DELTA LLOYD GROEP VERDUBBELT RESULTAAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DELTA LLOYD GROEP VERDUBBELT RESULTAAT"

Transcriptie

1 PERSBERICHT Amsterdam, 11 augustus AANHOUDEND LAGE RENTE AANLEIDING TOT AANPASSING RENTEBELEID DELTA LLOYD GROEP VERDUBBELT RESULTAAT Kerncijfers Delta Lloyd Groep eerste zes maanden Inclusief Delta Lloyd Verzekeringen, OHRA Verzekeringen, ABN AMRO Verzekeringen, Delta Lloyd Bankengroep, Delta Lloyd Asset Management, Delta Lloyd België, Delta Lloyd Duitsland en ENNIA. Resultaat voor belastingen 238 miljoen (+ 69%) Netto resultaat 180 miljoen (+ 120%) Totale Groepsomzet 5,4 miljard (+ 27%) Totaal bruto premie-inkomen 3,3 miljard (+ 7%) Bruto premie-inkomen Nederland 2,8 miljard (+ 9%) Delta Lloyd Groep laat dit eerste halfjaar zowel voor als na belastingen een forse stijging van de resultaten zien met respectievelijk 69% tot 238 miljoen en 120% tot 180 miljoen. De winst voor belastingen van Schade stijgt het hardst en wel tot 119 miljoen (: 51 miljoen). Het Levenresultaat van 80 miljoen (: 69 miljoen) wordt gedrukt door de lage rente waardoor extra reserveringen nodig zijn. De 7% autonome groei in bruto premie-inkomen wordt met name gesteund door het Nederlandse en Belgische Levenbedrijf. Het premie-inkomen Schade stabiliseert bij een fors verbeterde winstgevendheid, Zorg loopt fractioneel terug. Bij Delta Lloyd Bankengroep zet de groei in de hypotheekportefeuille door en behoudt Delta Lloyd haar marktaandeel in deze competitieve markt. De verkoop van beleggingsfondsen in Nederland via derdedistributie stijgt met 72% en wint aan belang voor Delta Lloyd Asset Management. Delta Lloyd Duitsland ziet, ondanks een teruglopend premie-inkomen tengevolge van een veranderend belastingklimaat, haar winstgevendheid verbeteren. De lage rente heeft een gemengd effect op de resultaten van Delta Lloyd Groep. De sterke daling van de rente in het afgelopen jaar heeft geleid tot beleggingswinsten op de obligatieportefeuille. Ter dekking van de toekomstige leven- en pensioenverplichtingen is de huidige lange rente echter te laag en noopt dit halfjaar tot het treffen van voorzieningen voor levens- en pensioenproducten met een gegarandeerde opbrengst. De lage rentestand manifesteert zich ook in de embedded value. Ondanks winstgevende nieuwe productie neemt deze, door de lagere rente, vergeleken met medio vorig jaar slechts met 5% toe tot 3,8 miljard. Delta Lloyd Groep heeft daarom haar rentebeleid inmiddels aangepast (zie pagina 7). Hierbij wordt enerzijds het risico van rentedaling door middel van derivaten afgedekt. Anderzijds wordt de voorziening verzekeringsverplichtingen continu aangepast aan de ontwikkeling van de marktrente. Met ingang van publiceert Delta Lloyd Groep haar resultaten conform de IFRSverslaggevingrichtlijnen. Hiertoe zijn de resultaten en balans over omgezet naar IFRS. De nettowinst over komt daarbij 8% hoger uit op 327 miljoen. Het eigen vermogen ultimo komt 6% hoger uit op 2,8 miljard (zie verder bijlage 5). 1/17

2 Resultaat Delta Lloyd Groep stijgt over gehele linie Resultaat Delta Lloyd Groep Mutatie Resultaat voor belastingen % Netto resultaat % Operationeel resultaat n.v.t. n.v.t. Het resultaat van Delta Lloyd Groep ontwikkelde zich gedurende het eerste halfjaar van gunstig waardoor het totale resultaat voor belastingen fors toenam tot 238 miljoen. Deze gunstige ontwikkeling is te zien bij alle bedrijfsonderdelen en is onder meer het gevolg van nadruk op kostenmanagement waar, bij een lager kostenniveau, een grotere omzet kon worden gerealiseerd. Daarnaast speelden ook de winsten op beleggingen (capital gains) een positieve rol. De fors hogere winst is vooral opmerkelijk omdat de lagere rentestand ook leidde tot het nemen van een aantal extra voorzieningen. Zo werd 128 miljoen voorzien voor gegarandeerde opbrengsten van levensverzekeringen en werd 347 miljoen extra toegevoegd aan de voorziening verzekeringsverplichtingen. Tegenover deze dotatie stond een totaal van 227 miljoen aan waardestijgingen op beleggingen ter dekking van deze verplichtingen. Mede ook door een gunstig belastingeffect kwam het netto resultaat met 180 miljoen ruim twee keer zo hoog uit als in de eerste helft van. Omzet Delta Lloyd Groep stijgt met 27% tot 5,4 miljard Omzet Delta Lloyd Groep Mutatie Totale omzet % Bruto premie-inkomen % - Uit levensverzekering % - Uit schadeverzekering % - Uit zorgverzekering % Opbrengst uit beleggingen % Vergoedingen en commissies % Opbrengsten uit overige activiteiten n.m. De omzet van de Groep steeg met 27% tot 5,4 miljard. Een kleine 3,3 miljard ofwel ruim 60% van de omzet komt uit verzekeringsactiviteiten in de vorm van bruto premie-inkomen. De autonome groei van de verzekeringsportefeuille van de Groep is met name gebaseerd op de levensverzekeringsactiviteiten in Nederland en België die met respectievelijk 17% en 22% stegen. Van het totale premie-inkomen Leven van 2,1 miljard is bijna een miljard euro afkomstig uit jaarlijkse premies en 1,1 miljard uit eenmalige premies. Het aandeel eenmalige premies nam daarmee in vergelijking met de eerste helft van met zo n 3,5% toe tot bijna 53% van de Levenpremie. 1 Definitie operationeel resultaat is onder IFRS gewijzigd waardoor vergelijking met halfjaar ontbreekt. 2/17

3 Het verbeterde beursklimaat in de eerste helft van leidde tot een toename in de opbrengsten uit beleggingen tot 1,9 miljard (+73%), zowel voor eigen rekening en risico ( 0,9 miljard), als met name ook voor rekening en risico van polishouders ( 1 miljard). De forse stijging aan opbrengsten uit overige activiteiten is onder andere afkomstig van de asset management activiteiten waar steeds meer producten via derden worden verkocht. Verzekeringsactiviteiten groeien autonoom met 7% Verzekeringsactiviteiten Mutatie Totaal bruto premie-inkomen % Nederland % - Delta Lloyd % - OHRA % - ABN AMRO Verzekeringen % Duitsland % België % Overig % Resultaat voor belastingen per divisie Delta Lloyd Verzekeringen % OHRA Verzekeringen % ABN AMRO Verzekeringen % Delta Lloyd Duitsland 6-4 n.m. Delta Lloyd Life België n.m. De Nederlandse verzekeringsactiviteiten nemen met bijna 85% van het bruto premie-inkomen een dominante rol in binnen Delta Lloyd Groep. De unieke positie in de Nederlandse markt - waarin Delta Lloyd Groep in alle belangrijke distributiekanalen met A-merken vertegenwoordigd is - zorgen voor een autonome groei op de Nederlandse markt van ruim 9% tot 2,8 miljard. Delta Lloyd Verzekeringen neemt daarvan als intermediairverzekeraar bijna drievijfde voor haar rekening, direct writer OHRA en de bancaire distributie onder ABN AMRO-label ieder ruim eenvijfde. Sterke merken Delta Lloyd Groep Nederland genereren 9% autonome premiestijging Bruto premie-inkomen Nederland Mutatie Totaal bruto premie-inkomen Nederland % - Uit levensverzekering % - Uit schadeverzekering % - Uit zorgverzekering % De positie van Delta Lloyd Groep op de Nederlandse verzekeringsmarkt kon zich ook in de eerste helft van weer verder versterken. Delta Lloyd Verzekeringen benut de advieskennis van het intermediair meer en meer en weet zo haar positie richting het midden- en kleinbedrijf verder te verstevigen. Hierbij worden ook de relaties met regionale MKB-afdelingen geïntensiveerd. 3/17

4 OHRA creëerde een hype met haar Direct Resultaat reclamecampagne. De paarse krokodil uit de OHRA commercial is inmiddels tot op het Binnenhof uitgegroeid tot het symbool van onnodige bureaucratie. Zo n paarse krokodillen werden deze zomer uitgedeeld als promotie van de permanente reisverzekering van OHRA. De grootste groei in premie-inkomen bij OHRA kwam uit Leven. Het bruto premie-inkomen Leven steeg het eerste halfjaar met name door een goede positie op de markt voor direct ingaande lijfrenten met 81% tot 264 miljoen. ABN AMRO Verzekeringen liet eveneens een stijging van zowel bruto premie-inkomen als resultaat zien. De samenwerking met ABN AMRO Bank zorgt voor veel aandacht voor verzekeringen in de Nederlandse bankkantoren van ABN AMRO. Een extra inspanning in de verkoop van direct ingaande lijfrenten leidde tot een forse stijging aan premie-inkomsten op dit product en vertaalde zich uiteindelijk in een 25% hogere premie-inkomen Leven. Het premie-inkomen Schade bleef iets achter op vorig jaar, toen ABN AMRO Verzekeringen een forse stijging liet zien door het op eigen boek nemen van veel volmachten. Winstgevendheid België en Duitsland verbetert Kijkend naar de verzekeringsactiviteiten buiten Nederland zien we dat de Belgische verzekeringsactiviteiten nog steeds de grootste stijging qua bruto premie-inkomen binnen de Groep genereren. Wel stabiliseert het tempo en daarmee ook de nieuwe productie in vergelijking met voorgaande jaren. Dit is mede het gevolg van een toenemende nadruk op winstgevendheid. Begin dit jaar heeft een ingrijpende reorganisatie plaatsgevonden waarbij zonder gedwongen ontslagen de kostenbasis aanzienlijk kon worden verbeterd. Met name ook het resultaat op beleggingen (capital gains) leidde er toe dat de verliezen in België al fors konden worden teruggedrongen. Om haar positie als jonge pensioenverzekeraar in de Belgische markt te versterken entameerde Delta Lloyd Life begin dit jaar het pensioendebat in België. Delta Lloyd Duitsland laat een belangrijke daling van het bruto premie-inkomen zien, dit wordt met name veroorzaakt door een verandering van fiscale faciliteiten op levensverzekeringen per 1 januari van dit jaar. Hierdoor liet Duitsland eind een piek zien in nieuwe productie en premieinkomen Leven, maar zakte de markt dit jaar in. Wel nam de winstgevendheid door betere beleggingsresultaten en het afronden van een stroomlijning van de interne organisatie in toe tot een resultaat voor belastingen van 6 miljoen. Premie-inkomen Leven stijgt 11%, maar resultaat gedrukt door lage rente Het bruto premie-inkomen Leven liet het eerste halfjaar een duidelijke stijging zien. Zowel OHRA als ABN AMRO verzekeringen groeiden stevig in eenmalige premies. Delta Lloyd Verzekeringen liet met name een stijging zien van nieuwe doorlopende premies, van 47 miljoen in de eerste helft van naar 62 miljoen in de eerste helft van. De levensector gaat nog steeds gebukt onder een lage lange rente. Ter dekking van verplichtingen op afgegeven minimumgaranties op de leven- en pensioenportefeuille werd dit halfjaar 128 miljoen aan de voorzieningen toegevoegd. De extra dotatie aan de voorziening verzekeringsverplichtingen bedroeg in de eerste helft van 347 miljoen (zie voor toelichting ook pagina 7). Door goede resultaten op de beleggingsportefeuille en de gerealiseerde kostenverlaging steeg het resultaat voor belastingen van de Levenactiviteiten met 16% tot 80 miljoen. 4/17

5 Samenstelling Embedded Value Delta Lloyd Groep Mutatie EEV % - Waarde huidige Levenportefeuille (Value in Force) % - Verwachte waarde van toegekende opties en garanties % - Eigen Vermogen Levenbedrijven (Net Worth) % De lage rente werkte ook door in de embedded value. Deze nam het eerste halfjaar met 2% toe tot 3,8 miljard 2, vergeleken met een jaar geleden was de stijging echter ruim 5%. Ook hier speelde een rol dat de lange rente lager was dan in de voorgaande periode. Mede hierdoor daalde het Levenresultaat gebaseerd op de operationele opbrengst van de embedded value, de Life EEV Operating Return, met 18% tot 124 miljoen over het eerste halfjaar. De samenstelling van de embedded value en een vergelijking met de embedded value in dezelfde periode is hierboven gespecificeerd. De verschuiving van Value in Force naar Eigen Vermogen ligt voornamelijk in de overgang van NL GAAP naar IFRS (zie ook bijlage 5). Nieuwe productie Leven 13% hoger NAPI 3 Delta Lloyd Groep Mutatie Totaal NAPI Delta Lloyd Groep % Nederland % Duitsland % België Het Levenbedrijf van Delta Lloyd Groep kon haar nieuwe productie ook in het eerste halfjaar weer verder verbeteren. In totaal steeg de nieuwe productie met 13% tot 235 miljoen en genereerde een positieve nieuwe waarde van 18 miljoen. Deze stijging kwam volledig voor rekening van de Nederlandse activiteiten waar zowel Delta Lloyd Verzekeringen, OHRA als ABN AMRO Verzekeringen een gezamenlijke groei van 22% toonden. Winstgevendheid Schade meer dan verdubbeld Het bruto premie-inkomen van de Schadeactiviteiten stabiliseerde op 672 miljoen, 1% hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Dit was het resultaat van licht hogere premie-inkomsten bij Delta Lloyd en OHRA en een daling van het premie-inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen, dat na de grote groei vorig jaar een stapje terug deed. De winstgevendheid van de Schadeactiviteiten ontwikkelde zich zeer goed. Dit gold voor alle productlijnen. Met name autoverzekeringen blijft het door het unieke concept erg goed doen zowel voor polishouders - voor het derde jaar op rij is geen premieverhoging nodig-, als qua winstgevendheid voor Delta Lloyd Groep. De Combined Operating Ratio daalde door een goede kosten- en claimbeheersing tot 95%. In totaliteit konden de Schadeactiviteiten het eerste halfjaar voor belastingen 119 miljoen aan resultaat noteren, ruim tweemaal de 51 miljoen van het eerste halfjaar. 2 Zie bijlage 4 voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de embedded value 3 Nieuwe productie Leven wordt uitgedrukt in NAPI bestaande uit 100% van de jaarpremies en 10% van de eenmalige premies. 5/17

6 Zorg maakt zich op voor nieuw basisstelsel De markt voor zorgverzekeraars is mede door de komst van de nieuwe Zorgverzekeringswet begin volgend jaar sterk in beweging. Het bruto premie-inkomen liep in lijn met het aantal verzekerden, bij een verbeterde winstgevendheid, iets terug tot 517 miljoen. De zorgactiviteiten onder de labels Delta Lloyd en OHRA werken in de aanloop naar de nieuwe Zorgverzekeringswet aan mogelijkheden om de kostenbasis verder te verbeteren. De voorbereiding voor het nieuwe basisstelsel ligt goed op schema, zodat een soepele overgang verwacht wordt. Verder wordt gekeken naar innovatieve samenwerkingsvormen met zorgaanbieders die verzekerden ten goede kunnen komen. Zo was Delta Lloyd Groep begin dit jaar de eerste zorgverzekeraar die een contract sloot met een voorkeursziekenhuis waarbij patiënten een vergoeding werd toegezegd indien een ingeplande operatie werd afgezegd. Bank- en beleggingsactiviteiten eerste halfjaar Bank- en beleggingsactiviteiten Mutatie Totaal beheerd vermogen Delta Lloyd Groep % - waarvan vastgoed t.b.v. beleggingen Hypotheekportefeuille Delta Lloyd Bankengroep % Nieuwe hypotheekproductie % Delta Lloyd Bankengroep kon terugkijken op een positief verlopen halfjaar. Zowel de rentebaten als commissies ontwikkelden zich goed en leidde tot een ruim 5% stijging van de netto inkomsten tot 79 miljoen. Het resultaat voor belastingen steeg daarbij tot 8 miljoen (: 0 miljoen), onder andere door groei in kredieten, beperking van de kostenstijging en een betere beheersing van de renterisico s. Delta Lloyd breidt marktaandeel hypotheken verder uit Delta Lloyd Bankengroep heeft zowel in Nederland als België haar positie op de hypotheekmarkt verder uitgebouwd. De nieuwe productie hypotheken kwam 26% hoger uit op ruim 1,1 miljard ten opzichte van 0,9 miljard in de eerste helft van. Hiervan kwam in de eerste helft van 930 miljoen voor rekening van Nederland, waarmee het marktaandeel hypotheken van Delta Lloyd in Nederland uitkomt op 2,1%. Verder werd er voor 215 miljoen aan nieuwe hypotheken verkocht door Delta Lloyd Bank in België. Delta Lloyd Duitsland verkocht daarnaast voor 242 miljoen aan nieuwe hypotheken in Duitsland (: 250 miljoen). In Nederland introduceerde Delta Lloyd Bank een nieuw E-banking concept voor sparen en lenen via tussenpersonen dat als eerste werd geïntroduceerd bij de 140 kantoren van De Hypotheker. In België werd de positie van Delta Lloyd Bankengroep op de markt versterkt door de beide banken, Bank Nagelmackers 1747 en Delta Lloyd Bank, volledig te laten fuseren. Delta Lloyd Bank opereert daarmee op de Belgische markt, via in totaliteit zo n 200 verkooppunten, uitsluitend onder het Delta Lloyd label. Asset Management en Vastgoed De verkoop van Delta Lloyd beleggingsfondsen via banken, onder andere via ABN AMRO en Rabobank liet een forse stijging zien. De derdeverkoop via banken steeg met 71% tot 132 miljoen. De bruto instroom van beleggingen nam met 26% toe tot ruim 1 miljard. De netto instroom van nieuwe beleggingen bij Asset Management liep dit halfjaar terug tot 66 miljoen. Dit 4 Cijfers geven vergelijking van het eerste halfjaar met het eerste halfjaar 6/17

7 was onder meer toe te schrijven aan de beëindiging van een groot mandaat van 240 miljoen. De themafondsen van OHRA lieten nog een netto uitstroom zien, maar verbeterden hun performance. Het Delta Deelnemingenfonds werd door zowel FD Morningstar als Standard & Poor s bekroond als best presterende beleggingsfonds in de categorie Aandelen Nederland. Het succesvolle Delta Lloyd Rentefonds ging in mei over de grens van 2 miljard aan belegd vermogen heen. Het totaal beheerd vermogen van de Groep nam met 7% toe tot ruim 59 miljard. Het aandeel vastgoed hierin bleef constant op 1,7 miljard. De vastgoedportefeuille blijft goed presteren. Wel liep door de aanhoudende moeilijke kantorenmarkt de totale leegstand in de portefeuille iets op tot 4,6% (was 4,0 %). Ten opzichte van de markt is dit echter nog een laag percentage. Gezonde vermogensontwikkeling Delta Lloyd Groep Vermogensontwikkeling Delta Lloyd Groep Eigen Vermogen Solvabiliteit Nederlandse verzekeringstak 279% 240% BIS-ratio Delta Lloyd Bankengroep 11,8 12,8 Delta Lloyd Groep liet de eerste helft van een gezonde vermogensontwikkeling zien. Het Eigen Vermogen nam met 12% toe tot 3,1 miljard. De solvabiliteit van de Nederlandse verzekeringstak kon belangrijk verbeteren tot 279% en geeft daarmee weer duidelijk de kracht van de kernactiviteiten van de Groep weer. De BIS-ratio van Delta Lloyd Bankengroep liep terug naar 11,8. Dit is het gevolg van een effectievere inzet van kapitaal waardoor de interne benchmark van de BIS-ratio verlaagd is van 12 naar 10. De komende periode zal dit beleid verder worden doorgezet. De AA - (stable outlook) rating voor Delta Lloyd Groep van Standard & Poor s is in de eerste helft van niet aangepast. Delta Lloyd Groep past rentebeleid aan De lange rente is al gedurende een langere periode aan het dalen naar een nu historisch laag niveau. Deze dalende rente heeft zowel drukkende als stimulerende effecten op de resultaten van Delta Lloyd Groep. Positief is dat de daling van de rente in het afgelopen jaar heeft geleid tot beleggingswinsten op de obligatieportefeuille. Dit weegt naar de mening van Delta Lloyd Groep niet op tegen de negatieve effecten op de voorziening verzekeringsverplichtingen. Deze voorziening is bij een dalende rente en gelijkblijvend beleid te laag om in de toekomst voldoende rendement te maken om aan alle verplichtingen te voldoen. Bij de huidige dalende rente kan dan een situatie ontstaan waarbij opbrengsten als gevolg van die renteverandering onder IFRS als resultaat worden genomen terwijl aan de andere kant een tekort op de voorzieningen dreigt. Dit is naar de mening van Delta Lloyd Groep niet terecht en strijdig met de belangen van polishouders, omdat deze beleggingen in feite bestemd zijn ter dekking van verplichtingen van polishouders. De waardestijging van de portefeuille hoort dus eerder ten goede te komen aan de voorziening verzekeringsverplichtingen dan aan het resultaat. Overigens ontstaat bij een stijgende rente een tegenovergestelde situatie. Verliezen ten gevolge van de rentestijging worden dan niet gecompenseerd door vrijval uit de voorziening verzekeringsverplichtingen. Bij ongewijzigd beleid kan een rentedaling dus leiden tot feitelijk te hoge boekwinsten op de obligatieportefeuille, terwijl bij een rentestijging feitelijk te hoge boekverliezen op die 7/17

8 obligatieportefeuille optreden. Bij een rentestijging daalt immers de waarde van de obligatieportefeuille. Door de overgang naar IFRS fase 1 wordt de waarde van vastrentende beleggingen op basis van marktwaarde vastgesteld, terwijl de voorzieningen voor deze verplichtingen dan nog steeds op de onder NL GAAP gebruikelijke vaste rekenrente worden bepaald. Deze waarderingsmismatch leidt tot een hoge volatiliteit van het resultaat dat de feitelijke economische werkelijkheid niet juist weergeeft. Dit is dan ook de reden dat Delta Lloyd Groep er voor heeft gekozen om voortaan een aanvullende voorziening te treffen die ook in de bepaling van de hoogte van de voorziening rekening houdt met de marktrente. Bovendien heeft Delta Lloyd Groep besloten de vastrentende waarden onder IFRS niet meer te classificeren als Available For Sale, maar als Other Than Trading (OTT). Hierdoor lopen ook de ongerealiseerde waardemutaties op de beleggingen ten gevolge van renteschommelingen door de Verlies & Winstrekening in plaats van door het vermogen. Dit staat in relatie tot de wijziging voor de voorziening verzekeringsverplichting die nu ook gewaardeerd wordt tegen marktinterest. In de waardering van de verplichtingen wordt de vaste rekenrente vervangen door een theoretische risicovrije swapcurve. Aanvullend heeft Delta Lloyd Groep besloten het risico van een verdere rentedaling gedeeltelijk door middel van derivaten af te dekken. Het grote voordeel van de nu door Delta Lloyd Groep gehanteerde methode is dat bij een dalende marktrente dit enerzijds leidt tot een beleggingswinst op de vastrentende waarde (i.e. toename baten), anderzijds tot de behoefte aan een grotere voorziening (i.e. extra lasten). Per saldo wordt het effect van een rentedaling of stijging dus grotendeels geneutraliseerd 5. Bijkomend voordeel is dat Delta Lloyd Groep hiermee al anticipeert op de IFRS fase 2 methodiek die later van kracht zal worden. Vergelijking IFRS en Nederlandse verslaggevingrichtlijnen (NL GAAP) IFRS leidt tot twee soorten van mutaties in de jaarrekening. Allereerst mutaties die slechts te maken hebben met een andere rubricering (reclasses). Zo is de specificatie van beleggingen onder IFRS anders dan onder NL GAAP. Deze aanpassingen hebben slechts invloed op de hoogte van individuele balansposten, maar niet op het vermogen. Het gaat hierbij dus slechts om een verschuiving van posten. De andere mutaties zijn ingrijpender en hebben wel invloed op de hoogte van het vermogen en het resultaat (revaluations), deze hebben bijvoorbeeld betrekking op een andere wijze van waarderen of het treffen van voorzieningen. Voor het vermogen en resultaat zijn de consequenties relatief beperkt. Onder IFRS komt de nettowinst over 8% hoger uit dan de onder NL GAAP gerapporteerde 302 miljoen op 327 miljoen. Het Eigen Vermogen ultimo stijgt met 6% van 2,6 miljard onder NL GAAP tot 2,8 miljard onder IFRS. De grootste stijging (17%) zit in het balanstotaal per 31 december tot 48 miljard (was 41 miljard). Dit komt onder meer doordat diverse posten die onder NL GAAP gesaldeerd konden worden onder IFRS afzonderlijk moeten worden weergegeven. Een voorbeeld hiervan zijn gesecuritiseerde hypotheken die onder NL GAAP netto gepresenteerd konden worden, maar onder IFRS zowel debet als belegging als credit als verplichting staan. De aansluiting tussen het Eigen Vermogen ultimo en het resultaat over tussen IFRS en NL GAAP is opgenomen in bijlage 5. Alle aan IFRS aangepaste cijfers zullen worden gepubliceerd in de jaarrekening van Delta Lloyd Groep. 5 De mate van neutralisatie is afhankelijk van de beleggingsmix en de looptijd van beleggingen versus verplichtingen (duration). 8/17

9 Vooruitzichten voor heel Delta Lloyd Groep handhaaft op hoofdlijnen haar eerder afgegeven vooruitzicht voor geheel. Delta Lloyd Groep zal daarom, gezien de onzekere invloed van beleggingen op de resultaten onder de IFRS-verslaggevingregels, geen uitspraak doen over de winstverwachting. Wel zal de Groep de efficiency verder vergroten en wordt een verdere stijging van het bruto premie-inkomen bij alle verzekeringsonderdelen verwacht, met die kanttekening dat het bruto premie-inkomen in Duitsland ongeveer gelijk zal blijven. Een verbeterde relatieve positie van Delta Lloyd Groep op de Nederlandse hypotheekmarkt ligt eveneens in de verwachting. Overige informatie Delta Lloyd Groep De resultaten en omzet van de joint venture ABN AMRO Verzekeringen zijn volledig in de cijfers geconsolideerd. Correctie voor het 49%-belang van ABN AMRO Bank Nederland is opgenomen als aandeel derden in de geconsolideerde Verlies & Winstrekening. De gewone aandelen en preferente aandelen B van Delta Lloyd Groep zijn volledig in handen van het internationale verzekeringsconcern Aviva plc te London, UK. Daarnaast bezit de Stichting Nuts Ohra te Amsterdam een belang in de vorm van preferente aandelen A. Van het totaal geplaatste kapitaal is derhalve 92% in bezit van Aviva plc en 8% in bezit van de Stichting Nuts Ohra. Met ingang van het boekjaar rapporteert Delta Lloyd Groep op basis van IFRS (International Financial Reporting Standards)-boekhoudregels. Vergelijkende cijfers over zijn voor door IFRS gedefinieerde begrippen herberekend conform IFRS. De verschillen tussen balans en resultaat onder IFRS en NL GAAP staan gespecificeerd in bijlage 5. Voor niet onder IFRS gedefinieerde begrippen, zoals operationeel resultaat, heeft geen herberekening plaatsgevonden en worden derhalve geen vergelijkende cijfers gegeven. In de eerste helft van heeft geen uitgifte of inkoop van aandelen plaatsgevonden. Op dit persbericht heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. MEER INFORMATIE David Brilleslijper Directeur Corporate Communicatie TEL (020) Dit persbericht is in het Nederlands en Engels te vinden op 9/17

10 BIJLAGEN 1. Delta Lloyd Groep. Verkorte geconsolideerde Verlies & winstrekening (IFRS) INKOMSTEN - Bruto premie-inkomen Opbrengst uit beleggingen Vergoedingen en commissies Opbrengsten uit overige activiteiten Totaal bruto inkomsten Correctie voor herverzekering en premiereserve Resultaat op beëindigde activiteiten - -7 Totaal netto inkomsten UITGAVEN - Netto uitbetaalde claims en uitkeringen Veranderingen in verzekeringsverplichtingen en overige voorzieningen Uitgaven t.b.v. beleggingscontracten Vergoedings- en commissiekosten Acquisitiekosten Overige operationele lasten Financieringslasten Overige lasten Totaal uitgaven RESULTATEN Resultaat voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen Aandeel derden -9-6 NETTO RESULTAAT /17

11 2A. Delta Lloyd Groep. Geconsolideerde Balans - Activa (IFRS) Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen Beleggingen in geassocieerde deelnemingen Obligaties en vastrentende waarden Aandelen en niet-vastrentende waarden Derivaten Leningen u.g Totaal beleggingen Uit hoofde van verzekeringen Belastingen Overige activa Vorderingen en overige financiële activa Overlopende activa Totaal vorderingen Kasmiddelen Kredietinstellingen Deposito s Totaal liquide middelen TOTAAL ACTIVA /17

12 2B. Delta Lloyd Groep. Geconsolideerde Balans - Passiva (IFRS) Passiva Aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderings- en overige reserves Ingehouden winsten Totaal Eigen Vermogen Minderheidsbelangen Totaal Aansprakelijk Vermogen Verplichtingen uit hoofde van verzekeringscontracten Verplichtingen uit hoofde van beleggingscontracten Overige voorzieningen Belastingen Leningen o.g Overige schulden Derivaten Overlopende passiva Totaal Vreemd Vermogen TOTAAL PASSIVA /17

13 Bijlage 3 Premie-inkomen en resultaat verzekeringsactiviteiten per sector Pensioen en levensverzekeringen Mutatie Bruto premie-inkomen % Nederland % - Delta Lloyd % - OHRA % - ABN AMRO Verzekeringen % Duitsland % België % Overig % Resultaat Leven voor belastingen % Resultaat op basis operationele opbrengst Embedded Value (Life EEV operating Return) % Schadeverzekeringen Mutatie Bruto premie-inkomen % Nederland % - Delta Lloyd % - OHRA % - ABN AMRO Verzekeringen % Overig % Resultaat Schade voor belastingen % Zorgverzekeringen Mutatie Bruto premie-inkomen % Delta Lloyd OHRA % Resultaat Zorg voor belastingen % 13/17

14 Bijlage 4. Ontwikkeling European Embedded Value eerste halfjaar Ontwikkeling EEV Gerapporteerde EEV per 1 januari Aanpassingen (m.n. door overgang NL GAAP naar IFRS) 64 EEV per 1 januari Waarde nieuwe Levenproductie Winst op bestaande Levenportefeuille 106 Leven resultaat o.b.v. EEV Verschil door beleggingsrendementen Effect van aanpassing economische uitgangspunten Dividend levenbedrijven aan Delta Lloyd Groep -82 EEV per 30 juni Ad 1 Aanpassingen Door overgang van NL GAAP naar IFRS zijn bepaalde posten anders gewaardeerd waardoor het vermogen is aangepast. Ad 2 Waarde nieuwe Levenproductie Wordt berekend door de verwachte toekomstige winsten op de nieuwe Levenproductie contant te maken. De winst is (negatief) beïnvloed door de gedaalde rente. Ad 3 Winst op bestaande Levenportefeuille Wordt hoofdzakelijk bepaald door het ingecalculeerde resultaat op de portefeuille te herberekenen. De winst is (negatief) beïnvloed door de gedaalde rente. Ad 4 Verschil door beleggingsrendementen Verschil tussen de werkelijk gerealiseerde beleggingsrendementen ten opzichte van de in de EEV berekende beleggingsrendementen. Ad 5 Effect aanpassingen economische uitgangspunten De waarde van de embedded value wordt berekend op basis van economische parameters als rentestand, rendement op beleggingen, inflatie en belastingen. Door de sterke daling van de lange rente in het eerste jaar zijn de economische parameters aangepast die in totaliteit een negatief effect hadden van 294 miljoen. 14/17

15 Bijlage 5 Aansluiting tussen rapportage op basis NL GAAP en IFRS 5A. Aansluiting Eigen Vermogen ultimo NL GAAP met IFRS Eigen Vermogen NL GAAP Waardering beleggingen Waardering vastgoed eigen gebruik Andere waardering technische voorzieningen Employee benefits Derivaten Goodwill 3 7 Herrubricering preferente aandelen -9 8 Activering software 26 9 Verandering in waardering belastingen -257 Overig -25 Belastingeffect op aanpassingen -368 Eigen Vermogen IFRS Ad 1. Waardering Beleggingen Delta Lloyd Groep verantwoordt onder IFRS een deel van de obligaties als Available for Sale, wat resulteert in een waardering tegen reële waarde en verwerking van de ongerealiseerde waarde mutaties in het Eigen Vermogen. Het overige deel van de obligaties worden verantwoord als At fair value through profit or loss, hierbij worden zowel de gerealiseerde als ongerealiseerde waardemutaties verantwoord in de Verlies & Winstrekening. Onder NL GAAP werden de obligaties gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Ad 2. Waardering vastgoed eigen gebruik Onder NL GAAP werd vastgoed gewaardeerd tegen reële waarde, waarbij de ongerealiseerde herwaardering direct in het Eigen Vermogen werd verantwoord en de gerealiseerde herwaardering werd verantwoord in de Verlies & Winstrekening. Onder IFRS waardeert Delta Lloyd Groep vastgoed eigen gebruik tegen kostprijs minus afschrijvingen en eventuele waardemutaties. Vastgoedbeleggingen waardeert Delta Lloyd Groep tegen reële waarde, waarbij zowel de gerealiseerde als ongerealiseerde waardemutaties verantwoord worden in de Verlies & Winstrekening. Ad 3. Technische Voorzieningen Verschil komt voort uit het aanpassen van de voorzieningen. De voorzieningen werden onder NL GAAP berekend tegen een vaste rekenrente. Onder IFRS worden deze contant gemaakt tegen de vigerende marktrente. Ad 4. Employee benefits Aanpassing in verwerking verplichtingen van de eigen pensioenvoorzieningen ten behoeve van medewerkers van Delta Lloyd Groep. Ad 5. Derivaten Derivaten worden opgenomen op de balans tegen reële waarde, waarbij alle waardemutaties verantwoord worden in de Verlies & Winstrekening. Derivaten aangehouden ten behoeve van risicomanagement werden onder NL GAAP als transitorische posten opgenomen. Ad 6. Goodwill Op aangekochte goodwill wordt onder IFRS niet langer afgeschreven, hetgeen onder NL GAAP wel mogelijk was. 15/17

16 Ad 7. Preferente aandelen Betreft preferente aandelen die onder IFRS als vreemd vermogen worden beschouwd gezien het economisch karakter. Onder NL GAAP werden deze gezien als onderdeel van het Eigen Vermogen. Ad 8. Immateriële vaste activa In tegenstelling tot NL GAAP vindt activering van software plaats. Afschrijving op basis van economische levensduur van 3 jaar. Ad 9. Belastinglatentie vastgoed eigen gebruik De belastinglatentie op vastgoed wordt onder IFRS gewaardeerd tegen het nominale belastingstarief, onder NL GAAP was de waardering tegen contante waarde. 16/17

17 5B. Aansluiting resultaat NL GAAP op IFRS Resultaat NL GAAP Beleggingsresultaten Vastgoed eigen gebruik Andere waardering technische voorzieningen Employee Benefits -6 5 Derivaten Goodwill 6 7 Activering software 3 8 Overig -18 Belastingeffect op aanpassingen -12 Effect minderheidsbelang -4 Resultaat IFRS 327 Ad 1. Beleggingsresultaten Delta Lloyd Groep verantwoordt onder IFRS een deel van de obligaties als At fair value through profit or loss, hierbij worden zowel de gerealiseerde als ongerealiseerde waardemutaties verantwoord in de Verlies & Winstrekening. Dit leidt ten opzichte van Delta Lloyd NL GAAP tot meer mutaties in de Verlies & Winstrekening. Ad 2. Vastgoed eigen gebruik Delta Lloyd Groep heeft ervoor gekozen vastgoed eigen gebruik onder IFRS te waarderen op kostprijs minus afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen worden in de Verlies & Winstrekening verantwoord. Onder Delta Lloyd NL GAAP werd zowel vastgoed eigen gebruik als vastgoed beleggingen op reële waarde gewaardeerd waarbij de ongerealiseerde herwaardering in het Eigen Vermogen werd verwerkt en gerealiseerde resultaten in de Verlies & Winstrekening. Er werd commercieel niet afgeschreven op vastgoed. Ad 3. Technische voorzieningen Delta Lloyd Groep heeft er voor gekozen een aanvullende voorziening te treffen ten laste van het resultaat die ook in de hoogte van de voorziening rekening houdt met de marktrente. Ad 4. Employee benefits Dit betreft verschillen in verplichtingen ten behoeve van het eigen pensioenfonds van Delta Lloyd Groep. Ad 5. Derivaten Derivaten worden opgenomen op de balans tegen reële waarde, waarbij alle waardemutaties verantwoord worden in de Verlies & Winstrekening. Derivaten aangehouden ten behoeve van risicomanagement werden onder NL GAAP als transitorische posten opgenomen. Dit leidt ten opzichte van Delta Lloyd NL GAAP tot meer mutaties in de Verlies & Winstrekening. Ad 6. Goodwill Op aangekochte goodwill wordt onder IFRS niet langer afgeschreven, hetgeen onder NL GAAP wel mogelijk was. Ad 7. Activering software In tegenstelling tot NL GAAP vindt activering van software plaats. Afschrijving op basis van economische levensduur van 3 jaar. 17/17

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Uitstekend 2003 Delta Lloyd Groep: winst bijna verdubbeld

Uitstekend 2003 Delta Lloyd Groep: winst bijna verdubbeld Amsterdam, 25 februari 2004 Uitstekend 2003 Delta Lloyd Groep: winst bijna verdubbeld Kerncijfers Resultaat vóór belastingen en bijzondere baten en lasten 311 miljoen (+97%) Netto resultaat 247 miljoen

Nadere informatie

UITSTEKEND 2005 DELTA LLOYD GROEP

UITSTEKEND 2005 DELTA LLOYD GROEP PERSBERICHT Meer informatie: David Brilleslijper 020 594 4488 Amsterdam, 2 maart 2006 UITSTEKEND 2005 DELTA LLOYD GROEP Prudent beleid geeft duurzame basis voor klant en winstgevendheid Financieel Stijging

Nadere informatie

Bruto premie-inkomen Delta Lloyd Groep stijgt 7%

Bruto premie-inkomen Delta Lloyd Groep stijgt 7% Persbericht Amsterdam, 2 november 2010 Delta Lloyd Groep realiseerde in de eerste drie kwartalen van 2010 verdere groei in leven, pensioen en banksparen. Het bruto premie-inkomen steeg ten opzichte van

Nadere informatie

Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep

Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep Persbericht Interim Management Statement eerste kwartaal 2010 Amsterdam, 11 mei 2010 Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep Delta Lloyd Groep realiseerde in het eerste kwartaal van 2010 goede

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

PREMIE-INKOMEN STIJGT 12% TOT 7,5 MILJARD

PREMIE-INKOMEN STIJGT 12% TOT 7,5 MILJARD Corporate Communications CONTACT TELEFOON David Brilleslijper (+31) 20 594 44 88 Amsterdam, 5 maart 2009 PREMIE-INKOMEN STIJGT 12% TOT 7,5 MILJARD NETTORESULTAAT -153 MILJOEN KAPITAALPOSITIE DELTA LLOYD

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2011: Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit

Eerste kwartaal 2011: Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit Amsterdam, 17 mei : Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit Bruto premie-inkomen stabiel op 1,5 miljard 1 Commerciële resultaten: o NAPI 2 met 2% gestegen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

SOLIDE WINST DELTA LLOYD GROEP

SOLIDE WINST DELTA LLOYD GROEP PERSBERICHT Corporate Communications CONTACT TELEFOON David Brilleslijper (+31) 20 594 44 88 Amsterdam, 6 augustus 2009 VOORBEREIDINGEN VOOR VERKRIJGEN BEURSNOTERING GESTART SOLIDE WINST DELTA LLOYD GROEP

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M PERSBERICHT BELEGGINGSRESULTAAT VASTNED RETAIL VERDRIEVOUDIGD TOT EUR 6,06 PER AANDEEL DANKZIJ HOGE HERWAARDERINGEN. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast voor vergelijkingsdoeleinden)

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Publicatierapport 2012/2013. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2012/2013. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2012/2013 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 18 februari

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Summary doc 1 Doel In hoofdlijnen snel inzicht krijgen in het gemiddeld aantal fte s gedurende het boekjaar. Deze informatie dient met name voor statistische

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 214 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Levensverzekeraars reduceren renterisico met derivaten

Levensverzekeraars reduceren renterisico met derivaten Levensverzekeringen worden in de regel voor een lange periode afgesloten. De rente speelt hierdoor voor levensverzekeraars een belangrijke rol. Bij een rentedaling daalt het eigen vermogen van deze sector

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2016: HOGERE HUUROPBRENGSTEN EN BEZETTING, WAARDESTIJGING VASTGOED

P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2016: HOGERE HUUROPBRENGSTEN EN BEZETTING, WAARDESTIJGING VASTGOED P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2016: HOGERE HUUROPBRENGSTEN EN BEZETTING, WAARDESTIJGING VASTGOED - Huuropbrengsten van 12,5 naar 13,0 miljoen (4,2%) - Bezettingsgraad

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17.

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17. Winst en Verliesrekening 2013 in vergelijking met de rekening 2012 en de begroting 2013. Tevens wordt de begroting voor het jaar 2014 gegeven. Alle bedragen in Euro s. Baten Rekening Begroting Rekening

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 125 Stichting Scouting Nederland Fonds, Leusden (alle bedragen in euro's) Jaarrekening 2010 Balans per

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stabiele performance in turbulente markten

Stabiele performance in turbulente markten Amsterdam, 10 mei Stabiele performance in turbulente markten Commerciële performance zorgt voor stabiel bruto premie-inkomen Totaal bruto premie-inkomen blijft ondanks moeilijkere economische omstandigheden

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Klantbelang gediend met stevig financieel fundament

Klantbelang gediend met stevig financieel fundament PERSBERICHT Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Utrecht, 6 maart 2013 Nettowinst over 2012 255 miljoen. Dividend 88 miljoen. De stabiele winstontwikkeling en de goede solvabiliteit onderstrepen

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Marktrisico Non-life risico Tegenpartij kredietrisico Operationeel risico Correlatie effecten totaalniveau 500,0% 400,0% 300,0% 200,0% 100,0% 0,0%

Marktrisico Non-life risico Tegenpartij kredietrisico Operationeel risico Correlatie effecten totaalniveau 500,0% 400,0% 300,0% 200,0% 100,0% 0,0% Aan: Van: Directie, XYZ verzekeraar Arcturus Datum: 25 oktober 2010 Betreft: Rapportage QIS 5 op basis boekjaar 2009 (FICTIEF) Management Samenvatting DNB heeft in augustus 2010 verzekeraars gevraagd om

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Jaarrekening 221 1 KAS EN KASEQUIVALENTEN Specificatie kas en kasequivalenten Direct opeisbare tegoeden bij DNB 1.372

Nadere informatie

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

- wordt vastgesteld welke activa en passiva in de balans moeten worden opgenomen. Het kan zijn dat

- wordt vastgesteld welke activa en passiva in de balans moeten worden opgenomen. Het kan zijn dat IFRS LEIDT VOORALSNOG TOT BETERE RENTABILITEIT Prof. Dr. Auke de Bos RA 1. Inleiding IFRS heeft de afgelopen tijd veel professionals bezig gehouden. Met grote spanning werd uitgezien naar de eerste IFRS-cijfers.

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Boedelbeschrijving ex art. 94 Fw. met daarbij de vennootschappelijke balans van DSB Beheer per 21 oktober 2009 (met beknopte toelichting).

BIJLAGE 2. Boedelbeschrijving ex art. 94 Fw. met daarbij de vennootschappelijke balans van DSB Beheer per 21 oktober 2009 (met beknopte toelichting). BIJLAGE 2 Boedelbeschrijving ex art. 94 Fw. met daarbij de vennootschappelijke balans van DSB Beheer per 21 oktober 2009 (met beknopte toelichting). Inleiding boedelverslag 1. Dit boedelverslag bevat een

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Schiphol Group. Jaarverslag

Schiphol Group. Jaarverslag Schiphol Group Jaarverslag 2014 12. Winstbelastingen in de jaarrekening In deze paragraaf worden alle jaarrekeningposten met betrekking tot winstbelastingen toegelicht. Deze zijn onder te verdelen in winstbelasting

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie