Jaarverslag BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.)"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.)

2 Inhoud 1 Profiel en kerncijfers Profiel Kerncijfers 1 2 Directieverslag Marktontwikkelingen en beleggingsbeleid Productontwikkeling Risicobeheer Beheerd vermogen Financieel resultaat Financiering Investeringen en Informatietechnologie Personeel en organisatie Vooruitblik 7 3 Jaarrekening Balans Winst-en-verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans per 31 december 2009 en de winst-en verliesrekening over Overige gegevens Accountantsverklaring Statutaire bepalingen inzake winstbestemming Voorstel winstbestemming Gebeurtenissen na balansdatum 23 BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht AA s-gravenhage Postbus BL s-gravenhage Tel.: Fax: Website: +31 (70) (70)

3 1 Profiel en kerncijfers 1.1 Profiel BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG VB), statutair gevestigd te Den Haag, is een 100% dochteronderneming van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). BNG VB is een toonaangevende, professionele organisatie op het gebied van institutioneel vermogensbeheer voor een specifieke doelgroep binnen de publieke sector. Naast lagere overheden, zoals provincies en gemeenten, worden eveneens gelden beheerd voor onderwijsinstellingen en woningcorporaties. De dienstverlening van BNG VB bestaat uit: beheer van institutionele beleggingsfondsen, die al of niet het Fido-keurmerk dragen, discretionair vermogensbeheer, toegespitst op de specifieke situatie en behoeften van institutionele opdrachtgevers, effectenbemiddeling, dat wil zeggen het voor rekening en risico van de opdrachtgever aan- en verkopen van financiële producten, en vermogensbeheer advisering. BNG VB richt zich met een integrale benadering op bovengenoemde opdrachtgevers die hun vermogen en liquide middelen willen laten beheren, binnen concreet geformuleerde doelstellingen van rendement, risico en liquiditeit. 1.2 Kerncijfers Kerncijfers (Bedragen x EUR 1.000) Netto omzet Kosten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Overige financiële baten en lasten <1.011> <324> <787> Bedrijfsresultaat voor belastingen (Bedragen x EUR ) Marktwaarde vermogen onder beheer Personeelsbestand in fte's jaarultimo 14,5 11,4 11,4 11,4 9,4-1-

4 2 Directieverslag 2.1 Marktontwikkelingen en beleggingsbeleid De eerste helft van de verslagperiode stond in het teken van de economische crisis. In de Verenigde Staten was de toestand van de huizenmarkt slecht en steeg de werkloosheid. Het consumenteninkomen kromp en het consumentenvertrouwen daalde tot een dieptepunt. Jaar-op-jaar gemeten lieten de detailhandelsverkopen alsook de industriële productie een fors negatieve groei zien. Ook in Europa stelden de macro-economische cijfers in het eerste halfjaar cijfers teleur. De huizenmarkt was in de meeste landen in een stevige dip geraakt. In de eurozone daalden de industriële productie en de detailhandelsverkopen en nam de werkloosheid toe. Consumenten en producenten waren somber gestemd. In de tweede helft van de verslagperiode kwamen er tekenen van economisch herstel en nam de hoop op het einde van de financiële crisis toe. In de Verenigde Staten (VS) verbeterde de situatie op de huizenmarkt. De industriële productie en de detailhandelsverkopen toonden een opwaartse beweging. Tegen het einde van het jaar kwam er een einde aan de daling van het consumenteninkomen en stabiliseerde de werkloosheid. Het producenten- en het consumentenvertrouwen zaten in de lift. Ook in de eurozone nam in de tweede helft van het jaar het optimisme onder producenten en consumenten toe. Toch was het beeld hier meer gemengd dan in de VS. De industriële productie steeg, maar de detailhandelsverkopen bleven in mineur en de werkloosheid liep verder op. Staatsschulden namen aanzienlijk in omvang toe, maar regeringen kondigden aan niet eerder dan in 2011 te gaan bezuinigen. Met het verslechterende economische klimaat daalde de inflatie gedurende de eerste negen maanden van de verslagperiode flink. Zowel in de VS als in de eurozone daalden de consumentenprijzen tot onder het nulpunt. Met de verbeterende economie kwam in het laatste kwartaal een einde aan de periode van deflatie. In de VS namen de consumentenprijzen met ruim 2,5% op jaarbasis toe. In de eurozone bedroeg de inflatie een kleine 1%. Onderliggend bleef er sprake van een neerwaartse trend. Zo daalde de kerninflatie (geschoond voor voedsel- en energieprijzen) in de eurozone in 2009 van net onder de 2% tot net boven de 1% op jaarbasis. Hier stond tegenover dat de grondstoffenprijzen weer stegen. De olieprijs liep op tot het hoogste niveau sinds begin oktober Metalen namen fors in waarde toe. De stijging van de prijzen van bijvoorbeeld aluminium en koper kan worden gezien als een teken van een toename van de economische bedrijvigheid. Het feit dat de goudprijs tot all-time highs is gestegen kan worden verklaard doordat sommige marktpartijen verwachten dat de inflatie zal oplopen als het economische tij definitief is gekeerd. In de verslagperiode zijn de rentes op de geldmarkt van de Europese Monetaire Unie (EMU) fors gedaald. De euribor-tarieven daalden met 200 basispunten. Driemaands euribor noteerde aan het einde van de verslagperiode 0,7%. Op de kapitaalmarkt daalde de rente op swaps met een looptijd van 1 tot 5 jaar met 50 basispunten of meer. De rente op swaps met een looptijd van 5 tot 10 jaar daalde minder. Voor langere looptijden was er sprake van een stijging van de rente. -2-

5 De rentecurve werd vooral in de eerste helft van de verslagperiode flink steiler. De verandering van de vorm van de rentecurve had te maken met de economische crisis en het beleid van de centrale overheden en de Europese Centrale Bank (ECB). Vanwege de afnemende economische groei en de dalende inflatie voerde de ECB een beleid van renteverlagingen. In de eerste helft van het jaar is de officiële refi-rente met in totaal 150 basispunten verlaagd tot 1%. In de tweede helft van het jaar hield de ECB de refi-rente op dit historisch lage niveau. Vanwege het relatief grote verschil tussen de korte en de lange rente bleven beleggers aanvankelijk obligaties met een lange looptijd kopen. Ook had de start van een programma van de ECB om covered bonds (obligaties met extra zekerheid) op te kopen een positief effect op de koersen aan de lange kant van de rentecurve. Naarmate het jaar vorderde namen de zorgen over een toename van het aanbod van staatsleningen toe. Daarnaast verbeterde de toestand van de economie en kondigde de ECB aan dat enkele leenfaciliteiten, die tot doel hadden de liquiditeit op de geldmarkt te vergroten, in de loop van 2010 worden beëindigd. Hierdoor ontstond er een opwaartse druk op de lange rentes. Onder invloed van de kredietcrisis bereikten de creditspreads van financiële waarden in maart en april historisch hoge waarden. Daarna zijn de creditspreads sterk gedaald. Daarbij gold hoe lager de kredietwaardigheid (rating), hoe groter de daling. Achtergestelde leningen deden het beter dan senior papier. Het idee dat het dieptepunt van de recessie voorbij was, zorgde samen met de aankondiging van plannen door banken om staatshulp terug te betalen en balansen te versterken voor een positief sentiment op de markt van obligaties van financiële instellingen. Veel banken en verzekeraars gaven nieuwe leningen uit. Beleggers hadden geld in kas en sloegen goedkoop obligaties in. De gemiddelde opslag boven staatsleningen van senior AA-debiteuren daalde in 2009 per saldo van ca. 150 basispunten naar 95 basispunten. Aan het einde van de verslagperiode stonden de koersen van staatsobligaties uit de periferie van de eurozone onder druk vanwege zorgen over de financierbaarheid van de hoge begrotingstekorten. Vooral Griekenland kwam in de schijnwerpers te staan. Aandelen van banken en verzekeraars deden het in het eerste kwartaal slecht, maar herstelden zich gedurende de rest van het jaar. Voor de meeste financiële waarden lag het dieptepunt in maart. De graadmeter voor aandelen binnen de eurozone, de Dow Jones Euro Stoxx 50 index, eindigde het eerste kwartaal 15% lager, maar sloot het jaar uiteindelijk af met een flinke plus. Het rendement over 2009 kwam uit op 21%. 2.2 Productontwikkeling In het afgelopen jaar zijn er enkele fondsen ontwikkeld voor speciale doelgroepen. Dit betreft het OSG Liquiditeiten Fonds en de Limburgfondsen voor een aantal Limburgse gemeenten. 1. Het OSG Liquiditeiten Fonds is geschikt voor onderwijsinstellingen die structureel middelen beschikbaar hebben, maar deze niet voor de lange termijn kunnen of willen uitzetten. -3-

6 2. Limburgfondsen Voor de leden van de Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Limburg binnen Essent N.V. (VEGAL) heeft BNG Vermogensbeheer twee Limburgfondsen ontwikkeld. De 40 gemeenten van de provincie Limburg hebben de keuze uit het Limburg Liquiditeiten Fonds en het Limburg Kapitaalmarkt Fonds. De fondsen zijn gericht op het behalen van een aantrekkelijk rendement, zijn fido-proof en keren jaarlijks dividend uit. 2.3 Risicobeheer BNG VB maakt als beheerder gebruik van financiële instrumenten. De hiermee samenhangende risico s zijn nader omschreven in de jaarrekening. Er wordt belegd binnen de limieten zoals die in het prospectus en in de mandaatsovereenkomsten zijn vastgesteld. Binnen BNG VB fungeert een Risk Management Committee, waarin, risico-analyses worden besproken en dat besluiten rondom risico s aan de directie van de beheerder voorlegt. De afdeling Risk Control van BNG kwalificeert, kwantificeert en monitort de risico s en rapporteert deze aan het Risk Management Committe. De directie heeft in de verslagperiode aan de hand van rapportages gesproken over zaken met betrekking tot risicobeheer, compliance en de behaalde resultaten en ontwikkeling van het belegd vermogen, hetgeen ook onderwerp van bespreking is geweest met de raad van commissarissen en met de raad van toezicht van de BNG fondsen. Tevens is in het verslagjaar in de vergaderingen met de raad van commissarissen en de raad van toezicht uitvoerig van gedachten gewisseld over de gevolgen van de economische crisis en over het beleggingsbeleid. 2.4 Beheerd vermogen Het beheerde vermogen was ultimo 2009 EUR 5,2 miljard groot (2008: EUR 2,5 miljard). De sterke stijging is het gevolg van het afsluiten van mandaten met partijen die gelden hebben ontvangen uit de verkoop van Nuon en Essent. Deels zijn deze mandaten onder tijdelijk beheer hangende de uitkomst van een Europese aanbesteding. Het beheerde vermogen, exclusief dat van de energie mandaten steeg over 2009 per saldo met 4% tot EUR 2,6 miljard. Mede als gevolg van de ontwikkelingen in de geldmarkt nam het vermogen van BNG Fido Geldmarktselect af tot EUR 1,1 miljard (2008: EUR 1,5 miljard). De in het vorige jaarverslag gesignaleerde ontwikkeling met betrekking tot BNG Fido Kapitaalmarktselect heeft zich in 2009 voortgezet. Het vermogen van dit fonds bedroeg eind 2009 EUR 474,9 miljoen (2008: EUR 122,5 miljoen). De Limburgfondsen hadden per ultimo 2009 een totaal beheerd vermogen van EUR 72,7 miljoen en het OSG Liquiditeiten Fonds EUR 5,3 miljoen. Deze fondsen zijn in de loop van het afgelopen jaar actief geworden. -4-

7 Assets under Management (Bedragen x EUR ) Mandaten Grootte Aantal EUR Aantal EUR ,0 3 16, ,3 3 53, , ,4 1 59,3 > , , , ,6 Beleggingsfondsen APPA* ) 19 15, ,9 KMS* ) , ,5 GMS* ) , ,8 OMS* ) 4 53,2 3 53,9 Limburg fondsen 5 72,7 OSG Liq. Fonds 4 5, , ,1 Totaal 5.154, ,7 *) Volledige namen fondsen:bng APPA Fonds, BNG Fido Kapitaalmarktselect, BNG Fido Geldmarktselect en BNG Fido Optimaalselect. 2.5 Financieel resultaat Baten en Netto Omzet De baten stegen in 2009 met 27%. Deze sterke stijging was het gevolg van zowel een stijging van de fee-inkomsten bij de fondsen, als een toename van de inkomsten uit mandaten. In de rubricering van de omzet gebonden lasten heeft een herziening plaatsgevonden. In de hier voorliggende cijfers zijn lasten die direct samenhangen met de (omvang van de) omzet onder dit hoofd opgenomen. In het verleden werden de lasten ondergebracht onder de algemene beheerskosten of meteen ten laste van de bruto baten gebracht. De netto omzet nam over 2009 toe met 12,5% tot EUR 6,3 miljoen (2008: EUR 5,6 miljoen). Personeelskosten Gedurende het afgelopen boekjaar heeft er uitbreiding plaatsgevonden bij de Mid Office (2 fte) en directie (1 fte). De uitbreiding van personeel hangt samen met de uitbreiding van de capaciteit, gewenst om de groei te faciliteren. Eind 2009 bedroeg de bezetting 14,5 fte (2008: 11,4). De stijging van de kosten in 2009 ten opzichte van het vorige boekjaar betrof onder meer de salariskosten, wervingskosten, variabele beloningen en leasekosten. -5-

8 Algemene beheerskosten De gepresenteerde beheerskosten over 2009 zijn vrijwel gelijk aan die uit het vorige boekjaar, zoals eerder aangegeven zijn enkele posten met ingang van 2009 opgenomen onder omzet gebonden lasten, dit betreft met name de kosten van de elders ondergebrachte back office. Bij de kosten voor informatietechnologie vond een aanzienlijke kostenstijging plaats (2009: EUR , 2008: EUR ). Deze is voornamelijk veroorzaakt door hogere afschrijving op eerder ontwikkelde maar in 2009 in gebruik genomen software. De kosten ten behoeve van interim personeel en externe adviseurs waren de helft lager dan in Overige financiële baten en lasten Participaties in de BNG VB beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Gedurende 2009 zijn door BNG VB participaties in het BNG Fido Geldmarktselect aangehouden met een omvang van EUR 5,5 miljoen en in het BNG Fido Kapitaalmarktselect voor EUR 0,8 miljoen. De BNG VB participatie in de Egalisatie Tranche I (ET I) van BNG Fido Geldmarktselect is door de renteontwikkelingen reeds eerder (2006) gereduceerd tot nul. Diverse baten en lasten De diverse baten en lasten bedroegen per saldo EUR 1,01 miljoen negatief (2008: EUR 46 duizend positief). Resultaat voor belastingen Op basis van de bovenbeschreven baten en lasten bedroeg het Resultaat voor belastingen over 2009 EUR 1,6 miljoen (2008: EUR 2,4 miljoen). Dit leidt tot een afdracht van EUR 402 duizend aan vennootschapsbelasting. Het Resultaat na belastingen over 2009 bedroeg derhalve EUR 1,2 miljoen (2008: EUR 1,8 miljoen). 2.6 Financiering In het verslagjaar vonden geen wijzigingen plaats in het geplaatst en gestort aandelenkapitaal van de vennootschap. Alle aandelen zijn in handen van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Op de langlopende schulden vond in het verslagjaar een tweede aflossing van EUR plaats. 2.7 Investeringen en Informatietechnologie De in het afgelopen boekjaar gedane investeringen hebben betrekking op (verder) ontwikkelde software en uitbreiding van pc s en andere hardware. -6-

9 2.8 Personeel en organisatie De heer J.J.M. de Wit is per 15 september 2009 benoemd tot directeur van de vennootschap en fungeert sedert 1 november 2009 als voorzitter van de directie. De heer prof. dr J.J.A. Leenaars heeft als gedelegeerd commissaris tot 1 november 2009 tijdelijk de directie versterkt in verband met de afwezigheid wegens ziekte van de heer De Krijger. Bij Midoffice is de bezetting in 2009 uitgebreid met 2 medewerkers. Met ingang van 1 januari 2010 is er een nieuwe salesmanager aangenomen voor Relatiebeheer. Het aantal fte s per ultimo 2009 is zodoende 14, Vooruitblik De positie van de vennootschap is in 2009 versterkt. Bestendiging en uitbouw hiervan in 2010 zal mede afhangen van de uitkomst van de Europese aanbesteding van de zogenaamde energiemandaten en ontwikkelingen in de publieke sector in het algemeen. Gezien deze onzekerheid onthouden wij ons van een uitspraak over het resultaat over De professionaliteit en betrokkenheid van de medewerkers hebben er aan toe bijgedragen dat BNG VB haar positie in het afgelopen boekjaar verder heeft kunnen versterken. Wij zijn ervan overtuigd dat ook in 2010 onze medewerkers hun kennis, kunde en vaardigheden zullen inzetten om onze klantgerichte dientsverlening uit te bouwen en aldus een duurzame groei mogelijk te maken. Den Haag, 30 maart 2010 BNG Vermogensbeheer B.V. De directie -7-

10 3 Jaarrekening 3.1 Balans Voor verwerking resultaat (bedragen in EUR 1.000) Activa Vaste activa: - Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa: - Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen Passiva Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Algemene reserve Herwaarderingsreserve Resultaat boekjaar Eigen vermogen Langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva

11 3.2 Winst-en-verliesrekening (bedragen in EUR 1.000) Baten Omzet gebonden lasten <1.013> <163> Netto omzet Personeelskosten <2.573> <2.098> Algemene beheerskosten <1.128> <1.114> <3.701> <3.212> Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Overige financiële baten en lasten - Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten <13> <25> - Opbrengst effecten (dividend) Waardeverandering van effecten Diverse baten en lasten <1.138> <203> Resultaat voor belastingen Belastingen <402> <617> Resultaat na belastingen

12 3.3 Kasstroomoverzicht (bedragen in EUR 1.000) Volgens indirecte methode Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Aanpassingen voor: - diverse baten en (lasten) <1.138> <203> - waardeveranderingen van effecten mutatie herwaarderingsreserve <17> 17 - afschrijvingen Veranderingen in werkkapitaal: - mutatie vorderingen en overl. activa <802> mutatie effecten <2.057> <244> - mutatie kortlopende en langlopende schulden en overl. passiva <161> - belastingen en sociale premies 13 <74> Kasstroom uit bedrijfsoperaties <1.537> <157> - ontvangen interest en dividend betaalde vennootschapsbelasting <617> <620> Kasstroom uit operationele activiteiten <550> <541> Kasstroom uit investeringsactiviteiten - investeringen in materiele vaste activa <121> <215> Kasstroom uit investeringsactiviteiten <121> <215> Kasstroom uit financieringsactiviteiten - aflossingen langlopende schulden <80> <80> - betaalde interest op langlopende schulden <13> <25> Kasstroom uit financieringsactiviteiten <93> <105> Mutatie liquide middelen <694> Mutatie rekening-courant - stand rekening-courant 1 januari stand rekening-courant 31 december Mutatie rekening-courant <694>

13 3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2009 en de winst-en- verliesrekening over Waarderingsgrondslagen Algemeen BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG VB), gevestigd te s-gravenhage, is een 100% deelneming van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Het doel van BNG VB is het aanbieden van gespecialiseerde financiële diensten aan overheden en instellingen die het maatschappelijk belang dienen. BNG VB is opgericht op 4 juli 2002 en beschikt over een vergunning van beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65 lid 1 sub a Wet op het financieel toezicht (Wft) en over een vergunning van beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 2:96 Wft. Op basis van die laatste vergunning is BNG VB bevoegd de volgende beleggingsdiensten te verrichten: het ontvangen en doorgeven van orders, het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten, vermogensbeheer en het geven van beleggingsadvies. Op 11 november 2009 zijn de statuten van de vennootschap gewijzigd, waarbij onder meer de naam is gewijzigd van BNG Capital Management B.V. in BNG Vermogensbeheer B.V. Het boekjaar van BNG VB is gelijk aan het kalenderjaar. Deze jaarrekening betreft de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 en betreft uitsluitend de financiële informatie van BNG VB. De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De rapporteringsvaluta van de jaarrekening is de euro. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij andere waarderingsgrondslagen zijn vermeld. Materiële vaste activa De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur. Op in eigen beheer ontwikkelde software wordt afgeschreven vanaf het moment van in gebruik neming. -11-

14 Effecten De effecten worden niet aangehouden uit hoofde van handelsdoeleinden. De effecten bestaan uit participaties in de onder beheer van BNG VB staande fondsen. Deze participaties worden conform RJ 290 geclassificeerd als investeringen in eigenvermogensinstrumenten. De tot de beleggingsportefeuille van de onder beheer van BNG VB staande fondsen behorende waardepapieren worden opgenomen tegen reële waarde, welke op balansdatum is gelijkgesteld aan de laatst gedane officiële beurskoers bij beursgenoteerde beleggingen en bij niet- beursgenoteerde beleggingen, zoals beleggingsfondsen, aan de intrinsieke waarde per participatie. Toename van de reële waarde wordt via een herwaarderingsreserve geleid. Afname van de reële waarde wordt aan de herwaarderingsreserve onttrokken voor zover de herwaarderingsreserve daartoe toereikend is. Een verdergaande afname van de reële waarde wordt ten laste van het resultaat gebracht. Indien de reële waarde daarna weer toeneemt wordt eerst de waardevermindering die ten laste van het resultaat is gebracht terug genomen. Een verdergaande toename van de reële waarde leidt wederom tot toevoeging aan de herwaarderingsreserve. Derivaten aangekocht ter afdekking in een kostprijshedge worden gewaardeerd tegen kostprijs. Het resultaat op de afgedekte positie en het (tegengestelde) resultaat op het hedge instrument worden op hetzelfde moment bij afwikkeling in de winst- en verliesrekening verantwoord. Winst-en-verliesrekening Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. Tussen de vennootschap en BNG bestaat een fiscale eenheid. De verrekening van de belastingen binnen deze eenheid vindt plaats alsof elke maatschappij zelfstandig belastingplichtig is. De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat. -12-

15 3.4.2 Toelichting op de balans Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit geheel in eigen gebruik zijnde hard- en software. De afschrijvingstermijn van de aangekochte c.q. ontwikkelde hard- en software is 3 jaar. Het verloop van deze balanspost gedurende 2009 is als volgt: Hard- en software Historische aanschafwaarde* ) Waarde per 1 januari Investeringen in boekjaar Waarde per 31 december Afschrijvingen* Cumulatieven per 1 januari 20 - Afschrijvingen in boekjaar Cumulatieven per 31 december Boekwaarde per 31 december *) vanaf Financiële vaste activa Per 1 juli 2007 is een 100% dochter BNG Wereld GeldmarktSelect B.V. opgericht. Deze besloten vennootschap is nog niet actief. Gezien de geringe omvang (EUR ) wordt deze vennootschap niet geconsolideerd. Vorderingen en overlopende activa Dit betreft nog te ontvangen omzetbelasting, te vorderen interest en transitorische posten Te ontvangen omzetbelasting Overlopende activa De post Overlopende activa bestaat voornamelijk uit gefactureerde nog te ontvangen beheervergoedingen. -13-

16 Effecten De effectenportefeuille is in 2009 in waarde gestegen met EUR 2,0 miljoen tot EUR 7,4 miljoen (2008: EUR 5,4 miljoen). Deze stijging is vrijwel geheel het gevolg van uitbreiding in de portefeuille, deels uit hoofde van de aankoop van een derivaat (EUR 1,1 miljoen) en deels door uitbreiding van het belang in de beleggingsfondsen die de vennootschap voert. Dit belang bedraagt nu EUR 6,3 miljoen, hetgeen in onderstaande opstelling is uitgesplitst. Verder is EUR 17 duizend ten laste van de herwaarderingsreserve en EUR 73 duizend ten gunste van het resultaat gebracht. Daarnaast is EUR 61 duizend aan contant dividend uitgekeerd, hetgeen vervolgens herbelegd is in participaties KMS Tr. 1 GMS Tr. 1 GMS VLT *) Totaal Aanschafwaarde Mutaties ten laste van vorige jaren 139 <1.000> 323 <538> Balanswaarde per 1 januari Aan- en (ver)kopen <400> Mutatie Herwaarderingsreserve <17> - - <17> Herbelegd dividend Mutatie ten gunste/<laste> resultaat Balanswaarde per 31 december KMS Tr. 1 GMS Tr. 1 GMS VLT *) Totaal Aanschafwaarde Mutaties ten laste van vorige jaren 83 <1.000> 135 <782> Balanswaarde per 1 januari Aan- en (ver)kopen Mutatie Herwaarderingsreserve Herbelegd dividend Mutatie ten gunste/<laste> resultaat Balanswaarde per 31 december *) VLT=vaste looptijden tranche(s) -14-

17 De effecten bestaan grotendeels uit participaties in de onder beheer van BNG VB staande fondsen. Deze zijn gewaardeerd tegen de reële waarde, zijnde de waarde waartegen de beleggingsfondsen de participaties op waarderingsmoment inkopen. Feitelijk is dit de intrinsieke waarde van de participaties. Het derivaat is aangekocht ter afdekking van de verplichting jegens derden voor de afwikkeling van een reeds enige tijd geleden gekochte belegging (zie verder onder de langlopende schulden). Liquide middelen Dit betreft het rekening-courantsaldo met N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Het saldo staat ter vrije beschikking. Eigen vermogen Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 3 miljoen verdeeld in aandelen elk nominaal EUR Hiervan zijn aandelen geplaatst en volgestort. Alle aandelen zijn in het bezit van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, gevestigd in Den Haag. - Algemene reserve Stand per 1 januari Toevoeging uit winstinhouding Stand per 31 december Herwaarderingsreserve Stand per 1 januari 17 - Mutatie uit herwaarderingsreserve <17> 17 Stand per 31 december Resultaat boekjaar Stand per 1 januari Winstinhouding <1.803> <1.811> Resultaat boekjaar Stand per 31 december Totaal eigen vermogen

18 Langlopende schulden Onder de langlopende schulden is voor 1,1 miljoen een verplichting jegens derden opgenomen voor de afwikkeling van een reeds enige tijd geleden gekochte belegging. Teneinde de verplichting te kunnen nakomen is in 2009 een derivaat aangekocht welke is verantwoord tegen dezelfde kostprijs onder de post effecten. De verplichting alsook het derivaat worden tegen kostprijs in de balans verwerkt ( kostprijshedgeaccounting ). De verplichting zal naar verwachting binnen 1-5 jaar worden afgewikkeld gelijktijdig met het derivaat. Daarnaast is onder de langlopende schulden opgenomen een achtergestelde lening van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. De lening, afgesloten in 2002, heeft een looptijd van 10 jaar en een rente die wordt gebaseerd op 3-maands Euribor verhoogd met een opslag van 1 procent op jaarbasis. Met ingang van 31 december 2008 wordt jaarlijks EUR afgelost. Kortlopende schulden en overlopende passiva Kortlopende schulden - BNG Belastingdienst inzake loofheffing en sociale premies Crediteuren Overlopende passiva - Nog te ontvangen facturen Nog te betalen (opgebouwde rechten) personeelsbeloningen Risico s financiële instrumenten Krediet- en marktrisico Kredietrisico is het risico dat een tegenpartij contractuele of andere overeengekomen verplichtingen (waaronder verstrekte kredieten, leningen, vorderingen en ontvangen garanties) niet nakomt. Marktrisico is het risico als gevolg van het blootstaan aan wijzigingen in marktprijzen van verhandelbare financiële instrumenten. Het omvat mede het risico als gevolg van prijsvolatiliteit, marktliquiditeit, concentratie en correlatie. Gezien de aard van de bedrijfsactiviteiten is het kredietrisico op de vorderingen beperkt van omvang. BNG VB als beleggingsonderneming loopt in principe nauwelijks krediet- en marktrisico voor eigen rekening. De risicodragende partij is de relatie waarvoor het vermogen wordt beheerd, hetzij in een mandaat hetzij in een fonds. Renterisico Voor BNG VB zelf wordt geen afzonderlijk rentebeleid gevoerd. Als beheerder formuleert BNG VB een rentebeleid ten behoeve van de voor derden beheerde gelden. Hiervoor geldt voor wat betreft risico hetgeen verwoord is bij het krediet- en marktrisico. -16-

19 Liquiditeitsrisico Liquiditeitsriscio wordt gedefinieerd als de mogelijkheid dat BNG VB op enig moment niet in staat is om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen zonder daarbij onaanvaardbare verliezen op te lopen. Gezien de aard van de bedrijfsactiviteiten wordt dit risico als zeer klein ervaren en worden behalve de gebruikelijke beheersmaatregelen hiervoor geen speciale maatregelen getroffen. Valutarisico Per balansdatum is de som van de in vreemde valuta gewaardeerde activa nihil. Er is derhalve geen valutarisico aanwezig. Operationeel risico Onder operationeel risico wordt verstaan het risico op verliezen als gevolg van ontoereikende of falende interne processen en systemen, fouten van medewerkers of externe gebeurtenissen. Onderdelen van het operationeel risico zijn IT-risico, integriteitsrisico, uitbestedingsrisico en juridisch risico. Voor het identificeren van operationele risico s wordt gebruik gemaakt van jaarlijkse self-assesments. Incidenten worden in een register bijgehouden, geëvalueerd en waar nodig worden (aanvullende) acties ondernomen. -17-

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2008 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2008 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2008 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1008065/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 581 Faxnummer (070) 3750 986 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

N.V. Argenta Nederland Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2007. 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1

N.V. Argenta Nederland Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2007. 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1 Rapport inzake jaarstukken 2007 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1 Blad Jaarstukken 2007 3 Jaarverslag van de directie 4 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2007 7 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

ASR Vermogensbeheer BV Halfjaarverslag

ASR Vermogensbeheer BV Halfjaarverslag ASR Vermogensbeheer BV Halfjaarverslag ASR Vermogensbeheer BV Halfjaarverslag 2016 2 Algemene informatie ASR Vermogensbeheer BV Kantooradres ASR Vermogensbeheer BV Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Website:

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008 AEGON Custody B.V., s-gravenhage Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008. Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 1.1 Adresgegevens... 3 1.2 Groepsstructuur... 3 1.3 Activiteiten... 3 1.4 Samenstelling directie...

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50 te Amsterdam Jaarrekening 2006 Inhoudsopgave Jaarrekening 2006 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 27 april 2007 Balans (na winstbestemming) 31-12-2006

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 30 juni 2016 2 Winst-en-verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Jaarverslag 2013 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1017 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

N.V. Argenta Nederland

N.V. Argenta Nederland .-...... i. N.V. Argenta Nederland p Rapport inzake jaarverslag 2006 ' 7 februari 2007 p N.V. Argenta Nederland Inhoud Jaarverslag 2006 Jaarverslag van de directie Jaarrekening Balans per 31 december 2006

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Schippers. Global in Reach, Local in Touch. Accountants Fiscalisten Juristen. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Amsterdam

Schippers. Global in Reach, Local in Touch. Accountants Fiscalisten Juristen. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Amsterdam Postbus Schippers Accountants Fiscalisten Juristen Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Global in Reach, Local in Touch Buitenveldertselaan 106-76264, 1070 AG, Telefoon

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie