Jaarverslag BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.)"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.)

2 Inhoud 1 Profiel en kerncijfers Profiel Kerncijfers 1 2 Directieverslag Marktontwikkelingen en beleggingsbeleid Productontwikkeling Risicobeheer Beheerd vermogen Financieel resultaat Financiering Investeringen en Informatietechnologie Personeel en organisatie Vooruitblik 7 3 Jaarrekening Balans Winst-en-verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans per 31 december 2009 en de winst-en verliesrekening over Overige gegevens Accountantsverklaring Statutaire bepalingen inzake winstbestemming Voorstel winstbestemming Gebeurtenissen na balansdatum 23 BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht AA s-gravenhage Postbus BL s-gravenhage Tel.: Fax: Website: +31 (70) (70)

3 1 Profiel en kerncijfers 1.1 Profiel BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG VB), statutair gevestigd te Den Haag, is een 100% dochteronderneming van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). BNG VB is een toonaangevende, professionele organisatie op het gebied van institutioneel vermogensbeheer voor een specifieke doelgroep binnen de publieke sector. Naast lagere overheden, zoals provincies en gemeenten, worden eveneens gelden beheerd voor onderwijsinstellingen en woningcorporaties. De dienstverlening van BNG VB bestaat uit: beheer van institutionele beleggingsfondsen, die al of niet het Fido-keurmerk dragen, discretionair vermogensbeheer, toegespitst op de specifieke situatie en behoeften van institutionele opdrachtgevers, effectenbemiddeling, dat wil zeggen het voor rekening en risico van de opdrachtgever aan- en verkopen van financiële producten, en vermogensbeheer advisering. BNG VB richt zich met een integrale benadering op bovengenoemde opdrachtgevers die hun vermogen en liquide middelen willen laten beheren, binnen concreet geformuleerde doelstellingen van rendement, risico en liquiditeit. 1.2 Kerncijfers Kerncijfers (Bedragen x EUR 1.000) Netto omzet Kosten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Overige financiële baten en lasten <1.011> <324> <787> Bedrijfsresultaat voor belastingen (Bedragen x EUR ) Marktwaarde vermogen onder beheer Personeelsbestand in fte's jaarultimo 14,5 11,4 11,4 11,4 9,4-1-

4 2 Directieverslag 2.1 Marktontwikkelingen en beleggingsbeleid De eerste helft van de verslagperiode stond in het teken van de economische crisis. In de Verenigde Staten was de toestand van de huizenmarkt slecht en steeg de werkloosheid. Het consumenteninkomen kromp en het consumentenvertrouwen daalde tot een dieptepunt. Jaar-op-jaar gemeten lieten de detailhandelsverkopen alsook de industriële productie een fors negatieve groei zien. Ook in Europa stelden de macro-economische cijfers in het eerste halfjaar cijfers teleur. De huizenmarkt was in de meeste landen in een stevige dip geraakt. In de eurozone daalden de industriële productie en de detailhandelsverkopen en nam de werkloosheid toe. Consumenten en producenten waren somber gestemd. In de tweede helft van de verslagperiode kwamen er tekenen van economisch herstel en nam de hoop op het einde van de financiële crisis toe. In de Verenigde Staten (VS) verbeterde de situatie op de huizenmarkt. De industriële productie en de detailhandelsverkopen toonden een opwaartse beweging. Tegen het einde van het jaar kwam er een einde aan de daling van het consumenteninkomen en stabiliseerde de werkloosheid. Het producenten- en het consumentenvertrouwen zaten in de lift. Ook in de eurozone nam in de tweede helft van het jaar het optimisme onder producenten en consumenten toe. Toch was het beeld hier meer gemengd dan in de VS. De industriële productie steeg, maar de detailhandelsverkopen bleven in mineur en de werkloosheid liep verder op. Staatsschulden namen aanzienlijk in omvang toe, maar regeringen kondigden aan niet eerder dan in 2011 te gaan bezuinigen. Met het verslechterende economische klimaat daalde de inflatie gedurende de eerste negen maanden van de verslagperiode flink. Zowel in de VS als in de eurozone daalden de consumentenprijzen tot onder het nulpunt. Met de verbeterende economie kwam in het laatste kwartaal een einde aan de periode van deflatie. In de VS namen de consumentenprijzen met ruim 2,5% op jaarbasis toe. In de eurozone bedroeg de inflatie een kleine 1%. Onderliggend bleef er sprake van een neerwaartse trend. Zo daalde de kerninflatie (geschoond voor voedsel- en energieprijzen) in de eurozone in 2009 van net onder de 2% tot net boven de 1% op jaarbasis. Hier stond tegenover dat de grondstoffenprijzen weer stegen. De olieprijs liep op tot het hoogste niveau sinds begin oktober Metalen namen fors in waarde toe. De stijging van de prijzen van bijvoorbeeld aluminium en koper kan worden gezien als een teken van een toename van de economische bedrijvigheid. Het feit dat de goudprijs tot all-time highs is gestegen kan worden verklaard doordat sommige marktpartijen verwachten dat de inflatie zal oplopen als het economische tij definitief is gekeerd. In de verslagperiode zijn de rentes op de geldmarkt van de Europese Monetaire Unie (EMU) fors gedaald. De euribor-tarieven daalden met 200 basispunten. Driemaands euribor noteerde aan het einde van de verslagperiode 0,7%. Op de kapitaalmarkt daalde de rente op swaps met een looptijd van 1 tot 5 jaar met 50 basispunten of meer. De rente op swaps met een looptijd van 5 tot 10 jaar daalde minder. Voor langere looptijden was er sprake van een stijging van de rente. -2-

5 De rentecurve werd vooral in de eerste helft van de verslagperiode flink steiler. De verandering van de vorm van de rentecurve had te maken met de economische crisis en het beleid van de centrale overheden en de Europese Centrale Bank (ECB). Vanwege de afnemende economische groei en de dalende inflatie voerde de ECB een beleid van renteverlagingen. In de eerste helft van het jaar is de officiële refi-rente met in totaal 150 basispunten verlaagd tot 1%. In de tweede helft van het jaar hield de ECB de refi-rente op dit historisch lage niveau. Vanwege het relatief grote verschil tussen de korte en de lange rente bleven beleggers aanvankelijk obligaties met een lange looptijd kopen. Ook had de start van een programma van de ECB om covered bonds (obligaties met extra zekerheid) op te kopen een positief effect op de koersen aan de lange kant van de rentecurve. Naarmate het jaar vorderde namen de zorgen over een toename van het aanbod van staatsleningen toe. Daarnaast verbeterde de toestand van de economie en kondigde de ECB aan dat enkele leenfaciliteiten, die tot doel hadden de liquiditeit op de geldmarkt te vergroten, in de loop van 2010 worden beëindigd. Hierdoor ontstond er een opwaartse druk op de lange rentes. Onder invloed van de kredietcrisis bereikten de creditspreads van financiële waarden in maart en april historisch hoge waarden. Daarna zijn de creditspreads sterk gedaald. Daarbij gold hoe lager de kredietwaardigheid (rating), hoe groter de daling. Achtergestelde leningen deden het beter dan senior papier. Het idee dat het dieptepunt van de recessie voorbij was, zorgde samen met de aankondiging van plannen door banken om staatshulp terug te betalen en balansen te versterken voor een positief sentiment op de markt van obligaties van financiële instellingen. Veel banken en verzekeraars gaven nieuwe leningen uit. Beleggers hadden geld in kas en sloegen goedkoop obligaties in. De gemiddelde opslag boven staatsleningen van senior AA-debiteuren daalde in 2009 per saldo van ca. 150 basispunten naar 95 basispunten. Aan het einde van de verslagperiode stonden de koersen van staatsobligaties uit de periferie van de eurozone onder druk vanwege zorgen over de financierbaarheid van de hoge begrotingstekorten. Vooral Griekenland kwam in de schijnwerpers te staan. Aandelen van banken en verzekeraars deden het in het eerste kwartaal slecht, maar herstelden zich gedurende de rest van het jaar. Voor de meeste financiële waarden lag het dieptepunt in maart. De graadmeter voor aandelen binnen de eurozone, de Dow Jones Euro Stoxx 50 index, eindigde het eerste kwartaal 15% lager, maar sloot het jaar uiteindelijk af met een flinke plus. Het rendement over 2009 kwam uit op 21%. 2.2 Productontwikkeling In het afgelopen jaar zijn er enkele fondsen ontwikkeld voor speciale doelgroepen. Dit betreft het OSG Liquiditeiten Fonds en de Limburgfondsen voor een aantal Limburgse gemeenten. 1. Het OSG Liquiditeiten Fonds is geschikt voor onderwijsinstellingen die structureel middelen beschikbaar hebben, maar deze niet voor de lange termijn kunnen of willen uitzetten. -3-

6 2. Limburgfondsen Voor de leden van de Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Limburg binnen Essent N.V. (VEGAL) heeft BNG Vermogensbeheer twee Limburgfondsen ontwikkeld. De 40 gemeenten van de provincie Limburg hebben de keuze uit het Limburg Liquiditeiten Fonds en het Limburg Kapitaalmarkt Fonds. De fondsen zijn gericht op het behalen van een aantrekkelijk rendement, zijn fido-proof en keren jaarlijks dividend uit. 2.3 Risicobeheer BNG VB maakt als beheerder gebruik van financiële instrumenten. De hiermee samenhangende risico s zijn nader omschreven in de jaarrekening. Er wordt belegd binnen de limieten zoals die in het prospectus en in de mandaatsovereenkomsten zijn vastgesteld. Binnen BNG VB fungeert een Risk Management Committee, waarin, risico-analyses worden besproken en dat besluiten rondom risico s aan de directie van de beheerder voorlegt. De afdeling Risk Control van BNG kwalificeert, kwantificeert en monitort de risico s en rapporteert deze aan het Risk Management Committe. De directie heeft in de verslagperiode aan de hand van rapportages gesproken over zaken met betrekking tot risicobeheer, compliance en de behaalde resultaten en ontwikkeling van het belegd vermogen, hetgeen ook onderwerp van bespreking is geweest met de raad van commissarissen en met de raad van toezicht van de BNG fondsen. Tevens is in het verslagjaar in de vergaderingen met de raad van commissarissen en de raad van toezicht uitvoerig van gedachten gewisseld over de gevolgen van de economische crisis en over het beleggingsbeleid. 2.4 Beheerd vermogen Het beheerde vermogen was ultimo 2009 EUR 5,2 miljard groot (2008: EUR 2,5 miljard). De sterke stijging is het gevolg van het afsluiten van mandaten met partijen die gelden hebben ontvangen uit de verkoop van Nuon en Essent. Deels zijn deze mandaten onder tijdelijk beheer hangende de uitkomst van een Europese aanbesteding. Het beheerde vermogen, exclusief dat van de energie mandaten steeg over 2009 per saldo met 4% tot EUR 2,6 miljard. Mede als gevolg van de ontwikkelingen in de geldmarkt nam het vermogen van BNG Fido Geldmarktselect af tot EUR 1,1 miljard (2008: EUR 1,5 miljard). De in het vorige jaarverslag gesignaleerde ontwikkeling met betrekking tot BNG Fido Kapitaalmarktselect heeft zich in 2009 voortgezet. Het vermogen van dit fonds bedroeg eind 2009 EUR 474,9 miljoen (2008: EUR 122,5 miljoen). De Limburgfondsen hadden per ultimo 2009 een totaal beheerd vermogen van EUR 72,7 miljoen en het OSG Liquiditeiten Fonds EUR 5,3 miljoen. Deze fondsen zijn in de loop van het afgelopen jaar actief geworden. -4-

7 Assets under Management (Bedragen x EUR ) Mandaten Grootte Aantal EUR Aantal EUR ,0 3 16, ,3 3 53, , ,4 1 59,3 > , , , ,6 Beleggingsfondsen APPA* ) 19 15, ,9 KMS* ) , ,5 GMS* ) , ,8 OMS* ) 4 53,2 3 53,9 Limburg fondsen 5 72,7 OSG Liq. Fonds 4 5, , ,1 Totaal 5.154, ,7 *) Volledige namen fondsen:bng APPA Fonds, BNG Fido Kapitaalmarktselect, BNG Fido Geldmarktselect en BNG Fido Optimaalselect. 2.5 Financieel resultaat Baten en Netto Omzet De baten stegen in 2009 met 27%. Deze sterke stijging was het gevolg van zowel een stijging van de fee-inkomsten bij de fondsen, als een toename van de inkomsten uit mandaten. In de rubricering van de omzet gebonden lasten heeft een herziening plaatsgevonden. In de hier voorliggende cijfers zijn lasten die direct samenhangen met de (omvang van de) omzet onder dit hoofd opgenomen. In het verleden werden de lasten ondergebracht onder de algemene beheerskosten of meteen ten laste van de bruto baten gebracht. De netto omzet nam over 2009 toe met 12,5% tot EUR 6,3 miljoen (2008: EUR 5,6 miljoen). Personeelskosten Gedurende het afgelopen boekjaar heeft er uitbreiding plaatsgevonden bij de Mid Office (2 fte) en directie (1 fte). De uitbreiding van personeel hangt samen met de uitbreiding van de capaciteit, gewenst om de groei te faciliteren. Eind 2009 bedroeg de bezetting 14,5 fte (2008: 11,4). De stijging van de kosten in 2009 ten opzichte van het vorige boekjaar betrof onder meer de salariskosten, wervingskosten, variabele beloningen en leasekosten. -5-

8 Algemene beheerskosten De gepresenteerde beheerskosten over 2009 zijn vrijwel gelijk aan die uit het vorige boekjaar, zoals eerder aangegeven zijn enkele posten met ingang van 2009 opgenomen onder omzet gebonden lasten, dit betreft met name de kosten van de elders ondergebrachte back office. Bij de kosten voor informatietechnologie vond een aanzienlijke kostenstijging plaats (2009: EUR , 2008: EUR ). Deze is voornamelijk veroorzaakt door hogere afschrijving op eerder ontwikkelde maar in 2009 in gebruik genomen software. De kosten ten behoeve van interim personeel en externe adviseurs waren de helft lager dan in Overige financiële baten en lasten Participaties in de BNG VB beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Gedurende 2009 zijn door BNG VB participaties in het BNG Fido Geldmarktselect aangehouden met een omvang van EUR 5,5 miljoen en in het BNG Fido Kapitaalmarktselect voor EUR 0,8 miljoen. De BNG VB participatie in de Egalisatie Tranche I (ET I) van BNG Fido Geldmarktselect is door de renteontwikkelingen reeds eerder (2006) gereduceerd tot nul. Diverse baten en lasten De diverse baten en lasten bedroegen per saldo EUR 1,01 miljoen negatief (2008: EUR 46 duizend positief). Resultaat voor belastingen Op basis van de bovenbeschreven baten en lasten bedroeg het Resultaat voor belastingen over 2009 EUR 1,6 miljoen (2008: EUR 2,4 miljoen). Dit leidt tot een afdracht van EUR 402 duizend aan vennootschapsbelasting. Het Resultaat na belastingen over 2009 bedroeg derhalve EUR 1,2 miljoen (2008: EUR 1,8 miljoen). 2.6 Financiering In het verslagjaar vonden geen wijzigingen plaats in het geplaatst en gestort aandelenkapitaal van de vennootschap. Alle aandelen zijn in handen van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Op de langlopende schulden vond in het verslagjaar een tweede aflossing van EUR plaats. 2.7 Investeringen en Informatietechnologie De in het afgelopen boekjaar gedane investeringen hebben betrekking op (verder) ontwikkelde software en uitbreiding van pc s en andere hardware. -6-

9 2.8 Personeel en organisatie De heer J.J.M. de Wit is per 15 september 2009 benoemd tot directeur van de vennootschap en fungeert sedert 1 november 2009 als voorzitter van de directie. De heer prof. dr J.J.A. Leenaars heeft als gedelegeerd commissaris tot 1 november 2009 tijdelijk de directie versterkt in verband met de afwezigheid wegens ziekte van de heer De Krijger. Bij Midoffice is de bezetting in 2009 uitgebreid met 2 medewerkers. Met ingang van 1 januari 2010 is er een nieuwe salesmanager aangenomen voor Relatiebeheer. Het aantal fte s per ultimo 2009 is zodoende 14, Vooruitblik De positie van de vennootschap is in 2009 versterkt. Bestendiging en uitbouw hiervan in 2010 zal mede afhangen van de uitkomst van de Europese aanbesteding van de zogenaamde energiemandaten en ontwikkelingen in de publieke sector in het algemeen. Gezien deze onzekerheid onthouden wij ons van een uitspraak over het resultaat over De professionaliteit en betrokkenheid van de medewerkers hebben er aan toe bijgedragen dat BNG VB haar positie in het afgelopen boekjaar verder heeft kunnen versterken. Wij zijn ervan overtuigd dat ook in 2010 onze medewerkers hun kennis, kunde en vaardigheden zullen inzetten om onze klantgerichte dientsverlening uit te bouwen en aldus een duurzame groei mogelijk te maken. Den Haag, 30 maart 2010 BNG Vermogensbeheer B.V. De directie -7-

10 3 Jaarrekening 3.1 Balans Voor verwerking resultaat (bedragen in EUR 1.000) Activa Vaste activa: - Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa: - Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen Passiva Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Algemene reserve Herwaarderingsreserve Resultaat boekjaar Eigen vermogen Langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva

11 3.2 Winst-en-verliesrekening (bedragen in EUR 1.000) Baten Omzet gebonden lasten <1.013> <163> Netto omzet Personeelskosten <2.573> <2.098> Algemene beheerskosten <1.128> <1.114> <3.701> <3.212> Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Overige financiële baten en lasten - Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten <13> <25> - Opbrengst effecten (dividend) Waardeverandering van effecten Diverse baten en lasten <1.138> <203> Resultaat voor belastingen Belastingen <402> <617> Resultaat na belastingen

12 3.3 Kasstroomoverzicht (bedragen in EUR 1.000) Volgens indirecte methode Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Aanpassingen voor: - diverse baten en (lasten) <1.138> <203> - waardeveranderingen van effecten mutatie herwaarderingsreserve <17> 17 - afschrijvingen Veranderingen in werkkapitaal: - mutatie vorderingen en overl. activa <802> mutatie effecten <2.057> <244> - mutatie kortlopende en langlopende schulden en overl. passiva <161> - belastingen en sociale premies 13 <74> Kasstroom uit bedrijfsoperaties <1.537> <157> - ontvangen interest en dividend betaalde vennootschapsbelasting <617> <620> Kasstroom uit operationele activiteiten <550> <541> Kasstroom uit investeringsactiviteiten - investeringen in materiele vaste activa <121> <215> Kasstroom uit investeringsactiviteiten <121> <215> Kasstroom uit financieringsactiviteiten - aflossingen langlopende schulden <80> <80> - betaalde interest op langlopende schulden <13> <25> Kasstroom uit financieringsactiviteiten <93> <105> Mutatie liquide middelen <694> Mutatie rekening-courant - stand rekening-courant 1 januari stand rekening-courant 31 december Mutatie rekening-courant <694>

13 3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2009 en de winst-en- verliesrekening over Waarderingsgrondslagen Algemeen BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG VB), gevestigd te s-gravenhage, is een 100% deelneming van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Het doel van BNG VB is het aanbieden van gespecialiseerde financiële diensten aan overheden en instellingen die het maatschappelijk belang dienen. BNG VB is opgericht op 4 juli 2002 en beschikt over een vergunning van beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65 lid 1 sub a Wet op het financieel toezicht (Wft) en over een vergunning van beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 2:96 Wft. Op basis van die laatste vergunning is BNG VB bevoegd de volgende beleggingsdiensten te verrichten: het ontvangen en doorgeven van orders, het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten, vermogensbeheer en het geven van beleggingsadvies. Op 11 november 2009 zijn de statuten van de vennootschap gewijzigd, waarbij onder meer de naam is gewijzigd van BNG Capital Management B.V. in BNG Vermogensbeheer B.V. Het boekjaar van BNG VB is gelijk aan het kalenderjaar. Deze jaarrekening betreft de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 en betreft uitsluitend de financiële informatie van BNG VB. De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De rapporteringsvaluta van de jaarrekening is de euro. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij andere waarderingsgrondslagen zijn vermeld. Materiële vaste activa De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur. Op in eigen beheer ontwikkelde software wordt afgeschreven vanaf het moment van in gebruik neming. -11-

14 Effecten De effecten worden niet aangehouden uit hoofde van handelsdoeleinden. De effecten bestaan uit participaties in de onder beheer van BNG VB staande fondsen. Deze participaties worden conform RJ 290 geclassificeerd als investeringen in eigenvermogensinstrumenten. De tot de beleggingsportefeuille van de onder beheer van BNG VB staande fondsen behorende waardepapieren worden opgenomen tegen reële waarde, welke op balansdatum is gelijkgesteld aan de laatst gedane officiële beurskoers bij beursgenoteerde beleggingen en bij niet- beursgenoteerde beleggingen, zoals beleggingsfondsen, aan de intrinsieke waarde per participatie. Toename van de reële waarde wordt via een herwaarderingsreserve geleid. Afname van de reële waarde wordt aan de herwaarderingsreserve onttrokken voor zover de herwaarderingsreserve daartoe toereikend is. Een verdergaande afname van de reële waarde wordt ten laste van het resultaat gebracht. Indien de reële waarde daarna weer toeneemt wordt eerst de waardevermindering die ten laste van het resultaat is gebracht terug genomen. Een verdergaande toename van de reële waarde leidt wederom tot toevoeging aan de herwaarderingsreserve. Derivaten aangekocht ter afdekking in een kostprijshedge worden gewaardeerd tegen kostprijs. Het resultaat op de afgedekte positie en het (tegengestelde) resultaat op het hedge instrument worden op hetzelfde moment bij afwikkeling in de winst- en verliesrekening verantwoord. Winst-en-verliesrekening Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. Tussen de vennootschap en BNG bestaat een fiscale eenheid. De verrekening van de belastingen binnen deze eenheid vindt plaats alsof elke maatschappij zelfstandig belastingplichtig is. De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat. -12-

15 3.4.2 Toelichting op de balans Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit geheel in eigen gebruik zijnde hard- en software. De afschrijvingstermijn van de aangekochte c.q. ontwikkelde hard- en software is 3 jaar. Het verloop van deze balanspost gedurende 2009 is als volgt: Hard- en software Historische aanschafwaarde* ) Waarde per 1 januari Investeringen in boekjaar Waarde per 31 december Afschrijvingen* Cumulatieven per 1 januari 20 - Afschrijvingen in boekjaar Cumulatieven per 31 december Boekwaarde per 31 december *) vanaf Financiële vaste activa Per 1 juli 2007 is een 100% dochter BNG Wereld GeldmarktSelect B.V. opgericht. Deze besloten vennootschap is nog niet actief. Gezien de geringe omvang (EUR ) wordt deze vennootschap niet geconsolideerd. Vorderingen en overlopende activa Dit betreft nog te ontvangen omzetbelasting, te vorderen interest en transitorische posten Te ontvangen omzetbelasting Overlopende activa De post Overlopende activa bestaat voornamelijk uit gefactureerde nog te ontvangen beheervergoedingen. -13-

16 Effecten De effectenportefeuille is in 2009 in waarde gestegen met EUR 2,0 miljoen tot EUR 7,4 miljoen (2008: EUR 5,4 miljoen). Deze stijging is vrijwel geheel het gevolg van uitbreiding in de portefeuille, deels uit hoofde van de aankoop van een derivaat (EUR 1,1 miljoen) en deels door uitbreiding van het belang in de beleggingsfondsen die de vennootschap voert. Dit belang bedraagt nu EUR 6,3 miljoen, hetgeen in onderstaande opstelling is uitgesplitst. Verder is EUR 17 duizend ten laste van de herwaarderingsreserve en EUR 73 duizend ten gunste van het resultaat gebracht. Daarnaast is EUR 61 duizend aan contant dividend uitgekeerd, hetgeen vervolgens herbelegd is in participaties KMS Tr. 1 GMS Tr. 1 GMS VLT *) Totaal Aanschafwaarde Mutaties ten laste van vorige jaren 139 <1.000> 323 <538> Balanswaarde per 1 januari Aan- en (ver)kopen <400> Mutatie Herwaarderingsreserve <17> - - <17> Herbelegd dividend Mutatie ten gunste/<laste> resultaat Balanswaarde per 31 december KMS Tr. 1 GMS Tr. 1 GMS VLT *) Totaal Aanschafwaarde Mutaties ten laste van vorige jaren 83 <1.000> 135 <782> Balanswaarde per 1 januari Aan- en (ver)kopen Mutatie Herwaarderingsreserve Herbelegd dividend Mutatie ten gunste/<laste> resultaat Balanswaarde per 31 december *) VLT=vaste looptijden tranche(s) -14-

17 De effecten bestaan grotendeels uit participaties in de onder beheer van BNG VB staande fondsen. Deze zijn gewaardeerd tegen de reële waarde, zijnde de waarde waartegen de beleggingsfondsen de participaties op waarderingsmoment inkopen. Feitelijk is dit de intrinsieke waarde van de participaties. Het derivaat is aangekocht ter afdekking van de verplichting jegens derden voor de afwikkeling van een reeds enige tijd geleden gekochte belegging (zie verder onder de langlopende schulden). Liquide middelen Dit betreft het rekening-courantsaldo met N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Het saldo staat ter vrije beschikking. Eigen vermogen Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 3 miljoen verdeeld in aandelen elk nominaal EUR Hiervan zijn aandelen geplaatst en volgestort. Alle aandelen zijn in het bezit van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, gevestigd in Den Haag. - Algemene reserve Stand per 1 januari Toevoeging uit winstinhouding Stand per 31 december Herwaarderingsreserve Stand per 1 januari 17 - Mutatie uit herwaarderingsreserve <17> 17 Stand per 31 december Resultaat boekjaar Stand per 1 januari Winstinhouding <1.803> <1.811> Resultaat boekjaar Stand per 31 december Totaal eigen vermogen

18 Langlopende schulden Onder de langlopende schulden is voor 1,1 miljoen een verplichting jegens derden opgenomen voor de afwikkeling van een reeds enige tijd geleden gekochte belegging. Teneinde de verplichting te kunnen nakomen is in 2009 een derivaat aangekocht welke is verantwoord tegen dezelfde kostprijs onder de post effecten. De verplichting alsook het derivaat worden tegen kostprijs in de balans verwerkt ( kostprijshedgeaccounting ). De verplichting zal naar verwachting binnen 1-5 jaar worden afgewikkeld gelijktijdig met het derivaat. Daarnaast is onder de langlopende schulden opgenomen een achtergestelde lening van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. De lening, afgesloten in 2002, heeft een looptijd van 10 jaar en een rente die wordt gebaseerd op 3-maands Euribor verhoogd met een opslag van 1 procent op jaarbasis. Met ingang van 31 december 2008 wordt jaarlijks EUR afgelost. Kortlopende schulden en overlopende passiva Kortlopende schulden - BNG Belastingdienst inzake loofheffing en sociale premies Crediteuren Overlopende passiva - Nog te ontvangen facturen Nog te betalen (opgebouwde rechten) personeelsbeloningen Risico s financiële instrumenten Krediet- en marktrisico Kredietrisico is het risico dat een tegenpartij contractuele of andere overeengekomen verplichtingen (waaronder verstrekte kredieten, leningen, vorderingen en ontvangen garanties) niet nakomt. Marktrisico is het risico als gevolg van het blootstaan aan wijzigingen in marktprijzen van verhandelbare financiële instrumenten. Het omvat mede het risico als gevolg van prijsvolatiliteit, marktliquiditeit, concentratie en correlatie. Gezien de aard van de bedrijfsactiviteiten is het kredietrisico op de vorderingen beperkt van omvang. BNG VB als beleggingsonderneming loopt in principe nauwelijks krediet- en marktrisico voor eigen rekening. De risicodragende partij is de relatie waarvoor het vermogen wordt beheerd, hetzij in een mandaat hetzij in een fonds. Renterisico Voor BNG VB zelf wordt geen afzonderlijk rentebeleid gevoerd. Als beheerder formuleert BNG VB een rentebeleid ten behoeve van de voor derden beheerde gelden. Hiervoor geldt voor wat betreft risico hetgeen verwoord is bij het krediet- en marktrisico. -16-

19 Liquiditeitsrisico Liquiditeitsriscio wordt gedefinieerd als de mogelijkheid dat BNG VB op enig moment niet in staat is om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen zonder daarbij onaanvaardbare verliezen op te lopen. Gezien de aard van de bedrijfsactiviteiten wordt dit risico als zeer klein ervaren en worden behalve de gebruikelijke beheersmaatregelen hiervoor geen speciale maatregelen getroffen. Valutarisico Per balansdatum is de som van de in vreemde valuta gewaardeerde activa nihil. Er is derhalve geen valutarisico aanwezig. Operationeel risico Onder operationeel risico wordt verstaan het risico op verliezen als gevolg van ontoereikende of falende interne processen en systemen, fouten van medewerkers of externe gebeurtenissen. Onderdelen van het operationeel risico zijn IT-risico, integriteitsrisico, uitbestedingsrisico en juridisch risico. Voor het identificeren van operationele risico s wordt gebruik gemaakt van jaarlijkse self-assesments. Incidenten worden in een register bijgehouden, geëvalueerd en waar nodig worden (aanvullende) acties ondernomen. -17-

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2009 6 2 Overzicht van het totaalresultaat 2009

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Kempen Orange Fund J A A R V E R S L A G 2 0 0 9 Kempen Orange Fund N.V. (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) Raad van Commissarissen (tot 1 januari 2010) Drs. R.W.J.M. Bonnier, voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Bericht van de Raad van Commissarissen 3 3. Verslag van de directie 4 4. Jaarrekening 8 4.1 Balans 9 4.2 Winst-en-verliesrekening 10 4.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens FONDS VOOR GEMENE REKENING HOMBURG DE PRESIDENT Jaarrapport 2010 1 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President 5 Jaarrekening 2010

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie Mn Services Levensloop Fonds 3 Profiel Mn Services Levensloop Fonds 4 Kerncijfers 10 Verslag van de beheerder 11 Geconsolideerde

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2014. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect

Halfjaarverslag 2014. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect Halfjaarverslag 2014 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect 2 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FONDSEN 3 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect (fondsen voor gemene rekening) Raad

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2011 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 mei 2012. Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag

Nadere informatie

NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014

NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014 JAARBERICHT 2013 NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014 Eind 2013 heeft de beheerder van het Pyramidefonds besloten om de naam van het beleggingsfonds met ingang van 30 januari 2014 te wijzigen in het Blue

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Directie F.W.H. van Beuningen (Nellestein Management BV) M. Hartog (Cassaforte BV) A.C. Kruize-Schuitemaker (Happy Acres BV) Raad van Commissarissen C.J. van

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2013 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 I N H O U D S O P G A V E 1. A L G E M E E N 1.1 Definities 2 1.2 Algemene gegevens 3 1.3 Profiel 4 1.4 Verslag

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11 JAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 11 Balans per 31 december 2012 11 Winst- en verliesrekening over 2012 12 Kasstroomoverzicht over 2012 13 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V.

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2011 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 15 Balans per 31 december 16

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 2 TKPI Savings Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder 11 4.1 Verslag 2014 12 4.2 Gebruik financiële

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8 JAARBERICHT 2011 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2011 8 Winst- en verliesrekening over 2011 9 Kasstroomoverzicht over 2011 10 Toelichting op

Nadere informatie