Jaarverslag BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht AA s-gravenhage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 BNG Vermogensbeheer B.V. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht AA s-gravenhage Postbus BL s-gravenhage Tel.: Fax: Website: +31 (70) (70)

2 Inhoud 1 Profiel en kerncijfers Profiel Kerncijfers 2 2 Directieverslag Financiële markten Productontwikkeling Fund governance Risicobeheer Beheerd vermogen Winst-en-verliesrekening Dividenduitkering Personeel en organisatie MVO en duurzaam beleggen Vooruitzichten voor Jaarrekening Balans per 31 december 2013, voor verwerking resultaat Winst-en-verliesrekening Overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten Kasstroomoverzicht Mutatieoverzicht eigen vermogen Toelichting op de balans per 31 december 2013 en de winst-enverliesrekening over Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Statutaire bepalingen Voorstel tot winstverdeling Gebeurtenissen na balansdatum 25

3 1 Profiel en kerncijfers 1.1 Profiel BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG VB), statutair gevestigd te s-gravenhage, is een 100% dochteronderneming van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank). Het doel van de onderneming is het aanbieden van gespecialiseerde financiële diensten aan overheden en instellingen die het maatschappelijk belang dienen. Die dienstverlening bestaat uit: beheer van institutionele beleggingsfondsen, die al of niet het Fido-keurmerk dragen, discretionair vermogensbeheer, toegespitst op de specifieke situatie en behoeften van institutionele opdrachtgevers, effectenbemiddeling, dat wil zeggen het voor rekening en risico van de opdrachtgever aan- en verkopen van financiële producten, en beleggingsadvisering. BNG Vermogensbeheer richt zich met een integrale benadering op bovengenoemde opdrachtgevers die hun vermogen en liquide middelen willen laten beheren, binnen concreet geformuleerde doelstellingen van rendement, risico en liquiditeit. Directie J.J.M. de Wit, voorzitter Ir.drs. D. Widijanto, CFA (met ingang van 1 januari 2014) Mr. J.L.S.M. Hillen (tot en met 31 december 2013) Raad van Commissarissen Prof.dr. J.J.A. Leenaars, voorzitter Drs. J.C. Reichardt 1

4 1.2 Kerncijfers (in EUR 1.000) Bruto marge Totaal lasten Bedrijfsresultaat Renteresultaat Resultaat voor belastingen Marktwaarde vermogen onder beheer (in miljoenen euro's) Personeelsbestand in fte's jaarultimo 12,3 12,3 13,2 14,2 14,5 2

5 2 Directieverslag 2.1 Financiële markten De wereldeconomie nam in 2013 in kracht toe. In de Verenigde Staten (VS) waren de macro-economische data het afgelopen jaar overwegend positief. Het aantal banen nam toe en de werkloosheid daalde tot 6,7% van de beroepsbevolking; het laagste niveau sinds november Het herstel van de huizenmarkt zette door, met stijgende woningverkopen, bouwaanvragen en huizenprijzen. Het producenten- en het consumentenvertrouwen namen toe. Hetzelfde gold voor de groei van de industriële productie. De consumentenbestedingen bleven op peil. De belangrijkste tegenvaller was de afname van de groei van de persoonlijke inkomens. De Federal Reserve (Fed), de centrale bank van de VS, kondigde aan te gaan starten met het terugschroeven van het tempo van aankopen van obligaties ( tapering ). Fedvoorzitter Bernanke meldde wel dat de rente mogelijk nog lang laag zal blijven, zelfs als de werkloosheid tot onder de 6,5% zal zijn gezakt. In de eurozone was sprake van enig economisch herstel, na een lange periode van negatieve groei. De detailhandelsverkopen en de industriële productie veerden op. Vooruitlopende indicatoren als het consumenten- en het producentenvertrouwen stegen ook. De werkloosheid stabiliseerde op het nog altijd hoge niveau van rond de 12%. In mei en in november verlaagde de Europese Centrale Bank (ECB) haar belangrijkste rentetarief, de zogenaamde refi-rente, met in totaal 50 basispunten tot 0,25%. Het depositotarief, waartegen banken hun overtollige middelen bij de ECB kunnen stallen, bleef staan op 0,00%. De ECB gaat uit van een verdere verbetering van de economie, maar stelt bij monde van voorzitter Draghi dat de ECB zo lang als nodig is een ruim monetair beleid zal voeren en bereid is nadere actie te ondernemen als de economische omstandigheden mochten verslechteren. De inflatie bleef wereldwijd beperkt. In de VS daalde de consumentenprijsinflatie van 1,7% tot 1,5% op jaarbasis. De Amerikaanse kerninflatie (geschoond voor voedselen energieprijzen) daalde van 1,9% tot 1,7%. In de eurozone nam de inflatie sterker af; van 2,2% tot 0,8%. De kerninflatie daalde hier van 1,5% tot 0,7%. De rentes op de kapitaalmarkt van de eurozone zijn in 2013 gestegen. Zo is de 10- jaars swaprente met ca. 60 basispunten (0,6 procentpunt) toegenomen tot het niveau van 2,16%. Korte kapitaalmarktrentes en geldmarktrentes zijn minder gestegen. Het 3-maands euribor-tarief is bijvoorbeeld met 10 basispunten toegenomen, tot het niveau van 0,29%. De rentecurve is steiler geworden. De renteverschillen van de landen uit de periferie van de eurozone ten opzichte van Duitsland, dat in de markt als het meest veilige land wordt gezien, zijn het afgelopen jaar sterk afgenomen. Als gevolg van de verbeterde economische cijfers namen in het kielzog van de kleinere renteverschillen tussen landen ook de creditspreads van Europese financiële instellingen af. De gemiddelde opslag boven staatsleningen van 5-jaars obligaties van senior AA-debiteuren daalde van circa 110 basispunten tot nog geen 50 basispunten. 2.2 Productontwikkeling Met de invoering van verplicht Schatkistbankieren (SKB) voor decentrale overheden beoogt de wetgever een bijdrage te leveren aan een lagere EMU-schuld voor de 3

6 Nederlandse overheid door overtallige liquiditeiten van decentrale overheden voortaan aan te laten houden binnen de overheidssfeer. Om decentrale overheden die beschikken over overtollige liquiditeiten tegemoet te komen bij de rentederving, voorziet de nieuwe wet de mogelijkheid tot onderling lenen. Bij onderling lenen zet een decentrale overheid met overschotten middelen uit bij een decentrale overheid met kredietbehoefte. BNG Vermogensbeheer ziet in samenwerking met BNG Bank kansen om hierbij een faciliterende rol te spelen voor decentrale overheden die daaraan behoefte hebben. Decentrale overheden kunnen aldus de voor hen uit SKB voortvloeiende rentederving beperken. BNG Vermogensbeheer heeft in 2013 een maatwerk mandaat gebaseerd op obligatieindextrackers gelanceerd. Met dit nieuwe product wordt ingespeeld op de behoefte aan kostenefficiënte en duurzame vastrentende beleggingsoplossingen. De evaluatie van de (compartimenten)structuur van BNG Fido Kapitaalmarktselect (KMS) tegen de achtergrond van onder meer (wijzigende) risico- en beleggingsdoelstellingen van relaties en doelgroepen maar ook de potentiële impact van de AIFMD op de kostenstructuur van het fonds heeft er in geresulteerd dat de tranches RRT I, RRT III en ARTC de facto beëindigd zijn. Diverse relaties zijn overgestapt naar andere compartimenten binnen KMS. 2.3 Fund governance In het verslagjaar is in de vergaderingen met de Raad van Toezicht van de BNG fondsen uitvoerig van gedachten gewisseld over (macro)economische en politieke ontwikkelingen, over het beleggingsbeleid en de daarmee gepaard gaande risico s, de behaalde resultaten en de ontwikkeling van het belegde vermogen van de fondsen. Met betrekking tot schatkistbankieren (SKB) heeft de Raad in vrijwel alle vergaderingen aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen voor de participanten en de informatieverstrekking rondom SKB aan de participanten. Daarnaast is er tijdens de vergaderingen aandacht besteed aan compliance en aan de relevante ontwikkelingen op het gebied van regelgeving in het bijzonder de implementatie van de AIFMD-richtlijn per 22 juli Eerder heeft BNG Vermogensbeheer als beheerder de maatregelen ter bescherming van de participanten verder aangescherpt door de invoering van een Fund Governance Code, gebaseerd op de uitgangspunten terzake van Dutch Fund and Asset Management Association (Dufas), de brancheorganisatie van beleggingsinstellingen in Nederland. Deze Code is van toepassing op alle Fido-proof fondsen die door de BNG Vermogensbeheer als beheerder worden aangeboden. Aan de hand van rapportages van de compliance officer of de beheerder heeft de Raad van Toezicht van de BNG fondsen, welke tevens fungeert als toezichthouder inzake fund governance, in het verslagjaar beoordeeld of de in de Code opgenomen maatregelen en principes zijn nageleefd. De jaarlijkse Fund Governance rapportage is in aanwezigheid van de Raad van Commissarissen van BNG Vermogensbeheer met de Raad van Toezicht besproken. De directie is van mening dat met het hiervoor geschetste raamwerk op adequate en efficiënte wijze invulling wordt gegeven aan de eis van onafhankelijk toezicht op de gang van zaken bij de beleggingsinstellingen. 4

7 2.4 Risicobeheer BNG Vermogensbeheer maakt als beleggingsonderneming en beheerder gebruik van financiële instrumenten. De hiermee samenhangende risico s zijn nader omschreven in de jaarrekening. Er wordt belegd binnen de beleggings- en risicolimieten zoals die in het prospectus van de beleggingsfondsen en in de mandaatsovereenkomsten zijn vastgesteld. Binnen BNG Vermogensbeheer fungeert een Risk Management Committee, waarin risico-analyses worden besproken en dat besluiten rondom risico s aan de directie voorlegt. De afdeling Risk Control van BNG Bank kwalificeert, kwantificeert en monitort de risico s en rapporteert deze aan het Risk Management Committee. De directie heeft in de verslagperiode aan de hand van rapportages gesproken over zaken met betrekking tot risicobeheer, compliance en de behaalde resultaten en ontwikkeling van het belegd vermogen, hetgeen ook onderwerp van bespreking is geweest in de vergaderingen met de Raad van Commissarissen en met de Raad van Toezicht van de BNG fondsen. Tevens is in het verslagjaar in de vergaderingen met de Raad van Commissarissen en de Raad van Toezicht uitvoerig van gedachten gewisseld over actuele marktomstandigheden, de gevolgen van de economische ontwikkelingen, het beleggingsbeleid en over mogelijke implicaties van schatkistbankieren. 5

8 2.5 Beheerd vermogen Het door BNG Vermogensbeheer beheerde vermogen is in 2013 met EUR 1,2 miljard gedaald tot bijna EUR 5,2 miljard. Deze daling is volledig veroorzaakt door de introductie van Schatkistbankieren (SKB). De daling van het beheerd vermogen deed zich met name voor bij de beleggingsfondsen. Deze uitstroom is slechts ten dele opgevangen door autonome acquisitie. In 2013 zijn twee nieuwe mandaatrelaties voor een totaalbedrag van EUR 90 miljoen aan het relatiebestand toegevoegd. Beheerd vermogen (in miljoenen euro's) Mandaten 4.011, ,7 Beleggingsfondsen 1.172, ,0 Totaal 5.183, ,7 6

9 2.6 Winst-en-verliesrekening Baten De brutobaten daalden per saldo met 9%. De daling deed zich voornamelijk voor bij de opbrengsten uit de beleggingsfondsen bij licht stijgende omzet gebonden lasten. Lasten De bedrijfslasten over 2013 bedroegen EUR en waren daarmee licht hoger in vergelijking tot het voorgaande boekjaar. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de incidentele gestegen advieskosten. De kostendiscipline vertaalt zich in het daar waar mogelijk handhaven van het kostenniveau van 2012 of hooguit een beperkte indexering. Verschillende kostenposten zoals afschrijvingen boden ruimte voor een (lichte) daling. In tegenstelling tot marges en inkomsten kennen de kosten over het algemeen een vast karakter. De belangrijkste uitgaven worden gevormd door personeel (inclusief inhuur BNG Bank 65% en IT 15%). Bedrijfsresultaat In 2013 heeft BNG Vermogensbeheer vooral last gehad van dalende inkomsten, voornamelijk als gevolg van het ingaan van de Wet op het Schatkistbankieren. Het resterende bedrijfsresultaat komt daarmee per saldo op EUR , een daling van 21,6% ten opzichte van Belastingen In 2013 is het tarief van de vennootschapsbelasting gelijk gebleven op 25%. 2.7 Dividenduitkering Het dividendbeleid voorziet in een uitkeringspercentage van 50% bij een minimaal rendement na belastingen van 12,5% op het eigen vermogen. Gegeven de stabiele resultaten en de ontwikkeling van het eigen vermogen wordt over het resultaat na belastingen over 2013 een dividend voorgesteld van 100%. Bij een resultaat na belastingen van EUR betekent dit een dividend van EUR 757 per aandeel van EUR nominaal. 7

10 2.8 Personeel en organisatie BNG Vermogensbeheer is een klantgerichte, flexibele organisatie met korte lijnen waarin men vanuit professionaliteit, zelfstandigheid en individuele verantwoordelijkheden gezamenlijk werkt aan het realiseren van de doelstellingen. De kernwaarden professionaliteit, betrouwbaar en eigentijds komen hierin terug. De personele bezetting is in 2013 gelijk gebleven op 13 medewerkers (12,3 fte). Het 12 maands voortschrijdende gemiddelde korte ziekteverzuim liet een daling zien van 3,55% tot 2,55% per ultimo Het opleidingsbudget wordt zowel aangewend voor meerjarige scholing op (post)doctoraal niveau als kortlopende vakinhoudelijke opleidingen, vaardighedentrainingen en coachingtrajecten. 2.9 MVO en duurzaam beleggen Het proces van duurzaam beleggen is bij BNG Vermogensbeheer dusdanig ingericht dat naast een algemeen duurzaamheidsbeleid, aanvullend kan worden voldaan aan de specifieke eisen en wensen van cliënten. Cliënten kunnen zowel door hen ongewenste debiteuren of sectoren uitsluiten en/of de lat ten aanzien van de best-inclass selectie hoger of lager leggen (bijvoorbeeld bij de onderste 30% van het beleggingsuniversum). BNG Vermogensbeheer heeft in de afgelopen periode een actief beleid gevoerd onder haar cliënten om deze benaderingswijze onder de aandacht te brengen. De mandaten die door BNG Vermogensbeheer worden beheerd zijn volgens bovenstaande twee methoden geanalyseerd en waar gewenst aangepast aan de cliëntspecifieke duurzaamheidscriteria. De middelen die klanten van BNG Vermogensbeheer hebben ondergebracht in de door haar beheerde beleggingsfondsen worden duurzaam belegd, dit is -in overleg met klanten- ook het geval voor een groot deel van de individuele mandaten. Om een uitspraak te kunnen doen over de duurzaamheid van de beleggingsportefeuilles, maakt BNG Vermogensbeheer gebruik van de diensten van Sustainalytics. Sustainalytics is een gerenommeerd onderzoeksbureau, dat de duurzaamheidsprestaties van zowel ondernemingen als landen beoordeelt. 8

11 2.10 Vooruitzichten voor 2014 BNG Vermogensbeheer wordt in haar speelveld geconfronteerd met uitdagende marktomstandigheden, een voortgaande aanscherping van de wet- en regelgeving zoals de invoering van de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMrichtlijn) en de gevolgen van schatkistbankieren (SKB). BNG Vermogensbeheer vertrouwt erop haar dienstverlening te kunnen optimaliseren en aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. BNG Vermogensbeheer ziet mogelijkheden om via onderling lenen haar dienstverlening aan decentrale overheden in aangepaste vorm te kunnen voortzetten. Daarnaast is de klantenkring van BNG Vermogensbeheer breder samengesteld dan alleen decentrale overheden. Voor de bestaande beleggingsfondsen is bovendien een langjarige overgangsregeling voor SKB door decentrale overheden ingesteld. Daarnaast zullen er zich in 2014 opnieuw proposities voordoen waar BNG Vermogensbeheer een kansrijke uitgangspositie heeft. Qua positionering kunnen onderscheidende elementen zoals de aandeelhoudersstructuur (100% dochter van BNG Bank), specifieke kennis van wet- en regelgeving, maatwerkoplossingen (BNG optimalisatiemodel), focus op vastrentende waarden en intensief relatiebeheer als het erop aankomt het verschil maken. De projectenkalender 2014 wordt gedomineerd door activiteiten die samenhangen met de opvolging van wet- en regelgeving. Met name de afronding van de implementatie van de AIFM-richtlijn zal evenals in 2013 een stevige inspanning vragen van de organisatie. Het personeelsbestand zal in 2014 naar verwachting licht dalen door integratie en samenvoeging van ondersteunende activiteiten. Gezien deze onzekerheden onthouden wij ons van een uitspraak over het resultaat over Den Haag, 20 maart 2014 BNG Vermogensbeheer B.V. De directie 9

12 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013, voor verwerking resultaat (in EUR 1.000) Activa Vaste activa: - Materiële vaste activa Financiële vaste activa 2-18 Vlottende activa: - Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen Passiva Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Algemene reserve Herwaarderingsreserve Resultaat boekjaar Eigen vermogen Kortlopende schulden Overlopende passiva De nummers achter de posten verwijzen naar de toelichting. 10

13 3.2 Winst-en-verliesrekening 2013 (in EUR 1.000) Baten Opbrengsten vermogensbeheer Opbrengsten beleggingsfondsen Overige baten Omzet gebonden lasten Bruto marge Lasten Personeelskosten Overige beheerskosten Afschrijvingen Totaal lasten Bedrijfsresultaat rentebaten Resultaat voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen Overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 2013 (in EUR 1.000) Nettowinst Mutatie herwaarderingsreserve Resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen (na belastingen) Totaal

14 3.4 Kasstroomoverzicht 2013 Volgens de indirecte methode (in EUR 1.000) Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat voor belastingen Aanpassingen voor: - waardeveranderingen van effecten afschrijvingen mutatie vorderingen en overlopende activa mutatie effecten mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva belastingen en sociale premies 4 6 Veranderingen in werkkapitaal betaalde vennootschapsbelasting Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten - Desinvestering financiële vaste activa 18 - Kasstroom uit investeringsactiviteiten 18 - Kasstroom uit financieringsactiviteiten - Betaald dividend Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Mutatie rekening-courant - stand rekening-courant 1 januari stand rekening-courant 31 december Mutatie rekening-courant

15 3.5 Mutatieoverzicht eigen vermogen 2013 (in EUR 1.000) 2013 beginstand ongerealiseerde resultaten resultaat boekjaar eindstand Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Algemene reserve Herwaarderingsreserve Onverdeelde winst Totaal eigen vermogen beginstand ongerealiseerde resultaten Dividenduitkering winstinhouding Dividenduitkering winstinhouding resultaat boekjaar eindstand Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Algemene reserve Herwaarderingsreserve Onverdeelde winst Totaal eigen vermogen

16 3.6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 en de winst-enverliesrekening over Waarderingsgrondslagen Algemeen BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG VB), gevestigd te s-gravenhage, is een 100% deelneming van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank). Het doel van BNG VB is het aanbieden van gespecialiseerde financiële diensten aan overheden en instellingen die het maatschappelijk belang dienen. BNG VB is opgericht op 4 juli 2002 en beschikt over een vergunning van beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65 lid 1 sub a Wet op het financieel toezicht (Wft) en over een vergunning van beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 2:96 Wft. Op basis van die laatste vergunning is BNG VB bevoegd de volgende beleggingsdiensten te verrichten: het ontvangen en doorgeven van orders, het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten, vermogensbeheer en het geven van beleggingsadvies. Het boekjaar van BNG VB is gelijk aan het kalenderjaar. Deze jaarrekening betreft de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 en betreft uitsluitend de financiële informatie van BNG VB. De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Alle bedragen worden gepresenteerd in duizenden euro s tenzij anders vermeld. De rapporteringsvaluta van de jaarrekening is de euro. De directie van BNG VB heeft een beoordeling gemaakt van de mogelijkheid van de vennootschap om te blijven opereren in de toekomst. De directie zijn thans geen materiele onzekerheden bekend die de bedrijfsvoering van de vennootschap belemmeren. De jaarrekening is opgesteld op basis van going concern. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij andere waarderingsgrondslagen zijn vermeld. Materiële vaste activa De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur. Op in eigen beheer ontwikkelde software wordt afgeschreven vanaf het moment van in gebruik neming. Effecten De effecten worden niet aangehouden uit hoofde van handelsdoeleinden. De effecten bestaan uit participaties in de onder beheer van BNG VB staande fondsen. Deze participaties worden conform RJ 290 geclassificeerd als investeringen in eigenvermogensinstrumenten. De tot de beleggingsportefeuille van de onder beheer van BNG VB staande fondsen behorende waardepapieren worden opgenomen tegen reële 14

17 waarde, welke op balansdatum is gelijkgesteld aan de laatst gedane officiële beurskoers bij beursgenoteerde beleggingen en bij niet- beursgenoteerde beleggingen, zoals beleggingsfondsen, aan de intrinsieke waarde per participatie. Toename van de reële waarde wordt via een herwaarderingsreserve geleid. Afname van de reële waarde wordt aan de herwaarderingsreserve onttrokken voor zover de herwaarderingsreserve daartoe toereikend is. Een verdergaande afname van de reële waarde wordt ten laste van het resultaat gebracht. Indien de reële waarde daarna weer toeneemt wordt eerst de waardevermindering die ten laste van het resultaat is gebracht terug genomen. Een verdergaande toename van de reële waarde leidt wederom tot toevoeging aan de herwaarderingsreserve. Winst-en-verliesrekening Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. Tussen de vennootschap en BNG Vermogensbeheer bestaat een fiscale eenheid. De verrekening van de belastingen binnen deze eenheid vindt plaats alsof elke maatschappij zelfstandig belastingplichtig is. De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat. 15

18 3.6.2 Toelichting op de balans 1 Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit geheel in eigen gebruik zijnde hard- en software. De afschrijvingstermijn van de aangekochte c.q. ontwikkelde hard- en software is 3 jaar. Het verloop van deze balanspost gedurende 2013 is als volgt: Hard- en software Historische aanschafwaarde*) Waarde per 1 januari Investeringen in boekjaar - - Waarde per 31 december Afschrijvingen*) Cumulatieven per 1 januari Afschrijvingen in boekjaar 6 53 Cumulatieven per 31 december Boekwaarde per 31 december 0 6 *) vanaf Financiële vaste activa Per 1 juli 2007 is een 100% dochter BNG Wereld GeldmarktSelect B.V. opgericht. Deze besloten vennootschap is in 2013 geliquideerd omdat deze nooit actief is geweest. Gezien de geringe omvang (EUR 18) werd deze vennootschap niet geconsolideerd. 3 Vorderingen en overlopende activa Dit betreft nog te ontvangen omzetbelasting en overlopende activa Te ontvangen omzetbelasting 4 4 Overlopende activa De post Overlopende activa bestaat voornamelijk uit gefactureerde nog te ontvangen beheervergoedingen. 16

19 4 Effecten De effectenportefeuille is in 2013 in waarde gestegen met EUR 1,2 miljoen. Deze stijging is vrijwel geheel het gevolg van uitbreiding in de portefeuille KMS GMS VLT *) Totaal Aanschafwaarde Mutaties ten laste van vorige jaren Balanswaarde per 1 januari Saldo aan- en (ver)kopen Mutatie Herwaarderingsreserve Herbelegd dividend 2 2 Mutatie ten gunste/laste resultaat Balanswaarde per 31 december KMS GMS VLT *) Totaal Aanschafwaarde Mutaties ten laste van vorige jaren Balanswaarde per 1 januari Saldo aan- en (ver)kopen Mutatie Herwaarderingsreserve Herbelegd dividend Mutatie ten gunste/laste resultaat Balanswaarde per 31 december *) VLT=vaste looptijden tranche(s) De effecten bestaan geheel uit participaties in de onder beheer van BNG VB staande fondsen. 17

20 5 Liquide middelen Dit betreft voornamelijk het rekening-courantsaldo met N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Het saldo staat ter vrije beschikking. 6 Eigen vermogen Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 3 miljoen verdeeld in aandelen elk nominaal EUR Hiervan zijn aandelen geplaatst en volgestort. Alle aandelen zijn in het bezit van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, gevestigd in Den Haag. De mutaties in het eigen vermogen gedurende het boekjaar zijn opgenomen in het mutatieoverzicht eigen vermogen (zie pagina 13). 7 Kortlopende schulden Nog te betalen VPB Nog te betalen loonheffing en sociale premies Crediteuren Overlopende passiva Nog te ontvangen facturen Nog te betalen personeelsbeloningen

21 3.6.3 Toelichting op de winst-en-verliesrekening 9 Opbrengsten vermogensbeheer De opbrengsten vermogensbeheer bestaan uit een vergoeding voor het vermogen onder beheer exclusief beleggingsfondsen. 10 Opbrengsten beleggingsfondsen De opbrengsten beleggingsfondsen bestaan uit een beheervergoeding conform het prospectus uitgedrukt in basispunten van het beheerd vermogen. 11 Overige baten In de overige baten zijn ontvangen dividenden en waardeveranderingen van effecten opgenomen. 12 Omzet gebonden lasten In de omzet gebonden lasten zijn de kosten opgenomen, die direct samenhangen met de hoogte van het vermogen onder beheer. Dit betreft o.a. kosten beleggingsadministratie en bewaarloon. 13 Personeelskosten De personeelskosten bestaan uit: Salarissen Pensioenpremies Sociale lasten Overige personeelskosten Pensioenen BNG Vermogensbeheer behandelt haar collectieve bedrijfstakpensioenregeling als een toegezegde bijdragenregeling. In deze regeling liggen de actuariële en beleggingsrisico s nagenoeg volledig bij de deelnemers. Bij deze regeling aangesloten werkgevers hebben geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen als sprake is van een tekort bij het fonds. De verplichtingen bestaan uit het voldoen van de door het pensioenfonds vastgestelde premie. Het pensioenfonds stelt deze premie jaarlijks vast, op basis van eigen bestandsgegevens en met inachtneming van de door de toezichthouder voorgeschreven parameters en vereisten. De premieplicht komt voort uit de aansluiting bij het fonds in het betreffende jaar en niet uit de aansluiting in voorgaande jaren. Het werkgeversdeel van de premie en eventuele supplementaire bedragen worden in het jaar waarop het betrekking heeft ten laste van het resultaat gebracht. 19

22 Bezoldiging bestuurders en commissarissen De bezoldiging van de Raad van Commissarissen bedraagt nihil. De bezoldiging van de bestuurders en voormalige bestuurders bestaat uit vaste beloning, variabele beloning en bijdrage pensioen Bestuurders en voormalige bestuurders Overige beheerskosten De overige beheerskosten bestaan uit: Ondersteuning en marktinformatie Advieskosten Overig Afschrijvingen Onder deze post zijn de afschrijvingen op materiële vaste activa opgenomen. 16 Rentebaten Hieronder zijn de rentebaten opgenomen die aan het boekjaar zijn toe te rekenen. 17 Belastingen Overeenkomstig de afspraak met BNG Bank dient BNG VB de over de winst berekende vennootschapsbelasting af te dragen aan BNG Bank. Als gevolg van de gekozen werkwijze van verrekening van de vennootschapsbelasting via BNG Bank zijn er geen latente posities opgenomen. De vennootschapsbelasting over het resultaat van 2013 is berekend op basis van 25% (2012: 25%) en bedraagt EUR 631 duizend (2012: EUR 805 duizend). 20

23 Risicoparagraaf Krediet- en marktrisico Kredietrisico is het risico dat een tegenpartij contractuele of andere overeengekomen verplichtingen (waaronder verstrekte kredieten, leningen, vorderingen en ontvangen garanties) niet nakomt. Marktrisico is het risico als gevolg van het blootstaan aan wijzigingen in marktprijzen van verhandelbare financiële instrumenten. Het omvat mede het risico als gevolg van prijsvolatiliteit, marktliquiditeit, concentratie en correlatie. Gezien de aard van de bedrijfsactiviteiten is het kredietrisico op de vorderingen beperkt van omvang. BNG VB als beleggingsonderneming loopt nauwelijks kredieten marktrisico voor eigen rekening. De risicodragende partij is de relatie waarvoor het vermogen wordt beheerd, hetzij in een mandaat hetzij in een fonds. Renterisico Voor BNG VB zelf wordt geen afzonderlijk rentebeleid gevoerd. Als beheerder formuleert BNG VB een rentebeleid ten behoeve van de voor derden beheerde gelden. Hiervoor geldt voor wat betreft risico hetgeen verwoord is bij het krediet- en marktrisico. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico wordt gedefinieerd als de mogelijkheid dat BNG VB op enig moment niet in staat is om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen zonder daarbij onaanvaardbare verliezen op te lopen. Gezien de aard van de bedrijfsactiviteiten wordt dit risico als zeer klein ervaren en worden behalve de gebruikelijke beheersmaatregelen hiervoor geen speciale maatregelen getroffen. Valutarisico Gedurende het boekjaar is de som van de in vreemde valuta gewaardeerde activa nihil. BNG VB heeft in de verslagperiode geen direct of indirect valutarisico gelopen. Operationeel risico Onder operationeel risico wordt verstaan het risico op verliezen als gevolg van ontoereikende of falende interne processen en systemen, fouten van medewerkers of externe gebeurtenissen. Onderdelen van het operationeel risico zijn IT-risico, integriteitsrisico, uitbestedingsrisico en juridisch risico. Voor het identificeren van operationele risico s wordt gebruik gemaakt van jaarlijkse self-assesments. Incidenten worden in een register bijgehouden, geëvalueerd en waar nodig worden (aanvullende) acties ondernomen. 21

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2008 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2008 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2008 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1008065/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 581 Faxnummer (070) 3750 986 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage

Jaarverslag 2015. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Jaarverslag 2015 BNG Vermogensbeheer B.V. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage Tel.: Fax: E-mail: Website: +31 (70) 375 02 45 +31 (70) 375

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.)

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Jaarverslag 2009 BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Inhoud 1 Profiel en kerncijfers 1 1.1 Profiel 1 1.2 Kerncijfers 1 2 Directieverslag 2 2.1 Marktontwikkelingen en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Jaarverslag 2013 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1017 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam. Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50

Jaarverslag 2015. Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam. Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Jaarverslag 2015 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

ASR Vermogensbeheer BV Halfjaarverslag

ASR Vermogensbeheer BV Halfjaarverslag ASR Vermogensbeheer BV Halfjaarverslag ASR Vermogensbeheer BV Halfjaarverslag 2016 2 Algemene informatie ASR Vermogensbeheer BV Kantooradres ASR Vermogensbeheer BV Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Website:

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 30 juni 2016 2 Winst-en-verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2014 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie