PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company"

Transcriptie

1 PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company

2 Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging dividend Kerncijfers 2014 ten opzichte van 2013: Omzet 282,3 miljoen (-4.6%) Toegevoegde waarde 64,8 miljoen (+8.3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 33,1 miljoen (+7.9%) Afschrijvingen en waardeverminderingen 14,1 miljoen (+4.6%) Bedrijfsresultaat 19,0 miljoen (+10.5%) Financieel resultaat -3,3 miljoen (-60.2%) Resultaat voor belastingen 15,8 miljoen (+3.9%) Netto resultaat voor equitymethode (=excl. Airolux) 12,5 miljoen (-0.3%) Netto resultaat na equitymethode (=incl. Airolux) 10,1 miljoen (+12.1%) Netto Financiële schuld 36,4 miljoen (-6.3%) Ratio Netto Financiële schuld / EBITDA per Ratio Eigen vermogen / balanstotaal per % Voorstel tot uitkeren van een bruto dividend van 1.90 per aandeel Resilux NV Jaarresultaten

3 Geconsolideerde Kerncijfers (1) Kerncijfers m.b.t. de resultatenrekening in 000 in 000 Evolutie (%) Omzet 282' ' % Totale bedrijfsopbrengsten 284' ' % Toegevoegde waarde (2) 64'846 59' % Bruto bedrijfskasstroom - EBITDA (3) 33'083 30' % Afschrijvingen en waardeverminderingen 14'057 13' % Bedrijfsresultaat 19'026 17' % Financieel resultaat -3'273-2' % Resultaat voor belastingen 15'754 15' % Belastingen op het resultaat -3'206-2' % Netto resultaat, aandeel van de Groep 12'548 12' % Netto resultaat na resultaat op basis van vermogensmutatiewaarde 10'055 8' % Kerncijfers m.b.t. de balans in 000 in 000 Evolutie (%) Eigen vermogen 81'507 78' % Eigen vermogen (incl. achtergestelde leningen) 83'054 80' % Netto financiële schulden (excl. achtergest. leningen) (4) 36'425 38' % Totaal Activa en Totaal Passiva 187' ' % Kerncijfers per aandeel in in Evolutie (%) Bruto bedrijfskasstroom - EBITDA (3) % Bedrijfsresultaat % Netto resultaat, aandeel van de Groep % Netto resultaat na resultaat op basis van vermogensmutatiewaarde % Gemiddeld aantal aandelen 1'980'410 1'980'410 Kerncijfers per aandeel - verwaterd (5) in in Evolutie (%) Bruto bedrijfskasstroom - EBITDA (3) % Bedrijfsresultaat % Netto resultaat, aandeel van de Groep % Netto resultaat na resultaat op basis van vermogensmutatiewaarde % Gemiddeld aantal aandelen 2'024'860 2'024'860 Voorgesteld bruto dividend in (6) % (1) De cijfers zijn conform de IFRS regels. (2) Bedrijfsopbrengsten min handelsgoederen, grond- en hulpstoffen min diensten en diverse goederen. (3) Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële activa, plus waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen (4) Intrestdragende financiële verplichtingen min geldmiddelen en overige beleggingen (5) In 2013 zijn warranten uitgegeven en toegekend aan het personeel (6) De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om een bruto dividend van 1.90 per aandeel uit te keren. Resilux NV Jaarresultaten

4 Overzicht van de resultaten over het jaar van 2014 In 2014 stegen de verkochte volumes van preforms en flessen met 1,6% ten opzichte van De grootste groei deed zich voor in de Benelux en in Rusland. In Duitsland, Italië en Scandinavië was er in 2014 een daling van de verkoop van preforms ten opzichte van De groei is het resultaat van een verdere diversificatie van klanten en producten. De omzet daalde in 2014 met 4.6% tot 282,3 miljoen. Dit is het gevolg van een combinatie van de gestegen volumes en lagere gemiddelde grondstofprijzen. Het gemiddeld gewicht van de preform is na de dalingen van de laatste jaren in 2014 stabiel gebleven. Zoals bekend rekent Resilux de schommelingen van de grondstofprijzen door aan de klanten. In vergelijking met 2013 steeg de toegevoegde waarde met 8.3% of 5,0 miljoen tot 64,8 miljoen. De totale personeelskosten stegen met 2,3 miljoen. Deze stijging is het gevolg van gestegen salarissen en een stijging van het aantal personeelsleden in het kader van een verdere versterking en uitbouw van de organisatie. De stijging van de personeelskosten werd gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de diensten en diverse goederen met 1,6 miljoen. Deze daling is gedeeltelijk te verklaren door een daling van de energiekosten en transportkosten. De geconsolideerde bruto bedrijfskasstroom (ebitda) steeg met 2,4 miljoen en bedraagt 33,1 miljoen. De afschrijvingen en waardeverminderingen stegen met 0,6 miljoen en bedragen 14,1 miljoen. De afschrijvingen op vaste activa stegen met 0,3 miljoen, de waardeverminderingen op klanten en voorraden stegen eveneens met 0,3 miljoen. Bijgevolg steeg het bedrijfsresultaat in 2014 met 1,8 miljoen en bedraagt 19,0 miljoen ten opzichte van 17,2 miljoen in Het financieel resultaat daalde met 1,2 miljoen. De netto interestkosten stegen met 0,3 miljoen door een hogere gemiddelde uitstaande schuld gedurende het jaar. Het financieel resultaat bevat een negatief wisselkoersresultaat in 2014 van 0,1 miljoen. Gedurende 2013 was het wisselkoersresultaat negatief voor 0,2 miljoen. Het overige netto financieel resultaat is negatief voor een bedrag van 1,1 miljoen. Dit bevat hoofdzakelijk de ongerealiseerde verliezen op de financiële instrumenten voor het indekken van het renterisico. Door de dalende interestvoeten is de marktwaarde gedaald. Het netto financieel resultaat is negatief en bedraagt -3,3 miljoen. Er werd een resultaat voor belastingen van 15,8 miljoen gerealiseerd, ten opzichte van een winst van 15,2 miljoen in 2013 of een stijging met 3.9%. De belastingen op het resultaat bedragen -3,2 miljoen en bestaan uit te betalen belastingen voor -4,3 miljoen en uitgestelde belastingen voor +1,1 miljoen. Na belastingen heeft de groep net als in 2013 een netto resultaat van 12,5 miljoen gerealiseerd. Het resultaat op basis van de vermogensmutatiewaarde bedraagt in ,5 miljoen ten opzichte van -3,6 miljoen in Dit resultaat heeft betrekking op de in juni 2010 opgerichte joint venture vennootschap Airolux AG. In 2014 werden de commerciële activiteiten verder uitgebouwd en kenden we een stijging van de verkopen ten opzichte van Na het resultaat op basis van de vermogensmutatiewaarde bedraagt de winst 10,1 miljoen ten opzichte van 9,0 miljoen in 2013 of een stijging van 12.1%. Resilux NV Jaarresultaten

5 De netto investeringen in materiële en immateriële vaste activa in 2014 bedragen 15,7 miljoen tegenover 17,5 miljoen in Dit betreft voornamelijk investeringen in de productiecapaciteit en in nieuwe productiemiddelen. Resilux blijft investeren in een verdere diversificatie van producten, markten en klanten. De netto financiële schulden (exclusief de achtergestelde leningen) bedragen per 31 december ,4 miljoen ten opzichte 38,9 miljoen op 31 december De daling is voornamelijk het gevolg van een daling van het werkkapitaal. Dividend De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 mei 2015 voor om een bruto dividend van 1.90 per aandeel uit te keren over Dit betekent een netto dividend van per aandeel (in geval van 25 % Belgische roerende voorheffing) en van 1.90 per aandeel (in geval van vrijstelling van Belgische roerende voorheffing). Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 29 mei Vooruitzichten Resilux verwacht in 2015 een bruto bedrijfskastroom cashflow (ebitda) te behalen die minstens in lijn ligt met de bruto bedrijfskasstroom van Resilux blijft in 2015 bijzondere aandacht besteden aan de kostenbeheersing en aan de diversificatie van de klanten en de productenmix. Resilux verwacht in 2015 een totaal bedrag van 19 miljoen te investeren. Dit bevat onder andere een uitbreiding van de gebouwen in de Verenigde Staten. Verhoogde verkopen zullen zorgen voor een verbetering van de resultaten van de joint venture Airolux. Verslag van de Commissaris De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden van de geconsolideerde jaarrekening ten gronde zijn afgewerkt en dat deze geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht die in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het persbericht, zouden moeten doorgevoerd worden. Financiële kalender Algemene Vergadering van aandeelhouders 2015 : 18 mei 2015 Dividend ex date : 27 mei 2015 Dividend record date : 28 mei 2015 Dividend uitbetaling (coupon nr. 13) : 29 mei 2015 Resultaten eerste semester 2015 : 28 augustus 2015 Resultaten boekjaar 2015 : 10 maart 2016 == Einde persbericht == Bijlagen: Resultaten Groep Resilux NV Jaarresultaten

6 RESILUX GROEP : 2014 Geconsolideerde resultatenrekening in % Bedrijfsopbrengsten 284' ' % Omzet 282' ' % Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product -1' % Andere bedrijfsopbrengsten 3'968 4' % Bedrijfskosten 265' ' % Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 180' ' % Diensten en diverse goederen 39'623 41' % Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 30'138 27' % Afschrijvingen en waardeverminderingen 14'057 13' % Andere bedrijfskosten 1'625 1' % Bedrijfsresultaat 19'026 17' % Financiële opbrengsten 5'025 3' % Financiële kosten -8'297-5' % Resultaat voor belastingen 15'754 15' % Belastingen op het resultaat -3'206-2' % Netto resultaat 12'548 12' % Resultaat op basis van de vermogensmutatiewaarde -2'493-3' % Netto resultaat na resultaat op basis van vermogensmutatiewaarde 10'055 8' % Netto resultaat na vermogensmutatie per aandeel in % Netto resultaat na vermogensmutatie per aandeel verwaterd in % Staat van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten en verliezen in % Winst of verlies toe te rekenen aan: de eigenaars van de moedermaatschappij 10'055 8' % Overzicht van de niet-gerealiseerde resultaten Niet-gerealiseerde resultaten uit de omrekening van de jaarrekeningen van buitenlandse entiteiten -3'247-2' % Kasstroomafdekkingen (*1) % Actuariële winsten en verliezen (netto) (*2) % Totaal van de niet-gerealiseerde winsten en verliezen -3'794-2' % Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten en verliezen 6'261 6' % *1 recycleerbaar in de resultatenrekening 2* niet recycleerbaar in resultatenrekening Resilux NV Jaarresultaten

7 Samengevatte Balans in Vaste Activa 101'805 92'527 Consolidatieverschillen (goodwill) 13'685 13'685 Immateriële vaste activa 1'950 1'460 Materiële vaste activa 68'231 67'225 Andere financiële activa 11'970 4'582 Uitgestelde belastingen 3'953 3'307 Vorderingen op meer dan één jaar 2'016 2'268 Vlottende Activa 85'747 90'203 Voorraden en bestellingen in uitvoer 36'018 41'981 Handelsvorderingen 33'252 34'686 Overige activa 7'646 7'282 Geldmiddelen en overige beleggingen 8'831 6'254 Totaal Activa 187' '730 Eigen vermogen 81'507 78'759 Verplichtingen op meer dan één jaar 44'431 33'154 Achtergestelde leningen 1'547 1'500 Intrestdragende financiële verplichtingen 35'603 24'921 Overige verplichtingen 1'655 1'983 Voorzieningen 3'240 1'989 Uitgestelde belastingen en belastinglatenties 2'386 2'761 Verplichtingen op ten hoogste één jaar 61'614 70'817 Achtergestelde leningen 0 0 Intrestdragende financiële verplichtingen 9'653 20'192 Handelsverplichtingen 42'707 38'858 Belastingen 1'377 2'456 Overige verplichtingen 7'877 9'311 Totaal Passiva 187' '730 Mutatieoverzicht van het eigen vermogen in Eigen vermogen per 1 januari 78'759 75'146 Resultaat over de periode 10'055 8'973 Omrekeningsverschillen -3'247-2'173 Ongerealiseerde resultaten hedgingcontracten 0-3 Actuariële winsten en verliezen (netto) Op aandelen gebaseerde betalingen Betaalde dividenden -3'565-3'268 Eigen vermogen per 31 december 81'507 78'759 Resilux NV Jaarresultaten

8 Kasstroomoverzicht in % Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsresultaat 19'026 17' % Afschrijvingen en waardeverminderingen 14'057 13' % Bruto bedrijfskasstroom 33'083 30' % Resultaat op verkoop vaste activa % Wijzigingen in handelsvorderingen -67 2' % Wijzigingen in voorraden 6' % Wijzigingen in handelsschulden 4'107-9' % Overige wijzigingen in netto werkkapitaal -4'967-2' % Totaal wijzigingen in netto werkkapitaal 5'712-9' % Netto bedrijfskasstroom 38'751 21' % Financiële opbrengsten 5'024 3' % Financiële kosten -8'297-5' % Betaalde inkomstenbelastingen -5'334-2' % Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 30'144 16' % Investeringsactiviteiten Investeringen in materiële en immateriële vaste activa -17'719-18' % Investeringen in financiële vaste activa -9'810-3' % Ontvangen kapitaalsubsidies 1' % Realisatie van vaste activa 1'246 1' % Kasstromen uit investeringsactiviteiten -24'285-20' % Financiële activiteiten Betaalde dividenden -3'565-3' % Opnames van (+), terugbetalingen (-) achtergestelde leningen 47 1' % Opnames van (+), terugbetalingen (-) lange termijnschulden 9'328 15' % Opnames van (+), terugbetalingen (-) korte termijnschulden -9'281-9' % Kasstromen uit financiële activiteiten -3'471 3' % Netto stijging / daling van de liquide middelen 2' % Omrekeningseffect op de liquide middelen % Liquide middelen per 1 januari 6'253 6' % Liquide middelen per 31 december 8'831 6' % Resilux NV Jaarresultaten

9 VOOR MEER INFORMATIE, GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN MET: Dirk De Cuyper Resilux NV, Damstraat 4, 9230 Wetteren T F BTW BE Resilux NV is gespecialiseerd in de productie en verkoop van PET preforms en flessen. Deze preforms en flessen worden gebruikt voor het verpakken van waters, frisdranken, eetbare oliën, ketchup, detergenten, melk, bier, wijn, fruitsappen en andere toepassingen. Dit van origine familiaal bedrijf werd opgestart in 1994 en is sinds 3 oktober 1997 genoteerd op Euronext Brussel. RESILUX heeft productie-eenheden in België, Spanje, Griekenland, Rusland, Zwitserland,Hongarije en in de V.S.

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag Financieel verslag Inhoud Managementbespreking en Analyse van de Financiële Toestand en van de Bedrijfsresultaten Belangrijke transacties van 1998 tot en met 2000 55 Impact van vreemde munten 56 Belangrijke

Nadere informatie

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI IN DE NATUUR ZIJN DE GROOTSTE SUCCESSEN HET RESULTAAT VAN EEN EFFICIËNTE SAMENWERKING Gereglementeerde informatie / Jaarresultaten 2014

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014 Financieel overzicht RESULTATEN DELHAIZE GROEP Financieel verslag vierde kwartaal en boekjaar Gereglementeerde informatie 5 maart 2015 7u00 CET» Vergelijkbare omzetgroei van 4,4% in de V.S. en -3,5% in

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen jaarverslag 2013 Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms 5000 4869 4500 4282 4362 4000 3890 3500 3483 3168 3000 2860 2643 2500 2067 2000 1952 1670 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nadere informatie

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Persbericht Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Antwerpen, 19 februari 2008 Openbare vastgoedbevak Intervest Offices¹ maakt vandaag haar geconsolideerde

Nadere informatie

Persmededeling. 10 maart 2014. gereglementeerde informatie EMBARGO 10 maart 2014 om 8.15 uur ROULARTA MEDIA GROUP

Persmededeling. 10 maart 2014. gereglementeerde informatie EMBARGO 10 maart 2014 om 8.15 uur ROULARTA MEDIA GROUP Persmededeling 10 maart 2014 1 Roularta realiseert een beter tweede semester en herstructureert de Franse activiteiten Roularta Media Group noteert een stijging van haar courante cashflow (REBITDA) in

Nadere informatie

Jaarresultaten. Voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december 2009. Gereglementeerde informatie

Jaarresultaten. Voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december 2009. Gereglementeerde informatie Jaarresultaten Voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december 2009 Gereglementeerde informatie Brussel - 18 maart 2010 INHOUD 1. Verslag van het management...3 I. Belangrijkste gebeurtenissen

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Tussentijdse resultaten voor de zes maanden eindigend op 30 september 2010

Tussentijdse resultaten voor de zes maanden eindigend op 30 september 2010 Persbericht 19 november 2010-7u.30 Huizingen, België GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Tussentijdse resultaten voor de zes maanden eindigend op 30 september 2010 RealDolmen, onafhankelijke aanbieder van singlesource

Nadere informatie

Emakina Group: activiteiten groeien met 12% en de operationele rentabiliteit stijgt met 33% in 2014

Emakina Group: activiteiten groeien met 12% en de operationele rentabiliteit stijgt met 33% in 2014 Gereglementeerde informatie (persbericht) Vrije vertaling van de originele versie in het Frans Emakina Group: activiteiten groeien met 12% en de operationele rentabiliteit stijgt met 33% in 2014 BRUSSEL,

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Keizerslaan 20 Boulevard de l'empereur, 20 B-1000 Brussels T +32 2 546 70 11 F +32 2 546 70 10 www.eliagroup.eu 29/08/2014 Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met: Media Barbara Verhaegen

Nadere informatie

Kinepolis Group Jaarresultaten 2012 21 februari 2013

Kinepolis Group Jaarresultaten 2012 21 februari 2013 Kinepolis Group Jaarresultaten 2012 21 februari 2013 Kinepolis behaalt 254,5 miljoen opbrengsten en 35,7 miljoen winst ondanks minder bezoekers Gereglementeerd bericht 2012 t.o.v. 2011 1 Aantal bezoekers

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

Halfjaar- verslag 20I3

Halfjaar- verslag 20I3 Halfjaar- verslag 20I3 Inhoud Halfjaarverslag 20I3 Bedrijfs- informatie Verslag van de raad van bestuur Financieel Overzicht Verklaring directie P.7 Groepsstructuur P.8 Commentaar bij de tussentijdse

Nadere informatie

Tussentijds financieel verslag 30/06/2015

Tussentijds financieel verslag 30/06/2015 Tussentijds financieel verslag 30/06/2015 onder IFRS boekhoudnormen 28-08-2015 17u01 Verplichting inzake periodieke informatie ten gevolge van de Europese transparantierichtlijnen. Verklaring met betrekking

Nadere informatie

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag Van nature veeleisend Financiële bijlage bij het jaar verslag 2009 0170_TB 09 deel 2_NL.indd 55 20/04/10 15:12 > Profiel van de groep Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die zijn

Nadere informatie

Xeikon rapporteert 2013 cijfers

Xeikon rapporteert 2013 cijfers PERSBERICHT Xeikon rapporteert 2013 cijfers Delisting goedgekeurd, beurs exit 19 maart 2014. Digital Printing Solutions op schema ondanks moeilijke Europese markt. Eede, Nederland 26 februari 2014 08:00u

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa JAARLIJKS FINANCIEEL 2012 2013 PinguinLutosa GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS Geconsolideerde kerncijfers: gerealiseerd resultaat IFRS 31/03/2013 (12 maanden) 31/03/2012 (15 maanden) Omzet * 876.487 832.812

Nadere informatie

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Persbericht 14 januari 2015 SnowWorld verkoopt 2,8% meer pistetickets Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Kernpunten 2013/2014: - Verkrijging van een notering aan NYSE Euronext Amsterdam

Nadere informatie

Financiële gegevens geconsolideerde jaarrekening

Financiële gegevens geconsolideerde jaarrekening J A A R V E R S L A G 2005 Financiële gegevens geconsolideerde jaarrekening R O U L A R T A M E D I A G R O U P JAARVERSLAG RAAD VAN BESTUUR 66 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 69 - GECONSOLIDEERDE WINST-

Nadere informatie

Halfjaarresultaten per 30 juni 2010 SYSTEMAT N.V.

Halfjaarresultaten per 30 juni 2010 SYSTEMAT N.V. CONTACT Martin Detry SYSTEMAT Tel.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 26 AUGUSTUS 2010, 17U40 Frédérique Jacobs Tel.: +32 479 42 96 36 frederique.jacobs@systemat.com

Nadere informatie

2014 (In ton) Eigen Derden Q4/14 YoY % Eigen Derden Q4/14 YoY %

2014 (In ton) Eigen Derden Q4/14 YoY % Eigen Derden Q4/14 YoY % 2014 Persmededeling Gereglementeerde informatie Resultaten - Jaarproductie van palmolie steeg met 5,7%, maar tegenvallend vierde kwartaal (-2,8%). - Dalende wereldmarktprijzen voor palmolie, rubber en

Nadere informatie

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO 47 05/05/2014 BE 0403.216.429 38 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14119.00369 CONSO 1.1 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. CONSO GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO NAAM VAN DE

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO 9 EUR NAT. Date du dépôt N P. U. D. CONSO 1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO NAAM VAN DE CONSOLIDERENDE ENTITEIT: FINANCIERE DE TUBIZE... Juridische vorm : Naamloze Vennootschap... Adres

Nadere informatie

Geconsolideerde kerncijfers (2)

Geconsolideerde kerncijfers (2) InBev (1) realiseert sterke interne winstgroei in de eerste helft van 2004 Brussel, 9 september 2004 Voornaamste resultaten InBev verwezenlijkt operationele doelstellingen. Sterke interne groei: volume

Nadere informatie