Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector"

Transcriptie

1 Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 1 maart 2013

2 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke stempel op het economisch landschap van België. De gemeenten houden belangen aan in diverse sectoren, waaronder financiën, telecommunicatie, streekontwikkeling, afval, water en - niet te vergeten - energie. De energiesector is sinds de door de Europese Unie opgelegde liberalisering continu in beweging. Dat heeft uiteraard zijn impact op de rol die de lokale openbare besturen spelen in de sector. Zo werden de vertikaal geïntegreerde energiebedrijven ontvlecht in verschillende bedrijven. In het huidige marktmodel wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de productie en groothandel, het transport, de distributie en de levering van elektriciteit en aardgas. De productie, groothandel en levering van elektriciteit en aardgas zijn opengesteld voor concurrentie. De prijzen worden gevormd door de wet van vraag en aanbod en geen enkele onderneming beschikt nog over een wettelijk verankerde monopoliepositie. Alhoewel de meeste gemeenten via verschillende structuren nog participaties aanhouden in deze marktsegmenten, wordt hun rol steeds kleiner en slinken hun deelnemingen in aantal en/of omvang. Uiteraard slinken dan ook de recurrente inkomsten die de gemeenten uit deze marktsegmenten verkrijgen. Sinds de liberalisering en de bijbehorende ontvlechting of unbundling ligt de focus van de gemeentelijke aanwezigheid op de gereguleerde segmenten van de markt; met name het transport en de distributie van aardgas en elektriciteit. Bovendien krijgen de spelers in deze segmenten belangrijke taken toegewezen met een sociale of milieugebonden dimensie. De meeste gemeenten hebben hun participaties en activiteiten in de energiesector steeds via zogenaamde intercommunales of gemeentelijke samenwerkingsverbanden georganiseerd. Traditiegetrouw wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de zuivere en de gemengde intercommunales. De zuivere hebben enkel de openbare besturen als aandeelhouders, terwijl de gemengde intercommunales naast de gemeenten ook een privépartner hebben in casu Electrabel (GDF Suez). De gemeentelijke aanwezigheid in de energiesector wordt evenwel niet enkel via intercommunales georganiseerd, maar ook via andere structuren zoals holdings. Deze structuren vinden vaak maar niet altijd hun oorsprong bij ofwel de gemengde ofwel de zuivere intercommunales, waardoor men heden dikwijls spreekt over de zuivere en de gemengde sector. Bovendien is het van belang te melden dat het Vlaams decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 niet langer spreekt over intercommunales, maar over opdrachthoudende of dienstverlenende verenigingen. We spreken van een opdrachthoudende vereniging wanneer een beheersoverdracht heeft plaatsgevonden van de deelnemende gemeenten naar de vereniging. Bij een dienstverlenende vereniging is dat niet het geval. 2/15

3 Daardoor heeft de term intercommunale een beperktere juridische betekenis gekregen in Vlaanderen, alhoewel de term nog heel veel wordt gebruikt. De opdrachthoudende verenigingen worden vaak nog steeds gewoon intercommunales genoemd en de dienstverlenende verenigingen die participaties aanhouden in opdracht van de gemeenten worden in het dagelijks taalgebruik nog steeds kortweg financieringsintercommunales genoemd. Gemakshalve spreken wij in dit vademecum voor deze laatste groep over financieringsverenigingen. Dit vademecum heeft geenszins de ambitie alle gemeentelijke participaties in beeld te brengen, noch om de volledige Belgische energiesector in kaart te brengen. Het document beperkt zich tot een overzicht van de activiteiten en participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector. Eerst wordt de gemeentelijke aanwezigheid in het distributienetbeheer besproken, daarna komen de participaties in het transportnetbeheer aan bod en ten slotte gaan we dieper in op de belangen die de lokale besturen aanhouden in de productie, groothandel en levering van elektriciteit en aardgas. 2. Participaties in distributienetbeheer Vóór de liberalisering van de energiemarkt stonden de opdrachthoudende verenigingen ( intercommunales ) van de Vlaamse gemeenten in voor zowel de distributie als de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds de vrijmaking van de Vlaamse energiemarkt in 2003 is de leveringsactiviteit van de gemengde intercommunales ondergebracht bij ECS (zie paragraaf 4) en beperken de opdrachthoudende verenigingen zich tot het distributienetbeheer, samen met enkele belangrijke bijkomende maatschappelijke opdrachten. Daarom wordt sindsdien over distributienetbeheerders of DNB s gesproken. Zij staan in voor het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van de distributienetten. Dat zijn in hoofdzaak de laagspanningsnetten voor elektriciteit tot 15 kv, alsook de lage drukleidingen voor aardgas, die de energie van de transportnetten overbrengen naar de eindafnemers. Daarnaast zijn de DNB s verantwoordelijk voor het beheer van de meters en alle bijbehorende activiteiten. Ze moeten tevens rationeel energiegebruik promoten en treden op als leveranciers voor eindafnemers die door de commerciële leveranciers worden afgestoten. Het kapitaal van de Vlaamse gemengde DNB s is voor 79% in handen van de gemeenten en voor 21% in handen van Electrabel (GDF Suez). De verhouding is respectievelijk 75% en 25% wanneer enkel rekening wordt gehouden met de stemgerechtigde aandelen. Het Vlaamse decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 2001 voorziet dat op termijn de DNB s die onder het decreet vallen volledig in publieke handen moeten komen, hetzij bij de verlenging van hun beheersopdracht hetzij ten laatste in Op Vlaams grondgebied zijn acht gemengde DNB s actief: Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, Imea, Sibelgas, Gaselwest en Intermosane. De eerste vijf DNB s zijn opdrachthoudende verenigingen die onder het voormelde decreet op de intergemeentelijke samenwerking vallen. 3/15

4 Grafiek 1: overzicht van de bij een Vlaamse gemengde DNB aangesloten gemeenten (elektriciteit) Bron: Eandis Grafiek 2: overzicht van de bij een Vlaamse gemengde DNB aangesloten gemeenten (aardgas) Bron: Eandis Dat is niet het geval voor Gaselwest, Sibelgas en Intermosane die gewestoverschrijdende intercommunales zijn. Gaselwest is voornamelijk in Vlaanderen actief, maar telt ook vijf aangesloten Waalse gemeenten. Sibelgas is als intercommunale actief in zowel het Vlaamse als Brusselse gewest. Het is voor vijf Vlaamse gemeenten in de Brusselse rand erkend als Vlaamse DNB. 4/15

5 Intermosane is vooral in Wallonië actief, maar ook in de gemeente Voeren. Intermosane wordt daarom niet in beschouwing genomen wanneer we spreken over Vlaamse DNB s. Tot 2008 bestond in Vlaanderen ook de aardgasnetbeheerder Igao. Op 1 januari 2009 werden de activiteiten van Igao overgedragen aan Imea, Intergem en Iveka. De zeven Vlaamse gemengde DNB s hebben voor de exploitatieactiviteit gezamenlijk de dochteronderneming Eandis (Elektriciteit Aardgas Netten DIStributie) opgericht. Deze werkmaatschappij vervult uiteenlopende taken in opdracht van de DNB s, waaronder het aanleggen, onderhouden en herstellen van de netten, het opnemen van meterstanden, het toekennen van REGpremies, het oprichten en uitbaten van klantenkantoren en het plaatsen van budgetmeters. De tarieven die de DNB s aan de eindafnemers mogen aanrekenen zijn gereguleerd. De regels voor het bepalen van de winst zijn bij wet vastgelegd en de toe te kennen winst wordt finaal door een regulator bepaald. De gereguleerde winst moet de aandeelhouders van de DNB s een vergoeding bieden voor de door hen geïnvesteerde kapitalen. Het is dus geenszins zo dat de DNB s om het even welke winstmarge kunnen aanrekenen op de kosten die zij maken, zoals in een geliberaliseerde markt wel het geval is. Bovendien moeten de DNB s periodiek hun kosten afdoende kunnen motiveren en bewijzen. Kortom, het is de overheid die via het tariefbeleid zelf bepaalt hoeveel winst de gemeenten mogen ontvangen uit het distributienetbeheer. Bovendien leidt een stijging van de omzet niet tot een stijging van de winsten, aangezien de winsten afhangen van de geïnvesteerde kapitalen en niet van de kosten of de omzet. Door het verlies van de leveringsactiviteiten en de strikte tariefregulatie tijdens de afgelopen jaren, hebben de gemeenten sinds de liberalisering in 2003 hun inkomsten uit de opdrachthoudende verenigingen van de energiesector sterk zien verminderen. In grafiek 3 wordt een overzicht gegeven van de dividenden die de Vlaamse gemengde DNB s de afgelopen jaren aan hun gemeentelijke aandeelhouders hebben uitgekeerd voor de activiteiten elektriciteit en aardgas. De toename van de totale dividenden over boekjaar 2006 is onder meer een gevolg van het verhogen van het belang van de gemeenten in de DNB s van gemiddeld 40% tot 70%. Door de Vlaamse gemengde DNB s werden over boekjaar 2011 volgende dividenden uitgekeerd aan de gemeenten (voor de activiteiten aardgas en elektriciteit; exclusief eenmalige uitkeringen): - Gaselwest: EUR ,51 - Imea: EUR ,74 - Imewo: EUR ,67 - Intergem: EUR ,68 - Iveka: EUR ,76 - Iverlek EUR ,82 - Sibelgas EUR ,75 5/15

6 Grafiek 3: Totale dividenden voor aardgas en elektriciteit uitgekeerd aan de gemeenten van de Vlaamse gemengde DNB s (in miljoen EUR; over boekjaren ) Bron: Eandis; bedragen exclusief eenmalige uitkeringen 3. Participaties in transportnetbeheer De liberalisering en bijbehorende unbundling brachten teweeg dat het transport van elektriciteit en aardgas in afzonderlijke ondernemingen moest worden ondergebracht en geen onderdeel meer mocht zijn van een vertikaal geïntegreerde energieproducent zoals Electrabel of SPE. Voor elektriciteit werd de transportnetbeheerder Elia opgericht en voor aardgas Fluxys. Beide bedrijven staan in voor het beheer van de transportnetten. Elia is - behoudens enkele lokale uitzonderingen - verantwoordelijk voor de netten vanaf 70 kv en Fluxys voor de hoge drukleidingen. Het beheer houdt zowel de uitbating, het onderhoud, de uitbreiding als de verbetering van het transportnet in, maar er worden aan de transportnetbeheerders of TNB s ook bijkomende opdrachten toegekend die verder gaan dat het louter beheren van de netten. Zo zijn Elia en Fluxys aandeelhouders van de energiebeurs APX-Endex en is Fluxys verantwoordelijk voor de opslag van aardgas in België en de transit of doorvoer van aardgas door ons land. Net als voor de DNB s zijn de nettarieven van de TNB s gereguleerd: het tarifair kader wordt bij wet, koninklijk besluit en/of ministerieel besluit vastgelegd en het komt aan de federale regulator CREG toe de tariefvoorstellen van de TNB s te beoordelen. De gereguleerde winst van de TNB s komt net als op distributieniveau overeen met een wettelijk omkaderde vergoeding voor de door de aandeelhouders geïnvesteerde kapitalen. 6/15

7 De Vlaamse gemeenten van de gemengde sector zijn via hun financieringsverenigingen en de tussenholdings Publi-T (Elia) en Publigas (Fluxys) in beide bedrijven aanwezig. Zowel het secretariaat van Publigas en Publi-T als van de Vlaamse financieringsverenigingen wordt door Intermixt verzorgd; met uitzondering van IBE en IBG die vanuit juridisch oogpunt een gewestoverschrijdend karakter hebben. Intermixt verzorgt dan wel weer het secretariaat van ifiga, dat kan aanzien worden als het Waalse zusje van Figga. Opvallend is dat een dienstverlenende vereniging doorgaans kan aanzien worden als een zuster van de opdrachthoudende vereniging die op hetzelfde grondgebied actief is: Finea van Imea, Fingem van Intergem, Finilek van Iverlek, Finiwo van Imewo en IKA van Iveka. De financieringsverenigingen IBE en IBG kunnen dan weer aanzien worden als zusters van Sibelgas, terwijl Figga en ifiga kunnen beschouwd worden als zusters van Gaselwest. 3.1 Elia In 2001 werd de cvba Publi-T opgericht met als doel het aanhouden van een strategisch belang van de openbare besturen in Elia. De holding bezit geen andere activa. Publi-T is anno 2012 met een belang van 45,22% de referentieaandeelhouder van Elia. Publipart, een holding die is ontstaan uit de ontvlechting van het energiebedrijf SPE, volgt op afstand met een belang van 2,52%. Electrabel (GDF Suez) stapte in de eerste helft van 2010 volledig uit het kapitaal van Elia, waardoor de Belgische TNB volledig ontvlecht is. De resterende 52,26% van de aandelen Elia zijn beursgenoteerd. Binnen Publi-T zijn drie aandeelhouderscategorieën aanwezig. De grootste aandelengroep binnen Publi-T is de categorie B die de vennoten van de Vlaamse regio bundelt. De categorie B bezit 60% van Publi-T. De participaties van de financieringsverenigingen van de Vlaamse gemengde sector zijn gegroepeerd in de subcategorie B1 die 40% van Publi-T in handen heeft. Het betreft concreet de financieringsverenigingen Finea, Fingem, IKA, Finiwo, Figga, Finilek en IBE. De regio Brussel heeft via Interfin 10% van Publi-T in handen en de Waalse regio heeft 30% van de aandelen in bezit. In tabel 1 wordt een detail weergegeven van de aandeelhouderstructuur van Publi-T. 7/15

8 Tabel 1: Aandeelhouderstructuur Publi-T (situatie begin 2013) Publi-T Aandelen % Vlaams Gewest - Aandelen B Aandelen B ,00% 1 FINEA ,05% 2 FINGEM ,29% 3 IKA ,25% 4 FINIWO ,69% 5 FIGGA ,36% 6 FINILEK ,27% 7 IBE ,08% Aandelen B ,00% 8 VEH ,00% 9 INTERELECTRA ,23% 10 IVEG ,27% 11 ETIZ ,44% 12 VORSELAAR 508 0,05% 13 INFRAX WEST ,79% 14 MERKSPLAS 892 0,09% 15 PBE ,91% 16 ESSEN ,21% TOTAAL ,00% AANDELEN B Brussels Gewest - Aandelen C ,00% 17 INTERFIN ,00% TOTAAL ,00% AANDELEN C Waals Gewest - Aandelen D Aandelen D ,67% 18 SOCOFE ,67% Aandelen D ,33% 19 AIESH ,14% 20 AIEG ,13% 21 TECTEO ,48% 22 IDEFIN ,56% 23 IPFH ,07% 24 IFIGA ,13% 25 FINIMO ,45% 26 SOFILUX ,03% 27 SEDIFIN ,40% 28 IEG ,39% 29 FINEST-FINOST ,47% 30 WAVRE 892 0,09% TOTAAL ,00% AANDELEN D Bron: Publi-T TOTAAL % 8/15

9 Behoudens uitzonderlijke resultaten bestaat de winst van Publi-T louter uit het dividend dat van Elia wordt ontvangen. De voorbije jaren hebben echter enkele bijzondere gebeurtenissen plaatsgevonden, waardoor zowel de dividenden vanuit Elia als de dividenden vanuit Publi-T schommelingen kenden. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan de beursgang van Elia in In 2010 vonden enkele belangrijke operaties plaats. Publi-T verhoogde zijn belang in Elia van 33% tot afgerond 45% door de overname van Elia-aandelen van Electrabel en volgde daarop proportioneel een kapitaalverhoging die Elia doorvoerde. Deze kapitaalverhoging kwam er naar aanleiding van de overname door Elia en een financiële partner van het Duitse transportnet 50Hz. In totaal investeerde Publi-T in 2010 iets minder dan EUR 300 miljoen in Elia. Twee derden van dit bedrag werd gefinancierd door middel van bankschulden en één derde door middel van kapitaal dat via een kapitaalverhoging werd opgehaald. Voor wat de inkomsten betreft werd in 2011 door de algemene vergadering een financiële langetermijnplanning goedgekeurd die Publi-T moet toelaten tezelfdertijd een stabiele dividendenstroom naar zijn vennoten voorop te stellen en bepaalde reserves aan te leggen om zijn schulden geleidelijk te verminderen. Eind 2011 vond evenwel belangrijke gebeurtenis plaats: de buitengewone algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding besliste tot de ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap over te gaan. Bij de oprichting van Publi-T beschikte de Holding over een strategisch belang van 25% in Publi-T. Dat belang was reeds in 2010 verwaterd tot 19,93%. De algemene vergadering van Publi-T stelde vast dat de ontbinding van de Gemeentelijke Holding tot gevolg had dat zij automatisch de hoedanigheid van vennoot verloor en de rechten verbonden aan haar aandelen vervielen. Meteen ook de reden waarom de Holding niet in tabel 1 voorkomt. In de plaats daarvan heeft de Gemeentelijke Holding recht op de betaling van een scheidingsaandeel berekend op basis van de door de algemene vergadering in december 2012 goedgekeurde balans. Uitgebreide informatie hierover is terug te vinden in het jaarverslag 2012 van Publi-T. In grafiek 4 wordt de evolutie van het totaal bruto dividend per aandeel Publi-T weergegeven. Het boekjaar van Publi-T loopt van 1 september tot 31 augustus. Het uitzonderlijk hoog dividend in 2004 was te danken aan de uitkering door Elia van een aanzienlijke eenmalige opbrengst. De toename van de dividenduitkering in 2006 was een gevolg van de verwerving van bijkomende aandelen Elia in het kader van een kapitaalverhoging die Elia in 2005 doorvoerde in de marge van zijn beursgang. Zowel in 2011 als in 2012 steeg het dividend per aandeel Publi-T met 2%, conform de vanaf 2011 gehanteerde meerjarenplanning. De sterkere toename van de totale winstuitkering in 2011 was te danken aan het groter aantal uitstaande aandelen Publi-T na de voormelde kapitaalverhoging. De daling van het totaal dividend over boekjaar 2012 was dan weer te wijten aan het feit dat de Gemeentelijke Holding enkel nog recht had op een pro rata temporis dividend tot aan de datum van haar ontbinding. 9/15

10 Grafiek 4: Totaal bruto dividend Publi-T (in miljoen EUR; ) Bron: Publi-T Aan de financieringsverenigingen van de Vlaamse gemengde sector werden in 2012 (boekjaar van 1 september 2011 tot 31 augustus 2012) volgende dividenden uitgekeerd door Publi-T: - Figga: EUR ,12 - Finea: EUR ,52 - Fingem: EUR ,36 - Finilek: EUR ,24 - Finiwo: EUR ,80 - IBE: EUR ,40 - IKA: EUR , Fluxys De cvba Publigas, die in 1996 werd opgericht, beheert het strategisch belang van de lokale besturen in de Belgische aardgassector. Tot 2001 waren deze activiteiten ondergebracht bij Distrigas, maar de liberalisering en bijbehorende unbundling bracht teweeg dat Distrigas werd opgesplitst in een verkoopsonderneming, die de naam Distrigas behield, en een vervoersnetbeheerder die de naam Fluxys kreeg. De participatie in Distrigas werd in 2009 verkocht aan de Italiaanse energiegroep Eni. Via fusie en opslorping werd Distrigas ondertussen omgevormd tot Eni Gas & Power. 10/15

11 Binnen Publigas zijn er drie aandeelhouderscategorieën: de categorie A groepeert de vennoten die behoren tot het Vlaamse gewest, de categorie B bundelt de aandeelhouders van de Waalse regio en de categorie C komt toe aan Brussel. In tabel 2 wordt een detail weergegeven van de aandeelhouderstructuur. 2013) Tabel 2: aandeelhouderstructuur Publigas (situatie begin Publigas Aandelen % Vlaams Gewest Aandelen A 1 VEH ,57% 2 FINGEM ,12% 3 IKA ,26% 4 FINILEK ,74% 5 FINIWO ,98% 6 FIGGA ,12% 7 FINEA ,95% 8 IBG 491 1,25% TOTAAL ,00% AANDELEN A Brussels Gewest - Aandelen C 9 INTERFIN ,00% TOTAAL ,00% AANDELEN C Waals Gewest - Aandelen B 10 SOCOFE ,27% 11 IPFH ,17% 12 SEDIFIN 590 1,51% 13 SOFILUX 49 0,13% 14 IDEFIN 222 0,57% 15 FINIMO 116 0,30% 16 TECTEO ,06% TOTAAL ,00% AANDELEN B Bron: Publigas TOTAAL % 11/15

12 Net als bij Elia vonden bij Fluxys in 2010 belangrijke verschuivingen plaats binnen het aandeelhouderschap van de groep. Electrabel (GDF Suez) stapte in de eerste helft van 2010 uit het kapitaal van Fluxys en verkocht zijn volledige aandelenpakket aan Publigas waardoor deze laatste zijn belang in omvang zag verdubbelen. Hiermee is Fluxys, net als Elia, volledig ontvlecht. Publigas financierde de volledige operatie met eigen middelen, in de eerste plaats dankzij de voormelde verkoop van zijn participatie in Distrigas. Dankzij deze verkoop realiseerde Publigas een eenmalige meerwaarde van EUR 1,39 miljard. Vervolgens vonden opeenvolgende herstructureringen plaats. Begin 2013 heeft Publigas 77,84% van de groep Fluxys in handen. Van de resterende aandelen is 20% in handen van de Canadese fondsenbeheerder La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), 2,14% van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) en 0,02% van het personeel. Fluxys is op zijn beurt dan weer voor 89,97% eigenaar van de Belgische vervoersnetbeheerder Fluxys Belgium waarvan de resterende 10,03% beursgenoteerd is. Daarnaast is Fluxys de volle eigenaar van de financiële poot Fluxys Finance en de internationale tak Fluxys Europe. In grafiek 5 wordt de evolutie van het totaal bruto dividend per aandeel Publigas weergegeven. Het boekjaar van Publigas loopt van 1 oktober tot 30 september. Tot 2008 had Publigas twee inkomstenbronnen: Distrigas en Fluxys. In 2009 werd Distrigas verkocht. Een deel van de meerwaarde op de verkoop werd toen uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het uitzonderlijk dividend bedroeg dat jaar EUR 832,76 miljoen. Omwille van de vergelijkbaarheid met de andere jaren wordt in deze tabel voor 2009 enkel rekening gehouden met het dividend vanuit Fluxys. Zoals uiteengezet verhoogde Publigas in 2010 zijn belang in Fluxys verder door de overname van de aandelen van Electrabel (GDF Suez) dat in het voorjaar van 2010 volledig uit het kapitaal van Fluxys stapte. Dat verklaart meteen ook de sterke toename van de dividendopbrengsten in 2011, samen met de evolutie van de reserveringspolitiek binnen Publigas. Aan de financieringsverenigingen van de Vlaamse gemengde sector werden in 2012 (boekjaar van 1 oktober 2011 tot 30 september 2012) volgende dividenden uitgekeerd door Publigas: - Figga: EUR ,03 - Finea: EUR ,68 - Fingem: EUR ,19 - Finilek: EUR ,62 - Finiwo: EUR ,62 - IBG: EUR ,74 - IKA: EUR ,53 12/15

13 Grafiek 5: Totaal bruto dividend Publigas (in miljoen EUR; ) Bron: Publigas, exclusief eenmalige uitkering n.a.v. verkoop Distrigas 4. Participaties in levering en productie De Belgische gemeenten houden niet enkel participaties aan in de distributie- en transportnetbeheerders, maar hebben tevens belangen in enkele energieondernemingen die zich toeleggen op commerciële activiteiten die openstaan voor concurrentie. Dat geldt zowel voor gemeenten die behoren tot de gemengde als de zuivere sector. In deze paragraaf worden achtereenvolgens de participaties van de Vlaamse gemengde sector in Electrabel Customer Solutions (ECS) en Electrabel Green Projects Flanders (EGPF) besproken. Sommige financieringsverenigingen houden nog op individuele basis andere participaties aan in producenten van elektriciteit op basis van hernieuwbare bronnen. Dit zijn doorgaans lokale projecten binnen het werkingsgebied van deze verenigingen. Voor meer informatie verwijzen we naar de jaarverslagen van de respectieve financieringsverenigingen. 4.1 Electrabel Customer Solutions (ECS) Zoals reeds in de tweede paragraaf werd beschreven, stonden de opdrachthoudende verenigingen ( intercommunales ) van de Vlaamse gemeenten destijds in voor zowel de distributie als de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds de vrijmaking van de energiemarkt is de leveringsactiviteit van de gemengde intercommunales ondergebracht bij Electrabel Customer Solutions (ECS). Deze Electrabel-dochter is nationaal actief. 13/15

14 De Vlaamse gemeenten van de gemengde sector hebben een belang in ECS via hun financieringsverenigingen. Ze houden samen een financiële participatie van 3% aan in ECS; wat overeenkomt met 5% in de Vlaamse activiteiten van ECS. Echter, gelet op de historische context bij het ontstaan van ECS en de calloptie waarover de Vlaamse financieringsverenigingen beschikken, krijgen de gemeenten een veel groter deel van de inkomsten uitgekeerd dan de voormelde 3 of 5%. In grafiek 6 wordt de evolutie weergegeven van de opbrengsten die de Vlaamse dienstverlenende verenigingen van ECS hebben ontvangen. De opmerkelijke toename in 2006 was terug te brengen tot specifieke eenmalige elementen. De implosie in 2009 was te wijten aan diverse factoren, waaronder het aanleggen van provisies voor onbetaalde facturen. Grafiek 6: Opbrengsten ECS uitgekeerd aan de Vlaamse dienstverlenende verenigingen (in miljoen EUR; ) Bron: ECS Het gedeeltelijk herstel in 2010 was te danken aan het wegvallen van een aantal tijdelijke negatieve elementen en een lichte verbetering van de marges. Het herstel zette zich in 2011 door dankzij hogere aardgasverkopen wegens de strenge winter, een verhoogde kostenefficiëntie en het terugdringen van het aantal onbetaalde facturen. Echter, in 2012 gingen de inkomsten opnieuw fors lager. Daarbij werd gewezen op het verlies van marktaandeel, onder meer te wijten aan de groepsaankopen van elektriciteit en aardgas. Aan de Vlaamse dienstverlenende verenigingen van de gemengde sector werden in 2012 volgende opbrengsten uitgekeerd door ECS: 14/15

15 - Finea: EUR ,72 - Finiwo: EUR ,48 - Fingem: EUR ,51 - Figga: EUR ,60 - IKA: EUR ,28 - Finilek: EUR , Electrabel Green Projects Flanders (EGPF) De Vlaamse gemeenten van de gemengde sector zijn actief op het vlak van groene elektriciteitsproductie via onder meer Electrabel Green Projects Flanders (EGPF) waarin zij via hun financieringsverenigingen een belang aanhouden van 30%. De resterende 70% is in handen van Electrabel-GDF Suez. De rechtsvoorganger van EGPF, Wind Waterkracht Vlaanderen, werd destijds opgericht door de Vlaamse intercommunales om te voldoen aan hun groene stroomverplichtingen die zij als toenmalige leveranciers hadden. Door de liberalisering en bijbehorende ontvlechting werden eind 2002 deze activiteiten ondergebracht in een afzonderlijk vehikel EGPF en werden de aandelen van de gemengde DNB s ondergebracht bij de respectieve financieringsverenigingen. In dochteronderneming EGPF WHH hebben de financieringsverenigingen via EGPF een onrechtstreeks belang van 30%. Daarnaast hebben de financieringsverenigingen in dochteronderneming EGPF WWE via EGPF een onrechtstreeks belang van 15% en een rechtstreeks belang van 15%. EGPF WWE werd in 2011 opgericht om een grotere directe betrokkenheid mogelijk te maken van financieringsverenigingen bij projecten die binnen hun werkingsgebied worden gerealiseerd. In 2005 en 2007 werden kapitaalverhogingen doorgevoerd en verkreeg EGPF achtergestelde leningen. In 2010 heeft EGPF voor de eerste maal een dividend uitgekeerd van EUR 8 per aandeel. In 2011 en 2012 volgde een dividend van telkens EUR 5 per aandeel. Daarbij mag evenwel niet worden vergeten dat EGPF een groeibedrijf is waarbij het creëren van aandeelhouderswaarde primeert. Aan de Vlaamse dienstverlenende verenigingen van de gemengde sector werden in 2012 volgende dividenden uitgekeerd door EGPF: - Finea: EUR ,00 - Finiwo: EUR ,00 - Fingem: EUR ,00 - Figga: EUR ,00 - IKA: EUR ,00 - Finilek: EUR ,00 15/15

De impact van de bovenbestuurlijke beslissingen op de lokale fiscaliteit in Vlaanderen : deelpaper 7

De impact van de bovenbestuurlijke beslissingen op de lokale fiscaliteit in Vlaanderen : deelpaper 7 Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen Spoor fiscaliteit De impact van de bovenbestuurlijke beslissingen op de lokale fiscaliteit in Vlaanderen : deelpaper 7 De impact

Nadere informatie

Liberalisering van de. stroom- en gasmarkt in Vlaanderen MIDDENKATERN MILIEU ARBEID&

Liberalisering van de. stroom- en gasmarkt in Vlaanderen MIDDENKATERN MILIEU ARBEID& Liberalisering van de MIDDENKATERN stroom- en gasmarkt in Vlaanderen De EU heeft beslist dat voor de gas- en stroomvoorziening komaf moet worden gemaakt met bestaande monopolies, zoals die bijvoorbeeld

Nadere informatie

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs 'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs (OV'HFRQLQFNHQ:HQG\*LOODUG,1/(,',1* 1.1. HISTORIEK Na de Tweede Wereldoorlog was de toestand in Europa zeer schrijnend. Europa lag in ruïnes en het zag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 AAN DE EUROPESE COMMISSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2004 AAN DE EUROPESE COMMISSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG

Nadere informatie

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011 De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG Studiedag energie, 26 oktober 2011 Inhoud Algemene structuur van de energiesector Productie en invoer Transportnetbeheer Distributienetbeheer

Nadere informatie

Decentrale energievoorziening. onder lokaal beheer. wetenschappelijk-technisch en juridisch eindrapport

Decentrale energievoorziening. onder lokaal beheer. wetenschappelijk-technisch en juridisch eindrapport Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer wetenschappelijk-technisch en juridisch eindrapport Studie in opdracht van IST Instituut Samenleving en technologie 2009 door het Instituut Samenleving

Nadere informatie

Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België

Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in BElgië Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België carine

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 In het kader van de verlenging van het mechanisme ingevoerd bij de wet

Nadere informatie

Voorwoord 1 Onderwerp 3

Voorwoord 1 Onderwerp 3 I INHOUDSTAFEL Voorwoord 1 Onderwerp 3 Deel 1: De organisatie van de energiemarkt 5 1. Wetgeving 5 2. De verschillende partijen op de energiemarkt en hun functie en hun relatie onderling 5 2.1. Productie

Nadere informatie

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 ECONOMISCHE GROEP EANDIS Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 Inhoud: Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

HET WARE GELAAT VAN ELECTRABEL 1. TE HOGE EN ONEERLIJKE PRIJZEN 2. WINST PRIVATISEREN, KOSTEN SOCIALISEREN 3. GEBREK AAN TRANSPARANTIE 4.

HET WARE GELAAT VAN ELECTRABEL 1. TE HOGE EN ONEERLIJKE PRIJZEN 2. WINST PRIVATISEREN, KOSTEN SOCIALISEREN 3. GEBREK AAN TRANSPARANTIE 4. HET WARE GELAAT VAN ELECTRABEL 1. TE HOGE EN ONEERLIJKE PRIJZEN 2. WINST PRIVATISEREN, KOSTEN SOCIALISEREN 3. GEBREK AAN TRANSPARANTIE 4. GREENWASHING 5. MISBRUIK VAN GROENESTROOMCERTIFICATEN 6. GIJZELING

Nadere informatie

De financiën van de lokale overheden in

De financiën van de lokale overheden in De financiën van de lokale overheden in 2003 I N H O U D 3 MACRO-ECONOMISCHE OMGEVING VAN DE LOKALE SECTOR 11 DE GEWONE VERRICHTINGEN 13 De gemeenten 14 Kader van de studie 14 De uitgaven 21 De ontvangsten

Nadere informatie

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS I. Inleiding De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) heeft modelbestekken opgesteld voor de aankoop van elektriciteit en gas, om de gemeenten

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7.

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7. marktmonitor 14 Inhoudsopgave 1. De ervaringen van de energieafnemers op de energiemarkt in Vlaanderen... 4 A. Gezinnen... 4 1.1. Indeling afnemers... 4 1.2. Hoe ervaren de gezinnen de energiemarkt in

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 Inhoudstafel 2 CREG Jaarverslag 2014 1. Voorwoord...5

Nadere informatie

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 s Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 http://www.elektriciteit-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw elektriciteit en gas in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4

Nadere informatie

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501 Jaarverslag 2012 KERNCIJFERS 2012 Financieel Participatie in KBC Groep 7,01 % Participatie in KBC Ancora 58,91 % Eigen vermogen (in euro) 1.376.792.028 Resultaat van het boekjaar (in euro) -29.385.435

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

ABO-Group Environment NV

ABO-Group Environment NV ABO-Group Environment NV (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Derbystraat 255, 9051 Gent (Sint- Denijs-Westrem), België en ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2013) 87 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. BESLUIT VAN DE COMMISSIE van betreffende steunmaatregel

Nadere informatie

Financiële Reconciliatie in de Belgische Energiemarkt

Financiële Reconciliatie in de Belgische Energiemarkt Financiële Reconciliatie in de Belgische Energiemarkt 1/8 1. Inleiding doel van deze paper Deze paper heeft tot doel de context te schetsen van de settlement processen in de Belgische, vrijgemaakte energiemarkt.

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie