Halfjaarbericht BNG Vermogensbeheer B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V."

Transcriptie

1 Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V.

2 Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag Beheerd vermogen Financieel resultaat Financiële markten Personeel en organisatie Vooruitblik 3 3 Financiële gegevens Balans Winst-en-verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans per 30 juni 2011 en de winst-en-verliesrekening over het eerste halfjaar Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum 9 BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht AA s-gravenhage Postbus BL s-gravenhage Tel.: Fax: Website: +31 (70) (70)

3 1 Profiel BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG VB), statutair gevestigd te Den Haag, is een 100% dochteronderneming van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Het doel van de onderneming is het aanbieden van gespecialiseerde financiële diensten aan overheden en instellingen die het maatschappelijk belang dienen. De dienstverlening van BNG VB bestaat uit: beheer van institutionele beleggingsfondsen, die al of niet het Fido-keurmerk dragen, discretionair vermogensbeheer, toegespitst op de specifieke situatie en behoeften van institutionele opdrachtgevers, effectenbemiddeling, dat wil zeggen het voor rekening en risico van de opdrachtgever aan- en verkopen van financiële producten, en vermogensbeheer advisering. BNG Vermogensbeheer richt zich met een integrale benadering op bovengenoemde opdrachtgevers die hun vermogen en liquide middelen willen laten beheren, binnen concreet geformuleerde doelstellingen van rendement, risico en liquiditeit. Raad van Commissarissen Prof.dr. J.J.A. Leenaars, voorzitter Drs. J.C. Reichardt Directie J.J.M. de Wit, voorzitter Mr. J.L.S.M. Hillen -1-

4 2 Directieverslag 2.1 Beheerd vermogen Ultimo juni 2011 bedroeg het vermogen in beheer EUR 4,14 miljard, tegen EUR 4,10 miljard per ultimo In het tweede halfjaar van 2011 zal het in mandaten belegd vermogen stijgen als gevolg van reeds getekende contracten met nieuwe relaties en aanvullende beleggingen van bestaande relaties. Het totaal in de fondsen belegd vermogen steeg van EUR 1,84 miljard ultimo 2010 naar EUR 1,93 miljard per ultimo juni De groei van het in fondsen belegd vermogen komt met name voor rekening van nieuwe relaties, maar ook van aanvullende beleggingen van bestaande relaties. Binnen het vermogen onder beheer blijft de allocatie over mandaten en fondsen redelijk stabiel. Indien de overige omstandigheden gelijk blijven, komt het totale beheerde vermogen per ultimo 2011 uit boven EUR 5,5 miljard. 2.2 Financieel resultaat De netto omzet over het eerste halfjaar van 2011 bedroeg in lijn met de prognose EUR 3,29 miljoen. Het resultaat na belastingen over het eerste halfjaar komt uit op EUR 1,05 miljoen. Zowel de personeelskosten als de overige beheerskosten bleven binnen het budget. BNG VB ziet de ontwikkeling van de netto omzet in het tweede halfjaar met vertrouwen tegemoet. 2.3 Financiële markten De rentes op de kapitaalmarkt van de eurozone zijn in het eerste halfjaar van 2011 gestegen. Zo is de 10-jaars swaprente met circa 10 basispunten (0,1 procentpunt) toegenomen tot het niveau van 3,42%. Omdat korte kapitaalmarktrentes meer stegen dan lange kapitaalmarktrentes de 2-jaars swaprente nam toe met meer dan 60 basispunten tot 2,17%), is de rentecurve vlakker geworden. Ook op de geldmarkt was er sprake van rentestijgingen. Zo nam het 3-maands euribor-tarief met ruim 50 basispunten toe tot het niveau van 1,55%. Een belangrijk thema in het eerste kwartaal was het oplopen van de grondstofprijzen en de inflatie. De Europese Centrale Bank (ECB) maakte zich hier zorgen over en hintte op verhogingen van de refi-rente. Dit had een opwaarts effect op de rentes op de geld- en kapitaalmarkt. In april verhoogde de ECB de refi-rente daadwerkelijk met 25 basispunten. In het tweede kwartaal namen de zorgen toe over de houdbaarheid van het economische herstel en daalden de kapitaalmarktrentes. Hierbij daalden de korte kapitaalmarktrentes meer dan de lange. Op de geldmarkt bleven de rentes echter stijgen. De Europese schuldencrisis speelde een grote rol op de financiële markten. Na eerder Griekenland en Ierland kwam in het eerste kwartaal ook Portugal in de schijnwerpers te staan. In april moest Portugal voor noodhulp aankloppen bij de Europese Unie (EU) en het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Daarnaast werd gezinspeeld op een herstructurering van de Griekse schulden en stelden kredietbeoordelaars de kredietwaardigheid van Griekenland flink naar beneden bij. In het tweede kwartaal -2-

5 hadden ook de andere landen uit de EMU-periferie, zoals Spanje en Italië, het zwaar. Het renteverschil van 10-jaars staatsleningen tussen Duitsland en Portugal steeg in de verslagperiode van circa. 350 basispunten tot circa 800 basispunten. Het renteverschil van Spanje ten opzichte van Duitsland bleef over het halfjaar gemeten nagenoeg gelijk op circa 250 basispunten. De creditspreads van fido-proof financiële obligaties zijn het afgelopen halfjaar gedaald. De gemiddelde opslag boven staatsleningen van 5-jaars obligaties van senior AA-debiteuren nam af van 120 tot 95 basispunten. Ook aandelen sloten het halfjaar per saldo positief af. In het eerste kwartaal steeg de Dow Jones Euro Stoxx 50 index met ruim 4%. In het tweede kwartaal was er echter sprake van een daling van zo n 2%. 2.4 Personeel en organisatie De heer drs. C.P. van Breugel RA is met ingang van 1 juni 2011 op eigen verzoek teruggetreden als statutair directeur van de vennootschap. Als zijn opvolger is de heer mr. J.L.S.M. Hillen per gelijke datum toegetreden tot de directie. Zodoende bestaat de directie van BNG Vermogensbeheer B.V. vanaf 1 juni 2011 uit de heer J.J.M. de Wit en de heer J.L.S.M. Hillen. Het personeelsbestand is qua bezetting vrijwel stabiel gebleven en komt per 30 juni 2011 uit op 14,1 fte. 2.5 Vooruitblik BNG Vermogensbeheer levert vanuit een professionele betrokkenheid als sectorspecialist in een competitief speelveld haar toegevoegde waarde voor haar klanten met een maatschappelijk belang. Onze focus blijft gericht op deskundig advies waarbij transparantie, flexibiliteit, duurzaamheid en risicobeheersing het uitgangspunt zijn. De marktomstandigheden blijven zowel in beleggingstechnische zin als qua marktbewerking uitdagend. Wij verwachten dat de resultaatontwikkeling in een sterk concurrerend speelveld gedurende het tweede halfjaar zich weliswaar gematigder, maar positief zal doorzetten bij een hoger volume aan toevertrouwd vermogen onder beheer. Den Haag, 31 augustus 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. De directie -3-

6 3 Financiële gegevens 3.1 Balans (bedragen in EUR 1.000) voor verwerking resultaat Activa Vaste activa: - Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa: - Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen Passiva Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Algemene reserve Herwaarderingsreserve Resultaat boekjaar Eigen vermogen Kortlopende schulden en overlopende passiva

7 3.2 Winst-en-verliesrekening (bedragen in EUR 1.000) 1e halfjaar e halfjaar 2010 Baten Omzet gebonden lasten Netto omzet Personeelskosten Algemene beheerskosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Diverse baten en lasten Resultaat voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen

8 3.3 Kasstroomoverzicht (bedragen in EUR 1.000) volgens indirecte methode 1e halfjaar e halfjaar 2010 Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Aanpassingen voor: - diverse baten en lasten waardeveranderingen van effecten mutatie herwaarderingsreserve afschrijvingen Veranderingen in werkkapitaal: - mutatie vorderingen en overl. activa mutatie effecten mutatie kortlopende en overl. passiva belastingen en sociale premies Kasstroom uit bedrijfsoperaties ontvangen interest en dividend betaalde vennootschapsbelasting Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten - investeringen in materiele vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten - aflossingen langlopende schulden betaalde interest op langlopende schulden 0-28 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0-28 Mutatie liquide middelen Mutatie liquide middelen - stand liquide middelen 1 januari stand liquide middelen 30 juni Mutatie liquide middelen

9 3.4 Toelichting op de balans per 30 juni 2011 en de winst-enverliesrekening over het eerste halfjaar Waarderingsgrondslagen Algemeen BNG VB is opgericht op 4 juli 2002 en beschikt over een vergunning van beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65 lid 1 sub a Wet op het financieel toezicht (Wft) en over een vergunning van beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 2:96 Wft. Op basis van die laatste vergunning is BNG VB bevoegd de volgende beleggingsdiensten te verrichten: het ontvangen en doorgeven van orders, het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten, vermogensbeheer en het geven van beleggingsadvies. Het boekjaar van BNG VB is gelijk aan het kalenderjaar. Dit halfjaarbericht betreft de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 en betreft uitsluitend de financiële informatie van BNG VB. Het halfjaarbericht is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De rapporteringsvaluta van de jaarrekening is de euro. Op het halfjaarbericht heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. De halfjaarcijfers zijn opgesteld in overeenstemming met de grondslagen die zijn gehanteerd in de jaarrekening

10 3.4.2 Eigen vermogen Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 3 miljoen verdeeld in aandelen elk nominaal EUR Hiervan zijn aandelen geplaatst en volgestort. Alle aandelen zijn in het bezit van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, gevestigd in Den Haag. - Algemene reserve Stand per 1 januari Toevoeging uit winstinhouding voorgaand boekjaar Stand per 30 juni Herwaarderingsreserve Stand per 1 januari - - Mutatie uit herwaarderingsreserve Stand per 30 juni Resultaat boekjaar Stand per 1 januari Winstinhouding Resultaat boekjaar Stand per 30 juni Totaal eigen vermogen Den Haag, 31 augustus 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. J.J.M. de Wit Voorzitter Directie J.L.S.M. Hillen Directeur J.J.A. Leenaars Voorzitter Raad van Commissarissen J.C. Reichardt Lid Raad van Commissarissen -8-

11 4 Overige gegevens 4.1 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die toelichting op of aanpassing van de halfjaarcijfers vereisen. -9-

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Samenvatting. Financieel Jaarverslag 2011

Samenvatting. Financieel Jaarverslag 2011 Samenvatting Financieel Jaarverslag 2011 Profiel BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG is een betrouwbare, eigentijdse bank en expert in het financieren

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Bericht van de Raad van Commissarissen 3 3. Verslag van de directie 4 4. Jaarrekening 8 4.1 Balans 9 4.2 Winst-en-verliesrekening 10 4.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Directie F.W.H. van Beuningen (Nellestein Management BV) M. Hartog (Cassaforte BV) A.C. Kruize-Schuitemaker (Happy Acres BV) Raad van Commissarissen C.J. van

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2009 6 2 Overzicht van het totaalresultaat 2009

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools Halfjaarverslag ASR Beleggingspools periode: 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene Informatie ASR Beleggingspools Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder ASR Nederland

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2011 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 mei 2012. Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag

Nadere informatie

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 Kempen Capital Management N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam Institutioneel vermogensbeheer Telefoon + 31 (0)20 348 8700

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV Jaarverslag 2009 Brand New Day Vermogensbeheer NV Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2009 3-4 Winst- en verliesrekening over de periode 13 maart 2009 tot en met 31 december 2009

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie Mn Services Levensloop Fonds 3 Profiel Mn Services Levensloop Fonds 4 Kerncijfers 10 Verslag van de beheerder 11 Geconsolideerde

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Kempen Orange Fund J A A R V E R S L A G 2 0 0 9 Kempen Orange Fund N.V. (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) Raad van Commissarissen (tot 1 januari 2010) Drs. R.W.J.M. Bonnier, voorzitter

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V.

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2011 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 15 Balans per 31 december 16

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2014. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect

Halfjaarverslag 2014. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect Halfjaarverslag 2014 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect 2 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FONDSEN 3 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect (fondsen voor gemene rekening) Raad

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8 JAARBERICHT 2011 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2011 8 Winst- en verliesrekening over 2011 9 Kasstroomoverzicht over 2011 10 Toelichting op

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ActivInvestor Real Estate N.V. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ActivInvestor Real Estate N.V. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ActivInvestor Real Estate N.V. Van Leijenberghlaan 197-C 1082 GG Amsterdam Postbus 75322 1070 AH Amsterdam Telefoon 020-305 86 10 Fax 020-305

Nadere informatie