ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014"

Transcriptie

1 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De Blaere, Leden Hillert Bingé, Zonecoördinator Isabelle Dombret, Financieel beheerder Geert Geenens, Piet De Meester, Deskundigen Thaïs De Vuyst, Secretaris Marleen Van Den Bussche, Lid openbare zitting 1 Goedkeuren verslag van 27 augustus 2014 Gelet op het verslag van de prezoneraad in zitting op 27 augustus 2014 zoals opgemaakt door de secretaris in toepassing van artikel 17, 5 van het huishoudelijk reglement van de prezoneraad; Het verslag van de prezoneraad in zitting op 27 augustus 2014 zoals opgemaakt door de secretaris in toepassing van artikel 17, 5 van het huishoudelijk reglement van de prezoneraad wordt goedgekeurd. 2 Goedkeuren van facturen Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende de invoering van de Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding; Gelet op het besluit van de prezoneraad van 27 december 2012 houdende het vaststellen van de aankoopprocedure, het volgen van de boekhoudregels volgens BBC en de VISUM-verplichting; Gelet op het besluit van de prezoneraad van 27 december 2012 houdende het vaststellen van de machtiging van de voorzitter tot aankopen kleiner dan of gelijk aan exclusief BTW; Gelet op het besluit van de prezoneraad van 27 december 2012 houdende het ter kennis geven van de aankopen kleiner dan of gelijk aan exclusief BTW; Gelet op het besluit van de prezoneraad van 27 december 2012 dat aankopen hoger dan exclusief BTW ter goedkeuring worden gegeven op de eerstvolgende prezoneraad; Overwegende dat de uitgaven van de prezoneraad vastgelegd worden volgens de lijst der facturen van boekjaar 2014 documentnummer 2014/19 voor een totaal bedrag van 2.564,04 euro en de lijst der facturen van boekjaar 2014 documentnummer 2014/20 voor een totaal bedrag van 3.936,03 euro; Overwegende dat de uitgaven van de prezoneraad vastgelegd worden volgens de lijst der facturen van boekjaar 2014 documentnummer 2014/21 voor een totaal bedrag van ,74 euro; Artikel 1 - kennis te nemen van de vastleggingen van de uitgaven van de prezoneraad volgens de lijst der facturen van boekjaar 2014 documentnummer 2014/19 voor een totaal bedrag van 2.564,04 euro en de lijst der facturen van boekjaar 2014 documentnummer 2014/20 voor een totaal bedrag van 3.936,03 euro zoals in bijlage bijgevoegd. Art.2 - goedkeuring te geven aan de vastleggingen van de uitgaven van de prezoneraad volgens de lijst der facturen van boekjaar 2014 documentnummer 2014/21 voor een totaal bedrag van ,74 euro zoals in bijlage bijgevoegd. Art.3 - Afschrift van dit besluit over te maken aan de financieel beheerder van de prezone Meetjesland. Zitting van 24 september van 9

2 Toelichting: Beide facturen van nv SAIT voor het onderhoud voor het oproepsysteem in Aalter en Maldegem worden in wacht gezet en nog niet betaald tot de beslissing wordt aangetoond dat deze dienen betaald te worden door de zone. 3 Toelichting zonaal onderhoudscontract SAIT, Zenitel door Kpt.-bev. Alex Van Suyt, Officier-dienstchef Maldegem Dit agendapunt wordt verdaagd naar de volgende zitting van de prezoneraad van 22 oktober Goedkeuring van budgetwijziging nr. 1 / 2014 De financieel beheerder, mevrouw Isabelle Dombret, geeft een omstandige toelichting omtrent de budgetwijziging nr 1/ Gelet op het besluit van de prezoneraad van 11 december 2013 houdende de vaststelling van het budget voor 2014; Gelet op de wet van 15 mei 2007, gewijzigd door de wet van 3 augustus 2012; betreffende de organisatie van de diensten van de civiele veiligheid; Gelet op het KB van 2 februari 2009, art 8, 2 dat de hulpverleningszone Meetjesland afbakent; Gelet op art. 58 van de wet van 3 augustus 2012, tot wijziging van de wet van 15 mei 2007, dat stelt dat in afwachting van de inwerkingtreding van de zone zoals bedoeld in artikel 220 van de wet, de zone een prezone vormt, volgens dezelfde territoriale afbakening en dat deze prezone rechtspersoonlijkheid heeft en wordt beheerd door een prezoneraad; Gelet op de voorliggende budgetwijziging nr ; Overwegende dat zeker begrotingsposten dienen gewijzigd te worden; Gelet op de toelichting door de financieel beheerder; Art.1 - Het budget 2014 wordt gewijzigd en de nieuwe uitkomst van het budget wordt vastgesteld zoals deze als bijlage bij dit besluit is gevoegd. Art.2 - Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de FOD Binnenlandse zaken en aan de heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen toegezonden worden. Toelichting: Door het verschuiven van een project komen in 2014 gelden vrij. Daarom wordt 1 ziekenwagen vooruit geschoven (budget 2014). Het bestek is opgemaakt voor 3 ziekenwagends; voor de ziekenwagen voorzien in 2017 zal ten gepaste tijd een nieuw bestek worden opgemaakt (snelle evolutie in deze sector, risico nu oud materieel te bestellen). De PZR vraagt de Technische Commissie een visie op papier te zetten en een kosten-baten-analyse uit te voeren mbt de ziekenwagens. Bijkomend wordt een trekker voor de grote tankwagen (niet voorzien in het MJP) toegevoegd. 5 Goedkeuring van de inventaris overdracht roerende goederen Gelet op de beslissing van waarderegels voor de inventaris van de prezoneraad van 30 april 2014; Overwegende dat op basis hiervan de berekening van de uiteindelijke dotatie steunt; Gelet op het voorstel van de financieel beheerder; Gelet op de opname van de ladderwagen (Nevele) voor 50% van de waarde in de inventaris overdracht goederen ; Gelet dat na de efficiëntieoefening is gemaakt, overbodige materialen en/of voertuigen voor de zone onmiddellijk verkocht zullen worden; Gelet op de beslissing van de prezoneraad om enkel dringend ziekenvervoer in de zone mee op te nemen; Gelet op het meerjarenplan van de HVZ Meetjesland, die steunt op de inventaris overdracht van goederen ; Gelet op het advies van de Budgetcommissie van 10 september 2014; Gelet op de besprekingen in de Technische Commissie; BESLUIT MET 7 JA STEMMEN (burgemeesters Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Erné De Blaere en Ann Coopman) EN 1 ONTHOUDING (burgemeester Tony Vermeire): Enig artikel. De HVZ Meetjesland keurt de inventaris overdracht roerende goederen goed. Zitting van 24 september van 9

3 Burgemeester Tony Vermeire wenst zijn onthouding als volgt toe te lichten: 1. De prezoneraad komt terug op een eerder genomen beslissing; 2. Dit is een solidaire oplossing voor één gemeente niet voor de volledige zone; 3. Indien blijkt dat na de efficiëntieoefening, sommige materialen/voertuigen niet overbodig zijn voor de zone vormt deze aankoop een probleem. Toelichting: Het advies van de Technische commissie ontbreekt waardoor de prezoneraad geen technisch onderbouwde motivatie heeft om beslissingen om te baseren. De verslagen van de TC moeten beter doorstromen. De ladderwagen Nevele wordt voor 50 % ingebracht in de inventaris en de ziekenwagen (Nevele, niet dringend ziekenvervoer) wordt geschrapt. De visie en analyse van de T.C. zal hierover duidelijk moeten brengen. Worden er overeenkomsten SAH aangegaan tussen verschillende zones onderling? 6 Goedkeuren meerjarenplan Gelet op de wet van 15 mei 2007, gewijzigd door de wet van 3 augustus 2012; betreffende de organisatie van de diensten van de civiele veiligheid; Gelet op het Koninklijk Besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en de structuur van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszones; Gelet op het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en de structuur van het operationeel organisatieschema van de hulpverleningszones en tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen. Gelet op het ontwerp van meerjarenplan ; Art.1 - Het meerjarenprogramma van de HVZ Meetjesland voor wordt vastgesteld zoals het als bijlage bij dit besluit is gevoegd. Art.2 - Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de FOD Binnenlandse zaken en aan de heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen toegezonden worden. Toelichting: De polyvalente wagens voorzien in 2017 en 2018 worden geschrapt. Er wordt een bedrag van euro voorzien in Voor 1 november 2014 moet dit punt behandeld worden in de gemeenteraden van de verschillende gemeenten. Hiervoor zal een brief + modelbesluiten toegezonden worden vanuit de zone. Burgemeesters Koen Loete en Patrick Hoste verlaten de zitting. 7 Vaststellen van het retributiereglement de HVZ Meetjesland Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de organisatie van de diensten van de civiele veiligheid; Gelet op het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 houdende de vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn; Overwegende dat het voor de optimale werking van de HVZ Meetjesland aangewezen is een retributiereglement aan te nemen; Art.1 - Het retributiereglement wordt verfijnd en opnieuw geagendeerd op een volgende zitting de zoneraad. Toelichting: De gezondheidsindex wordt toegevoegd. Bij aanvragen dienstverlening moet het mogelijk zijn een offerte/indicatie van kosten te bepalen en eventueel vooraf te laten confirmeren door de aanvragers. Eventueel online aanvraagformulier met automatische kostprijs berekening. Normale diensturen worden gelijkgesteld: uur tot uur. Art.3 1blustoestellen en gratis worden geschrapt 3 geen (kern-)taak van de brandweer Wat met omgevingsvergunningen? bekijken Pre-advies vragen aan de juridische dienst van de provincie betreffende dit retributiereglement Zitting van 24 september van 9

4 8 Leveren, installeren en onderhouden boekhoudpakket - goedkeuring gunning voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 euro excl. btw niet overschreden); Gelet op het éénparig besluit van de prezoneraad van 27 augustus 2014 betreffende de goedkeuring van de technische beschrijving met nr. HVZ Meetjesland/ en de raming voor de opdracht Leveren, installeren en onderhouden boekhoudpakket, de raming bedraagt ,00 euro excl. btw of ,85 euro incl. 21% btw over 4 jaar, de opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Schaubroeck, Steenweg Deinze 154 te 9810 Nazareth - CEVI, Bisdomplein 3 te 9000 gent; Overwegende dat 2 offertes/voorstellen zijn ingediend: Schaubroeck CEVI Overwegende dat de firma CEVI een demo heeft gegeven aan de bijzonder rekenplichtige en de zonecoördinator; Overwegende de motivering van de bijzonder rekenplichtige: Sinds 2012 wordt de boekhouding van de hulpverleningszone Meetjesland met het boekhoudpakket Foxsuite van Schaubroeck gedaan. Vanaf 2015 echter moet de boekhouding van de zone volgens de regels van de politieboekhouding gevoerd worden en dus moet er een omschakeling van het pakket gebeuren zodat de correcte rapportering naar de hogere overheid kan gebeuren. Er werd een prijsvraag gedaan bij de firma s Schaubroeck en CEVI voor het boekhoudpakket van de zone. De firma CEVI heeft via een demo in Waarschoot de werking van het boekhoudpakket gedemonstreerd. Dit pakket voldoet aan de verwachtingen. Er kan wel niet gewerkt worden met kostenplaatsen en acties. De firma Schaubroeck start nu met de ontwikkeling van een nieuw boekhoudpakket op basis van de reeds bestaande Foxsuite. Deze applicatie zal eind 2014 beschikbaar zijn. Er zal kunnen gewerkt worden met acties en kostenplaatsen. Enig minunt is dat er voor het boekjaar 2015 een dubbele boekhouding zal moeten geburen. De dagdagelijkse boekhouding zal verder gebeuren in het bestaande pakket Foxsuite. De licenties zullen uitgebreid worden zodat meerdere medewerkers bestelbonnen kunnen opmaken en de module ALFA zal gebruikt worden voor de facturatie. Daarnaast zal ook het oude NGB pakket voor politiezones voor 1 jaar gebruikt worden zodat de correcte rapportering kan geburen naar de hogere overheid. Uit de analyse van de offertes met een vergelijking op 4 jaar, blijkt de firma Schaubroeck de goedkoopste, met een totale kost van ,85 euro. De prijsofferte van CEVI is beduidend hoger, namelijk ,35 euro. Beide pakketten zijn performant, maar de voordeligste is het boekhoudpakket van schaubroeck. Gelet op prijsvergelijking van 17 september 2014; Overwegende dat diverse koppelingen, hetzij rijksregistergegevens, AbiWare, 3P en sociaal secretariaat zijn mee opgenomen en er ook een digitale goedkeuringsflow, hetzij e-bestuur, is voorzien; Overwegende dat de bijzonder rekenplichtige voorstelt, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de meest voordelige bieder, zijnde Schaubroeck, Steenweg Deinze 154 te 9810 Nazareth, tegen het totaalbedrag van ,85 euro incl. 21% btw over 4 jaar; Artikel 1 - De opdracht Leveren, installeren en onderhouden boekhoudpakket te gunnen aan de meest voordelige bieder, zijnde Schaubroeck, Steenweg Deinze 154 te 9810 Nazareth, tegen het totaalbedrag van ,85 euro incl. 21% btw over 4 jaar. Zitting van 24 september van 9

5 Art. 2 - Dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in de offerte/overeenkomst. 9 Aankoop van een wasmachine en droogkast voor het reinigen van persluchtmaskers en -materiaal - goedkeuring gunning voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 euro excl. btw niet overschreden); Gelet op het éénparig besluit van de prezoneraad van 12 februari 2014 betreffende de goedkeuring van het ontwerp voor de aankoop van een wasmachine en droogkast voor het reinigen van persluchtmaskers en -materiaal zoals beschreven in het bestek met nr BRW/RC/02/2013; de kostprijs voor 2 wasmachines en 2 droogkasten wordt geraamd op ,00 euro excl. btw (+ kosten aansluiting, etikettering, wasproducten, ); Overwegende dat 2 offertes zijn ingediend: Miele Dräger Gelet op het verslag van nazicht van 14 april 2014 dat de firma Dräger Safety Belgium NV, Heide 10 te B-1780 Wemmel de voordeligste en tevens regelmatige aanbieding heeft ingediend; te gunnen aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Dräger Safety Belgium NV, Heide 10 te B-1780 Wemmel, tegen het totaalbedrag van ,62 euro incl btw; Artikel 1 - De opdracht Aankoop van een wasmachine en droogkast voor het reinigen van persluchtmaskers en -materiaal te gunnen aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Dräger Safety Belgium NV, Heide 10 te B-1780 Wemmel, tegen het totaalbedrag van ,62 euro incl. btw. Art. 2 - Dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr BRW/RC/02/ Aankoop van een wasmachine en droogkast voor het reinigen van de kledij van het operationeel personeel goedkeuring gunning voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 euro excl. btw niet overschreden); Gelet op het éénparig besluit van de prezoneraad van 12 februari 2014 betreffende de goedkeuring van het ontwerp voor de aankoop van een wasmachine en droogkast voor het reinigen van de kledij van het operationeel personeel zoals beschreven in het bestek met nr BRW/RC/01/2013; de kostprijs wordt geraamd op 9.440,00 euro excl. btw (+ kosten aansluiting, etikettering, wasproducten, ); Overwegende dat 3 offertes zijn ingediend: - Miele - Dräger - Primus Zitting van 24 september van 9

6 Gelet op het verslag van nazicht van 24 maart 2014 dat de firma Primus BVBA, Driemasten n 126 te B-8560 Gullegem de voordeligste en tevens regelmatige aanbieding heeft ingediend; te gunnen aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Primus BVBA, Driemasten n 126 te B-8560 Gullegem, tegen het totaalbedrag van ,78 euro incl btw; Artikel 1 - De opdracht Aankoop van een wasmachine en droogkast voor het reinigen van de kledij van het operationeel personeel te gunnen aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Primus BVBA, Driemasten n 126 te B-8560 Gullegem, tegen het totaalbedrag van ,78 euro incl btw. Art. 2 - Dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr BRW/RC/01/ Aanstelling externe dienst voor preventie en welzijn op het werk - goedkeuring gunning voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; Gelet op het artikel 219 van de Wet op de Civiele Veiligheid: elke procedure inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen of diensten ten behoeve van de gemeentelijke brandweerdiensten bij de gemeenten of de federale Staat, op datum van de inwerkingtreding van dit artikel geldig wordt voortgezet door de zone. Het eerste lid is van toepassing op de uitvoering van de overheidsopdrachten toegewezen voor dezelfde datum; Overwegende dat Securex, Verenigde-Natieslaan 1 te 9000 Gent is aangesteld als externe dienst voor preventie en welzijn op het werk door de gemeentebesturen van Aalter, Eeklo, Maldegem, Nevele, Zomergem, Waarschoot en Kaprijke; Overwegende de prijszetting van Securex opgenomen in de offerte/overeenkomst; te laten verder zetten door Securex, Verenigde-Natieslaan 1 te 9000 Gent; Artikel 1 - Dat de opdracht Aanstelling externe dienst voor preventie en welzijn op het werk wordt voortgezet door Securex, Verenigde-Natieslaan 1 te 9000 Gent. Art. 2 - Dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in de offerte/overeenkomst van Securex. 12 Aanstelling sociaal secretariaat - goedkeuring verderzetting voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; Gelet op het éénparig besluit van de prezoneraad van 27 augustus 2014 betreffende de goedkeuring van het bestek met nr. HVZ Meetjesland/ (de lastvoorwaarden), de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking; Zitting van 24 september van 9

7 Gelet op het artikel 219 van de Wet op de Civiele Veiligheid: elke procedure inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen of diensten ten behoeve van de gemeentelijke brandweerdiensten bij de gemeenten of de federale Staat, op datum van de inwerkingtreding van dit artikel geldig wordt voortgezet door de zone. Het eerste lid is van toepassing op de uitvoering van de overheidsopdrachten toegewezen voor dezelfde datum; Overwegende dat Groep Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth is aangesteld als sociaal secretariaat door de gemeentebesturen van Aalter, Eeklo, Maldegem, Nevele, Zomergem, Waarschoot en Kaprijke; Overwegende de prijszetting van Groep Schaubroeck opgenomen in de offerte/overeenkomst: Aansluiting bij de Weddecentrale dossierbeheerder zorgt voor de verwerking en de berekening van de lonen: De standaardprijs per berekening bij de Weddecentrale bedraagt 11,91 euro. Voor een maandelijkse verwerking van prestaties voor 345 brandweermannen kunnen we: 1. een volumekorting toekennen (20%) wat leidt tot een aangepaste prijs van 9,53 euro 2. een bijkomende korting (20 %) op de aangepaste eenheidsprijs toekennen omwille van het feit dat alle gemeenten die deel uitmaken van de hulpverleningszone reeds lang klant zijn bij de Weddecentrale. Het eindresultaat is (voor 2014) een prijs van 7,62 euro per berekening. Een mogelijk alternatief is om te werken in eigen beheer, m.a.w. u gebruikt onze software en zorgt zelf voor de verwerking en de berekening van de lonen: De prijs in eigen beheer bedraagt 3,18 euro per berekening. Overwegende dat als Groep Schaubroeck het sociaal secretariaat verderzet ook een verregaande integratie van de software AbiWare en boekhoudpakket mogelijk is; te laten verder zetten door Groep Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth; dat er dus geen prijsvraag voor de opdracht dient te gebeuren; Artikel 1 - Dat er geen prijsvraag voor sociaal secretariaat zal gebeuren. Het éénparig besluit van de prezoneraad van 27 augustus 2014 wordt niet uitgevoerd. Art. 2 - Dat de opdracht Aanstelling sociaal secretariaat wordt voortgezet door Groep Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth. Art. 3 - Dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in de offerte/overeenkomst van Groep Schaubroeck. 13 Samenstelling van coördinerend team voor de bespreking met Schaubroeck betreffende personeel Gelet op het besluit van de prezoneraad van 24 september 2014 houdende de aanstelling sociaal secretariaat - goedkeuring verderzetting procedure; Overwegende dat er correcte informatie dient uitgewisseld te worden tussen Schaubroeck en de HVZ Meetjesland betreffende personeelszaken; Overwegende dat voor een goede werking van de personeelsdienst er een coördinerend team dient samengesteld te worden om de bespreking met Schaubroeck te voeren; Enig artikel. Er wordt een coördinerend team samengesteld die de besprekingen met Schaubroeck zal voeren betreffende personeelszaken bestaande uit volgende leden: Hillert Bingé, zonecoördinator; Tim Van Bruwaene, werkgroep ICT; Piet De Meester, werkgroep personeel; Isabelle Dombret, financieel beheerder. 14 Leveren, installeren en onderhouden overheidsopdrachtenpakket - goedkeuring gunning voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; Zitting van 24 september van 9

8 Overwegende dat de firma 3P (Public Procurement Partners), Verviersstraat 1 te 2000 Antwerpen een sotwarepakket aanbied voor een efficiënt beheer van overheidsopdrachten en aankopen alsook bijdraagt tot een interne controle ; Overwegende dat helpdesk support, onderhoud, upgrades en wetswijzigingen allemaal zijn inbegrepen in de huurprijs; Overwegende dat meer dan 500 steden en gemeenten in België werken met 3P alsook vele politiezones, OCMW s, intercommunales, ; Overwegende de prijszetting van 118,00 euro x 2 licenties + 195,00 euro (server) = 431,00 euro excl. 21% btw per maand, hetzij over 48 maanden (standaardtermijn), ,00 euro excl. btw of ,48 euro incl. 21% btw (exclusief korting van 10% op eerste 6 maanden maar incl. PROMOTIE Opstartkosten), hetzij 6.258,12 euro incl. 21% btw per jaar; te gunnen aan de enig mogelijke bieder, zijnde 3P, Verviersstraat 1 te 2000 Antwerpen, tegen het maandelijkse huurbedrag van 521,51 euro incl. 21% btw (2 gebruikslicenties); Artikel 1 - De opdracht Leveren, installeren en onderhouden overheidsopdrachtenpakket te gunnen aan de enig mogelijke bieder, zijnde 3P, Verviersstraat 1 te 2000 Antwerpen, tegen het maandelijkse huurbedrag van 521,51 euro incl. 21% btw (2 gebruikslicenties). Art.2 - Dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in de offerte van 3P met Ref: /01/NV van 20 augustus Aankoop IT-backendinfrastructuur - goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 euro excl. btw niet overschreden); inzonderheid artikel 5, 2; Overwegende dat in het kader van de opdracht Aankoop IT-backendinfrastructuur een technische beschrijving met nr. HVZ Meetjesland/ werd opgesteld; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 euro incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; na raadpleging van meerdere aannemers, leveranciers of dienstverleners; Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. HVZ Meetjesland/ en de raming voor de opdracht Aankoop IT-backendinfrastructuur. De raming ,00 euro incl. 21% btw. Art.2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3 - Volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - IT1, Industriezone Steenkaaistraat 14, 9200 Baasrode - Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth - 4D Select, Sint-Jansveld 11b, 2160 Wommelgem; Zitting van 24 september van 9

9 - Cevi, Bisdomplein 3 te 9000 Gent; - Cipal, Cipalstraat 1 te 2440 Geel. Art.4 - De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het budget 2014 Toelichting: De provincie geeft ook deze dienstverlening. Burgemeesters Filip Gijssels en Erné De Blaere verlaten de zitting. 16 Presentatie ontwerpstatuten personeel - eerste bespreking Toelichting door de heer Piet De Meester, werkgroep personeel. 17 Openstellen van vacature voor zonecommandant van de Hulpverleningszone Meetjesland Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele bescherming; Gelet op de wet van 3 augustus 2012 die aan de prezones rechtspositie toekent; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en evaluatie; Overwegende dat de zonecommandant pas in dienst kan komen als de zone rechtspersoonlijkheid heeft verkregen (art.7: eedaflegging treedt pas in werking overeenkomstig art.18, wanneer de voorwaarden van art.220 Wet Civiele Veiligheid zijn vervuld); Overwegende dat voor het goed functioneren van de hulpverleningszone een zonecommandant moet worden aangesteld; Overwegende dat de aanwervingsprocedure enkele maanden in beslag neemt en de zone op 1 januari 2015 over een zonecommandant wenst te beschikken; Overwegend dat het zonecollege instaat voor de publicatie van de vacature van de functie op de website van VDAB, FOREM, ACTIRIS en de publicatie in het Belgisch Staatsblad; Overwegende dat de zonecommandant, onder het gezag van het zonecollege, verantwoordelijk is voor de leiding, de organisatie, het beheer en de taakverdeling binnen de zone; dat hij het organogram moet opmaken, alsook het meerjarenbeleidsplan en het operationeel organisatieschema; Overwegende dat de mandaattoelage zal bepaald worden door de hogere overheid en dat de zone zich hierbij aansluit; Gelet op de beslissing van de prezoneraad dd 28 mei 2014 om de vacature voor zonecommandant open te verklaren; Overwegende dat er slechts 1 kandidatuur werd ontvangen van Hillert Bingé, zonecoördinator; Overwegende dat de kandidaat niet voldoet aan de vooropgestelde eisen, zoals bepaald in het KB van 26 maart 2014; Overwegende dat de prezoneraad de vacature voor een tweede maal open verklaard volgens de bepalingen van het KB van 26 maart 2014; Art.1 - De zoneraad verklaart de vacature voor zonecommandant voor de tweede keer open. Art.2 - De zoneraad machtigt de voorzitter om het nodige te doen. Art.3 - Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan FOD Binnenlandse Zaken toegezonden worden. Niets meer te behandelen wordt de zitting geheven om uur. Namens de Prezoneraad: Secretaris, Thaïs De Vuyst Voorzitter, Ann Coopman Zitting van 24 september van 9

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 22 oktober 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 22 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 22 oktober 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Franki Van De Moere,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 11 december 2013

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 11 december 2013 Aanwezig: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 11 december 2013 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Fredy Tanghe, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Franki Van De Moere,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 27 augustus 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 27 augustus 2014 Aanwezig: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 27 augustus 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: openbare zitting ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Filip Gijssels, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Tony Vermeire,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 02 september 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 02 september 2015 ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 02 september 2015 Aanwezig: Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Erné De Blaere, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Tony Vermeire, Leden

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 26 november 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 26 november 2014 Aanwezig: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 26 november 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 25 februari 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 25 februari 2015 ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 25 februari 2015 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Filip Gijssels, Erné De Blaere, Marleen Van Den Bussche, Tony Vermeire, Patrick Wallaert, Wnd. Zonecommandant Isabelle

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 03 juni 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 03 juni 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 03 juni 2015 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Filip Gijssels, Erné De Blaere, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Leden Patrick Wallaert, Wnd.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 ZONECOLLEGE BEKNOPTE LIJST VAN 11 JANUARI 2016 02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december 2015 - Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 04. TE BESPREKEN

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE

VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE Hulpverleningszone 3 Rand Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE De hulpverleningszone Rand gaat over tot de vacant verklaring van de functie van bijzonder rekenplichtige

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum 4 februari 2016

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum 4 februari 2016 Aan de leden van de zoneraad Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum ZR-2016-01-29-ng Hugo Tant 4 februari 2016 hugo.tant@brandweer.zonerand.be Zoneraad Geachte burgemeester Bijgevoegd vindt u de goedgekeurde

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING... 4 1. GOEDKEUREN LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - LEVEREN VAN HUISBRANDOLIE

Nadere informatie

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik P U N T E N L I J S T OPENBARE ZITTING 01 Verslag politieraad 22 december 2015 - goedkeuring 02 Dienstjaarrekening

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Brandweerhervorming Een stand van zaken. Algemene Vergadering VVSG 12/06/2014

Brandweerhervorming Een stand van zaken. Algemene Vergadering VVSG 12/06/2014 Brandweerhervorming Een stand van zaken Algemene Vergadering VVSG 12/06/2014 Geschiedenis 2 - VVSG - AV VVSG - 12/06/2014 Geschiedenis 3 - VVSG - AV VVSG - 12/06/2014 Geschiedenis 4 - VVSG - AV VVSG -

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016 Raad voor maatschappelijk welzijn 25 mei 2016 1/11 Raad voor maatschappelijk welzijn Notulen Zitting van 25 mei 2016 Aanwezig: mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter; de heer Alois Van Grieken, Raadslid;

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015.

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING. Danny SMESSAERT, voorzitter

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING. Danny SMESSAERT, voorzitter VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING AANWEZIG Danny SMESSAERT, voorzitter NIET AANWEZIG / Karel BEKAERT, Ann DELLAERT, Nicole DE MUNTER, Christiaan DE SCHEPPER,

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

De bevoegdheden inzake de organisatie en het beheer van de zone Meetjesland worden uitgeoefend door de zoneraad.

De bevoegdheden inzake de organisatie en het beheer van de zone Meetjesland worden uitgeoefend door de zoneraad. Tijdens de installatieraad van 9 januari 2015 werden de zoneraad, het zonecollege en een waarnemend zonecommandant aangesteld. Patrick Wallaert, kapitein van de post Eeklo, is voor 3 maanden aangesteld

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

Beheer van overheidsopdrachten

Beheer van overheidsopdrachten 1 2 Beheer van Overheidsopdrachten CSprocure Kristof Alexander Kristof.alexander@cipalschaubroeck.be 0497/52.74.20 Csprocure binnen de Financiële Suite 3 CSprocure Overheidsopdrachten BBC Boekhouding Beleid

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 juli 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG ZONERAAD van 30 JUNI 2017

OPENBAAR VERSLAG ZONERAAD van 30 JUNI 2017 OPENBAAR VERSLAG ZONERAAD van 30 JUNI 2017 Burgemeester van de gemeente Aanwezig Boechout Koen T Sijen veronstschuldigd Borsbeek Dis Van Berckelaer aanwezig Brasschaat Koen Verberck aanwezig Brecht Luc

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

NOTULEN OPENBARE VERGADERING

NOTULEN OPENBARE VERGADERING NOTULEN OPENBARE VERGADERING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Datum 12 februari 2014 Plaats Raadzaal Uur 18.30 uur Aanwezig Depondt Geert, voorzitter, Allewaert Patrick, Arteel Rina, Beyens Arne, Depoorter

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent

OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 01.03.2011 2 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 01.03.2011. 3 Samenstelling:

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

AbiZone Projectopvolging OPZ Meetjesland

AbiZone Projectopvolging OPZ Meetjesland Laatste revisie : 30 april 2012 Medewerker : Leen Geudens Inhoudsopgave 1 Algemene info m.b.t. zone... 1 2 Bestelling... 2 3 Facturatie... 3 4 Werken... 4 5 Specifieke opmerkingen... 4 1 Algemene info

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, OCMW-raad maandag 16 januari 2017 Aanwezig: Sebastian Vande Ginste, OCMW-voorzitter Robin Declerck, Lode Degrieck, Liesbeth Gellinck, Anneloor Laevens, Hilde Naessens, Els Sarazyn, Marie- Paule Somers,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

In de installatievergadering werden volgende beslissingen genomen:

In de installatievergadering werden volgende beslissingen genomen: Beste personeelsleden, In de installatievergadering van dinsdag 6 januari 2015 is de hulpverleningszone Oost van de provincie Vlaams-Brabant officieel in dienst gesteld. Dit betekent het einde van de historisch

Nadere informatie

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 22 juni 2011 Aanwezig Depondt Geert, Allewaert Patrick,

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 01 OCMW-Zutendaal: Kennisname van het ontslag van Martin van der Sman uit OCMW-raad Kennisname van verzaken aan opvolging door Peter Louwies Aanstelling

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 Aanwezig: Katrijn Willems, voorzitter; Maria Brumagne, Marie-Josée Cludts, Xavier Du Château, Kristien Goeminne, Danny Laes, Hilde Noppen, Lieven Ral, Luk Van Biervliet,

Nadere informatie

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp OCMW Waasmunster RD 2011/6 Ontwerpnotulen en toelichting van de OCMW-Raad van 14 september 2010 Aanwezig: Michel Du Tré, Voorzitter, Marcel De Baere, Lutgarde Janssens, Liliane Laureys, Christiane Plas,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 2016. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

Interlokale Vereniging Associatie Midwest

Interlokale Vereniging Associatie Midwest Prezone Midwest dinsdag 24 juni 2014 Inhoud 1. Goedkeuring verslag prezoneraad 27 mei 2014 4 2. Goedkeuring akkoord verdeelsleutel, aangepast aan de opmerkingen van het akkoord van de PZR 27 mei 2014 4

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

cz,11 Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt, goedkeuring inventaris overdracht roerende goederen hulpverleningszone Meetjesland.

cz,11 Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt, goedkeuring inventaris overdracht roerende goederen hulpverleningszone Meetjesland. cz,11 CLITIRU ISIAD uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 20 oktober 2014 goedkeuring inventaris overdracht roerende goederen hulpverleningszone Meetjesland. Veiligheid

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN DD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN DD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN DD. 25-05-2016 Aanwezig: De heer H. Eyssen voorzitter Mevrouw E. Madrid ondervoorzitter Mevr. I. Claes, de HH. D. Claes, E. Claes, K.

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 05-12-2013 OVERZICHTSLIJST Openbare vergadering De voorzitter vraagt de raadsleden de goedkeuring om de volgende agendapunten in te trekken: 23 ste

Nadere informatie

RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016.

RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016. RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016. Aanwezig: Liliane Lebon, voorzitter; Ivan Stevens, Jacques Van Alboom, Carine Plovie, Hildegard Van Rompu, Raymond Roels, Helena Verbeke, Sofie Daninck, Martinne Plets,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

Goedkeuring verslag van het openbaar gedeelte van de vorige raadszitting.

Goedkeuring verslag van het openbaar gedeelte van de vorige raadszitting. Zitting van 19 september 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Gino Bertin,

Nadere informatie

Verslag Raadszitting van 20 april 2017

Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Aanwezig: Paul Verschelden, Voorzitter Herman Vijt, Burgemeester Wesley Heirwegh, Bruno Pletinck, Jan Rosschaert, Annick Vehent, Kathleen De Bondt, Jurgen De Malsche,

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 mei 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 03 mei 2016 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 18 december 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Eerste begroting van de hulpverleningszone

Eerste begroting van de hulpverleningszone Eerste begroting van de hulpverleningszone De grote meerderheid van de prezones wordt op 1 januari 2015 hulpverleningszone. Deze nota wil bepaalde zaken preciseren over het budgettaire en financiële luik

Nadere informatie

Oproep tot kandidaten voor de functie van Zonecommandant

Oproep tot kandidaten voor de functie van Zonecommandant Oproep tot kandidaten voor de functie van Zonecommandant Onze organisatie De hulpverleningszone Meetjesland ligt in de provincie Oost-Vlaanderen en bestaat uit de gemeenten Aalter, Kaprijke, Knesselare,

Nadere informatie

1/1 Het verslag van de vergadering d.d. 23 mei 2017 wordt na lezing goedgekeurd en ondertekend.

1/1 Het verslag van de vergadering d.d. 23 mei 2017 wordt na lezing goedgekeurd en ondertekend. VERSLAG Verslag: raad Datum: donderdag 29 juni 2017 om 20 uur Plaats: raadzaal van het OCMW, Blokstraat 2 te 9170 Sint-Gillis-Waas Aanwezig: P. Buytaert, voorzitter De Keyzer E, Van Dorsselaere R, Van

Nadere informatie

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD O N TWERP 26.06.2006 UITTREKSELS ZITTING RAAD D.D. 26.06.2006 1. F I N A N C I E N 1. AANPASSEN VOLMACHTEN CENTRALISATIEREKENINGEN RUSTHUIZEN. ======================================================= Gelet

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 OKTOBER 2011.

ZITTING VAN 25 OKTOBER 2011. ZITTING VAN 25 OKTOBER 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN

Nadere informatie