Eerste kwartaal 2011: Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste kwartaal 2011: Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit"

Transcriptie

1 Amsterdam, 17 mei : Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit Bruto premie-inkomen stabiel op 1,5 miljard 1 Commerciële resultaten: o NAPI 2 met 2% gestegen naar 101 miljoen door hogere jaarlijkse premies, indexeringen en lagere koopsommen o Aantal verstrekte hypotheken ruimschoots verdubbeld tot 857 miljoen (eerste kwartaal 2010: 367 miljoen) o Groei in banksparen: spaarsaldi bijna verdubbeld tot 832 miljoen (eerste kwartaal 2010: 430 miljoen) o Kostenbesparingsprogramma op koers De Group embedded value 3 nam ten opzichte van eind 2010 met 10% toe tot 5,3 miljard, ofwel 31,95 per gewoon aandeel, hoofdzakelijk als gevolg van oplopende marktrentes Het eigen vermogen 3 van Delta Lloyd s op marktwaarde gebaseerde balans, daalde in het eerste kwartaal van naar 4 miljard. Dat was hoofdzakelijk het gevolg van een significante verkrapping van de spread tussen de collateralised AAA curve en de ECB AAA curve met 74 basispunten 4 De wettelijke solvabiliteit (IGD) liep als gevolg van de gestegen ECB AAA curve op naar 205%, duidelijk boven de doelstelling van ten minste % Bruto premie-inkomen 1 (in miljoenen euro) 2010 Mutatie Totaal % Leven % Schade % Leven: NAPI 2% gestegen NAPI groeide met 2% tot 101 miljoen (eerste kwartaal 2010: 99 miljoen) als gevolg van hogere indexeringen die in het eerste kwartaal leidden tot 27% hogere nieuwe jaarlijkse premies ter waarde van 64 miljoen (eerste kwartaal 2010: 51 miljoen). De nieuwe koopsommen waren circa 25% lager op 368 miljoen (eerste kwartaal 2010: 488 miljoen). Het interne rendement (IRR) profiteert van een verbeterde prijsstelling op producten en een betere productmix en liep in het eerste kwartaal op tot 9%. 1 Exclusief Duitsland 2 De nieuwe productie leven uitgedrukt in New Annual Premium Income (NAPI) is gelijk aan de ontvangen periodieke premies plus 10% van de koopsommen 3 Exclusief belang derden 4 Op de 10-jaars rentecurve, de veranderingen in de curves zijn in ons persbericht van 7 april gepubliceerd. 1/ BC Amsterdam

2 Het bruto premie-inkomen leven daalde met bijna 4% tot miljoen (eerste kwartaal 2010: miljoen), dit komt door een terugval in Nederland, als gevolg van minder koopsommen, deels gecompenseerd door een stijging in België (met 11% van 182 miljoen tot 202 miljoen). Schade: 7% premiegroei In het schadebedrijf nam het bruto premie-inkomen dankzij een aantal nieuwe contracten en groei van bestaande contracten met 7% toe tot 489 miljoen (eerste kwartaal 2010: 458 miljoen). De stijging is aanzienlijk gezien het hogere premieniveau in het eerste kwartaal van 2010 als gevolg van administratieve wijzigingen. De Combined Ratio (COR) is ten opzichte van geheel 2010 gestegen door seizoenseffecten en versterkte voorzieningen voor Inkomen & Verzuim. Bank en Asset Management: sterke groei bij banksparen en hypotheken Op het gebied van banksparen heeft Delta Lloyd Groep haar positie verder versterkt. Banksparen vormt een alternatief voor de teruglopende markt van individuele beleggingsverzekeringen. De spaarsaldi bij Delta Lloyd Groep stegen met 94% tot 832 miljoen (eerste kwartaal 2010: 430 miljoen). Ten opzichte van heel 2010 namen de spaarsaldi toe met 117 miljoen (ultimo 2010: 715 miljoen). Delta Lloyd Groep slaagde erin om haar positie op het gebied van hypotheekproductie in Nederland en België verder te verbeteren. De hypotheekproductie is met 134% gegroeid tot 857 miljoen (eerste kwartaal 2010: 367 miljoen). Asset Management kende een netto uitstroom van 656 miljoen als gevolg van de opzegging van één mandaat met een lage marge. In het eerste kwartaal van 2010 was er sprake van een instroom van 595 miljoen. Solvabiliteit, embedded value en eigen vermogen Als gevolg van de gestegen ECB AAA curve verbeterde de wettelijke solvabiliteit (IGD) tot 205% (199% eind 2010) en lag daarmee duidelijk boven de beoogde bandbreedte van ten minste %. De gemiddelde wettelijke solvabiliteit voor de verzekeringsentiteiten die onder het toezichtsregime vallen, bedroeg aan het einde van het eerste kwartaal van 234% (227% eind 2010). De Group embedded value (op basis van EEV) is ten opzichte van eind 2010 ( 4,8 miljard ) met 10% gestegen tot 5,3 miljard, hoofdzakelijk als gevolg van oplopende marktrentes. Het eigen vermogen daalde tot miljoen ofwel 24,28 per gewoon aandeel, ten opzichte van miljoen eind Delta Lloyd Groep is de enige Nederlandse verzekeringsmaatschappij waar de balans grotendeels op basis van marktwaarde wordt gewaardeerd. De daling van de collateralised AAA curve heeft geleid tot hogere verzekeringsverplichtingen en dus tot een lager eigen vermogen 5. 5 De 10-jaars ECB AAA rentecurve lag op 31 maart 34 basispunten hoger dan op 31 december 2010, terwijl de 10-jaars collateralised AAA curve op 31 maart 40 basispunten lager lag dan op 31 december Tezamen leidde dat tot een 74 basispunten krappere spread. Informatie over de collateralised AAA curve en de ECB AAA curve vindt u via: Een overzicht van de relevante gevoeligheden op basis van IFRS-grondslagen is opgenomen in paragraaf van de jaarrekening / BC Amsterdam

3 Bovendien had de oplopende rente een negatief effect op de waarde van de obligatieportefeuille. De positieve ontwikkeling van de aandelenportefeuille bood enig tegenwicht aan de negatieve gevolgen van de marktrentebewegingen. Zoals aangekondigd op 7 april, acht Delta Lloyd Groep de verkrapping van de spread niet dermate substantieel dat de verwachtingen voor het operationeel resultaat en het dividend over dienen te worden herzien. Delta Lloyd Groep heeft de langlevenvoorziening reeds aan het einde van 2010 versterkt op basis van de meest recente inzichten op het gebied van de levensverwachting in Nederland (CBS 2010, inclusief de bevolkingsprognose voor ). Dit is reeds volledig verwerkt in het eigen vermogen van 4,0 miljard en de wettelijke solvabiliteit (IGD) van 205%. Derhalve worden het IFRS-resultaat en het operationeel resultaat in de toekomst niet meer negatief beïnvloed door de overgang naar de sterftetafel 2010 van het CBS. De BIS-ratio van Delta Lloyd Bank steeg naar 12% (11,8% eind 2010). De uitstaande positie (exposure) in Griekse, Ierse, Portugese en Spaanse (semi-)staatsobligaties is in het eerste kwartaal van stabiel gebleven. Marktwaarde exposure op Griekse, Ierse, Portugese en Spaanse (semi-)staatsobligaties (in miljoenen euro) Jaareinde 2010 Griekenland Ierland Portugal Spanje Totaal Kostenbesparingsprogramma op koers Delta Lloyd Groep ligt nog steeds goed op koers om onder haar doelstelling van 900 miljoen aan operationele kosten voor uit te komen. Gebeurtenissen na balansdatum Belang Aviva in Delta Lloyd verkleind tot 43% In lijn met de bestaande strategie heeft Aviva plc ( Aviva ) onlangs haar belang in Delta Lloyd Groep verkleind tot circa 43% van de uitstaande gewone aandelen. Deze afbouw past in de wens van Delta Lloyd Groep om onafhankelijker van Aviva te zijn. De aandelen werden op basis van een accelerated book building-proces bij diverse institutionele beleggers geplaatst. 3/ BC Amsterdam

4 Kerncijfers per gewoon aandeel (in euro) Slotkoers op 31 maart 18,78 Eigen vermogen 24,28 Group embedded value 31,95 Voor meer informatie over dit persbericht: Media relations Investor Relations +31 (0) (0) Conferencecall voor analisten en beleggers Bestuursvoorzitter Niek Hoek en CFO Emiel Roozen geven een korte toelichting op dit persbericht tijdens een conferencecall (voertaal Engels) voor analisten en beleggers. Deze vindt op dinsdag 17 mei om 9.00 uur plaats op telefoonnummer +31 (0) Dit telefoonnummer is vanaf 8.45 uur te bereiken. Over Delta Lloyd Groep Delta Lloyd Groep is een financiële dienstverlener die producten en diensten aanbiedt op het gebied van levensverzekeringen, schadeverzekeringen en vermogensbeheer, evenals bancaire producten en diensten. De kernmarkten van Delta Lloyd Groep zijn Nederland en België. In Nederland opereert de Groep vooral onder de merknamen Delta Lloyd, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen en in België onder de merknaam Delta Lloyd. Delta Lloyd Groep heeft medewerkers (FTE) in vaste dienst en is genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. Belangrijke juridische informatie Bepaalde in dit persbericht opgenomen uitspraken die geen historische feiten zijn, betreffen "toekomstgerichte uitspraken". Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op inzichten en veronderstellingen van het bestuur en op informatie zoals die momenteel in zijn bezit is. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico s en onzekerheden, waarvan een groot aantal buiten de macht van Delta Lloyd Groep valt en die alle zijn gebaseerd op de huidige inzichten en verwachtingen van het bestuur ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen. Risico s en onzekerheden zijn inherent aan toekomstgerichte uitspraken, die derhalve alleen gelden per de datum waarop ze worden gedaan. Delta Lloyd Groep verplicht zich er niet toe om toekomstgerichte uitspraken te actualiseren op grond van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, behoudens voor zover dit krachtens de toepasselijke wetgeving verplicht is. Een 4/ BC Amsterdam

5 aantal belangrijke factoren kan ertoe leiden dat de feitelijke resultaten of uitkomsten substantieel afwijken van die welke zijn opgenomen in de toekomstgerichte uitspraken, als gevolg van risico s en onzekerheden waaraan Delta Lloyd Groep onderhevig is. Tot dergelijke risico s en onzekerheden behoren onder meer: (i) wijzigingen op de financiële markten en in de algemene economische situatie, (ii) wijzigingen in de concurrentie van nationale en internationale ondernemingen, nieuwkomers op de markt en het zelf verzekeren en wijzigingen in de concurrentieomgeving waarin Delta Lloyd Groep actief is, (iii) de invoering van nieuwe of de wijziging van bestaande wet- en regelgeving, (iv) rampen en met terrorisme verband houdende gebeurtenissen, (v) het in gebreke blijven van derden bij het nakomen van hun financiële verplichtingen in de vorm van geld, effecten en overige activa, (vi) verliezen op aandelenmarkten, (vii) de volatiliteit van de lange en/of korte rente, (viii) de geringe liquiditeit van bepaalde beleggingsinstrumenten, (ix) onvolkomenheden in aannames ten aanzien van acceptatie, prijsstelling en/of schadereserves, (x) de beëindiging van of wijzigingen in relaties met belangrijke intermediairs of partnerships, (xi) het niet beschikbaar of onbetaalbaar zijn van herverzekering, (xii) tekortkomingen in de acceptatieprocedure, operationele controlemaatregelen of IT systemen van Delta Lloyd Groep of ineffectiviteit van de inspanningen om fraude te voorkomen, (xiii) een (mogelijke) verlaging van de creditrating van Delta Lloyd Groep, (xiv) de uitkomst van lopende, dreigende of toekomstige rechtszaken of onderzoeken en (xv) conflicten tussen Aviva en minderheidsaandeelhouders van Delta Lloyd Groep. Als één of meer van deze risico s of onzekerheden zich voordoen, of als onderliggende aannames onjuist blijken te zijn, dan kan de feitelijke financiële situatie van Delta Lloyd Groep of kunnen de resultaten uit haar bedrijfsactiviteiten substantieel afwijken van die welke hierin zijn opgenomen als aangenomen, verondersteld, geschat of verwacht. Wij verwijzen u naar het jaarverslag over het jaar eindigend per 31 december 2010 voor een beschrijving van bepaalde van belang zijnde factoren, risico s en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsonderdelen van Delta Lloyd Groep. Op de cijfers in dit persbericht heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. 5/ BC Amsterdam

Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie

Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie Interim management statement: Eerste drie maanden van 2014 Persbericht Amsterdam, 8 mei 2014 Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie Groei jaarpremies: NAPI +16%; hypotheekproductie

Nadere informatie

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Persbericht Amsterdam, 7 augustus 2014 Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Solide commercieel resultaat, winstgevende periodieke levenpremies verder gestegen

Nadere informatie

Samenvatting 2014 7 april 2015

Samenvatting 2014 7 april 2015 Samenvatting 201 7 april 2015 Delta Lloyd Samenvatting 201 1 1 OVERZICHT 1 OVERZICHT 5 JAARREKENING INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. OVERZICHT... 2 1.1. Profiel Delta Lloyd... 2 1.2. Uitgelicht... 5 1..

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten Persbericht Utrecht, februari 04 SNS REAAL 0 resultaten Kernactiviteiten SNS REAAL rapporteren nettowinst exclusief incidentele posten van 86 miljoen; Inclusief incidentele posten nettoverlies van 44 miljoen

Nadere informatie

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009 jaarverslag 20 08 toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009 Inhoud Delta Lloyd Groep - Jaarverslag 2008 1 DELTA LLOYD GROEP IN 2008

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Achmea behaalt nettowinst van 123 miljoen

Achmea behaalt nettowinst van 123 miljoen Persbericht 13 Augustus 2013 - Achmea maakt halfjaarresultaten 2013 bekend Achmea behaalt nettowinst van 123 miljoen Resultaat gerealiseerd in uitdagende economische en marktomstandigheden Scherpe kostenfocus

Nadere informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie PERSBERICHT Periodieke financiële informatie Brussel/Utrecht, 10 november 2010 Derde kwartaal 2010 Voortgezette sterke commerciële prestatie in derde kwartaal Premie-inkomen eerste negen maanden met 20%

Nadere informatie

Stijgende resultaten bij duurzaam beleid

Stijgende resultaten bij duurzaam beleid PERSBERICHT, 20 augustus 2014 Stijgende resultaten bij duurzaam beleid Het sturen op het vervullen van klantbehoeften werpt zijn vruchten af. a.s.r. kende een uitstekend eerste halfjaar en ligt goed op

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 09 Jaarverslag Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Delta Lloyd Groep in het kort... 1 1.1 Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur... 3 1.1.1 Raad van Commissarissen... 3 1.1.2 Raad

Nadere informatie

Algemeen 2. 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11. 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten 21

Algemeen 2. 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11. 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten 21 JAARVERSLAG Inhoudsopgave Algemeen 2 1 Voorwoord 3 2 Nationalisatie van SNS REAAL 8 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11 3 Profiel en merken 19 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Samen sterker

Jaarverslag 2008. Samen sterker Jaarverslag 2008 Samen sterker Profiel SNS REAAL is een Nederlandse financiële instelling die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het aanbod bestaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud Jaarverslag 2009 De waarde van eenvoud Profiel SNS REAAL is een financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden-

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008

Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008 Persbericht Amsterdam, 24 oktober 2008 BinckBank sterk in derde kwartaal 2008 Gecorrigeerde netto winst in derde kwartaal 14,7 miljoen en 46,1 miljoen in de eerste 9 maanden 2008 Aanhoudende groei; aantal

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Printing Holding en Roto Smeets Group kondigen voorgenomen openbaar bod aan op alle gewone aandelen van Roto Smeets Group

Printing Holding en Roto Smeets Group kondigen voorgenomen openbaar bod aan op alle gewone aandelen van Roto Smeets Group Dit is een gezamenlijke openbare mededeling van Printing Holding B.V. (de Bieder ) en Roto Smeets Group N.V. ( RSG ) ingevolge artikel 5 lid 1 van het Besluit openbare biedingen Wft. Deze mededeling en

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie