ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 27 augustus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 27 augustus 2014"

Transcriptie

1 Aanwezig: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 27 augustus 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De Blaere, Leden Hillert Bingé, Zonecoördinator Isabelle Dombret, Financieel beheerder Thaïs De Vuyst, Secretaris openbare zitting 1 Goedkeuren verslag van 25 juni 2014 Gelet op het verslag van de prezoneraad in zitting op 25 juni 2014 zoals opgemaakt door de secretaris in toepassing van artikel 17, 5 van het huishoudelijk reglement van de prezoneraad; Het verslag van de prezoneraad in zitting op 25 juni 2014 zoals opgemaakt door de secretaris in toepassing van artikel 17, 5 van het huishoudelijk reglement van de prezoneraad wordt goedgekeurd. Toelichting: Burgemeester Koen Loete wenst dat in de toekomst de beschouwingen bij een agendapunt meer worden opgenomen in de verslagen van de vergaderingen. 2 Goedkeuren van facturen Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende de invoering van de Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding; Gelet op het besluit van de prezoneraad van 27 december 2012 houdende het vaststellen van de aankoopprocedure, het volgen van de boekhoudregels volgens BBC en de VISUM-verplichting; Gelet op het besluit van de prezoneraad van 27 december 2012 houdende het vaststellen van de machtiging van de voorzitter tot aankopen kleiner dan of gelijk aan exclusief BTW; Gelet op het besluit van de prezoneraad van 27 december 2012 houdende het ter kennis geven van de aankopen kleiner dan of gelijk aan exclusief BTW; Gelet op het besluit van de prezoneraad van 27 december 2012 dat aankopen hoger dan exclusief BTW ter goedkeuring worden gegeven op de eerstvolgende prezoneraad; Overwegende dat de uitgaven van de prezoneraad vastgelegd worden volgens de lijst der facturen van boekjaar 2014 documentnummer 2014/13 voor een totaal bedrag van 1029,21 euro; de lijst der facturen van boekjaar 2014 documentnummer 2014/14 voor een totaal bedrag van 1.217,99 euro; de lijst der facturen van boekjaar 2014 documentnummer 2014/15 voor een totaal bedrag van 2.089,00 euro, de lijst der facturen van boekjaar 2014 documentnummer 2014/16 voor een totaal bedrag van 2.326,62 euro en volgens de lijst der facturen van boekjaar 2014 documentnummer 2014/17 voor een totaal bedrag van 5.291, euro Overwegende dat de uitgaven van de prezoneraad vastgelegd worden volgens de lijst der facturen van boekjaar 2014 documentnummer 2014/18 voor een totaal bedrag van ,49 euro; Artikel 1 - kennis te nemen van de vastleggingen van de uitgaven van de prezoneraad volgens de lijst der facturen van boekjaar 2014 documentnummer 2014/13 voor een totaal bedrag van 1029,21 euro; de lijst der facturen van boekjaar 2014 documentnummer 2014/14 voor een totaal bedrag van 1.217,99 euro; de lijst der facturen van boekjaar 2014 documentnummer 2014/15 voor een totaal bedrag van 2.089,00 euro, de lijst der facturen van boekjaar 2014 documentnummer 2014/16 voor een totaal bedrag van 2.326,62 euro en volgens de lijst der facturen van boekjaar 2014 documentnummer 2014/17 voor een totaal bedrag van 5.291, euro. Zitting van 27 augustus van 8

2 Art.2 - goedkeuring te geven aan de vastleggingen van de uitgaven van de prezoneraad volgens de lijst der facturen van boekjaar 2014 documentnummer 2014/18 voor een totaal bedrag van ,49 euro zoals in bijlage bijgevoegd. Art.3 - Afschrift van dit besluit over te maken aan de financieel beheerder van de prezone Meetjesland. Toelichting: De factuur voor het onderhoud voor het oproepsysteem in Aalter en Maldegem wordt in wacht gezet en nog niet betaald tot de beslissing wordt aangetoond dat deze dient betaald te worden door de zone. 3 Startdatum van de hulpverleningszone Meetjesland Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele bescherming; artikel 220; Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de zones; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones; Overwegende dat de hulpverleningszone gepland is om vanaf 1 januari 2015 van start te gaan; Overwegend dat de Hulpverleningszone Meetjesland op dat ogenblik volledige rechtspersoonlijkheid krijgt; Overwegende dat op 1 januari 2015 de bestaande situatie als basis wordt vastgelegd; BESLUIT MET 7 JA STEMMEN (burgemeesters Patrick Hoste, Filip Gijssels, Erné De Blaere, Johan Cornelis, Franki Van De Moere en Coopman), 1 NEEN STEM(burgemeester Koen Loete) EN 1 ONTHOUDING (burgemeester Marleen Van den Bussche): Art.1 - De zoneraad beslist om de hulpverleningszone Meetjesland (gemeenten Aalter, Eeklo, Maldegem, Kaprijke, Knesselare, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem) op te starten met ingang van 1 januari Art.2 - Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de FOD Binnenlandse Zaken toegezonden worden. Toelichting: Burgemeester Koen Loete wil een zone die opgebouwd is uit personeel waarvan men tevreden is, zij vormen uiteindelijk de toekomst van onze hulpverlening. Om de goede werking van de zone te kunnen garanderen is een goed personeelsbeleid noodzakelijk en kan het niet de bedoeling zijn om promoties te blokkeren. De zonecoördinator wijst erop dat op 1/1/ 15 een foto wordt genomen van de zone om te starten wetgeving hieromtrent opzoeken. De voorzitter stelt derhalve voor om op 1 januari 2015 te starten met de zone. Uitstellen zorgt voor precedenten en het is best om de aanbevelingen van de FOD BiZa te volgen. 4 Afsluiten van een interim contract voor de vergoeding van de zonecoördinator We breiden de opdracht interimovereenkomst goedgekeurd op de prezoneraad van 28 mei 2014 uit met de zonecoördinator. De zonecoördinator zal vanaf 1 september 2014 tot 31 december u/week werken voor de zone. Deze prestaties zullen vergoed worden via een interim contract met Randstad. Gelet op het vrijwillig statuut van de zonecoördinator en hij derhalve maximum 24 uu ter beschikking kan worden gesteld; Gelet op het besluit van de prezoneraad van 12 februari 2014 om het urenpakket van de zonecoördinator uit te breiden tot 38 u/week; voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 euro excl. btw niet overschreden); sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 4; Zitting van 27 augustus van 8

3 Gelet op het éénparig besluit van de prezoneraad van 30 april 2014 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, en waarbij tevens beslist werd om volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen: - Accent Select Services, Molenstraat 2 te 9900 Eeklo - Adecco, Stationstraat 17 te 9900 Eeklo - Randstad, Marktstraat 33 te 9990 Maldegem - Tempo-Team, Stationsstraat 91 te 9880 Aalter Gelet op het éénparig besluit van de prezoneraad van 28 mei 2014 betreffende het afsluiten van een interim contract voor de vergoeding van de bijzonder rekenplichtige; de opdracht Interim overeenkomst te gunnen aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Randstad Belgium, Buro & Design Center bus 71 - Heizel Esplanade te 1020 Brussel, tegen het coëfficiënt van 1,70 en andere kosten: Maaltijdcheques 1,69 Ecocheques 1,69 Feestdagen 1,70 Nettovoordelen/terugbetaalde kosten vb. haardgeld of standplaatsvergoeding 1,10 Woonwerkvergoeding 1,10 Brutopremie 1,70 dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr. HVZ Meetjesland/ ; Overwegende dat de zonecoördinator eveneens betaling via interim overeenkomst kan verkrijgen; Overwegende dat werd onderhandeld met Randstad Belgium, Buro & Design Center bus 71 - Heizel Esplanade te 1020 Brussel om ook voor de zonecoördinator zelfde coëfficiënt van 1,70 en andere kosten te hanteren; Overwegende het akkoord van Randstad Belgium; Artikel 1 - De opdracht Interim overeenkomst gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Randstad Belgium, Buro & Design Center bus 71 - Heizel Esplanade te 1020 Brussel, tegen het coëfficiënt van 1,70 en andere kosten uit te breiden voor betaling via interim overeenkomst van de zonecoördinator voor de periode 01/09/2014 tot en met 31/12/2014. Art. 2 - Dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr. HVZ Meetjesland/ Machtiging om persoonlijke gegevens van de brandweermannen van de gemeenten, aangesloten bij de HVZ Meetjesland op te vragen en te gebruiken Overwegende dat de hulpverleningszone Meetjesland op 1 januari 2015 van start gaat; Overwegende dat de gemeenten Aalter, Eeklo, Maldegem, Kaprijke, Knesselare, Nevele, Sint- Laureins, Waarschoot en Zomergem deel uitmaken van de HVZ Meetjesland; Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; Overwegende dat alle gemeenten aangesloten zijn bij de firma Schaubroeck te Nazareth; Overwegende dat de HVZ Meetjesland over deze gegevens dient te beschikken om haar opdrachten goed te kunnen vervullen; Overwegende dat een gemeente enkel de gegevens van zijn eigen brandweermannen kan opvragen; dat de zone enkel via de gemeenten toegang kan krijgen tot deze gegevens; Enig artikel. De HVZ Meetjesland krijgt de toelating om de gegevens van de brandweermannen an alle gemeenten van de zone aangesloten bij de firma Schaubroeck, Steenweg Deinze 154 te 9810 Nazareth, op te vragen en te gebruiken. Toelichting: Vanuit de administratie van de HVZ zal een brief gericht worden aan de colleges van de verschillende gemeenten om hun akkoord te geven hieromtrent. Zitting van 27 augustus van 8

4 6 Goedkeuring van de schattingsverslagen en de huurprijs van de kazernes, aangerekend door de gemeenten aan de HVZ Meetjesland Gelet op het besluit van de prezoneraad van 30 april 2014 houdende het aanstellen van een schatter bebouwde eigendommen - Goedkeuring lastvoorwaarden, raming, gunningswijze en uit te nodigen firma's; Gelet op het besluit van de prezoneraad van 28 mei 2014 houdende het aanstellen van een schatter bebouwde eigendommen - kennisgeving gunning; Gelet op de verslagen van de heer Bram Van Meulebroeck, Plan Bvba te Maldegem, met als onderwerp Aalter: kazerne en conciërgewoning; Eeklo: kazerne; Nevele: kazerne; Waarschoot: kazerne; Zomergem: kazerne; Maldegem: kazerne en 2 appartementen ; Overwegende dat op basis van deze verslagen de verkoopprijs bebouwde oppervlakte werd berekend; Overwegende dat op deze basis de huurprijs bepaald werd voor het gebruik van de kazerne; Overwegende dat de huur op 1/30 e van de geschatte waarde per jaar wordt berekend; Art.1 - De HVZ keurt de schattingsverslagen, opgemaakt door Bram Van Meulebroeck, Plan Bvba te Maldegem, goed. Art.2 - De HVZ Meetjesland keurt de huurprijzen goed die door de gemeenten aan de zone zullen aangerekend worden. 7 Goedkeuring van de inventaris overdracht roerende goederen Dit agendapunt wordt verdaagd naar de volgende zitting van de prezoneraad van 24 september Toelichting: Het advies van de Technische Commissie wordt opgezocht waaruit blijkt dat de ladderwagen aangekocht door de gemeente Nevele kan opgenomen worden in de inventaris. Burgemeester Tony Vermeire staat erop dat de beslissingen van de prezoneraad worden nageleefd en uitgevoerd en de ladderwagen niet op te nemen in deze inventaris. 8 Goedkeuren bestek voor de aankoop van 4 ziekenwagens voor de HVZ Meetjesland Gelet op het besluit van de prezoneraad van 25 juni 2014 om het ambulancevervoer in de dienstverlening van de HVZ Meetjesland mee op te nemen; voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; sectoren, en latere wijzigingen; van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het meerjarenplan van de HVZ Meetjesland; Gelet op de offerteaanvraag van de stad Eeklo voor de mogelijke aankoop van 2 ziekenwagens; Overwegende dat de procedure door Eeklo wordt stopgezet gezien de nakende start van de de HVZ; Overwegende dat de HVZ de offerteaanvraag zal voeren, met uitbreiding tot de aankoop van 4 ziekenwagens gespreid over 2015 en 2016; Overwegende dat de HVZ minstens dezelfde firma s zal aanschrijven; Art.1 - Het bestek om 4 ziekenwagens aan te kopen wordt, na bijsturen door de technische commissie, goedgekeurd. Art.2 - De nodige financiële middelen zullen in het MJP voorzien worden. Art.3 - De standplaats van de ziekenwagens wordt door de Technische Commissie opgevolgd. Art.4 - Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de FOD Binnenlandse zaken en de stad Eeklo toegezonden worden. Zitting van 27 augustus van 8

5 9 Afvaardiging vakbondsoverleg Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 april 2014 betreffende de minimale administratieve en operationele functies die de zone moet oprichten; Overwegende dat het noodzakelijk is iemand af te vaardigen in het vakbondsoverleg en de vakbondsonderhandelingen; Art.1 - De voorzitter, bij diens afwezigheid ondervoorzitter, en de zonecoördinator worden aangeduid om namens de HVZ Meetjesland in het vakbondsoverleg te zetelen. Art.2 - Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de voorzitter, de zonecoördinator en het FOD Binnenlandse Zaken toegezonden worden. 10 Vastleggen van de administratieve locatie van de HVZ Meetjesland Overwegende dat de HVZ Meetjesland een administratieve locatie nodig heeft; Overwegende dat de nodige voorbereidingen moeten genomen worden om het gebouw bij voorkeur tegen 1 december 2014 ten laatste operationeel te hebben; Overwegende dat op de prezoneraad van 28 mei 2014 en 25 juni 2014 een oproep werd gedaan aan de burgemeesters om uiterlijk tegen 15 juli 2014 een voorstel in te dienen; Overwegende dat deze locatie moet beschikken over burelen, vergaderruimtes, sanitair, keuken(tje) en parkeerplaats voor minstens 11 personen; Overwegende dat het voorstel een indicatie moet geven over de kosten voor de inrichting en het onderhoud; Overwegende dat de locatie een goede uitvalsbasis/toegangsweg moet hebben; Overwegende dat deze locatie zal gehuurd worden in afwachting van het verdere verloop van de HVZ Meetjesland; Gelet op de ingediende voorstellen van brandweer Aalter, Eeklo, Maldegem en de gemeente Sint- Laureins; Gelet op de SWOT analyse, gemaakt door de zonecoördinator op basis van de ingediende voorstellen; Art.1 - De HVZ Meetjesland beslist om de administratieve locatie in de gebouwen van Aalter in te richten. Art.2 - Er wordt een huurovereenkomst voor 1 jaar opgemaakt tussen de HVZ Meetjesland en de gemeente Aalter. De verdere evaluatie van de administratieve locatie van de HVZ Meetjesland gebeurt door de zonecommandant. Art.3 - De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit. Art.4 - Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het gemeentebestuur van Aalter toegezonden worden. 11 Herlocalisatie van de wasmachine en droogkast De aanpassingen voor de aansluiting van de wasmachine en droogkast blijven binnen het daarvoor voorziene budget volgens de brandweerdiensten. 12 Aankoop van interventiekledij voor de zonale instructeurs - goedkeuring gunning voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 euro excl. btw niet overschreden); sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 4; Overwegende de gevraagde eisen vanuit de werkgroep VTO zijnde: -kledij type warme trainingen, betere isolatie. -Kleur rood -Opschriften: Vest borst, velcro tbv naam incl. naambordje/ Vest rug: Brandweerzone MEETJESLAND INSTRUCTEUR -Broek zak voor handschoenen Zitting van 27 augustus van 8

6 -Vest: 2 zijzakken + 1 ring bevestiging handschoenen/ Bevestigingsmogelijkheid lamp / Bevestigingsmogelijkheid ASTRID Radio voor de aankoop van de interventiekledij van de zonale instructeurs; Overwegende dat 3 aanbiedingen zijn ontvangen: 1. Safety Supply Belgium (Jan Verbrugge) voor de totaalprijs van 709,00 euro excl btw Interventie jas huidig type PBO 400,00 euro Interventie broek type PBO 276,00 euro Meerprijs logo Brandweerzone Meetjesland 23,40 euro Meerprijs naambadge op velcro 10,00 euro 2. Sioen (Gert Vranckaert) voor de totaalprijs van 535,00 euro excl btw Interventie jas 320,00 euro Interventie broek 215,00 euro Logo Instrukteur PBO inbegrepen Naamlint op borst inbegrepen 3. Condor Safety bvba (Jan De Backer) voor de totaalprijs van 635,00 euro excl btw Interventie pak model Tiger plus zonder reflecterende banden opbouw met Nomex Ultra- Goretex Nomex comfort grid: jas en broek 635,00 euro Naam en opschriften inbegrepen B) Condor Safety bvba (Jan De Backer) voor de totaalprijs van 500,00 euro excl btw Zelfde pak maar met andere lagen opbouw Nomex Ultra microporeus membraan aralinex voering op nomex viscose voering 500,00 euro; Overwegende dat bij nazicht van de verschillende pakken tot de conclusie werd gekomen, naar degelijkheid en draagcomfort, dat het pak model Tiger plus voor het bedrag van 635,00 best aan de gevraagde eisen voldeed; Overwegende de visie van de technische commissie om met een aankoop van 10 pakken te starten; Overwegende het totaalbedrag van 6.350,00 euro excl BTW of 7.683,50 euro incl. 21% btw; Overwegende dat deze uitgave niet voorzien is in het budget 2014 van de HVZ; dat deze uitgave eventueel kan gecompenseerd worden met de aankopen van uniformen voorzien in het budget; Art.1 - De opdracht Aankoop van interventiekledij voor de zonale instructeurs te gunnen aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Condor Safety bvba, tegen het totaalbedrag van 6.350,00 euro excl btw of 7.683,50 euro incl. 21% btw. Art. 2 - De leveringstermijn wordt vastgesteld op 3 à 4 weken. 13 Goedkeuring vereenvoudigde onderhandelingsprocedure sociaal secretariaat wijze van gunnen Gelet op de bepalingen van de wet van 31 december 1963; voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel ; van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 2; Overwegende dat in het kader van de opdracht Sociaal secretariaat - verzorgen loonadministratie - aansluiting bij een full service secretariaat een bijzonder bestek met nr. HVZ Meetjesland/ werd opgesteld; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,80 euro excl. btw of ,13 euro incl. 21% btw over 48 maanden; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking; Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. HVZ Meetjesland/ en de raming voor de opdracht Sociaal secretariaat - verzorgen loonadministratie - aansluiting bij een full service secretariaat of basis service. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de Zitting van 27 augustus van 8

7 overheidsopdrachten. De raming bedraagt ,80 euro excl. btw of ,13 euro incl. 21% btw over 48 maanden. Art.2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Art.3 - Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. Art.4 - De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het budget 2015 en volgende. Toelichting: Er zal prijs gevraagd worden voor 4 jaar (navraag opzegmodaliteiten) voor zowel full service als de basis service mits ondersteuning van de personeelsdienst te Maldegem. Dit zal voorgelegd worden op de eerstvolgene budgetcommissie. 14 Goedkeuring onderhandelingsprocedure boekhoudpakket - wijze van gunnen Gelet op de bepalingen van de wet van 31 december 1963; voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 euro excl. btw niet overschreden); sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 2; Overwegende dat in het kader van de opdracht Leveren, installeren en onderhouden boekhoudpakket een grondige prospectie werd uitgevoerd; Overwegende dat in het kader van de opdracht Leveren, installeren en onderhouden boekhoudpakket een technische beschrijving met nr. HVZ Meetjesland/ werd opgesteld; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 euro excl. btw of ,85 euro incl. 21% btw over 48 maanden; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; na raadpleging van meerdere aannemers, leveranciers of dienstverleners; Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. HVZ Meetjesland/ en de raming voor de opdracht Leveren, installeren en onderhouden boekhoudpakket. De raming bedraagt ,00 euro excl. btw of ,85 euro incl. 21% btw over 48 maanden. Art.2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art.3 - Volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Schaubroeck, Steenweg Deinze 154 te 9810 Nazareth - Cevi, Bisdomplein 3 te 9000 gent Art.4 - De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het budget 2015 en volgende. 15 Vaststellen van het retributiereglement de HVZ Meetjesland Dit agendapunt wordt verdaagd naar de volgende zitting van de prezoneraad op 24 september De samenvatting/vergelijking van de retributiereglementen van alle gemeenten van de zone wordt doorgestuurd naar de burgemeesters. 16 Goedkeuring BIP De prezoneraad, Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming en latere wijzigingen; Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en latere wijzigingen; Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen; Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen waarbij gevraagd wordt de nodige schikkingen te treffen voor de uitvoering van het KB van 16 februari 2006 en bijzondere aandacht gevraagd wordt voor de interactie met de andere hulpdisciplines; Zitting van 27 augustus van 8

8 Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009, betreffende de disciplines van de nood- en interventieplannen, waarbij het monodisciplinair interventieplan volgende modaliteiten dient te regelen: De alarmering en de samenstelling van de uitruk (middelen die eerst worden ingezet); De veiligheidsmaatregelen voor de hulpverleners; De opschaling en de versterkingen; De taakverdeling; Het communicatieplan; Het commando en de aflossing van het commando in de verschillende fasen; De vertegenwoordiging van de discipline in de CP-Ops en in het CC; De middelen die kunnen worden ingezet, ofwel onmiddellijk, ofwel in reserve; Gelet op de leidraad hulpverleningsoperaties van 31 juli 2012 van de Algemene Directie Civiele Veiligheid, FOD Binnenlandse zaken; Gelet op de provinciale coördinatie, in de loop van 2013, om te komen tot een uniform monodisciplinair interventieplan binnen de provincie Oost-Vlaanderen; Gelet op het ontwerp van monodisciplinair interventieplan HVZ Meetjesland; NEEMT KENNIS VAN: Enig artikel De prezoneraad neemt kennis van het monodisciplinair interventieplan voor de HVZ Meetjesland. 17 Varia 1. Kennisname mail Zomergem betreffende de elektriciteitsschaarste: we zullen de uiteenzetting op 6 oktober 2014 vanuit de provincie nog afwachten; 2. Kennisname brief Maldegem betreffende de ondersteuning van de personeelsdienst: wordt voorgelegd op de volgende budgetcommissie; 3. Er wordt nog eens benadrukt dat er geen nieuwe aanwervingen mogen gebeuren door de verschillende korpsen tenzij voorzien in het kader. 4. Niets meer te behandelen wordt de zitting geheven om uur. Namens de Prezoneraad: Secretaris, Thaïs De Vuyst Voorzitter, Ann Coopman Zitting van 27 augustus van 8

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 22 oktober 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 22 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 22 oktober 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Franki Van De Moere,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 11 december 2013

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 11 december 2013 Aanwezig: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 11 december 2013 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Fredy Tanghe, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Franki Van De Moere,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: openbare zitting ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Filip Gijssels, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Tony Vermeire,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 02 september 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 02 september 2015 ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 02 september 2015 Aanwezig: Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Erné De Blaere, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Tony Vermeire, Leden

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 26 november 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 26 november 2014 Aanwezig: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 26 november 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire,

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 25 februari 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 25 februari 2015 ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 25 februari 2015 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Filip Gijssels, Erné De Blaere, Marleen Van Den Bussche, Tony Vermeire, Patrick Wallaert, Wnd. Zonecommandant Isabelle

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 03 juni 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 03 juni 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 03 juni 2015 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Filip Gijssels, Erné De Blaere, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Leden Patrick Wallaert, Wnd.

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

De bevoegdheden inzake de organisatie en het beheer van de zone Meetjesland worden uitgeoefend door de zoneraad.

De bevoegdheden inzake de organisatie en het beheer van de zone Meetjesland worden uitgeoefend door de zoneraad. Tijdens de installatieraad van 9 januari 2015 werden de zoneraad, het zonecollege en een waarnemend zonecommandant aangesteld. Patrick Wallaert, kapitein van de post Eeklo, is voor 3 maanden aangesteld

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

Waas la nd. Zonecollege. Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren. Samenvatting besluiten. Artikel2. Artikel3. Artikel 1

Waas la nd. Zonecollege. Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren. Samenvatting besluiten. Artikel2. Artikel3. Artikel 1 Waas la nd BRANDWEERZONE BEVERENIKRUIBEKEISINT.GILLIS-WAASISINT-NIKLAASISTEKENEITEMSEIWAA5MUNSTER Zonecollege Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren Samenvatting besluiten Aanwezig: De heer Marc Van de

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 17 oktober 2017 om 18.00 u. in de vergaderzaal (3 de verdieping)

Nadere informatie

In de installatievergadering werden volgende beslissingen genomen:

In de installatievergadering werden volgende beslissingen genomen: Beste personeelsleden, In de installatievergadering van dinsdag 6 januari 2015 is de hulpverleningszone Oost van de provincie Vlaams-Brabant officieel in dienst gesteld. Dit betekent het einde van de historisch

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG ZONERAAD van 30 JUNI 2017

OPENBAAR VERSLAG ZONERAAD van 30 JUNI 2017 OPENBAAR VERSLAG ZONERAAD van 30 JUNI 2017 Burgemeester van de gemeente Aanwezig Boechout Koen T Sijen veronstschuldigd Borsbeek Dis Van Berckelaer aanwezig Brasschaat Koen Verberck aanwezig Brecht Luc

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 4 juni 2013 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 27 augustus 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

cz,11 Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt, goedkeuring inventaris overdracht roerende goederen hulpverleningszone Meetjesland.

cz,11 Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt, goedkeuring inventaris overdracht roerende goederen hulpverleningszone Meetjesland. cz,11 CLITIRU ISIAD uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 20 oktober 2014 goedkeuring inventaris overdracht roerende goederen hulpverleningszone Meetjesland. Veiligheid

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016 Raad voor maatschappelijk welzijn 25 mei 2016 1/11 Raad voor maatschappelijk welzijn Notulen Zitting van 25 mei 2016 Aanwezig: mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter; de heer Alois Van Grieken, Raadslid;

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015.

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 ZONECOLLEGE BEKNOPTE LIJST VAN 11 JANUARI 2016 02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december 2015 - Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 04. TE BESPREKEN

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering raad van bestuur van dinsdag 19 januari 2016 om 19.30 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp OCMW Waasmunster RD 2011/6 Ontwerpnotulen en toelichting van de OCMW-Raad van 14 september 2010 Aanwezig: Michel Du Tré, Voorzitter, Marcel De Baere, Lutgarde Janssens, Liliane Laureys, Christiane Plas,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 juli 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Gino Bertin,

Nadere informatie

Interlokale Vereniging Associatie Midwest

Interlokale Vereniging Associatie Midwest Prezone Midwest dinsdag 24 juni 2014 Inhoud 1. Goedkeuring verslag prezoneraad 27 mei 2014 4 2. Goedkeuring akkoord verdeelsleutel, aangepast aan de opmerkingen van het akkoord van de PZR 27 mei 2014 4

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 18 december 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00612 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Braemstraat te

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING... 4 1. GOEDKEUREN LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - LEVEREN VAN HUISBRANDOLIE

Nadere informatie

Verslag Raadszitting van 20 april 2017

Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Aanwezig: Paul Verschelden, Voorzitter Herman Vijt, Burgemeester Wesley Heirwegh, Bruno Pletinck, Jan Rosschaert, Annick Vehent, Kathleen De Bondt, Jurgen De Malsche,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik P U N T E N L I J S T OPENBARE ZITTING 01 Verslag politieraad 22 december 2015 - goedkeuring 02 Dienstjaarrekening

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 20 mei 2014 om 18.00 u. in de vergaderzaal (1 ste verdieping)

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

zitting van 15 september 2014

zitting van 15 september 2014 zitting van 15 september 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen - Schilde - Budget 2015 Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zendt de Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, OCMW-raad maandag 16 januari 2017 Aanwezig: Sebastian Vande Ginste, OCMW-voorzitter Robin Declerck, Lode Degrieck, Liesbeth Gellinck, Anneloor Laevens, Hilde Naessens, Els Sarazyn, Marie- Paule Somers,

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 16 juni 2015 Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 9 FEBRUARI 2017 Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag vorig zitting.

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 9 FEBRUARI 2017 Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag vorig zitting. TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 9 FEBRUARI 2017 Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag vorig zitting. 2. Charter verkeersveiligheid: goedkeuring. De gemeente Glabbeek

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 21 MAART

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 21 MAART Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 21 MAART 2017 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels, Gino Bertin,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Brandweerhervorming Een stand van zaken. Algemene Vergadering VVSG 12/06/2014

Brandweerhervorming Een stand van zaken. Algemene Vergadering VVSG 12/06/2014 Brandweerhervorming Een stand van zaken Algemene Vergadering VVSG 12/06/2014 Geschiedenis 2 - VVSG - AV VVSG - 12/06/2014 Geschiedenis 3 - VVSG - AV VVSG - 12/06/2014 Geschiedenis 4 - VVSG - AV VVSG -

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 28 augustus 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Luc Haine, Marc Verheyen,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE

VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE Hulpverleningszone 3 Rand Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE De hulpverleningszone Rand gaat over tot de vacant verklaring van de functie van bijzonder rekenplichtige

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, DE BRUYNE Patrick,

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2009.

ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2009. ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2009. Aanwezig: VAN DER JEUGT Dirk, voorzitter dd VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 1. Verslag vorige zitting zie bijlage TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 2. Kennisname brief minster Homans inzake beslissing van de gemeenteraad d.d.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit, Freddy Mannaerts,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 2016. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 03 mei 2016 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 26.09.2006 2. Goedkeuring drie

Nadere informatie

Raad OPENBAAR GEDEELTE 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van

Raad OPENBAAR GEDEELTE 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 maart 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Dirk

Nadere informatie