Vormingspakket Energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vormingspakket Energie"

Transcriptie

1 De weg van de energie 5 Elektriciteit en aardgas leggen een hele weg af voor wij er thuis gebruik van kunnen maken. Verschillende spelers op de energiemarkt zorgen ervoor dat we over voldoende energie beschikken om onze huizen te verwarmen en te verlichten, om het huishouden te doen. 4-1

2 Productie Elektriciteit wordt opgewekt in een elektriciteitscentrale. Verschillende brandstoffen zoals kolen, gas, olie of uranium dienen om water te verwarmen tot stoom die dan wordt omgezet tot elektriciteit. Er zijn verschillende vormen van elektriciteitsproductie. De ene manier is milieuvriendelijker dan de andere. Productie van elektriciteit Grondstoffen als brandstof Fossiele brandstoffen: steenkool, aardolie en aardgas Om elektriciteit te maken worden deze stoffen verbrand. Hierdoor komen vervuilende stoffen in de lucht. Die zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt en dat de bodem, het water en de lucht verzuren. Bovendien kunnen de fossiele brandstoffen opgeraken. Ze zijn niet duurzaam. Kernenergie Elektriciteit via kerncentrales noemen sommige mensen schone elektriciteit omdat daarbij geen vuile stoffen in de lucht komen. Kernenergie heeft wel een ander groot nadeel. Er kan iets fout gaan met de kerncentrales of met het kernafval. Dan kan er radioactieve straling vrijkomen en dat is erg gevaarlijk voor de mens en het milieu. En het stokkeren van kernafval is een bijkomend probleem. Biomassa Biomassa is een speciaal aangeplant bos of afval (snoeiafval, oud papier, GFTafval, ). Die massa wordt verbrand, vergast of vergist om elektriciteit te maken. De elektriciteit gemaakt met biomassa is milieuvriendelijk indien er evenveel bomen worden geplant dan er worden verbrand. Warmtekrachtkoppeling Warmtekrachtkoppeling (WKK) is een betrekkelijk milieuvriendelijke vorm van elektriciteitsopwekking. Bij WKK wordt de vrijgekomen warmte van de elektriciteitsproductie-eenheid nuttig gebruikt. Hernieuwbare energiebronnen 6 Windenergie Elektriciteitproductie met wind heeft veel voordelen. De wind is gratis, raakt nooit op en zorgt niet voor vervuiling. Windenergie ontstaat met behulp van windmolens of windturbines. De werking van een windmolen is vergelijkbaar met een fietsdynamo. Zonne-energie De zon gebruiken om elektriciteit te maken is goed voor het milieu en de mensen. De elektriciteit wordt gemaakt door fotovoltaïsche zonnepanelen. Die panelen zetten zonnestralen rechtstreeks om in elektriciteit. Zonnepanelen zijn echter duur. Waterkracht Water wordt al heel lang gebruikt om elektriciteit te maken. Hiervoor heb je echter stromend of vallend water nodig. België telt helaas weinig watervallen of sterk stromende rivieren. Deze bronnen zorgen voor opwekken van energie. Een ander woord voor opwekken is produceren. En diegene die produceert heet producent. De producent is dus de eerste schakel. In de productie van elektriciteit mag concurrentie spelen. Maar het merendeel van de elektriciteitsproductie in ons land is in handen van Electrabel (meer dan 85%) en SPE (meer dan 10%). We voeren ook elektriciteit in omdat onze eigen productie niet volstaat. Productie van aardgas Aardgas is een fossiele brandstof die ontstaat uit de resten van prehistorische vennen en wouden die kilometers diep in 4-2

3 de grond zitten. Met speciale boortorens wordt aardgas opgehaald en soms duizenden kilometers getransporteerd. België zelf heeft geen aardgasvoorraden en voert dus aardgas in. Distributie Nadat de elektriciteit van het hoogspanningsnet overgezet is op een lager spanningsniveau, zorgen de distributienetbeheerders voor de verdere verdeling ervan via onder- en bovengrondse netten. Om te voorkomen dat verschillende elektriciteits- en aardgasnetten ons land doorkruisen, is de distributie per regio een monopolieactiviteit. Deze taak wordt opgenomen door de intercommunales en regies. Zij hadden vóór de vrijmaking van de energiemarkt zowel het netbeheer als de levering van elektriciteit en/of aardgas in handen. Taak van de distributienetbeheerder De distributienetbeheerder staat in voor de uitbating van het elektriciteits- en aardgasnet en hij: zorgt voor de aansluiting op het net; installeert elektriciteits- en gasmeters en is verantwoordelijk voor het opnemen van de meterstand; stelt zijn net ter beschikking van alle leveranciers die elektriciteit en/of aardgas willen vervoeren via zijn net; zorgt ervoor dat zijn net steeds efficiënt, veilig en betrouwbaar werkt; voert een aantal openbaredienstverplichtingen uit die de overheid oplegt, zoals de levering van een minimumhoeveelheid elektriciteit of het plaatsen van budgetmeters; bevordert het rationeel energiegebruik van de elektriciteitsverbruikers. De VREG stelt de netbeheerders aan voor een bepaalde periode (in principe 12 jaar). De klant kan zijn netbeheerder niet zelf kiezen. Die ligt vast per werkingsgebied. Twee soorten distributienetbeheerders, de vroegere intercommunales Een intercommunale in België is een vereniging van twee of meer gemeenten met als doel taken van een gemeenschappelijk belang te realiseren. Vaak op het gebied van nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water, televisiedistributie), huisvuilverwerking, sociale huisvesting, streekontwikkeling,enz. Het takenpakket van een gemeente is te uitgebreid en te complex geworden. Bovendien zijn er ook opdrachten en projecten die de gemeentegrenzen overschrijden en financieel onhaalbaar zijn. Een ruimer samenwerkingsverband tussen de verschillende gemeenten neemt deze taken over. Hoewel een intercommunale in essentie een vereniging van gemeenten is, kunnen ook private partners deelnemen. In dit geval spreekt men van een gemengde intercommunale. Wanneer dat niet het geval is, spreken we van een zuivere intercommunale. Hoewel het woord intercommunale nog steeds veelvuldig wordt gebruikt, heten deze nu officieel intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Gemengde intercommunale Tot voor de vrijmaking van de markt was Electrabel een privé-partner van de gemengde intercommunales. Electrabel stond toen in voor zowel de verkoop als de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van distributienetten. Met de vrijmaking moest verkoop (levering) en distributie (het beheer van de netten) losgekoppeld worden. Sindsdien is Electrabel nog wel aandeelhouder maar Electrabel voert geen opdrachten meer uit voor de distributienetbeheerder. Nu neemt de distributienetbeheerder deze taken zelf op zich. Omgekeerd verkoopt de 4-3

4 intercommunale (de distributienetbeheerder dus) in principe geen elektriciteit meer. Tenzij als uitzondering, bijvoorbeeld bij het gebruik van budgetmeters. De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders werken samen. Voor het uitvoeren van hun sociale taak en het uitbaten van het distributienet richtten ze samen Eandis op. Eandis staat in voor de dienstverlening van en naar de distributienetbeheerders. Eandis zorgt voor de invulling van de openbaredienstverplichtingen die de wetgever oplegt en vervult ook de taak van sociale leverancier. Als sociale leverancier voert Eandis het beleid uit in verband met energiegebruikers met betaalmoeilijkheden, de werking van de Lokale Adviescommissie (LAC) en de rapportering aan de CREG en de VREG. Eandis verzorgt ook de dagelijkse uitbating en het onderhoud van de distributienetten en de ontwikkeling van nieuwe distributienetten voor elektriciteit en aardgas. Zo dient Eandis bijvoorbeeld nieuwe leidingen te leggen, de infrastructuur te onderhouden en beschikbaar te zijn bij storingen en defecten. Zuivere intercommunales De zuivere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hebben geen privé-partner. Zij stonden vóór de vrijmaking van de energiemarkten dus zelf in voor zowel de verkoop als de distributie van energie. Maar ook zij hebben zich sindsdien moeten beperken tot het netbeheer en mogen, behoudens bepaalde uitzonderingen, niet langer meer elektriciteit verkopen. Ze hebben zich verenigd in Inter-Regies, een vereniging die optreedt als hun vertegenwoordiger en woordvoerder. Interregies heeft drie opdrachten: belangenvertegenwoordiging van de leden bij de gewestelijke, federale en Europese overheden en organisaties, uitwisseling van kennis en ervaring bevorderen tussen de aangesloten bedrijven, een gediversifieerde dienstverlening voor de aangesloten leden. Voor de praktische zaken van het netbeheer hebben de meesten onder hen, naar het voorbeeld van Eandis bij de gemengde netbeheerders, zich recent ook verenigd in Infrax. Transmissie/ transport De elektriciteitscentrales zetten de elektriciteit op het transmissienet. Dit is een hoogspanningsnet met een spanning van meer dan volt (of 70 kilovolt). Die spanning is véél te hoog om rechtstreeks in de huiskamer te gebruiken, dus wordt de elektriciteit eerst overgezet op laagspanning. Volt is de eenheid van spanning. Stopcontacten hebben een voltage van 220 of 230 volt. Laagspanning is dus beschikbaar via een stopcontact in je woning. Sinds 1 juli 2003 wordt het hoogspanningsnet beheert door Elia NV. Elia NV verdeelt de elektriciteit, beheert het systeem en stelt het net open voor iedereen. Het vervoer van aardgas van de boortorens naar de afnemers gebeurt via pijpleidingen of methaantankers. Om steeds voldoende voorraad te hebben, wordt aardgas ondergronds opgeslagen in grote reservoirs in Zeebrugge, Dudzele, Loenhout, Anderlues en Péronnes. Het vervoer van aardgas gebeurt in België via het net van de NV Fluxys. 4-4

5 De transmissie van elektriciteit en het transport van aardgas zijn monopolieactiviteiten in handen van Elia NV en de NV Fluxys. Alleen zij staan in voor het beheer. Gelukkig maar anders kan iedere concurrent een eigen net van hoogen laagspanningsmasten of pijpleidingen aanleggen. Levering Vóór 1 juli 2003 was de levering of de verkoop van elektriciteit en aardgas in handen van één groep, namelijk de intercommunales. De gemengde intercommunales deden dit met behulp van een privé-partner, respectievelijk Electrabel en Distrigas. Sindsdien kan de klant kiezen tussen diverse leveranciers. In 2007 zijn er 9 elektriciteitsleveranciers en 7 aardgasleveranciers actief voor het huishoudelijk gebruik van afnemers. Voor aardgas en elektriciteit kan men terecht bij: Electrabel Costumer Solutions*, Essent Belgium, Luminus*, Nuon Belgium, en Elektriciteitsbedrijf Merksplas*. Voor elektriciteit is er Ecopower, Lampiris en Wase Wind. Aardgas is ook verkrijgbaar bij Intergas Levering BV*. Deze leveranciers voeren een sterke concurrentiestrijd om nieuwe klanten te winnen. We zien dat de meeste Vlamingen die een contract afsloten, bij hun standaardleverancier zijn gebleven. Je kunt er dus ook uitdrukkelijk voor kiezen om een nieuw contract af te sluiten bij je vroegere (standaard)leverancier. Wie (nog) niet gekozen heeft, krijgt automatisch een standaardleverancier toegewezen (aangeduid met *). In dat geval geniet je meestal niet van bepaalde prijsvoordelen of extra dienstverlening. Leveranciers die elektriciteit en aardgas willen leveren aan klanten in het Vlaamse Gewest, hebben een leveringsvergunning van de VREG nodig. Daarvoor moeten ze voldoende financiële en technische bagage hebben, professioneel betrouwbaar zijn, over voldoende leveringscapaciteit beschikken en onafhankelijk zijn van de netbeheerder. De Vlaamse overheid legt hen bovendien nog een aantal wettelijke verplichtingen op. De leverancier moet onder andere: zorgen voor leesbare facturen, herinneringsbrieven en ingebrekestellingen; verschillende betalingsmogelijkheden aanbieden aan de klanten met in ieder geval betalingen per maand, per twee maanden of per kwartaal; de mogelijkheid bieden aan zijn klanten om telefonisch of via een ander communicatiemiddel uitleg te vragen over de elektriciteits- en aardgasfactuur; de mogelijkheid geven om inlichtingen te vragen en klachten in te dienen met betrekking tot de levering van elektriciteit en aardgas g 5 Welzijnszorg, Armoede uitsluiten; Achtergronddossier 2005, Huishouden vraagt energie, p Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Pedagogische Wetenschappen academiejaar ; Eindrapport projectgroep Ecolife; p

6 De weg van de energie 1 Productie Groene stroom Hernieuwbare energiebronnen Grijze stroom Grondstoffen als brandstof 2 Transmissie / transport Elektriciteit: Hoogspanning Elia NV Gas: grote buizen, containers,opslagplaatsen Fluxys NV 3 Distributie Gemengde intercommunales Eandis Zuivere intercommunales Inter regies Infrax Sociale leverancier / vangnet 4 Levering Commercieel Verschillende (9) leveranciers De vrije markt: zijn vrij om te kiezen wie ze als klant willen Hebben licentie van de VREG nodig 4-6

7 Bijlage hoofdstuk 4 Bekijk de volgende foto s en logo s. Welke foto / logo beeldt de productie van energie uit, welke van hoogspanning, van distributie en van leverancier? Er zijn nog enkele zaken die ontbreken kan je deze zelf tekenen? Bijvoorbeeld zonne-energie, waterenergie, biomassa, kolen, de volledige lijst kan je vinden in hoofdstuk

8

9

10 Ecopower cvba 4-10

11 Oplossingen bijlage hoofdstuk 4 Foto 1: Productie elektriciteit Foto 2: Productie van elektriciteit door zonnepanelen Foto 3: Productie van elektriciteit door windmolens. Foto 4: Hoogspanning voor elektriciteit. Eerste 18 logo s zijn van distributienetbeheerders. De 8 andere logo s zijn van leveranciers. 4-11

Liberalisering van de. stroom- en gasmarkt in Vlaanderen MIDDENKATERN MILIEU ARBEID&

Liberalisering van de. stroom- en gasmarkt in Vlaanderen MIDDENKATERN MILIEU ARBEID& Liberalisering van de MIDDENKATERN stroom- en gasmarkt in Vlaanderen De EU heeft beslist dat voor de gas- en stroomvoorziening komaf moet worden gemaakt met bestaande monopolies, zoals die bijvoorbeeld

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Voorwoord 1 Onderwerp 3

Voorwoord 1 Onderwerp 3 I INHOUDSTAFEL Voorwoord 1 Onderwerp 3 Deel 1: De organisatie van de energiemarkt 5 1. Wetgeving 5 2. De verschillende partijen op de energiemarkt en hun functie en hun relatie onderling 5 2.1. Productie

Nadere informatie

Decentrale energievoorziening. onder lokaal beheer. wetenschappelijk-technisch en juridisch eindrapport

Decentrale energievoorziening. onder lokaal beheer. wetenschappelijk-technisch en juridisch eindrapport Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer wetenschappelijk-technisch en juridisch eindrapport Studie in opdracht van IST Instituut Samenleving en technologie 2009 door het Instituut Samenleving

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

Eandis, altijd in uw buurt

Eandis, altijd in uw buurt Eandis, altijd in uw buurt Inhoud Wie zijn we?...3 Onze kencijfers...3 Wat doen we?...4 Onze missie...4 Dit doet Eandis...4 Dit doet Eandis niet...4 Werken aan aansluitingen...5 Meterstanden opnemen...6

Nadere informatie

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 s Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 http://www.elektriciteit-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw elektriciteit en gas in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

Wat u moet weten over energie en het veranderen van leverancier

Wat u moet weten over energie en het veranderen van leverancier Wat u moet weten over energie en het veranderen van leverancier Inhoudslijst Elektriciteit en aardgas: van producent tot bij u thuis p 4 Productie van elektriciteit en aardgas p 4 Vervoer van elektriciteit

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01)

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) Hoe lees en ontcijfer ik mijn energiefactuur? 1. INLEIDING In België en in de meeste Europese landen wordt de beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend beschouwd in

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De factuur Elektriciteit wordt gemaakt (productie), vervoerd (transport en distributie) en aan huis gebracht (levering). In de geliberaliseerde markt zijn er daarvoor telkens andere bedrijven. Dat vertaalt

Nadere informatie

3.1 Doelstelling en afbakening

3.1 Doelstelling en afbakening SENSIBILISATIE 3 17 18 SENSIBILISATIE 3 SENSIBILISATIE 3.1 Doelstelling en afbakening De sensibilisatiestap is belangrijk om alle doelgroepen binnen de school te informeren en te betrekken bij de MOS-acties.

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Skilling up for power down

Skilling up for power down Skilling up for power down Lessenreeks: meer veerkracht met minder energie DEEL 4: energie 1. Situering In het eerste deel over piekolie en klimaatverandering zijn reeds een aantal gegevens in verband

Nadere informatie

Installeer zelf en bespaar 50%

Installeer zelf en bespaar 50% ENERGIEGIDS OP WEG NAAR OPTIMAAL ENERGIEVERBRUIK OKTOBER 2007 PASSIEFHUIZEN Huizen zonder centraal verwarmingssysteem die het hele jaar door een aangename binnentemperatuur hebben: het kan. Passiefhuizen

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Vergelijking van onshore en offshore windparken in België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

Alles over groene energie in uw buurt.

Alles over groene energie in uw buurt. De familie Decraene over hun houtpelletketel De familie Vander Steene over hun zonnecellen De familie Ooms over hun zonneboiler Alles over groene energie in uw buurt. De familie Karatzis over hun warmtepomp

Nadere informatie

Brancherapport Industrie Energie 2011

Brancherapport Industrie Energie 2011 Brancherapport Industrie Energie 2011 Advanced Business Creation Groep 1 Robbert van Lokven 2050886 Pascal Schonewille 2048547 Pawan Singh 2040943 Bram Ooms 2047813 Frederique Vermeij 2055366 Danique Beeks

Nadere informatie

Europa en de energievoorziening

Europa en de energievoorziening Europa in de praktijk Europa en de energievoorziening Fossiele brandstoffen en kernenergie: grote gevaren voor mens en klimaat WISE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 1 maart 2013 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht

Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht Perstekst 6 december 2006 Inhoud persbijeenkomst Eandis Eandis vandaag Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht Investeringen zorgen voor externe tewerkstelling Openbare verlichting klaar

Nadere informatie

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535)

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Eindrapportage Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Auteurs: L.W.L. D Hooghe (0528282) J.J.P. van der Lee (0597336) R.W.Y. Lee (0595511) T. Nillesen (0537037) H.M. Robbemondt (0595558) Docenten:

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Verticale fusies en overnames: gevallenstudies in de elektriciteitssector

Verticale fusies en overnames: gevallenstudies in de elektriciteitssector UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 Verticale fusies en overnames: gevallenstudies in de elektriciteitssector Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie