes op Zuid georganiseerd. 70 basisschool leerlingen uit Rotterdam Zuid hebben in twee uur tijd kennisgemaakt met diverse beroepen binnen het theater Zuidplein. De leerlingen werden begeleid door medewerkers van bedrijven uit de bedrijvenvereniging (Deloitte en Rabobank). Albert Heijn huiswerkbegeleiding Opschalingsplan In opdracht van Albert Heijn is in de zomer van 2013 een opschalingsplan geschreven voor het uitrollen van de Albert Heijn huiswerkbegeleiding over 70% van de Albert Heijn filialen in Amsterdam. Uitrol De uitrol van de Albert Heijn huiswerkbegeleiding is gestart. Na elke schoolvakantie start er voor zes filialen van Albert Heijn in Amsterdam een huiswerkklas op. Dit betekent dat in mei Amsterdamse Albert Heijn filialen deelnemen aan de huiswerkbegeleiding. Fase Maand/jaar # filialen dat # nieuwe filialen Totaal # filialen deelneemt dat deelneemt 1 September November Januari Maart Mei Training werknemersvaardigheden ROC In samenwerking met het ROC helpende zorg organiseert JINC BV de Training werknemersvaardigheden. De studenten krijgen onder andere een sollicitatietraining en voeren een formeel telefoongesprek. Het ROC voert de training uit, JINC BV vliegt de werkgevers in. 11. Onderzoek (in Amsterdam) In maart 2013 is het onderzoek naar WerkWijs afgerond. Dit was een kwalitatief onderzoek waarvoor 16 leerlingen en 4 trainers zijn geïnterviewd. De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek zijn: o Elke leerling geeft aan iets te halen uit de training al is wat er precies geleerd wordt zeer persoonlijk en divers; o de interactie met een werkgever wordt door zowel leerlingen als trainers als zeer waardevol aangemerkt; o er zou meer ruimte mogen zijn voor maatwerk per groep. 12

13 In juni 2013 is het onderzoek naar Sollicitatietraining afgerond. 341 leerlingen hebben een voor- en een nameting ingevuld, 10 leerlingen zijn geïnterviewd en 89 trainers hebben een evaluatie ingevuld De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek zijn: o Het zelfvertrouwen van leerlingen wordt door de training vergroot; o de inhoudelijke kennis over solliciteren neemt toe; o leerlingen passen geleerde vaardigheden toe in hun sollicitatiegesprek voor stage of bijbaan; o de echtheid van de training is belangrijk voor het slagen van de training; o en de training heeft een positieve invloed op de beeldvorming van de trainers over de doelgroep. Er is in samenwerking met de Dienst Onderzoek & Statistiek van de gemeente Amsterdam gestart met een onderzoek naar de effectiviteit van het project Ondernemen doe je zo!. In september 2013 zijn de eerste metingen gedaan. Het project Weten wat je wil wordt gedurende de gehele pilot onderzocht. In september is met de metingen gestart. Er wordt een kwalitatief onderzoek onder leerkrachten uitgevoerd voor TaalTrip. Hierin wordt het project en het bijbehorende lesmateriaal uitgebreid geëvalueerd. Tien leerkrachten worden hiervoor geïnterviewd. Dit onderzoek wordt in december 2013 afgerond. Er is een begin gemaakt met het centraliseren van de evaluaties van de projecten. De evaluaties van de projecten Bliksemstage, Sollicitatietraining en Ondernemen doe je zo! zijn kwantitatief door de onderzoeker verwerkt. 12. Communicatie Strategie Met de groei van JINC en de uitbreiding naar nieuwe steden werd het werkgebied van Communicatie in 2013 wederom groter. In het voorjaar is een assistent aan de slag gegaan, die ondersteuning biedt bij de toenemende werkzaamheden. Desalniettemin werd het maken van keuzes in communicatieactiviteiten steeds noodzakelijker. Het behalen van vrije publiciteit heeft hierin altijd voorrang gekregen. Begin 2013 is een positioneringsstrategie geformuleerd. Hierbij is gebruik gemaakt van onderzoek onder stakeholders van JINC en de uitkomsten van intern brainstormen over de waarden en kernboodschap van JINC. In eerste instantie is gekozen voor een praktische positionering, waarbij de nadruk kwam te liggen op beroepsoriëntatie. Daarnaast werden de waarden jong en professioneel in alle gevallen als belangrijk geformuleerd. Tot slot vormde het begrip achterstandswijken een belangrijk element als duiding van de doelgroep. Halverwege het jaar is besloten het positioneringsplan even te laten rusten, omdat eerst de middellange termijn strategie definitief moet worden geformuleerd. In het verlengde hiervan bleef de vraag over de noodzaak van het aanpassen van de slogan ervaren hoe het werkt onbeantwoord. In de loop van het jaar is het gebruik van het begrip achterstandswijken steeds meer ter discussie komen te staan. Zo zou het stigmatiserend zijn voor de doelgroep en jongeren en scholen uit deze gebieden te kort doen. De discussie hierover vormt onderdeel van de keuze voor de positionering. Realisatie De meeste communicatiedoelstellingen in 2013 zijn behaald. Verschillende evenementen van JINC zorgden voor landelijke, regionale en lokale media-aandacht. Voorbeelden hiervan zijn de Ambachtendag, de aftrap van JINC Brabant, de Techniekweek en het Zuidas event in Amsterdam. Hiermee heeft JINC behoorlijk wat kostbare publiciteit weten te realiseren. Ook besteden Partners regelmatig aandacht aan JINC in personeelsbladen of relatiemagazines met groot en klein bereik. In de zomer is gestart met het aanpassen van de vormgeving van het lesmateriaal. De lijn van de website en de brochure wordt hierin voortgezet. Geleidelijk zal deze nieuwe lijn in alle uitingen worden doorgevoerd. 13

14 De achterban op sociale netwerken groeide het afgelopen jaar gestaag door. De Linked In groep telt in november 540 leden en met dagelijks twitteren wordt het bereik van JINC steeds groter. We merken dat steeds meer vrijwilligers en Partners van zich laten horen. Daarmee fungeren zij als echte JINC ambassadeurs. Ruim vrijwilligers ontvingen een zomergroet in de vorm van een tegoedbon voor een ijsje bij het Yscuypje. Dit jaar is binnen het netwerk van vier vestigingen (Amsterdam, Utrecht, Kennemerland en Rotterdam) drie maal een Nieuwsbrief verstuurd. In totaal bereikten we daarmee ruim 2500 lezers. Het aanstellen van een ambassadeur is (nog) niet gelukt. Lange Frans heeft eenmalig opgetreden als ambassadeur tijdens de Ambachtendag, maar ziet af van verdere verbintenis met JINC. De ambitie om een ambassadeur aan JINC te binden bestaat nog steeds. We zijn niet geslaagd in een actieve benadering van de communicatie via de kanalen van bestaande Partners en deelnemers en er is (nog) geen communicatie toolkit verspreid. Desalniettemin hebben dit jaar verschillende Partners en deelnemers over JINC gecommuniceerd. Dat varieerde van artikelen in relatiemagazines en tweets, tot fotoverslagen en blogs over projecten waarin met JINC werd samengewerkt. Tot slot is een aantal bijeenkomsten georganiseerd om Partners te behouden en/of te werven. Voorbeeld hiervan is het jaarlijkse ledendiner. 14

15 Tabel 1: Samenvatting bereikte resultaten 2013 Activiteiten Doelstelling 2013 Realisatie 2013 Projecten Bliksemstage Sollicitatietraining Ondernemen doe je zo! TaalTrip WerkWijs Carrière Coach Plannen doe je zo! Ouderbetrokkenheid 10 scholen 10 scholen Weten wat je wil 205 Totaal JINC Amsterdam JINC Utrecht JINC Kennemerland JINC Rotterdam Totaal Projectbureau Opleidingen Opleidingsprogramma Uitgevoerd Planningssoftware Communicatie Het bekender en groter maken van het merk JINC Betere positionering van JINC Algemeen invoering CRM gestart voldoende gerealiseerd Uitgesteld Partnerwerving intensiveren netto niet in geslaagd Aandacht voor de ontwikkeling en verdieping niet voldoende gerealiseerd van bestaande projecten Aanpassen interne organisatie Gerealiseerd Opzetten van een nieuw project Weten wat je wil Gestart Onderzoeken uitvoeren 2 afgerond; 2 gestart Uitbreiding werkgebied Uitbreiding naar een nieuwe Almere en in Brabant stad JINC Almere 187 JINC BV JINC Brabant 455 Uitbreiding activiteiten Gerealiseerd Betekenis kleuren Doel gehaald Project conform planning/doel formeel (net) niet gehaald Doel niet gehaald 15

16 16

17 Doelstellingen Algemeen JINC - het werven van structurele financiering (Partners, hoofdsponsors, andere samenwerkingsverbanden) om de financiële weerbaarheid van JINC versterken; - de bestaande relaties met scholen en bedrijven verstevigen en verdiepen (Account Management); - doorgaan met het vergroten van de zichtbaarheid van JINC; - strategie formuleren; - daarna inzetten op een betere positionering van JINC; - als er een goede kans is: uitbreiding naar een nieuwe stad; - als zich een goed idee voordoet: een nieuw project ontwikkelen; - doorgaan met en uitbreiding van de activiteiten van de JINC BV. - de betrokkenheid van de leden van de Raad van Advies bij JINC handhaven. JINC Amsterdam - doorgaan met de huidige 8 projecten op een niveau dat gelijk is aan 2013; - meer aandacht voor de ontwikkeling en verdieping van bestaande projecten en voor de samenwerking tussen projectteams; - het laten landen van de nieuwe organisatiestructuur; - de samenwerkingspartner worden van VO scholen in de uitvoering van hun LOB; - investeren in de contacten met besturen van basisonderwijs en voortgezet onderwijsinstellingen; - Ouderbetrokkenheid bij de projecten realiseren. JINC Utrecht - uitbreiding van het bereik van de projecten; - vergroten van het netwerk en mogelijkerwijs het werkgebied. JINC Kennemerland - (kleine) uitbreiding van het bereik van de projecten; - het binden van nieuwe gemeenten en/of corporaties in de regio. JINC Rotterdam - flinke uitbreiding van het bereik van de projecten; - vergroten van het netwerk en mogelijkerwijs het werkgebied; - vormen van een lokale Raad van Advies JINC Almere - uitbreiding van het bereik van de projecten Bliksemstage en Sollicitatietraining; - zorgen voor (financiële) continuïteit. JINC Brabant - uitbreiding van het bereik van de projecten Bliksemstage en Sollicitatietraining; - zorgen voor (financiële) continuïteit. 17

18 Doelstelling bereik Bliksemstage Sollicitatietraining Ondernemen doe je zo! TaalTrip WerkWijs Carrière Coach Weten wat je wil 450 Plannen doe je zo!(o.v.b) Ouderbetrokkenheid 10 scholen 10 Totaal Amsterdam Utrecht Kennemerland Rotterdam Almere Brabant Totaal

19 2. JINC Amsterdam: kwalitatieve en kwantitatieve ambities projecten Bliksemstage Kwantitatief: Het doel voor 2014 is dat er ca leerlingen deelnemen aan Bliksemstage, een lichte daling ten opzichte van de realisatie in JINC verwacht dat er door de gewijzigde financiering in een aantal stadsdelen wellicht minder scholen aan het project zullen deelnemen. JINC spant zich in om de basisscholen in de stadsdelen West en Nieuw- West te behouden of terug te winnen, omdat de leerlingenpopulatie in deze stadsdelen in sterke mate tot de doelgroep van JINC behoort. Om bovenstaande doelstelling te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat er minimaal 500 bedrijven aan het project deelnemen (uitgaande van een gemiddelde deelname van 2,4 keer/jaar). JINC gaat uit van de werving van ca. 130 nieuwe bedrijven, omdat er gedurende het jaar ook bedrijven afhaken. Kwalitatief: In 2014 gaat JINC verder met het uitvoeren van de aanbevelingen uit het Bliksemstage onderzoek. Voorbereiding in de klas, reflectie op het bedrijfsbezoek en een actief meewerkonderdeel tijdens de Bliksemstage blijven speerpunten. Voor de verschillende leerjaren die meedoen aan Bliksemstage duidelijke accentverschillen aanbrengen in het bedrijfsbezoek, zodat er binnen het project een leerlijn zichtbaar wordt. JINC wil met name in het vmbo meer maatwerk kunnen leveren (bijvoorbeeld door meer sectorspecifieke Bliksemstages te organiseren) en zal hierover met een aantal vmboscholen in gesprek gaan. Het project haakt aan bij maatschappelijke trends en ontwikkelingen, onder andere door het organiseren van thematische Bliksemstages zoals Technische Bliksemstages of Bliksemstages in de Zorg. Hiermee gaan we in 2014 verder. JINC wil ouderbetrokkenheid een structurele plaats geven binnen het project. JINC blijft het project inzetten om Partners te werven (POE event), aan relatiemanagement te doen en zichtbaarheid te genereren. Sollicitatietraining Kwantitatief: In 2014 krijgen er leerlingen een Sollicitatietraining Ongeveer 15% van de trainers stroomt door naar een ander project. Om dit percentage te realiseren zullen de sollicitatietrainers bij de evaluatie van het project actief uitgenodigd worden om (ook) deel te nemen aan andere JINC projecten. In 2014 zullen er 3 tot 4 POE events rondom het project georganiseerd worden, hierbij geven JINC Partners met een aantal van hun (voor JINC relevante) relaties een Sollicitatietraining. Kwalitatief: Alle (ervaren) trainers die worden ingezet zijn van voldoende kwaliteit. Dit betekent dat ze op de vragen over de trainer op het ontwikkelde observatieformulier op zijn minst een voldoende scoren. Negentig procent van de vmbo basis en kader leerlingen die deelnemen aan het project krijgt een training van ten minste één trainer uit de sector die ze gekozen hebben. In 2013 heeft één school meegedaan aan Sollicitatietraining op locatie (Sollicitatietrainingen bij een bedrijf i.p.v. op school). Dit werd door de school als zeer positief en leerzaam ervaren. Ook in het onderzoek naar Sollicitatietraining wordt de meerwaarde van een training op locatie benoemd. JINC onderzoekt in 2014 de mogelijkheden om Sollicitatietraining op locatie op grotere schaal uit te voeren. 19

20 Ondernemen doe je zo! Kwantitatief In 2014 volgen de leerlingen van 34 vmbo klassen in Amsterdam Ondernemen doe je zo!. 24 van deze klassen worden begeleid door een docent die het lesprogramma vaker heeft uitgevoerd. Van 10 klassen wordt de docent opgeleid door JINC. De doelstelling voor 2014, zoals beschreven in het projectplan opschaling en verankering Ondernemen doe je zo! , is in overleg met Dienst EZ aangepast, omdat in 2012 de doelstelling niet gerealiseerd is. JINC gaat aan de slag om bestaande scholen met meer klassen deel te laten nemen en nieuwe scholen te werven die deel willen nemen aan Ondernemen doe je zo!. Indien hiervoor door hoofdsponsor Deloitte financiële middelen ter beschikking worden gesteld, zal er vanuit Amsterdam in de overige steden waar JINC actief is voor minimaal 1 klas Ondernemen doe je zo! worden georganiseerd. Idealiter organiseren we in Utrecht voor 2 klassen Ondernemen doe je zo!, in Rotterdam voor 4 klassen, in Haarlem voor 4 klassen, in Almere voor 1 klas en in Brabant ook voor 1 klas. Per 5 leerlingen is één Ondernemen doe je zo! coach nodig. Er vanuit gaande dat een klas gemiddeld 20 leerlingen telt, zijn dat in Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Rotterdam, Almere en Brabant 184 coaches. Hiervoor moet de bestaande coachespoule worden uitgebreid. Voor elke klas die Ondernemen doe je zo! volgt worden de start- en slotbijeenkomst bij een Partner van JINC georganiseerd. In 2014 gaat dit landelijk om 92 bijeenkomsten. Kwalitatief Tijdens de Global Entrepreneurship Week in november 2014 worden de onderzoeksresultaten in samenwerking met Deloitte en de gemeente Amsterdam Dienst EZ gepresenteerd. Ook in 2014 wordt er weer een landelijke Grande Finale georganiseerd in samenwerking met Deloitte. De financiering van Dienst EZ stopt in JINC gaat in 2014 op zoek naar een nieuwe financier voor het lesprogramma Ondernemen doe je zo!. Naast het realistische beeld van ondernemerschap dat Ondernemen doe je zo! de leerlingen meegeeft, wil JINC zich in 2014 ook focussen op de leuke en inspirerende kanten van het ondernemerschap. Door bijvoorbeeld: o een filmpje met inspirerende verhalen van (jonge) ondernemers te laten zien; o inspirerende ondernemers te werven; o eventueel extra bezoekjes aan succesvolle ondernemers te organiseren. TaalTrip Kwantitatief In 2014 gaan net als in basisschoolklassen (2.000 leerlingen) op TaalTrip. Er wordt minimaal één nieuwe trip ontwikkeld, zodat het aanbod van TaalTrips aantrekkelijk blijft voor basisscholen. In samenwerking met het vmbo wordt TaalTrip aangepast, zodat het ook daar kan worden aangeboden (praktijkonderwijs). Voor de financiering van deze uitbreiding wordt een aanvraag bij het SNS Reaalfonds ingediend. Kwalitatief De resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek onder leerkrachten vormen de uitgangspunten voor het behoud van de hoge kwaliteit van het project. Er vindt voortdurende monitoring plaats van trips op locatie (met en zonder externe taalgidsen). Voor externe taalgidsen worden speciale verdiepingsworkshops georganiseerd. TaalTrip zal worden ingezet bij POE events om de zichtbaarheid van JINC te vergroten en nieuwe Partners te werven. 20

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2012 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 JINC... 5 1.1 JINC in het kort... 5 1.2 JINC-leerlijn... 5 1.3 Bereik aantal leerlingen... 6 1.4 Netwerk... 6 1.5 Strategie... 7 2 Steden... 8 2.1 Amsterdam... 8 2.2 Haarlem...

Nadere informatie

Subsidieaanvraag JINC 2015

Subsidieaanvraag JINC 2015 Subsidieaanvraag JINC 2015 JINC Amsterdam, januari 2015 2 Inleiding Voor u ligt de subsidieaanvraag voor 2015 van JINC. In dit document beschrijven wij de activiteiten die wij in 2015 op de scholen in

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Overeenkomst JINC en SWV VO Utrecht en Vechtstreek

Overeenkomst JINC en SWV VO Utrecht en Vechtstreek Overeenkomst JINC en SWV VO Utrecht en Vechtstreek Schooljaar 2012/2013 en 2013/2014 1. Introductie Op dinsdag 21 augustus 2012 spraken Ank Jeurissen (SWV VO Utrecht en Vechtstreek, kortweg SWV VO) en

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2014-2015 Arnhem, augustus 2014 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2014-2015. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O.

Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O. Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O. 1. Voorwoord Schrijf in je eigen woorden als vakdocent het voorwoord. Denk hierbij eens na over je eigen rol als -er? Zie je kansen voor jezelf en

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC. Openbaar Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De afgelopen jaren is door de stichting School

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT DOEL Aangemelde en toekomstige BBL studenten die geen werkplek hebben kunnen 1 à 2 onderwijsperioden na aanmelden starten aan de opleiding doordat ze (met hulp van

Nadere informatie

Projectplan Pak je Kans Flevoland

Projectplan Pak je Kans Flevoland Projectplan Pak je Kans Flevoland Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. ProjectPak je Kans... 6 2.1 Doelgroep... 6 2.2 Doel... 6 2.3 Inhoud project... 6 Projectplan Pak je Kans 2014-2015 2

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders RIS298217 TOEKENNING VAN SUBSIDIE UIT HET PROGRAMMA KANSEN VOOR WEST 2014-2020 AAN DE PROJECTEN EEN INSTRUMENT VAN EN VOOR HET BEDRIJFSLEVEN IN DE BOUW (KVW-00122) EN KIEZEN VOOR KANSEN DEN HAAG (KVW-00146).

Nadere informatie

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers OPROEP aan scholen Stichting Learn2Gether en Peer2Peer hebben de handen in elkaar geslagen ten behoeve van het Peer Buddy Nieuwkomer programma. Een viertal scholen met een ISKafdeling worden in de gelegenheid

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Cursus Fondsenwerven. Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014

Cursus Fondsenwerven. Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014 Cursus Fondsenwerven Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014 Ochtend Programma 09.30 inloop 10.00 introductie 11.00 pauze 11.15 wat is fondsenwerving 12.05 aan het werk 12.30 lunch Ben Hekkema Emmen

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid

Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid Doel Het programma heeft als doel om de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten door hen te stimuleren om stappen te zetten

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Bijlage 3 Inhoudelijk en financieel resultaat van het Plan Bedrijf Onderwijs

Bijlage 3 Inhoudelijk en financieel resultaat van het Plan Bedrijf Onderwijs Bijlage 3 Inhoudelijk en financieel resultaat van het Plan Bedrijf Onderwijs De inhoudelijke rapportage en de resultaten van het BIB-project bij de afdeling Horeca zijn opgesteld door de projectleider

Nadere informatie

Ik dacht altijd dat ik een eigen bakkerij wilde, doe toch maar niet, ik ben niet zo n ochtendmens. (vmbo-leerling)

Ik dacht altijd dat ik een eigen bakkerij wilde, doe toch maar niet, ik ben niet zo n ochtendmens. (vmbo-leerling) Beleidsplan JINC (laatst gewijzigd: juni 2016) 1. Over JINC Ieder kind heeft dromen en talenten. Stel je voor dat je opgroeit in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. In de meeste situaties

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie pilot taalklas schooljaar

Tussentijdse evaluatie pilot taalklas schooljaar Tussentijdse evaluatie pilot taalklas schooljaar 2013-2014 Start taalklas In oktober 2013 is de gemeente Asten in samenwerking met het schoolbestuur van stichting PRODAS gestart met een pilot taalklas

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008

Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008 Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008 In dit nummer Onderzoek bestuurlijke verzelfstandiging /1 Conferentie verbindend leren in Eindhoven /1 Wegens succes: vierde leergang P&O /2 Bijna alle scholen zijn

Nadere informatie

Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem)

Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem) Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem) 13-09-2012 1. Voorwoord In het najaar van 2011 is begonnen met de implementatie van het online doorstroomdossier. Het al eerder ontwikkelde pdf was de basis

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

Stichtingsdocument 2015-2016

Stichtingsdocument 2015-2016 T Stichtingsdocument 2015-2016 Swammerdamstraat 38bg 1091 RV Amsterdam T: 020 6 75 08 80 F: 020 6 70 84 56 info@skcnet.nl www.skcnet.nl 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.Wat doet de organisatie... 3

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen: 59 9 COMMUNICATIEPLAN Op het moment dat een afdeling de beoordeling zwak of zeer zwak krijgt, komt er meteen veel op de schoolleiding af. Een zeer zwakke school heeft zes weken de tijd om een verbeterplan

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

JINC in het kort. JINC zorgt ervoor dat leerlingen op jonge leeftijd kennismaken met het bedrijfsleven.

JINC in het kort. JINC zorgt ervoor dat leerlingen op jonge leeftijd kennismaken met het bedrijfsleven. JINC in het kort JINC zorgt ervoor dat leerlingen op jonge leeftijd kennismaken met het bedrijfsleven. In allerlei projecten ervaren ze wat voor beroepen er zijn en welke (sociale) vaardigheden ze nodig

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Hoe maak je de resultaten en opbrengsten van je werk (als buurtsportcoach) inzichtelijk?

Hoe maak je de resultaten en opbrengsten van je werk (als buurtsportcoach) inzichtelijk? Hoe maak je de resultaten en opbrengsten van je werk (als buurtsportcoach) inzichtelijk? & EWorks Met medewerking van Caroline van Lindert: Mulier Instituut en Geeske van Asperen: Kenniscentrum Sport Carolien

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2015-2016 Arnhem, augustus 2015 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2015-2016. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Uitvoeringsplan 1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Programma: Welzijn van dieren 2. Samenvatting programmaonderdeel: Dierenwelzijn krijgt vanuit de maatschappij steeds meer

Nadere informatie

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN!

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Meerjarig programma van de Hogeschool Rotterdam in het kader van afspraken met de minister van OC&W ter verbetering van de in-, door- en uitstroom van studenten. Basisnotitie

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat Call Implementatie zorgprogramma Slaapstraat 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding en positie van de call binnen de Hersenstichting. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Informatiegids Leercentrum Nijmegen

Informatiegids Leercentrum Nijmegen Informatiegids Leercentrum Nijmegen Inhoud Voorwoord Gegevens Leercentrum Nijmegen Missie Visie en doelen Personeel Publiciteit Het programma Contact met scholen Selectie van leerlingen Internetprotocol

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht.

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations is een individueel

Nadere informatie

Quote leerling: Zie je nou wel dat ik het tóch kan!

Quote leerling: Zie je nou wel dat ik het tóch kan! Uit meerdere onderzoeken blijkt dat op de scholen in Nederland relatief veel leerlingen blijven zitten. In 2012 besloten de VO-raad en CNV Onderwijs een pilot uit te voeren naar de effecten van de interventie

Nadere informatie

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG www.livingvision.nl MANAGEMENT SAMENVATTING SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG Oktober 2009 Meedoen, de uitdaging De sportvisie van de Federatie Opvang is onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie

Nadere informatie

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Inhoud Het stappenplan: voor de capaciteitsanalyse van PI en PE 4 Uitvoering organisatieanalyse 5 Het opbouwen van de capaciteiten van een organisatie

Nadere informatie

De effecten van combifuncties in het onderwijs

De effecten van combifuncties in het onderwijs De effecten van combifuncties in het onderwijs Peter Gramberg Jessica van der Linden 8 december 2011 Waarom een onderzoek naar de effecten? Combifunctionarissen zijn sinds 2008 o.a. aan de slag gegaan

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

In deze notitie zullen de uitkomsten van de enquête evaluatie BIM Loket 1 uiteen gezet worden.

In deze notitie zullen de uitkomsten van de enquête evaluatie BIM Loket 1 uiteen gezet worden. Fi Advies Fleurike Krijgsman Weltevredenstraat 16 3531 XS UTRECHT M: info@fi-advies.nl M: +31 (0) 6 24 71 29 05 IBAN: NL66KNAB0722076320 K.v.K.: 62608118 Zelfevaluatie BIM Loket t.b.v. bestuur BIM Loket

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Investeer in wat werkt Effectief Actief Effectief Actief: samenwerking Erkenning in de praktijk Effectief

Nadere informatie

Age Stinissen September 2017

Age Stinissen September 2017 Age Stinissen September 2017 Inhoud Inhoud 2 Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 4 2 De respons 6 3 De resultaten 8 3.1 Algemeen 8 3.2 Jongens en meisjes. 9 3.3 De Stadsdelen

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Een goede relatie tussen ouders en school komt het leerresultaat ten goede en dat is wat we allemaal willen! Convenant Impuls Kwaliteitsverbetering Onderwijs

Nadere informatie

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Blok A: Werving van personeel (1) Aantal verwachte aan te nemen werknemers (korte-, middellang- en lang

Nadere informatie

Rapportage pilot 2GetThere ZO Drenthe

Rapportage pilot 2GetThere ZO Drenthe Rapportage pilot 2GetThere ZO Drenthe coaching vóór en dóór jongeren Periode december mei 2015 Een samenwerking tussen VSV maatregel 5 & Actieplan Jeugdwerkloosheid Regio Zuidoost Drenthe. Voorwoord Voor

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit deze

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Samenvatting afstudeeronderzoek

Samenvatting afstudeeronderzoek Samenvatting afstudeeronderzoek Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek private samenwerkingen mbo IRENE VAN RIJSEWIJK- MSC STUDENT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (WAGENINGEN UNIVERSITY) IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk MEE Utrecht, Gooi & Vecht meedoen mogelijk maken Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk Schakel tussen onderwijs en zorg SMW 2 SMW Introductie De Strippenkaart: flexibiliteit en maatwerk Met de komst

Nadere informatie

Financieel jaarverslag-west 2011 Activtieitenverslag 2011-2012

Financieel jaarverslag-west 2011 Activtieitenverslag 2011-2012 Financieel jaarverslag-west 2011 Activtieitenverslag 2011-2012 datum: 4 juni 2012 Gegevens vereniging: Vereniging Boerderij in de kijker Contactadres vereniging: Annie van de Arend, Demmeriksekade 17,

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MBO4YOU. Resultaten van MBO4YOU Waardering door de vo-scholen. September 2015 Chalini Doekhi

MBO4YOU. Resultaten van MBO4YOU Waardering door de vo-scholen. September 2015 Chalini Doekhi MBO4YOU Resultaten van MBO4YOU Waardering door de vo-scholen September 2015 Chalini Doekhi Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Onderzoeksmethode... 3 2. Welke scholen doen mee aan MBO4YOU?... 4 3. Resultaten...

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2017-2020 Strategisch plan Stichting Present Noordoostpolder 2017-2020 Voor u ligt het strategisch document van de Stichting Present Noordoostpolder. Dit document omschrijft de plannen

Nadere informatie

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond.

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Afgelopen vrijdagavond hebben wij als bestuur van Sportclub Franeker in een extra bestuursvergadering het besluit genomen om met ingang van

Nadere informatie

Hong Kong, 28 mei 2014. Betreft: verzoek uitstel indienen schoolplan 2014-2018. Geachte Inspecteur,

Hong Kong, 28 mei 2014. Betreft: verzoek uitstel indienen schoolplan 2014-2018. Geachte Inspecteur, Hong Kong, 28 mei 2014 Betreft: verzoek uitstel indienen schoolplan 2014-2018 Geachte Inspecteur, Eind 2013 heeft u onze school een inspectiebezoek gebracht. U heeft geconstateerd dat wij om acceptabele

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie