Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Amsterdam, 22 mei 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Amsterdam, 22 mei 2014"

Transcriptie

1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 22 mei 2014

2 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II Jaarverslag III. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2013 IV. Jaarrekening 2013 V. Verlenen van decharge VI. Kennisgeving benoeming lid Raad van Bestuur VII. Kennisgeving herbenoeming lid Raad van Bestuur VIII. Samenstelling Raad van Commissarissen IX. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur X. Inkoop eigen aandelen XI. Rondvraag en sluiting 2

3 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II Jaarverslag III. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2013 IV. Jaarrekening 2013 V. Verlenen van decharge VI. Kennisgeving benoeming lid Raad van Bestuur VII. Kennisgeving herbenoeming lid Raad van Bestuur VIII. Samenstelling Raad van Commissarissen IX. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur X. Inkoop eigen aandelen XI. Rondvraag en sluiting 3

4 Belangrijke juridische informatie Deze presentatie wordt uitsluitend voor informatiedoeleinden aanu beschikbaar gesteld en is bestemd voor gebruik tijdens de in mei 2014 te houden AvA presentatie. Bepaalde in deze presentatie opgenomen uitspraken die geen historische feiten zijn, betreffen 'toekomstgerichte uitspraken'. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op inzichten en veronderstellingen van het bestuur en op informatie zoals die momenteel in zijn bezit is. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico s en onzekerheden, waarvan een groot aantal buiten de macht van Delta Lloyd Groep valt en die alle zijn gebaseerd op de huidige inzichten en verwachtingen van het bestuur ten aanzienvan toekomstige gebeurtenissen. Risico s en onzekerheden zijn inherent aan toekomstgerichte uitspraken,die derhalve alleen gelden per de datum waarop ze worden gedaan. Delta Lloyd Groep verplicht zich er niet toe om toekomstgerichteuitspraken te actualiseren op grond van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, behoudens voor zover dit krachtens de toepasselijke wetgeving verplicht is. Een aantal belangrijke factoren kan ertoe leiden dat de feitelijke resultaten of uitkomsten substantieel afwijkenvan die welke zijn opgenomen in de toekomstgerichte uitspraken,als gevolg van risico s en onzekerheden waaraan Delta Lloyd Groep onderhevig is. Tot dergelijke risico s en onzekerheden behoren onder meer: (i) wijzigingen op de financiële markten en in de algemene economische situatie, (ii) wijzigingen in de concurrentie van nationale en internationale ondernemingen, nieuwkomers op de markt en het zelf verzekeren en wijzigingen in de concurrentieomgeving waarin Delta Lloyd Groep actief is, (iii) de invoering van nieuwe of de wijziging van bestaande wet-en regelgeving zoals Solvency II, (iv) rampen en met terrorisme verband houdende gebeurtenissen, (v) het in gebreke blijven van derden bij het nakomen van hun financiële verplichtingen in de vorm van geld, effecten en overige activa, (vi) verliezen op aandelenmarkten, (vii) de volatiliteit van de lange en/of korte rente, (viii)de geringe liquiditeit van bepaalde beleggingsinstrumenten, (ix) onvolkomenheden in aannames ten aanzien van acceptatie, prijsstelling en/of schadereserves, (x) de beëindiging van of wijzigingen in relaties met belangrijke intermediairs of partnerships, (xi) het niet beschikbaar of onbetaalbaar zijn van herverzekering, (xii) tekortkomingen in deacceptatieprocedure, operationele controlemaatregelen of IT systemen van Delta Lloyd Groep of ineffectiviteit van de inspanningen om fraude te voorkomen, (xiii) een (mogelijke) verlaging van de creditrating van Delta Lloyd Groep, (xiv) de uitkomst van lopende, dreigende of toekomstige rechtszaken of onderzoeken en (xv) conflicten tussen Aviva en minderheidsaandeelhouders van Delta Lloyd Groep.Als één of meer van deze risico s of onzekerheden zich voordoen, of als onderliggende aannames onjuist blijken te zijn, dan kan de feitelijke financiële situatie van Delta Lloyd Groep of kunnen de resultaten uit haar bedrijfsactiviteiten substantieel afwijken van die welke hierin zijn opgenomen als aangenomen, verondersteld, geschat of verwacht. Wij verwijzen u naar het jaarverslag over het jaar eindigend per31 december 2013 dat op 3 april gepubliceerd is en het Q persbericht van 8 mei voor een beschrijving van bepaalde van belang zijnde factoren, risico s en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsonderdelen van Delta Lloyd Groep. Op de cijfers in deze presentatie heeft geen accountantscontroleplaatsgevonden. De cijfers zijn gedeeltelijk gebaseerd op het jaarverslag 2013, en gedeeltelijk op het Q persbericht en interne managementrapportages. 4

5 II. Jaarverslag

6 Doen wat we beloven Groeiend marktaandeel met verbeterde marges Alle divisies dragen positief bij aan operationeel resultaat Gezonde kapitaalgeneratie Op schema voor 200% wettelijke solvabiliteit (IGD) Groep per ultimo

7 Sterke operationele prestatie Wettelijke solvabiliteit +4% (IGD) Groep IFRS Eigen Vermogen ( m) +7pp +14% 177% 184% Bruto premies 1 ( m) Netto operationeel resultaat ( m) % +6% Exclusief beëindigde en run-off activiteiten 7

8 Sterke resultaten op doelstellingen 2013 Bedrijfsresultaten Kostenbesparingen Waarde nieuwe productie Leven (op basis van EEV) 77m IRR nieuwe productie Leven 9% 10% Combinedratio van 98% of beter door gehele cyclus 97,7% 1 Operationele kosten < 790m 2 772m 2014: < 750m : < 720m 3 Winstgevendheid Operationeel rendement op eigen vermogen 8-12% 18,6% Jaarlijkse groei van het netto operationeel resultaat 3% 6% Kapitaal Wettelijke solvabiliteit (IGD) Groep ten minste % 184% 1. Exclusief beëindigde en run-off activiteiten 2. Kosten doelstelling 2013 is exclusief het effect van de aankoop van intermediair activiteiten ABN Amro ( 20m) 3. Aangepaste kosten doelstellingen voor 2014 en 2015 zijn inclusief de effecten van ZA Verzekeringen ( 20m per jaar) 8

9 Gegevens per aandeel ( / per aandeel) % Netto resultaat Netto operationeel resultaat Dividend Eigen vermogen 0,88 (8,53) n/m 2,26 2,31 (2)% 1,03 1 1,03-13,76 13,16 5% Group European embedded value 23,35 22,85 2% 1. Voorgesteld dividend per gewoon aandeel (exclusief 4% premie op dividend in aandelen); gelijk aan 45% van netto operationeel resultaat 9

10 Consistente strategie Toekomst Verzekerd Waarde creëren voor onze klanten, aandeelhouders en medewerkers Zekerheid Distributie Eenvoud Deskundigheid Kernwaarden Meest solide en betrouwbare financiële dienstverlener Bijdragen aan een duurzame en zekere toekomst voor alle stakeholders Distributiemogelijkhedenen onze kennis inzetten voor verbondenheid met klanten en distributiepartners Nieuwe oplossingen ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van klanten Efficiënte processen, producten, organisatie en communicatie Meest transparante producten en diensten Beschouwd als competent en betrouwbaar Preferente financiële dienstverlener Respect vormt de kern van hoe wij zaken doen Eerlijk Toegankelijk Samenwerken 10

11 Zekerheid: solide kapitaal positie Eigen vermogen Eigen vermogen toegenomen tot 2,6 miljard op basis van meer conventionele waarderingsmethoden 35% hoger op 3,5 miljard Eigen vermogen bestaat voor 87% uit hard kapitaal Wettelijke solvabiliteit (IGD) verzekeringsentiteiten op 213% Delta Lloyd Levensverzekering op 227% Financiële kracht Wettelijke solvabiliteit Groep (IGD) verder toegenomen tot 184% effect downgradevan Frankrijk door Fitch(afname 19pp) meer dan goedgemaakt door sterke kapitaal generatie op schema voor 200% wettelijke solvabiliteit (IGD) Groep per ultimo 2014 BIS ratio toegenomen tot 19,6% (Bank NL) en tot 13,7% (Bank BE) S&P ratings: A stable outlook rating Nederlandse verzekeringsentiteiten 11

12 Distributie: aanwenden multi channel distributiekracht Versterken distributie kracht Acquisitie van ZA Verzekeringen in België Multi channel -distributiestrategie mitigeert gevolgen provisieverbod Leidende positie in nieuwe productie Leven uitgebouwd met 431m NAPI 56% marktaandeel in Leven zakelijk jaarlijkse premies per Q3 7 nieuwe pensioen buy-out transacties (4 in vierde kwartaal) Commerciële slagkracht Schade premies stabiel op 1,4 miljard Nieuwe hypotheekproductie bijna verdubbeld naar 1,3 miljard (2012: 0,7 miljard) Netto instroom in derden distributie AssetManagement toegenomen tot 757m 12

13 Eenvoud: efficiëntie in processen, organisatie en producten Processen Operationele kosten van 772m beter dan doelstelling ( 790m) 31% kosten bespaard sinds 2008 terwijl de bedrijfsprocessen verbeteren nieuwe kostendoelstellingen voor 2014 (< 750m 1 ) en 2015 (< 720m 1 ) Organisatie Acties uitgevoerd om winstgevendheid van Schade en Bank te verbeteren afstoten van niet-kernactiviteiten hogere rentemarges en lagere kosten bij Bank België: focus op levensverzekeringen versterkt voornemen om bankactiviteiten in België te verkopen verkoop Belgische Schade-activiteiten aan Fidea afgerond Producten Innovatief tariefsysteem voor hypotheken, gebaseerd op WOZ waarden, begunstigt lage risicoprofielen 1. Aangepaste kosten doelstellingen voor 2014 en 2015 zijn inclusief de effecten van ZA Verzekeringen ( 20m per jaar) 13

14 Expertise: prudent risk en return management Robuuste positie in volatiele markt Beleggingsmix licht gewijzigd aandelenpositie gedaald tot 3,5 miljard (eind 2012: 4,3 miljard), nominaal afgedekt bedrag: 2,0 miljard (eind 2012: 3,0 miljard) hypotheekportefeuille gegroeid met attractieve marges en verbeterde risico profielen Goed gediversificeerde obligatieportefeuille Gediversificeerdevastgoedportefeuille op marktwaarde van 2,7 miljard (eind 2012: 2,8 miljard) Wisselende resultaten op eigen beleggingsportefeuille Prestatie van eigen beleggingsportefeuille onder interne benchmark resultaat op aandelen beïnvloed door individuele aandelen (o.a. Imtech) resultaat op vastrentende portefeuille beïnvloed door stijgende rente vastgoedportefeuille presteert beter dan benchmark Running yield van 3,75%, ruim boven verdisconteringvoet die gebruikt wordt om verplichtingen te waarderen 14

15 Kernwaarden: Eerlijk, Toegankelijk, Samenwerken Marktleider in jaarlijkse rapport van IG&H over Nederlandse markt nr. 1 positie in pensioen behouden Klanten Verbeterde klanttevredenheid scores OHRA: 7,7 (2012: 7,6), Delta Lloyd: 7,6 (2012: 7,4), en ABN AMRO Verzekeringen 7,7 (2012: 7,4) Duurzaamheid Voldaan aan voorwaarden voor opname in DJSI Europeen DJSI World indices behoren tot top 7 best scorende EU verzekeraars Tweede plaats op lijst van 141 verzekeringsmaatschappijen wereldwijd volgens Sustainalytics sterke governance structuur en transparantie Initiatie MKB investeringsfonds door Commissie Hoek 15

16 Groei door verbeterde klanttevredenheid Adviseurs tevredenheid in waardering pensioen¹ Klant tevredenheid scores Groepsbrede aanpak klantbelang centraal nummer 1 positie bij adviseurs komt tot uiting in nieuwe productie klanttevredenheid toegenomen voor alle labels score in AFM dashboard klantbelang centraal gekwalificeerd als bovengemiddeld keurmerk behouden voor alle labels, voorsprong op concurrentie geconsolideerd 7.6 OHRA Delta Lloyd ABN AMRO Verzekeringen Belangrijkste factoren klant tevredenheid IT systemen belangrijke factor achter verbeterde service levels service levelszijn belangrijke factor in commerciële verkoop account management leidend in het managen van advies relaties ¹Bron: IG&H Consulting & Interim. Cijfers zijn gemiddelde scores toegekend door Nederlandse verzekerings adviseurs 16

17 Goede strategische positie voor duurzame winstgevendheid Groeiend marktaandeel Marktaandeel nieuwe productie Leven zakelijk jaarlijkse premies 56,3% Verbeterende klanttevredenheid Klanttevredenheid score 7,7 7,7 7,6 7,6 7,4 7,4 17,7% ,3% ,5% 2012 Q OHRA Delta Lloyd ABN AMRO Verzekeringen Toenemende kostenefficiëntie ( m) Operationele kosten Stijgende winstgevendheid ( m) Operationeel technisch resultaat E 2015E

18 1 e kwartaal2014: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie Stabiel commercieel resultaat Totaal bruto premie-inkomen daalde met 5% naar 1,3 miljard (Q1 2013: 1,4 miljard) Geen grote pensioenkoopsommen NAPI 16% hogerop 103 miljoen (Q1 2013: 89 miljoen) Nieuwe hypotheken verdrievoudigd: 380 miljoen (Q1 2013: 114 miljoen) Stabiele kapitaalontwikkeling Eigen vermogen 9% omhoog naar 2,9 miljard (eind 2012: 2,6 miljard) 3,8 miljard op basis van meer traditionele waarderingsmethoden Group embeddedvalueop 4,6 miljard (eind 2012: 4,4 miljard) Internationale scheepvaartportefeuille herverzekerd Wettelijke solvabiliteit verzekeringsentiteiten naar 216% (eind 2013: 213%) toename IGD solvabiliteit groep naar 189% (eind 2012: 184%) 18

19 Goede uitgangspositie Nederlandse marktleider in nieuwe Leven productie en klanttevredenheid Operational excellence zorgt voor concurrentievoordeel Krachtig distributiemodel vormt basis voor solide autonome groei Sterk kapitaal- en risicomanagement 19

20 Vragen? 20

21 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II Jaarverslag III. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2013 IV. Jaarrekening 2013 V. Verlenen van decharge VI. Kennisgeving benoeming lid Raad van Bestuur VII. Kennisgeving herbenoeming lid Raad van Bestuur VIII. Samenstelling Raad van Commissarissen IX. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur X. Inkoop eigen aandelen XI. Rondvraag en sluiting 21

22 III: Uitvoering bezoldigingsbeleid 2013 Doelstellingen Raad van bestuur 15% Individuele doelstellingen 85% Groep doelstellingen Zowel financiële als niet-financiële doelstellingen Targets Financiële targets Business management objective (BMO) efficiency (operationale kosten groep) BMO life (IRR), BMO non-life (COR) and bank (resultaat na belasting en non-controlling belang) Eigen vermogen (Solvency score eind 2013) Total shareholder return Operationeel resultaat na belasting and noncontrolling belang New business (Napi Leven, niet leven en new money derde partijen) Niet financiële targets Klantbelang centraal Medewerkersmotivivatie Policy compliance 22

23 III: Uitvoering bezoldigingsbeleid 2013 Beloning (ambitie niveau) Beloning Raad van Bestuur vanaf 2013 Raad van bestuur Vaste beloning Variabele beloning (ambitie niveau) Totale beloning (ambitie niveau) Voorzitter 800, ,000 1,200,000 Andere leden 592, , ,750 23

24 III: Uitvoering bezoldigingsbeleid 2013 Bezoldiging Raad van Commissarissen Functie Voorzitter van de Raad van Commissarissen Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Lid van de Raad van Commissarissen Vergoeding 75,000 60,000 50,000 Commissie Voorzitter van de Audit en/of Risk Committee Lid van de Audit en/of Risk Committee Vergoeding 9,000 6,000 Voorzitter van de Remuneration of Nomination Committee 9,000 Lid van de Remuneration en/of het Nomination Committee 5,000 24

25 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II Jaarverslag III. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2013 IV. Jaarrekening 2013 V. Verlenen van decharge VI. Kennisgeving benoeming lid Raad van Bestuur VII. Kennisgeving herbenoeming lid Raad van Bestuur VIII. Samenstelling Raad van Commissarissen IX. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur X. Inkoop eigen aandelen XI. Rondvraag en sluiting 25

26 Steminstructie De voorzitter kondigt de stemming aan: Voorafgaand aan de stemming plaats de smartcard aan de bovenzijde met de goudkleurige chip naar voren uw naam verschijnt in het display Tijdens stemming de stemkeuzes verschijnen op het display druk op toets 1 (voor), 2 (tegen) of 3 (onthouden) uw stemkeuze verschijnt op het display uw laatste keuze geldt 26

27 IV: Jaarrekening 2013 Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de jaarrekening van Delta Lloyd N.V. over het boekjaar 2013 vast te stellen. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar (Besluit 4a) 27

28 IV: Jaarrekening 2013 Toelichting op het reserverings-en dividendbeleid van Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. is voornemens om een jaarlijks interim-dividend en slotdividend uit te keren op gewone aandelen, waarbij het haar intentie is invulling te geven aan de ambitie een stabiel dividend uit te keren. Een pay-outratio op de gewone aandelen van circa 40-45% van het operationeel resultaat na belasting en aandeel derden wordt nagestreefd rekening houdend met verwachte winstgevendheid over planperiodevan 3 jaar wettelijke solvabiliteitsratio van minstens 160%-175% de waarde van het stockdividend zal ongeveer overeenkomen met de waarde van het contante dividend plus een opslag van 4% en zal worden uitgekeerd ten laste van de agioreserve. 28

29 IV: Jaarrekening 2013 Voorgesteld wordt om op basis van het behaalde operationeel resultaat na belastingen en belang derden een bedrag van 194,5 miljoen ter beschikking te stellen als dividend ten laste van de vrij uitkeerbare reserves. Dat komt overeenmet 1,03 per gewoonaandeel. Na aftrekvan het per 4 september 2013 uitgekeerde interim dividend van 0,42 per gewoon aandeel resteert een slotdividend van 0,61 per gewoon aandeel. De aandeelhouder kan kiezen tusseneenuitkeringvan het slotdividendgeheelin contantenof geheelin aandelen. Voorgestelde ex-dividend datum slotdividend 2013: 26 mei 2014 Voorstel tot het uitkeren van dividend(besluit 4c). 29

30 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II Jaarverslag III. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2013 IV. Jaarrekening 2013 V. Verlenen van decharge VI. Kennisgeving benoeming lid Raad van Bestuur VII. Kennisgeving herbenoeming lid Raad van Bestuur VIII. Samenstelling Raad van Commissarissen IX. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur X. Inkoop eigen aandelen XI. Rondvraag en sluiting 30

31 V: Verlenen van decharge Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om aan de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2013, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raadvan Bestuur(Besluit 5a). 31

32 V: Verlenen van decharge Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om aan de leden van de Raad van Commissarissendecharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2013, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raadvan Commissarissen(Besluit 5b). 32

33 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II Jaarverslag III. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2013 IV. Jaarrekening 2013 V. Verlenen van decharge VI. Kennisgeving benoeming lid Raad van Bestuur VII. Kennisgeving herbenoeming lid Raad van Bestuur VIII. Samenstelling Raad van Commissarissen IX. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur X. Inkoop eigen aandelen XI. Rondvraag en sluiting 33

34 VI: Kennisgeving benoeming lid Raad van Bestuur De Raad van Commissarissen geeft kennis van het voornemen mevrouw I.M.A. de Graafmet ingangvan 22 mei2014 tebenoemenalslid van de Raad van Bestuurvooreentermijnvan vierjaardie eindigtop de Algemene Vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden in Zij volgt de heer Paul Medendorpop, die eind2014 terugtreedtwegenshet bereikenvan de pensioengerechtigde leeftijd voor bestuurders van Delta Lloyd. CV is aangehecht bij de agenda. Vragen? 34

35 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II Jaarverslag III. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2013 IV. Jaarrekening 2013 V. Verlenen van decharge VI. Kennisgeving benoeming lid Raad van Bestuur VII. Kennisgeving herbenoeming lid Raad van Bestuur VIII. Samenstelling Raad van Commissarissen IX. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur X. Inkoop eigen aandelen XI. Rondvraag en sluiting 35

36 VII: Kennisgeving herbenoeming lid Raad van Bestuur De Raadvan Commissarissengeeftkennisvan het voornemende heere.a.a. Roozenteherbenoemenalslid van de Raadvan Bestuurvooreentermijnvan vierjaardie eindigtop de AlgemeneVergaderingvan aandeelhoudersdie wordt gehouden in CV is aangehecht bij de agenda. Vragen? 36

37 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II Jaarverslag III. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2013 IV. Jaarrekening 2013 V. Verlenen van decharge VI. Kennisgeving benoeming lid Raad van Bestuur VII. Kennisgeving herbenoeming lid Raad van Bestuur VIII. Samenstelling Raad van Commissarissen IX. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur X. Inkoop eigen aandelen XI. Rondvraag en sluiting 37

38 VIII: Samenstelling Raad van Commissarissen Mededeling over de te vervullen vacatures Per 1 januari 2014 is de heer RenéKottmanafgetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Als gevolg van zijn aftreden is er een vacature ontstaan in de Raad van Commissarissen. Per 22 mei 2014 treedt de heer Peter Hartmanaf als lid van de Raad van Commissarissen. Als gevolg van zijn aftreden ontstaat er een vacature in de Raad van Commissarissen. De heer Patrick Regantreedt per 22 mei 2014 af als lid van de Raad van Commissarissen. Als gevolg van zijn aftreden ontstaat er een vacature in de Raad van Commissarissen. 38

39 VIII: Samenstelling Raad van Commissarissen De heer Eric Fischerheeft het einde van zijn zittingsduur van vier jaar bereikt en treedt derhalve af bij het sluiten van deze Algemene Vergadering. Hij heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming. Zijn CV is alsbijlage opgenomen bij de agenda. De heer Jan Haarsheeft het einde van zijn zittingsduur van vier jaar bereikt en treedt derhalve af bij het sluiten van deze Algemene Vergadering. Hij heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming. Zijn CV is alsbijlage opgenomen bij de agenda. Mevrouw Fieke van der Lecqheeft het einde van haar zittingsduur van vier jaar bereikt en treedt derhalve af bij het sluiten van deze Algemene Vergadering. Zij heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming. Haar CV is als bijlage opgenomen bij de agenda. 39

40 VIII: Samenstelling Raad van Commissarissen Gelegenheid voor de Algemene Vergadering om aanbevelingen te doen voor de benoeming van vijf leden van de Raad van Commissarissen. Kennisgeving van de voordracht van de Raad van Commissarissen voor de te vervullen vacatures. De Raadvan Commissarissendraagtde heerandrébergen en de heerrob Ruijter voor ter benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijnvan vierjaardie eindigtop de Algemenevergaderingvan Aandeelhouders die wordt gehouden in 2018, onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering geen aanbevelingen heeft gedaan voor andere personen. Voordezevacaturesheeftde Ondernemingsraadgeenversterktrechtvan aanbeveling. De Nederlandsche Bank heeft zijn goedkeuring gegeven voor deze benoemingen. De Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad ondersteunen deze nominaties. De CV s van de heerbergen en van de heerruijterzijnaangehecht bij de agenda. 40

41 VIII: Samenstelling Raad van Commissarissen Voorsteltot benoemingvan de heera.a.g. Bergentot lid van de Raadvan Commissarissen(Besluit 8d). Voorsteltot benoemingvan de heerr.a. Ruijtertotlid van de Raadvan Commissarissen(Besluit 8e). 41

42 VIII: Samenstelling Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering voor om de heer Eric Fischer tebenoemenvooreentermijnvan vierjaardie eindigtop de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden in 2018, onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering geen aanbevelingen heeft gedaan voor andere personen. De Ondernemingsraad heeft een versterkt recht van aanbeveling voor deze herbenoeming en heeft aangegeven deze voordracht aan te bevelen. CV van heer Eric Fischer is in agenda bijgesloten. Voorsteltot herbenoemingvan de heermre.j. Fischer tot lid van de Raad van Commissarissen(Besluit 8f). 42

43 VIII: Samenstelling Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering voor om de heer Jan Haarstebenoemenvooreentermijnvan vierjaardie eindigtop de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden in 2018, onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering geen aanbevelingen heeft gedaan voor andere personen. De Ondernemingsraad heeft geen versterkt recht van aanbeveling voor deze herbenoeming. De Ondernemingsraad heeft aangegeven deze herbenoeming te ondersteunen. CV van heerjan Haarsis in agenda bijgesloten. Voorsteltot herbenoemingvan de heerj.g. Haarstot lid van de Raadvan Commissarissen(Besluit 8g). 43

44 VIII: Samenstelling Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering voor om mevrouwfiekevan derlecqtebenoemenvooreentermijnvan vierjaardie eindigt op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden in 2018, onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering geen aanbevelingen heeft gedaan voor andere personen. De Ondernemingsraad heeft geen versterkt recht van aanbeveling voor deze herbenoeming. De Ondernemingsraad heeft aangegeven deze herbenoeming te ondersteunen. CV van mevrouwfiekevan derlecqis in agenda bijgesloten. Voorsteltot herbenoemingvan mevrouws.g. van derlecqtot lid van de Raad van Commissarissen(Besluit 8h). 44

45 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II Jaarverslag III. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2013 IV. Jaarrekening 2013 V. Verlenen van decharge VI. Kennisgeving benoeming lid Raad van Bestuur VII. Kennisgeving herbenoeming lid Raad van Bestuur VIII. Samenstelling Raad van Commissarissen IX. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur X. Inkoop eigen aandelen XI. Rondvraag en sluiting 45

46 IX: Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur Voorgesteld wordt om de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, te verlengen met een periode van 18 maanden, ingaande op de dag van deze Algemene Vergadering en derhalve eindigend op 22 november De bevoegdheid van de Raad van Bestuur zal met betrekking tot de uitgifte van gewone aandelen worden beperkt tot een maximum van: 10% van het geplaatste kapitaal per 22 mei 2014, alsmede 10% van het geplaatste kapitaal per 22 mei 2014, bij een uitgifte in het kader van (de financiering) van een fusie, overname of samenwerkingsverband door Delta Lloyd N.V. of een van haar dochtermaatschappijen. Voorstel tot het verlengen van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen(besluit 9a). 46

47 IX: Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur Voorgesteld wordt om de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht in verband met de hiervoor onder 9a omschreven uitgifte van gewone aandelen eveneens te verlengenmet een periode van 18 maanden, vanaf de dag van deze Algemene Vergadering tot 22 november Voorstel tot het verlengen van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen(besluit 9b). 47

48 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II Jaarverslag III. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2013 IV. Jaarrekening 2013 V. Verlenen van decharge VI. Kennisgeving benoeming lid Raad van Bestuur VII. Kennisgeving herbenoeming lid Raad van Bestuur VIII. Samenstelling Raad van Commissarissen IX. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur X. Inkoop eigen aandelen XI. Rondvraag en sluiting 48

49 X: Inkoop eigen aandelen De machtiging inkoop eigen aandelen: zal zijn beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal. waarbij de verkrijgingsprijsmoet zijn gelegen tussen de nominale waarde van een gewoon aandeel en de beurskoers van het gewone aandeel, vermeerderd met 10%. als beurskoers geldt het gemiddelde van de slotkoersen van het gewone aandeel gedurende vijf beursdagen voorafgaand aan de dag van inkoop. Voorstel tot het verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen gewone aandelen en certificaten daarvan door de vennootschap(besluit 10). 49

50 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II Jaarverslag III. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2013 IV. Jaarrekening 2013 V. Verlenen van decharge VI. Kennisgeving benoeming lid Raad van Bestuur VII. Kennisgeving herbenoeming lid Raad van Bestuur VIII. Samenstelling Raad van Commissarissen IX. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur X. Inkoop eigen aandelen XI. Rondvraag en sluiting 50

51 Vragen? 51

52 2014 financiële kalender Datum Gebeurtenis 26 mei 2014 Ex-dividend datum slotdividend augustus 2014 Publicatie halfjaarcijfers augustus 2014 Ex-dividend datum interim dividend november 2014 Publicatie kwartaalbericht 3 e kwartaal 21 november 2014 Investor Day Roeland Haanen, Manager Investor Relations Hans Duine, IRO Marscha Corzilius, IRO Ineke Beets, assistant Contact details: +31 (0)

Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie

Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie Interim management statement: Eerste drie maanden van 2014 Persbericht Amsterdam, 8 mei 2014 Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie Groei jaarpremies: NAPI +16%; hypotheekproductie

Nadere informatie

Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat

Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Interim management statement: Eerste negen maanden van 2013 Amsterdam, 6 november 2013 Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Toonaangevende positie in nieuwe levensverzekeringen behouden NAPI 1 van

Nadere informatie

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Persbericht Amsterdam, 7 augustus 2014 Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Solide commercieel resultaat, winstgevende periodieke levenpremies verder gestegen

Nadere informatie

Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep

Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep Persbericht Interim Management Statement eerste kwartaal 2010 Amsterdam, 11 mei 2010 Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep Delta Lloyd Groep realiseerde in het eerste kwartaal van 2010 goede

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2011: Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit

Eerste kwartaal 2011: Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit Amsterdam, 17 mei : Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit Bruto premie-inkomen stabiel op 1,5 miljard 1 Commerciële resultaten: o NAPI 2 met 2% gestegen

Nadere informatie

Samenvatting 2013. 3 April 2014

Samenvatting 2013. 3 April 2014 Samenvatting 2013 3 April 2014 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur 3 1.1. Profiel 4 1.2. Uitgelicht 6 1.3. Bericht van de bestuursvoorzitter 7 1.4. Aan onze aandeelhouders 10 1.4.1. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur.... 1 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010... 1 1.2 Kerncijfers... 4 1.3 Segmenten.... 5 1.3.1 Leven...

Nadere informatie

Samenvatting 2014 7 april 2015

Samenvatting 2014 7 april 2015 Samenvatting 201 7 april 2015 Delta Lloyd Samenvatting 201 1 1 OVERZICHT 1 OVERZICHT 5 JAARREKENING INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. OVERZICHT... 2 1.1. Profiel Delta Lloyd... 2 1.2. Uitgelicht... 5 1..

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 09 Jaarverslag Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Delta Lloyd Groep in het kort... 1 1.1 Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur... 3 1.1.1 Raad van Commissarissen... 3 1.1.2 Raad

Nadere informatie

Notulen AVA 2014. donderdag 22 mei 2014 aanvang 14.00 uur Concertgebouw Concertgebouwplein 10 Amsterdam

Notulen AVA 2014. donderdag 22 mei 2014 aanvang 14.00 uur Concertgebouw Concertgebouwplein 10 Amsterdam Notulen AVA 2014 donderdag 22 mei 2014 aanvang 14.00 uur Concertgebouw Concertgebouwplein 10 Amsterdam AVA Delta Lloyd 22 mei 2014 1 I Opening en mededelingen De voorzitter heet iedereen welkom, waarna

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 22 mei 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 22 mei 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 mei 2014 Geachte aandeelhouder, Wij hebben het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd NV. De vergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. 5 april 2012

Jaarverslag 2011. 5 april 2012 Jaarverslag 2011 5 april 2012 Verslag Raad van Bestuur 1 Verslag Raad van Bestuur Kritisch op het juiste moment Delta Lloyd Groep heeft opnieuw laten zien goed in te kunnen spelen op volatiele markten.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2015 Geachte aandeelhouder, Wij hebben het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd N.V. De vergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. 5 april 2012

Jaarverslag 2011. 5 april 2012 Jaarverslag 2011 5 april 2012 Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur 1.1 Kerncijfers 1.2 Delta Lloyd in 2011 1.3 Resultaten 1.4 Segmenten 1.4.1 Leven 1.4.2 Schade 1.4.3 Bank 1.4.4 Asset Management 1.4.5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Beoordelingsverklaring 47. 4. Disclaimer 48

Inhoudsopgave. 3. Beoordelingsverklaring 47. 4. Disclaimer 48 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur 3 1.1. Ontwikkelingen in het eerste halfjaar 3 1.2. Dividend 8 1.3. Vooruitzichten voor het tweede halfjaar 9 1.4. Verklaring van de Raad van Bestuur 9

Nadere informatie

De toelichting op de agenda bevat een nadere uitleg van de agenda. 1

De toelichting op de agenda bevat een nadere uitleg van de agenda. 1 TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op woensdag 24 april 2013 De agendapunten 3, 4,

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Drs. A. Baan Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Voorzitter: H. Bodt Algemeen Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Onderstaande notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

DNB SOLVABILITEIT VERZEKERINGSACTIVITEITEN. Sterke DNB-solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten komt uit op 195% (396% onder IFRS)

DNB SOLVABILITEIT VERZEKERINGSACTIVITEITEN. Sterke DNB-solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten komt uit op 195% (396% onder IFRS) NETTO RESULTAAT 2010-225miljoen Exclusief property finance neemt de nettowinst toe met 56% tot 368 miljoen. DNB SOLVABILITEIT VERZEKERINGSACTIVITEITEN 195 % Sterke DNB-solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten

Nadere informatie

jaarverslag 2003 delta lloyd groep DELTA LLOYD GROEP profiel strategisch kader organigram commissarissen en bestuur

jaarverslag 2003 delta lloyd groep DELTA LLOYD GROEP profiel strategisch kader organigram commissarissen en bestuur delta lloyd groep jaarverslag 2003 2 3 5 6 7 8 9 12 25 28 30 32 52 56 58 59 61 72 99 103 104 DELTA LLOYD GROEP profiel strategisch kader organigram commissarissen en bestuur KERNCIJFERS kerncijfers Delta

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Keuzes maken Voor 20 07 koos Van Lanschot keuzes maken als thema. Een thema dat ons na aan het hart ligt. We maken immers al 270 jaar keuzes. Heel bewuste keuzes. Zo kiezen we ervoor klein

Nadere informatie

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3 J A A R VE R SL A G 2 0 1 2 JAAR Verslag 2012 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Statutaire jaarrekening ageas SA/NV

Nadere informatie

a) toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen (ter stemming) b) beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen (ter stemming)

a) toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen (ter stemming) b) beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen (ter stemming) De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fugro N.V. wordt gehouden op dinsdag 6 mei 2014 om 14.00 uur in het Crowne Plaza Den Haag Promenade hotel in Den Haag AGENDA 1 Opening en mededelingen

Nadere informatie

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te Tilburg. Ingeschreven in het Handelsregister te Tilburg onder nr. 12016134. Inhoud Pagina 1.Verslag van de Raad van Bestuur... 4 2. Verslag van

Nadere informatie

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009 jaarverslag 20 08 toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009 Inhoud Delta Lloyd Groep - Jaarverslag 2008 1 DELTA LLOYD GROEP IN 2008

Nadere informatie

Allianz Nederland Groep. Jaarverslag 2007

Allianz Nederland Groep. Jaarverslag 2007 a l l i a n z n e d e r l a n d g r o e p 1 5 07 Allianz Nederland Groep Jaarverslag Inhoud 1 Kerncijfers 3 Allianz Nederland 5 Voorwoord Verslag van de groepsdirectie 6 Allianz Nederland in 10 Schadeverzekering

Nadere informatie

2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V.

2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V. 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V. Woensdag 22 april 2015, aanvang 14:00 uur Auditorium, ASML Gebouw 7 De Run 6665, Veldhoven Nederland Agenda 1. Opening Discussiepunt

Nadere informatie